การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ

on

  • 10,154 views

จัดทา โดย...

จัดทา โดย
นักศึกษาทันตแพทย์เกศกาญจน์ ภิญโญ
นักศึกษาทันตแพทย์สลิลภร เหล่าชูวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ทญ.สิริพร ตัง้ ศรีสกุล

Statistics

Views

Total Views
10,154
Views on SlideShare
10,154
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
168
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ Presentation Transcript

  • เบาหวานกับการเปลียนแปลงในช่ องปาก ่ การดูแลสุ ขภาพช่ องปาก  หลักการ ๒ ๒ ๒ ๒ ผูป่วยเบาหวานที่ สามารถควบคุมระดับน้ าตาล ้ได้ต่ ากว่า ๑๘๐ mg/dl สามารถรับการรั กษาทันตกรรมได้  อาจพบอาการปากแห้ ง ปวดแสบปวดร้ อ น ผู้ป่ วยเบาหวานที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณ ภายในช่องปาก เนื่ องจากการไหลของน้ าลายน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับดี จะมีผลต่อสุ ขภาพ ลดลง และพบการติ ด เชื้ อ โดยเฉพาะเชื้ อ ราช่องปาก ดังนี้ เนื่องจากเชื้อราเจริญได้ ดีในน้าลายที่มี  มีโอกาสฟันผุได้ง่าย เนื่ องจากมีการเพิ่มระดับ น้า ตาล กลู โ คสสู ง และถ้า ผูป่ วยมี ก ารดู แ ล ้ ของน้ าตาลในน้ าลาย ร่ วมกับการไหลของ สุ ขภาพช่ องปากที่ไม่ดี จะยิ่งทาให้เกิ ดการติด น้ าลายที่ลดลง  การเลือกแปรงสี ฟัน เชื้อราง่ายขึ้น - ด้ามแปรงลักษณะตรง จับถนัดมือ - หัวแปรงลักษณะมนกลม - ั ขนาดพอดีกบช่องปาก - ขนแปรงอ่อนนุ่ม - ควรเปลี่ยนแปรงสี ฟันทุก ๓ เดือน  มีแนวโน้มเกิดโรคปริ ทนต์ได้ง่ายและรุ นแรง ั ผู้ป่วยเบาหวานทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ กว่าปกติ เนื่ องจากมี การทาลายเนื้ อเยื่อของ  การเลือกยาสี ฟัน ควรตรวจสุ ขภาพช่ องปากทุก ๖ เดือน หาก เหงือก เนื้อเยือปริ ทนต์ และกระดูกเบ้าฟัน ทา ่ ั ผู้ ป่ วยทานยาแอสไพริ น (ยาละลายลิ่ ม เลื อ ด) ใช้ยาสี ฟันที่ผสมฟลูออไรด์เนื่องจาก ให้เ หงื อ กบวม เกิ ด หนองปลายราก มี ก ลิ่ น จาเป็ นต้ องแจ้ งทันตแพทย์ ก่อนทุกครั้ ง และ การใช้ยาสี ฟัน ที่ มี ฟ ลูออไรด์ร่ วมกับการ ปาก ฟันโยก และสูญเสี ยฟันได้ ผู้ป่วยไม่ ควรหยุดทานยาเอง แปรงฟันถูกวิธี สามารถป้ องกันฟันผุได้