การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ

12,684 views

Published on

จัดทา โดย
นักศึกษาทันตแพทย์เกศกาญจน์ ภิญโญ
นักศึกษาทันตแพทย์สลิลภร เหล่าชูวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ทญ.สิริพร ตัง้ ศรีสกุล

Published in: Sports, Automotive

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน หน้า ๑ ,แผ่นพับ

  1. 1. เบาหวานกับการเปลียนแปลงในช่ องปาก ่ การดูแลสุ ขภาพช่ องปาก  หลักการ ๒ ๒ ๒ ๒ ผูป่วยเบาหวานที่ สามารถควบคุมระดับน้ าตาล ้ได้ต่ ากว่า ๑๘๐ mg/dl สามารถรับการรั กษาทันตกรรมได้  อาจพบอาการปากแห้ ง ปวดแสบปวดร้ อ น ผู้ป่ วยเบาหวานที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณ ภายในช่องปาก เนื่ องจากการไหลของน้ าลายน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับดี จะมีผลต่อสุ ขภาพ ลดลง และพบการติ ด เชื้ อ โดยเฉพาะเชื้ อ ราช่องปาก ดังนี้ เนื่องจากเชื้อราเจริญได้ ดีในน้าลายที่มี  มีโอกาสฟันผุได้ง่าย เนื่ องจากมีการเพิ่มระดับ น้า ตาล กลู โ คสสู ง และถ้า ผูป่ วยมี ก ารดู แ ล ้ ของน้ าตาลในน้ าลาย ร่ วมกับการไหลของ สุ ขภาพช่ องปากที่ไม่ดี จะยิ่งทาให้เกิ ดการติด น้ าลายที่ลดลง  การเลือกแปรงสี ฟัน เชื้อราง่ายขึ้น - ด้ามแปรงลักษณะตรง จับถนัดมือ - หัวแปรงลักษณะมนกลม - ั ขนาดพอดีกบช่องปาก - ขนแปรงอ่อนนุ่ม - ควรเปลี่ยนแปรงสี ฟันทุก ๓ เดือน  มีแนวโน้มเกิดโรคปริ ทนต์ได้ง่ายและรุ นแรง ั ผู้ป่วยเบาหวานทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยใหม่ กว่าปกติ เนื่ องจากมี การทาลายเนื้ อเยื่อของ  การเลือกยาสี ฟัน ควรตรวจสุ ขภาพช่ องปากทุก ๖ เดือน หาก เหงือก เนื้อเยือปริ ทนต์ และกระดูกเบ้าฟัน ทา ่ ั ผู้ ป่ วยทานยาแอสไพริ น (ยาละลายลิ่ ม เลื อ ด) ใช้ยาสี ฟันที่ผสมฟลูออไรด์เนื่องจาก ให้เ หงื อ กบวม เกิ ด หนองปลายราก มี ก ลิ่ น จาเป็ นต้ องแจ้ งทันตแพทย์ ก่อนทุกครั้ ง และ การใช้ยาสี ฟัน ที่ มี ฟ ลูออไรด์ร่ วมกับการ ปาก ฟันโยก และสูญเสี ยฟันได้ ผู้ป่วยไม่ ควรหยุดทานยาเอง แปรงฟันถูกวิธี สามารถป้ องกันฟันผุได้

×