แนวทางทันตรพสต

1,190 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวทางทันตรพสต

 1. 1. ©∫—∫ √æ. µ./» ™.·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π  π— ∫   πÿ π ° “ √ ®— ¥ ∑ ” ‚ ¥ ¬° √ ¡ Õ π “ ¡— ¬  ” π— ° ß “ π À ≈— ° ª √ – °— π  ÿ ¢ ¿ “ æ · Àà ß ™ “ µ‘
 2. 2. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢  ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈ ·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π
 3. 3. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π° Õ ß ∫ √ √ ≥ “ ∏‘ ° “ √ ÿ≥’ «ß»å§ß§“‡∑æ‡∑æπ‘¡‘µ√ æ‘¡∑–«ß»å ÿ√‘¬“ √—°‡®√‘≠™≈∏‘™“ æÿ∑∏«ß…åπ—π∑å∑’Ë ª √÷ ° … “‚°‡¡» «‘™™“«ÿ∏»‘√‘‡æÁ≠ Õ√ÿ≥ª√–æ—π∏å ÿ∏“ ‡®’¬√¡≥’‚™µ‘™—¬®—¥æ‘¡æå‚¥¬ : °Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∂.µ‘«“ππ∑å Õ.‡¡◊Õß ®.ππ∑∫ÿ√’ 11000æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 1 : µÿ≈“§¡ 2552 ®”π«π 1,500 ‡≈à¡®”π«πÀπâ“ : 80 Àπâ“ISBN : 978-616-11-0152-7
 4. 4. §”π” °√¡Õπ“¡—¬ Õπÿ¡—µ‘„Àâ°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¥”‡π‘π‚§√ß°“√æ—≤π“°≈‰°π‚¬∫“¬·≈–√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ „Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥„π°“√¥”‡π‘π°“√®“° ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘‡ªìπ‚§√ß°“√¥”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕß 3 ªï (ªïß∫ª√–¡“≥ 2552-2554) ·≈–µ“¡§” —Ëß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë 1308/2551°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â·µàßµ—ߧ≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ·≈–§≥–°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫ π—∫ πÿπ°“√®—¥∫√‘°“√ È ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–¥—∫®—ßÀ«—¥„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ‰¥â·°à °“√æ—≤π“°≈‰°°“√ π—∫ πÿπ°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫‡¢µ ·≈–√–¥—∫®—ßÀ«—¥„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–¥—∫®—ßÀ«—¥ §◊Õ °“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·ºπ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§„π™àÕߪ“° √–∫∫°”°—∫º≈ß“π·≈–√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß®—ßÀ«—¥ °“√æ—≤π“»—°¬¿“懙‘ß∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ·°à∑’¡ß“π°≈ÿà¡ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢√–¥—∫®—ßÀ«—¥·≈–√–¥—∫ CUP ‡æ◊Õ„Àâ°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√√–¥—∫®—ßÀ«—¥  “¡“√∂ π—∫ πÿπ°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ËÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °√¡Õπ“¡—¬‰¥âÕπÿ¡µ„Àâ°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¥”‡π‘π‚§√ß°“√æ—≤π“·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π — ‘∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π à«π¿Ÿ¡¿“§ ´÷ß°“√®—¥∑”·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π§√—ßπ’È ‘ Ë È„™â‡«≈“„π°“√®—¥∑”°«à“ 8 ‡¥◊Õ𠇪ìπ°“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π‚¥¬∑’¡ß“π‡§√◊Õ¢à“¬∑—πµ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å∑—Èß„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ √–¥—∫‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·≈–„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π √«¡∑—Èß∑’¡∑—πµ·æ∑¬å·≈–π—°«‘™“°“√„π°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ §≥–°√√¡°“√æ—≤π“·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢À«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“ ‡Õ° “√·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√π’È ®–°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„π√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·≈– “¡“√∂ π—∫ πÿπ°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ ·≈–µ”∫≈‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµàÕ‰ª °Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬ 1 µÿ≈“§¡ 2552
 5. 5. °‘µµ‘°√√¡ª√–°“» °“√®—¥∑”·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π§√—Èßπ’È  ”‡√Á®‰¥â¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß ®“°∑’¡ß“π∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·≈–„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∑’Ë√à«¡«“ß°√Õ∫·π«∑“ß„π°“√®—¥∑”·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√·≈–¬°√à“߇π◊ÈÕÀ“ √–¥¡ ¡Õß„π°“√„Àâ¢âÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ µ≈Õ¥®π√à«¡ª√–™ÿ¡°≈—Ëπ°√Õ߇π◊ÈÕÀ“·π«∑“ß√«¡ 6 §√—Èß ®π‰¥â‡ªìπµâπ©∫—∫·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢π’È  ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§∑—Èß„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ ·≈–µ”∫≈ ·≈–¢Õ¢Õ∫§ÿ≥°√¡Õπ“¡—¬·≈– ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ∑’Ë π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥„π°“√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”·≈–®—¥æ‘¡æå‡Õ° “√§√—Èßπ’È
 6. 6.  “√∫—≠ Àπâ“·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 1 ‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢„π√“™°“√∫√‘À“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ 6·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 2 ‚§√ß √â“ß· ¥ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 7·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë 3 ‚§√ß √â“ß· ¥ßß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 7∫∑∑’Ë 1 ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 8∫∑∑’Ë 2 ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 10∫∑∑’Ë 3 ¢âÕ¡Ÿ≈ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 22∫∑∑’Ë 4 °“√®—¥∑”·ºπß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 31∫∑∑’Ë 5 °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫ß“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 43∫∑∑’Ë 6 ·π«∑“ß°“√ª√– “πß“π°—∫Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „π°“√ π—∫ πÿπß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 49∫∑∑’Ë 7 ·π«∑“ß°“√®—¥§≈‘π‘°∫√‘°“√∑—πµ°√√¡„À≥⡓µ√∞“π 53∫∑∑’Ë 8 °“√∫√‘À“√æ— ¥ÿ∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 55∫∑∑’Ë 9 √–‡∫’¬∫·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¢Õß∑—πµ∫ÿ§≈“°√ 64¿“§ºπ«° 1 𑬓¡»—æ∑åÀπ૬ߓπ∑’Ëπà“ π„® 69¿“§ºπ«° 2 °“√∑”ß“π°—∫∑âÕß∂‘Ëπ ‡√◊ËÕ߇≈à“®“°∫“ß„À≠à 71¿“§ºπ«° 3 µ—«Õ¬à“ß·ºπ°“√®—¥´◊ÈÕ«— ¥ÿ∑“ß∑—πµ°√√¡ 73¿“§ºπ«° 4 ™ÿ¥ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¥â“π à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§ 10 ª√–°“√ 77¿“§ºπ«° 5 √“¬™◊ËÕ§≥–∑”ß“π®—¥∑”·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢  ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 80
 7. 7. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ 6 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢„π√“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ª≈—¥°√–∑√«ß °≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“πµà“ßÊ  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ®—ßÀ«—¥ √Õߪ≈—¥°√–∑√«ß ª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ °√¡«‘™“°“√µà“ßÊ Õ∏‘∫¥’  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ »Ÿπ¬å‡¢µ ºâŸÕ”𫬰“√»Ÿπ¬å‡¢µ ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß欓∫“≈ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß欓∫“≈  “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ  ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π  ∂“π’Õπ“¡—¬ æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π À—«Àπâ“ ∂“π’Õπ“¡—¬  “¬ºŸâ∫—ߧ—∫∫—≠™“  “¬°“√π‘‡∑»/ª√– “πß“π∑’Ë¡“ : http://www.tro.moph.go.th/data_webpage/manage/manage2.doc
 8. 8. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 7 ‚§√ß √â“ß· ¥ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π °≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“π∫√‘À“√ °≈ÿ¡¿“√°‘®¥â“π«‘™“°“√ à °≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“π∫√‘°“√ - ß“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª - ß“πæ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈– - ß“π à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ - ß“π°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë ª√–‡¡‘πº≈ - ß“πªÑÕß°—π‚√§ - ß“π°“√‡ß‘π·≈–°“√∫—≠™’ - ß“πæ—≤π“§ÿ≥¿“æ·≈– - ß“π√—°…“欓∫“≈ - ß“πæ— ¥ÿ∑’Ë¥‘π·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ß ¡“µ√∞“π - ß“πøóôπøŸ ÿ¢¿“æ - ß“πª√–°—π ÿ¢¿“æ - ß“π¢âÕ¡Ÿ≈§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π - ß“π°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈– - ß“πª√– “π°“√∫—ߧ—∫„™â - ß“π√–∫“¥«‘∑¬“ ·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° °ÆÀ¡“¬ “∏“√≥ ÿ¢·≈– - ß“π‡∑§‚π‚≈¬’·≈– “√ π‡∑» - ß“π§«∫§ÿ¡‚√§·≈– °ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß - ß“π π—∫ πÿπ°“√ √â“ß ÿ¢¿“æ  ÿ¢“¿‘∫“≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ¿“§ª√–™“™π - ß“π ÿ¢»÷°…“·≈–Õ“™’«Õπ“¡—¬ ❖ ß“π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ - ß“π«‘®¬·≈– π—∫ πÿπ«‘™“°“√ — - ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ (¿Ÿ¡‘∑—»πå ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– °‘®°√√¡‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘) ❖  ∂“π’Õπ“¡—¬∑’ˉ¥â√—∫æ√–√“™∑“ππ“¡ ‚§√ß √â“ß· ¥ßß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ß“π à߇ √‘¡ ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ß“π∫√‘°“√ ß“π∫√‘À“√®—¥°“√ ∑—πµ ÿ¢¿“æ ·≈– ‡™‘ß√ÿ°·≈–∫Ÿ√≥“°“√ ∑—πµ°√√¡ ·≈–«‘™“°“√ ªÑÕß°—π‚√§µ“¡°≈ÿà¡«—¬ µ“¡°≈ÿà¡«—¬1. °≈ÿà¡À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å 1. ∑—πµ°√√¡ªÑÕß°—π 1. °“√ ”√«®™ÿ¡™π/ 1. ·ºπß“π·≈–2. °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 0-2 ªï 2. ∑—πµ°√√¡∫”∫—¥ °“√«‘π‘®©—¬™ÿ¡™π °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫3. °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 3-5 ªï 3. ∑—πµ°√√¡∫”∫—¥ 2. °“√®—¥°‘®°√√¡ 2. æ— ¥ÿ§√ÿ¿—≥∑—πµ°√√¡4. °≈ÿà,¡Õ“¬ÿ 6-12 ªï ©ÿ°‡©‘π „π™ÿ¡™π‚¥¬™ÿ¡™π 3. √–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈5. °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 13-59 ªï ¡’ à«π√à«¡  “√ π‡∑» ºŸâ ßÕ“¬ÿ·≈– Ÿ 3. °“√·°â‰¢ªí≠À“ 4. æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√ ºŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ™ÿ¡™π·∫∫‡™‘ß√ÿ°∑’Ë¡“ : ‡°≥±å¡“µ√∞“π°“√„Àâ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π (PCU) ·≈–Àπ૬§Ÿà —≠≠“ª∞¡¿Ÿ¡‘ (CUP)
 9. 9. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ 8 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∫∑∑’Ë 1 ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π𑬓¡»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π(PCU) ‡ªìπÀπ૬∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥∫√‘°“√µÕ∫ πÕßµàÕ§«“¡®”‡ªìπ∑“ߥâ“π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßµàÕ‡π◊ËÕߢÕß°‘®°√√¡¥â“π ÿ¢¿“æ„π≈—°…≥–Õߧå√«¡º ¡º “π ª√–™“™π‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√‰¥âÕ¬à“ß –¥«°·≈–¡’√–∫∫°“√„À⧔ª√÷°…“·≈– àßµàÕ ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ°“√ √â“ß ÿ¢¿“æ °“√ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ·°àª√–™“™π‡æ◊ËÕªÑÕß°—πÀ√◊Õ≈¥ªí≠À“∑’˪ÑÕß°—π‰¥â∑—Èß∑“ß°“¬ ®‘µ·≈– —ߧ¡‚¥¬ª√–™“™π¡’ à«π√à«¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫À≈—°„π 3 ¥â“π¥â«¬°—π§◊Õ 1. ¥â“π∫√‘°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡¥—ßπ’È 1.1.°‘®°√√¡∫√‘°“√‡™‘ß√ÿ°„π™ÿ¡™π ‰¥â·°à °“√ ”√«®™ÿ¡™π °“√«‘π‘®©—¬™ÿ¡™π °“√®—¥°‘®°√√¡„π™ÿ¡™π‚¥¬™ÿ¡™π¡’ à«π√à«¡ °“√·°â‰¢ªí≠À“™ÿ¡™π·∫∫‡™‘ß√ÿ° ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„Àâ™ÿ¡™π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ªìπ°“√ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ·°à™ÿ¡™π µ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°‘®°√√¡ √â“ß ÿ¢¿“æ„π™ÿ¡™π ‡™àπ ë ™¡√¡ √â“ß ÿ¢¿“æ ë ™¡√¡§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ë ‚√߇√’¬π à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ë µ≈“¥ ¥πà“´◊ÈÕ ë Õ ¡.πâÕ¬ ë Õ¬.πâÕ¬ ë Clean Food Good Taste ë ™ÿ¡™π„™â ¡ÿπ‰æ√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æœ 1.2.°‘®°√√¡∫√‘°“√„π ∂“π∫√‘°“√ ‰¥â·°à °“√®—¥∫√‘°“√„À⇪ìπ‰ªµ“¡™ÿ¥ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå¥â“π°“√ à߇ √‘¡ ªÑÕß°—π‚√§ √—°…“欓∫“≈·≈–°“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“淰ຟâ√—∫∫√‘°“√‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®·≈– —ߧ¡ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’™’«‘µ §«“¡‡™◊ËÕ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ »“ π“«—≤π∏√√¡·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π√–¥—∫µ—«∫ÿ§§≈·≈–§√Õ∫§√—«‚¥¬¡’∑‘»∑“߇æ◊ËÕ°“√ √â“ß ÿ¢¿“懪ìπÀ≈—° µ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°‘®°√√¡„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π‡™àπ ë ∑–‡∫’¬π/§—¥°√Õß ë ∫√‘°“√À≈—° ( à߇ √‘¡/ªÑÕß°—π/√—°…“/øóôπøŸ) ‡™àπ §≈‘π‘°¬“‡ æµ‘¥ ë ∫√‘°“√°àÕπ°≈—∫∫â“π
 10. 10. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 9  ”À√—∫°‘®°√√¡∫√‘°“√‚¥¬·æ∑¬åπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æª√–™“™π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¡’√–∫∫∫√‘°“√Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’˪√–™“™πæ÷ßæÕ„® ®÷ß°”Àπ¥„Àâ¡’∫√‘°“√‚¥¬·æ∑¬å¢÷Èπ„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‚¥¬„π√–¬–·√°Õ“®®—¥„Àâ·æ∑¬å¡’ à«π√à«¡„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π√Ÿª·∫∫„¥√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëߥ—ßµàÕ‰ªπ’È ë „Àâ∫√‘°“√‡ªìπª√–®”§π‡¥‘¡µàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°«—π ë „Àâ∫√‘°“√‡ªìπª√–®”§π‡¥‘¡∫“ß«—π∑ÿ° —ª¥“Àå ë „Àâ∫√‘°“√‡ªìπ§√—Èߧ√“«§π‡¥‘¡„π≈—°…≥–·«–‡¬’ˬ¡„À⧔ª√÷°…“ (Consultation) ë „À⧔ª√÷°…“ (Consultation) ‡ªìπª√–®”§π‡¥‘¡µàÕ‡π◊ËÕß‚¥¬‰¡à‰¥âÕÕ°„Àâ∫√‘°“√ ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß®“°§«“¡®”‡ªìπ¥â“π∫ÿ§≈“°√ ®÷ß°”Àπ¥„Àâ‚√ß欓∫“≈·¡à¢à“¬‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“√Ÿª·∫∫°“√®—¥∫√‘°“√∑’ˇÀ¡“– ¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫𑬓¡§«“¡À¡“¬·≈–∑‘»∑“ß°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¢â“ßµâπ 1.3.°‘®°√√¡∫√‘°“√¥Ÿ·≈µàÕ‡π◊ËÕß ‡ªìπ°“√®—¥∫√‘°“√∑’ˇ™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫∫√‘°“√À≈—°„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡ ¡∫Ÿ√≥åµàÕ‡π◊ËÕߢÕß√–∫∫∫√‘°“√ ‡™àπ °“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫ª√÷°…“¥â“π ÿ¢¿“æ (Counseling) √–∫∫ àßµàÕ (Referral System) √–∫∫ ÿ¢¿“楒‡√‘Ë¡∑’Ë∫â“π (Home Health Care) ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π¡’ à«π√à«¡„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¿“«–·∑√°´âÕπ·≈–°“√°≈—∫‡ªìπ´È”√«¡∂÷ß°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§„π™ÿ¡™π 2. ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ ‰¥â·°à °“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ√–∫∫∫√‘°“√„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π¡’§ÿ≥¿“æ ‚¥¬¡ÿà߇πâπ°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑—ß„π¥â“π∫ÿ§≈“°√ ‡§√◊Õß¡◊Õ ß∫ª√–¡“≥ √«¡∑—ß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√‚¥¬√«¡∑—ßÀ¡¥ È Ë È È 3. °‘®°√√¡¥â“π«‘™“°“√ ‰¥â·°à°“√¥”‡π‘πß“π π—∫ πÿπ„π¥â“π«‘™“°“√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘∑’Ë¥’ √«¡∑—Èß°“√«‘®—¬„πæ◊Èπ∑’˥⫬
 11. 11. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√10 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∫∑∑’Ë 2 ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π»Ÿπ¬å ¢¿“æ™ÿ¡™π ÿ ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ª√–°Õ∫¥â«¬ 1) ß“π à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ ·≈–ªÑÕß°—π‚√§„π™àÕߪ“° 2) ß“π∫√‘°“√∑—πµ°√√¡ 3) ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢‡™‘ß√ÿ°·≈–∫Ÿ√≥“°“√ µ“¡°≈ÿà¡«—¬ ·≈– 4) ß“π∫√‘À“√®—¥°“√·≈–«‘™“°“√ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È1. ß“π à߇ √‘¡·≈–ªÑÕß°—π∑—πµ ÿ¢¿“æ °“√ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§„π™àÕߪ“° ®–¡ÿà߇πâπ∑’Ë°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡Õπ“¡—¬‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß惵‘°√√¡°“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° °“√∫√‘‚¿§Õ“À“√∑—πµ ÿ¢¿“æ ·≈–°“√‡¢â“√—∫∫√‘°“√µ√«®√—°…“„Àâ∑π‡«≈“ ‚¥¬°“√∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—∫ß“π à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ°≈ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠∑—߇™‘ß√—∫∑’Àπ૬∫√‘°“√ — à È Ë·≈–‡™‘ß√ÿ°„π™ÿ¡™π ¥—ßπ’È 1.1 °≈ÿà¡À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§„π™àÕߪ“°¥—ßπ’È 1.1.1 µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° „À⧔·π–π”„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ·≈–Ωñ°∑—°…–°“√·ª√ßøíπ·°àÀ≠‘ßµ—Èߧ√√¿å ∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å„π ∂“π∫√‘°“√ ·≈–„π™ÿ¡™π 1.1.2 π—¥À¡“¬À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å∑’Ëæ∫ªí≠À“‚√§„π™àÕߪ“°¡“√—∫∫√‘°“√·°â‰¢ªí≠À“„π√–¬–§√√¿å∑’˪≈Õ¥¿—¬ (4-6 ‡¥◊Õπ) ‡π◊ËÕß®“°„π™à«ß 4 ‡¥◊Õπ·√° À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å¡—°¡’Õ“°“√·æâ∑âÕß ·≈–Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ª√—∫µ—«®“°¿“«–ŒÕ√å‚¡π∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª ·µàÀ“°°√≥’À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å ·¢Áß·√ߥ’·≈–¡’§«“¡æ√âÕ¡°Á “¡“√∂√—∫∫√‘°“√∑—πµ°√√¡∑’ˉ¡à¬ÿà߬“°´—∫´âÕπ‰¥â ‡™àπ °“√Õÿ¥øíπ °“√¢Ÿ¥À‘ππÈ”≈“¬ ‡ªìπµâπ °√≥’∑’Ë∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ¡’§≈‘π‘°∑—πµ°√√¡∑’Ë∫√‘°“√‚¥¬∑—πµ“¿‘∫“≈ª√–®”°“√ µâÕß®—¥™àÕß∑“ß摇»…„ÀâÀ≠‘ßµ—Èߧ√√¿å “¡“√∂‡¢â“√—∫∫√‘°“√∑’Ë –¥«°  ”À√—∫°√≥’∑’ˉ¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ª√–®”°“√ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµâÕß®—¥„À⇮â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“πÕπ“¡—¬·¡à·≈–‡¥Á° ‰ªÕ∫√¡‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢‡ ’¬°àÕπ ·≈â«®÷߇ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„πß“ππ’È‚¥¬¡’Àπâ“∑’˵√«®™àÕߪ“° „Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“ Ωñ°∑—°…–°“√·ª√ßøíπ ·≈–ª√– “π àßµàÕ‰ª√—∫∫√‘°“√∑—πµ°√√¡∑’Ë CUPÀ√◊Õ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π∑’Ë¡’§≈‘π‘°∑—πµ°√√¡„π‡§√◊Õ¢à“¬‡¥’¬«°—πµàÕ‰ª
 12. 12. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 11 º—ß· ¥ß°“√®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æÀ≠‘ßµ—Èߧ√√¿å À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å ▼ ▼ ▼ ´—°ª√–«—µ‘ µ√«®™àÕߪ“°  Õ∫∂“¡æƒµ‘°√√¡ - ª√–«—µ‘°“√µ—Èߧ√√¿å - øíπºÿ ∑’Ë¡’º≈µàÕ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° - ª√–«—µ‘∑“ß∑—πµ°√√¡ - §√“∫®ÿ≈‘π∑√’¬å ¢ÕßÀ≠‘ß¡’§√√¿å - ‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫ - °“√¡’À‘ππÈ”≈“¬ ▼ ª√–‡¡‘π ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ▼ ▼ ▼ ‰¡à¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ▼ ▼ „À⧔·π–π”°“√¥Ÿ·≈ „À⧔·π–π”°“√¥Ÿ·≈  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ▼ ▼ Ωñ°∑—°…–°“√·ª√ßøíπ Ωñ°∑—°…–°“√·ª√ßøíπ ¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU ‰¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ ▼ „π PCU ≈ß∫—π∑÷°°“√„Àâ∫√‘°“√ ‰¡à‡°‘π¢Õ∫‡¢µ/ ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ/* ‰¡à‡°‘π»—°¬¿“æ ‡°‘π»—°¬¿“æ ▼ ▼ ▼ ▼ √—°…“/ªÑÕß°—π  àß√—°…“/ªÑÕß°—πµàÕ §≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ PCU ∑“ß∑—πµ°√√¡∑’Ë PCU ∑’˧≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ √æ. ‡§√◊Õ¢à“¬ ‡¥’¬«°—π* ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ®“°∑’Ë√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢œªï 2539 °”À𥉫â
 13. 13. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√12 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 1.2 °≈ÿࡇ¥Á° 0-2 ªï„π §≈‘π‘°‡¥Á°¥’ (WCC) ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§„π™àÕߪ“°¥—ßπ’È 1.2.1 µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°‡¥Á°‡æ◊Õ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑“ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“π‘™„Àâ·°à‡¥Á°Õ“¬ÿ Ë9 ‡¥◊Õπ - 2 ªï ·≈–„À⧔·π–π”ºŸâª°§√Õß„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°‡¥Á°∑’Ë¡“√—∫«—§´’π∑’˧≈‘π‘°‡¥Á°¥’ 1.2.2 ¡Õ∫·ª√ß ’øíπ ·≈–Ωñ°°“√·ª√ßøíπ„Àâ≈Ÿ°·°àºŸâª°§√Õ߇¥Á°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 9 ‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√°√–µÿâπ„À⺟⪰§√Õß·ª√ßøíπ„À⇥Á° ‚¥¬Õ“®¡’√Ÿª·∫∫ §◊Õ °√≥’¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∑’Ë¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ ∑—πµ“¿‘∫“≈®–‡¢â“‰ª√à«¡¥”‡π‘πß“π„π à«π¢Õß ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑’˧≈‘π‘° ÿ¢¿“懥Á°¥’ ¢Õß ∂“π’Õπ“¡—¬π—ÈπÀ√◊Õ„πÀπ૬∫√‘°“√‡™‘ß√ÿ° °√≥’¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∑’ˉ¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πµâÕß®—¥„À⇮â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“πÕπ“¡—¬·¡à·≈–‡¥Á°‰ª√—∫°“√Õ∫√¡‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢‡ ’¬°àÕπ ·≈â«®÷ß„À⇪ìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„πß“ππ’ȵàÕ‰ª º—ß· ¥ß°“√®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ°≈ÿࡇ¥Á° 0-2 ªï „π §≈‘π‘°‡¥Á°¥’ (WCC) ‡¥Á°∑’Ë¡“√—∫∫√‘°“√ ▼ ▼ µ√«®§—¥°√Õß  Õ∫∂“¡æƒµ‘°√√¡ - øíπºÿ - 惵‘°√√¡°“√°‘π - §√“∫®ÿ≈‘π∑√’¬å - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° - ‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫ - °“√·ª√ßøíπ - §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õßøíπ - °“√‰¥â√—∫ø≈ŸÕÕ‰√¥å ▼ ª√–‡¡‘𧫓¡‡ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ ▼ ▼ ▼ ¡’§«“¡‡ ’ˬßøíπºÿµË” ▼ ¡’§«“¡‡ ’Ë▼ßøíπºÿ Ÿß ¬ ‡ ’ˬߠŸß·≈–¡’øíπºÿ ▼ ▼ ▼ ▼ „À⧔·π–π”°“√¥Ÿ·≈ „À⧔·π–π”°“√¥Ÿ·≈ „À⧔·π–π”°“√¥Ÿ·≈  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ▼ ▼ ▼  “∏‘µ°“√·ª√ßøíπ /  “∏‘µ·≈–Ωñ°°“√·ª√ßøíπ /  “∏‘µ·≈–Ωñ°°“√·ª√ßøíπ / ∑“ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“π‘™ ∑“ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“π‘™ ∑“ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“π‘™ ▼ ¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU ‰¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ ≈ß∫—π∑÷°°“√„Àâ∫√‘°“√ ▼ ‰¡à‡°‘π¢Õ∫‡¢µ/ ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ/* „π PCU ‰¡à‡°‘π»—°¬¿“æ ‡°‘π»—°¬¿“æ ▼ ▼ ▼ ▼ √—°…“/ªÑÕß°—π  àß√—°…“/ªÑÕß°—πµàÕ §≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ PCU ∑“ß∑—πµ°√√¡∑’Ë PCU ∑’˧≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ √æ. ‡§√◊Õ¢à“¬ ‡¥’¬«°—π* ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ®“°∑’Ë√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢œªï 2539 °”À𥉫â
 14. 14. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 13 1.3 °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 3-5 ªï „π»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° / ‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈ 1.3.1 µ√«®§—¥°√Õß ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π‡æ◊ËÕ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°‡¥Á°„π»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° / ‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈ µ≈Õ¥®π°“√„Àâ∑—πµ ÿ¢»÷°…“ ·≈–°“√·°âªí≠À“√Õ¬‚√§∑’Ëæ∫„π™àÕߪ“°√à«¡°—∫§√Ÿæ’ˇ≈’Ȭ߇¥Á°·≈–ºŸâª°§√Õß 1.3.2 ª√– “πß“π‚√ß欓∫“≈·¡à¢à“¬„π°“√®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡§√Ÿæ’ˇ≈’Ȭ߷≈–ºŸâ¥Ÿ·≈‡¥Á° „Àâ¡’§«“¡√Ÿâ∑—»π§µ‘∑’Ë¥’ ·≈–¡’∑—°…–„π°“√®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 1.3.3  π—∫ πÿπ„Àâ§√Ÿæ’ˇ≈’Ȭ߇¥Á°®—¥°‘®°√√¡ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“懥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡πâπ°‘®°√√¡ (1) ®—¥‡¡πŸÕ“À“√·≈–®—¥Õ“À“√«à“ß∑’¥µÕ ÿ¢¿“æ‡À¡“– ¡µàÕ‡¥Á°√«¡∑—ߥ◊¡π¡®◊¥ ߥ°“√„™â¢«¥π¡ Ë’à È Ë (2) ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á°„Àâ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√¡’∑—πµ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’ 1.3.4 °“√®—¥°‘®°√√¡‡§≈◊Õ∫ø≈ŸÕÕ‰√¥å«“𑙪ÑÕß°—πøíπºÿ 1.3.5 ª√–‡¡‘π ¿“æ·«¥≈âÕ¡»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á° 1.3.6  √ÿª«‘‡§√“–Àåº≈¢âÕ 1.3.1 ·≈– 1.3.5 ·≈â«π”¢âÕ √ÿª‡ πÕÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.)‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“µ—¥ ‘π„®®—¥∑”·ºπæ—≤π“»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° ·≈– π—∫ πÿπÕÿª°√≥å §π À√◊Õß∫ª√–¡“≥„π°“√‡ √‘¡ √â“ß∑—πµ ÿ¢¿“æ„π»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á°µàÕ‰ªº—ß· ¥ß°“√¥”‡π‘πß“π à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“懥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π( 3-5 ªï)„π»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° / ‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ▼ ▼ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ª√– “π √æ.·¡à¢à“¬ «‘‡§√“–Àåº≈ „π°“√®—¥°‘®°√√¡Ωñ°Õ∫√¡ºŸâ¥Ÿ·≈‡¥Á° ▼ °“√¥”‡π‘πß“π µ√«® ÿ¢¿“æ ▼ 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ™àÕߪ“°‡¥Á° ºŸâ¥Ÿ·≈‡¥Á° µàÕ Õª∑. - øíπºÿ ▼ ▼ ▼ - §«“¡ –Õ“¥ Õª∑. π” ®—¥°‘®°√√¡ à߇ √‘¡  à߇ √‘¡æƒµ‘°√√¡°“√·ª√ßøíπ ™àÕߪ“° ¢âÕ¡Ÿ≈‰ª„™â 惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§ - ®—¥ ∂“π∑’Ë·ª√ßøíπ∑’ˇÀ¡“– ¡‡æ◊ËÕ°“√°”Àπ¥ ∑’ˇÕ◊ÈÕµàÕ°“√¡’ - ®—¥∑” ∂“π∑’ˇ°Á∫·ª√ß ’øíπ ▼ π‚¬∫“¬·≈–  ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑’Ë¥’ - °“√®—¥‡µ√’¬¡«— ¥ÿÕÿª°√≥å·ª√ßøíπ ¡’øíπºÿ/‡ ’ˬߠŸß·ºπ°“√æ—≤π“ - ®—¥Õ“À“√«à“ß∑’Ë¡’ - °“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õ߇¥Á°„π µàÕøíπºÿ »æ¥. „À≥⠧ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√ °“√·ª√ßøíπ ‚¥¬º ¡º “π‰ª°—∫ ¡“µ√∞“π - ®”°—¥¢π¡∑’ˇ¥Á°π”¡“°‘π °“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õ߇¥Á° - ≈¥ ≈– ‡≈‘°°“√„™âπ¡¢«¥ -  à߇ √‘¡„Àâ¡’°“√·ª√ßøíπÕ¬à“ß -  à߇ √‘¡¥◊Ë¡π¡®◊¥  ¡Ë”‡ ¡Õ∑ÿ°«—π - °“√µ√«®§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° ▼ ▼ À≈—ß·ª√ßøíπ ¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU ‰¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU ‰¡à‡°‘π¢Õ∫‡¢µ ▼ ‰¡à‡°‘π»—°¬¿“æ ▼ ▼ √—°…“/ªÑÕß°—π ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ*  àß√—°…“/ªÑÕß°—πµàÕ  àßµàÕ PCU ∑’Ë¡’§≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ ▼ ∑“ß∑—πµ°√√¡∑’Ë PCU ‡°‘π»—°¬¿“æ ∑’˧≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ √æ. „π‡§√◊Õ¢à“¬‡¥’¬«°—π
 15. 15. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√14 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 1.4 °≈ÿà¡π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“ (Õ“¬ÿ 6 - 12 ªï) 1.4.1 µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°π—°‡√’¬π ª.1 - ª.6 ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß PCU (§«√ π—∫ πÿπ§√ŸÕπ“¡—¬‚√߇√’¬π„Àâ “¡“√∂µ√«®øíπ‰¥â‡Õß) ‡æ◊ËÕ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°¢Õßπ—°‡√’¬π µ≈Õ¥®π°“√ ”√«® ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß‚√߇√’¬π‡æ◊ËÕ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π‚√߇√’¬π ‡™àπ  ∂“π∑’Ë·ª√ßøíπ·À≈àßπÈ”°‘ππÈ”„™â„π‚√߇√’¬π ¢âÕ¡Ÿ≈√â“π§â“„π‚√߇√’¬π ‡ªìπµâπ 1.4.2 «‘‡§√“–Àåº≈ 1.4.1 ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π ºŸâª°§√Õß ·≈–√æ.·¡à¢à“¬‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ√à«¡°—π„π°“√ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ„π‚√߇√’¬π ·≈–°“√®—¥∫√‘°“√∑“ß∑—πµ°√√¡ µ“¡§«“¡®”‡ªìπ 1.4.3  π—∫ πÿπ·≈–√à«¡¥”‡π‘π°“√(‡ªìπ«‘∑¬“°√摇»…) „Àâ‚√߇√’¬π¡’°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°‡¥Á°«—¬‡√’¬π‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—° Ÿµ√°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 1.4.4 °√–µÿπ„Àâ‚√߇√’¬π®—¥°“√ ‘ß·«¥≈âÕ¡„Àâ‡Õ◊ÕµàÕ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°∑’¥‰¥â·°à°“√¡’π‚¬∫“¬ “∏“√≥– â Ë È Ë ’∑’§«∫§ÿ¡¡‘„Àâ®”Àπà“¬Õ“À“√ ¢π¡∑’¡º≈‡ ’¬µàÕ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°  π—∫ πÿπ„Àâ ¡’°“√®”Àπà“¬¢π¡‰∑¬ º≈‰¡â ‡ªìπµâπ Ë Ë ’(À—«Àπâ“ PCU µâÕߙ૬‡À≈◊Õ„π°“√ª√– “πß“π) 1.4.5  π—∫ πÿπ§√ŸÕπ“¡—¬Ωñ°ºŸâπ”π—°‡√’¬π ‡æ◊Ëՙ૬®—¥°‘®°√√¡ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ„π‚√߇√’¬π ‡™àπ°“√µ√«®øíπ °“√§«∫§ÿ¡°“√·ª√ßøíπ µ√«®§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°¿“¬À≈—ß°“√·ª√ßøíπ 1.4.6 ®—¥°‘®°√√¡√≥√ߧå à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ„π‚√߇√’¬πµ“¡‚Õ°“ ‡À¡“– ¡ ‡™àπ ∫Ÿ√≥“°“√°—∫ß“π«‘™“°“√ ß“π à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ„π‚√߇√’¬π 1.4.7 °“√®—¥∫√‘°“√∑“ß∑—πµ°√√¡ 1) °“√®—¥∫√‘°“√‡§≈◊Õ∫À≈ÿ¡√àÕßøíπ °≈ÿࡇªÑ“À¡“¬À≈—°‰¥â·°àπ—°‡√’¬π ª.1 (øíπ°√“¡∂“«√´’Ë∑’Ë 1) ·≈–π—°‡√’¬π™—Èπ ª.6 (øíπ°√“¡´’Ë∑’Ë 2) ∑ÿ°§π∑’Ë¡’À≈ÿ¡√àÕßøíπ≈÷°‡ ’ˬߵàÕ‚√§øíπºÿ ·µà∂â“ ¡’°”≈—ߧ«“¡ “¡“√∂‡æ’¬ßæÕ ¡’« ¥ÿÕª°√≥å ·≈–ß∫ª√–¡“≥‡æ’¬ßæÕ §«√„Àâ∫√‘°“√·°àπ°‡√’¬π™—πÕ◊πÊ ∑’¡À≈ÿ¡√àÕßøíπ≈÷°¥â«¬ — ÿ — È Ë Ë ’ 2) °“√Õÿ¥øíπ∂“«√ ¢Ÿ¥À‘ππÈ”≈“¬ ·≈–∂Õπøí𠵓¡ ¿“æªí≠À“ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°¢Õ߇¥Á°·µà≈–§π 1.4.8 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫°“√µ‘¥·πàπ¢Õß “√‡§≈◊Õ∫À≈ÿ¡√àÕßøíπ æ√âÕ¡∑—Èߥ”‡π‘π°“√·°â‰¢ 1.4.9 °“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°‘®°√√¡ à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ„π‚√߇√’¬π
 16. 16. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 15 º—ß· ¥ß°“√¥”‡π‘πß“π à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æπ—°‡√’¬π„π‚√߇√’¬πª√–∂¡»÷°…“ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√·≈–§√Ÿ ▼ ▼ µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°  ”√«® ¿“æ·«¥≈âÕ¡  –∑âÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ √æ.·¡à¢à“¬ ▼- øíπ∂“«√ºÿ ‡¥Á° ª.1 - 6 „π‚√߇√’¬π ·≈– PCU- ¿“«–‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫ -  ∂“π∑’Ë·ª√ßøíπ ▲ «“ß·ºπ√à«¡°—π- À≈ÿ¡√àÕßøíπ - ·À≈àßπÈ” ▼  –∑âÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ - √â“π§â“„π‚√߇√’¬π ºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π/§≥–§√Ÿ/ºŸâª°§√Õß ▼ ▼ ¡Õ∫À¡“¬π‚¬∫“¬ §√Ÿª√–®”™—Èπ / §√ŸÕπ“¡—¬ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ®—¥Õ∫√¡ π—°‡√’¬π °“√®—¥  à߇ √‘¡æƒµ‘°√√¡  à߇ √‘¡æƒµ‘°√√¡ ºŸâπ” ‡¢â“√—∫ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√·ª√ßøíπ °“√∫√‘‚¿§∑’ˇÕ◊ÈÕµàÕ π—°‡√’¬π ∫√‘°“√ ‡°’ˬ«°—∫ - ®—¥ ∂“π∑’Ë·ª√ßøíπ∑’Ë °“√¡’ ÿ¢¿“æ ∑—πµ°√√¡ ∑—πµ ÿ¢¿“æ ‡À¡“– ¡ ™àÕߪ“°∑’Ë¥’ µ“¡ º ¡º “π - ®—¥∑” ∂“π∑’ˇ°Á∫ - °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ π—¥À¡“¬ ‰ª°—∫ ·ª√ß ’øíπ ‡√◊ËÕß çÕ“À“√°—∫ °“√‡√’¬π - °“√®—¥‡µ√’¬¡«— ¥ÿ ªí≠À“∑—πµ ÿ¢¿“æé °“√ Õπ Õÿª°√≥å·ª√ßøíπ - ¡’°“√§«∫§ÿ¡ ▼ - °“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ °“√®”Àπà“¬Õ“À“√/ ¡’øíπºÿ / À≈ÿ¡√àÕßøíπ≈÷° / ¢Õ߇¥Á°„π‡√◊ËÕߧ«“¡ ¢π¡ / ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’¡’ªí≠À“™àÕߪ“°µâÕß√—°…“‡√àߥà«π  –Õ“¥™àÕߪ“°, °“√ º≈µàÕ∑—πµ ÿ¢¿“æ ·ª√ßøíπ‚¥¬º ¡º “π „π‚√߇√’¬π ‰ª°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õ߇¥Á° - ¡’°“√®”Àπà“¬º≈‰¡â -  à߇ √‘¡„Àâ¡’°“√·ª√ßøí𠇧√◊ËÕߥ◊Ë¡ º≈‰¡â Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ∑ÿ°«—π π¡®◊¥ - °“√µ√«®§«“¡ –Õ“¥ ™àÕߪ“°À≈—ß·ª√ßøíπ ▼ ▼ ¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU ‰¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈„π PCU‰¡à‡°‘π¢Õ∫‡¢µ ‰¡à‡°‘π»—°¬¿“æ ▼ ▼ ▼√—°…“/ªÑÕß°—π∑“ß∑—πµ°√√¡∑’Ë PCU ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ*  àß√—°…“ / ªÑÕß°—π  àßµàÕ- ‡πâπ‡§≈◊Õ∫À≈ÿ¡√àÕßøíπ ª.1 µàÕ∑’Ë §≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ PCU ▼ ‡°‘π»—°¬¿“æ §≈‘π‘°∑—πµ°√√¡ √æ. „π‡§√◊Õ¢à“¬‡¥’¬«°—π- Õÿ¥øíπ∂“«√∑ÿ°´’Ë ∑ÿ°§π- ‡§≈◊Õ∫À≈ÿ¡√àÕßøíπ ª.6 * ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ®“°∑’Ë√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢œ ªï 2539 °”À𥉫â
 17. 17. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√16 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 1.5 °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 13-59 ªï ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–ºŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß 1.5.1 µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° „À⧔·π–π”„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ·°àª√–™“™πÕ“¬ÿ 13-59 ªïºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–ºŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ∑’˧≈‘π‘°∫√‘°“√∑—πµ°√√¡ §≈‘π‘°‚√§‡∫“À«“π §≈‘π‘°‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß À√◊Õ§≈‘π‘°«—¬∑Õß §≈‘π°ºŸ ßÕ“¬ÿ„π ∂“π∫√‘°“√ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„π™ÿ¡™π ‡™àπ ™¡√¡·¡à∫“π °≈ÿ¡Õ“™’æ ™¡√¡ºŸ ßÕ“¬ÿ ‡ªìπµâπ ‘ âŸ â à âŸ√«¡∑—Èß°“√„Àâ∫√‘°“√¢≥–ÕÕ°‡¬’ˬ¡∫â“π 1.5.2 ®—¥Õ∫√¡„À⧫“¡√Ÿâ∑“ß∑—πµ ÿ¢¿“æ·°à·°ππ” ÿ¢¿“æ º—ß· ¥ß°“√¥”‡π‘πß“π à߇ √‘¡∑—πµ ÿ¢¿“æ„πª√–™“™π∑—Ë«‰ª ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–ºŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ª√–™“™π∑’Ë¡“√—∫∫√‘°“√ ▼ ▼ µ√«®§—¥°√Õß  Õ∫∂“¡æƒµ‘°√√¡ - øíπºÿ - 惵‘°√√¡°“√°‘π - ‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫ - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥ - ‚√§ª√‘∑—πµå ™àÕߪ“° °“√·ª√ßøíπ - §«“¡º‘¥ª°µ‘Õ◊ËπÊ - ª√–«—µ‘°“√·æ∑¬å/∑—πµ°√√¡ ▼ ª√–‡¡‘𧫓¡‡ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ/‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫/‚√§ª√‘∑—πµå ▼ ▼ ▼ ¡’§«“¡‡ ’ˬߵ˔ ▼ ¡’§«“¡‡ ’ˬߠŸß ▼ ¡’§«“¡‡ ’▼ ß Ÿß·≈– ˬ æ∫√Õ¬‚√§µâÕß√—°…“ ▼ ▼ ‰¡à‡°‘π»—°¬¿“æ/ ‡°‘π»—°¬¿“æ/ ®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ¢Õ∫‡¢µ ¢Õ∫‡¢µ* ™àÕߪ“° ™àÕߪ“°  ”À√—∫°≈ÿࡇ ’ˬߵ˔  ”À√—∫°≈ÿࡇ ’ˬߠŸß ▼ ▼ √—°…“/ªÑÕß°—π  àß√—°…“/ªÑÕß°—π ∑“ß∑—πµ°√√¡ ∑’˧≈‘π‘° ∑’Ë PCU ∑—πµ°√√¡ √æ.* ‡°‘π¢Õ∫‡¢µ®“°∑’Ë√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢œªï 2539 °”Àπ¥
 18. 18. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 172. ß“π∫√‘°“√∑—πµ°√√¡ °“√®—¥∫√‘°“√∑—πµ°√√¡„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 °√≥’§◊Õ 1) °“√®—¥∫√‘°“√∑—πµ°√√¡„π°√≥’∑’ˉ¡à¡’∑—πµ“¿‘∫“≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢¢Õß»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π∑’ºà“π Ë°“√Õ∫√¡‡æ‘¡»—°¬¿“æ¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢‡∑à“π—π ∑’Ë®– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â ‚¥¬ “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√‰¥â§◊Õ Ë È°“√µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° °“√„Àâ∑—πµ°√√¡∫”∫—¥©ÿ°‡©‘𠇙àπ °“√®à“¬¬“·°âª«¥‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡®Á∫ª«¥ ‡ªìπµâπ·≈–§«√¥”‡π‘π°“√µ‘¥ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å„Àâª√–™“™π∑√“∫«à“ “¡“√∂‰ª√—∫∫√‘°“√∑—πµ°√√¡∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°§«“¡ “¡“√∂‰¥â∑’Ë‚√ß欓∫“≈À√◊Õ PCU „¥ „π«—π‡«≈“„¥„Àâ™—¥‡®π 2) °“√®—¥∫√‘°“√∑—πµ°√√¡°√≥’∑¡∑πµ“¿‘∫“≈ ‚¥¬°“√®—¥∫√‘°“√∑—πµ°√√¡¢Õß∑—πµ¿‘∫“≈ „À⇪ìπ‰ªµ“¡ Ë’ ’ —¢âÕ°”À𥂥¬√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «à“¥â«¬∫ÿ§§≈´÷Ëß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“Õߧå°√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊ËπÀ√◊Õ ¿“°“™“¥‰∑¬¡Õ∫À¡“¬„Àâª√–°Õ∫«‘™“™’æ∑—πµ°√√¡„𧫓¡§«∫§ÿ¡¢Õ߇®â“Àπâ“∑’Ë ´÷Ë߇ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ∑—πµ°√√¡ æ.». 2539 ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È 2.1 ¥â“π∑—πµ°√√¡ªÑÕß°—π 2.1.1 „™â “√ø≈ŸÕÕ‰√¥å‡æ◊ËÕªÑÕß°—π ‚√§øíπºÿ 2.1.2 „™â “√‡§≈◊Õ∫À≈ÿ¡√àÕßøíπ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‚√§øíπºÿ 2.1.3 ¢Ÿ¥À‘ππÈ”≈“¬·≈–∑”§«“¡ –Õ“¥øíπ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‚√§‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫ 2.2 ¥â“π∑—πµ°√√¡∫”∫—¥©ÿ°‡©‘π 2.2.1 ∫”∫—¥©ÿ°‡©‘π¥â“π∑—πµ°√√¡‡∫◊ÈÕßµâπ ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡®Á∫ª«¥ °“√°√Õøíπ‡æ◊ËÕ√–∫“¬ÀπÕß 2.2.2 ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬©ÿ°‡©‘π‡∫◊ÈÕßµâπ°àÕπ √–À«à“ß·≈–À≈—ß°“√√—°…“∑“ß ∑—πµ°√√¡ ‡™àπ ¿“«–‡≈◊Õ¥ÕÕ°¡“° 2.2.3 §—¥·¬°‚√§·≈– àßµàÕºŸâªÉ«¬¥â“π∑—πµ°√√¡ ‡™àπ ºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’‚√§∑“ß√–∫∫ (SYSTEMIC DISEASE) 2.3 ¥â“π∑—πµ°√√¡∫”∫—¥ 2.3.1 µ√«®«‘π‘®©—¬·≈–§—¥·¬°‚√§¿“¬„π™àÕߪ“° 2.3.2 Õÿ¥øíπ™π‘¥‰¡à´—∫´âÕπ¥â«¬«— ¥ÿÕÿ¥øíπ 2.3.3 ∂Õπøíπ∑’Ë¢÷Èπª°µ‘∑’ˉ¡à “¡“√∂‡°Á∫√—°…“‰«â‰¥â ·≈–‰¡à¡’¿“«–·∑√°´âÕπ 2.4 √—°…“‚√§‡Àß◊Õ°Õ—°‡ ∫‚¥¬°“√¢Ÿ¥À‘ππÈ”≈“¬ ‚¥¬°“√„Àâ∫√‘°“√∑“ߥâ“π∑—πµ°√√¡¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ¢Õß∑—πµ“¿‘∫“≈®–µâÕߺà“π°√–∫«π°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ·≈–«“ß·ºπ°“√„Àâ∫√‘°“√µ“¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ √«¡∑—Èßπ—¥À¡“¬ºŸâªÉ«¬„Àâ°≈—∫¡“√—∫∫√‘°“√µàÕ‡π◊Õß ·≈–„π°√≥’∑¡§«“¡®”‡ªìπµâÕß àßµàÕ ∑—πµ“¿‘∫“≈µâÕßÕ∏‘∫“¬∂÷߇Àµÿº≈¢Õß°“√ Ë ’Ë ’ àßµàÕÀ√◊ժؑ‡ ∏°“√√—°…“„Àâº√∫∫√‘°“√‡¢â“„®æ√âÕ¡∑—ß„À⧔·π–π”°“√∫√‘°“√∑’¡§«“¡‡À¡“– ¡µàÕ‰ª Ÿâ — È Ë ’µ≈Õ¥®π¥”‡π‘π°“√ àßµàÕ„À⺟⪫¬‰ª√—∫°“√√—°…“¬—ß‚√ß欓∫“≈·¡à¢à“¬µàÕ‰ª É
 19. 19. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√18 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ¢—ÈπµÕπ°“√„Àâ∫√‘°“√∑—πµ°√√¡„π PCU ´—°ª√–«—µ‘ °“√„™â¬“ °“√·æ⬓ ▼ «—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ ª√–‡¡‘π  ¿“«–‡ ’Ë¬ß ▼ ▼ ▼ ª°µ‘ º‘¥ª°µ‘ ▼ ▼ ▼ µ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° °√≥’¡’‚√§ª√–®”µ—« °√≥’¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“¬ «“ß·ºπ°“√√—°…“ ‡™à𠇪ìπ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ·π–π”„Àâæ∫·æ∑¬å ‚√§‡∫“À«“𠇪ìπµâπ ·≈– àßµàÕ‚√ß欓∫“≈·¡à¢à“¬ ▼ „Àâ°“√√—°…“µ“¡ ¢’¥§«“¡ “¡“√∂ ▼ ▼ ▼ - π—¥À¡“¬„Àâ√—∫∫√‘°“√µàÕ‡π◊ËÕß  àßµàÕ‚√ß欓∫“≈·¡à¢à“¬ - ·π–π”°“√¥Ÿ·≈√—°…“ „π√“¬¬ÿà߬“°´—∫´âÕ𠧫“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°À¡“¬‡Àµÿ : µâÕß°”Àπ¥°“√®—¥∫√‘°“√∑—πµ°√√¡·°àºŸâªÉ«¬∑—Ë«‰ª °≈ÿà¡À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å ‡¥Á°‡≈Á° π—°‡√’¬π ·≈– ºŸâ ßÕ“¬ÿ µ‘¥ª√–°“»„Àâ∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π Ÿ
 20. 20. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 193. ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢‡™‘ß√ÿ°·≈–∫Ÿ√≥“°“√ µ“¡°≈ÿà¡«—¬ ∫√‘ ° “√ à ß ‡ √‘ ¡ ªÑ Õ ß°— 𠇙‘ ß √ÿ ° ‡ªìπ∫√‘°“√ à߇ √‘¡ªÑÕß°—π∑“ß∑—πµ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥”‡π‘πß“π„π™ÿ¡™ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’ˇ√“¡’°“√¥”‡π‘π°“√„π ∂“π∫√‘°“√·≈â« ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–™à«¬æ—≤π“√–∫∫°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„À⇪ìπ à«πÀπ÷ËߢÕß√–∫∫°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¢Õß™ÿ¡™π ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ : §«√º ¡º “π∫Ÿ√≥“°“√√«¡‰ª°—∫ß“πÕ◊ËπÊ‚¥¬Õ“®¥”‡π‘π°“√¥—ßµ“√“ß °≈ÿà¡«—¬ °‘®°√√¡ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“懙‘ß√ÿ° ≈—°…≥–°‘®°√√¡ ºŸ√∫º‘¥™Õ∫ â— À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å µ‘¥µ“¡‡¬’ˬ¡∫â“πÀ≈—ߧ≈Õ¥ º ¡º “π‰ª°—∫‚§√ß°“√ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ·≈–/À√◊Õ ç “¬„¬√—°·Ààߧ√Õ∫§√—«é ®π∑.ß“πÕπ“¡—¬·¡à ·≈–‡¥Á°„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ ™ÿ¡™π °≈ÿࡇ¥Á° 0-2 ªï 1. µ‘¥µ“¡‡¬’ˬ¡∫â“πÀ≈—ߧ≈Õ¥ º ¡º “π‰ª°—∫‚§√ß°“√ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ·≈–/À√◊Õ 2. °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫√‘‚¿§π¡ ç “¬„¬√—°·Ààߧ√Õ∫§√—«é ®π∑.ß“πÕπ“¡—¬·¡à ¢π¡ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ·≈–惵‘°√√¡ ‡™àπ °‘®°√√¡·¡àÕ“ “é ·≈–‡¥Á°„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ °“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° ç°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡·¡à∑’Ë ™ÿ¡™π „π‡¥Á° ‡≈’Ȭß≈Ÿ°¥â«¬π¡·¡àé 3. 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈/ªí≠À“µàÕ°≈ÿà¡ ‡ªìπµâπ ¡“√¥“/ºŸâ‡≈’ȬߥŸ 4. À“∑“ß·°â‚¥¬°≈ÿà¡¡“√¥“/ ºŸâ‡≈’ȬߥŸ ·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÊ °≈ÿࡇ¥Á° 3-5 ªï „π»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° º ¡º “π‰ª°—∫ 1) ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ·≈–/ 1. °“√æ—≤π“»—°¬¿“溥¥. - ß“πæ—≤𓇥Á° À√◊Õ®π∑.√—∫º‘¥™Õ∫ß“π 2. ÕÕ°µ√«®‡¬’ˬ¡ »æ¥. °àÕπ«—¬‡√’¬π »æ¥.„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ 3. ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ°“√ - °“√æ—≤π“»Ÿπ¬åæ—≤π“ ™ÿ¡™π ∫√‘‚¿§π¡ ¢π¡ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ·≈– ‡¥Á°‡≈Á° 2) Õª∑. ‡™àπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ∂“π∑’Ë·ª√ßøíπ Õÿª°√≥å - ß“π‡¥Á°‰∑¬‰¡à°‘πÀ«“π ß“π¥â“π ÿ¢¿“æ„π »æ¥. ·ª√ßøíπ ·≈–惵‘°√√¡°“√ ‡ªìπµâπ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π ∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“°„π‡¥Á° °“√»÷°…“ ‡ªìπµâπ 4. 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈/ªí≠À“µàÕº¥¥. ºŸâª°§√Õß ·≈– Õª∑.(‡™àπ Õ∫µ.) 5. æ‘®“√≥“À“∑“ßÕÕ°„πªí≠À“ ∑’Ëæ∫√à«¡°—π Õ—π®–𔉪 Ÿà°“√ °”Àπ¥π‚¬∫“¬√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡°‘¥™¡√¡ª√–™“§¡ °“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ
 21. 21. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√20 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π °≈ÿà¡«—¬ °‘®°√√¡ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“懙‘ß√ÿ° ≈—°…≥–°‘®°√√¡ ºŸ√∫º‘¥™Õ∫ â—‡¥Á°ª√–∂¡»÷°…“ 1. °“√æ—≤π“»—°¬¿“æ§√Ÿ º ¡º “π‰ª°—∫ 1) ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ·≈–/ 2. ÕÕ°µ√«®‡¬’ˬ¡‚√߇√’¬π - ß“π‚√߇√’¬π à߇ √‘¡ À√◊ÕºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ 3. ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡°‘¥‚√§øíπºÿ  ÿ¢¿“æ ß“πÕπ“¡—¬‚√߇√’¬π„π °“√∫√‘‚¿§π¡ ¢π¡ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ - ß“π‡¥Á°‰∑¬·¢Áß·√ß »Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ ∂“π∑’Ë·ª√ßøí𠇪ìπµâπ 2) §√Ÿ·≈–ºŸâ∫√‘À“√ Õÿª°√≥å·ª√ßøíπ ·≈–惵‘°√√¡ ‚√߇√’¬π °“√∑”§«“¡ –Õ“¥™àÕߪ“° 3) Õª∑. ‡™àπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ „π‡¥Á°π—°‡√’¬π ß“π¥â“π ÿ¢¿“æÀ√◊Õ 4. 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈/ªí≠À“µàÕ§√Ÿ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π ºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π ºŸâª°§√Õß °“√»÷°…“ ‡ªìπµâπ ·≈–™ÿ¡™π 5. æ‘®“√≥“À“∑“ßÕÕ°„πªí≠À“ ∑’Ëæ∫√à«¡°—π Õ—π®–𔉪 Ÿà°“√ °”Àπ¥π‚¬∫“¬√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡°‘¥‡§√◊Õ¢à“¬‡¥Á°øíπ¥’ ™¡√¡ À√◊Õª√–™“§¡„π°“√¥Ÿ·≈  ÿ¢¿“懥Á°«—¬‡√’¬πµàÕ‰ª°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 13-59 ªï - √≥√ߧ尓√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë º ¡º “π‰ª°—∫ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ ·≈–/À√◊Õ·≈–°≈ÿࡺŸâ ŸßÕ“¬ÿ - √≥√ߧ姗¥°√Õß¡–‡√Áß™àÕߪ“° - °“√√≥√ߧ尓√ ®π∑.√—∫º‘¥™Õ∫ß“ππ—ÈπÊ - °“√æ—≤π“∑—°…–°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ ‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë „π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ™àÕߪ“°¢Õß°≈ÿà¡·√ßß“π·≈– - √≥√ߧå§≈‘π‘°«—¬∑Õß ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ °≈ÿࡺŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ „°≈â∫â“π„°≈â„®4. ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√·≈–«‘™“°“√ 4.1.°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ‡ªìπ°‘®°√√¡ ”§—≠∑’˺ŸâªØ‘∫—µ‘ß“πµâÕß°”À𥫑∏’°“√∑”ß“π‰«â≈à«ßÀπâ“Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë«“߉«âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬π”‡Õ“¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ∑’¡Õ¬Ÿà ¡“«‘‡§√“–Àå·≈–°”Àπ¥∑“߇≈◊Õ°∑’®–ªØ‘∫µµÕ°≈ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠ Ë ’ Ë — ‘ à à∑√—欓°√∑’˵âÕß„™â √«¡∑—Èß„À⇪ìπ‰ªµ“¡°√Õ∫·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π·≈–µ—«™’È«—¥¢Õß®—ßÀ«—¥·≈–µ“¡ ¿“æªí≠À“‚√§„π™àÕߪ“°¢Õß™ÿ¡™π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ 4.2.°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ‰¥â·°à °“√√«∫√«¡ «‘‡§√“–Àåº≈  √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√√“¬ß“πÀ√◊Õ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °“√π”¢âÕ¡Ÿ≈‰ªª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π µ≈Õ¥®π„Àâ°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π√–¥—∫µ”∫≈ 4.3 °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫ß“π·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫ß“π ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ ”§—≠‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°√–∫«π°“√„π°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–·°â‰¢ ˇæ◊ËÕ„Àâ·πà„®«à“°‘®°√√¡µà“ßʉ¥â∫√√≈ÿ§«“¡ ”‡√Á®µ“¡∑’˵âÕß°“√·≈–¥”‡π‘π‰ª„π∑‘»∑“ß∑’Ë°”Àπ¥ °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫ß“π‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ”§—≠¡“°µàÕ°“√¥”‡π‘πß“π„À⇪ìπ‰ªµ“¡·ºπß“π/‚§√ß°“√  à«π°“√ª√–‡¡‘πº≈π—Èπ
 22. 22. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 21‡ªìπ°√–∫«π°“√µ√«® Õ∫∑’Ë∑”„Àâ∑√“∫«à“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õ°“√¥”‡π‘πß“πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß·ºπß“π/‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ„™âª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√¥”‡π‘πß“πÀ√◊Õæ—≤π“ß“πµàÕ‰ª ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ¬Ÿà„π∫∑∑’Ë 5 °“√§«∫§ÿ¡°”°—∫ß“π·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 4.4 °“√∫√‘À“√ß“πæ— ¥ÿ∑—πµ°√√¡ ·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“§√ÿ¿—≥±å∑“ß∑—πµ°√√¡ °“√∫√‘À“√ß“πæ— ¥ÿ∑—πµ°√√¡ ·≈–°“√∫”√ÿß√—°…“§√ÿ¿—≥±å∑“ß∑—πµ°√√¡ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠Õ¬à“߬‘ËßµàÕ°“√∑’Ë∑—πµ∫ÿ§≈“°√®– “¡“√∂¡’æ— ¥ÿ Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–§√ÿ¿—≥±å∑“ß∑—πµ°√√¡‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π ·≈–¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ¡’¢—ÈπµÕπ‚¥¬ √ÿª¥—ßπ’È 4.4.1 ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈ª√–¡“≥°“√ / ™π‘¥ / ª√‘¡“≥«— ¥ÿ·≈–‡«™¿—≥±å∑—πµ°√√¡ ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√®—¥∫√‘°“√ à߇ √‘¡ªÑÕß°—π ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ·≈–∫√‘°“√∑—πµ°√√¡„Àâ‡æ’¬ßæÕ·≈–æ√âÕ¡„™âß“π‡ πÕµàÕÀ—«Àπâ“»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ CUP ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—µ‘µàÕ‰ª 4.4.2 ®—¥∑”∫—≠™’§«∫§ÿ¡«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å∑“ß∑—πµ°√√¡ 4.4.3 ¥”‡π‘π°“√∫”√ÿß√—°…“§√ÿ¿—≥±å∑—πµ°√√¡ µ“¡¡“µ√∞“π«‘™“™’æ 4.4.4 ®—¥∑”∑–‡∫’¬π ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈°“√´àÕ¡∫”√ÿߧ√ÿ¿—≥±å∑—πµ°√√¡ 4.4.5 ®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈¢Õ§√ÿ¿—≥±å∑—πµ°√√¡„À¡àÀ√◊Õ∑¥·∑π„π°√≥’§√ÿ¿—≥±å¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“ππ“π´àÕ¡∫àÕ¬ ‚¥¬ºà“πÀ—«Àπâ“»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ CUP BOARD æ‘®“√≥“®—¥ √√ß∫≈ß∑ÿπ À√◊Õ°“√ π—∫ πÿπ®“° CUP ‚¥¬µ√ß 4.5 °“√ª√– “πß“π°—∫Àπ૬ߓπÕ◊Ëπ °“√ª√– “πß“π ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë∑”„Àâ∫ÿ§§≈„π»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∑”ß“πÕ¬à“ß —¡æ—π∏å Õ¥§≈âÕß°—πµ≈Õ¥®π¡’°“√∑”ß“π —¡æ—π∏å Õ¥§≈âÕß°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°Àπ૬ߓπÀ√◊ÕÕߧå°√¥â«¬ ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„Àâß“π “¡“√∂¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ®π “¡“√∂∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å À√◊Õ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π ´÷Ëß∑—πµ∫ÿ§≈“°√®–µâÕߪ√– “π°—∫∑’¡ß“π„πÀπ૬∫√‘°“√´÷Ë߇ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π·¡à·≈–‡¥Á° ß“πÕπ“¡—¬‚√߇√’¬π ß“π‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ ‡æ◊ËÕ∫Ÿ√≥“°“√ ß“π„π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π √«¡∑—ÈßµâÕߪ√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ°‰¥â·°à Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘π ‚√߇√’¬π »Ÿπ¬åæ≤𓇥Á°‡≈Á° ‡§√◊Õ¢à“¬™¡√¡ √â“ß ÿ¢¿“æµà“ßÊ ‡æ◊Õ„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ Ë — Ë “¡“√∂∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬µ“¡µâÕß°“√ 4.6 °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√∑—πµ°√√¡ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√∑—πµ°√√¡ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπÕ¬à“ß¡“°„πªí®®ÿ∫—π ‡æ√“–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®–ªÑÕß°—π∑—πµ∫ÿ§≈“°√®“°°“√√âÕ߇√’¬π À√◊Õ∂Ÿ°øÑÕß√âÕß °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë°√–∑”‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“ “¡“√∂µÕ∫ πÕ߉¥âµ√ßµàÕ§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ√—∫∫√‘°“√„À≥⡓°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬µ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß¡“µ√∞“π«‘™“™’æ‚¥¬¡’«µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊Õ≈¥§«“¡‡ ’¬ß®“°°“√∫√‘°“√„Àâ‡À≈◊ÕπâÕ¬∑’ ¥ √â“ߧ«“¡æ÷ßæÕ„®„Àâ·°àº√∫∫√‘°“√¡“°∑’ ¥ — Ë Ë Ëÿ ⟠— Ëÿ‚¥¬°“√°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∑’Ë¥’®–µâÕß°√–∑”Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
 23. 23. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√22 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ∫∑∑’Ë 3 ¢âÕ¡Ÿ≈ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ¢âÕ¡Ÿ≈ (DATA) À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¥‘∫ §◊Õ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë¡’Õ¬ŸàÀ√◊Õ‰¥â®“°‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¡‘‰¥â®—¥°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„¥Ê ¢âÕ¡Ÿ≈Õ“®‡ªìπµ—«‡≈¢À√◊Õµ—«Õ—°…√ À√◊Õ —≠≈—°…≥å„¥Ê °Á‰¥â ‡™àπ ç ¡ÿ¥‡≈à¡π’ÈÀπ—° 1 °‘‚≈°√—¡é ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ (Information) À√◊Õ ç¢à“« “√é ç¢âÕ π‡∑»é ç “√ π‡∑»é À¡“¬∂÷ß ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å´÷Ë߉¥â√«∫√«¡À√◊Õ®—¥°“√¥â«¬«‘∏’„¥«‘∏’Àπ÷Ëß „ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’Ë®–𔉪„™âª√–‚¬™πå„π°“√µ—¥ ‘π„®°“√«“ß·ºπ °“√§«∫§ÿ¡ °“√ª√–‡¡‘πº≈ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¥’ ¡’≈—°…≥–¥—ßπ’È 1. ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å 2. ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß 3. ∑—πµàÕ§«“¡µâÕß°“√„™âß“π ¡’§«“¡‡ªìπªí®®ÿ∫—π 4. µ√ß°—∫§«“¡µâÕß°“√ 5. ¡’§«“¡°–∑—¥√—¥ ™—¥‡®π §«“¡µâÕß°“√¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈„π°“√µ—¥ ‘π„®¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°√–¥—∫ ‰¥â·°à √–¥—∫ª√–‡∑» ¡’≈—°…≥–‡ªìπ Strategic Planning ‡ªìπ°“√«“ß·ºπ‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å ‚¥¬µâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√ «“ß·ºπ „π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬ °≈«‘∏’À≈—°®—¥√–¥—∫§«“¡ ”§—≠ «“ß°√Õ∫ °“√ª√–‡¡‘πº≈ ‚¥¬µâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫°“√§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë¢Õßß“π ªí≠À“∑’˵âÕß°“√ ·°â‰¢ √–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ Management control ‡ªìπºŸâ«“ß·ºπµ—¥ ‘π„® ‡°’ˬ«°—∫°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ∑—Èߥâ“π∫ÿ§≈“°√ ß∫ª√–¡“≥ ·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬µâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ªí≠À“∑’˵âÕß°“√·°â‰¢ ®”π«πº≈ß“π ª√–™“°√ °“√§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë √–¥—∫Õ”‡¿Õ ¡’≈—°…≥–‡ªìπ Operation control §≈⓬®—ßÀ«—¥·µà®–‡πâπ„π°“√«“ß·ºπ ·≈–§«∫§ÿ¡°“√ ªØ‘∫—µ‘„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ √–¥—∫µ”∫≈ ‡ªìπ Transaction Processing ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”«—π ∫—π∑÷° √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ √«¡∑—Èß «‘‡§√“–Àå«“ß·ºπ„π à«πµ”∫≈ ¢âÕ¡Ÿ≈ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–™“°√¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π µ”∫≈
 24. 24. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 23 ·ºπ¿Ÿ¡‘ §«“¡µâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ”À√—∫ºŸâ„™â„π·µà≈–√–¥—∫ ®–¡’≈—°…≥–·≈–«‘∏’°“√ √â“ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª‚¥¬·∫à߇ªìπ√–¥—∫¥—ßπ’È ·ºπ°≈«‘∏’À≈—° °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬ °≈«‘∏’À≈—°, √–¥—∫ª√–‡∑» (°√–∑√«ß,°√¡,°Õß) Strategic ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠ «“ß°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ Planing §«∫§ÿ¡°“√∫√‘À“√®—¥°“√®—ßÀ«—¥ Middle °“√«“ß·ºπ·≈–µ—¥ ‘π„®‡°’ˬ«°—∫ ( ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥) Management °“√§«∫§ÿ¡∫√‘À“√®—¥°“√ ∑—Èߥâ“π§π ‡ß‘π Control ¢Õß·≈–ß“π §«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π Operation «“ß·ºπ·≈–§«∫§ÿ¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π (Õ”‡¿Õ) Management „π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ªØ‘∫—µ‘ß“π Trasaction ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”«—π (µ”∫≈) Processing ·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
 25. 25. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√24 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π °“√‰À≈‡«’¬π¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈√–¥—∫®—ßÀ«—¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ▲ - √æ∑. / √æ».  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ - √æ™. ▼ ‚¥¬°≈ÿà¡ß“πµà“ßÊ - Õ◊Ëπ Ê ▲ - µ√«® Õ∫√“¬ß“π - µ√«® Õ∫ - √“¬ß“π - √«∫√«¡ - · ¥ßº≈«‘‡§√“–Àå - µ‘¥µ“¡ - «‘‡§√“–Àå - ‡ πÕ  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ - √«∫√«¡, √“¬ß“π, «‘‡§√“–Àå, · ¥ß ▲  ∂“π’Õπ“¡—¬ - ∫—π∑÷°, √«∫√«¡, √“¬ß“π, «‘‡§√“–Àå, · ¥ß ▲ Õ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢ - ∫—π∑÷° ,√«∫√«¡ ,√“¬ß“π ª√–®”À¡Ÿà∫â“π
 26. 26. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√ „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 25¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬∂÷ß ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë®–π”¡“™à«¬„π°“√µ—¥ ‘π„®«“ß·ºπß“π ‚§√ß°“√¥”‡π‘π°“√ ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘°“√ §«∫§ÿ¡°”°—∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢§«√ª√–°Õ∫¥â«¬ 1. ¢âÕ¡Ÿ≈ ∂“π–∑—πµ ÿ¢¿“æ 1.1 ‚√§øíπºÿ 1.2 Õπ“¡—¬„π™àÕߪ“° 1.3 ª√‘¡“≥ø≈ŸÕÕ‰√¥å 1.4 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ ‡™àπ °“√∫√‘‚¿§Õ“À“√‡ ’Ë¬ß ‡ªìπµâπ 2. ¢âÕ¡Ÿ≈∑√—欓°√∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 2.1 ∑—πµ∫ÿ§≈“°√ 2.2  ∂“π∫√‘°“√ 2.3 §√ÿ¿—≥±å∑—πµ°√√¡ / «— ¥ÿ∑—πµ°√√¡ 2.4 ß∫ª√–¡“≥∑’ˉ¥â√—∫°“√®—¥ √√ ®“°·À≈àßµà“ß Ê 3. ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–™“°√ ‡™àπ ®”π«πª√–™“°√°≈ÿ¡Õ“¬ÿµ“ßÊ »Ÿπ¬åæ≤𓇥Á°‡≈Á° ‚√߇√’¬π À¡Ÿ∫“π  ∂“π’Õπ“¡—¬ à à — à ⇪ìπµâπ 4. ¢âÕ¡Ÿ≈ ∂‘µ‘ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ‡™àπ º≈°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ 5. √–‡∫’¬π√“¬ß“πµà“ßÊ 6. ¢âÕ¡Ÿ≈‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√ª°§√ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ∂“π¿“æ™àÕߪ“° ¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’˧«√∑√“∫‡æ◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫‡ªÑ“À¡“¬¢Õߪ√–‡∑»∑’˵âÕß„™â ¥—ßπ’È 1. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’ˇªìπ‚√§øíπºÿ ·¬°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ‡™àπ 3 ªï, 5-6 ªï, 12 ªï, 15-17 ªï, 35-44 ªï,·≈– 60 ªï¢÷Èπ‰ª ‡ªìπµâπ 2. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’ˇªìπ‚√§ª√‘∑πµå·¬°µ“¡Õ“¬ÿ ‡™àπ 12 ªï, 18 ªï, 35-44 ªï, ·≈– 60 ªï¢÷Èπ‰ª‡ªìπµâπ°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 3 ªï 3. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√ ∑’ˉ¡à‡§¬‡ªìπ‚√§øíπºÿ „πøíππÈ”π¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 5-6 ªï 4. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’ˉ¡à‡§¬‡ªìπ‚√§øíπºÿ ∑—Èß„πøíππÈ”π¡ ·≈–øíπ∂“«√ 5. ∑√“¬√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√ ∑’ˉ¡à‡§¬‡ªìπ‚√§øíπºÿ „πøíπ∂“«√°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 12 ªï 6. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’ˉ¡à‡§¬‡ªìπ‚√§øíπºÿ„πøíππÈ”π¡·≈–øíπ∂“«√ 7. ∑√“∫§à“‡©≈’ˬ øíπºÿ Õÿ¥ ∂Õπ 8. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’ ¿“«–ª√‘∑πµåª°µ‘
 27. 27. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ”À√—∫∑—πµ∫ÿ§≈“°√26 „π‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π°≈ÿà¡ 15-17 ªï 9. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√ ∑’Ë¡’øíπ„™âß“π‰¥â§√∫ 28 ´’Ë 10. ∑√“∫§à“‡©≈’ˬ¢Õß ¿“«–ª√‘∑πµåª°µ‘°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 35- 44 ªï 11. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’øíπ„™âß“π‰¥â ‰¡àπâÕ¬°«à“ 20 ´’Ë°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª 12. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’øíπ„™âß“π‰¥â ‰¡àπâÕ¬°«à“ 20 ´’Ë 13. ∑√“∫√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’øíπ‡§’È¬«Õ“À“√∑’ˇÀ¡“– ¡ (‰¡àπâÕ¬°«à“ 4 §Ÿà ∫) ´÷ËߢâÕ¡Ÿ≈‡À≈à“π’È ‰¥â®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ™àÕߪ“° ‚¥¬„™â·∫∫øÕ√å¡¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° À√◊Õ¢Õß°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡À≈à“π’È “¡“√∂‡ª√’¬∫°—∫‡°≥±å ¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥«à“¡“°À√◊ÕπâÕ¬°«à“ª√–‡∑» 14. §à“‡©≈’ˬª√‘¡“≥ø≈ŸÕÕ‰√¥å„ππÈ”¥◊Ë¡¢Õߪ√–™“™π„π®—ßÀ«—¥ ¡’§à“ ŸßÀ√◊յ˔°«à“¡“µ√∞“π¥—™π’™’È«—¥ ∂“π¿“æ∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë„™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—𠇙àπ 1) øíπºÿ ∂Õπ Õÿ¥ 2)  ¿“«–ª≈Õ¥®“°øíπºÿ3)  ¿“«‱

×