Higher Education for 21st Century Learners

920 views

Published on

Higher Education for 21st Century Learners

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Higher Education for 21st Century Learners

 1. 1. for 21st Century Learners +DENPONG SOODPHAKDEE, Ph.D. VP.ACAD.IT @KKU Higher Education
 2. 2. Millennial Students Generation-YGeneration-XBaby Boom 2489 - 2507 2508 - 2522 2523-2543 •เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความ ยากลาบากของพ่อแม่ •เป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทางาน •เคารพกฎเกณฑ์ กติกา •มีแนวคิดที่จะทางานหนักเพื่อ สร้างเนื้อสร้างตัว •มีความทุ่มเทกับการทางาน และองค์กรมาก •ให้ความสาคัญของครอบครัว รองลงมาจากงาน •พฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้อง เป็นทางการ •มีแนวคิดและการทางานใน ลักษณะรู้ทุกอย่างทาทุกอย่างได้ เพียงลาพัง •ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติง •ให้ความสาคัญกับเรื่องความสมดุล ระหว่างงานกับครอบครัว
 3. 3. ที่มา : Institute for the Future for Apollo Research Institute
 4. 4. • Sense-Making : มีทักษะในความคิดระดับสูงที่เครื่องจักรไม่สามารถดาเนินการได้ มีทักษะที่ช่วยในการ ตัดสินใจได้ในภาวะวิกฤติ • Social Intelligence : มีความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็ว ในการสร้างความร่วมมือและ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานภายนอก • Novel & Adaptive Thinking : มีความสามารถในการคิดและหาคาตอบรวมถึงการตอบสนอง มากกว่า การท่องจาหรือการทาตามกฏ • Cross-cultural Competency : มีความสามารถในการทางานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ของพื้นถิ่น / ภูมิภาค วัฒนธรรมองค์กร • Computational Thinking : มีความสามารถในการแปลของความหมายของข้อมูลให้เกิดความเข้าใจได้ โดยง่าย การเลือกใช้แบบจาลองเพื่อประมาณการที่แม่นยา • New-media Literacy : มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยการ ใช้สื่อรูปแบบใหม่
 5. 5. •Transdisciplinarity : มีความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาข้าม ศาสตร์ “รู้ลึกในศาสตร์หนึ่ง และรู้กว้างในอีกหลายศาสตร์ (T-shaped)” •Design Mindset : มีความสามารถในการพัฒนาทักษะของการคิดและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมของการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย •Cognitive Load Management : มีความสามารถในการแยกแยะและคัดกรอง ข้อมูลที่สาคัญที่จะนาไปใช้ประโยช์ และความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและ เทคนิคที่หลากหลาย •Virtual Collaboration : มีความสามารถในการทางาน การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ และการนาเสนอในลักษณะทีมเสมือน (Virtual team)
 6. 6. ๑๐ ประเด็น ที่ CEO ไทยให้ความสาคัญ แล้วบัณฑิตของเราตระหนักหรือยัง
 7. 7. 0 20 30 35 38 40 50 55 58 60 70 73 75 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 อื่นๆ การเมืองแตกแยก การใช้ความรุนแรง วิกฤติพลังงาน การบริหารจัดการค่าเงิน การรวมกลุ่มของประชาคมเศรษ กิจอาเ ียน เออี ี การเติบโตของ Social Media การรับมือสถานการณ์โลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและรักษา Talant ทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร ประเทศ การสร้างแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง การมุ่งตอบสนองความต้องการ ู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็ว ความรับ ิดชอบขององค์กรต่อสังคม CSR การบริหารต้นทุน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจ
 8. 8. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอดีตสังคมไทยไม่จาเป็นจะต้องพัฒนาการเรียนรู้มาก ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระบบ แต่ในปัจจุบัน มีปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลก และสังคมของประเทศมีจานวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เมื่อใด เราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่ นั้นคือการ หยุดยั้งการเรียนรู้กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิ้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมี “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
 9. 9. ๑.การเรียนเพื่อรู้ เป็นการรวมความรู้สามัญอย่างกว้างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้มีความเป็นไปได้ที่ จะมีการศึกษาลงลึกในบางวิชาที่เลือกไว้ ึ่งจะนาไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตได้ ๒.การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง เป็นการเรียนรู้แที่จะช่วยสร้างความสามารถให้มนุษย์ดารงชีพ อยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้ โดยการเปิดโอกาสได้ทดลอง และพัฒนาความสามารถของตนใน โครงการประสบการณ์งานอาชีพ หรืองานทางสังคมอย่างจริงจัง ๓.การเรียนรู้เพื่อชีวิต โลกในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจาเป็นต้องมีความคิดเป็นอิสระและรู้จัก ตัดสินใจ ประกอบกับมีความรู้สึกรับ ิดชอบโดยส่วนตัวอย่างแรงกล้าต่อการที่จะบรรลุ เป้าหมายร่วมกันกับ ู้อื่น ๔.การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน โดยพัฒนาความเข้าใจใน ู้อื่นทั้งแง่ประวัติศาสตร์ ธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมทางจิตใจ ในการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน เสาหลักที่เป็นรากฐานของการศึกษา ๔ เสา
 10. 10. General education Professional education Bachelor's thesis research Master's thesis research Experiment and practice 1 2 3 4 1 2 Undergraduate (bachelorcourses) Postgraduate (mastercourses) CurriculumStructure Professional education
 11. 11. Liberal arts education Professional education Education for creativity Bachelor's thesis research Master's thesis research Education for creativity in master course Experiment and practice1 2 3 4 1 2 Undergraduate (bachelorcourses) Postgraduate (mastercourses) Freshman education CurriculumStructure
 12. 12. Learning •ceases to focus on consuming information or knowledge •is about asking questions, •is about working with other to find the answers •is about doing real work with real audiences •is about developing the kinds of habits and dispositions that deep
 13. 13. School is “real life,” not simply a place to take courses, earn grades, amass credits, and compete against others for recognition. Will Richardson, Why School?, 2012
 14. 14. School is the only place in kids’ lives that they can’t use the technology they carry around in their pockets and backpacks to answer questions. Will Richardson, Why School?, 2012
 15. 15. Traditional Learning Pervasive Learning Mobile Learning Ubiquitous Learning Embeddedness Mobility Low high high Low
 16. 16. 4
 17. 17. Flipped Classroom •Flip teaching •Backwards classroom •Reverse instruction •Flipping the classroom •Reverse teaching
 18. 18. Flip from….to….. • To Rush Through the Syllabus ------> For the learner • Fear of Failure ------> To Excite Passion • To Dispense Information Only ------> For Understanding • Grades-centric ------> Values-centric • Product ------> Process • Textbook Answers ------> Searching Questions • Drill and Practice ------> Engaged Learning • ‘One-size-fits-all’ Instruction ------> Differentiated Teaching • Telling ------> Guiding, Facilitating, Modelling • Summative/Quantitative Testing ------> Formative and Qualitative Assessing • Set formulae, Standard Answers ------> Spirit of innovation and enterprise Ref: Ministry of Education, Singapore
 19. 19. How to flip •Use of technology (This is most commonly being done using teacher-created videos that students view outside of class time) •Coach/interact instead of lecture
 20. 20. uploaded at 8:27PM on Saturday April 23rd, 2005 7 years 9 months 18 days The video was shot by Yakov Lapitsky at the San Diego Zoo.
 21. 21. reached one billion YouTube views on December 21, 2012 6 months and 24 days uploaded to YouTube on July 18, 2012
 22. 22. LICENSE: Creative Commons (Attribution- Noncommercial-No Derivative Works). 5 years 11 months uploaded to YouTube on Mar 10, 2007
 23. 23. MOVE SOME LECTURES AWAY FROM CLASSROOM
 24. 24. USE SOME OTHER SOURCES FOR LECTURING (OUTSIDE CLASSROOM)
 25. 25. We need more……..
 26. 26. MOOCs
 27. 27. http://ed.ted.com/
 28. 28. http://slideshare.net/denpong denpong@kku.ac.th http://facebook.com/denpong.s

×