มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา

2,313 views
2,237 views

Published on

เอกสารบรรยายเรื่อง มาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการและการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา

 1. 1. มาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการ และ การบริหารจัดการสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2. 2. เอกสารการประชุม • เอกสารมาตรฐานสหกิจศึกษา http://www.tace.or.th/ • สไลด์นาเสนอ http://slideshare.net/denpong
 3. 3. มาตรฐานและหลักสูตรสหกิจศึกษา • จัดทามาตรฐานโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา) • กรอบแนวคิด • ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และมาตรฐาน วิชาชีพควบคุม • ต้องเป็นการจัดประสบการณ์ตรง ในการ ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ใน สถาน ประกอบการ • ลักษณะมาตรฐาน • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
 4. 4. มาตรฐานสหกิจศึกษา • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา • มาตรฐานด้านการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • มาตรฐานด้านการนิเทศ • มาตรฐานด้านนักศึกษา • มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผล • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มาตรฐานวิชาการ • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • มาตรฐานการประเมินผล
 5. 5. มาตรฐานด้านหลักสูตร • สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 • สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพควบคุม ตามที่กฎหมายกาหนด
 6. 6. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • ความสอดคล้องกับ เกณฑ์ สกอ. และ องค์กรวิชาชีพควบคุม • หน่วยกิตไม่นอยกว่า 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค ้ • มีรายวิชา/กระบวนการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา • การปฐมนิเทศ • กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการ • ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ • ลักษณะงานเป็น โครงงาน หรือ งานประจาที่เน้นประสบการณ์ • เปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ • มีฐานข้อมูลสถานประกอบการให้นักศึกษา • มีการพบกันของนักศึกษา สถานประกอบการและคณาจารย์นิเทศ
 7. 7. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการนิเทศ • คณาจารย์ผู้นิเทศ มีประสบการณ์งานสอนหรือมีความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ • ผ่านการฝึกอบรมการนิเทศ • มาตรฐานนักศึกษา • ผ่านเงื่อนไขรายวิชาสหกิจศึกษาที่กาหนด • มีคุณสมบัติที่จะสาเร็จการศึกษา • ผ่านเกณฑ์การเตรียมความพร้อม • มีความพร้อมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตรงกับงานที่จะทา • มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability Skills)
 8. 8. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ • การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการปฏิบัติงาน • กาหนดคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา • ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ (เข้าพบ หรือ ส่งเอกสาร) • ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้ตรงกัน • แสดงความต่างของ สหกิจศึกษา กับ การฝึกงาน • ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เพื่อให้สถานประกอบการได้เตรียมการ • จัดทาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา • พิจารณาคัดกรองโครงการ ที่นาเสนอจากสถานประกอบการ
 9. 9. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและให้นักศึกษาสมัคร • ดาเนินการคัดเลือกร่วมกันกับสถานประกอบการ • ประกาศผลการคัดเลือก • จัดทาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา (หากต้องการ เพิ่มเติม) • ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้ได้พบกับอาจารย์นิเทศ • ส่งจดหมายรายงานตัวของนักศึกษา
 10. 10. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มีนโยบาย • ให้ความสาคัญ • รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด • มีการจัดงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็น • สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200% • มีการเสนอโครงการและการคัดเลือก • มีการจัดบุคลากร (ผู้ประสานงาน และ ผูนิเทศงาน) ้ • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • มีคุณวุฒิไม่ตากว่าปริญญาตรี หรือ เป็นผู้ที่มีความชานาญพิเศษและมี ่ ประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 11. 11. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • วางแผนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/กาลังคน งบประมาณ • เตรียมหัวข้อโครงการทีมีคุณภาพ (โดยผู้นิเทศ) ่ • เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน • ทาให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในสาขาที่เรียน ท้าทายความสามารถ • มีเป้าหมายชัดเจน • กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและแจ้งสถานศึกษา • จัดเตรียมผู้นิเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน • ร่วมคัดเลือกนักศึกษา (จากใบสมัคร หรือ การพบปะ)
 12. 12. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • การนิเทศคณาจารย์ผู้นิเทศ • มาตรฐานการนิเทศ • คณาจารย์ผู้นิเทศ • แผนการนิเทศ • แผนกิจกรรมการนิเทศ (ตรวจรายงาน รับฟังการนาเสนอความก้าวหน้า) • ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน • การนัดหมายทีถูกต้อง ่ • การจัดส่งเอกสารที่เป็นทางการ
 13. 13. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานนักศึกษา • ปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถาน ประกอบการ • ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน • บันทึก รายงานประจาวัน หรือ รายงานประจาสัปดาห์ • จัดทารายงานความก้าวหน้า • จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ • นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ
 14. 14. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • จัดให้นักศึกษาเดินทางไปรายงานตัวต่อสถานประกอบการ ตามวัน เวลาที่กาหนด • เตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ • ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 15. 15. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มีการนาเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ • มาตรฐานวิชาการ • มีการปฐมนิเทศ • มีการสอนงาน อบรมเพิ่มทักษะ • กาหนดภาระงานหรือหัวข้อโครงงาน • มีการมอบหมายงานเสมือนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา • มีโอกาสเผชิญปัญหาจริงที่ท้าทาย • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • ให้คาปรึกษา ติดตาม และแนะนาการปฏิบัติงาน • ตรวจรายงานและให้ข้อเสนอแนะ • ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 16. 16. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • การรับรายงานตัวนักศึกษาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล • ปฐมนิเทศเกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมองค์กร • การอบรมความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่มีความจาเป็นในการ ปฏิบัติงาน • การรายงานตัว ณ ฝ่ายที่จะปฏิบัติงาน • แนะนาเทคนิคการสอนงานและให้คาปรึกษาแก่ผู้นิเทศ (หากจาเป็น) • ติดตามและประเมินรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา • จัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (อาจให้คณาจารย์นิเทศ เข้าร่วมฟังด้วยก็ได้) • ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 17. 17. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • การสัมมนาแลกเปลียนความคิดเห็น ่ • กระบวนการประเมินผล • มีการสัมมนานักศึกษาหลังนักศึกษากลับจากปฏิบัติงาน • จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล • มาตรฐานการนิเทศ • ตรวจรายงาน • มาตรฐานนักศึกษา • ทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการ • นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ • นาเสนอผลงานต่อคณาจารย์และนักศึกษาที่สถานศึกษา • แสดงหรือประกวดผลงานที่จัดขึ้น
 18. 18. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการวัดและประเมินผล • จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งนักศึกษาทราบ • ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงาน • มีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการ • เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษา (จุดเด่นและข้อควรปรับปรุง) • นักศึกษาควรประเมินตนเองด้วย (ไม่นามาเป็นคะแนนวัดผล) • การประเมินการจัดการและการประเมินความพึงพอใจ • ทาการประเมินการดาเนินการในภาพรวม เช่น การประสานงาน ประโยชน์ที่ ได้รับ เป็นต้น • ปรับปรุงการดาเนินการให้ดีขึ้น
 19. 19. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ • จัดให้มีการนาเสนอผลการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันทั้งนักศึกษาที่ทาสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่ฝึกงาน • ทาหนังสือขอบคุณและให้การสนับสนุนการเตรียมเอกสานที่ เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ • ปรับปรุงฐานข้อมูล • ประเมินผลการดาเนินการ
 20. 20. &

×