การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 4,178 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,178
On Slideshare
4,173
From Embeds
5
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 5

http://www.slideshare.net 3
http://192.168.5.43 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อานวยการสานักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. หลักการและแนวคิด • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศักยภาพขั้นพื้นฐาน • เพิ่มศักยภาพในการได้งานทา • เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและด้วยตนเอง
 • 3. การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน • ปรับจากแนวคิดของหลักสูตร ICDL (International Computer Driving License) • เป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 7 หัวข้อ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ 3. สารสนเทศและการสื่อสาร 4. การประมวลผลคา 5. ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 6. การนาเสนอผลงาน 7. ฐานข้อมูล
 • 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน ชีวิตประจาวันและงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
 • 5. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การจัดการระบบไฟล์/ไดเร็คทอรี/โฟเดอร์ การคัดลอก ย้ายและลบไฟล์/ไดเร็คทอรี/โฟลเดอร์ การทางานกับ ไอคอนและวินโดวส์ การใช้ฟังก์ชันสนับสนุนต่างๆ ใน ระบบปฏิบัติการ เช่น การสืบค้น และการพิมพ์เอกสาร
 • 6. สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อ สาร ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล์ และการจัดการที่อยู่และข้อความบนอีเมล์
 • 7. การประมวลผลคา การใช้โปรแกรมประมวลผลคาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ ใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างจัดรูปแบบ และ จัดเก็บไฟล์เอกสาร การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การสร้างตาราง การใส่ภาพหรือกราฟิก และการใช้ฟังกืชันผนวก เมล์
 • 8. ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์บน เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และทาตารางวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรม เพื่อคานวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชันมาตรฐานการ ใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใส่ออบเจ็กต์ การสร้าง กราฟและแผนภูมิ
 • 9. การนาเสนอผลงาน การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิตผลงานนาเสนอเพื่อเผยแพร่หรือจัดแสดง การใช้งาน โปรแกรมบางอย่างในขันสูง ได้แก่ การใส่ออบเจ็กต์ การทาสไลด์ ้ โชว์ การทาเอฟเฟ็กต์และภาพเคลื่อนไหว
 • 10. ฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐาน ข้อมูลอย่าง ง่าย การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างตาราง และฟอร์ม การบันทึก แก้ไขและลบข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลอย่าง ง่าย
 • 11. การศึกษาด้วยตนเอง
 • 12. บทเรียนออนไลน์