การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

on

 • 1,377 views

Statistics

Views

Total Views
1,377
Views on SlideShare
1,377
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Presentation Transcript

 • การบริหารดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ denpong@kku.ac.th 1
 • Paperless Presentation http://slideshare.net/denpong 2
 • 3
 • ฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
 • หนวยงานในความรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุม สั่งการ• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ • สํานักวิชาศึกษาทั่วไป• ศูนยคอมพิวเตอร • สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน• วิทยาลัยนานาชาติ• สถาบันภาษา 5
 • ภารกิจสําคัญฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ดูแล งานใหม งานตอเนื่องหรืองานเรงดวน หนวยงานหรือกลไกใหมทจะจัดตั้ง ี่ • การพัฒนาหลักสูตรตาม TQF • การจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ • การติดตามการดาเนินการหลักสูตรตาม ํ • การจัดตั้งสํานักพิมพ TQF • การจัดตั้งหนวยบริการเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร • ปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษา รวมถึง   ขอบังคับ หรือประกาศที่เกียวของ ่ สารสนเทศ • การพัฒนาสหกจศึกษาตามมาตรฐานฯ ิ • การจัดตั้ง e-Learning Support ศูนยคอมพิวเตอร • การพัฒนาและใชระบบบตรสมารทการด ั Center ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเรียนการสอน การบริหารและ ตอนบน (สนับสนุนการดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ การบริการ บางสวนโดย สกอ.) • การพัฒนาระบบ KKU e-Store • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ควบคุม สั่งการ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมี ระบบเผชิญเหตุฉุกเฉิน • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป บริหารและบริการ ที่ครอบคลุมภารกจ ิ ทุกดานสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน • ฯลฯ 6
 • ภารกิจหลักผูชวยอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ• การจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการ • ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน อีกตําแหนงหนึ่ง• จัดตั้งหนวยงานรับผิดสอบสหกิจศึกษาระดับสถาบัน • การจัดตั้งสํานักพิมพ• การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา • การจัดตั้งหนวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ• การติดตามการดําเนินการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ • การจัดตั้ง e-Learning Support Center ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สนับสนุนการดําเนินการบางสวน อุดมศึกษา โดย สกอ.)• การพัฒนาสหกิจศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย • การพัฒนาและใชระบบบัตรสมารทการดเพื่อการเรียนการสอน• พัฒนากลไกในการดําเนินการสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน การบริหารและการบริการ• พัฒนาระบบใหใหบริการนักศึกษาพิการ • การพัฒนาระบบ KKU e-Store• เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอนบน ปลอดภัย และมีระบบเผชิญเหตุฉุกเฉิน• เครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ ที่ ครอบคลุมภารกิจทุกดาน • เครือขายการจัดการเรียนการสอนออนไลนและการสอนทางไกล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7
 • เปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลก อันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศ อันดับ ๑ ใน ๘๐ ของเอเชีย อันดับ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะ ที่ใชงานวิจัย ทีพึ่งพาตนเอง ่ และการจัดการ เปนฐาน องคกรที่ดี ดานงบประมาณ ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรที่ ๕ ระบบบริหาร การผลิต จัดการที่ดี บัณฑิตที่ดี ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตรที่ ๘ ยุทธศาสตรที่ ๙ ยุทธศาสตรที่ ๑๐ การทํานุบํารุง ดานพัฒนาคุณภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน ดานศิษยเกา และทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนา ระบบ ดานชุมชนสัมพันธศิลปวัฒนธรรมที่ดี สัมพันธที่ดี มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดและ ประกันคุณภาพ พึ่งตนเองได บานวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยขอนแกน 8
 • 9
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนมาตรการที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และสรางแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผูมีความสามารถใหมา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย1) กําหนดหลักเกณฑเพื่อดึงดูดอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะผูที่กําลังจะ ตัวชี้วัด สําเร็จการศึกษาทั้งใน และตางประเทศ ดวยมาตรการเชิงรุกทั้งในดานการสรรหา และการ • มีบรรยากาศความเปนสากลที่ พัฒนาขอเสนอในดานสิ่งดึงดูดใจในการทํางาน มีคณาจารยชาวไทยและ2) จัดใหมีชองทางในการคัดสรรผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่อยูในภาครัฐและเอกชน ตางชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งผูที่เกษียณอายุที่เปนชาวไทยและชาวตางชาติ มาทําสัญญาเปน Adjunct • รอยละของอาจารย Professor หรือ Visiting Professor เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอน และการ ชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น วิจัยของมหาวิทยาลัย3) จัดทําโครงสรางเงินเดือนพิเศษ ระบบการใหผลตอบแทนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิง สังคมอยางเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ หรือผูที่มี ประสบการณสูงทั้งชาวไทยหรือตางประเทศเขามาเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบหลัก คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 10
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธที่ ๕ ระบบบริหารจัดการองคกรมาตรการที่ ๑ ปรับโครงสรางและระบบบริหารจัดการตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เกิดความคลองตัว และเปนมาตรฐานเดียวกัน1) โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อนําไป ตัวชี้วัด ยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหและสามารถนํามา • ระเบียบ ขอบังคับ และ ปฏิบัติไดจริงตามกฎหมาย ประกาศตาง ๆ ไดรับการ2) ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับและ  ปรับปรุงใหทันสมัย ระบบการทํางาน ลดความซ้ําซอน ใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการและเทคโนโลยสารสนเทศ และ หนวยงานที่เกี่ยวของ ี 11
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธที่ ๕ ระบบบริหารจัดการองคกรมาตรการที่ ๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มคุณภาพ ี1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลของมหาวิทยาลัยใหมีความสมบูรณเชื่อมโยงเขากับ ตัวชี้วัด ฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่ผูบริหารระดับกลางหรือระดับสูงสามารถใชประกอบการตัดสินใจได • มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง2) ปรับปรุงระบบเว็ปไซตทางการ (Official website: http://www.kku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยได การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐานในการนําเสนอ มีขอมูลขาวสารทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนสําหรับการ • มีเครือขายนักสารสนเทศฯ สื่อสารกับภายนอกเปนหลัก • มีระบบสารสนเทศสาหรับการ ํ3) พัฒนา website สําหรับการสื่อสารภายในเปนการเฉพาะ เพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูลภายในเปน การเฉพาะได เพื่อลดภาระของเว็ปไซตทางการ และทําใหเว็ปไซตทางการเปนที่นาสนใจสําหรับ บริหารงาน กลุมเปาหมายภายนอกยิ่งขึ้น • มีระบบ smart card4) สรางเครือขายนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากแตละหนวยงานเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูใน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมกันพัฒนาระบบ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง5) สรางหนวยงานหรือกลุมงานหรือกลไกที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารอยางเปนระบบ6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริหารงานเชน e-Office, e-Document เปนตน7) พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรใหเปนบัตร smart cardผูรับผิดชอบหลัก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ ี 12
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๑ มีหลักสูตรที่ดี (Healthy Curriculum)มาตรการที่ ๑ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคลองตอความตองการของผใช ิ  ู บัณฑิตและตลาดแรงงาน1) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เปนองคความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่แสดงความโดด ตัวชี้วัด เดนดานวิชาการของพื้นที่หรืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อสนองนโยบายรัฐ Education • จํานวนหลักสูตรที่ไดนานาชาติ Hub • จํานวนหลักสูตรการเรียนรู2) พัฒนาหลักสูตรใหมที่ทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม หรือเปน ตลอดชีวิต หลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการ หรือหลักสูตรที่ใหความรูตั้งแตสองศาสตรขึ้นไปและไดรับ • จํานวนผูประกอบการที่เขา ปริญญา 2 ปริญญา รวมโครงการ3) พัฒนาหลักสูตรสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Distance • สัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น Education) เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายทุกกลุม ที่สามารถเรียนรูได ตลอดเวลา และสามารถเก็บสะสมหนวยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตรได4) จัดใหมีโครงการ Honors Cooperative Program ซึ่งจะเปนการรวมมือกับภาคธุรกิจ และหนวยงานของรัฐ ในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีโอกาสในการศึกษาตอใน ระดับที่สูงขึ้น หรือการอบรมตามหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ซึ่งสามารถเก็บ สะสมรายวิชาตางๆ และสามารถขอรับปริญญาไดเมื่อเรียนครบหลักสูตรผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 13
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๑ มีหลักสูตรที่ดี (Healthy Curriculum)มาตรการที่ ๒ พิจารณาเพิ่มคณะวิชา และปรับลดหลักสูตรเดม เพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทิศ ิ ทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต1) เปดหลักสูตรใหมจะเนนหลักสูตรที่เกิดจากความตองการของภาคการผลิตจริงเปน ตัวชี้วัด หลักสูตรที่บูรณาการระหวางศาสตร ขามศาสตร รวมมือกับองคกรทั้งภายในและ • สัดสวนของหลักสูตรที่ได ตางประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่รองรับความตองการของนักศึกษาจากอาเซียน มาตรฐานตามเกณฑ2) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. หรือ TQF หรือปด • หลักสูตรใหม/คณะใหมที่ หลักสูตรที่ไมไดเปดทําการรับนักศึกษามาตอเนื่องเปนเวลาหลายป หรือยุบรวมหลักสูตรที่ เกิดขึ้น มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน หรือคลายคลึงกันใหเปนหลักสูตรเดียวกัน • สัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น3) ศึกษาความเปนไปไดและจัดทําแผนธุรกิจ โครงการจัดตั้งคณะวิชาใหม เชน คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร หรือคณะวิชาที่เปนศาสตรใหม ๆ เปนตนผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 14
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๑ สรางระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนดีและคนเกงใหเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย (Healthy Input)1) จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโดยเปดโอกาสใหนักเรียนจากทั่ว ตัวชี้วัด ประเทศเขาศึกษาตอและไดรับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใตโครงการตางๆ เชน โครงการ • ชองทางของสื่อและสือที่ใชใน ่ เรียนดี โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนในดานความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา การประสัมพันธ พระมหากษัตริย ดานกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เปนตน2) การประชาสัมพันธผาน social network ที่เปนที่นิยม หรือประชาสัมพันธสัญจรไปยัง โรงเรียนทั้งในภาคอีสานและภูมภาคอน โดยรวมมือกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ิ ื่ มหาวิทยาลัย กิจกรรม Open House คายวิชาการภาคฤดูรอน หรือคายอาสาพัฒนาผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 15
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๒ จัดใหมีทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานผูดอยโอกาสและผูพิการ1) สงเสริมใหนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน ผูพิการ มีโอกาสเขาศึกษาตอในชองทางการ ตัวชี้วัด รับเขาที่หลากหลาย พรอมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยึดนโยบายที่จะดูแลนักศึกษาไมให • จํานวนทุนการศึกษา มีปญหาดานการเงินเปนอุปสรรคตอการศึกษาของนักศึกษา และจะไมมีนักศึกษาตองออก • สัดสวนของจํานวนนักศึกษาที่ จากการศึกษาเนื่องจากปญหาทางดานการเงิน ดอยโอกาสและผูพิการที่ไดรับ2) ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและสวนราชการของไทยรวมทั้งทุนของ  ทุน มหาวิทยาลัยในการใหการสนับสนุนทุนใหแกนักศึกษาจากประเทศที่กําลังพัฒนามาศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกนผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 16
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาที่ดี1) ศึกษาความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ  ตัวชี้วัด พ.ศ. 2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1688/2552 และดําเนินการ • ความพึงพอใจของนักศึกษา ปรับปรุงใหเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีคาเลาเรียนในภาคฤดูรอน และในกรณีที่เหลือหนวย • ระยะเวลาในการใหบริการ กิตนอยในภาคปกติ ลดลง2) ปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย ใหมีความสมบรณและู สะดวกสบายมากขึ้น และลดการเดินทางของนักศึกษามายัง มข. โดยไมจําเปน3) สนับสนุนใหแตละคณะ มีการนําเอาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชในการ ี ุ ตรวจสอบนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเพื่อความรวดเร็วและถูกตองผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๔ จัดใหมีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีทรัพยากรออนไลนเพิ่มขึ้น และการเขาถึงฐานขอมูล ตัวชี้วัด อิเล็กทรอนิกสทั้งที่เปนวารสาร หนังสือ และสื่อความรูอื่น ๆ ที่ครอบคลุมหลากหลาย • จํานวนสื่อที่ไดรับการพัฒนา ศาสตร/สาขาวิชาเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา • จํานวนผูใชบริการสํานักวิทย2) พัฒนาบุคลากรสายผูสอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เชน การ บริการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา สไลดประกอบการสอน สื่อออนไลน e-Book e-Document หรือ e-Learning3) พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชงานไดทั้งกับคอมพิวเตอรและ อุปกรณเคลื่อนที่ไรสาย4) ขยายและเพิ่มเวลาใหบริการของหอสมดกลางเปนการใหบริการทุกวัน ไมเวน ุ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ อยางไรก็ตามผูรับบริการสามารถใชบริการบาง ประเภทไดตลอดเวลา ผานระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกสไดที่ ฐานขอมูล e-Book ็ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ สํานักวิทยบริการ และ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 18
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๕ มีการจัดการเรียนการสอนทียึดผูเรียน และสังคมเปนศูนยกลาง ่1) อบรมและสรางความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยการนําเอาการบูรณาการ ตัวชี้วัด การเรียนการสอนและการวิจัยเขาไวดวยกัน ผานกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน หรือการเรียน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน • ความสามารถในการเรียนรู2) สงเสริมใหมีการนําเอาโจทยหรือปญหาของสังคมมาใชในการเรียนการสอน ในรายวิชาเชน วิชาสัมมนา วิชาที่เปน ดวยตนเองของนักศึกษามี การศึกษาอิสระ วิชาโครงงานนักศึกษา เปนตน3) ปรับโครงสรางของการบริหารจัดการสหกิจศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการ • จํานวนผูประกอบการที่เขา อุดมศึกษา (สกอ.) เชน มีองคกรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน คณะกรรมการสงเสริมสหกิจศึกษา แตงตั้งโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา มีการบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะ ประกอบดวย อาจารยผู รวมโครงการ ประสานงาน อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา การคัดเลือกองคกรผูใชบัณฑิต การนิเทศ เปนตน4) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาใหแกคณะตาง ๆ และ การถายทอดแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี (Good Practices) ใหผูรับผิดชอบของแตละคณะ และสนับสนุนให นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสไดทําวิจัยผานกระบวนการเรียนรูในวิชาสหกิจศึกษา หรือโครงงานนักศึกษา5) การสรางบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงดานวิชาการมา บรรยายใหนักศึกษา และการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมรับฟงการประชุม/สัมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัย/ คณะจัดขึ้น6) สงเสริมใหนักศึกษาไดคนพบคุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณตรงจากเนื้อหาของกิจกรรมหรือตัวบุคคล ตนแบบ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ การนํานักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัตินอกสถานที่ที่สอดคลองกับรายวิชา และการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การเชิญบุคคลตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมมาใหขอคิดกับนักศึกษา ในชั้นเรียน หรือการศึกษาจากบุคคลตัวอยางที่มาจากหลากหลายอาชีพผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 19
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๖ สงเสริมใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใชชีวิต และทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ดี1) สนับสนุนใหทุกหลักสูตร เพิ่มสัดสวนรายวิชา ภาษาตางประเทศ เพื่อเสริมสรางทักษะดาน ตัวชี้วัด ภาษาและการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มทางเลือกและ • จํานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น โอกาสในการทํางานใหกับนักศึกษาในอนาคต • ศักยภาพดานภาษาของ2) เพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษา นักศึกษา หลังปริญญาเอก เพื่อสรางสิ่งแวดลอมความเปนสากลของมหาวิทยาลัย3) จัดใหมีศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแก นักศึกษา และลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานภาษาได4) จัดใหมีการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมอาจารยผูสอนวิชาตางๆ ใหเรียนรู และ สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไดอยางกวางขวางผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป และ สถาบันภาษา 20
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๗ มีศูนยจําหนายหนังสือ และมีหนังสือหลากหลายภาษาเพิ่มขึ้น1) จัดตั้งสํานักพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายตําราของ ตัวชี้วัด บุคลากรของมหาวิทยาลัย • ตํารา/เอกสารทางวิชาการของ2) ปรับปรุงศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีมีความหลากหลายในการจําหนายหนังสือ บุคลากรที่ไดรับการจัดพิมพ ทั้งที่เปนหนังสือเรียน ตํารา หนังสืออานประกอบ ทั้งที่เปนภาษาไทยและ • สัดสวนรายไดจากการจําหนาย ภาษาตางประเทศ และใหมีขยายการใหบริการไปยังวิทยาเขตหนองคาย หนังสือผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 21
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Healthy Learning Management System)มาตรการที่ ๘ สรางบรรยากาศความเปนวิชาการภายในมหาวิทยาลัย1) สงเสริมใหมีการบรรยายวิชาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปญหาตางๆ ที่ ตัวชี้วัด เปนประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทั่วไป โดยวิทยากร • จํานวนศูนยการเรียนรูที่เกิดขึ้น ผูทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง • จํานวนผูเขามาใชบริการใน2) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ การอบรม การแขงขัน/การประกวดผลงานทาง ศูนย วิชาการ อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งปผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 22
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๓ การผลิตบัณฑิตมาตรการที่ ๑ มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย1) พิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ตัวชี้วัด วิทยาเขตหนองคายใหสอดคลองกับทรัพยากรของมหาวิทยาลย ั • จํานวนหลักสูตรใหมที่เกิดขึ้น2) กําหนดนโยบายใหแตละสาขาวิชาหรือแตละหลักสูตรมีโครงการความรวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและสนองความตองการของ ตลาดแรงงานและเปนการระดมทรัพยากรจากภาคผูใชบัณฑิตใหมีสวนรวมรับผิดชอบใน กระบวนการผลิตผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๓ การผลิตบัณฑิตมาตรการที่ ๒ มีระบบและกลไกการรับเขานักศึกษาที่หลากหลายและเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา1) มหาวิทยาลัยจะมีกลไกการรับเขาโดยวิธีการรับตรงนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปในภาค ตัวชี้วัด อีสานและทั่วประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลายรูปแบบ เชน • สัดสวนของนักศึกษาที่รับเขาภ • การรับนักเรียนผลการเรียนดีเขาศึกษาโดยไมตองสอบขอเขียน  ภายใตโครงการ • การสอบคัดเลือกตรงในโควตาภาคอีสานและนักเรียนจากทั่วประเทศ • สัดสวนของนักศึกษาศึกษา • การรับผานโควตานักกีฬา นักเรียนดอยโอกาส ผูพิการ ตางชาติ • การรับผานโครงการพิเศษของคณะและของมหาวิทยาลย ั • การรับเขาผานระบบ Admission กลาง2) สรางกลไกพิเศษในการแนะนําหลักสูตรสําหรับนักศึกษาตางชาติ ๆ ทั้งหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และโปรแกรมหลังปริญญาเอก ผานเครือขายสถาบันการศึกษา คูสัญญาในตางประเทศ และองคกรผูใหทุนระหวางประเทศผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 24
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๓ การผลิตบัณฑิตมาตรการที่ ๓ มีระบบการรับเขานักศึกษาที่เปดโอกาสใหผูดอยโอกาสและผูพิการที่มีศักยภาพสูงเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย1) จัดใหมีโควตาในการรับนักศึกษาผูดอยและผูพิการเขาศึกษาตอภายใตโครงการ ตัวชี้วัด • โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองเปน • สัดสวนของนักศึกษา โครงการที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหผูที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดนอย ผูดอยโอกาสและพิการ • โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมิภาคอื่น • โครงการนักศึกษาผูพิการ เพื่อใหโอกาสแกผูพิการจากทุกภูมิภาคของประเทศ2) ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการอยางเปนทางการ และจัดหาอุปกรณอํานวย ความสะดวกเพื่อใหบริการแกนักศึกษา พรอมดูแลใหคําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิต ในมหาวิทยาลัยอยางใกลชิด สนับสนุนใหเพื่อนนักศึกษารวมเปนบัดดี้ เพื่อนชวยเพื่อน ทั้ง เวลาเรียนและทํากิจกรรมผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 25
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตบัณฑิตที่ดี กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาคณาจารยมาตรการที่ ๒ สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยทั้งดานการสอนและดานการวิจัย1) สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวชี้วัด เชน การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน หรือการเรียนที่ใชการวิจัยเปนฐาน หัวขอวิชาสัมมนา • สัดสวนของอาจารยที่เขารวม หรือโครงงานนักศึกษา โครงการผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการฯ และ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 26
 • ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ ดานชุมชนสัมพันธ (Healthy Community) กลยุทธที่ ๑ ชุมชนสัมพันธที่ดีมาตรการที่ ๑ การทํา University Social Responsibility (USR)1) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย รวมกับผูนําชุมชน ผูที่มีสวน ตัวชี้วัด ไดสวนเสีย บุคลากร และนักศึกษา รวมกันพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีสิ่งแวดลอมที่ดี • รอยละของความพึงพอใจ เสริมสรางสุขภาวะใหกับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมใหเยาวชนใช • สุขภาพโดยรวมของประชาคม เวลาใหเปนประโยชน หางไกลจากยาเสพติด และฝกสอนกีฬาใหแกเด็กในชุมชน ดีขึ้น2) การใหความรูและสรางทักษะในการดูแลสุขภาพใหกับประชาคม มข. ในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนภัยตอสุขภาพ หรือสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเลิกสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสรางความสัมพันธอันดีระหวางคน ในชุมชน3) รวมกับภาคเอกชนที่ตองการทํากิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม (Cooperated Social Responsibility, CSR) โดยมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีความรู และภาคเอกชนมี งบประมาณผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการและเทคโนโลยสารสนเทศ ี 27
 • การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิด ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๐ ประโยชนสูงสุดและพึ่งตนเองได กลยุทธที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนมาตรการที่ ๒ การจัดหารายไดจากการดาเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน ํ1) การพัฒนาหลักสูตรสําหรับคนทํางาน หรือผูที่เกษียณอายุราชการที่สามารถเรียนสะสมหนวย ตัวชี้วัด กิตและขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต หลักสูตรการ • รอยละของรายไดจากการ อบรมระยะสั้น และระยะยาว หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล ใหบริการทางวิชาการ2) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยในลักษณะ “โครงการพิเศษ” เปนการจัดหลักสูตรทั้งที่เปนภาษาไทยและ • รอยละของรายไดจากคาเลา ภาษาอังกฤษ ที่มีการดําเนินกิจกรรมในภาคกลางวันหรือภาคค่ํา ซึ่งปจจุบันมีหลักสูตรของบาง เรียน คณะวิชาเปดใหบริการอยูแลว3) การพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ4) จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (นานาชาติ) เพื่อรองรับความตองการของนักเรียน ในทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยใหมีรูปแบบของการบริหารจัดการเปนแบบองคกรใน กํากับของมหาวิทยาลัย5) การจัดหารายไดจากการใหบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ ผานหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เรียกชื่อ วา “สํานักงานที่ปรึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ KKU Academic Consultancy Office (KKU-ACO)”ผูรับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการและเทคโนโลยสารสนเทศ ี 28
 • ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2551เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิต และนโยบาย หลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2551
 • คุณลักษณะบัณฑิต มข. คุณลักษณะเดน พรอมทํางาน (Ready to Work) • มีประสบการณ พรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ (Professional skillful) • พรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptation)คุณลักษณะเฉพาะสาขา/วิชาชีพ • เรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) ดานวิชาการ (Knowledge) - Professional Knowledge - Professional Skills ดานวิชางาน (Skills) คุณลักษณะทั่วไป - Communication/language Skills - IT & Computer Skills - Research/Thinking Skills - Management Skills ดานวิชาคน (Attitude) - Personal - Interpersonal - Social 30
 • กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข. คุณลักษณะทั่วไป-ปริญญาตรีวิชาการ 1.1 มีความรูและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพในสถานการณ(Knowledge) ตางๆ ได 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการ แกไขปญหาการทํางานไดวิชางาน 2.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสือสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาเรียนรูในสาขาวิชาการที่ตนศึกษา ่(Skills) และการปฏิบัติงานในวิชาชีพได 2.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 2.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสารและการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาชีพได 2.4 มีความรูและทักษะดานระบบและทฤษฎีการบริหารองคการในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพวิชาคน เขาใจ ซาบซึ้ง และปฏิบัติได ในดานตางๆ ดังนี้(Attitude) 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
 • กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข. คุณลักษณะทั่วไป-ปริญญาโทวิชาการ 1.1 มีความรูลึกในสาขาวิชาที่ศึกษา และสามารถประยุกตในการประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือการวิจัยเพื่อ(Knowledge) แกปญหาหรือสรางองคความรูใหม 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห และริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนในการ แกไขขอโตแยงหรือปญหาที่ยุงยากซับซอนในทางวิชาการหรือวิชาชีพไดวิชางาน 2.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการศึกษาเรียนรู และการสื่อสารถายทอดความรูในทางวิชาการได(Skills) 2.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรและสถิติ หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะห หรือการแกปญหาการปฏิบัตงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนได ิ 2.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสรางสรรค ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นได 2.4 มีความรูและทักษะดานระบบและทฤษฎีการบริหารองคการในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพวิชาคน เขาใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติได และถายทอดแกผูอื่นได ในดานตางๆ ดังนี้(Attitude) 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
 • กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข. คุณลักษณะทั่วไป-ปริญญาเอกวิชาการ 1.1 มีความรูลึกในวิชาการที่ศึกษาและศาสตรในสาขาที่มีความสัมพันธกัน สามารถทําการวิจัยเพื่อแกปญหาทีซับซอน ่(Knowledge) หรือสรางองคความรูใหม และทําการถายทอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ ได 1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และเปนผูนําในการริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ ของตนในการแกไขขอโตแยง/ปญหาที่ยุงยากซับซอนในทางวิชาการหรือวิชาชีพไดวิชางาน 2.1 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการผลิตผลงานทางวิชาการ และเผยแพรหรือถายทอดความรูในทาง(Skills) วิชาการในระดับนานาชาติได 2.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรและสถิติ หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะห หรือการแกปญหาการปฏิบัตงานหรือปญหาทางวิชาการที่สลับซับซอนและพัฒนาองคความรูใหมได ิ 2.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และสรางสรรค ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นได 2.4 มีความรูและทักษะดานระบบและทฤษฎีการบริหารองคการในระดับที่สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานได อยางมีประสิทธิภาพวิชาคน เขาใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติได ถายทอดแกผูอื่นได และเปนแบบอยางที่ดีได ในดานตางๆ ดังนี้(Attitude) 3.1 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคม และประเทศชาติ 3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 3.3 มีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
 • 34
 • การพัฒนาหลักสูตร คุณ ลักษณะ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร บัณฑิตวิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude) รายวิชาในหลักสูตร วัตถุประสงคของรายวิชา (K, S, A) - กิจกรรมการเรียนรู หัวขอที่สอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผูเรียน การประเมิน การประเมิน การสอน ตนเอง โดยผูเรียน โดยผูสอน 35
 • สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัย • แตงตั้งโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝายวิชาการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ • องคประกอบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาฯ o อาจารยประจําในหลักสูตร อยางนอย ๒ คน o ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย ๓ คนขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ควรประกอบดวย) กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  นั น าการที่เชี่ยวชาญในสาขาวิ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกกวิช๑๙๑๑/๒๕๕๒) ชา  ตัวแทนผูใชบัณฑิต  ตัวแทนภาคประชาชน กรรมการประจําคณะ • บทบาทหนาที่ o ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ประชุม/เวียนกรรมการรางหลักสูตร o รางกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคและกรอบผลการ เรียนรู o จัดทําเอกสาร มคอ.2 จัดทํารายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร 36
 • รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)• โครงสรางหลักสูตร  รายวิชาศึกษาทั่วไป อยางนอย ๓๐ หนวยกิต  รายวิชาเฉพาะ อยางนอย ๘๔ หนวยกิต  รายวิชาเลือกเสรี อยางนอย ๖ หนวยกิต• เงื่อนไขอื่นๆ  รายวิชาภาษาอังกฤษ อยางนอย ๑๒ หนวยกิต  รายวิชาศึกษาทั่วไปรหัส ๐๐๐xxx อยางนอย ๒๑ หนวยกิต + รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไมใชรหัส ๐๐๐xxx ไมเกิน ๙ หนวยกิต  รายวิชาสหกิจศึกษา อยางนอย ๖ หนวยกิต (บังคับ หรือ เลือก)  ตองสอบผานหลักสูตรมาตรฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 37
 • นโยบายมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีรายวิชาที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนการสอนใหนักศึกษาเรียนรูภาษาที่สาม (นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 38
 • การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไมใชรหัส ๐๐๐• เปนรายวิชาที่ไมไดอยูในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓• จํานวนไมเกิน ๙ หนวยกิต• สอดคลองกับปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป• พิจารณาโดยกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป• อาจพิจารณาใชรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติได 39
 • มาตรฐานผลการเรียนรู• มีอยางนอย ๕ ดาน (อาจเพิ่ม ทักษะพิสัย ในบางหลักสูตร)• จัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร (ไมจําเปนตองเหมือน หรือตรงกับของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป)• เนน มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบ ในผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม• จัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ เรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยนํารายวิชาทั้งหมด มากําหนดตามผลการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด 40
 • มคอ. ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 41
 • มคอ. ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 42
 • มคอ. ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 43
 • มคอ. ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 44
 • นโยบายหลัก ดานการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
 • นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 1. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรใหมีองคประกอบและรายวิชาดังตอไปนี้1.1 ปรัชญา วัตถุประสงค รายวิชา ที่สอดคลองกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิต1.2 มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห การวิจัย การแกปญหา1.3 มีรายวิชาสงเสริมการปฏิบัติงานจริง1.4 มีรายวิชาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ1.5 มีการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ตามเกณฑ1.6 มีรายวิชาสงเสริมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาที่ และการมีจิตสํานึกตอสังคม
 • นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 2. การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลกสูตร ใหมีกระบวนการดังนี้ ั2.1 มุงเนนการพฒนากระบวนการเรยนรของผูเรียน การบูรณาการองคความรู ั ี ู จากประสบการณวิจัยหรือบรการวิชาการมาใชในการเรยนการสอน  ิ  ี2.2 มีการใชแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูทหลากหลาย ดวยวิธีการตางๆ ี่2.3 มีการบูรณาการ/สอดแทรกคณธรรมและจรยธรรมในกระบวนการจัดการ ุ ิเรียนการสอน2.4 มีการสอนรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
 • นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย3.1 อาจารยพึงไดรับการพัฒนา ทั้งดานคุณวุฒิ ความรูความสามารถดานการวิจัย การเรียนการสอน ความชํานาญในสาขาวิชาในระดับสงขน ู ึ้3.2 อาจารยใหมทุกคน ตองผานกระบวนการอบรมและพฒนา ใหมีความรู ัความเขาใจในเรื่ององคกร บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน3.3 อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรยนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง ีวิชาการ อยางสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด3.4 อาจารยตองไดรับการสงเสริมและกํากับดูแลใหเปนผูมีคณธรรมและ ุจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอบทบาทหนาทีและจรรยาบรรณ ่ครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและสังคมทั่วไป
 • นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 4. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา4.1 ใหทุกหลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา ที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในดานการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย4.2 ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย4.3 ใหมีการสนับสนุนทุนตางๆ เพือสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และสราง ่โอกาสในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย4.4 ใหมีการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูและสิงแวดลอมตางๆ ภายใน ่มหาวิทยาลัย ที่จะสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ นักศึกษา
 • นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต 5. การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต5.1 ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร โดยผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ5.2 ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วทัง ้มหาวิทยาลัย ที่สะทอนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย5.3 ใหมีการสงเสริมและแนะนําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบการประเมินการสอนของอาจารย มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน และการประเมินจะไมมีผลตอนักศึกษา5.4 ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกสินปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมา ้ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร การจัดการหลักสูตร และเปามายการผลิตบัณฑิต
 • denpong@gmail.comdenpong.s@denpongdenpong@kku.ac.thhttp://slideshare.net/denpong 51