การพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ
  การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ดาวน์โหลดสไลด์นี้ได้ที่http://www.slideshare.net/denpong
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o ๒๑ คณะ/หน่วยงาน + ๑ วิทยาเขต
o ๒ โรงเรียนสาธิต ๓ โรงพยาบาล
o ๑๖ ศูนย์ ๔ สถาบัน ๑๔ สาน...
ภารกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
    การพัฒนานักศึกษา

   การจัดการเรียนการสอน

      หลักสูตร      ...
การพัฒนาหลักสูตร
      ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิชาการ (Knowledge)          วิชางาน (Skills)   ...
กลไกการพัฒนา/การจัดการหลักสูตร

                 สภามหาวิทยาลัย
การจัดทาเนื้อหาหลักสูตร
         ...
การพัฒนาหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
o กระบวนการจัดการ
 หลักสูตร (Curriculum
 Management)
  การพัฒนาและปรับปรุง
  หลักสูตร (Developmen...
ระบบสารสนเทศประเมินการจัดการหลักสูตร
การประเมินการสอน
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดบริหารหลักสูตร
การพัฒนาอาจารย์ (ด้านการจัดการเรียนรู้)
  ก ร อ บ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์
   เน้นการเร...
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาอาจารย์
ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
o หลักสูตรอบรม
    กูาวแรกสู่ครูมืออาชีพ
    จิตวิญญาณความเป็ นครู มข.
 ...
ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
o หลักสูตรอบรม
   การสอดแทรกทักษะการเรียนรูู คุณธรรม
   จริยธรรม ในการเรียนการสอน
 ...
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ e-Learning
o หลักสูตรอบรม
  การอบรมการใชูงานระบบ e-Learning
  หลักสูตรเฉพาะเรื่อง ๕-๑๐ เ...
ระบบสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้านการสอน
ถาม – ตอบ


  o คาถามหรือขูอเสนอแนะที่เกิดขึ้นหลังจาก
                    วันนี้
          ...
KKU Faculty Development
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KKU Faculty Development

1,212 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KKU Faculty Development

 1. 1. การพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
 2. 2. ดาวน์โหลดสไลด์นี้ได้ที่ http://www.slideshare.net/denpong
 3. 3. ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น o ๒๑ คณะ/หน่วยงาน + ๑ วิทยาเขต o ๒ โรงเรียนสาธิต ๓ โรงพยาบาล o ๑๖ ศูนย์ ๔ สถาบัน ๑๔ สานัก o ๒๖ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง o จานวนนักศึกษามากกว่า ๓๕,๐๐๐ คน o บุคลากรสายผููสอนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน o บุคลากรสายสนับสนุนมากกว่า ๗,๐๐๐ คน
 4. 4. ภารกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร นักศึกษา บัณฑิตที่พึง ประสงค์ อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร
 5. 5. การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude) รายวิชาในหลักสูตรแผนการสอน (K,S,A) หัวขูอทีสอน/กิจกรรมการเรียนรู/การวัดประเมินผล ่ ู การวัดและประเมินผลรายวิชา การวัดและประเมินผลหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับบัณฑิต การประเมิน การประเมิน การสอน ตนเอง การประเมิน โดยผู้เรียน โดยผู้สอน ผลการจัดการหลักสูตร
 6. 6. กลไกการพัฒนา/การจัดการหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย การจัดทาเนื้อหาหลักสูตร กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สานักวิชาศึกษาทั่วไป/สถาบันภาษา อาจารย์ การจัดการหลักสูตร คณะ/สาขาวิชา นักศึกษา การประเมินการสอน การประเมินหลักสูตร การประเมินการจัดการหลักสูตร
 7. 7. การพัฒนาหลักสูตร
 8. 8. การประเมินหลักสูตร o กระบวนการจัดการ หลักสูตร (Curriculum Management)  การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร (Development)  การนาหลักสูตรไปใชู (Implementation)  การประเมินผลการจัดการ หลักสูตร (Evaluation) o มาตรฐาน องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพบัณฑิต และคุณภาพการจัดการ หลักสูตร
 9. 9. ระบบสารสนเทศประเมินการจัดการหลักสูตร
 10. 10. การประเมินการสอน
 11. 11. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดบริหารหลักสูตร
 12. 12. การพัฒนาอาจารย์ (ด้านการจัดการเรียนรู้) ก ร อ บ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ส อ น ข อ ง อ า จ า ร ย์ เน้นการเรียนรู้ คุณธรรม เทคโนโลยีและสื่อ ของผู้เรียนเป็ น จริยธรรม การสอน สาคัญ
 13. 13. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
 14. 14. การพัฒนาอาจารย์
 15. 15. ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ o หลักสูตรอบรม  กูาวแรกสู่ครูมืออาชีพ  จิตวิญญาณความเป็ นครู มข.  การเรียนการสอนที่เนูนผููเรียนเป็ นสาคัญ  หลักสูตรเฉพาะเรื่อง ๕-๑๐ เรื่อง/ปี o ทุนวิจัยในชั้นเรียน
 16. 16. ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม o หลักสูตรอบรม  การสอดแทรกทักษะการเรียนรูู คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน  หลักสูตรเฉพาะเรื่อง ๕-๑๐ เรื่อง/ปี o ทุนวิจัยในชั้นเรียน
 17. 17. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ e-Learning o หลักสูตรอบรม  การอบรมการใชูงานระบบ e-Learning  หลักสูตรเฉพาะเรื่อง ๕-๑๐ เรื่อง/ปี o ทุนวิจัยในชั้นเรียน o ทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอน o การพัฒนาระบบ e-Learning  ทุนวิจัยในการพัฒนาระบบ e-Learning  ปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถและบารุงรักษา ระบบ e-Learning
 18. 18. ระบบสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้านการสอน
 19. 19. ถาม – ตอบ o คาถามหรือขูอเสนอแนะที่เกิดขึ้นหลังจาก วันนี้ สามารถติดต่อโดยตรงไดูที่ denpong@kku.ac.th

×