ICT และการจัดการเรียนการสอน e-Learning
     ผศ.ดร.เด่ นพงษ์ สุ ดภักดี
      ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
  ...
การเรียนรู้ แบบ Constructivism
• การสร้างความรู ้ใหม่อนเนื่องมาจากการมีปฏิสมพันธ์
              ั      ...
การเรียนรู้ แบบ Constructionism
• ผูเ้ รี ยนได้ลงมือทาจริ ง หรื อการเรี ยนรู้จาก
 ประสบการณ์
• การพูดนาเสนอ การโพสกระดานข...
การเรียนรู้ แบบ Social Constructionism
• การเรี ยนรู้จากการสื่ อสารระหว่างกัน
• การระดมสมอง เสวนา พูดคุย ทาได้ท้ งการพบปะ
...
การเรียนรู้ โดยสรุป
• ควรเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง แทนที่จะเป็ น
 การป้ อนความรู ้ในสิ่ งที่ผสอนเห็นว่านักเรี ย...
การเตรียมการสอนทีเ่ น้ นการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็ นสาคัญ
• วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
• ออกแบบการเรี ยนรู้ (learning design...
การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)
• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
• เน้นกิจกรรมมากกว่าเนื้อหา
 การเรี ยนรู ้ร...
กระบวนการและทักษะทีส่งเสริมการเรียนรู้
            ่
• Problem Base Learning
• ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม
• ทักษ...
ระบบ e-Learning ควรเป็ นแบบไหน
• มีระบบการจัดการบทเรี ยนที่ดีและง่ายต่อการใช้งาน
• MOODLE เป็ น LMS ที่สนับสนุนกิจกรรมการเ...
ผู้สอนควรเน้ นทีจุดไหน
                ่
•  ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาในระบบ
•  ร่ วมพัฒนาแผนกลยุทธในการพัฒนาร...
สถาบันหรือหน่ วยงานควรเน้ นทีจุดไหน
                  ่
• สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาในระบบ
• ส...
LMS คืออะไร
• LMS ย่อมาจาก Learning Management System ลักษณะของ LMS
• LMS เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการเรี ยน 1...
ข้ อดีของการใช้ LMS
• สามารถให้ความใส่ ใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่
• ผูสอนและผูดูแลระบบสามารถนาไฟล์ขอมูลประเภทต่าง
  ้ ...
มาตรการ SCORM
 SCORM (Shareable Content Object Reference Model) หมายความว่ ารู ปแบบ
 ทีทาให้ เนือหาทีได้ พฒนาขึนมาด้ วยมาต...
MOODLE
Moodle (Modular Objected Dynamic Learning
Environment) คือระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
หรื อ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ...
ระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
http://e-learning.kku.ac.th/
อะไรคือ e-Courseware
• บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดย
 ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานในการผลิต
• มีการใ...
หลักการในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware
• การออกแบบต้องสอดคล้องกับส่ วนประกอบต่างๆใน
 บทเรี ยน เช่นผูใช้บทเรี ยน เนื้อหาบ...
ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware
1.  ขั้นเตรี ยมตัว
2.  ขั้นเลือกเนื้อหา
3.  ขั้นการวิเคราะห์หลักสู ตร (รายวิชา)...
ข้ อควรปฏิบัตทดสาหรับผู้สอน
           ิ ี่ ี
• กระตุนการเรี ยนรู้ดวยกันของผูเ้ รี ยน
      ้      ้...
ข้ อพึงระวังในการใช้ งาน e-Learning
• ไม่ตื่นเต้นกับสิ่ งที่ระบบ e-Learning มี
• ไม่คาดหวังว่าความน่าตื่นเต้นของระบบ e-Lea...
แนวโน้ มในอนาคต
• มีการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาและระบบอย่างรวดเร็ ว
• นา e-Learning ไปใช้ในการพัฒนาและฝึ กพนักงาน
• มีการพัฒน...
แนวโน้ มในอนาคต
• มีการพัฒนาเครื่ องมือในการพัฒนาเนื้อหาที่ง่ายขึ้น แต่
 สามารถทางานที่ซบซ้อนได้มากขึ้น
         ...
Tips สาหรับผู้สอน
• ทางานให้สนุก
• ยอมรับกับงานที่เพิ่มขึ้น
• ไม่ตองคาดหวังความสาเร็ จและความสมบูรณ์
   ้
 เหมือนกับที...
Tips สาหรับผู้สอน
• มีเอกสารที่ดี
• เตรี ยมใจกับการต้องอ่าน e-mail หรื อ webboard
 จานวนมาก
• อย่าลืมแทรกคุณธรรม จริ ยธรร...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ICT and e-Learning (Thai)

1,621
-1

Published on

Information and communication technology involving in learning and teaching

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,621
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT and e-Learning (Thai)

 1. 1. ICT และการจัดการเรียนการสอน e-Learning ผศ.ดร.เด่ นพงษ์ สุ ดภักดี ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. การเรียนรู้ แบบ Constructivism • การสร้างความรู ้ใหม่อนเนื่องมาจากการมีปฏิสมพันธ์ ั ั กับสิ่ งรอบข้าง • การได้เห็น ได้ยน ได้รู้สึก ได้สมผัส จะถูกนามา ิ ั เชื่อมโยงกับความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ • การเรี ยนรู ้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู ้ของผูสอนเป็ น ้ หลัก Content Delivery – low efficiency learning
 3. 3. การเรียนรู้ แบบ Constructionism • ผูเ้ รี ยนได้ลงมือทาจริ ง หรื อการเรี ยนรู้จาก ประสบการณ์ • การพูดนาเสนอ การโพสกระดานข่าว การวาดภาพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ Experience – medium efficiency learning
 4. 4. การเรียนรู้ แบบ Social Constructionism • การเรี ยนรู้จากการสื่ อสารระหว่างกัน • การระดมสมอง เสวนา พูดคุย ทาได้ท้ งการพบปะ ั ตามปกติ และผ่านระบบ e-Learning • เป็ นการสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ นาไปสู่การเรี ยนรู ้ ตลอดชีวต (Lifelong Learning) ิ • เรี ยนรู ้จากการมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนรู ้ของผูอื่น ้ Social – high efficiency learning
 5. 5. การเรียนรู้ โดยสรุป • ควรเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง แทนที่จะเป็ น การป้ อนความรู ้ในสิ่ งที่ผสอนเห็นว่านักเรี ยนต้องรู ้ ู้ • ตระหนักว่าผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูสอนที่ดีได้ ้ • ผูสอนควรเปลี่ยนแนวคิดจากการทาตัวเองเป็ นแหล่ง ้ รวบรวมองค์ความรู้ เป็ นผูสนับสนุนให้มีการเรี ยนรู้ ้
 6. 6. การเตรียมการสอนทีเ่ น้ นการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็ นสาคัญ • วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ • ออกแบบการเรี ยนรู้ (learning design) ต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ • จัดการเนื้อหาตามสิ่ งที่ตองรู้ ควรรู้ และน่ารู ้ ้ • ไม่ควรสอนแบบบรรยายทุกเรื่ อง • ทุกอย่างไม่จาเป็ นต้องออนไลน์
 7. 7. การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) • สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ • เน้นกิจกรรมมากกว่าเนื้อหา การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม • • มีงานหรื อการบ้านให้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง ต่างๆ • มีการให้ขอมูลย้อนกลับ (feedback) อย่างสม่าเสมอ ้ • สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 8. 8. กระบวนการและทักษะทีส่งเสริมการเรียนรู้ ่ • Problem Base Learning • ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม • ทักษะการแก้ปัญหา • เวปบอร์ดหรื อกิจกรรมออนไลน์รูปแบบอื่น (ประเมินผลความพยายาม) • มีการทดสอบวัดความรู้เพื่อรักษาคุณภาพ
 9. 9. ระบบ e-Learning ควรเป็ นแบบไหน • มีระบบการจัดการบทเรี ยนที่ดีและง่ายต่อการใช้งาน • MOODLE เป็ น LMS ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างดี • ผูสอนเป็ นผูออกแบบและสร้างบทเรี ยนด้วยตนเอง ้ ้ โดยอาจจะมีผสนับสนุนด้านโสตฯ ู้ • หน่วยงานสนับสนุน ส่ งเสริ มการสร้าง courseware ทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ
 10. 10. ผู้สอนควรเน้ นทีจุดไหน ่ • ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาในระบบ • ร่ วมพัฒนาแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบ • ฝึ กการใช้งานเทคโนโลยีและโปรแกรมของระบบ • ศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนและความคาดหวังต่อ ระบบ
 11. 11. สถาบันหรือหน่ วยงานควรเน้ นทีจุดไหน ่ • สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาในระบบ • สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้งานเนื้อหาร่ วมกันใน ลักษณะ Portal และ Repository • มีระบบสนับสนุนให้มีการพัฒนาเนื้อหาที่รวดเร็ วขึ้น (เลือกใช้ LMS ที่ใช้งานง่าย)
 12. 12. LMS คืออะไร • LMS ย่อมาจาก Learning Management System ลักษณะของ LMS • LMS เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการเรี ยน 1. กาหนดผู้ใช้ งาน การสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่ องมืออานวย 2. ระบบการสื อสาร ความสะดวกให้แก่ผสอน ผูเ้ รี ยน ผูดูแลระบบ โดย 3. แหล่งอ้างอิง ู้ ้ ผูสอนสามารถนาเนื้อหาและสื่ อการสอนใส่ ไว้ใน 4. การตรวจและให้ คะแนน ้ โปรแกรมได้สะดวก 5. การติดตามพฤติกรรม การเรียน • ผูเ้ รี ยนและผูสอนสามารถใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ ้ 6. การรายงานผล ระบบจัดไว้ให้ได้ ทุกองค์ประกอบ 7. ระบบการสอน • การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 8. ความสามารถในการ ไว้บนระบบเพื่อผูสอนสามารถนาไปวิเคราะห์ ้ นาเสนอ Rich Media ติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอนได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
 13. 13. ข้ อดีของการใช้ LMS • สามารถให้ความใส่ ใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ • ผูสอนและผูดูแลระบบสามารถนาไฟล์ขอมูลประเภทต่าง ้ ้ ้ ๆ เข้าไปเก็บไว้ใน LMS ได้ทนที ั • การควบคุมการนาเสนอบทเรี ยน แบบฝึ กหัดและ แบบทดสอบ สามารถทาได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่ตองใช้้ ่ โปรแกรมยุงยาก • การพัฒนาระบบ LMS ต้องอาศัยทีมงานในการออกแบบ ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน ่ งบประมาณที่มีอยูให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
 14. 14. มาตรการ SCORM SCORM (Shareable Content Object Reference Model) หมายความว่ ารู ปแบบ ทีทาให้ เนือหาทีได้ พฒนาขึนมาด้ วยมาตรฐานดังกล่ าว มีการแลกเปลียนข้ อมูลกัน ่ ้ ่ั ้ ่ ได้ องค์ ประกอบของ SCORM ใน LMS มี 2 ส่ วน คือ 1. การกาหนดมาตรฐานในการพัฒนาเนื้อหาชุดการเรี ยน (Learning Packaging Content) 2. การกาหนดให้ API ที่ทาให้การสื่ อสารส่ งสัญญาณ ระหว่างเนื้อหาที่เรี ยนกับระบบ รับส่ งคะแนนกันได้
 15. 15. MOODLE Moodle (Modular Objected Dynamic Learning Environment) คือระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) หรื อ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนในระบบการเรี ยนแบบ ออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรี ยนในห้องเรี ยนผ่าน ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ open source program (โปรแกรมเปิ ด สามารถแก้ไขได้ โดยไม่เสี ย ค่าลิขสิ ทธิ์
 16. 16. ระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 17. 17. http://e-learning.kku.ac.th/
 18. 18. อะไรคือ e-Courseware • บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดย ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานในการผลิต • มีการใช้สื่อประสม (multimedia) และการโต้ตอบกับ บทเรี ยนในลักษณะการมีปฏิสมพันธ์ (Interaction) โดยมี ั ผลป้ อนกลับไปยังผูเ้ รี ยนทันที • มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเกิด ประสบการณ์การเรี ยนรู้หลายๆ ทาง • มีระบบการวัดผลประเมินผลจากการทาแบบฝึ กหัดและ แบบทดสอบด้วย
 19. 19. หลักการในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware • การออกแบบต้องสอดคล้องกับส่ วนประกอบต่างๆใน บทเรี ยน เช่นผูใช้บทเรี ยน เนื้อหาบทเรี ยน ฯลฯ ้ • มีการทดสอบและประเมินประสิ ทธิภาพในระหว่าง ขั้นตอนการสร้าง • การออกแบบอาศัยผูสอนที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เจ้าหน้าที่ ้ เทคนิค และนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการเรี ยนการสอน ทางานร่ วมกัน • การออกแบบจาเป็ นต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านทฤษฎีและ ั หลักการทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาประยุกต์กบการ ออกแบบบทเรี ยน ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
 20. 20. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware 1. ขั้นเตรี ยมตัว 2. ขั้นเลือกเนื้อหา 3. ขั้นการวิเคราะห์หลักสู ตร (รายวิชา) 4. ขั้นการวางแผนการสอน (รายวิชา) 5. ขั้นการออกแบบบทเรี ยน 6. ขั้นการทดลอง และการประเมินผล 7. ขั้นการนาไปใช้จริ ง
 21. 21. ข้ อควรปฏิบัตทดสาหรับผู้สอน ิ ี่ ี • กระตุนการเรี ยนรู้ดวยกันของผูเ้ รี ยน ้ ้ • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบ • เริ่ มเล็กๆ แต่คิดให้ใหญ่ๆ • ให้คาอธิบายทุกเอกสาร ไฟล์ หรื อสิ่ งที่เตรี ยมไว้ให้ นักศึกษา • สร้างความตระหนักให้นกศึกษาคิดก่อนทา คิดก่อนโพสต์ ั • เปิ ดโอกาสให้นกศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบของ ั วิชา • แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับผูสอนอื่น ้
 22. 22. ข้ อพึงระวังในการใช้ งาน e-Learning • ไม่ตื่นเต้นกับสิ่ งที่ระบบ e-Learning มี • ไม่คาดหวังว่าความน่าตื่นเต้นของระบบ e-Learning จะทาให้นกศึกษาเรี ยนรู้ได้มากขึ้น ดีข้ ึน ั • ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ • ไม่ควรให้รายวิชามีแต่ PowerPoint ไฟล์ • ไม่กลัวที่จะลองว่าระบบทาอะไรได้บาง ้ • ไม่เน้นความหวือหวา แต่ควรเน้นที่การเรี ยนรู ้ของผูที่ ้ จะเข้ามาเรี ยน
 23. 23. แนวโน้ มในอนาคต • มีการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาและระบบอย่างรวดเร็ ว • นา e-Learning ไปใช้ในการพัฒนาและฝึ กพนักงาน • มีการพัฒนาเครื่ องมือที่สามารถทางานที่ซบซ้อนขึ้น แต่ใช้ ั งานง่ายขึ้น • การใช้ระบบ e-Learning สนับสนุนการศึกษาตามปกติมาก ขึ้น • การศึกษาในระบบ e-Learning เป็ นส่ วนหนึ่งของงาน • มีการใช้เนื้อหาในรู ปแบบ e-Learning เป็ นส่ วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์
 24. 24. แนวโน้ มในอนาคต • มีการพัฒนาเครื่ องมือในการพัฒนาเนื้อหาที่ง่ายขึ้น แต่ สามารถทางานที่ซบซ้อนได้มากขึ้น ั • มีการใช้งานระบบ e-Learning ในการบริ หารจัดการ โครงการ (Project Management) • มีการใช้งานเนื้อหา e-Learning ร่ วมกัน
 25. 25. Tips สาหรับผู้สอน • ทางานให้สนุก • ยอมรับกับงานที่เพิ่มขึ้น • ไม่ตองคาดหวังความสาเร็ จและความสมบูรณ์ ้ เหมือนกับที่ท่านทาในห้องเรี ยน • ค่อยๆ เพิมกิจกรรมออนไลน์ในกิจกรรมการสอน ่ • ติดตามเทคโนโลยีทางด้านนี้ (ท่านต้องเป็ นผูที่มี ้ การศึกษาตลอดชีวตเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้นกเรี ยนทา ิ ั ตามอย่างที่เราคาดหวัง)
 26. 26. Tips สาหรับผู้สอน • มีเอกสารที่ดี • เตรี ยมใจกับการต้องอ่าน e-mail หรื อ webboard จานวนมาก • อย่าลืมแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ • อาจารย์ควรมีประสบการณ์ท้ งด้านเนื้อหาที่สอนและ ั ประสบการณ์จดทาเนื้อหาในระบบ e-Learning ั

×