No. 10

508 views
418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

No. 10

  1. 1. 4
  2. 2. 4 íà äîñÿãíóòîìó âëàäà íå çáè- í³øíüîãî äíÿ íàìàãàþñü ï³ä- Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ïåíñ³- Ïðàâîîõîðîíö³ ðàºòüñÿ. Òîæ, ÿê âäàºòüñÿ ïðàöüîâóâàòè. Òî ìèëà ï³äëîãó îíåðè âèìóøåí³ ïðàöþâàòè, àÄí³ïðîïåòðîâñüêà âèæèòè íà êðèõ³òí³ çàðïëàòè ³ â ìàãàçèí³, à òåïåð âëàøòó- òèì, êîìó íå äîçâîëÿº çäî- ïåíñ³¿ òà ùå é â÷àñíî ðåàãóâàòè âàëàñü ïðèáèðàëüíèöåþ â ðîâ’ÿ é íå ìàþòü ï³äòðèìêè â³ä âèëó÷èëè íà «ñþðïðèçè» ÷èíîâíèê³â, ìè ë³êàðíþ. Õî÷ çäîðîâ’ÿ, ñàì³ ð³äíèõ, õî÷ æåáðàêóâàòè éäè. É íàðêîòèêè íà 6 ïîö³êàâèëèñü â íàøèõ ïîñò³é- ðîçó쳺òå ÿêå, à âèõîäó ³íøîãî çîâñ³ì í³êîãî íå îáõîäèòü, ùî íèõ ÷èòà÷³â. íåìົ. Îëåíà Ïåòð³âíà, 59 òè â³ê íà äåðæàâó ïðàöþâàâ, à ìëí. ãðèâåíü «Ïðîïðàöþâàâøè 20 ðîê³â ðîê³â. òåïåð - äåðæàâà ïðîñòî òåáå 12 êâ³òíÿ ñï³âðîá³òíèêàìè íà öóêðîâîìó çàâîä³, ÿêèé «Äóæå âàæêî ïðîæèòè çà ò³ íå ïàì’ÿòàº. çàðàç áåçñîðîìíî âèð³çàþòü êîï³éêè, ÿê³ ïëàòèòü äåðæàâà. Ëþäè ïîõèëîãî â³êó ñàì³óïðàâë³ííÿ ïî áîðîüá³ ç íà ìåòàëîáðóõò, âèìóøåíà ß âñå æèòòÿ ïðàöþâàâ íà áëàãî äèâóþòüñÿ ç òîãî, ÿê ïðèìóä-íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêî- ïðàöþâàòè ïîâàðîì â êàôå êðà¿íè é áóâ âïåâíåíèé, ùî â ðÿþòüñÿ ðîçïîä³ëèòè ñâî¿òèê³â ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â àáè ÿêîñü ñïëà÷óâàòè êîìó- ïîõèëîìó â³ö³ íå ëèøóñü áåç êîøòè, ùîá âèñòà÷èëî ³ íà ïëà-Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â íàëüí³ ïîñëóãè é äîòÿãíóòè äî ï³äòðèìêè. Ëèøå çàðàç òó êîìïîñëóã, ³ íà õàð÷óâàííÿ, ïåíñ³¿. ² ùå ëèøàºòüñÿ ï³ä ðîçóì³þ, ÿê ïîìèëÿâñÿ. ³ íà ë³êè. Òà é íà çàðïëàòó âõîä³ ðåàë³çàö³¿ îïåðàòèâíî¿ ïèòàííÿì - ÿêîþ æ âîíà âçàãàë³ Âèÿâëÿºòüñÿ 864 ãðèâåíü 35 ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìîëîä³ íå³íôîðìàö³¿ â³äíîñíî îñ³á, áóäå». Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, 45 êîï³éîê - ö³íà äâàäöÿòè ðîê³â ðîç³ãíàòèñü - ëåäâå íà ¿æó òàïðè÷åòíèõ äî ðîçïîâñþä- ðîê³â. â³äïðàöüîâàíèõ íà Óêðà¿íó». ïðî¿çä âèñòà÷àº. Íó, à ïðîæåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, «Çà ùî æ æèòè, ÿêùî ÿ çàê³í- ²âàí Ôåäîðîâè÷, 68 ðîê³â. íàðîäæåííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé, ÷èëà óí³âåðñèòåò ³ âæå ìàéæå «Ìåí³ äîïîìàãàþòü ä³òè, áî âçàãàë³ ìîâ÷ó.áóâ çàòðèìàíèé ðàí³øå ð³ê íå ìîæó âëàøòóâàòèñü íà ïåíñ³¿ ëåäâå âèñòà÷àº. Òîæ, äîêè ìè ðàõóºìî êîï³é-çàñóäæåíèé 41-ð³÷íèé ìåø- ðîáîòó. ³äïðàöüîâóâàëà äâà Îñîáëèâî âàæêî âçèìêó, êîëè êè, à íà íàøèõ øèÿõ òóã³øåêàíåöü Âàñèëüê³âñüêîãî ì³ñÿö³ íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ é äîâîäèòüñÿ ÷èìàëî ïëàòèòè çà çàòÿãóºòüñÿ ïåòëÿ òàðèô³â -ðàéîíó, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìîÿ çàðïëàòà ñòàíîâèëà 1000 ãàç. Îò ³ ëèøàºòüñÿ òðîõè âîíè áóäóþòü ïàëàöè é êóïó- ãðèâåíü ç ÿêèõ 200 âèòðà÷àëà ãðîøåé íà ë³êè ³ íà õë³á. Àáè þòü êðóò³ àâò³âêè. Ö³êàâî, ³ íàîáëàñò³. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íà ïðî¿çä. À ïðîæèòè íà 800 íå ä³òè - íå çíàþ ÿê áè òîä³ ÿê³ æ «øèø³»?ñàíêö³îíîâàíîãî îáøóêó çà âçàãàë³ íåðåàëüíî». Àííà, 23 æèëà, áî ìîÿ ïåíñ³ÿ ñêëàäàºì³ñöåì ìåøêàííÿ çàòðèìà- ðîêè. 763 ãðèâí³ 60 êîï³éîê». Ìàð³ÿ Þë³ÿ Ìàç³ë³íàíîãî îïåðàòèâíèêè âèÿâèëè «ß íà ïåíñ³¿, àëå é äî ñüîãîä- Ñåìåí³âíà, 73 ðîêè.òà âèëó÷èëè ðîçôàñîâàíèé ó41-ìó ì³øêó íàðêîòè÷íèé Æèòè çà ðàõóíîê ³íøèõ - ð³÷ âèã³äíà, ïðîòå ðèçèêîâàíàçàñ³á «ìàêîâà ñîëîìêà» Ïðîäîâæåííÿ (ïî÷àòîê â ¹9 çà 11 áåðåçíÿ)âàãîþ 600 êã, íàðêîòè÷íèé Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ìè ïî- çá³ëüøèâøè øòàò ñï³âðîá³ò- íèëè çà ï³äïèñêîþ ïðîçàñ³á «ìàð³õóàíà» âàãîþ 2 êã, ðóøèëè íàäçâè÷àéíî âàæ- íèê³â äî òðèäöÿòè îñ³á. Òà é íåâè¿çä, à ñïðàâó áóëîà òàêîæ äâ³ ìèñëèâñüê³ ëèâó é çëîáîäåííó òåìó, ùî ïðî ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó ïåðåäàíî äî ñóäó, ç ïîñàäèðóøíèö³ êàë³áðó 12 ìì áåç ñòîñóºòüñÿ æèòëîâî-êîìó- ìàéæå â ø³ñòü òèñÿ÷ äëÿ íå óñóíóëè íà ïðîõàííÿäîêóìåíò³â. íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ðîäè÷³â ³ ñåáå êîõàíî¿ êîëèøíüîãî ãîëîâè ñ³ëüðàäè Íèí³ â³äíîñíî íàðêîä³ëêà, îñê³ëüêè âîíî òà¿òü ó ñîá³ ïîòóðáóâàëàñü. Îëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÿêèé ðàí³øå ïðèòÿãàâñÿ äî ÷èìàëî ñïîñîá³â îòðèìàòè Àëå öüîãî âñå îäíî âèÿâè- Äåáåðèíè. ³í àðãóìåíòóâàâ ãðîø³, í³÷îãî íå ðîáëÿ÷è äëÿ ëîñü íåäîñòàòíüî. Òîæ, âèãà- ñâîº êëîïîòàííÿ òèì, ùî íàêðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü- ñïîæèâà÷³â ³ âæå òî÷íî í³ÿê äàâøè ÷åðãîâèé ñïîñ³á äàíèé ìîìåíò íåìຠã³äíî¿íîñò³ çà ñêîºííÿ êðàä³æêè òà íå ïîêðàùóþ÷è ÿê³ñòü çáàãà÷åííÿ, Ðîìàøåíêî ï³ä êàíäèäàòóðè, êîòðà áõóë³ãàíñòâà, âèð³øóºòüñÿ ïîñëóã. âèãëÿäîì øòðàô³â, çàóâàæó çàéíÿëà ¿¿ ì³ñöå.ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ºäè- íåçàêîííèõ, îáêëàëà äàíè- Íàãàäàºìî, ùî êð³ìêðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ñò. íèì ðåàëüíèì äæåðåëîì íîþ ìàéæå âñ³õ àáîíåíò³â, âñüîãî âèùåçàçíà÷åíîãî307 ÊÊ Óêðà¿íè ç ïîäàëüøèì ô³íàíñóâàííÿ ÆÊà íà ñüî- êîòð³ íå ìàþòü ë³÷èëüíèê³â çàáîðãîâàí³ñòü ÊÏ «Íàä³ÿ» ãîäí³øí³é äåíü º íàñåëåííÿ íà âîäó.  óñí³é ôîðì³ äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íèîáðàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó Óêðà¿íè. Âîíî ñòàðàííî ïîâ³äîìèâøè, ùî øòðàô â ñòàíîì íà 6.01.11 ñêëàäàëàó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä ïëàòèòü ÷èìàë³ ñóìè çà 420 ãðèâåíü íàêëàäåíî çà 213416,35 ãðí. ßêùî ñòðà-âàðòîþ. êâàðòïëàòíèìè êâèòàíö³ÿìè íåö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ õîâèé âíåñîê çà ïðàö³âíèê³â Çà âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â ³ç â ñâîþ ÷åðãó ïîïîâíþþ÷è ïèòíî¿ âîäè, à òèì, õòî â íå ñïëà÷óºòüñÿ, îòæå êåð³â-çàçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ âèëó- ãàìàíö³ ÷èíîâíèê³â. Ïðîòå, çàéâèé ðàç «â³äêðèº ðîòà», íèê ï³äïðèºìñòâà ïîðóøóº÷åíî¿ ìàêîâî¿ ñîëîìêè ìîæíà êîëè æàä³áí³ñòü áåðå âåðõ - îá³öÿëà âçàãàë³ â³äêëþ÷èòè ñò.46 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,áóëî á âèãîòîâèòè ïîíàä 120 âîíè â íîâèé ñïîñ³á çäè- âîäó. Õî÷à ëþäè ñïðàâíî é êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ãðîìà- ðàþòü ç ëþäåé îñòàíí³ ïîïîâíþâàëè îñîáèñòèé äÿí-ïðàö³âíèê³â öåé ïåð³îäòèñÿ÷ äîç «îï³þ», âàðò³ñòü êîï³éêè, ùîá ñåáå æ êîõàíèõ áþäæåò äèðåêòîðêè - âîäó íå áóäå çàðàõîâàíî äîÿêîãî çà ö³íàìè «÷îðíîãî íå îáðàçèòè. ßñêðàâèì òîìó â³äêëþ÷èëà. Çâè÷àéíî, ñòðàõîâîãî ñòàíó.ðèíêó» ñêëàäຠáëèçüêî 6 ïðèêëàäîì ñòàëî êîìóíàëü- íàâ³ùî íàäàâàòè ïîñëóãè, Äèâíî, àëå Ðîìàøåíêî íåìëí. ãðí. íå ï³äïðèºìñòâî «Íàä³ÿ» ÿêùî îäíîñåëü÷àíè é áåç áîÿëàñÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà Íàðàç³ ïðàâîîõîðîíöÿìè ñåëèùà Ãîëóá³âêà íà ÷îë³ ç òîãî ïëàòèòèìóòü. ô³íàíñîâ³ âèò³âêè. ² íå çðîçó-ïðîâîäÿòüñÿ ïîäàëüø³ çàõîäè Âàëåíòèíîþ Ðîìàøåíêî. Çãîäîì ÷óäî-æ³íêó ïðàâî- ì³ëî ç ÿêîãî ïåðåëÿêó, áóëà Òîæ íàãàäàºìî ç ÷îãî âñå îõîðîíö³ âçÿëè íà ãàðÿ÷îìó íàäçâè÷àéíî âïåâíåíà, ùî éùîäî âñòàíîâëåííÿ çëî- ïî÷èíàëîñü.  2008 ðîö³ ç ïðè îòðèìàíí³ õàáàðà â íàäàë³ ëèøàòèìåòüñÿ íà÷èííèõ çâ’ÿçê³â çàòðèìàíîãî, ìîìåíòó âñòóïó íà ïîñàäó, ðîçì³ð³ 3360 ãðí. é âèñóíóëè ïîñàä³ äèðåêòîðà ³ çäèðà-äæåðåë íàäõîäæåííÿ íàðêî- íîâîñïå÷åíà äèðåêòðèñà îáâèíóâà÷åííÿ çà ñò. 368 òèìå ç ëþäåé îñòàííº. À òóòñèðîâèíè äî ðåã³îíó. çâ³ëüíèëà «ïðîôíåïðèãîä- Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó ùå é êîëåãè ìàñëà ó âîãîíü íèõ» ³ ïðèéíÿëà íà ð³çíî- Óêðà¿íè (îäåðæàííÿ õàáàðà). ï³äëèâàëè ìîâëÿâ, ùî áóäü- ìàí³òí³ ïîñàäè ðîäè÷³â, Õî÷à Â. Ðîìàøåíêî çâ³ëü- ÿê³ íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ëåãêî
  3. 3. 5ç³éäóòü ç ðóê, áî çà Âàëåí- «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ õâèëþ ïðîòåñòó é îáóðåííÿ 18 êâ³òíÿ ï. ð. íà ïðåñ-êîí-òèíîþ ñòîÿòü «âåëèê³» ëþäè. ñóää³â». Êîòðà ñâ³ä÷èòü, ùî ùîäî òàðèô³â íà âîäó òà ¿¿ ôåðåíö³¿ ó ïðåñ-öåíòð³ ãàçåòè Çâ³ñíî, â öüîìó ñóìí³âà- ñóää³ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ùîäî îñîáèñòîãî äîõîäó. ßê «Äíåïð âå÷åðíèé» áóëî îïðè- ëþäíåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùîòèñü íå ïðèõîäèòüñÿ, çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ º âèÿâëÿºòüñÿ, çàðîá³òíà 13.04.2011 ï³ä ÷àñ âè¿çäó çí³-îñê³ëüêè, ùîá ïðîâåðòàòè íåçàëåæíèìè â³ä áóäü-ÿêîãî ïëàòà äèðåêòîðêè ÊÏ «Ãóáè- ìàëüíî¿ ãðóïè ³íòåðíåò-ïîðòàëóòàê³ ìàõ³íàö³, ïîòð³áíî íåçàêîííîãî âïëèâó, òèñêó íèõà-1» çà ñëîâàìè îäíî- nctv.in.ua íà çéîìêó â³äåîñþ-â³ä÷óâàòè «ì³öíó ðóêó».  àáî âòðó÷àííÿ. Çàáîðîíÿ- ñåëü÷àí ñòàíîâèòü â³ä 4 äî æåòó ïðî ïîæåæó íà ðèíêóòàêèõ ñïðàâàõ ïðîñòî íåîá- ºòüñÿ é òÿãíå çà ñîáîþ 5.5 òèñ. ãðí. Õî÷à ãîëîâà «Îçåðêà», îõîðîíà ðèíêó çàâà-õ³äíî ùîá çãîðè ïðèêðèëè. À â³äïîâ³äàëüí³ñòü âòðó÷àííÿ ó ñ³ëüðàäè Î. Ì. Øèÿí ïîâ- æàëà æóðíàë³ñòàì çðîáèòè â³äåîñþæåò.â öüîìó ïèòàííÿ íå ñòîÿ- çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ, í³ñòþ çàïåðå÷óº íàÿâí³ñòü 20.04.2011 äî ʳðîâñüêîãî ÐÂòèìå, áî ÆÊà — öå æ ÷óäîâà âïëèâ íà ñóää³â, ó òîìó ÷èñë³ òàêèõ çàðïëàò é íàçèâຠÄí³ïðîïåòðîâñüêîãî ÌÓ çâåð-êîðìóøêà íå ëèøå äëÿ øëÿõîì âêàç³âîê ùîäî ñâîþ â 2 300. À ¿¿ â³äõ³ä â³ä íóâñÿ îäèí ç êîðåñïîíäåíò³âäèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, à é îðãàí³çàö³¿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. ñïðàâ êîìåíòóº òàê: «Ò. ÒΠ«Äíåïð Ìåäèà Ãðóïï» ³çäëÿ âåðõ³âêè. Òî÷í³øå, â Ìè òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáó- Ñåðüîæåíêî ïðàöþâàëà äî çàÿâîþ ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ â³äåîçéîìêè òà éîãîïåðøó ÷åðãó äëÿ âåðõ³âêè. âàëè â ñòàí³ î÷³êóâàííÿ ³ îò 12 áåðåçíÿ òîìó, ùî â íå¿ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ íåâ³äî-Ëþäè ç øê³ðè ãåòü ë³çëè àáè íàðåøò³ - Ðîìàøåíêî çíÿòî áóâ êîíòðàêò ³ éîãî ñòðîêè ìèìè îñîáàìè, ùî ìàëî ì³ñöåâ÷àñíî ñïëàòèòè êîìóíàëüí³ ç ïîñàäè, à ëþäåé çâ³ëüíåíî âèéøëè. Ïðîäîâæóâàòè 13.04.2011 î 17.30 â ðàéîí³ îïòî-ïîñëóãè, à ãðîø³ éøëè äî â³ä êîðóïö³éíîãî ãí³òó. Âîíà ä³ÿëüí³ñòü íå áàæàëà, âîãî îâî÷åâîãî ðèíêó ïî âóë.êèøåíü ÷èíîâíèê³â òà ìàéñòåðíî é áåçñîâ³ñíî îñê³ëüêè æ³íêà ïåíñ³éíîãî Øì³äòà, 3, ó ì. Äí³ïðîïåòðîâ-ïðàö³âíèê³â ñôåðè, êîæíîìó, çäèðàëà ãðîø³ ç æèòåë³â â³êó, òîæ ìàëà çìîãó éòè íà ñüêó. Äàíó çàÿâó çàðåºñòðîâàíî ó ʳðîâñüêîìó ðàéâ³ää³ë³ ì³ë³ö³¿ùî íàçèâàºòüñÿ, ïî ÷èíó. Ãîëóá³âêè. Íå ÷åðâîí³þ÷è çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê». 20 êâ³òíÿ. ϳñëÿ ¿¿ ðîçãëÿäó òà Õî÷à çàñòóïíèê ãîëîâè äèâèëàñü â î÷³ îäíîñåëü- Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ çã³äíî çäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäè- ÷àíàì é ïîãðîæóâàëà âëàñ- ãîâîðèòü, ùî ñèòóàö³ÿ êîìó- ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì çàÿâ-ìèð Éîñèïîâè÷ Ìàñ³÷ ïîâ- íèì ïîâåðíåííÿì. ² öå æ íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà íàä- íèêó áóäå íàäàíî â³äïîâ³äü,í³ñòþ çàïåðå÷óº áóäü-ÿêèé òðåáà â îñòàíí³ äí³ ñâîãî çâè÷àéíî ñêëàäíà: äîðîãè çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî³íôîðìîâàíî.âçàºìîçâ’ÿçîê ç Ðîìàøåíêî, ïåðåáóâàííÿ íà ðîáî÷îìó ðåìîíòóâàòè ïîòð³áíî, Ïðè ðîçãëÿä³ çàÿâè òàêîæìåí³ îñîáèñòî â öå ñëàáî ì³ñö³, âñå îäíî ïðèìóäðè- ïîñò³éí³ ïîðèâè òðóá ëàãî- áóäå ïåðåâ³ðåíî ³íôîðìàö³þ,â³ðèòüñÿ. É íà ïèòàííÿ, ÷îìó ëàñÿ íà÷óäèòè â äîãîâîð³ ïðî äèòè, çà âèâ³ç ñì³òòÿ ñïëà- îïðèëþäíåíó íà ïðåñ-êîí-âîíà é äîñ³ çàéìຠïîñàäó íàäàííÿ ïîñëóã â ïîñòà÷àíí³ ÷óâàòè - êîøò³â, ÿê çàâæäè, ôåðåíö³¿ â ãàçåò³ «Äíåïðäèðåêòîðà â³äïîâ³â: «Äëÿ õîëîäíî¿ âîäè â³ä âèðîáíèêà íåìàº. Çàóâàæó, ùî òàê³ âå÷åðíèé» 18 êâ³òíÿ.òîãî, ùîá çíÿòè êåð³âíèêà äî ñïîæèâà÷à â ñâîþ êî- ïóíêòè ÿê: âèâ³ç ñì³òòÿ,ïîòð³áíî âèâ÷èòè éîãî ðîáî- ðèñòü. Íó, ïðî âñÿê âèïàäîê, ïðèáèðàííÿ òåðèòî𳿠ñåëè- Ïîçáàâèâ æèòòÿòó, à ïîò³ì ïðèéìàòè ð³øåí- ÿê òî êàæóòü, ùîá ïðè ùà âõîäÿòü â êîìóíàëüí³ äðóæèíó òà äîíüêó, àíÿ. Òèì á³ëüøå, ùî ï³äïðè- ïîâåðíåíí³ çíîâó ìàòè çìîãó ïîñëóãè. Òîæ, âèñíîâêèºìñòâî ïðàöþº ³ º ðåàëüí³ «â³äìèâàòè» ãðîø³. ðîá³òü ñàì³. ïîò³ì çàñòðåëèâñÿ ñàìðåçóëüòàòè ðîáîòè». Íàãà- Ïàðàäîêñàëüíî, àëå ßê áà÷èìî, áóâຠ³ òàê, ùî 21 êâ³òíÿ 2011 ðîêó î 10.15äàºìî, ö³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè Ðîìàøåíêî âïåâíåíà, ùî ëþäè í³ÿêèõ ïîñëóã íå îòðè- äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàé-ïðèçâåëè äî òîãî, ùî çà ÷àñ ìàòèìå çìîãó çíîâó îá³é- ìóþòü âçàãàë³, à ïðîäîâæó- â³ää³ëó ì³ë³ö³¿ òåëåôîíîìñâ ä³ÿëüíîñò³ çàáîðãî- íÿòè íàäçâè÷àéíî ïðèáóò- þòü ïëàòèòè â ïîâíîìó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùîâàí³ñòü ñòàíîâèòü 800 òèñ. êîâó ïîñàäó çáèòêîâîãî îáñÿç³. Íàâ³ùî ì³íÿòè òðóáè, â îäíîìó ³ç ñåëèù ì³ñöåâèéãðèâåíü. êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. ðîáèòè ðåìîíò ó æèòëîâîìó ìåøêàíåöü, ïåíñ³îíåð, 1945 Ìè îá³öÿëè ñïîñòåð³ãàòè Íå â³äîìî ò³ëüêè ç ÿêîãî ôîíä³, ÿêùî ñïîæèâà÷³ âñå ðîêó íàðîäæåííÿ, ç âëàñíî¿çà ðîçâèòêîì ïîä³é ³ íåîä- ïåðåëÿêó ³ õòî ¿é â öüîìó îäíî ïëàòÿòü. çàðåºñòðîâàíî¿ ìèñëèâñüêî¿ì³ííî ïîâ³äîìèòè ðåçóëüòà- ï³äñîáèòü. Êîëè ñèòóàö³ÿ ñòàâèòü ðóøíèö³ «ÒÎÇ-34», 12-òè, òèì ïà÷å, ùî ñèòóàö³ÿ Ó ö³é ñèòóàö³¿ íàäçâè÷àéíî íàðîä íà ìåæó âèæèâàííÿ, êàë³áðó, çàñòðåëèâ ñâîþíàáèðàëà íåñïîä³âàíèõ ìóæíüî òðèìàâñÿ ãîëîâà âîíè âèõîäÿòü íà âóëèöþ, äðóæèíó, 1953 ðîêó íàðîä-îáåðò³â. Îñê³ëüêè ñóääþ ñ³ëüðàäè Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ âèìàãàþ÷è â³äïîâ³ä³ â³ä æåííÿ, ³ äîíüêó, ³íâàë³äà 1-¿ ãðóïè, 1972 ðîêó íàðîä-çì³íèëè, à ïðîäîâæèëà Êóçåìà. ³í íå ïîáîÿâñÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè: ÷îìó ïîâèíí³ æåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî, çàñòðå-ðîçãëÿäàòè ñïðàâó ²íåñà òèñêó òà ïîãðîç, à òâåðäî ïëàòèòè êîìóíàëüí³ çáîðè, ëèâñÿ ñàì.Ïåòð³âíà Êðîõìàëþê, íàøà ñòîÿâ íà áîö³ îäíîñåëü÷àí. êîëè â ¿õí³õ áóäèíêàõ íå Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ñë³ä-ö³êàâ³ñòü ñòð³ìêî çðîñëà. Òîæ, ëþäè ìîæóòü ïèøàòèñÿ ðîáèòüñÿ ðåìîíò, íåìຠ÷èì â³ää³ëîì Äí³ïðîïåò-Äèâíî, àëå çà ñëîâàìè ó÷àñ- ñâî¿ì îáðàíöåì, àäæå â³í îïàëåííÿ ³ ïîñò³éí³ ïåðåáî¿ ðîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó çà öèìíèê³â ïðîöåñó ñïî÷àòêó âîíà ëþäèíà â³ä íàðîäó ³ äëÿ ç³ ñâ³òëîì ³ âîäîþ. Ö³êàâî, äå ôàêòîì ïîðóøåíî êðèì³-ïîâîäèëà ñåáå çîâñ³ì íå ÿê íàðîäó. æ íàñïðàâä³ îñ³äàþòü ö³ íàëüíó ñïðàâó çà ï. 1 ÷. 2 ñò.ñóääÿ, à ñêîð³ø ÿê àäâîêàò, Çàçíà÷èìî, ùî ï³ñëÿ ãðîø³? À â³äïîâ³äü ìè âñ³ 115 (íàâìèñíå âáèâñòâî)ïîâí³ñòþ ïðèéìàþ÷è ñòîðî- áóðõëèâèõ ïîä³é â Ãîëóá³âö³ çíàºìî - â êèøåíÿõ ÷èíîâ- Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñóíó Ðîìàøåíêî. Òà é äîçâ³ë â ñìò Ãóáèíèõà òà ̳ë³îðà- íèê³â. Óêðà¿íè.íà ïðèñóòí³ñòü æóðíàë³ñòà íà òèâíå òàêîæ áóëè çíÿò³ ç Êîëè æ âëàäà ñåðéîçíî Íà ì³ñö³ ïî䳿 ïðîäîâæóºñëóõàíí³ íå äàëà. Ö³êàâî, ³ ïîñàä äèðåêòîðà æèòëîâî- â³çüìåòüñÿ çà âèð³øåííÿ ïè- ïðàöþâàòè ñë³ä÷î-îïåðà- òèâíà ãðóïà, ÿêà ìàºùî æ ¿¿ òàê çëÿêàëî? êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. òàííÿ íåîáãðóíòîâàíîãî ç’ÿñóâàòè âñ³ îáñòàâèíè òà Òà êîëè ÿ çâåðíóëàñü äî Ïðèºìíî äóìàòè, ùî Ìèêîëà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ÆÊà ó ìîòèâè ñêîºííÿ ðåçîíàíñ-Ãîëîâè Íîâîìîñêîâñüêîãî Ãðèãîðîâè÷ ñëóãóâàâ ïðèì³- ðåã³îíàõ? Áî, ÿê òî êàæóòü, íîãî çëî÷èíó.ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Ñ. Â. ðîì äëÿ ³íøèõ. ïîðà ³ ÷åñòü çíàòè, ³ ñîâ³ñòüÁîëêàðüîâà - òåæ â³äìîâèëè, Òàê, ïðèêëàäîì, â Ãóáè- ìàòè. ÂÇà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè âñïèðàþ÷èñü íà ñò. 260 Êðè- íèõ³ Ñåðüîæåíêî Ò.Ã. çàëè- Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî øèëà ïîñàäó, ÿê ò³ëüêè íî Þë³ÿ Ìàç³ë³íàêîäåêñó Óêðà¿íè, é ñò. 47 ÇÓ æèòåë³ ñåëèùà ï³äíÿëè
  4. 4. 6 Ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó îäíèì ï³äï³ëüíèì ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÐÅËÈÃÈÈ – ÏÐÀÂÎ, À ÍÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ êàçèíî ñòàëî ìåíøå Êàê ïðèæèâàåòñÿ â øêîëàõ èçó÷åíèå íîâîãî ïðåäìåòà “õðèñòèàíñêîé ýòèêè”? Ïðîáëåìà ëåò íàçàä îäèí èç ðîäèòåëåé, ïðîõîäÿò êóðñû ïîäãîòîâêè, â Ïðàö³âíèêàìè Óïðàâ- Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! èñïîâåäóþùèõ íåòðàäèöèîí- íàøåé îáëàñòè ýòî –ë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³-  òåêóùåì ãîäó ÿ îáðàòè- íûå ðåëèãèè, óæå ïîäàâàë Îáëàñòíîé Èíñòèòóòçîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ëàñü â ãèìíàçèþ ¹ 57 äëÿ æàëîáó â ïðîêóðàòóðó íà ýòó ïîñëåäèïëîìíîãî ïåäà-ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðî- óñòðîéñòâà ìîåãî ðåáåíêà, øêîëó è íà öåðêîâü, ñ÷èòàÿ ãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèè,ïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â õîä³ Àëåêñåÿ, 2005 ãîäà ðîæäåíèÿ. ñâîè ïðàâà óùåìëåííûìè. èìåþò êâàëèôèêàöèîííûåïåðåâ³ðêè îïåðàòèâíî¿ 13 àïðåëÿ ïîñëå ïðîõîæäå- Ïðîêóðàòóðà îòêàçàëà åìó â óäîñòîâåðåíèÿ, äàþùèå ïðàâî³íôîðìàö³¿ áóëî âèÿâëåíî íèÿ ñîáåñåäîâàíèÿ ó ïñèõî- âîçáóæäåíèè äåëà, íå íàéäÿ â íà ïðåïîäàâàíèå.ôàêò íåçàêîííîãî ôóíêö³î- ëîãà íàì áûëî ïðåäëîæåíî íàøèõ äåéñòâèÿõ ñîñòàâà - Íàñêîëüêî åñòåñòâåííîéíóâàííÿ îá’ºêòó ãðàëüíîãî ïîäïèñàòü äîêóìåíò î ñîãëà- ïðåñòóïëåíèÿ, íî ÷òîáû íå ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà ñèè ñ îáó÷åíèåì ðåáåíêà êóðñó äàâàòü ïîâîäà íîâûì ñêàíäà- ôàêóëüòàòèâ “äîáðîâîëüíî”á³çíåñó íà òåðèòî𳿠“îñíîâû õðèñòèàíñêîé ýòèêè”. ëàì, íàñ áîëüøå íå ïðèãëà- èçó÷àþò âñå 100% ó÷àùèõñÿ?ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà. ß îòêàçàëàñü, ïîñêîëüêó äàí- øàëè â øêîëó ¹ 57. - Ìîãóò ó÷èòü è íå 100% ϳä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïåðå- íûé ïðåäìåò íå ÿâëÿåòñÿ îáÿ- ×òî êàñàåòñÿ íûíåøíåé ñè- äåòåé. Ìîæåò è îäèí ðåáåíîêâ³ðêè ïðàâîîõîðîíöÿìè çàòåëüíûì â ó÷åáíîì ïëàíå. òóàöèè - ó÷åáíîì îòäåëå åïàð- íå õîäèòü, è âñå ðàâíî ó÷èòüñÿáóëî âñòàíîâëåíî, ùî â Êðîìå òîãî, îòåö ðåáåíêà õèè ÓÏÖ åñòü èíôîðìàöèÿ î â ýòîé øêîëå, ïîòîìó ÷òîöüîìó ïðèì³ùåíí³ çä³é- èñïîâåäóåò èóäàèçì è ÿâëÿ- ïðîòåñòàõ è äðóãèõ ðîäèòåëåé, ïðåäìåò íå îöåíèâàåòñÿ, è ýòîñíþâàëàñü ãîñïîäàðñüêà åòñÿ ãðàæäàíèíîì Ãåðìàíèè. òàê ÷òî, ÿ äóìàþ, â áëèæàéøåå íå âëèÿåò íà îáùóþ óñïåâà-ä³ÿëüí³ñòü, ùîäî ÿêî¿ Äèðåêòîð øêîëû ¹ 57 ïðåä- âðåìÿ ýòà ïðîáëåìà áóäåò åìîñòü.ìàºòüñÿ ñïåö³àëüíà çàáî- ëîæèëà “îáðàòèòüñÿ â äðóãóþ ðåøåíà.  äàííîì ñëó÷àå Îïèñàííûå íàìè ñîáûòèÿ âðîíà, ïåðåäáà÷åíà ñò. 203- øêîëó, ïîñêîëüêó â ýòîé øêîëå àäìèíèñòðàöèÿ “ïåðåãíóëà øêîëå ¹ 57 â ðàéîíî ñî÷ëè ýòî îáÿçàòåëüíûé ïðåäìåò”. ïàëêó”, íå ïîíèìàÿ, ÷òî òàêèå ñòðàííûìè è ïîîáåùàëè2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Ïîñêîëüêó â Êîíñòèòóöèè äåéñòâèÿ äèñêðåäèòèðóþò ðàçîáðàòüñÿ.Óêðà¿íè, à òàêîæ Çàêîíîì Óêðàèíû ÷¸òêî óêàçàíî, ÷òî ïðåæäå âñåãî Öåðêîâü. Ýòîò Ñïîðèòü ñ òåì, ÷òî ìîëî-Óêðà¿íè «Ïðî çàáîðîíó âñå ãðàæäàíå ÿâëÿþòñÿ ðàâ- ïðåäìåò ìîæåò áûòü òîëüêî äåæü êàê íèêîãäà íóæäàåòñÿ âãðàëüíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³» íûìè â ïðàâàõ íåçàâèñèìî îò ôàêóëüòàòèâíûì, êàê è âî âñåõ íðàâñòâåííîì ñòåðæíå, áûëî¹ 1334 â³ä 15.05.2009. èñïîâåäóåìîé ðåëèãèè, ñ÷è- åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. Ìû ñî áû íàèâíî. Íî õîòåëîñü áû Íà ìîìåíò ïåðåâ³ðêè â òàþ, ÷òî ìîåìó ðåáåíêó ñâîåé ñòîðîíû îòêðûòû ê íàïîìíèòü îñîáî ðåòèâûìïðèì³ùåííÿõ êàçèíî ïåðå- îòêàçàëè â ïðè¸ìå â øêîëó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ó÷èòåëÿìè, è áîðöàì çà äóõîâíîñòü ñâîèõáóâàëî 26 îñ³á, ç ÿêèõ 7 íåîáîñíîâàííî. åñëè íàñ ïðèãëàñÿò, ãîòîâû âîñïèòàííèêîâ: ïðåäûäóùååãðàâö³â òà 19 îñ³á îáñëóãî- Ïðîøó âûÿñíèòü ïðàâîìî÷- îêàçàòü èì âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü. ïîêîëåíèå, â îáÿçàòåëüíîìâóþ÷îãî ïåðñîíàëó. íîñòü äàííîãî ðåøåíèÿ àäìè- Îôèöèàëüíî ïîðÿäêå èçó÷àâøåå õðèñòèàí-  ðåçóëüòàò³ îãëÿäó íèñòðàöèè øêîëû. - Ýòîò ïðåäìåò èçó÷àåòñÿ ñêóþ ýòèêó, â 20-å ãîäû ñï³äï³ëüíîãî ãðàëüíîãî çàê- Òèì÷åíêî Âåðà Àëåêñàí- òîëüêî ïî æåëàíèþ è ïèñüìåí- âîñòîðãîì âçðûâàëî öåðêâè äðîâíà. íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé, äèíàìèòîì. Ïîñëåäíåå ïîêî-ëàäó áóëî âèëó÷åíî: ñ³ì òîëüêî â ôîðìå ôàêóëüòàòèâà. ëåíèå, ïðèíóäèòåëüíî èçó÷àâ- Äîáðîâîëüíî è ñ ïåñíåéñòîë³â äëÿ ãðè â êàðòè, òðè Êàê îáúÿñíèëà äèðåêòîð ÑØ Îí îòíîñèòñÿ ê âàðèàòèâíîé øåå íàó÷íûé àòåèçì, â 90-åñòîëè äëÿ ãðè â ðóëåòêó, ñ³ì ¹ 57 Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà, ÷àñòè, òî åñòü ðîäèòåëè ìîãóò ãîäû ñ âîñòîðãîì èõ îòñòðà-ãðàëüíèõ àâòîìàò³â, ãðàëüí³ äëÿ îòêàçà â äàííîì ñëó÷àå âûáðàòü, áóäåò èõ ðåáåíîê èâàëî…ô³øêè, ãîò³âêà â ñóì³ 60 045 ñóùåñòâîâàëè è äðóãèå ïðè÷è- ó÷èòü õðèñòèàíñêóþ ýòèêó, èëè, Ñ ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿãðí., 1000 ºâðî, 753 äîë. íû: ðåáåíîê ÿâëÿåòñÿ î÷åíü íàïðèìåð, ïñèõîëîãèþ. – ðàñ- ñèòóàöèþ ïðîêîììåíòèðîâàëÑØÀ, 11 000 ðîñ³éñüêèõ ìàëåíüêèì (2005 ãîäà ðîæäå- ñêàçûâàåò Åëåíà Êîíñòàíòè- ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿðóáë³â, òðèíàäöÿòü íèÿ) è æèâåò äàëåêî îò øêîëû íîâíà ßêîâåíêî, ãëàâíûé ñïå- Êîìèòåòà ïî áîðüáå ñ êîððóï-êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìíèõ (â äâóõ òðàìâàéíûõ îñòàíîâ- öèàëèñò Àìóð-Íèæíåäíå- öèåé è íàðóøåíèåì ïðàâáëîê³â ç â³äåîçàïèñàìè êàõ). ïðîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ãðàæäàí Ëåîíèä Èâàíîâè÷ - Ýòî ïðåäìåò äîáðîâîëü- îáðàçîâàíèÿ: ×åðíîãëàçîâ:àçàðòíèõ ³ãîð òà ç ³íøîþ íûé, íî ó íàñ â øêîëå âñå 100% - Êàê ÷àñòî â øêîëàõ íàøåãî - Ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ìîãóò³íôîðìàö³ºþ ùîäî ôóíêö³î- ðîäèòåëåé äîáðîâîëüíî íàïè- ðàéîíà ðîäèòåëè ïèøóò òàêîå ñòîëêíóòüñÿ ñ îòêàçîì ïî ðåëè-íóâàííÿ êàçèíî, ðîáî÷³ ñàëè çàÿâëåíèå. Åñëè âñå çàÿâëåíèå? ãèîçíûì èëè êàêèì-ëèáî äðó-çîøèòè ïåðñîíàëó, â ÿêèõ ðîäèòåëè “çà”, òî êóäà âî -  åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ, 12- ãèì ïðè÷èíàì, ìîæíî ïîñîâå-çä³éñíþâàëîñü âåäåííÿ âðåìÿ ýòîãî óðîêà ïîéäåò îäèí 15 ÷åëîâåê íà êëàññ. òîâàòü ïîïðîñèòü ó äèðåêòîðàïîòî÷íîãî ñòàíó ðîçðàõóíê³â ðåáåíîê? - Îáó÷åíèå âåäåòñÿ ïî ïèñüìåííûé îòêàç ïðèíèìàòüç ãðàâöÿìè òà îñîáëèâèõ - Óðîêè ôèíàíñèðóþòñÿ èç åäèíîé îáùåãîñóäàðñòâåííîé ðåáåíêà â øêîëó, ñ óêàçàíèåìâ³äì³òîê ùîäî çä³éñíåííÿ áþäæåòà èëè çà äîïîëíèòåëü- ïðîãðàììå, èëè ýòî çàâèñèò îò ïðè÷èíû. Äèðåêòîð, êàê èãðàëüíîãî á³çíåñó. íóþ ïëàòó ñ ðîäèòåëåé? ó÷èòåëÿ? ëþáîé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé,  ä³ÿõ îðãàí³çàòîð³â - Ýòè ÷àñû ââåäåíû â - Åñòü ïðîãðàììà, óòâåðæ- îáÿçàí âàì íà ïèñüìåííîåêàçèíî âáà÷àþòüñÿ îçíàêè ó÷åáíûé ïëàí è ôèíàíñèðó- äåííàÿ ìèíèñòåðñòâîì, â äàí- çàÿâëåíèå äàòü ïèñüìåííûé þòñÿ èç áþäæåòà. íîì ñëó÷àå, â ÑØ ¹ 57 ýòî æå îòâåò, êîòîðûé óæå áóäåòñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷å- Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ñ “Õðèñòèàíñêàÿ ýòèêà â óêðàèí- ïîâîäîì äëÿ îôèöèàëüíîãîíîãî ÷. 1 ñò. 203-2 Êðèì³- “ñîãëàñèåì 100% ðîäèòåëåé” ñêîé êóëüòóðå”, 1-4 êëàññû, îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâó-íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îêàçàëîñü îòíþäü íå âñå ãëàä- èçäàííàÿ Êèåâñêèì Ïåäàãî- þùèå îðãàíû. Åñëè æå âû õî-(«Çàéíÿòòÿ ãðàëüíèì á³çíå- êî, è äàííàÿ æàëîáà íà äåé- ãè÷åñêèì Óíèâåðñèòåòîì èì. òèòå ó÷èòü ñâîåãî ðåáåíêàñîì»). Ñàíêö³ÿ âèùåâêàçà- ñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè áûëà íå Ãðèí÷åíêî. Íî êàæäûé óðîê èìåííî â ýòîé øêîëå, ìîæåòåíî¿ ñòàòò³ îá³öÿº ëèõîä³ÿì åäèíè÷íîé. ó÷èòåëü ïðîïóñêàåò ÷åðåç ïîäïèñàòü òðåáóåìîå îò âàñøòðàô ó ðîçì³ð³ äî ï’ÿòäå- Îòåö Àëåêñàíäð Íåì÷èíîâ, ñåáÿ, òâîð÷åñêè ïðåîáðàçîâû- ñîãëàñèå, à íà çàíÿòèÿ íåñÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâàíèõ ñâÿùåííèê ðàñïîëîæåííîãî âàåò, ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîä- õîäèòü. Âñå ïîïûòêè âàñ çàñòà-ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. ðÿäîì ñî øêîëîé õðàìà ÓÏÖ: õîäîì. Ýòî æå ôàêóëüòàòèâ, îí âèòü áóäóò íåçàêîííûìè, è èõ - Ìû íå èìååì ê ýòîìó íå îöåíèâàåòñÿ.  ýòîì ïðåä- ìîæíî ñìåëî èãíîðèðîâàòü. ÂÇà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â íèêàêîãî îòíîøåíèÿ, è êòî ïðå- ìåòå äîëæåí áûòü èíäèâèäó- ïîäàåò òàì õðèñòèàíñêóþ àëüíûé ïîäõîä ê ðåáåíêó. Ãðèãîðèé ÃëîáàÄí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ýòèêó, ÿ íå çíàþ. Îêîëî òðåõ Ó÷èòåëÿ ýòîãî ïðåäìåòà
  5. 5. 7Çâåðíåííÿ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè À. Â. Ìîãèëüîâà Óïðàâë³ííÿì ÄÑÁÅÇ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Äí³ïðî- äî ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïåòðîâñüê³é îáëàñò³ áóëî Óêðà¿íñüêà ì³ë³ö³ÿ íèí³, ÿê ³ â³ää³ëè, à çä³éñíåíî êîìïëåêñ îïåðà-ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ¿¿ çíà÷èòü – ³ òèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â ïî³ñíóâàííÿ, áóëà, º é áóäå ïðà- í à äîêóìåíòóâàííþ çëî÷èííî¿âîîõîðîííîãî ñèñòåìîþ, íà äîïîìîãó ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè îñ³á, ÿê³ÿêó äåðæàâà ïîêëàäຠîñíîâ- êîæíîìó îðãàí³çóâàëè ó ì. Äí³ïðî-íèé òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ãðîìàäÿ- äçåðæèíñüêó ä³ÿëüí³ñòüçàõèñò íàøîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä í è í ó , «êîíâåðòàö³éíîãî öåíòðó» òàçëî÷èííîñò³. Íàéïåðøå, ùî ïðèéäóòü ó ïåð³îä ç 2010 ðîêó ïîìຠòóðáóâàòè ì³í³ñòðà âíóò- ôàõ³âö³ ³ç òåïåð³øí³é ÷àñ, ç ìåòîþð³øí³õ ñïðàâ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè, âèùîþ ìî- óõèëåííÿ â³ä ñïëàòèöå òå, íàñê³ëüêè áåçïå÷íî òèâàö³ºþ, îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äîæèâåòüñÿ éîãî ñï³âãðîìàäÿ- ³ç ïðàêòè÷- áþäæåòó, ñèñòåìàòè÷íîíàì, ÷è â³ëüí³ â³ä êðèì³íàëó íèì ðîçó- âíîñèëè äî äåêëàðàö³é ïðîâóëèö³, ÷è çàõèùåí³ ä³òè, ÷è ì³ííÿì ïðèáóòêè ô³êòèâí³ â³äîìîñò³,çìîæå çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà òîãî, ÿê çíèæóþ÷è âàëîâ³ äîõîäè ðÿäóëþäèíà â äåðæàâí³é óñòàíîâ³, ïîâèííà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ó ïî-³íñòèòóò³, ë³êàðí³, êàá³íåò³ ïðàöþâàòè äàëüøîìó íàäàâàëè äîçåìëåâïîðÿäíèêà áåç «äîäàò- ì³ë³ö³ÿ. Ìè ïîäàòêîâèõ îðãàí³â ç ìåòîþêîâîãî ñòèìóëþâàííÿ». Òàêîæ ñóòòºâî íåçàêîííîãî ïåðåâåäåííÿî÷³ëüíèêà ÌÂÑ ìຠòóðáóâàòè ñêîðî÷óºìî áåçãîò³âêîâèõ êîøò³â óé òå, ÷è ÷åñíî é ñóìë³ííî ãðîì³çäêèé ãîò³âêó.âèêîíóþòü ïðàâîîõîðîíö³ ñâî¿ óïðàâë³í- Âñòàíîâëåíî 12 êîìåð-îáîâ’ÿçêè, ðåºñòðóþ÷è áóäü- ñüêèé àïà- ö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ, ðîçðà-ÿêå çâåðíåííÿ ïðî äîïîìîãó òà ðàò, à âè- õóíêîâ³ ðàõóíêè ÿêèõïîðÿòóíîê, ïðàöþþ÷è íàä íèì â³ëüíåí³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿçà çàêîíîì, íå õîâàþ÷è æîäíî¿ ðåñóðñè ñêåðîâóâàòèìåìî â ï³äòðèìêó. Îòæå, â³ä÷óâàòèìåñïðàâè «ï³ä ñóêíî». ßê ì³í³ñòð ï³äðîçä³ëè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ï³äòðèìêó é óñÿ âåëèêà íåçàêîííîãî ïåðåâåäåííÿâíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÿ çàéìàþòüñÿ îïåðàòèâíîþ «ì³ë³öåéñüêà ðîäèíà». áåçãîò³âêîâèõ êîøò³â óùîäíÿ îï³êóþñü óñ³ìà öèìè ä³ÿëüí³ñòþ. Àëå äîêè Àëå ùå ðàç íàãàäàþ, øà- ãîò³âêó, êîëî îñ³á, ïðè÷åòíèõïðîáëåìàìè. çì³íþâàòèìåìî êàäðîâó íîâí³ êîëåãè: áàãàòî ùî çàëå- äî ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ß ñïîä³âàþñÿ, ùî áóäü- ñêëàäîâó, ïîòð³áíî ï³äíÿòè íà æèòü â³ä íàñ. Ïîòð³áíî òâåðåçî òîìó ÷èñë³ ïðàö³âíèê³â áàí-ÿêîãî ì³ë³ö³îíåðà, íåçàëåæíî âèùèé ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ ïîäèâèòèñÿ íà ðåàëüíèé ñòàí ê³âñüêî¿ óñòàíîâè, çàô³ê-â³ä òîãî, ÿêó ðîáîòó â³í âèêî- ïðàö³ ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé ó ñâî¿é ðå÷åé. ² íå ç âèñîòè âëàñíîãî ñîâàíî á³ëüø 20 ôàêò³âíóº, ñïðèéìàòèìóòü ÿê ðîáîò³ îð³ºíòóâàòèìåòüñÿ íà ³íòåðåñó, à ÷åñíî ç³çíàòèñÿ, ùî íåçàêîííîãî îòðèìàííÿ ãîò³â-çàõèñíèêà, ùî çàâæäè ïðèéäå ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè. Òîáòî íå âñ³, õòî íîñèòü ì³ë³öåéñüê³ êîâèõ êîøò³â ó áàíê³âñüê³éíà äîïîìîãó, âðÿòóº, â³äêè- êåð³âíèöòâî ÌÂÑ íàö³ëåíå íà ïîãîíè, çäàòí³ ï³äòâåðäèòè óñòàíîâ³.íóâøè äóìêè ïðî âëàñíó áåç- ñòâîðåííÿ êðàùèõ óìîâ äëÿ âèñîêèé ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü. 13.04.2011 çà äàíèìïåêó. Óïåâíåíèé: íàøó ðîáîòó ñëóæáè, íà çá³ëüøåííÿ çàðî- Íå âñ³ íàø³ ï³äðîçä³ëè ïîòðå- ôàêòîì ïðîêóðàòóðîþ Äí³-ïîòð³áíî îö³íþâàòè çà òèì, á³òíî¿ ïëàòè, íà â³äñòîþâàííÿ áóþòü òàêîãî âåëèêîãî øòàòó, ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ïîðó-íàñê³ëüêè ãðîìàäÿíè ùèðî òà ñîö³àëüíîãî ïàêåòó ãàðàíò³é, áî ÷àñîì âîíè äóáëþþòü øåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çàøàíîáëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî çîêðåìà ðîçâ’ÿçàííÿ æèòëîâî¿ ôóíêö³¿ îäíå îäíîãî, àáî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íèïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ çóì³ëè ïðîáëåìè òà çáåðåæåííÿ âçàãàë³ âèêîíóþòü íåâëàñòèâó «Çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáîâ÷àñíî ³ êâàë³ô³êîâàíî âèêî- ñèñòåìè ìåäè÷íîãî çàáåçïå- ¿ì ðîáîòó. ß íàìàãàþñÿ âåñòè ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì».íàòè ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè. ÷åííÿ. Ùîá çáåðåãòè ³ ïðè- ÷åñíó òà â³äâåðòó ðîçìîâó ³ 27.04.2011 î 12.00 ó ì.̳ë³ö³ÿ ïîâèííà ïðàöþâàòè íå ìíîæèòè òå, ùî ìàºìî, òà çîâñ³ì íå õî÷ó, ùîá ìè Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, á³ëÿäëÿ êðàñèâèõ çâ³ò³â, à äëÿ çäîáóòè á³ëüøå, òðåáà äîâåñ- óïîä³áíþâàëèñÿ äî äåÿêèõ îäíîãî ³ç áóäèíê³â ïî âóë.ëþäåé. Ìè ðîáèòèìåìî âñå òè, ùî ì³ë³ö³ÿ ã³äíà êðàùîãî çààíãàæîâàíèõ êðèòèê³â, ÿê³ Ñèðîâöÿ, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿äëÿ òîãî, àáè ãðîìàäÿí, çàäî- áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ùî ïîñò³éíî òâåðäÿòü, ùî â ì³ë³ö³¿ âèùåâêàçàíî¿ îïåðàòèâíî¿âîëåíèõ ðîáîòîþ ì³ë³ö³¿, ïîòð³áíî ðåàãóâàòè íà âèêëèêè ïðàöþþòü ëèøå íåðîáè ÷è ³íôîðìàö³¿, ç çàëó÷åííÿìñòàâàëî äåäàë³ á³ëüøå. ßê ñüîãîäåííÿ é óõâàëþâàòè êîðóïö³îíåðè. Öå íå òàê. ïðàö³âíèê³â ñïåöï³äðîçä³ëóøâèäêî ìè çìîæåìî ðîçáóäó- çàêîíè, ïîòð³áí³ ÿê äëÿ ïîäî- Ìàáóòü, âè âæå âñòèãëè «Áåðêóò» òà ÄÀ² çä³éñíþ-âàòè íîâó óêðà¿íñüêó ì³ë³ö³þ, ëàííÿ çëî÷èííîñò³, òàê ³ äëÿ ä³çíàòèñÿ ïðî òå, ùî êîíñò- âàëîñÿ çàòðèìàííÿ äâîõçàëåæèòü â³ä êîæíîãî ç íàñ. çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÂÑ. ðóêòèâíó ³ ïðåäìåòíó êðèòèêó êóð’ºð³â, ÿê³ âõîäèëè äî Òîæ, ÿê ðåôîðìóâàòèìåìî ² òóò îäíèì ³í³ö³þâàííÿì íà àäðåñó ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ ñêëàäó çëî÷èííî¿ ãðóïè,â³äîìñòâî? ², íàéãîëîâí³øå, çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ìè ñïðèéìàºìî ÿê ñèãíàë äî îáîâ’ÿçêàìè ÿêèõ áóëî îòðè-ÿêà ìåòà öèõ çì³í? Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ë³ö³þ» ä³é, äî íåîáõ³äíîñò³ âèïðàâ- ìàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ ïðî- Óñ³ ðîçóì³þòü, ùî ì³ë³ö³ÿ íå îá³éòèñÿ. Ìè ãîòîâ³ äî ëåííÿ ñèòóàö³¿, à îò íàêëåïè íàá³ëüøå íå ìîæå ïðàöþâàòè òðèâàëî¿ ñï³âïðàö³ ç Óðÿäîì, ïðàâîîõîðîííå â³äîìñòâî òèïðàâíî îòðèìàíèõ ãîò³â-òàê, ÿê ïðàöþâàëà â îñòàíí³ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ é Àäì³í³- ââàæàºìî ïðîñòî íåïðèïóñòè- êîâèõ êîøò³â ó áàíê³âñüê³éðîêè. Çà öåé ÷àñ íàêîïè÷èëîñÿ ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà, â³äîìñò- ìèìè. Îäíàê ïðîøó çàïàì’ÿòà- óñòàíîâ³. Îäèí ³ç çëî÷èíö³âáàãàòî ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáó- âàìè òà óñòàíîâàìè, ùîá òè: ì³ðèëîì êîæíîãî íàøîãî áóâ çàòðèìàíèé, ³ç ÷àñòèíîþþòü ãëîáàëüíîãî òà íåâ³äêëàä- ïðàöÿ ì³ë³ö³îíåðà ö³íèëàñÿ, à êðîêó, â÷èíêó é íàâ³òü ñëîâà º îòðèìàíèõ â áàíêó ãðîøåé, àíîãî âèð³øåííÿ. Ìè ïî÷àëè éîãî ðîäèíà áóëà íàëåæíî Çàêîí. ² ÿêùî âè õî÷åòå ä³éñíî ³íøèé íåïðàöþþ÷èé, 42-ÿê³ñíî çì³íþâàòè ñèñòåìó çàáåçïå÷åíà – ÿê ó ðîçâèíåíèõ ñëóæèòè ñïðàâ³ ïðàâîïîðÿäêó ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöüâ³äîì÷î¿ îñâ³òè – ìèíå ê³ëüêà êðà¿íàõ. Ïðèíàéìí³ â öèõ – äîòðèìóéòåñü óñ³õ éîãî ïîñòó-ðîê³â, ³, ñïîä³âàþñÿ, ó ðàé- ³íñòèòóòàõ ìè â³ä÷óâàºìî ëàò³â. ³äîìèé ïðèíöèï «Çëî- (ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 8)
  6. 6. 8â÷èíèâ íåïîêîðó çàêîííèì ä³é ïîâèíåí ñèä³òè ó â’ÿçíèö³!» ãðîìàäÿíè çàäîâîëåí³ ðåçóëü- Áîæå, êðóãîâó ïîðóêó. Àëåâèìîãàì ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿ òà ïîâèíåí âò³ëþâàòèñÿ çà äîïî- òàòàìè íàøî¿ ðîáîòè, – àëå ÿêùî âè ïî÷íåòå äîòðèìó-ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ, êåðóþ÷è ìîãîþ ñèëè äîêàç³â, ³íòåëåêòó, ãîëîâíå, ùîá ëþäè íå âòðà- âàòèñÿ õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³ óâëàñíèì ëåãêîâèì àâòî- àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè é äîñâ³äó ÷àëè íàä³þ, â³ðèëè â ïåðåìîãó âçàºìèíàõ ó êîëåêòèâ³, îäíî-ìîá³ëåì, âè¿õàâ íà ï³øîõ³äíèé íàøèõ ïîïåðåäíèê³â, ÿêèé ìè ñïðàâåäëèâîñò³ é åôåêòèâí³ñòü çíà÷íî ïîêðàùàòüñÿ ³ ñòîñóíêèòðîòóàð, äå ñêî¿â íà¿çä íà ìàºìî ñâÿòî áåðåãòè, òà â ïðàâîîõîðîííî¿ ñèñòåìè. Íàì ç ãðîìàäÿíàìè.íåïðàöþþ÷ó, 23-ð³÷íó ì³ñöåâó æîäíîìó ðàç³ íå ÷åðåç ïîáèòòÿ ïîòð³áíî â÷èòèñÿ íå ëèøå ßêùî æ ìè áóäåìî ïîñò³éíîæèòåëüêó. ϳñëÿ ñêîºííÿ é êàòóâàííÿ. Ïîðóøåííÿ ïðàâ ïðàöþâàòè ïîñòôàêòóì, êîëè ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ, ³ì³äæíà¿çäó ñòàðøèé îïåðóïîâíî- ëþäèíè íå ìîæíà âèïðàâäàòè ñòàâñÿ çëî÷èí, à é ä³ÿòè íà ì³ë³ö³¿ íåâïèííî çðîñòàòèìå. ßâàæåíèé ÓÄÑÁÅÇ ÃÓÌÂÑ ðîçêðèòòÿì íàâ³òü íàéðåçî- çàïîá³ãàííÿ, á³ëüøå óâàãè âïåâíåíèé, ùî ì³ë³ö³ÿ Óêðà¿íèêàï³òàí ì³ë³ö³¿, 1971 ð. í., íàíñí³øîãî çëî÷èíó. ß äî ïðèä³ëÿòè ïðîô³ëàêòè÷í³é çìîæå ãàðàíòóâàòè ãðîìàäÿ-íàìàãàâñÿ çóïèíèòè àâòî- îñòàííüîãî çàõèùàòèìó ì³ë³- ðîáîò³. Âàæëèâî ï³äíÿòè ³ ñâ³é íàì ìèð, ñïîê³é òà ïðàâîïî-ìîá³ëü. Ç ö³ºþ ìåòîþ â³í, ö³îíåðà, êîòðèé ñòîÿâ íà ïîçè- êóëüòóðíèé ð³âåíü, çäàòí³ñòü ðÿäîê. ³ðþ, ùî â óñ³õ íàñ îäíà÷åðåç â³äêðèòå â³êíî äâåðåé ö³¿ Çàêîíó é ä³ÿâ ó éîãî ðàìêàõ. ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ãðîìàäÿíàìè ìåòà – ïîáóäîâà ïðàâîâîãîçáîêó âîä³ÿ, ñõîïèâñÿ çà ßêùî æ â³í ïîðóøèâ íîðìè íà ð³âíèõ, òàê, ÿê áè ìè õîò³ëè, ñóñï³ëüñòâà, ³ äîñÿãàòè ¿¿ ïîòð³á- ïðàâà, ð³øåííÿ îäíå: çâ³ëüíåí- ùîá çâåðòàëèñÿ òà ãîâîðèëè á íî â àòìîñôåð³ âçàºìíî¿êåðìî òà íàìàãàâñÿ âèòÿãòè íÿ é â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿê ³ ç íàìè. äîâ³ðè òà äîïîìîãè.êëþ÷³ ³ç çàìêà çàïàëåííÿ êàæóòü, «çà âñ³ºþ ñóâîð³ñòþ ×åñòü òà õâàëà êîæíîìóàâòîìîá³ëÿ. Íå äèâëÿ÷èñü íà çàêîíó». Òàê çâàí³ «íåïðàâîâ³» ïðàâîîõîðîíöåâ³, ÿêèé ïî- Ç ïîâàãîþ,öå çëîâìèñíèê ïðîäîâæèâ ðóõ ìåòîäè ðîáîòè òðåáà ñêèíóòè ñò³éíî ï³äâèùóâàòèìå ñâ³é ̳í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâàâòîìîá³ëÿ, à ñï³âðîá³òíèê ÿê íàéã³ðøèé áàëàñò, ùî ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü òà äîïî- Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòì³ë³ö³¿ íå âòðèìàâøèñü, âïàâ, çàâàæຠìîäåðí³çóâàòè ÌÂÑ. ìàãàòèìå â öüîìó êîëåãàì. ß ì³ë³ö³¿â íàñë³äîê ÷îãî îòðèìàâ òÿæê³ Òàê, íà æàëü, ïîêè ùî íå âñ³ íå ìàþ íà óâàç³ ÿêóñü öåõîâó À. Â. Ìîãèëüîâò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.  çëî÷èíè ðîçêðèò³, íå âñ³ êîðïîðàòèâí³ñòü ÷è, áîðîíüïîäàëüøîìó â³í áóâ ãîñï³-òàë³çîâàíèé äëÿ íàäàííÿíåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-ïîìîãè äî Äí³ïðîäçåð- À ÌÎÐÄÀ ÍÅ ÒÐÅÑÍÅÒ?æèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. ϳñëÿ ïàä³ííÿ ïðàö³âíèêà Èëè Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèêîðìèëè...ì³ë³ö³¿ çëî÷èíåöü íà òðàí- “Ñòðàíà òàêàÿ” - âçäûõàåì ñåãîäíÿ âî âñåóñëûøàíèå àïîêàëèïñè÷åñêèé ñòðàõ:ñïîðòíîìó çàñîá³ çíèê ó ìû, êîãäà â î÷åðåäíîé îáúÿâëÿåò: âûïóñêíèêàì “Êòî ïîäîáåí Çâåðþ ñåìó èíåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. èíñòàíöèè î÷åðåäíàÿ ãîëîâà ñäàòü äèðåêòðèñå ïî 500 êòî ìîæåò ñðàçèòüñÿ ñ íèì?” Ó ñâîþ ÷åðãó, çáèòà ä³â÷èíà ãèäðû êîððóïöèè ðàçåâàåò ãðèâåí (îò ñåáÿ äîáàâèì, ÷òî È õîòÿ îíè íå çâó÷àò ñçâåðíóëàñÿ çà íàäàííÿì ïàñòü ñ òðåáîâàòåëüíûì ýòî åùå íåäîðîãàÿ äèðåêò- ýêðàíîâ è íå ïðîïèñûâàþòñÿìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äî “äàé!” Êàê áóäòî ýòà ñòðàíà ðèñà). â ãàçåòàõ, íåçíàêîìûå äðóãÄí³ïðîäçåðæèíñüêî¿ ì³ñüêî¿äîñòàëàñü íàì, ïðèëåòåâ- È êàê òî âñåãäà áûâàåò ñ äðóãîì ëþäè ñëîâî â ñëîâîë³êàðí³, äå ¿é ïîñòàâëåíî øèì ñ Ëóíû, ïðè ðàñïàåâêå ïðè òâîðåíèè èäîëîâ, ðîñ âîñïðîèçâîäÿò ãäå-òî ïðè-ä³àãíîç: «çàáèòòÿ íèæí³õ çåìíîé ïîâåðõíîñòè, è òóò ñòðàõ ó íàñ, èõ ñîòâîðèâøèõ, ëåæíî çàó÷åííûå ïðîïîâåäèê³íö³âîê» òà ïðèçíà÷åíî íàñ “ïðîêèäàëè” áîëåå ïåðåä ñîáñòâåííûìè ñîçäà- è çàïîâåäè ñëóæåíèÿ Çâåðþ:àìáóëàòîðíå ë³êóâàííÿ. óøëûå ïàðòíåðû, ïîäñóíóâ íèÿìè. Ðîñ, ïîäàâëÿÿ âñå “ëó÷øå äàòü, ÷åì ñâÿ- Ïî Äí³ïðîïåòðîâñüê³é òåððèòîðèþ ñ óæå ãîòîâîé ïðî÷èå ÷óâñòâà, ðàçóì, çûâàòüñÿ, ïðèíöèïû äîðîæåîáëàñò³ ââåäåíî â ä³þ îïå-ñèñòåìîé êîððóïöèè. ÷åñòü, äîñòîèíñòâî è îáõîäÿòñÿ, áîðîòüñÿ áåñ-ðàòèâíèé ïëàí «Ïåðåõâàò». Äà ïîëíîòå-âàì, ñîîòå- ñîâåñòü. ïîëåçíî òàì âñå ñõâà÷åíî,Íàïðàâëåíî îð³ºíòóâàííÿ íà÷åñòâåííèêè, ýòó çâåðóøêó È êàê ÷àñòî ìû ñåé÷àñ ñ ïóñòü íå ÿ à êòî-íèáóäüçàòðèìàííÿ çëî÷èíöÿ äî âûðàñòèëè ìû, õîëÿ, ëåëåÿ è ãîðå÷üþ íàáëþäàåì îòâðà- äðóãîé, à ÷òî ñäåëàåøüÃÓ(Ó)ÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñ- ëþáîâíî ïîäêàðìëèâàÿ. òèòåëüíûå êàðòèíû, êîãäà, ñòðàíà òàêàÿ”.òÿõ.  âåñåëûå äåâÿíîñòûå, îêàçàâøèñü ïåðåä âûáîðîì È çàâòðà âîñïèòàííûå íà Âñòàíîâëåíî, ùî çà ÷àñ ãëÿäÿ íà îáëóïèâøèåñÿ - ïðèíåñòè æåðòâó Çâåðþ è òàêèõ ïðèíöèïàõ âûïóñêíèêèíåçàêîííî¿ ä³¿ «êîíâåð- ïîòîëêè âðà÷åáíûõ êàáè- âûñòóïèòü ïðîòèâ íåãî - è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòûòàö³éíîãî öåíòðó» áóëî íåòîâ è îñóíóâøèåñÿ ëèöà ñâåòñêèå ëüâû è ïëàìåííûå çàéìóò ìåñòà çà ñòîëàìèïåðåâåäåíî ó ãîò³âêó ïîíàäáþäæåòíèêîâ, ìû è ñàì ðåâîëþöèîíåðû, ðîìàí- ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,100 ìëí. ãðèâåíü. ïîíèìàëè - åñëè íå ìû, òî òè÷íûå áàðûøíè è ãîðäûå îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíû... Êðèì³íàëüíó êòî æå? Ñèòóàöèÿ òàêàÿ, ñïðàâó àìàçîíêè ïðåâðàùàþòñÿ â Ñòðàíà òàêàÿ?ðîçñë³äóº ñòðàíà òàêàÿ... - áîðìîòàëè ïðîêóðàòóðà áåçâîëüíûå êîìî÷êè ñëèçè, È ïðåâðàùàåòñÿ â ïîäâèã,Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³,ìû, âûòðÿõèâàÿ ãðèâíû èç äðîæàùèå çà ñâîå ìåñòå÷êî äîñòóïíûé äàëåêî íåâèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîòåðòûõ êîøåëüêîâ. Çàáûâ â Ñèñòåìå è ëåïå÷óùèå: êàæäîìó, ïðîñòîé ïîñòóïîê -çàòðèìàííÿ ô³ãóðàíò³â ó ïðîñòîé, íà óðîâíå ðå- ïðèíöèïû äîðîæå îáõî- êîãäà, â ïðåääâåðèè ôëåêñà, ïðèíöèï, èçâåñòíûéïîðÿäêó ñò. 115 ÊÏÊ Óêðà¿íè. äÿòñÿ, òàê âåçäå, ñòðàíà ïðèáëèæàþùèõñÿ âûïóñê- äðåññèðîâùèêàì, ïñèõîëî- òàêàÿ... Çà÷åì áîðîòüñÿ, íûõ è äèïëîìîâ Çâåðóøêà Çà ôàêòîì îòðèìàííÿ ãàì, ó÷èòåëÿì: ÷òî êóäà-òî îáðàùàòüñÿ, âåäü ó ïîòðåáóåò î÷åðåäíóþò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ïðàö³â- ïîîùðÿåòñÿ - òî ïîâòî- íåãî íàâåðíî è òàì êðûøà, æåðòâó, ïîäíÿòü ðóêó èíèêîì ì³ë³ö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðÿåòñÿ. Ñòðàíà è ñèòóàöèÿ ðàç îí òàê íàãëî ñåáÿ âåäåò? âåæëèâî òàê ïîèíòåðå-ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ. ìåíÿëèñü. Çâåðóøêà ðîñëà, Íàïèñàòü çàÿâëåíèå? À ñîâàòüñÿ: “èçâèíèòå ïîæà- è àïïåòèòû òîæå. È âîò äàâàéòå íå ÿ, à ïóñòü êòî-òî ëóéñòà, óâàæàåìûé, à ìîðäà ÂÇà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ïåäàãîã, íåñêîëüêî ëåò äðóãîé? È ðàçæèðåâøàÿ íà íå òðåñíåò?”Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàçàä êîíôóçíî ïðåäëà- âçÿòêàõ ñêîòèíêà ñ ñàìîé ãàâøèé ðîäèòåëÿì ñêè- íèæíåé ÷èíîâíè÷üåé ñòó- Ãðèãîðèé Ãëîáà íóòüñÿ íà ðåìîíò êëàññà, ïåíüêè óæå âûçûâàåò ïî÷òè
  7. 7. 9 Êèäàëîâî íà òîïëèâå: Øàõðà¿ ï³ä âëîæè äåíüãè, à ïîòîì äîêàæè ÷òî òû íå îñåë âèãëÿäîì Êîíôëèêò ìåæäó ÎÎÎ òîïëèâà è åãî ñòàðîé, à ýòî ïîëó÷èòü îò êîìïàíèè ïèñü- ÄÀ²øíèê³â«Íåôòåê îéë» è êëèåíòàìè, âåñüìà çíà÷èòåëüíûå ñóììû. ìåííûé îòâåò íà ïîäàííîåêîòîðûé òÿíåòñÿ óæå ïîëòîðà Çàìåòèì, ÷òî ñ ìîìåíòà ðàíåå çàÿâëåíèå. Íî, â íåì Íàïåâíî, óñ³ àâòîëþáè-ãîäà ñòîèò íå òîëüêî êîëîñ- ñîçäàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóï- ëèøü áûëî ïîäòâåðæäåíî, ÷òî òåë³, ùî ïîäîðîæóþòüñàëüíîãî êîëè÷åñòâà íåâîç- ïû (10 èþíÿ 2010 ã.), êîòîðàÿ äåíüãè ìîæíî ïåðåâåñòè òåðåíàìè Äí³ïðîïåòðîâ-âðàùåííûõ äåíåã è ñòðåìè- íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî òîëüêî íà ñìàðò-êàðòû è íèêàê ñüêî¿ îáëàñò³ àâòîøëÿõîìòåëüíîãî ïàäåíèÿ ðåïóòàöèè âðåìåíè âåëà áîðüáó ñ èíà÷å. «Ñàìè ïîíèìàåòå, åñëè «Õàðê³â-ѳìôåðîïîëü»,êîìïàíèè, íî è ïîòåðè äîâå- «Íåôòåê îéë» è äî ñåãîä- ïåðåâåäóò äåíüãè ïî çàêó- çíàéîì³ ç íàïàñòþ, ùî íàðèÿ, êàê ê êîììåð÷åñêèì íÿøíåãî äíÿ – «âîç è íûíå ïî÷íîé öåíå äâóõëåòíåé äàâ- æàëü óñå ùå ïðèòàìàííàñòðóêòóðàì, òàê è ê ïðàâî- òàì». Õîòÿ îíà îáðàùàëàñü è íîñòè ïî 5.30, à ñåãîäíÿ ýòî 10 öèì ì³ñöÿì - ïðèäîðîæí³ìèîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì. â ïðîêóðàòóðó, è â ìèëèöèþ, è ãðí. – òåðÿòü òàêóþ ðàçíèöó øàõðàÿìè. Êðåìåçí³ ìîëî-  ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè â óïðàâëåíèå ïî çàùèòå ïðàâ ìíå íå õîòåëîñü.  èòîãå íà 28 äèêè, ÿêèì ïðàöþâàòè á ïî-æàëîáàìè îáìàíóòûõ êëèåí- ïîòðåáèòåëåé, è â íàëîãîâîþ äåêàáðÿ êîìïàíèÿ áûëà ìíå ñïðàâæíüîìó, ïî-÷îëî-òîâ êîìïàíèåé «Íåôòåê», èíñïåêöèþ – ðåçóëüòàò ðàâåí äîëæíà 670 ëèòðîâ», - ãîâîðèò â³÷îìó, íå ãðåáóþòüÊîìèòåòîì ïî áîðüáå ñ êîð- íóëþ. Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷.ðóïöèåé è íàðóøåíèåì ïðàâ  ñëîæèâøèéñÿ ñèòóàöèè Ïðåäñòàâèòåëü ñîþçà ââîäèòè â îìàíó àí³ ñâî¿õãðàæäàí â ïàðòíåðñòâå ñ ëþäÿì äîëæíû âåðíóòü ýêâè- þðèñòîâ È. Ë. Áîíäàðü ñêàçàë, ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, àí³ ³íî-Àãåíòñòâîì æóðíàëèñòñêèõ âàëåíò íà êîëè÷åñòâî áåíçèíà ÷òî çäåñü èìååò ìåñòî ñïîð çåìíèõ âî䳿â. Âäÿãàþòüðàññëåäîâàíèé áûë ïîäðîáíî ëèáî äåíüãè ïî òåêóùåìó ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè è êîì- ôîðìó, ÿêó é äîñâ³ä÷åíåèçó÷åí íàáîëåâøèé âîïðîñ è ðûíî÷íîìó êóðñó – íî, íè òîãî, ïàíèåé, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâ- îêî íå îäðàçó â³äð³çíèòü â³äâûíåñåí íà îáùåñòâåííîå íè äðóãîãî êîìïàíèÿ äåëàòü íå ëÿåò íåêèå óñëóãè è ýòîò ñïîð ì³ë³öåéñüêî¿, îçäîáëþþòü ¿¿îáñóæäåíèå, êîòîðîå ñîñòîÿ- òîðîïèòñÿ. Íåóæåëè è âîâñå äîëæåí áûòü ðàçðåøåí ñóäîì. ïîãîíàìè, øåâðîíàìè,ëîñü 5 ìàÿ â ïîìåùåíèè ïëåâàòü íà ñâîþ ðåïóòàöèþ?  ñâîþ î÷åðåäü Äíåïðîïåò- áåðóòü äî ðóê ñìóãàñòîãîÆîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñîâåòà. Âèäèìî, äåéñòâèòåëüíî ðóêî- ðîâñêîå îáëàñòíîå óïðàâëå- æåçëà - ³ ãàéäà íà òðàñó, Îáùåèçâåñòíî, ÷òî îñåíüþ âîäñòâî «Íåôòåê» íå âîëíóåò íèÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ ãðîø³ «çàðîáëÿòè».2009 ãîäà òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ òî, êàê êîíôëèêò ñêàæåòñÿ íà â ëèöå Í. Â. Ïåðåïåëèöû êîì- Ñâîºþ ÷åðãîþ, ì³ë³ö³ÿÎÎÎ «Íåôòåê îéë» îáúÿâèëà äàëüíåéøåé ðàáîòå, ïîñêîëü- ìåíòèðóåò ñèòóàöèþ ñëåäóþ- Äí³ïðîïåòðîâùèíè âæèâàºî âûâîäå èç óïîòðåáëåíèÿ êó îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèÿ ùèì îáðàçîì: « Ýòî íå íàøïëàñòèêîâûõ òàëîíîâ íà íàáîëåâøåãî ìíîãèì âîïðîñà âîïðîñ. Ñóùåñòâóåò 26 ñò., â óñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè àáèáåíçèí.  ñâîþ î÷åðåäü äèðåêòîð êîìïàíèè Àíòîí êîòîðîé ÷åòêî ðàñïèñàíû áóäü-ÿêèé âîä³é, ùîàâòîìîáèëèñòàì áûëî ïðåä- Ãðîäçèöêèé ïðîèãíîðèðîâàë. íàøè ôóíêöèè.  äàííîì ñëó- ðóõàºòüñÿ äîðîãàìè íàøîãîëîæåíî äî 1 ôåâðàëÿ 2010 ã. ÷àå - ýòî ôèíàíñîâî-õîçÿé- ðåã³îíó, íå ñòàâ æåðòâîþîáìåíÿòü ñòàðûå ïëàñòèêîâûå Ñèòóàöèÿ ãëàçàìè êëèåíòà ñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è âàøè ëæåäà³øíèê³â. Çàäëÿ öüîãîêàðòî÷êè íà íîâûå áóìàæíûå äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ. Ìû âçäîâæ àâòîøëÿõ³â íàòàëîíû «îäèí ê îäíîìó». Ïî «Ïîñêîëüêó ìîè îáðàùåíèå ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ â á³ãáîðäàõ ðîçì³ùåíà ñîö³-èñòå÷åíèþ ýòîãî ñòðîêà îáìåí â êîìïàíèþ íè ê ÷åìó íå ïðè- ñóä». àëüíà ðåêëàìà, ÿêà ìຠíàìîã áûòü ïðîèçâåäåí ëèøü âåëè, ÿ ïîäàë èñêîâîå çàÿâ- Ïðîêóðàòóðà è íàëîãîâàÿ íà ìåò³ äîïîìîãòè ó÷àñíèêàìïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ êëèåíòîì ëåíèå â Æîâòíåâûé ðàéîííûé ñëóøàíüå âîîáùå íå ÿâèëèñü. äîðîæíüîãî ðóõó óï³çíàòèäîêóìåíòàöèè, ïîäòâåðæäà- ñóä. Îòìå÷ó, ÷òî ïðè ïåðâîì Ïî÷åìó æå íå èíòåðåñíî øàõðà¿â é íåãàéíî çàòå-þùåé ôàêò ïðèîáðåòåíèÿ ðàññìîòðåíèå äåëà ñóä çàíÿë ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ëåôîíóâàòè äî ì³ë³ö³¿.«ïëàñòèêà». ïîçèöèþ êîìïàíèè «Íåôòåê ýòèì çàíèìàòüñÿ è ðàçâå «Íî äàæå â ìîìåíò òîãî, îéë». 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íàëîãîâóþ íå âîëíóåò, êóäà Îêð³ì öüîãî, ó ïðèêîð-êîãäà «Íåôòåê îéë» îáúÿâèë áûëà ðàññìîòðåíà æàëîáà äåëèñü äåíüãè? È ìèëèöèÿ â äîííèõ ðàéîíàõ Äí³ïðî-àêöèþ ïî îáìåíó òàëîíîâ, óæå Îáëàñòíûì àïåëëÿöèîííûì êîòîðûé ðàç çàíèìàåò ïîçè- ïåòðîâùèíè íà ñòàö³î-òðåáîâàëè ðàñ÷åòíî-êàññîâûå ñóäîì è îí âûíåñ ïîëîæèòåëü- öèþ «ìîÿ õàòà ñ êðàþ». íàðíèõ ïîñòàõ ÄÀ² ñï³â-äîêóìåíòû è áåç íèõ îáìåí íå íîå ðåøåíèå â ìîþ ïîëüçó. Äåéñòâèòåëüíî, è íà êîé èì ðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿ çóïèíÿþòüïðîèçâîäèëñÿ. Õîòÿ ñàì ïî Ïîñòàíîâèë êîìïàíèè îáìå- ÷óæèå ïðîáëåìû. àâòîìîá³ë³ ç ³íîçåìíèìèñåáå òàëîí íå ÿâëÿåòñÿ èìåí- íÿòü òàëîíû â ïîëíîì îáúåìå, Çàìåòèì, ÷òî âñå íåçàâè- íîìåðàìè òà âðó÷àþòü ¿ìíûì è ñðîêà äåéñòâèÿ îí íå à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü âñå ñèìûå þðèñòû êîíñòàòèðîâàëè áóêëåòè ç ðîç’ÿñíþâàëüíîþèìååò. Íà íåì ëèøü óêàçàí ñóäåáíûå çàòðàòû. Íî, ãðóáîå íàðóøåíèå çàêîíà ñî ³íôîðìàö³ºþ, ÿê ñàìå ñåáåýêâèâàëåíò áåíçèíà è íà «Íåôòåê» îòêàçûâàåòñÿ â ñòîðîíû êîìïàíèè, íî çàùè- ïîâîäèòè ó ò³é ÷è ³íø³éçàïðàâêàõ îáìåí ïðîèñõîäèë äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ïðîèç- ùàòü èíòåðåñû ïîñòðàäàâøèõ åêñòðåìàëüí³é ñèòóàö³¿, âáåç ïðåäúÿâëåíèÿ, êàêèõ ëèáî âîäèòü îáìåí òàëîíîâ è ñåé÷àñ íèêòî íå ñòàë. Ðàçóìååòñÿ, òîìó ÷èñë³ ïðè çóñòð³÷³ çïåðâè÷íûõ áóõãàëòåðñêèõ äåëî íàõîäèòñÿ â ñóäåáíîì ãîòîâû ðàáîòàòü, íî çà âàøèäîêóìåíòîâ», - ãîâîðèò êëèåíò èñïîëíåíèè», - ðàññêàçûâàåò äåíåæêè. Çà èäåþ è çà ïðèäîðîæíèìè øàõðàÿìè.êîìïàíèè Ñåðãåé Øåáåêîï, Ñåðãåé Øåáåêîï. «ñïàñèáî» íûí÷å â íàøåì 2 òðàâíÿ 2011 ðîêóîäèí èç òåõ, êîìó â êîíå÷íîì Äà, îí îäèí èç òåõ, êîìó ãîñóäàðñòâå íèêòî íå òðóäèòñÿ. ñï³âðîá³òíèêàìè âçâîäóèòîãå óäàëîñü âûèãðàòü ñóä. óäàëîñü ïðîéòè âñå èíñòàíöèè Íî, “íåëüçÿ âñþ ñòðàíó çàãíàòü äîðîæíüî-ïàòðóëüíî¿ ñëóæ- Âìåñòî òîãî ÷òîá âåðíóòü è âåðíóòü ïðèîáðåòåííîå â ñóäû” – ïîä÷åðêíóë ßí áè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ñóïðî-êëèåíòàì êîëè÷åñòâî çàðàíåå ðàíåå òîïëèâî. Äðóãèå æå Íèêîëàåâè÷ Ùåêàòóðîâ, âåäü âîäæåííÿ ÓÄÀ² ÃÓÌÂÑîïëà÷åííîãî ãîðþ÷åãî, êîìïà- ñîãëàñèëèñü íà íàëè÷êó è ãîñóäàðñòâåííûå èíñòàíöèè Óêðà¿íè â Äí³ïðîïåòðîâ-íèÿ ïðåäëîæèëà çà÷èñëèòü íà âåðíóëè êîìïàíèè òàëîíû ïî âñå æå îòâåòñòâåííû çà ñèòó- ñüê³é îáëàñò³ ï³ä ÷àñ â³ä-ñïåöèàëüíûå ñìàðò-êàðòû ñòàðîìó êóðñó, ñëîæèâ ðóêè. À àöèþ. À «Íåôòåêó» äëèòåëü- ïðàöþâàííÿ àâòîäîðîãèñóììó äåíåã óïëà÷åííóþ íà äåñÿòêè îñòàëüíûõ ïðîäîë- íûå ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëü- Õàðê³â - ѳìôåðîïîëü -ìîìåíò ïîêóïêè òàëîíîâ. æàþò áåçðåçóëüòàòíóþ áîðüáó ñòâà (ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè, Àëóøòà - ßëòà ó Íîâîìîñ-Ó÷èòûâàÿ, ÷òî áåíçèí ñ òåõ ïîð ñ êîìïàíèåé. àïåëëÿöèÿ, êàññàöèÿ) òîëüêî êîâñüêîìó ðàéîí³ áóâ çàòðè-çíà÷èòåëüíî ïîäîðîæàë, êëè- Òàê, ê ïðèìåðó, Ìèõàèëó íà ðóêó, äàæå åñëè îí èõåíòû íåäîïîëó÷èëè áû ðàç- Äóäíèêó òîëüêî ïîñëå âìåøà- ïðîèãðàåò. Äåíüãè âñå ýòî ìàíèé àâòîìîá³ëü «Ìàçäà- (ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 10)íèöó ìåæäó íûíåøíåé öåíîé òåëüñòâà ïðîêóðàòóðû óäàëîñü âðåìÿ íàõîäÿòñÿ â îáîðîòå è
  8. 8. 2 ̳ë³ö³ÿ Ñòàëêåð - ñìåíà ðåàëüíîñòè Ïåðøîòðàâåíñüêà «ãàðÿ÷èì ñë³äîì» Âîïðîñû óêðåïëåíèÿ îáîðî- êîíöåïòóàëüíûõ ðåøåíèé ïðè âàëà ïîëåâàÿ êóõíÿ, è êàæäûé íîñïîñîáíîñòè ñòðàíû òåñíûì îðãàíèçàöèè èãð, à òàêæå â æåëàþùèé ìîã ïîïðîáîâàòü çàòðèìàëà õóë³ãàíà, îáðàçîì ñâÿçàíû ñ âîåííî- èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííîãî íàñòîÿùóþ âîåííóþ êàøó. ÿêèé ðîçòðîùèâ 7 ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì èííîâàöèîííîãî îáîðóäî- Ñîãëàñèòåñü, íå êàæäûé äåíü á³ãáîðä³â ç ïîðòðåòàìè ìîëîäåæè. Îäíèì èç ñàìûõ âàíèÿ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ìîëîäåæü ìîæåò îêóíóòñÿ â âåòåðàí³â âàæíûõ ñðåäñòâ ôîðìèðîâà- ïðèíÿòü íà ñåáÿ èíóþ ñîöè- òðàãè÷åñêîå ïðîøëîå. íèÿ âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ è àëüíóþ ðîëü, êîòîðàÿ ïîë-  õîäå ïîäãîòîâêè è ïðî- 17 òðàâíÿ î 07.45 äî ÷åð- ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ÿâëÿåòñÿ íîñòüþ îòëè÷àåòñÿ îò ïîâñå- âåäåíèÿ èãðû þíîøè ðåàëèçî-ãîâî¿ ÷àñòèíè Ïåðøîòðàâåí- âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà. äíåâíîé æèçíè. Àëåêñåé âàëè ñâîè ñïîðòèâíûå è òâîð-  ñîâðåìåííîì îáùåñòâå Çåìëÿíîé, îðãàíèçàòîð èãð, ÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ïîëó÷èëèñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ â³ä íå óäåëÿåòñÿ äîëæíîãî âíè- ãîâîðèò: «Êîíå÷íûì ðåçóëü- çàðÿä áîäðîñòè è ýíåðãèèãðîìàäÿí òåëåôîíîì ñïåö- ìàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïè- òàòîì ïîäîáíûõ èãð ÿâëÿåòñÿ ÷åðåç îáùåíèå è ñîðåâíîâà-ë³í³¿ «102» íàä³éøëî ïîâ³äîì- òàíèþ þíîøåé. Ñëåäñòâèåì ñîçäàíèÿ Óêðàèíñêîãî Öåíòðà íèå ñî ñâåðñòíèêàìè.  ñâîþëåííÿ, ùî íà «Àëå¿ â³éñüêîâî¿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ íåæåëàíèå äîïðèçûâíîé ïîäãîòîâêè íà î÷åðåäü êîíöåïòóàëüíûå ïàò-ñëàâè», ðîçòàøîâàí³é âçäîâæ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè ñëó- òåððèòîðèè Ñàìàðñêîãî ëåñî- ðèîòè÷åñêèå èãðû ñïîñîá-âóë. Ëåí³íà, íåâ³äîìèé áåé- æèòü â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ïàðêà â ãîðîäå Íîâîìîñ- ñòâóþò âîñïèòàíèþ ó ïîäðîñò-ñáîëüíîþ áèòîþ á’º ñêëî íà Ñèë. Èìåííî âîåííî-ñïîðòèâ- êîâñêå». êîâ ãðàæäàíñêîé ñîçíàòåëü-á³ãáîðäàõ ç ïîðòðåòàìè âåòå- íûå èãðû ñïîñîáñòâóþò ïîäãî-  Äåíü Ïîáåäû íà òóðáàçå íîñòè è ïàòðèîòèçìà, à òàêæåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ òîâêå ó÷àùèõñÿ ê ñëóæáå â åâðåéñêîé îáùèíû “Äóáðàâà” ðàçâèòèå êîìàíäíîãî äóõà,â³éíè. àðìèè è ðàçâèâàþò ÷óâñòâî ðàçâîðà÷èâàëèñü èìèòèðîâàí- àòìîñôåðû âçàèìîâûðó÷êè è ïàòðèîòèçìà. íûå âîåííûå äåéñòâèÿ ìåæäó òîâàðèùåñòâà. Âæå çà ë³÷åí³ õâèëèíè äî 9 ìàÿ â Íîâîìîñêîâñêå íà êîìàíäàìè: ðåáÿòà èìåëè Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òîì³ñöÿ ïîä³é ïðèáóâ åê³ïàæ òåððèòîðèè ñàìàðñêîãî ëåñà âîçìîæíîñòü ñïîëíà îùóòèòü ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå,äîðîæíî-ïàòðóëüíî¿ ñëóæáè ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 1-ãî ñåáÿ íàñòîÿùèìè çàùèòíè- íàïðàâëåííîå íà ðàçâèòèåì³ë³ö³¿. Ïîñï³ëêóâàâøèñü ç³ ñåçîíà áîëüøèõ òàêòè÷åñêèõ êàìè Ðîäèíû, ïðî÷óâñòâîâàòü ëþáâè ê Ðîäèíå, ïðåäàííîñòèñâ³äêàìè, ïðàâîîõîðîíö³ âñòà- èãð “Ñòàëêåð” ïîä ïàòðîíàòîì îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäûé Îòå÷åñòâó, ñòðåìëåíèÿ ëè÷-íîâèëè ïðèêìåòè çëîâìèñ- Êîìèòåòà ïî áîðüáå ñ êîððóï- ñâîé øàã, à òàêæå èñïèòü íûì òðóäîì ñîäåéñòâîâàòüíèêà é íàïðÿìîê éîãî ðóõó. öèåé è íàðóøåíèå ïðàâ ãðàæ- ñëàäîñòíûé âêóñ ïîáåäû. ðàçâèòèþ ñâîåé ñòðàíû äîëæ-Ìåíøå í³æ çà ï³âãîäèíè ïðè äàí. Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü Îäíîé èç ñàìûõ çðåëèùíûõ íî çàíèìàòü îäíî èç ïåðâûõâ³äïðàöþâàíí³ ïðèëåãëî¿ ñ ïîêàçàòåëüíîãî âûñòóïëåíèÿ è óâëåêàòåëüíûõ ñîñòàâëÿ- ìåñò â âîñïèòàíèè ñîâðå- þíûõ áîéöîâ êëóáà “Ñàìóðàé”, þùèõ èãðû áûë ïåéíòáîë, ìåííîé ìîëîäåæè. “Ñòàëêåð” -òåðèòî𳿠ñï³âðîá³òíèêàìè êîòîðûå ïîðàäîâàëè çðèòåëåé êîòîðûé ñàì ïî ñåáå ñ÷èòàåòñÿ ýòî íàñòîÿùåå ïðèêëþ÷åíèå,ì³ë³ö³¿ áóâ çàòðèìàíèé 20- ñâîèì èñêóññòâîì. Ïîñëå âîåííî-òåõíè÷åñêîé èãðîé, êîòîðîå ýôôåêòèâíî ãîòîâèòð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü. ÷åãî ìîëîäåæü áûëà çàäåé- èìèòèðóþùàÿ ñêîðîòå÷íûå ìîëîäåæü ê îðãàíèçîâàííûì Ó ì³ñüêâ³ää³ë³ ìîëîäèê, ñòâîâàíà â ïàòðèîòè÷åñêîé îãíåâûå êîíòàêòû íà îãðàíè- äåéñòâèÿì â ñëîæíûõ ñèòóà-ÿêèé ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ ñèëü- èãðå, îñíîâíîé öåëüþ êîòî- ÷åííîì ïðîñòðàíñòâå.  íåé öèÿõ, ïîâûøàåò ÷óâñòâî ãðàæ-íîãî àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ðîé ÿâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷å- èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíîå äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çàñòàâ äàâàòè ñâ³ä÷åííÿ. ðåäü ïîääåðæêà èíèöèàòèâû ïíåâìàòè÷åñêîå îðóæèå - ñåáÿ è çà ñâîþ ñòðàíó. ßê âæå äîñòåìåííî â³äîìî, Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû è ìàðêåðû, ñòðåëÿþùèå øàðè- Íåîáõîäèìî ñäåëàòü âñåòîãî ðàíêó â³í ïðèéøîâ íà Ìèíèñòåðñòâà Îáðàçîâàíèÿ êàìè ñ êðàñêîé. Ïîýòîìó, âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû Óêðàèíû, à òàêæå ïîääåðæêà è èìåííî ïåéíòáîë èñïîëüçó- ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå êàæ-«Àëåþ â³éñüêîâî¿ ñëàâè», äå ñîäåéñòâèå çàäà÷àì, çàÿâëåí- åòñÿ êàê ýôôåêòèâíàÿ ìåõàíè- äîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà êàêðîçòàøîâàíî 25 äâîñòîðîíí³õ íûì îðãàíèçàöèîííûì êîìè- êà ìîäåëèðîâàíèÿ áîåâûõ ãðàæäàíèíà è ïàòðèîòà Óêðà-á³ãáîðä³â ç ïîðòðåòàìè âåòå- òåòîì âñåóêðàèíñêîé âîåííî- äåéñòâèé â âîåííî-ïàòðè- èíû îáåñïå÷èâàëîñü ãàð-ðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ ïàòðèîòè÷åñêîé èãðû “Çàð- îòè÷åñêîé èãðå. Ïðåäîñòàâèë ìîíè÷íî âçàèìîäåéñòâóþùè-â³éíè, æèòåë³â ì. Ïåðøîòðà- íèöà”. âñå íåîáõîäèìîå äëÿ þíûõ ìè â äîñòèæåíèè äàííîé öåëèâåíñüêà. Íåâàæàþ÷è íà òå, ùî Îòìåòèì, ÷òî îñíîâíîå çàùèòíèêîâ áîéöîâñêèé êëóá ñîöèàëüíûìè è ãîñóäàðñò-äåðåâ’ÿí³ êîðîáè ç ïîðòðå- îòëè÷èå ìåæäó “Ñòàëêåðîì” è “Ôðèìàí”, êîòîðûé è âûñòóïèë âåííûìè èíñòèòóòàìè.òàìè âèñ³ëè íà âèñîò³ 2,5 “Çàðíèöåé” çàêëþ÷àåòñÿ â èíèöèàòîðîì ïðîåêòà. Òàêæåìåòðè íàä çåìëåþ, ìîëîäèê ïðèìåíåíèè ñîâðåìåííûõ íà òåððèòîðèè áîåâ äåéñòâî- Þëèÿ Ìàçèëèíàñïðîì³ãñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÏÐÈÉÌÀËÜͲ ÊÎ̲ÒÅÒÓìåòàëåâî¿ áåéñáîëüíî¿ áèòè çõóë³ãàíñüêèõ ñïîíóêàíü ðîçáè- Ïîäë³ï÷óê Ðîìàí Îëåêñàíäðîâè÷ Âîëêîâ ªâãåí³é Îëåêñ³éîâè÷ ×óâàòîâ ²ãîð Ãåííàä³éîâè÷ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê,òè ñêëî íà ñåìè á³ãáîðäàõ. âóë. Ïåðåäîâà, 525 âóë. Âîçíþêà, 1â âóë. Êàíàòíà, 8/1 ϳñëÿ òîãî, ÿê â³í áóâ ïîì³- 050 480 33 29 050 340 30 24 067 631 43 68÷åíèé ïåðåõîæèìè, õëîïåöü çì³ñöÿ çëî÷èíó âò³ê. Íèí³ ó Ïîòàï ²ãîð Áîðèñîâè÷ Îäèíîêèé Âàëåíòèí Êîøåëåíêî Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷â³äíîøåíí³ çóõâàëüöÿ âèð³- Öàðè÷àíñüêèé ðàéîí, Ìèêîëàéîâè÷ ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüêøóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðó- ñ. Ìîãèëüîâ, âóë. Ïàí³êàõè, 3 ì. Íîâîìîñêîâñüê, 095 120 11 26 067 560 90 47 âóë. ˳ñíà, 21 063 196 77 40øåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà 067 490 47 00ñò. 296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê- Òóðî÷ê³í Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷ñó Óêðà¿íè «Õóë³ãàíñòâî» òà Íîâîìîñêîâñüêèé ðàéîí, Ëàïà ³êòîð ³òàë³éîâè÷ Çåìëÿíèé Îëåã Âîëîäèìèðîâè÷îáðàííÿ éîìó çàïîá³æíîãî ñìò. Ãóá³í³õà, âóë. Áåðåãîâîãî, 1 ì. Ïàâëîãðàä, ì. Íîâîìîñêîâñüê,çàõîäó. 050 320 32 80 âóë. Äí³ïðîâñüêà, 571 âóë. Æîâòíåâà, 18 734-53-87 098 035 0324 050 586 56 06 ³ää³ë çâ’ÿçê³â ç Òóðî÷ê³í Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷ ãðîìàäñüê³ñòþ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ²æåâñüêà ²ðèíà ³òà볿âíà Êðàâåöü Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â âóë. Àâòîòðàíñïîðòíà, 2 ì. Ïàâëîãðàä, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ 050 320 32 80 âóë. Ðàäÿíñüêà, 55 ïîâåðõ 2 âóë. Þä³íà, 3ä 734-53-87 099 928 96 76 067 566 37 29

×