τα 10 βουνά της ελλάδας

10,620 views
12,115 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,626
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τα 10 βουνά της ελλάδας

 1. 1. Σα 10 ςειόηεξα βνπλά ηεοΔιιάδαοΑπό ηηο καζήηξηεο ηνπ Γ1Καηεξίλα ΚαβαθιήΔβειίλα ΓεξπάλεΠαλαγηώηα Γηαλλέινπ
 2. 2. Βοσνό Υυόμεηρο ΠεριοτήΌιπκπνο 2918 Πηεξία΢κόιηθαο 2637 ΓξεβελάΚατκαθηζαιάλ 2524 ΦιώξηλαΓξάκκνο 2520 ΗσάλληλαΓθηώλα 2510 ΦσθίδαΣύκθε 2497 ΕαγόξηαΒαξδνύζηα 2495 ΠίλδνοΠαξλαζζόο 2457 ΢ηεξεά (Φσθίδα,Βνησηία, Φζηώηηδα)Λεπθά Όξε 2453 ΥαληάΑζακαληθά Όξε 2429 Πίλδνο
 3. 3. Όιπκπνο• Ο Όιπκπνο είλαη ηνςειόηεξν βνπλό ηεοΔιιάδαο θαη ην δεύηεξν ησλΒαιθαλίσλ.• Έρεη ύςνο 2.918κ.
 4. 4. Ο Όλσμπος
 5. 5. ΣΜΟΛΙΚΑΣΟ ΢κόιηθαο είλαη ην δεύηεξνςειόηεξν βνπλό ηεοΔιιάδαο. Έρεη ύςνο 2637 κ.Καηαιακβάλεη ην βόξεηνηκήκα ηνπ λνκνύ Ησαλλίλσλθαη ην δπηηθό ηνπ λνκνύΓξεβελώλ.
 6. 6. Βόρας (καϊμακηζαλάν)Ο Βόξαο είλαη ην ηξίην ςειόηεξν βνπλό ηεο Διιάδαο.Δπεθηείλεηαη ζην λνκό Πέιιαο, ζηεΦιώξηλα θαη ζηα ΢θόπηα (Π.Γ.Γ.Μ.).Καη έρεη ύςνο 2524κ.
 7. 7. Σν παγσκέλν εθθιεζάθη ηνπ πξνθήηε Ζιία ζηελ θνξπθή ηνπ Κατκαθηζαιάλ
 8. 8. ΓράμμοςΟ Γξάκκνο είλαη ην ηέηαξηνςειόηεξν Βνπλό ηεο Διιάδαο.Με πςόκεηξν 2520Καηαιακβάλεη ηνλνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπλνκνύ Ησαλλίλσλ θαη ηνΝνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύΚαζηνξηάο θαη έλα ηκήκα ηεολνηηναλαηνιηθήοΑιβαλίαο.
 9. 9. ΓΚΙΩΝΑ• Σν όξνο Γθηώλα έρεη ύςνο 2510κ.• Καη είλαη ην ςειόηεξν βνπλό ηεο΢ηεξεάο Διιάδαο ηνπνζεηεκέλνζηελ Φσθίδα αλάκεζα ζηνΠαξλαζζό θαη ηα Βαξδνύζηα.• Με πςειόηεξε θνξπθή ηελππξακίδα ζηα 2510 κ.• Ζ Γθηώλα είλαη ην πςειόηεξνβνπλό λόηηα ηνπ Οιύκπνπ θαη ηνπέκπην ηεο Διιάδαο. ΢ηελαξραηόηεηα ήηαλ γλσζηή σοΑζέιελνλ όξνο.
 10. 10. ΤύμθηΣν βνπλό Σύκθε έρεη ύςνο 2497κ.Βξίζθεηαη ζηα Εαγόξηα. Τςώλεηαη κεηαμύηνπ πνηακνύ Αώνπ θαη ηνπ παξαπόηακνπΒντδνκάηε. Απνηεινύζε θαη απνηειεί ηνζέξεηξν ησλ λνκάδσλ θηελνηξόθσλ ηεοπεξηνρήο.
 11. 11. ΒαρδούζιαΣα Βαξδνύζηα (ή Κόξαθαο) είλαηζύκπιεγκα βνπλώλ πνππεξηιακβάλεη ην λνηηόηεξν άθξν ηεοΠίλδνπ ζηε ΢ηεξεά Διιάδα. Τςώλεηαηζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Φσθίδαο , κε έλακηθξό ηκήκα ηνπ όξνπο λα επεθηείλεηαηθαη ζηε Φζηώηηδαο Δίλαη ην δεύηεξνπςειόηεξν βνπλό ηεο Ρνύκειεο κεηάηελ Γθηώλα, κε ύςνο πνπ θηάλεη ηα2.495 κέηξα (θνξπθή Κόξαθαο).
 12. 12. Βαρδούζια
 13. 13. Ο Παξλαζζόο είλαη βνπλό ηεο ΢ηεξεάο, πνπεθηείλεηαη ζηνπο λνκνύο Βνησηίαο, Φζηώηηδαο θαηΦσθίδαο. Έρεη κέγηζην ύςνο 2.457 κέηξα,(πςειόηεξε θνξπθή ε Ληάθνπξα) θαη είλαη έλα απόηα πςειόηεξα βνπλά ηεο Διιάδαο.Παρναζζός
 14. 14. Ο Φεινξείηεο (ή Ίδε) είλαη ηνςειόηεξν βνπλό ηεο Κξήηεο κε2456 κ. ύςνο. Έρεη 5 θνξπθέο νηνπνίεο μεπεξλνύλ ηα 2000 κέηξα: νΣίκηνο ΢ηαπξόο (2456 κ.), νΑγθαζηάο (2424 κ.), ε ΢ηνιίζηξα(2325 κ.), ε Βνπινκέλνπ (2267 κ.)θαη ν Κνύζζαθαο (2209 κ.).Ο Ψηλορείηης
 15. 15. Ο Ψηλορείηης
 16. 16. Σα Λεπθά Όξε είλαη κηα εθηεηακέλε θαηπνιύ εληππσζηαθή νξνζεηξά ζηελ δπηηθήΚξήηε . Καηαιακβάλνπλ κηα έθηαζε κήθνπο50 θαη πιάηνπο 25 ρηιηνκέηξσλ θαηνπζηαζηηθά ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ λνκνύ
 17. 17. Λεσκά Όρη
 18. 18. Σα Αζακαληθά Όξε ή Σδνπκέξθα είλαηκεγάιε νξνζεηξά ηεο δπηηθήο Διιάδνο,πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηκήκα ηεοεπξύηεξεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Έρεηύςνο 2429 κ.
 19. 19. Τα Αθαμανικά Όρη
 20. 20. ΣΔΛΟ΢

×