-СТАТУТ-   Пречишћен текст Статута усвојеног 18. фебруара 2006. године са изменама и допунама усвојеним на Скупштини Дем...
I ДЕО                     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ                         Члан 1.   ...
Члан 5.           Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступањеПун назив странке је Демократска странк...
Члан 11.                      Права чланова/ицаЧлан/ица Странке има право да:  1. бира и буде биран/...
3. учлањењем у другу политичку странку или кандидовањем на листи друге политичке странке, односно    на независној лист...
Члан 23.Демократска странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и свеорганизацијске обл...
5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора;  6. бира и разрешава председника/цу, потпредседнике...
Члан 33.Главни одбор:  1. утврђује политику Странке;  2. спроводи одлуке Скупштине;  3. утврђује предлог Програма и Ста...
2. председници/е окружних, градских и општинских одбора;  3. републички/е посланици/е;  4. чланови/це Републичке влад...
9. може покренути поступак распуштања: општинског одбора, градског одбора, окружног одбора и    покрајинског одбора стр...
Председник/ца Странке може пре истека мандата да поднесе оставку.У случају из става 1. и става 2. Скупштина Странке се мор...
1.  утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора;  2.  потврђује одлуке ужег председништва Стран...
Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ица.У проширеном саставу поред чланова из става 3....
6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;  7. подноси извештај о раду Скупштини;  8. доноси Пословник о свом ...
3. уз прибављено мишељење пословног/е директора/ке Странке координира и израђује финансијски    план за идућу календарс...
1. пружањем организоване помоћи особама са инвалидитетом и њиховим породицама;  2. заштитом особа са инвалидитетом и њихо...
Савет за питања наионалних мањина за свој рад одговара Председнику/ци и Председништву Странке.              ...
V ДЕО                  ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА                         Члан 70.  ...
Редовна изборна скупштинска општинског огранка одржава се по правилу сваке друге године, ванредна попотреби.Радна се одржа...
Statut Demokratske stranke (2010)
Statut Demokratske stranke (2010)
Statut Demokratske stranke (2010)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statut Demokratske stranke (2010)

3,388 views
3,279 views

Published on

Statut Demokratske stranke usvojen 18. februara 2006. godine, sa izmenama i dopunama usvojenim na Skupštini Demokratske stranke 18. decembra 2010. godine.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statut Demokratske stranke (2010)

 1. 1. -СТАТУТ- Пречишћен текст Статута усвојеног 18. фебруара 2006. године са изменама и допунама усвојеним на Скупштини Демократске странке 18. децембра 2010. године.
 2. 2. I ДЕО УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Предмет СтатутаОвим Статутом Демократска странка (у даљем тексту: Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште,циљеве, начин информисања јавности, начела деловања, права и обавезе чланова/ица, обликеорганизовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смењивања, трајањемандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за чланство и рад Странке. Члан 2. Основна начела организовања и деловањаДемократска странка је странка слободних и одговорних чланова/ица који делују ради остваривања следећихпрограмских начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине права и људскихслобода:  Поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода независно од његове верске, расне и националне припадности, пола, полне оријентације, политичког уверења и социјалног стања;  заштита права радника/ца;  афирмација права и слобода запостављених и обесправљених појединаца, друштвених група и слојева;  заштите права националних мањина;  афирмација равноправности полова;  заштита и унапређење положаја породице;  остварење националних интереса грађана/ки Републике Србије;  заштите гарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична и друга права;  одрживог и динамичног привредног развоја;  остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права и социјалне правде;  развоја плуралистичког, праведног и солидарног друштва, европске стандарде живљења за све друштвене слојеве;  складног и убрзаног друштвеног развоја;  успостављање друштвене, економске и политичке подлоге за унапређивање Аутономних Покрајина, локалне самоуправе и уравнотежења регионалног развоја;  заштите животне средине и здравља људи; Члан 3.У остваривању програмских начела и циљева из Члана 2. овога Статута Странка се полазећи од начелаполитичког легитимитета и легалитета, користи демократским и ненасилним парламентарним иванпарламентарним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе. Члан 4.У остваривању циљева и програмских начела Демократска странка сарађује са политичким странкама иудружењима у земљи и иностранству.Демократска странка је члан Социјалистичке интернационале. 2
 3. 3. Члан 5. Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступањеПун назив странке је Демократска странка, а скраћени назив ДС. Уз пуни назив у политичком деловању иправном промету користи се скраћени назив. Члан 6.Демократска странка је правно лице уписано у регистар политичких странака који се води у надлежноморгану.Демократску странку представља и заступа Председник/ца Странке. Председник/ца може овластити другалица да заступају и представљају Странку у складу са овим Статутом.Седиште Демократске странке је у Београду. Члан 7.Демократска странка има печат, округлог облика у чијем се средишту налази текст »ДС», а по ободу текст»Демократска странка – Београд« исписан ћириличним писмом, с тим што печат организационих јединица потериторијалном принципу поред истог облика и садржине уместо речи »Београд« има назив територијалнеорганизације на коју се односи.Демократска странка има свој знак – плави квадрат са жутим кругом чији је пречник половина страницеквадрата, а центар круга је на дијагонали, удаљен од доњег десног угла за дужину пречника.Застава Странке је плаво-жуте боје у промеру 2:1 са називом Странке жуте боје.Плава боја заставе је CMYK палета : 100,75,0,15 и RGB палета 15,57,121.Жута боја заставе је CMYK палета: 0,0,100,0 и RGB палета 255,245,0. Члан 8.Рад и деловање Демократске странке је јаван. Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварујесе на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернетпрезентација Странке и на друге начине, успостављајући односе и делујући на јавно мњење грађана/ки,бирача/ица, симпатизера/ки и чланова/ица Демократске странке. II ДЕО ЧЛАНСТВО Члан 9. Члан/ица СтранкеЧлан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка наше земље који/а добровољно потпишеприступницу и прихвати Програм и Статут Странке и који/а није члан/ица друге политичке организације. Члан 10. УчлањењеУчлањење у Странку врши се пријемом од стране месног одбора, месног иницијативног одбора или месногповереника.Месни одбор, месни иницијативни одбор или месни повереник/ца имају обавезу да најкасније у року од 8дана од учлањења доставе приступницу Општинском одбору, Општинском иницијативном одбору, односноопштинском поверенику/ци коју у наредних 30 дана од приспећа приступнице могу одбити пријем у чланство.На одлуку о одбијању учлањења кандидат/киња може поднети приговор Окружном одбору у року од 15 данаод пријема одлуке. Окружни одбор је дужан да у року од 15 дана од пријема приговора исти достави заједноса својим предлогом одлуке Извршном одбору Странке на коначно одлучивање.Сваки/а члан/ица Странке може оспорити пријем у чланство у року од 6 месеци од дана учлањењаподношењем приговора Извршном одбору.Сваки/а члан/ица је припадник/ца општинске, односно градске организације Странке према меступребивалишта, односно боравишта на коме се члан/ица води најмање 6 месеци.Приступање Демократској странци политичких организација у целини одобрава Главни одбор. 3
 4. 4. Члан 11. Права чланова/ицаЧлан/ица Странке има право да: 1. бира и буде биран/а по истеку 6 месеци од пријема у чланство у све органе Странке; 2. равноправно учествује у активностима Странке; 3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке; 4. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским и политичким ставовима Странке; 5. добије заштиту Странке ако буде угрожен/а због обављања страначких активности; 6. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке; 7. буде информисан/а о активностима Странке; 8. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеног органа Странке; 9. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.Изузетно, рокови из тачке 1. овог члана могу се скратити одлуком Председништва Странке. Члан 12. Обавезе чланова/ицаЧлан/ица Странке има обавезу да: 1. заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Странке у јавности; 2. поштује Статут и одлуке органа Странке; 3. ради на очувању угледа Странке и унапређује исти 4. у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима 5. плаћа чланарину; 6. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Странке. Члан 13. ЧланаринаЧлан/ица је дужан/а да редовно плаћа чланарину.Одлуку о висини годишње чланарине предлаже Извршни одбор, а усваја и потврђује Главни одбор.Члан/ица који/а остварује примања која произлазе из мандата Демократске странке дужан/а је део тихпримања да даје Странци у месечном износу који је одређен Правилником о чланарини.Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати Странку у облику прилога и других обликапомоћи утврђеним Законом.Због давања материјалне, односно финансијске помоћи Странци, нико не може остваривати додатна илипосебна права.Обавезе из овог члана утврђују се посебним Правилником о чланарини који усваја Председништво Странке. Члан 14.Члан/ица који није платио/ла чланарину за текућу годину не може да бира, ни да буде биран/а закандидата/кињу за страначке функције, нити кандидата/кињу Демократске странке на локалним, покрајинскимили републичким изборима. Члан 15.Секретар/ка Странке дужан/а је да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештајПредседништву странке сваких 6 месеци. Члан 16. Престанак чланстваЧланство у Демократској странци престаје: 1. иступањем из Странке (писаним путем или чином повратка чланске карте); 2. доношењем коначне одлуке о искључењу; 4
 5. 5. 3. учлањењем у другу политичку странку или кандидовањем на листи друге политичке странке, односно на независној листи без сагласности Демократске странке; 4. смрћу члана/ице.Члан/ица коме/јој је чланство престало на основу тачки: 1,2. и 3. из става 1. овога члана, стиче правопоновног учлањења након истека две године од престанка чланства. Члан 17. Одговорност чланова/ицаЗа поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке, члан/ица одговара политички и дисциплински. Члан 18.Против члана/ице чије је понашање и деловање усмерено против одлука страначких органа или нечаснимделима и грубим поступцима крши Статут и програмска начела и циљеве Странке и на тај начин штетиугледу Странке, спроводи се дисциплински поступак.Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује Правилник одисциплинској одговорности који усваја Главни одбор на предлог Статутарне комисије. Члан 19. Почасни/а члан/ицаСтатус почасног/е члана/ице Демократске странке може бити додељен појединцу/ки због изузетног доприносараду Странке или за нарочите заслуге у области успостављања, развоја и промовисања демократије и другихначела којима је Странка привржена.Одлуку о додељивању статуса почасног/е члана/ице доноси Главни одбор Странке на предлогПредседништва. Члан 20. Права мањинеЧланови/це Странке који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје мишљење и даље заступају ибране у оквиру органа Странке.Члан/ица Странке не може бити позван/а на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органаСтранке.Група од 1/3 чланова/ица сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од стране вишег органа уСтранци. III ДЕО ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ Члан 21. Основи организацијеДемократска странка је организована на територијаном принципу.Организацију Странке чине: месне, општинске, градске, покрајинске и окружне организације на чијојтериторији чланови/це Странке имају пребивалиште, односно боравиште најмање 6 месеци.Странка може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана/ки Србије који/е бораве ванземље и који/е су чланови/це Демократске странке. Статус ових огранака регулише се актом који доносиГлавни одбор на предлог Извршног одбора Странке.У општинама и градовима у којима је распуштена организација Демократске странке, делују повереници/цеДемократске странке. Члан 22.Чланови/це Демократске странке могу се организовати у савете, ресорне одборе, Форум жена и Демократскуомладину. 5
 6. 6. Члан 23.Демократска странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и свеорганизацијске облике Демократске странке.Демократска странка у правном промету делује као једно правно лице. Члан 24. Органи СтранкеОргани Демократске странке су: 1. Скупштина 2. Главни одбор 3. Председник/ца 4. Уже Председништво 5. Председништво 6. Извршни одбор 7. Статутарна комисија 8. Надзорни одбор 9. Политички саветПоред наведених органа Странке, бирају се: заменик/ца председника/це Странке, потпредседници/цеСтранке, Секретар/ка и Пословни директор/ка Странке. Члан 25. СкупштинаСкупштина је највиши орган одлучивања у Странци.Скупштина може бити изборна и радна.Избори за Председника/цу, потпредседнике/це, 9 изборних чланова/ица Преседништва, могу се вршити нанепосредним изборима на којима за Председника/цу, потпредседнике/це гласају сви чланови/це Странке,односно за потпредседнике/це из Аутономних Покрајина и 9 изборних чланова/ица Председништва, сви/ечланови/це са територије Аутономних Покрајина и региона из којег се потпредседник/ца, односно члан/ицаПредседништва бира.Одлуку о непосредним изборима из става 3. овог члана доноси Главни одбор.Начин и поступак спровођења непосредних избора ближе се одређује Правилником о изборима уДемократској странци. Члан 26.Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.Редовна скупштина је изборна и одржава се по правилу на сваке 4 године.Радна скупштина одржава се сваке године.Скупштину Странке сазива Председник/ца Странке или Главни одбор.Припремама Скупштине руководи Организациони одбор који бира Главни одбор на предлог Председника/цеСтранке.Одлука о сазивању Скупштине објављује се месец дана пре одржавања изборне скупштине, односно 15 данапре одржавања радне скупштине. Члан 27.Скупштина: 1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке; 2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове; 3. доноси одлуку о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању политичке странке 4. разматра и усваја извештај Председника/це Странке о раду Странке у периоду између две Скупштине; 6
 7. 7. 5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора; 6. бира и разрешава председника/цу, потпредседнике/це, председника/цу Политичког савета, 9 чланова/ица председништва по регионалном принципу, 40 чланова/ица сталног састава Главног одбора, 9 чланова/ица Статутарне комисије и 5 чланова/ица Надзорног одбора; 7. доноси Пословник о свом раду; 8. разматра остала питања везана за деловање Демократске странке. Члан 28.Скупштину чине: 1. чланови/це Председништва Странке; 2. председници/е окружних, градских и општинских одбора; 3. изабрани/е представници/е општинских огранака у сразмери коју утврди Главни одбор; 4. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина; 5. потпредседници/е покрајинских и окружних одбора; 6. пословни/а директор/ка; 7. председници/е и чланови/це Статутарне комисије и Надзорног одбора; 8. чланови/це Председништва Демократске омладине; 9. делегати/киње Демократске омладине у броју који, пре Скупштине утврди Главни одбор Странке; 10. чланице Председништва Форума жена; 11. делегаткиње Форума жена у броју који, пре Скупштине утврди Главни одбор Странке; 12. председници/е Савета Странке; 13. председници/е и координатори/ке ресорних одбора; 14. чланови/це сталног састава Главног одбора; 15. потпредседник/ца и чланови/це Извршног одбора; 16. носиоци највиших функција у локалној самоуправи; 17. чланови/ице Политичког савета. Члан 29.Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја делегата/кињаСкупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако је Пословником о радуСкупштине другачије уређено. Члан 30.Приликом кандидовања за све органе Странке, мора се водити рачуна да су кандидати/киње од општегзначаја у раду и њиховом доприносу за Странку, да представљају територијалну, полну, старосну инационалну структуру Странке.Приликом кандидовања за све органе Странке као и кандидовања за представничка тела локалне ирегионалне самоуправе и за републички парламент, мора се уважити сразмерна заступљеност од најмање30% припадника/ца мање заступљеног пола. Члан 31.Одредбе о поступку и начину избора утврђују се Пословником о раду Скупштине и Правилником о изборима уДемократској странци. Члан 32. Главни одборГлавни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине.Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца. 7
 8. 8. Члан 33.Главни одбор: 1. утврђује политику Странке; 2. спроводи одлуке Скупштине; 3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне; 4. на предлог Председника/це, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима; 5. одлучује о изборним и постизборним коалицијама на свим нивоима; 6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације; 7. именије Изборни штаб Странке и анализира и оцењује резултате избора; 8. одлучује о учешћу Странке у Републичкој влади; 9. разматра и усваја извештај Председника/це Странке о раду Странке између две седнице Главног одбора; 10. може покренути поступак за изгласавање неповерења председнику/ци, заменику/ци председника/це и потпредседницима/ама Странке на Скупштини; 11. одлучује о облицима организовања у Странци у складу са Статутом Странке; 12. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине 13. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања; 14. усваја извештај Извршног одбора; 15. на предлог Председника/це бира и разрешава заменика/цу председника/це из редова потпредседника/ца; 16. на предлог Председника/це Странке, Председништва Странке или 10% чланова/ица Главног одбора бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Извршног одбора Странке и секретара/ку Странке; 17. доноси коначну одлуку о разрешењу у поступку кога покреће Председник Странке на основу члана 39. став 1. тачка 11 18. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима; 19. верификује мандат својим члановима/цама; 20. сазива Скупштину; 21. доноси Пословник и друге опште акте Странке из своје надлежности; 22. потврђује опште акте својих организација; 23. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке. 24. доноси одлуку о непосредним изборима.Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Странке. Члан 34.У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине странке,када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или спречава наступањештетних последица по Странку.Главни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ицаГлавног одбора и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова/ица ипрописане надлежности органа Странке.Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави мишљење Статутарнекомисије.Главни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1., 2. и 3. овог члана, упућује Скупштини наверификацију на првом наредном заседању.Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, Изборна Скупштина странке мора сеодржати у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке. Члан 35. Главни одбор чине: 1. чланови/це Председништва Странке; 8
 9. 9. 2. председници/е окружних, градских и општинских одбора; 3. републички/е посланици/е; 4. чланови/це Републичке владе; 5. шефови/це посланичких група у покрајинским скупштинама; 6. председник/ца, потредседници/е и чланови/це већа Аутономних покрајина; 7. носилац највише функције у локалној власти; 8. 10 представника/ца Демократске омладине; 9. 10 представница Форума жена; 10. пословни/а директор/ка; 11. секретар/ка Председништва Странке; 12. председници/е Статутарне комисије и Надзорног одбора; 13. председници/е Савета за локалну самоуправу, за помоћ особама са инвалидитетом, за права мањина; 14. координатори/ке и председници/е Ресорних одбора; 15. стални састав од 40 чланова/ица Странке које бира Скупштина; 16. потпредседник/ца Извршног одбора.Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени предлогПредседништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина присутних. На овај начин укупан бројновоизабраних чланова/ица не може бити већи од 1/5 укупног броја чланова/ица Главног одбора. Члан 36.Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина чланова/ица, а одлуке се доносевећином присутних чланова/ица.За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику/ци, заменику/ципредседника/це и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја чланова/ица Главног одбора.Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно. Главни одбор може одлучити да гласање о билоком питању из његове надлежности буде тајно. Члан 37.Одредбе о поступку и начину рада Главног одбора утврђују се Пословником о раду Главног одбора. Члан 38. Председник/цаПредседник/ца Странке представља, заступа и руководи Странком.Мандат председника/це траје четири године.Избор и разрешење председника/це Странке се уређује пословником Скупштине и Правилником о изборима уДемократској странци. Члан 39.Председник/ца Странке: 1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству; 2. стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке; 3. сазива и, по правилу, председава седницама Главног одбора; 4. сазива Скупштину Странке; 5. делегира одређена задужења потпредседницима/ама; 6. именује Руководиоца/тељку Центра ресорних одбора; 7. именује портпарола/ку; 8. предлаже кандидате/киње за заменика/цу председника/це странке, потпредседнике/це, чланове/ице председништва, председника/цу Извршног одбора, секретара/ке Странке, пословног/е директора/ке, секретара/ке Председништва и чланове/ице Политичког савета; 9
 10. 10. 9. може покренути поступак распуштања: општинског одбора, градског одбора, окружног одбора и покрајинског одбора странке; 10. може покренути поступак разрешења кооптираног члана председништва, интернационалног секретара и пословног директора странке; 11. може покренути поступак разрешења потпредседника странке, члана председништва странке по територијалном принципу, чланова сталног састава Главног одбора, секретара странке, председнице Форума жена Странке, председника Демократске омладине, руководиоца Центра Ресорних одбора, председника као и члана Извршног одбора Демократске странке, Статутарне комисије и Надзорног одбора; 12. предлаже кандидате/киње за посланике/це; 13. подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору; 14. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом; 15. има право да стави ван снаге Одлуку било ког Органа/Организације странке, уколико та одлука нарушава углед или наноси штету Демократској странци; 16. у изузетним случајевима , може донети Одлуку из надлежности Главног одбора из члана 33. Статута Демократске странке, става 1. тачке 5, 6, 7, 11, 12, 14. и 18. коју ће Главни одбор Демократске странке на првој следећој седници верификовати; 17. сазива и председава седницама председништва Странке; 18. именује своје саветнике/це за одређене области; 19. предлаже Главном одбору Изборни програм; 20. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор. Члан 40.Председник/ца Странке може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци.Поступак распуштања предвиђен чланом 39. став 1. тачка 9. покреће се одлуком о суспендовању Општинскогодбора, Градског одбора, Окружног одбора или Покрајинског одбора Демократске странке, која ступа на снагуданом доношења.Одлуком о суспендовању, Председник Странке именује повереника.Повереник преузима печат, просторије, пословну документацију и сва средства Општинског одбора, односноГрадског одбора, односно Окружног одбора, односно Покрајинског одбора и врши све неодложне радње изнадлежности горе наведених организација, до коначне одлуке Извршног одбора.Коначну одлуку о распуштању Општинског, Градског, Окружног односно Покрајинског одбора и именовањуповереника доноси Извршни одбор Демократске Странке у року од 30 дана.До коначне одлуке, члану суспендоване организације мирују права и обавезе по основу чланства усуспендованој организацији и не може иступати у јавности у својству члана Општинског одбора, Градскогодбора, Окружног одбора, односно Покрајинског одбора. Члан 41.Поступак разрешења предвиђен чланом 39. став 1. тачка 10. покреће се одлуком о суспендовању која ступана снагу даном доношења. Коначну одлуку о разрешењу доноси Председништво Демократске странке напрвој наредној седници, већином гласова свих чланова.Поступак разрешења предвиђен чланом 39. став 1. тачка 11. покреће се одлуком о суспендовању која ступана снагу даном доношења. Коначну одлуку о разрешењу доноси Главни одбор Демократске странке на првојнаредној седници, већином гласова свих чланова.До коначне одлуке надлежних органа, члановима против којих је покренут поступак разрешења мирују праваи обавезе по основу функције и не могу иступати у јавности у својству функционера Демократске странке. Члан 42Председник/ца за свој рад одговара Скупштини. На предлог Главног одбора или 1/3 чланова Скупштине можесе на Скупштини покренути питање поверења председнику/ци Странке. Гласање о поверењу може да тражи исам председник/ца Странке. Одлука о неповерењу је прихваћена ако је за њу гласала већина од укупног бројаделегата/киња на Скупштини. Изгласавањем неповерења, председнику/ци Странке престаје мандат. 10
 11. 11. Председник/ца Странке може пре истека мандата да поднесе оставку.У случају из става 1. и става 2. Скупштина Странке се мора одржати у року од 60 дана од изгласавањанеповерења, односно подношења оставке. Члан 43. Заменик/ца Председника/цеПредседник/ца Странке има свог/ју заменика/цу.Заменик/ца председника/це Странке замењује председника/цу у случају његове/њене спречености илиодсутности и обавља послове које му/јој повери председник/ца.Заменик/ца председника/це за свој рад одговара председнику/ци Странке и Главном одбору.Заменика/цу председника/це бира Главни одбор из редова потпредседника/ца на период од 4 године.Избор и разрешење заменика/це председника/це Странке уређује се Пословником Главног одбора иПравилником о изборима у Демократској странци. Члан 44. Потпредседници/еДемократска странка има 5 потпредседника/ца које бира Скупштина на период од четири године.Начин избора мора да обезбеди да најмање 1 потпредседник/ца буде представник/ца мање заступљеногпола.Избор и разрешење потпредседника/ца Странке уређује се Статутом Демократске странке, ПословникомСкупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 45.Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у појединим областимаПрограма Странке.Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених послова.Потпредседници/е за свој рад одговарају Председнику Странке и Скупштини. Члан 46.Председник/ца може покренути поступак за изгласавање неповерења потпредседницима/ама Странке наначин који је ближе уређен Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 47. Председништво СтранкеПредседништво странке чине: 1. председник/ца Странке 2. заменик/ца председника/це Странке 3. потпредседници/е Странке 4. 9 чланова/ица које бира Скупштина Странке 5. председник/ца Политичког савета 6. председници/е покрајинских одбора 7. председници/е Градских одбора Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш. 8. Председник/ца Републике Србије, председник/ца Скупштине Републике Србије , председник/ца владе Републике Србије и потпредседник/ца владе Републике Србије. 9. шеф/ица посланичког клуба у Народној Скупштини Републике Србије 10. председница Форума жена 11. председник/ца Демократске омладине 12. Председник/ца Извршног одбора 13. Секретар/ка СтранкеСедницама председништва могу присуствовати и друга лица по позиву. Члан 48.Председништво Странке: 11
 12. 12. 1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора; 2. потврђује одлуке ужег председништва Странке; 3. врши контролу рада представника/ца Странке у власти; 4. утврђује годишњи финансијски план најкасније до 31.12. текуће године за идућу годину; 5. води кадровску политику Странке, односно потврђује листе кандидата/киња за све посланике/це, одлучује о мандатима посланика/ца, одређује кандидате/киње за носиоце највиших државних функција на републичком и покрајинском нивоу, потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це и председнике/це општина; 6. именује и разрешава чланове/ице Политичког савета; 7. доноси акт о формирању и раду Центра ресорних одбора, именује и разрешава координаторе/ке за поједине области и председнике/це Ресорних одбора из реда чланова/ица Странке; 8. именује и разрешава пословног/у директора /ку Странке; 9. предлаже кандидате/киње за све функције које бира Главни одбор; 10. именује и разрешава Савет за помоћ особама са инвалидитетом; 11. именује и разрешава Савет за локалну самоуправу; 12. именује и разрешава Савет за питања националних мањина; 13. именује и разрешава Интернационалног/у секретара/ку Странке; 14. утврђује ресорна задужења потпредседника/ца; 15. располаже непокретном имовином Странке; 16. бира секретара/ку Председништва; 17. доноси Пословник о свом раду; 18. обавља и друге послове које му повери Главни одбор.Председништво може на предлог Председника/це да изабере или разреши новог/у члана/ицу уколико се за тоизјасни већина од укупног броја чланова/ица Председништва. На овај начин укупан број изабранихчланова/ица не може бити већи од 1/2 чланова/ица Председништва изабраних на Скупштини.У важнијим скупштинским питањима (питање поверења влади, изгласавање буџета) заједно заседају иодлучују о гласању Председништво и посланички клуб. Члан 49. Уже ПредседништвоУже Председништво Странке чине: 1. Председник/ца Странке 2. заменик/ца Председника/це Странке 3. потпредседници/е Странке 4. Председник/ца Политичког савета Члан 50.Уже Председништво Странке је оперативно-политички орган Странке.Уже Председништво Странке редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима општеполитичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке и отоме извештава Председништво Странке на првој наредној седници Председништва Странке.Радом ужег Председништва руководи Председник/ца Странке, а у случају његовог/њеног одсуства заменик/цапредседника/це Странке или потпредседник/ца кога/ју он овласти.Седницама ужег Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву.Сваки члан/ица ужег Председништва може предложити његово сазивање. Члан 51. Извршни одборИзвршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва.Мандат Извршног одбора траје 2 године. 12
 13. 13. Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ица.У проширеном саставу поред чланова из става 3. чине га и председници/е Окружних одбора.Председништво предлаже мандатара за састав Извршног одбора. Мандатар предлаже састав Извршногодбора, као и план и програм његовог рада.Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини. Уколико предлог не добије већинугласова присутних чланова/ица Главног одбора, Председништво је дужно да предложи новог мандатара наследећој седници Главног одбора.Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у могућности даобавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора је дужан/а да води послове Извршног одбора до изборановог, а најдуже до прве наредне седнице Главног одбора.Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице Извршног одбораГлавном одбору.Председништво или 1/5 чланова Главног одбора могу поставити питање поверења Извршном одбору. У томслучају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је поднет предлог, на којој ћесе расправљати и одлучивати о овом предлогу. Члан 52.Извршни одбор: 1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва; 2. одлучује о питањима организације рада Странке; 3. расправља о облицима организовања у Странци; 4. на седници у проширеном саставу, потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це, осим за градске општине и општине где постоји покрајинска организација; 5. на седници у проширеном саставу, потврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це, осим на територији где постоји покрајинска организација; 6. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне самоуправе и предлаже мере; 7. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству; 8. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це; 9. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са Правилником о изборима у Демократској странци који усваја Главни одбор; 10. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор може водити дисциплински поступак у првом степену; 11. доноси Пословник о свом раду; 12. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво. Члан 53.Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада. Члан 54. Статутарна комисијаСтатутарна комисија има 9 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке.Мандат Статутарне комисије је 4 године.Статутарна комисија: 1. тумачи Статут и друга општа акта Странке; 2. даје мишљење на нацрт Статута као и његове измене и допуне; 3. даје мишљење на нацрт општих аката Странке као и њихове измене и допуне; 4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом; 5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено; 13
 14. 14. 6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка; 7. подноси извештај о раду Скупштини; 8. доноси Пословник о свом раду.Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци.Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове/ице Странке.Чланови/це Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира Скупштина.Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Статутарне комисије уређује се Пословником Скупштине иПравилником о изборима у Демократској странци. Члан 55. Надзорни одборНадзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке.Мандат Надзорног одбора је 4 године.Надзорни одбор чини 5 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке.Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљањеимовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору Странке.Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Странке.Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Надзорног одбора, као и њихов рад, уређују сеПословником скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 56. Политички саветПолитички савет је саветодавни орган Странке.Председника/цу Политичког савета бира Скупштина на предлог Председника/це или Главног одбора.Председник/ца Странке и Председник/ца Политичког савета предлажу Председништву ДС чланове/ицеПолитичког савета из реда чланова/ица Странке.Политички савет: 1. разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици; 2. предлаже Председништву Странке Програм Странке; 3. предлаже Председништву Странке платформу изборног програма Странке.Чланови/це Политичког савета могу присуствовати седници Председништва Странке у својству известиоцакада су на дневном реду предлози које су поднели.Политички савет за свој рад одговара Председништву и Скупштини Странке. IV ДЕО ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА СТРАНКЕ Члан 57. Секретар/ка СтранкеСекретар/ка Странке своју дужност обавља професионално.Мандат Секретара Странке је 4 године. Члан 58.Секретар/ка Странке: 1. врши функцију секретара/ке Главног одбора; 2. руководи радом администрације Странке; 14
 15. 15. 3. уз прибављено мишељење пословног/е директора/ке Странке координира и израђује финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање Председништву Странке најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину, те координира израду финансијских планова организација Странке; 4. потписује финансијска документа Странке; 5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације Странке; 6. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке; 7. сазива координацију секретара/ки органа и тела у Странци према потреби, а најмање једном месечно; 8. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке сваких 6 месеци; 9. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органом; 10. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз предходно одобрење Председништва Странке и прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке; 11. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и Председништво дају у надлежност. Члан 59. Пословни/а директор/каПословног/у директора/ку Странке именује Председништво Странке.Пословни/а директор/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке.Пословни/а директор/ка даје мишљење на предлог финансијског плана за наредну календарску годину који јеприпремио Секретар/ка Странке, те координира израду финансијских планова организација Странке. Члан 60. Интернационални/а секретар/каИнтернационалног/у секретара/ку бира Председништво Странке на предлог Председника/це Странке.Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име Демократске странке са међународним политичким иневладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му/јој повериПредседник/ца или Председништво Странке.Захтев за опозив Интернационалног/е секретара/ке може поднети Председник/иа Странке или најмање 1/3чланова/ица Председништва Странке.О опозиву одлучује Председништво већином гласова присутних чланова/ица.Интернационални/а секретар/ка подноси извештај Председништву Странке. Члан 61. Форум женаФорум жена је добровољна организација жена коју чине жене чланице Демократске странке.Форум жена бира председницу форума и одбор Форума који чини најмање 10 чланица.Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европскимстандардима и конвенцијама.Организација и деловање Форума жена уређује се правилником који доноси Главни одбор Странке напредлог конференције Форума жена.Форум жена има свој текући рачун и печат. Члан 62. Савет за помоћ особама са инвалидитетомСавет за помоћ особама са инвалидитетом је добровољна организација коју чине председник/ца и најмање 5чланова/ица које именује Председништво Странке.Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це другеполитичке организације.Организација и деловање Савета уређује се правилником који доноси Главни одбор.Савет за помоћ особама са инвалидитетом бави се: 15
 16. 16. 1. пружањем организоване помоћи особама са инвалидитетом и њиховим породицама; 2. заштитом особа са инвалидитетом и њихових породица ; 3. сарадњом са институцијама ради стварања услова за унапређење и спровођење ране дијагностике, превентиве и рехабилитације особа са ивалидитетом ; 4. организовањем и осмишљавањем рада са лицима са инавалидитетом ; 5. пружањем помоћи лицима са инвалидитетом и њиховим породицама у коришћењу законских права ; 6. предлагањем надлежним органима доношење мера и прописа ради проширивања и усавршавања система рехабилитације и заштите лица са инвалидитетом , омогућавање: превентиве, дијагностике, предшколског, основношколског и средњешколског образовања, професионалне рехабилитације, запошљавања, као и социјалне и здравствене заштите; 7. покретањем, као и учешћем у акцијама које су усмерене ка помоћи и интергацији особа са инвалидитетом итд. Члан 63. Демократска омладинаДемократска омладина је добровољна организација чланова/ица Демократске странке млађих од 30 година.Организација и деловање Демократске омладине уређује се правилником који доноси Главни одбор Странкена предлог Конференције Демократске омладине.Демократска омладина има свој текући рачун и печат. Члан 64. Савет за локалну самоуправуПредседника/цу и чланове/ице Савета именује Председништво Странке, из реда функционера/ки локалнихвласти и стручњака/иња из области важних за рад локалне самоуправе.Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це другеполитичке организације.Савет за локалну самоуправу бави се: 1. припремом предлога програмских докумената и предлога закона у вези са локалном самоуправом; 2. питањима функционисања и унапређења рада локалне самоуправе у складу са Програмом Странке; 3. анализом рада органа локалне самоуправе и предлогом мера за спровођење страначких програма у овој области; 4. праћењем спровођења Програма Странке из области локалне самоуправе у одлукама органа Странке и локалних органа власти у којима учествују чланови/це Странке; 5. организацијом стручних саветовања, округлих столова, трибина и сличних активности са циљем едукације функционера/ки локалне самоуправе.Организација и деловање Савета уређује се правилником који доноси Главни одбор.Савет за локалну самоуправу за свој рад одговара Председнику/ци и Председништву Странке. Члан 65. Савет за питања националних мањинаСавет за питања националних мањина чине председник/ца и најмање 5 чланова/ица припадника/цанационалних мањина које именује Председништво Странке.Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це другеполитичке организације.Савет за питања националних мањина бави се: 1. припремом предлога програмских докумената и предлога закона у вези са статусом националних мањина; 2. питањима функционисања државних органа и остваривања права националних мањина у складу са европским стандардима; 3. организацијом стручних саветовања, округлих столова, трибина и других активности у циљу размене мишљења и успостављања сарадње са другим мањинама и матицом.Организација и деловање савета уређује се правилником који доноси Главни одбор. 16
 17. 17. Савет за питања наионалних мањина за свој рад одговара Председнику/ци и Председништву Странке. Члан 66. Центар Ресорних одбораЦентар Ресорних одбора организује рад стручњака/иња из разних области у циљу унапређења деловањаСтранке и вршења власти.Руководиоца/тељку Центра Ресорних одбора именује Председник/ца Странке.Координаторе/ке за поједине области и председнике/це Ресорних одбора именује Председништво Странке изреда чланова/ица Странке.Чланови/це Ресорног одбора не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/цедруге политичке организације.Центар Ресорних одбора има задатак да: 1. предлаже програмска документа Странке из различитих области, пружа научна и стручна знања, информације и сугестије за страначке активности; 2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за функционисање државе; 3. образује, припрема и предлаже кандидате Странке за страначке и државне функције; 4. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду; 5. подноси редовне тромесечне извештаје о раду Председништву Странке; 6. доноси Пословник о свом раду; 7. координира и пружа помоћ у раду Ресорних одбора општинских, градских, окружних и покрајинских одбора.Посланици/е, министри/ке и заменици/е министара/ки су по функцији чланови/це оних ресорних одбора којиодговарају њиховим скупштинским и министарским задужењима.Формирање и рад Центра Ресорних одбора уређује се актом Председништва Странке. Члан 67. Посланички клубовиПосланичке клубове формирају посланици/е изабрани/е у представничка тела Републике и Покрајине.Независни посланици/е могу бити чланови/це Посланичког клуба Демократске странке.Чланови/це Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу Посланичког клуба.Шеф/ица Посланичког клуба Демократске странке може бити само члан/ица Демократске странке. Члан 68.Посланички клубови: 1. спроводе политику Странке у Републичкој и Покрајинској скупштини; 2. разматрају сва питања из скупштинске надлежности и покрећу законодавну активност; 3. одлучују о гласању посланика/ца по свим питањима из дневног реда скупштинског заседања, осим у случају из члана 48. став 3. овог Статута; 4. именују секретара/ку клуба; 5. доноси Пословник о раду.Посланички клубови су дужни да поштују политику Странке и да спроводе одлуке Скупштине, Главног одбораи Председништва Странке.Уколико дође до сукоба између Председништва и Посланичког клуба одлуку доноси Главни одбор. Члан 69. Обавезе посланика/цаПосланици/е су дужни да гласају у складу са одлуком Посланичког клуба.Уколико посланици/е грубо крше своје посланичке обавезе и не придржавају се одлука свог Посланичкогклуба, Посланички клуб може да тражи од Извршног одбора Странке да спроведе дисциплински поступак упрвом степену.Права и дужности посланика/ца уређују се Правилником који доноси Председништво Странке. 17
 18. 18. V ДЕО ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 70. Локалне организацијеДемократска странка на локалном, окружном и покрајинском нивоу своју политику спроводи кроз: 1. месне огранке 2. општинске огранке 3. градске организације 4. окружне организације 5. покрајинске организацијеОргани локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме делују, организују ипридобијају нове чланове/ице и воде, односно спроводе политику на свом нивоу у складу са Статутом,Програмом и одлукама Странке.Питања организације и деловања локалних органа Странке уређују се Правилником о локалној организацијиДемократске странке, који доноси Главни одбор.Мандат свих органа локалне организације траје 2 године. Члан 71. Месни огранакМесни огранак се формира ради спровођења политике Странке на територији месног огранка.Органи месног огранка су: 1. скупштина 2. месни одбор 3. председник /ца месног одбора.Основне надлежности месног одбора: 1. врши пријем чланова/ица у року од 30 дана од дана пријема приступнице; 2. предлаже општинском одбору кандидате/киње за општинске одборнике/це и органе локалне власти на својој територији;Остале надлежности, састав, избор и опозив ових органа уређује се Правилником о локалној организацији иПравилником о изборима у Демократској странци. Члан 72. Општински огранакОпштински огранак чине сви чланови/це Странке са територије општине.Општински огранак се формира ради вођења политике Странке на територији општине.Органи општинског огранка су: 1. скупштина општинског огранка; 2. општински одбор; 3. председник/ца општинског одбора; 4. председништво општинског одбора; 5. извршни одбор општинског одбора;Избори за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора врше се на непосредним изборима на којимагласају сви чланови/це Општинског огранка или на Скупштини (већинској или делегатској).Начин избора одређује Извршни одбор на образложени предлог Општинског одбора у складу са Правилникомо изборима у Демократској странци. Члан 73. Скупштина општинског огранкаСкупштина општинског огранка је највиши орган локалне организације Странке.Скупштина општинског огранка може бити изборна и радна. 18
 19. 19. Редовна изборна скупштинска општинског огранка одржава се по правилу сваке друге године, ванредна попотреби.Радна се одржава сваке године. Члан 74.Скупштина општинског огранка: 1. одлучује о Извештају о раду који подноси Председник/ца Општинског одбора; 2. бира, разрешава, односно потврђује претходни избор председника/це и чланова/ица сталног састава општинског одбора; 3. доноси Пословник; 4. разматра и остала питања од важности за Демократску странку, на нивоу локалне самоуправе. Члан 75. Општински одборОпштински одбор је политички орган који руководи радом општинског огранка.Општински одбор чине: 1. Председник/ца општинског одбора; 2. потпредседници/е општинског одбора; 3. чланови/це сталног састава општинског одбора; 4. председници/е месних одбора; 5. шеф/ица одборничке групе у скупштини општине; 6. председник/ца клуба Демократске омладине; 7. председница Форума жена; 8. чланови/це Главног одбора; 9. носилац највише функције локалне власти; 10. председник/ца Извршног одбора Општинског одбора. Члан 76.Основне надлежности Општинског одбора: 1. организује рад Странке на територији општине; 2. води политику Странке на територији општине; 3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији; 4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији; 5. одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора; 6. предлаже кандидат/киње за посланике/це; 7. предлаже кандидате/киње за све органе и тела која се бирају на Скупштини Странке и Градским, Окружним и Покрајинским скупштинама 8. предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине; 9. утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це; 10. предлаже кандидате/киње за градске одборнике са своје територије 11. може одбити пријем у чланство; 12. одлучује у првом степену дисциплинског поступка; 13. на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у локалној власти и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање локалне самоуправе; 14. бира благајника/цу општинског одбора;Остале надлежности, као и друга питања везана за рад ових органа уређују се Правилником о локалнојорганизацији.Општински одбор има свој печат и текући рачун. Члан 77. Градска организацијаГрадска организација се формира ради вођења политике Странке на територији града. 19

×