-СТАТУТ-


 Пречишћен текст Статута усвојеног 18. фебруара 2006. године
  са изменама и допунама усвојеним на Главном од...
I ДЕО
                     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

                         Члан 1.
 ...
Демократска странка је члан Социјалистичке интернационале.
                        Члан 5.
  ...
На одлуку о одбијању учлањења кандидат/киња може поднети приговор Окружном одбору у року од 15 дана
од пријема одлуке. Окр...
Члан 15.
Секретар/ка Странке дужан/а је да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај
Председништву стр...
III ДЕО
               ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ

                        Члан 2...
Члан 26.
Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна скупштина је изборна и одржава се по правилу на сваке 4 г...
Приликом кандидовања за све органе Странке, мора се водити рачуна да су кандидати/киње од општег
значаја у раду и њиховом ...
Члан 34.
У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине странке,
када доношењ...
Председник/ца Странке представља, заступа и руководи Странком.
Мандат председника/це траје четири године.
Избор и разрешењ...
Избор и разрешење заменика/це председника/це Странке уређује се Пословником Главног одбора и
Правилником о изборима у Демо...
2. потврђује одлуке ужег председништва Странке;
  3. врши контролу рада представника/ца Странке у власти;
  4. утврђу...
Мандат Извршног одбора траје 2 године.
Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ица.
У прош...
4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом;
  5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статут...
Члан 57.
Секретар/ка Странке:
  1. врши функцију секретара/ке Главног одбора;
  2. руководи радом администрације Странке...
Савет за помоћ особама са инвалидитетом
Савет за помоћ особама са инвалидитетом је добровољна организација коју чине предс...
Савет за питања националних мањина бави се:
  1. припремом предлога програмских докумената и предлога закона у вези са ст...
Уколико дође до сукоба између Председништва и Посланичког клуба одлуку доноси Главни одбор.

               ...
4. председништво општинског одбора;
  5. извршни одбор општинског одбора;
Избори за председника/цу и чланове/ице Општинс...
8.  предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине;
  9.  утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це;
  10. пре...
Избори за Председника/цу, потпредседнике/це и чланове/ице покрајинског одбора могу се вршити на
непосредним изборима на ко...
Општински, градски и покрајински одбори као и Демократска омладина и Форум жена дужни су да једном
годишње подносе Извешта...
Statut Demokratske stranke (2009)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statut Demokratske stranke (2009)

1,753 views

Published on

Statut Demokratske stranke usvojen 18. februara 2006. godine, sa izmenama i dopunama usvojenim na Glavnom odboru Demokratske stranke 30. maja 2009. godine.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statut Demokratske stranke (2009)

 1. 1. -СТАТУТ- Пречишћен текст Статута усвојеног 18. фебруара 2006. године са изменама и допунама усвојеним на Главном одбору 30. маја 2009. године.
 2. 2. I ДЕО УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Предмет Статута Овим Статутом Демократска странка (у даљем тексту: Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште, циљеве, начин информисања јавности, начела деловања, права и обавезе чланова/ица, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за чланство и рад Странке. Члан 2. Основна начела организовања и деловања Демократска странка је странка слободних и одговорних чланова/ица који делују ради остваривања следећих програмских начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине права и људских слобода: • Поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода независно од његове верске, расне и националне припадности, пола, полне оријентације, политичког уверења и социјалног стања; • заштита права радника/ца; • афирмација права и слобода запостављених и обесправљених појединаца, друштвених група и слојева; • заштите права националних мањина; • афирмација равноправности полова; • заштита и унапређење положаја породице; • остварење националних интереса грађана/ки Републике Србије; • заштите гарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију, породична и друга права; • одрживог и динамичног привредног развоја; • остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права и социјалне правде; • развоја плуралистичког, праведног и солидарног друштва, европске стандарде живљења за све друштвене слојеве; • складног и убрзаног друштвеног развоја; • успостављање друштвене, економске и политичке подлоге за унапређивање Аутономних Покрајина, локалне самоуправе и уравнотежења регионалног развоја; • заштите животне средине и здравља људи; Члан 3. У остваривању програмских начела и циљева из Члана 2. овога Статута Странка се полазећи од начела политичког легитимитета и легалитета, користи демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламентарним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе. Члан 4. У остваривању циљева и програмских начела Демократска странка сарађује са политичким странкама и удружењима у земљи и иностранству. 2
 3. 3. Демократска странка је члан Социјалистичке интернационале. Члан 5. Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступање Пун назив странке је Демократска странка, а скраћени назив ДС. Уз пуни назив у политичком деловању и правном промету користи се скраћени назив. Члан 6. Демократска странка је правно лице уписано у регистар политичких организација који се води у надлежном органу. Демократску странку представља и заступа Председник/ца Странке. Председник/ца може овластити друга лица да заступају и представљају Странку у складу са овим Статутом. Седиште Демократске странке је у Београду. Члан 7. Демократска странка има печат, округлог облика у чијем се средишту налази текст »ДС», а по ободу текст »Демократска странка – Београд« исписан ћириличним писмом, с тим што печат организационих јединица по територијалном принципу поред истог облика и садржине уместо речи »Београд« има назив територијалне организације на коју се односи. Демократска странка има свој знак – плави квадрат са жутим кругом чији је пречник половина странице квадрата, а центар круга је на дијагонали, удаљен од доњег десног угла за дужину пречника. Застава Странке је плаво-жуте боје у промеру 2:1 са називом Странке жуте боје. Плава боја заставе је CMYK палета : 100,75,0,15 и RGB палета 15,57,121. Жута боја заставе је CMYK палета: 0,0,100,0 и RGB палета 255,245,0. Члан 8. Рад и деловање Демократске странке је јаван. Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернет презентација Странке и на друге начине, успостављајући односе и делујући на јавно мњење грађана/ки, бирача/ица, симпатизера/ки и чланова/ица Демократске странке. II ДЕО ЧЛАНСТВО Члан 9. Члан/ица Странке Члан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка наше земље који/а добровољно потпише приступницу и прихвати Програм и Статут Странке и који/а није члан/ица друге политичке организације. Члан 10. Учлањење Учлањење у Странку врши се пријемом од стране месног одбора, месног иницијативног одбора или месног повереника. Месни одбор, месни иницијативни одбор или месни повереник/ца имају обавезу да најкасније у року од 8 дана од учлањења доставе приступницу Општинском одбору, Општинском иницијативном одбору, односно општинском поверенику/ци коју у наредних 30 дана од приспећа приступнице могу одбити пријем у чланство. 3
 4. 4. На одлуку о одбијању учлањења кандидат/киња може поднети приговор Окружном одбору у року од 15 дана од пријема одлуке. Окружни одбор је дужан да у року од 15 дана од пријема приговора исти достави заједно са својим предлогом одлуке Извршном одбору Странке на коначно одлучивање. Сваки/а члан/ица Странке може оспорити пријем у чланство у року од 6 месеци од дана учлањења подношењем приговора Извршном одбору. Сваки/а члан/ица је припадник/ца општинске, односно градске организације Странке према месту пребивалишта, односно боравишта на коме се члан/ица води најмање 6 месеци. Приступање Демократској странци политичких организација у целини одобрава Главни одбор. Члан 11. Права чланова/ица Члан/ица Странке има право да: 1. бира и буде биран/а по истеку 6 месеци од пријема у чланство у све органе Странке; 2. равноправно учествује у активностима Странке; 3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке; 4. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским и политичким ставовима Странке; 5. добије заштиту Странке ако буде угрожен/а због обављања страначких активности; 6. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке; 7. буде информисан/а о активностима Странке; 8. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеног органа Странке; 9. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке. Изузетно, рокови из тачке 1. овог члана могу се скратити одлуком Председништва Странке. Члан 12. Обавезе чланова/ица Члан/ица Странке има обавезу да: 1. заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Странке у јавности; 2. поштује Статут и одлуке органа Странке; 3. ради на очувању угледа Странке и унапређује исти 4. у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима 5. плаћа чланарину; 6. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Странке. Члан 13. Чланарина Члан/ица је дужан/а да редовно плаћа чланарину. Одлуку о висини годишње чланарине предлаже Извршни одбор, а усваја и потврђује Главни одбор. Члан/ица који/а остварује примања која произлазе из мандата Демократске странке дужан/а је део тих примања да даје Странци у месечном износу који је одређен Правилником о чланарини. Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати Странку у облику прилога и других облика помоћи утврђеним Законом. Због давања материјалне, односно финансијске помоћи Странци, нико не може остваривати додатна или посебна права. Обавезе из овог члана утврђују се посебним Правилником о чланарини који усваја Председништво Странке. Члан 14. Члан/ица који није платио/ла чланарину за текућу годину не може да бира, ни да буде биран/a за кандидата/кињу за страначке функције, нити кандидата/кињу Демократске странке на локалним, покрајинским или републичким изборима. 4
 5. 5. Члан 15. Секретар/ка Странке дужан/а је да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву странке сваких 6 месеци. Члан 16. Престанак чланства Чланство у Демократској странци престаје: 1. иступањем из Странке (писаним путем или чином повратка чланске карте); 2. доношењем коначне одлуке о искључењу; 3. учлањењем у другу политичку странку или кандидовањем на листи друге политичке странке, односно на независној листи без сагласности Демократске странке; 4. смрћу члана/ице. Члан/ица коме/јој је чланство престало на основу тачки: 1,2. и 3. из става 1. овога члана, стиче право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства. Члан 17. Одговорност чланова/ица За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке, члан/ица одговара политички и дисциплински. Члан 18. Против члана/ице чије је понашање и деловање усмерено против одлука страначких органа или нечасним делима и грубим поступцима крши Статут и програмска начела и циљеве Странке и на тај начин штети угледу Странке, спроводи се дисциплински поступак. Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује Правилник о дисциплинској одговорности који усваја Главни одбор на предлог Статутарне комисије. Члан 19. Почасни/а члан/ица Статус почасног/е члана/ице Демократске странке може бити додељен појединцу/ки због изузетног доприноса раду Странке или за нарочите заслуге у области успостављања, развоја и промовисања демократије и других начела којима је Странка привржена. Одлуку о додељивању статуса почасног/е члана/ице доноси Главни одбор Странке на предлог Председништва. Члан 20. Права мањине Чланови/це Странке који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у оквиру органа Странке. Члан/ица Странке не може бити позван/а на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке. Група од 1/3 чланова/ица сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од стране вишег органа у Странци. 5
 6. 6. III ДЕО ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ Члан 21. Основи организације Демократска странка је организована на територијаном принципу. Организацију Странке чине: месне, општинске, градске, покрајинске и окружне организације на чијој територији чланови/це Странке имају пребивалиште, односно боравиште најмање 6 месеци. Странка може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана/ки Србије који/е бораве ван земље и који/е су чланови/це Демократске странке. Статус ових огранака регулише се актом који доноси Главни одбор на предлог Извршног одбора Странке. У општинама и градовима у којима је распуштена организација Демократске странке, делују повереници/це Демократске странке. Члан 22. Чланови/це Демократске странке могу се организовати у савете, ресорне одборе, Форум жена и Демократску омладину. Члан 23. Демократска странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све организацијске облике Демократске странке. Демократска странка у правном промету делује као једно правно лице. Члан 24. Органи Странке Органи Демократске странке су: 1. Скупштина 2. Главни одбор 3. Председник/ца 4. Уже Председништво 5. Председништво 6. Извршни одбор 7. Статутарна комисија 8. Надзорни одбор 9. Политички савет Поред наведених органа Странке, бирају се: заменик/ца председника/це Странке, потпредседници/це Странке, Секретар/ка и Пословни директор/ка Странке. Члан 25. Скупштина Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци. Скупштина може бити изборна и радна. Избори за Председника/цу, потпредседнике/це, 9 изборних чланова/ица Преседништва, могу се вршити на непосредним изборима на којима за Председника/цу, потпредседнике/це гласају сви чланови/це Странке, односно за потпредседнике/це из Аутономних Покрајина и 9 изборних чланова/ица Председништва, сви/е чланови/це са територије Аутономних Покрајина и региона из којег се потпредседник/ца, односно члан/ица Председништва бира. Одлуку о непосредним изборима из става 3. овог члана доноси Главни одбор. Начин и поступак спровођења непосредних избора ближе се одређује Правилником о изборима у Демократској странци. 6
 7. 7. Члан 26. Изборна скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина је изборна и одржава се по правилу на сваке 4 године. Радна скупштина одржава се сваке године. Скупштину Странке сазива Председник/ца Странке или Главни одбор. Припремама Скупштине руководи Организациони одбор који бира Главни одбор на предлог Председника/це Странке. Одлука о сазивању Скупштине објављује се месец дана пре одржавања изборне скупштине, односно 15 дана пре одржавања радне скупштине. Члан 27. Скупштина: 1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке; 2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове; 3. доноси одлуку о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању политичке странке 4. разматра и усваја извештај Председника/це Странке о раду Странке у периоду између две Скупштине; 5. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора; 6. бира и разрешава председника/цу, потпредседнике/це, председника/цу Политичког савета, 9 чланова/ица председништва по регионалном принципу, 40 чланова/ица сталног састава Главног одбора, 9 чланова/ица Статутарне комисије и 5 чланова/ица Надзорног одбора; 7. доноси Пословник о свом раду; 8. разматра остала питања везана за деловање Демократске странке. Члан 28. Скупштину чине: 1. чланови/це Председништва Странке; 2. председници/е окружних и општинских одбора; 3. изабрани/е представници/е општинских огранака у сразмери коју утврди Главни одбор; 4. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина; 5. потпредседници/е покрајинских, окружних и градских одбора; 6. пословни/а директор/ка; 7. председници/е и чланови/це Статутарне комисије и Надзорног одбора; 8. чланови/це Председништва Демократске омладине; 9. делегати/киње Демократске омладине у броју који, пре Скупштине утврди Главни одбор Странке; 10. чланице Председништва Форума жена; 11. делегаткиње Форума жена у броју који, пре Скупштине утврди Главни одбор Странке; 12. председници/е Савета Странке; 13. председници/е и координатори/ке ресорних одбора; 14. чланови/це сталног састава Главног одбора; 15. потпредседник/ца и чланови/це Извршног одбора; 16. носиоци највиших функција у локалној самоуправи. Члан 29. Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата/киња, осим ако је Пословником о раду Скупштине другачије уређено. Члан 30. 7
 8. 8. Приликом кандидовања за све органе Странке, мора се водити рачуна да су кандидати/киње од општег значаја у раду и њиховом доприносу за Странку, да представљају територијалну, полну, старосну и националну структуру Странке. Приликом кандидовања за све органе Странке као и кандидовања за представничка тела локалне и регионалне самоуправе и за републички парламент, мора се уважити сразмерна заступљеност од најмање 30% припадника/ца мање заступљеног пола. Члан 31. Одредбе о поступку и начину избора утврђују се Пословником о раду Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 32. Главни одбор Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања Скупштине. Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца. Члан 33. Главни одбор: 1. утврђује политику Странке; 2. спроводи одлуке Скупштине; 3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне; 4. на предлог Председника/це, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима; 5. одлучује о изборним и постизборним коалицијама на свим нивоима; 6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације; 7. именије Изборни штаб Странке и анализира и оцењује резултате избора; 8. одлучује о учешћу Странке у Републичкој влади; 9. разматра и усваја извештај Председника/це Странке о раду Странке између две седнице Главног одбора; 10. може покренути поступак за изгласавање неповерења председнику/ци, заменику/ци председника/це и потпредседницима/ама Странке на Скупштини; 11. одлучује о облицима организовања у Странци у складу са Статутом Странке; 12. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине 13. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања; 14. усваја извештај Извршног одбора; 15. на предлог Председника/це бира и разрешава заменика/цу председника/це из редова потпредседника/ца; 16. на предлог Председника/це Странке, Председништва Странке или 10% чланова/ица Главног одбора бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Извршног одбора Странке и секретара/ку Странке; 17. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима; 18. верификује мандат својим члановима/цама; 19. сазива Скупштину; 20. доноси Пословник и друге опште акте Странке из своје надлежности; 21. потврђује опште акте својих организација; 22. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке. 23. доноси одлуку о непосредним изборима. Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Странке. 8
 9. 9. Члан 34. У изузетним случајевима, Главни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине странке, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Странку. Главни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова/ица Главног одбора и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова/ица и прописане надлежности органа Странке. Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави мишљење Статутарне комисије. Главни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1., 2. и 3. овог члана, упућује Скупштини на верификацију на првом наредном заседању. Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, Изборна Скупштина странке мора се одржати у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке. Члан 35. Главни одбор чине: 1. чланови/це Председништва Странке; 2. председници/це окружних и општинских одбора; 3. републички/е посланици/е; 4. чланови/це Републичке владе; 5. шефови/це посланичких група у покрајинским скупштинама; 6. председник/ца, потредседници/е и чланови/це већа Аутономних покрајина; 7. носилац највише функције у локалној власти; 8. 10 представника/ца Демократске омладине; 9. 10 представница Форума жена; 10. пословни/а директор/ка; 11. секретар/ка Председништва Странке; 12. председници/е Статутарне комисије и Надзорног одбора; 13. председници/е Савета за локалну самоуправу, за помоћ особама са инвалидитетом, за права мањина; 14. координатори/ке и председници/е Ресорних одбора; 15. стални састав од 40 чланова/ица Странке које бира Скупштина; 16. потпредседник/ца Извршног одбора. Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, на образложени предлог Председништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина присутних. На овај начин укупан број новоизабраних чланова/ица не може бити већи од 1/5 укупног броја чланова/ица Главног одбора. Члан 36. Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина чланова/ица, а одлуке се доносе већином присутних чланова/ица. За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику/ци, заменику/ци председника/це и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја чланова/ица Главног одбора. Главни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно. Главни одбор може одлучити да гласање о било ком питању из његове надлежности буде тајно. Члан 37. Одредбе о поступку и начину рада Главног одбора утврђују се Пословником о раду Главног одбора. Члан 38. Председник/ца 9
 10. 10. Председник/ца Странке представља, заступа и руководи Странком. Мандат председника/це траје четири године. Избор и разрешење председника/це Странке се уређује пословником Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 39. Председник/ца Странке: 1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству; 2. стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке; 3. сазива и, по правилу, председава седницама Главног одбора; 4. сазива Скупштину Странке; 5. делегира одређена задужења потпредседницима/ама; 6. именује Руководиоца/тељку Центра ресорних одбора; 7. именује портпарола/ку; 8. предлаже кандидате/киње за заменика/цу председника/це странке, потпредседнике/це, чланове/ице председништва, председника/цу Извршног одбора, секретара/ке Странке, пословног/е директора/ке, секретара/ке Председништва и чланове/ице Политичког савета; 9. предлаже кандидате/киње за посланике/це; 10. подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору; 11. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом; 12. сазива и председава седницама председништва Странке; 13. именује своје саветнике/це за одређене области; 14. предлаже Главном одбору Изборни програм; 15. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор. Члан 40. Председник/ца Странке може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци. Члан 41. Председник/ца за свој рад одговара Скупштини. На предлог Главног одбора или 1/3 чланова Скупштине може се на Скупштини покренути питање поверења председнику/ци Странке. Гласање о поверењу може да тражи и сам председник/ца Странке. Одлука о неповерењу је прихваћена ако је за њу гласала већина од укупног броја делегата/киња на Скупштини. Изгласавањем неповерења, председнику/ци Странке престаје мандат. Председник/ца Странке може пре истека мандата да поднесе оставку. У случају из става 1. и става 2. Скупштина Странке се мора одржати у року од 60 дана од изгласавања неповерења, односно подношења оставке. Члан 42. Заменик/ца Председника/це Председник/ца Странке има свог/ју заменика/цу. Заменик/ца председника/це Странке замењује председника/цу у случају његове/њене спречености или одсутности и обавља послове које му/јој повери председник/ца. Заменик/ца председника/це за свој рад одговара председнику/ци Странке и Главном одбору. Заменика/цу председника/це бира Главни одбор из редова потпредседника/ца на период од 4 године. 10
 11. 11. Избор и разрешење заменика/це председника/це Странке уређује се Пословником Главног одбора и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 43. Потпредседници/е Демократска странка има 5 потпредседника/ца које бира Скупштина на период од четири године. Изабраним се сматрају они/е кандидати/киње који/е добију већину гласова присутних делегата/киња на Скупштини. Начин избора мора да обезбеди да најмање 1 потпредседник/ца буде представник/ца мање заступљеног пола и најмање 1 потпредседник/ца буде са територије Аутономних Покрајина. Избор и разрешење потпредседника/ца Странке уређује се Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 44. Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у појединим областима Програма Странке. Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених послова. Потпредседници/е за свој рад одговарају Председнику Странке и Скупштини. Члан 45. Председник/ца може покренути поступак за изгласавање неповерења потпредседницима/ама Странке на начин који је ближе уређен Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 46. Председништво Странке Председништво странке чине: 1. председник/ца Странке 2. заменик/ца председника/це Странке 3. потпредседници/е Странке 4. 9 чланова/ица које бира Скупштина Странке 5. председник/ца Политичког савета 6. председници/е покрајинских одбора 7. председници/е Градских одбора Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш. 8. Председник/ца Републике Србије, председник/ца Скупштине Републике Србије , председник/ца владе Републике Србије и потпредседник/ца владе Републике Србије. 9. шефови/це посланичких клубова у Народној Скупштини Републике Србије 10. председница Форума жена 11. председник/ца Демократске омладине 12. Председник/ца Извршног одбора 13. Секретар/ка Странке Седницама председништва могу присуствовати и друга лица по позиву. Члан 47. Председништво Странке: 1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора; 11
 12. 12. 2. потврђује одлуке ужег председништва Странке; 3. врши контролу рада представника/ца Странке у власти; 4. утврђује годишњи финансијски план најкасније до 31.12. текуће године за идућу годину; 5. води кадровску политику Странке, односно потврђује листе кандидата/киња за све посланике/це, одлучује о мандатима посланика/ца, одређује кандидате/киње за носиоце највиших државних функција на републичком и покрајинском нивоу, потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це и председнике/це општина; 6. именује чланове/ице Политичког савета; 7. доноси акт о формирању и раду Центра ресорних одбора, именује координаторе/ке за поједине области и председнике/це Ресорних одбора из реда чланова/ица Странке; 8. именује пословног/у директора /ку Странке; 9. предлаже кандидате/киње за све функције које бира Главни одбор; 10. именује Савет за помоћ особама са инвалидитетом; 11. именује Савет за локалну самоуправу; 12. именује Савет за питања националних мањина; 13. именује Интернационалног/у секретара/ку Странке; 14. утврђује ресорна задужења потпредседника/ца; 15. располаже непокретном имовином Странке; 16. бира секретара/ку Председништва; 17. доноси Пословник о свом раду; 18. обавља и друге послове које му повери Главни одбор. Председништво може на предлог Председника/це да изабере новог/у члана/ицу уколико се за то изјасни већина од укупног броја чланова/ица Председништва. На овај начин укупан број изабраних чланова/ица не може бити већи од 1/3 чланова/ица Председништва изабраних на Скупштини. У важнијим скупштинским питањима (питање поверења влади, изгласавање буџета) заједно заседају и одлучују о гласању Председништво и посланички клуб. Члан 48. Уже Председништво Уже Председништво Странке чине: 1. Председник/ца Странке 2. заменик/ца Председника/це Странке 3. потпредседници/е Странке 4. Председник/ца Политичког савета Члан 49. Уже Председништво Странке је оперативно-политички орган Странке. Уже Председништво Странке редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке и о томе извештава Председништво Странке на првој наредној седници Председништва Странке. Радом ужег Председништва руководи Председник/ца Странке, а у случају његовог/њеног одсуства заменик/ца председника/це Странке или потпредседник/ца кога/ју он овласти. Седницама ужег Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву. Сваки члан/ица ужег Председништва може предложити његово сазивање. Члан 50. Извршни одбор Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва. 12
 13. 13. Мандат Извршног одбора траје 2 године. Извршни одбор чине председник/ца, потпредседник/ца и највише 15 чланова/ица. У проширеном саставу поред чланова из става 3. чине га и председници/е Окружних одбора. Председништво предлаже мандатара за састав Извршног одбора. Мандатар предлаже састав Извршног одбора, као и план и програм његовог рада. Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини. Уколико предлог не добије већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора, Председништво је дужно да предложи новог мандатара на следећој седници Главног одбора. Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у могућности да обавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора је дужан/а да води послове Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве наредне седнице Главног одбора. Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана/ице Извршног одбора Главном одбору. Председништво или 1/5 чланова Главног одбора могу поставити питање поверења Извршном одбору. У том случају се заказује седница Главног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу. Члан 51. Извршни одбор: 1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва; 2. одлучује о питањима организације рада Странке; 3. расправља о облицима организовања у Странци; 4. на седници у проширеном саставу, потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це, осим за градске општине и општине где постоји покрајинска организација; 5. на седници у проширеном саставу, потврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це, осим на територији где постоји покрајинска организација; 6. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне самоуправе и предлаже мере; 7. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству; 8. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це; 9. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са Правилником о изборима у Демократској странци који усваја Главни одбор; 10. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор може водити дисциплински поступак у првом степену; 11. доноси Пословник о свом раду; 12. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво. Члан 52. Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно. Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада. Члан 53. Статутарна комисија Статутарна комисија има 9 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке. Мандат Статутарне комисије је 4 године. Статутарна комисија: 1. тумачи Статут и друга општа акта Странке; 2. припрема нацрт измена и допуна статута, по одлуци Главног одбора или Председништва Странке; 3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке; 13
 14. 14. 4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом; 5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено; 6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка; 7. подноси извештај о раду Скупштини; 8. доноси Пословник о свом раду. Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци. Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове/ице Странке. Чланови/це Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови/це другог органа који бира Скупштина. Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Статутарне комисије уређује се Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 54. Надзорни одбор Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке. Мандат Надзорног одбора је 4 године. Надзорни одбор чини 5 чланова/ица које бира и разрешава Скупштина Странке. Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу. Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору Странке. Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Странке. Избор и разрешење председника/це и чланова/ица Надзорног одбора, као и њихов рад, уређују се Пословником скупштине и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 55. Политички савет Политички савет је саветодавни орган Странке. Председника/цу Политичког савета бира Скупштина на предлог Председника/це или Главног одбора. Председник/ца Странке и Председник/ца Политичког савета предлажу Председништву ДС чланове/ице Политичког савета из реда чланова/ица Странке. Политички савет: 1. разматра идејна и политичка питања која су од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици; 2. предлаже Председништву Странке Програм Странке; 3. предлаже Председништву Странке платформу изборног програма Странке. Чланови/це Политичког савета могу присуствовати седници Председништва Странке у својству известиоца када су на дневном реду предлози које су поднели. Политички савет за свој рад одговара Председништву и Скупштини Странке. IV ДЕО ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА СТРАНКЕ Члан 56. Секретар/ка Странке Секретар/ка Странке своју дужност обавља професионално. Мандат Секретара Странке је 4 године. 14
 15. 15. Члан 57. Секретар/ка Странке: 1. врши функцију секретара/ке Главног одбора; 2. руководи радом администрације Странке; 3. уз прибављено мишељење пословног/е директора/ке Странке координира и израђује финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање Председништву Странке најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину, те координира израду финансијских планова организација Странке; 4. потписује финансијска документа Странке; 5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације Странке; 6. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке; 7. сазива координацију секретара/ки органа и тела у Странци према потреби, а најмање једном месечно; 8. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву Странке сваких 6 месеци; 9. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органом; 10. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз предходно одобрење Председништва Странке и прибављено мишљење пословног/е директора/ке Странке; 11. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и Председништво дају у надлежност. Члан 58. Пословни/а директор/ка Пословног/у директора/ку Странке именује Председништво Странке. Пословни/а директор/ка Странке стара се о стању материјалних и финансијских средстава Странке. Пословни/а директор/ка даје мишљење на предлог финансијског плана за наредну календарску годину који је припремио Секретар/ка Странке, те координира израду финансијских планова организација Странке. Члан 59. Интернационални/а секретар/ка Интернационалног/у секретара/ку бира Председништво Странке на предлог Председника/це Странке. Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име Демократске странке са међународним политичким и невладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му/јој повери Председник/ца или Председништво Странке. Захтев за опозив Интернационалног/е секретара/ке може поднети Председник/иа Странке или најмање 1/3 чланова/ица Председништва Странке. О опозиву одлучује Председништво већином гласова присутних чланова/ица. Интернационални/а секретар/ка подноси извештај Председништву Странке. Члан 60. Форум жена Форум жена је добровољна организација жена коју чине жене чланице Демократске странке. Форум жена бира председницу форума и одбор Форума који чини најмање 10 чланица. Форум жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама. Организација и деловање Форума жена уређује се правилником који доноси Главни одбор Странке на предлог конференције Форума жена. Форум жена има свој текући рачун и печат. Члан 61. 15
 16. 16. Савет за помоћ особама са инвалидитетом Савет за помоћ особама са инвалидитетом је добровољна организација коју чине председник/ца и најмање 5 чланова/ица које именује Председништво Странке. Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це друге политичке организације. Организација и деловање Савета уређује се правилником који доноси Главни одбор. Савет за помоћ особама са инвалидитетом бави се: 1. пружањем организоване помоћи особама са инвалидитетом и њиховим породицама; 2. заштитом особа са инвалидитетом и њихових породица ; 3. сарадњом са институцијама ради стварања услова за унапређење и спровођење ране дијагностике, превентиве и рехабилитације особа са ивалидитетом ; 4. организовањем и осмишљавањем рада са лицима са инавалидитетом ; 5. пружањем помоћи лицима са инвалидитетом и њиховим породицама у коришћењу законских права ; 6. предлагањем надлежним органима доношење мера и прописа ради проширивања и усавршавања система рехабилитације и заштите лица са инвалидитетом , омогућавање: превентиве, дијагностике, предшколског, основношколског и средњешколског образовања, професионалне рехабилитације, запошљавања, као и социјалне и здравствене заштите; 7. покретањем, као и учешћем у акцијама које су усмерене ка помоћи и интергацији особа са инвалидитетом итд. Члан 62. Демократска омладина Демократска омладина је добровољна организација чланова/ица Демократске странке млађих од 30 година. Организација и деловање Демократске омладине уређује се правилником који доноси Главни одбор Странке на предлог Конференције Демократске омладине. Демократска омладина има свој текући рачун и печат. Члан 63. Савет за локалну самоуправу Председника/цу и чланове/ице Савета именује Председништво Странке, из реда функционера/ки локалних власти и стручњака/иња из области важних за рад локалне самоуправе. Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це друге политичке организације. Савет за локалну самоуправу бави се: 1. припремом предлога програмских докумената и предлога закона у вези са локалном самоуправом; 2. питањима функционисања и унапређења рада локалне самоуправе у складу са Програмом Странке; 3. анализом рада органа локалне самоуправе и предлогом мера за спровођење страначких програма у овој области; 4. праћењем спровођења Програма Странке из области локалне самоуправе у одлукама органа Странке и локалних органа власти у којима учествују чланови/це Странке; 5. организацијом стручних саветовања, округлих столова, трибина и сличних активности са циљем едукације функционера/ки локалне самоуправе. Организација и деловање Савета уређује се правилником који доноси Главни одбор. Савет за локалну самоуправу за свој рад одговара Председнику/ци и Председништву Странке. Члан 64. Савет за питања националних мањина Савет за питања националних мањина чине председник/ца и најмање 5 чланова/ица припадника/ца националних мањина које именује Председништво Странке. Чланови/це Савета не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це друге политичке организације. 16
 17. 17. Савет за питања националних мањина бави се: 1. припремом предлога програмских докумената и предлога закона у вези са статусом националних мањина; 2. питањима функционисања државних органа и остваривања права националних мањина у складу са европским стандардима; 3. организацијом стручних саветовања, округлих столова, трибина и других активности у циљу размене мишљења и успостављања сарадње са другим мањинама и матицом. Организација и деловање савета уређује се правилником који доноси Главни одбор. Савет за питања наионалних мањина за свој рад одговара Председнику/ци и Председништву Странке. Члан 65. Центар Ресорних одбора Центар Ресорних одбора организује рад стручњака/иња из разних области у циљу унапређења деловања Странке и вршења власти. Руководиоца/тељку Центра Ресорних одбора именује Председник/ца Странке. Координаторе/ке за поједине области и председнике/це Ресорних одбора именује Председништво Странке из реда чланова/ица Странке. Чланови/це Ресорног одбора не морају бити чланови/це Демократске странке, али не смеју бити чланови/це друге политичке организације. Центар Ресорних одбора има задатак да: 1. предлаже програмска документа Странке из различитих области, пружа научна и стручна знања, информације и сугестије за страначке активности; 2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за функционисање државе; 3. образује, припрема и предлаже кандидате Странке за страначке и државне функције; 4. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду; 5. подноси редовне тромесечне извештаје о раду Председништву Странке; 6. доноси Пословник о свом раду; 7. координира и пружа помоћ у раду Ресорних одбора општинских, градских, окружних и покрајинских одбора. Посланици/е, министри/ке и заменици/е министара/ки су по функцији чланови/це оних ресорних одбора који одговарају њиховим скупштинским и министарским задужењима. Формирање и рад Центра Ресорних одбора уређује се актом Председништва Странке. Члан 66. Посланички клубови Посланичке клубове формирају посланици/е изабрани/е у представничка тела Републике и Покрајине. Независни посланици/е могу бити чланови/це Посланичког клуба Демократске странке. Чланови/це Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу Посланичког клуба. Шеф/ица Посланичког клуба Демократске странке може бити само члан/ица Демократске странке. Члан 67. Посланички клубови: 1. спроводе политику Странке у Републичкој и Покрајинској скупштини; 2. разматрају сва питања из скупштинске надлежности и покрећу законодавну активност; 3. одлучују о гласању посланика/ца по свим питањима из дневног реда скупштинског заседања, осим у случају из члана 47. став 3. овог Статута; 4. именују секретара/ку клуба; 5. доноси Пословник о раду. Посланички клубови су дужни да поштују политику Странке и да спроводе одлуке Скупштине, Главног одбора и Председништва Странке. 17
 18. 18. Уколико дође до сукоба између Председништва и Посланичког клуба одлуку доноси Главни одбор. Члан 68. Обавезе посланика/ца Посланици/е су дужни да гласају у складу са одлуком Посланичког клуба. Уколико посланици/е грубо крше своје посланичке обавезе и не придржавају се одлука свог Посланичког клуба, Посланички клуб може да тражи од Извршног одбора Странке да спроведе дисциплински поступак у првом степену. Права и дужности посланика/ца уређују се Правилником који доноси Председништво Странке. V ДЕО ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 69. Локалне организације Демократска странка на локалном, окружном и покрајинском нивоу своју политику спроводи кроз: 1. месне огранке 2. општинске огранке 3. градске организације 4. окружне организације 5. покрајинске организације Органи локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме делују, организују и придобијају нове чланове/ице и воде, односно спроводе политику на свом нивоу у складу са Статутом, Програмом и одлукама Странке. Питања организације и деловања локалних органа Странке уређују се Правилником о локалној организацији Демократске странке, који доноси Главни одбор. Мандат свих органа локалне организације траје 2 године. Члан 70. Месни огранак Месни огранак се формира ради спровођења политике Странке на територији месног огранка. Органи месног огранка су: 1. скупштина 2. месни одбор 3. председник /ца месног одбора. Основне надлежности месног одбора: 1. врши пријем чланова/ица у року од 30 дана од дана пријема приступнице; 2. предлаже општинском одбору кандидате/киње за општинске одборнике/це и органе локалне власти на својој територији; Остале надлежности, састав, избор и опозив ових органа уређује се Правилником о локалној организацији и Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 71. Општински огранак Општински огранак чине сви чланови/це Странке са територије општине. Општински огранак се формира ради вођења политике Странке на територији општине. Органи општинског огранка су: 1. скупштина општинског огранка; 2. општински одбор; 3. председник/ца општинског одбора; 18
 19. 19. 4. председништво општинског одбора; 5. извршни одбор општинског одбора; Избори за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора врше се на непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це Општинског огранка или на Скупштини (већинској или делегатској). Начин избора одређује Извршни одбор на образложени предлог Општинског одбора у складу са Правилником о изборима у Демократској странци. Члан 72. Скупштина општинског огранка Скупштина општинског огранка је највиши орган локалне организације Странке. Скупштина општинског огранка може бити изборна и радна. Редовна изборна скупштинска општинског огранка одржава се по правилу сваке друге године, ванредна по потреби. Радна се одржава сваке године. Члан 73. Скупштина општинског огранка: 1. одлучује о Извештају о раду који подноси Председник/ца Општинског одбора; 2. бира, разрешава, односно потврђује претходни избор председника/це и чланова/ица сталног састава општинског одбора; 3. доноси Пословник; 4. разматра и остала питања од важности за Демократску странку, на нивоу локалне самоуправе. Члан 74. Општински одбор Општински одбор је политички орган који руководи радом општинског огранка. Општински одбор чине: 1. Председник/ца општинског одбора; 2. потпредседници/е општинског одбора; 3. чланови/це сталног састава општинског одбора; 4. председници/е месних одбора; 5. шеф/ица одборничке групе у скупштини општине; 6. председник/ца клуба Демократске омладине; 7. председница Форума жена; 8. чланови/це Главног одбора; 9. носилац највише функције локалне власти; 10. председник/ца Извршног одбора Општинског одбора. Члан 75. Основне надлежности Општинског одбора: 1. организује рад Странке на територији општине; 2. води политику Странке на територији општине; 3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији; 4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији; 5. одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора; 6. предлаже кандидат/киње за посланике/це; 7. предлаже кандидате/киње за све органе и тела која се бирају на Скупштини Странке и Градским, Окружним и Покрајинским скупштинама 19
 20. 20. 8. предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине; 9. утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це; 10. предлаже кандидате/киње за градске одборнике са своје територије 11. може одбити пријем у чланство; 12. одлучује у првом степену дисциплинског поступка; 13. на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у локалној власти и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање локалне самоуправе; 14. бира благајника/цу општинског одбора; Остале надлежности, као и друга питања везана за рад ових органа уређују се Правилником о локалној организацији. Општински одбор има свој печат и текући рачун. Члан 76. Градска организација Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији града. Органи градске организације су Скупштина, Градски одбор, Извршни одбор, Председник/ца и Председништво. Основне надлежности Градског одбора: 1. води политику Странке на својој територији; 2. спроводи одлуке Странке на својој територији; 3. предлаже кандидата/кињу за градоначелника/цу; 4. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це на својој територији; 5. утврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це и предлаже посланике/це са своје територије; 6. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање повереника/це на територији своје организације; 7. на заједничкој седници са одборничком групом у скупштини града одређује кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у градским органима и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање града. Избори за Председника/цу, потпредседнике/це и чланове/ице Градског одбора могу се вршити на непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са територије градске организације. Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор Странке. Остале надлежности, састав, избор и опозив ових органа као и поступак спровођења непосредних избора уређује се Правилником о локалној организацији и Правилником о изборима у Демократској странци. Градски одбор има свој печат и текући рачун. Члан 77. Покрајинска организација Покрајинска организација се формира ради вођења политике Странке на територији Покрајине. Органи покрајинске организације су Скупштина, Покрајински одбор, председник/ца Покрајинског одбора и Покрајински извршни одбор. Основне надлежности покрајинске организације су: 1. води политику Странке на својој територији; 2. спроводи одлуке Странке на својој територији; 3. предлаже листу кандидата/киња за покрајинске посланике/це Председништву; 4. потврђује листе кандидата/киња за општинске одборнике/це на територији Покрајине, осим за градске општине; 5. потврђује листу кандидата/киња за градске одборнике/це; 6. предлаже Извршном одбору распуштање општинских и градских одбора на територији Покрајине и предлаже поверенике/це у овим случајевима; 20
 21. 21. Избори за Председника/цу, потпредседнике/це и чланове/ице покрајинског одбора могу се вршити на непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са територије Покрајинске организације. Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор. Остале надлежности, састав, избор и опозив ових органа као и поступак спровођења непосредних избора уређује се Правилником о локалној организацији и Правилником о изборима у Демократској странци. Покрајински одбор има свој печат и текући рачун. Члан 78. Окружна организација Окружна организација формира се ради вођења политике Странке примерено посебним потребама политичког живота округа. Органи окружне организације су: Скупштина, Окружни одбор и председник/ца Окружног одбора. Основне надлежности окружне организације су: 1. води политику Странке на својој територији; 2. спроводи одлуке Странке на својој територији; 3. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање повереника/ца на територији своје организације; 4. предлаже кандидате/киње за посланике/це са своје територије. Избори за Председника/цу, потредседнике/це и чланове/ице окружне организације могу се вршити на непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са територије окружне организације. Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор. Остале надлежности, састав, избор и опозив као и спровођење непосредних избора ових органа уређује се Правилником о локалној организацији и Правилником о изборима у Демократској странци. VI ДЕО МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ Члан 79. Извори из којих Странка прибавља средства потребна за обављање страначких активности и редован рад Странке су: 1. Јавни извори –средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице локлане самоуправе; 2. Приватни извори- чланарине, прилози правних и физичких лица, приходи од промотивних активности Странке, приходи од имовине Странке и легати. Члан 80. Председништво Странке усваја финансијски план најкасније до 30.12. текуће године за идућу календарску годину на предлог Секретара/ке и Пословног/е директора/ке Странке. Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са Законом. Члан 81. Висина чланарине утврђује се према висини просечне месечне нето зараде у Републици, а према подацима које објављује Републички завод за статистику, и то највише 30% од горе наведеног податка. Расподела прихода од чланарине и других извора из који Странка прибавља финансијско-материјална средства у складу са законом, као и друга питања везана за чланарину ближе се одређују Правилником о чланарини и посебним одлукама надлежних органа Странке. Члан 82. 21
 22. 22. Општински, градски и покрајински одбори као и Демократска омладина и Форум жена дужни су да једном годишње подносе Извештај о финансијском пословању Секретару/ки Странке и Надзорном одбору. Надзорни одбор подноси извештај Председништву Странке о пословању Странке два пута годишње. VII ДЕО ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ Члан 83. Општи акти Странке су: 1. Статут 2. Пословник Скупштине 3. Пословник Главног одбора 4. Пословник Председништва 5. Пословник ИзвршнЀ򬾀

×