Wijkverslag
    2008


    Buitenhof
16         i
Inhoud                      Voorwoord
                            Vooruli...
1. Inleiding                                               2. Ontwikkelingen...
DeopleveringvanditgebouwaandeHändellaan,waarinook18zorgwoningenmetbegeleiding      3. De wijkaanpak in 2008: wat is ...
HettrapveldjeaandeFoulkeslaankonvooralmetbetrekkingtotdeverkeersveiligheidbeter.     niettotvoldoendegripopdeoverlastg...
Fleurop-actie Debussyflat                                        Afgesprokenisdati...
4. Overzicht bestedingen wijkbudget                                   5. Slotwoord
Hetwi...
Colofon

            Uitgave
            GemeenteDelft,Wijkzaken
            September200...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gemeente Delft: Wijkverslag 2008 Buitenhof

933 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gemeente Delft: Wijkverslag 2008 Buitenhof

 1. 1. Wijkverslag 2008 Buitenhof 16 i
 2. 2. Inhoud Voorwoord Vooruligthetwijkverslag2008voordewijkBuitenhof. Voorwoord 1 Uleesthierinwatervanuitde‘DelftseWijkaanpak’allemaalisgedaan.Naastdewijkaanpakvinden Inleiding 2 nogveelmeeractiviteitenplaatsindediversewijkenenbuurtenvanDelft.Ditgebeurtvanuitde anderegemeentelijkeprogramma’s,zoals‘wonen,zorgenwelzijn’en‘beheervandestad’enook Ontwikkelingenindewijk 3 vanuitdeprogramma’sdieonzepartnersuitvoeren,waaronderhetouderenwerkendecorporaties. Dewijkaanpakin2008:watisergebeurd? 5 Doelvanaldezeinspanningenisomtewerkenaandeverbeteringvandeleefbaarheidinde wijken:samenwerkenaaneenschoon,heel,veiligensociaalDelft.Inhetwijkverslag2008passeren Overzichtbestedingenwijkbudget 10 verschilendevoorbeeldenderevue. l Slotwoord 11 Deactiviteitenin2008zijngebaseerdopdewijkprogramma’s2008enopinitiatievenvanbewoners. Wantwewerkennietalleensamenmetpartners,maarvooralookmetbewonersenondernemers indediversewijken. Hetwijkverslaggeefteenbeknoptoverzichtvandelaatsteontwikkelingenindewijkengeeft i nformatieoverdevoortgangvaneenaantallopendeprojectendatnogdoorlooptin2009ofdat nognietisafgerondinhetjaar2008. Inhetnajaarvan2008zijndewijken,opbasisvansignalenvanbewonersenondernemers, g eanalyseerddoordeprofessionalsdiewerkenopwijk-enbuurtniveau(dewijkagent,complex- beheerder,groenmedewerkeretc.).Overdezewijkanalysesleestumeeropwebsitevande gemeenteDelft. Hanteerdenwein2008nogeenindelinginzevenwijken,in2009gaanweuitvanachtwijken. WehebbendewijkHofvanDelft/Voordijkshoornnamelijkopgesplitstintweewijken,vanwege dekomstvannieuwewoningeninHarnaschpolder.Ookkomtereenanderewerkwijze;eentwee- jaarlijksewijkcyclusmettweejaarlijksewijkprogramma’s.Indezecycluskomtmeerverbindingmet deplannenvandepartnerorganisaties.Zowillenweervoorzorgendatwenogbetersamenwerken aandiezakendiehethardstnodigzijn. Hardwerkenaandewijkenenbuurtenkannietzonderu.Datbleekookin2008weer.Ikwil uerdanookhartelijkvoorbedanken.Samenzorgenwevoormooie,groene,kindvriendelijkeen leefbarebuurten! Metvriendelijkegroet, AnneKoning wethouder ii 1
 3. 3. 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in de wijk VooruligthetwijkverslagvandeBuitenhofvan2008.Inditverslagvindtuwaterinhetkadervan In2008speeldeneenaantalontwikkelingenengroteprojecteneenrolindewijk. dewijkaanpakin2008gerealiseerdisindewijk. Plan van Aanpak vier aandachtsbuurten Hetdoelvandewijkaanpakisomsamenmetbewonersenorganisatiestewerkenaandever- Inmei2008werdopbasisvaneen‘verdieptewijkanalyse’vastgestelddaterdelaatstejaren beteringvandeleefbaarheidindewijken:samenwerkenaaneenschoon,heel,veiligensociaal sprakeisvantoenemendesociaal-economischeproblematiekinvierbuurtenvandewijk:deGillis, Delft.HetwijkprogrammaenhetwijkbudgetmakenonderdeeluitvandeDelftsewijkaanpak.Aan BuitenhofNoord,deReinierdeGraafwegenhetRodeDorp.Indezebuurtenisereentoename dehandvanwensenenideeëndieuitdediverseoverleggenmetbewonersenprofessionalsnaar vangezinnendietekampenhebbenmeteencombinatievanproblemen:laaginkomen,schulden, vorenzijngekomen,ishetwijkprogramma2008opgesteld.Ditwijkverslaggeeftaanwaterin2008 werkloosheid,taalachterstanden,engedragsproblematiekvankinderen.Ditspeeltvooralbijbewo- inBuitenhofisgebeurdnaaraanleidingvanhetwijkprogrammaeninitiatievenvanbewoners. nersmeteenniet-westerseetniciteit.Detoenamevandesociaal-economischeproblematiekwordt versterktdoorvoortgaandeinstroomvankansarmen,dievoordeveelalgoedkope(socialehuur), Hoofdstuk2geefteenoverzichtvanontwikkelingenindewijk.Inhoofdstuk3vindtueenoverzicht ruimewoningenkomen.Deprofessionalsconstaterendatdeopenbareruimtensnelvervuildraken, vanthema’seninitiatievenwaaraanin2008isgewerkt.Inhoofdstuk4staateentotaaloverzichtvan ereenbehoorlijkegrofvuil-enzwerfvuilproblematiekis,erveelvernielingenzijneneenflinke deuitgavenuithetwijkbudgetin2008.Eenafsluitendwoordtreftuaaninhoofdstuk5. jongerenoverlast.Samenvattendconstaterenprofessionalsenbewonersdatereenvoortgaande concentratievanbewonersmeteensociaal-economischeproblematiekis,ersprakeisvaneen Ukunthetwijkverslag2008enhetwijkprogramma2009ookopinternetvindenvia: hogemutatiegraad,erzichopvoedkundigeproblemenvoordoenendatmaareenbeperktaantal www.gemeentedelft.info/wijkaanpak. bewonerszichwilinzettenvoorhunleefomgeving. Opbasisvandezeanalysehebbendeverschillendepartnerszichverenigdineenbestuurlijke Hartelijkdankvooruwinzetinhetafgelopenjaar! t rekkersgroep,ditomtoteengezamenlijkeaanpakvandeproblematiektekomen.Dezebestuur- lijketrekkersgroepheeftinmeieenopdrachtopgesteld,waarnaeenprojectleiderisaangewezen HeleenvanderLinden voorhetopstellenvanditPlanvanAanpak.Inseptember2008iseenconceptPlanvanAanpak WijkcoördinatorBuitenhof b esprokenen,metenigewijzigingen,vastgesteld.DitPlanvanAanpakbetreftvooraldekorte termijn.VoorhetopstellenvaneenPlanvanAanpakmeteeninvesteringsagendavoordelangere termijnblijktmeertijdnodigtezijn. HetPlanvanAanpakkentveelraakvlakkenmetdethema’szoalsdieookalinhetwijkprogramma 2008benoemdzijn.Inhetalgemeengeldtdatindeaandachtsbuurtenéxtrawordtingezetopde wijkthema’sendaterthema’sbenoemdzijn(werkenonderwijs)dieinhetwijkprogrammavoor 2008nietbenoemdzijn. InditwijkverslagwordtingegaanopactiviteitenenmaatregelendiemedeinhetkadervanhetPlan vanAanpakzijngedaan,voorzoverdezeookbinnenhetwijkprogrammapassen. Ziekenhuis In2008isgewerktaandenieuwbouwplannenvoorhetReinierdeGraafziekenhuis.Inmiddels is(begin2009)geblekendatdezeplannenvanwegenieuwefinancieringsregelsteduurwerden. Voorlopigblijfthetziekenhuisdaaromopdeoudelocatie,waarbijwelgerekendwordtop n oodzakelijkeverbouwingen. Gezondheidscentrum en zorgwoningen Händellaan Op15december2008isdeeerstepaalvanhetnieuwewijkgezondheidscentrumgeslagen. 2 3
 4. 4. DeopleveringvanditgebouwaandeHändellaan,waarinook18zorgwoningenmetbegeleiding 3. De wijkaanpak in 2008: wat is er gebeurd? doorPerspectiefwordengerealiseerd,isgeplandvoorheteerstekwartaalvan2010. Indithoofdstukvindtueenoverzichtvanactiviteitenenprojectenwaaraanin2008isgewerkt. Nieuwbouw Die Buytenweye Vaakopinitiatiefvanbewoners,maarookopinitiatiefvandewijkpartners.Bijveelinitiatievenis VóórhetgebouwvanzorgcentrumDieBuytenweyewerdin2008gewerktaannieuwbouwvoor wijkbudgetingezet.Deinitiatievenwarenvaakeenafgeleidevande4thema’sopdewijkagenda dezevoorziening.Deverwachtingisdathetnieuwegebouweind2009betrokkenkanworden. voor2008:OpgroeieninBuitenhof,Wonenenwoonomgeving, Samenlevenenbetrokkenheiden Ondertussenzijndeplannenvoorhetoudegebouwinvoorbereiding.Hetisdebedoelingdathier, Verkeerenverkeersveiligheid. naasteenshort-stayfacility(kamersvoormensendieernietlangerdaneenhalfjaarverblijven), Inditwijkverslagleestuwatdeverschillendeactieshebbenbijgedragenaandeverbeteringvan ookeenaantalvoorzieningenvoordewijkkomen.Denoodzakelijkeverbouwingvanhetoude deleefbaarheidindewijk,dedoelstellingvandeDelftsewijkaanpak.Naastdegerichteactiesen gebouwstartwaarschijnlijkbegin2010. initiatievenhebbenerookactieseninitiatievenplaatsgevondendiegedurendehetjaarspontaan ontstonden.Ookdiezijnbeschreven. Sporthal Buitenhof en woningbouw Medio2006wonVanderVormBouwB.V.deprijsvraagvoorhetbesteontwerpvandenieuwe sporthalBuitenhofenomgeving.Hetverderuitgewerkteplanisin2008inuitvoeringgenomen, 3.1 Opgroeien in Buitenhof deopleveringwordtin2009verwacht. Buitenhofiseenkinderrijkewijk.Metveelkinderengaathetprima,maarmeteenflinkaantalook Multifunctionele wijkaccommodatie Buitenhof mindergoed.Metnameindevieraandachtsbuurten(ziehoofdstuk2)issprakevantoenemende In2008isgewerktaandeverbouwingvandezewijkaccommodatie.Degebruikersvanhet gedragsproblemen,ongezondeleefgewoonten,psychosocialeproblemenenoverlastdoorjongeren. v oormaligebuurtgebouw,debuurtvereniging‘Fledderus’endeverenigingvanSurinaamse Opbasisvandezesignalenwordtveelaandachtbesteedaanhetversterkenvanhetopgroeiklimaat Hindoestanen‘Shanti’,zijnin2008methunactiviteitenuitgewekennaarDeBoerderijinTanthof. vandekinderenenjongeren. Inhetvoorjaarvan2009wordtdenieuwewijkaccommodatieingebruikgenomen.DeBWD gaathetnieuwe entrumbeherenenheefthieroveroverlegmetFledderus,Shantieneenpaar c Brede school / Buurt, Onderwijs, Sport (BOS) bewonersdiebetrokkenzijngeweestbijOuderenproofendeWoonServiceZone. Indewijkisereenuitgebreidbrede-schoolprogrammawaarveelkinderenuitdewijkaanmee- doen.Ditprogramma,meteenspecialeinzetgerichtopbuurt,onderwijsensport(BOS)richt Wijkcoördinator en Wijkcoördinatieteam Buitenhof zichopdeelnamevankinderenaanvoor,tussenennaschoolseactiviteiteninhuneigenwijk, Hetwijkcoördinatieteam(WCT)overlegtinprincipeeensperzeswekenoverallerleiactuele opbewegingsachterstanden,opgezondevoedingenvooralookophetlerensamentespelen. zakenenontwikkelingenindewijk.Hieraannemenprofessionalsvandegemeente,dewoning- ExtraaandachtinBuitenhofgaathierbijuitnaarallochtonemeisjesomhentestimulerenmeerte corporaties,depolitieenhetwelzijnswerkdeel.Begin2008isJoostRoskampalswijkcoördinator sporten.Veellofverdientdesamenwerkingtusseneengrootaantalprofessionalsuitdewijkdie uitgevallen.DerestvanhetjaarishijslechtstendelevervangenenisookhetWCTmindervaak veeltijdenenergiestekenin‘hunkinderen’.In2007ishierdooreenbijzonderesamenwerking dangebruikelijkbijeengeweest. ontstaantussenonderwijs,sportverenigingen,sportscholen,woningcorporaties,degemeenteen natuurlijkdekinderenzelf.Dezesamenwerkingisin2008gecontinueerd.Zohebbendescholen indewijkafsprakengemaaktmetDASoverhetgevenvanbasketballtrainingenopdescholen (Horizon,TitusBrandsma,DelftseDaltonenRembrand).OokisDASeeneigenprojectgestart metclinicsoppleintjesindebuurten.Specifiekedoelgroepvoordezeactiviteitenwasallochtone meisjes.DASvoerdedezeactiviteitenuitmetsteunvanhaarsponsorWoonbron.Daarvoor wordenonderanderespeelstersvanheteersteteamalsbegeleidersingezet. Aanpak trapveldjes Delftgeeftkinderenenjongerenderuimteomtespelenentebewegen.Hierhorengoedespeel- voorzieningenbij.Daaromisin2007samenmetbewonersbeslotendevoetbalveldjesachterde DebussyflatenaandeHaydnlaanopteknappen.Beideveldjeszijnbegin2008opgeleverd. 4 5
 5. 5. HettrapveldjeaandeFoulkeslaankonvooralmetbetrekkingtotdeverkeersveiligheidbeter. niettotvoldoendegripopdeoverlastgeleid,ookin2008warenermeerderegroteenkleinere Hieriseenhekwerkgeplaatstomtevoorkomendatkinderenzomaar,achterdebalaan,destraat incidenten.Eenaantalmaatregelendieinderegiegroepzijnvastgesteldkunnenookpasin2009 oplopen. daadwerkelijkuitgevoerdworden.Ditprojectwordtdanookin2009voortgezet,enisonderdeel Verderisin2008gewerktaandevoorbereidingenvoorhetverbeterenvanhettrapveldjeaan vanhetPlanvanAanpakAandachtsbuurtenBuitenhof(zieookhoofdstuk2). deBrahmslaan,tussenbasisschoolDeHorizonendegymzaal.HierwordteenKrajicekveldje aangelegd,eenveldjedatzodanigisingerichtdatermeerderespelsoortenopgespeeldkunnen Secosteam worden.BijeenKrajicekveldjehoortookdateronderbegeleidingactiviteitenzullenworden Ditambulantesport-,cultuur-enspelteamvanBreedWelzijnDelftkanwordeningezetbijoverlast georganiseerd.Hetheefteenduidelijkebuurtfunctie,ennatuurlijkkunnendeschool,denaschoolse vanjongerenoplocatiesindewijk.Hetteamisin2008actiefgeweestmetenerzijdsvasteinzet opvang,BOS-activiteitenendeactiviteitenindegymzaalhiergebruikvangaanmaken.Hetveldje (vrijdagavondvoetbalvoortieners)enanderzijdsmetmeerincidenteleinzetronddeoverlast wordtin2009aangelegd. locaties. 3.2 Wonen en woonomgeving Inhetkadervanhetthema‘Wonenenwoonomgeving’isergewerktaaneenduurzameleefbare wijkvooralleleeftijden. Ouderenproof en woonservicezone HetbeleidvandegemeenteDelftiseropgerichtdatouderenzolangmogelijkzelfstandinginhun huisenbuurtkunnenblijvenwonen.Daaromwordtgewerktaanhetrealiserenvanwoonservice- zones.DeBuitenhofwasin2006deeerstewijkwaarhetinitiatief‘Ouderenproof’,eenwerkwijze dieouderensamenbrengtenstimuleertomtotaanbevelingentekomenoverhunwoon-en leefomgeving,werdingezet.Vierwerkgroepenvanouderenuitdewijkgingenaanhetwerkenin 2007presenteerdenzijhunbevindingenindevormvanzo’nzestigaanbevelingen.Debelangrijkste aanbevelingenvanOuderenproofrichttenzichopontmoetingenzorgvoorelkaar.Daaropzijn tweeinhetoogspringendeinitiatievengestart:deBurenhulpcentraleendevoorbereidingvaneen kunstzinnigeontmoetingsplek. DeBurenhulpcentraleisin2008geëvalueerd,wateengemengdbeeldheeftopgeleverd.Erwaren veelstart-entechnischeproblemen,maarwellichtwarenerookandereredenendathetaantal ‘klanten’achterbleef.VoorlopigeconclusieisdatdeBurenhulpcentralebetereengrotergebiedkan bedienenenmeteenaantalandereaanbevelingenwordtdeproefin2009voortgezet. Omhetideevandekunstzinnigeontmoetingsplekuittewerkenisin2007eenwerkgroep g evormdeneenprogrammavaneisenopgesteldwaaraandeontmoetingsplekmoetvoldoen. In2008iseenkeuzeuitontwerpengemaakteneenlocatiegekozen.Aanhetmakenvanhet Trapveldje achter de Debussyflat kunstzinnigebankjekunnenoude(re)enjongerebewonersvandeBuitenhofin2009eenbijdrage leveren.HetbankjewordtgeplaatstaandeBuitenhofdreef,terhoogtevandeRossinistraat. Aanpak jongerenoverlast UitdeoorspronkelijkewerkgroepenvanOuderenproofzijnverschillendemensenactiefgebleven Eind2007/begin2008isderegiegroepJeugdenVeiligheidingesteld,specifiekgerichtopoverlast voordeBuitenhof.De‘waakhonden’volgenenbewakendeuitvoeringvandeaanbevelingenenzijn ronddeCultureenindeGillisbuurt(Chopinlaan/Haydnlaan).Samenmetpolitie,corporaties,BWD betrokkenbijderealisatievandeWoonServiceZoneBuitenhof.Dezezonevoldeedeind2008 endegemeentelijkeprogramma’sVeiligheidenJeugdisgewerktaaneensamenstelvanmaatregelen aandemeesteeisendiehiervoorgesteldzijn,maarhetprojectwasnogniethelemaalafgerond. omdeoverlastterugtedringen.DeproblematiekronddeCulture,maarookopeenaantalandere Ookhebbeneentweetalouderenuitdezegroepplaatsgenomenindeprogrammaraad locatiesindezebuurt,isweerbarstigenvertoontgolfbewegingen.Begin2009heeftdeaanpaknog (inoprichting)diein2009deBWDadviseertoverhetactiviteitenprogrammaindewijk. 6 7
 6. 6. Fleurop-actie Debussyflat Afgesprokenisdatin2009eenbesluitwordtgenomenoverhetaldannietrealiserenvanhet Op28mei2008organiseerdedebewonerscommissievandeDebussyflateenfleurop-actie, fietskindlint. waarbij6boomspiegelswerdenopgefleurdenook8balkonsvanbloembakkenwerdenvoorzien. Verkeerscommissies Van Rijslaan en Rembrandtschool DeverkeerscommissievanRijslaanisalweervelejarenactief.Zijdenktendoetmeeomde 3.3 Samenleven v erkeersveiligheidinenrondomdevanRijslaanteverbeteren.In2008zaktedezeactiviteitwat weg,ondermeerdoorhetwegvallenvandewijkcoördinatiebegin2008. Samenlevengaatoverdemanierwaaropjemetelkaaromgaatenwatjesamendoet.Iedereen Indetweedehelftvan2008ishetoverlegtussendeverkeerscommissieendegemeentehervat, o nderstreepthetbelangvaneengoedesocialesamenhangenonderlingebetrokkenheid.Vaakbegint watheeftgeresulteerdineenvoorstelom,vooruitlopendophetfietskindlint,dechaotischesituatie ditsimpelwegmetelkaarontmoeten,metelkaarpratenenvooralluisterennaarelkaar. tijdenshethalen/brengenindeochtendurenteverbeteren.Hetvoorstelwordtbegin2009aande omwonendenvoorgelegd. Koninginnedagfeest Rooseveltlaan VooralweerdevierdekeerorganiseerdenbewonersvandeRooseveltlaanhunKoninginnedagfeest OokbijdeRembrandtschool(Rooseveltlaan)ishet,metnameindeochtend,eenonoverzichtelijke voorjongenoudonderhetmotto‘ouderwetsegezelligheidvooriedereen’.Ondankshetslechte situatiebijhethalenenbrengenvankinderen.Ookhierisindetweedehelftvan2008eenvoorstel weerwasheteensuccesvolfeest,waaruitdehelewijkéndaarbuitenmensenopafkwamen. voorbereiddatbegin2009aandebuurtwordtvoorgelegd. Hetfeestwerdgesponsorddoordelokalemiddenstand,enhetwijkbudget. VoorzoweldeVanRijslaanalsvoordeRembrandtschoolgeldt,dathetverkeersgedragvanouders Buurt- en straatfeesten enkindereneenbelangrijkeredenisvoordeproblemen.Metdescholenisafgesprokendatzijhier, Metelkaarfeestenverbetertdesfeerendaarmeedeleefbaarheidineenstraat.Daaromsteuntde bijhetinvoerenvandefysiekemaatregelen,aandachtaanbesteden. gemeentebewonersdieeenstraat-ofbuurtfeestorganiseren.In2008werdaande‘DelftseZoom’ (RaadvanEuropalaanenzijstraatjes)hettienjarigbestaanvandebuurtgevierd. Ookwerdin2008voortgeborduurdopeeninitiatiefuit2006:toenorganiseerdendebewoners vanGilliseenbuurtfeest.Naeenjaar‘pauze’werdin2008beslotenmeerbuurtenbijhetfeestte betrekkeneninaugustuswerddaaromdeeersteBuitenhofpartygegeven.Metondersteuningvan deBWD,decorporatiesendegemeentebereiddeeen(kleine)groepbewonersdezePartyvoor. Opdedagzelfwarenergenoegvrijwilligersenbezoekersomereenknalfeestvantemaken. DebewonerscommissieDebussyflatwasenigetijdminderactief,maarvóórdezomervan2008lag ertocheennieuwvoorstelvooractiviteiteninenronddeflat.Decommissieorganiseerdeeind 2008weeractiviteitenzoalseenwaterspeeldag,eenpuzzeldag,enSinterklaasenKerstactiviteiten. BijzonderwasditjaardeopleveringvanhetverbeterdetrapveldjeachterdeDebussyflat.Omhier extraaandachtaantegevenbeslootdebewonerscommissiehiereenapartopeningsfeestvoorte organiseren,metpannavoetbal,muziekenandereactiviteiten. 3.4 Verkeer Voorbereidingen fietskindlint Buitenhof HetprojectfietskindlintindeBuitenhofkampthelaasmeteenpaarlastigeknelpunten.Waarin 2005almetdeeerstevoorbereidingenvoorditkindlintisbegonnen,ishetookin2008nietgelukt totfysiekeuitvoeringtekomen.Belangrijkeredenhiervoorisdathetkindlintnietgedééltelijkkan wordenaangelegd:ommetdeaanlegtebeginnenmoetovereenstemmingzijnoverhetgehelelint. Ditomdatandershetkindlintjuistdaarwordtonderbroken,waareengevaarlijkesituatiebestaat. 8 9
 7. 7. 4. Overzicht bestedingen wijkbudget 5. Slotwoord Hetwijkbudgetdatin2008tebestedenwasinBuitenhofbedroeg€268.154.Hieronderzietu Uzietdaterin2008weeréénenanderisgedaanindewijk.Ookin2009staaterweerhetnodige waarhetwijkbudgetaanuitgegevenis.Deuitgavenzijnperthemabijeengebracht. tegebeuren.MetelkaarmakenwevanBuitenhofeenprettigewijkomintewonenenteleven. Belangrijkisdesfeerdieerindewijkheerst,wiejeburenzijn,hoejemetelkaaromgaatenofje jethuisvoeltinjebuurt.Iknodigudanookvanharteuitomookin2009meetedenkenenmee Opgroeien in de Buitenhof tepratenoveruwwijkenookmeetedoen:metbijdragenaanlopendeactiviteitenofmethetzelf bijdragetrapveldjeHaydnlaan € 34.892 startenvaninitiatieven. bijdragetrapveldjeDebussystraat 41.454 bijdragehekwerkbasketbalveldjeFoulkeslaan 3.119 AlsumeerinformatiewiltoverdeDelftsewijkaanpak,danisereenfolderbeschikbaarwaarin bijdrageSECOSenjongerenwerk 11.500 devijfstappenvandewijkaanpakstaanuitgelegd.Ukuntdezefolderaanvragenbijhetproject- advieskostenIB 7.518 secre ariaatvanWijkzaken:2197123ofwww.gemeentedelft.info. t subtotaal € 98.483 Wanneerualsbewonerofondernemerookuwsteentjewiltbijdragenaandeleefbaarheidvan Wonen en woonomgeving B uitenhof,dankuntuhierovercontactopnemenmetwijkcoördinatorHeleenvanderLinden, verplaatsenlichtmastBizetstraat € 225 telefoon2602729,e-mailhvdlinden@delft.nl. Erzijnookverschillendebewonersorganisaties schoonmaakmateriaal 31 metwieucontactkuntopnemen.Wellichtheeftuzelfeeninitiatief,benaderdaaroveruwburen. subtotaal € 256 Meedenkersen-doenerszijnaltijdwelkom. Samenleven en betrokkenheid buurtenstraatfeesten € 1.450 bijdrageBuitenhofparty 1.843 bijdrageactiviteitenDebussyflat 2.795 bijdragebeheerbuurthuizen 8.880 kostenvergaderenindewijk 548 subtotaal € 15.516 Verkeer en verkeersveiligheid restbedragdrempelsWilhelminalaan € 145 subtotaal € 145 Totaal uitgaven 2008 € 114.400 Toelichting Het grootste deel van het wijkbudget is in 2008 besteed aan initiatieven onder het thema Opgroeien in de Buitenhof. Deze veelal fysieke maatregelen zijn relatief kostbaar, ook uit andere gemeentelijke budgetten is hieraan meebetaald. Met deze investeringen een flinke verbetering in de mogelijkheden voor de jeugd om buiten te sporten en te spelen bereikt. Ook voor de andere thema’s geldt, dat soms ook andere partijen een (financiële) bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten. De Buitenhofparty wordt bijvoorbeeld door allevier de wooncorporaties ondersteund. Uit het budget 2008 is daarnaast geld gereserveerd voor de realisatie van het Krajicekveld aan de Brahmslaan en de kunstzinnige ontmoetingsplek aan de Buitenhofdreef. 10 11
 8. 8. Colofon Uitgave GemeenteDelft,Wijkzaken September2009 Tekst HeleenvanderLinden Foto’s Oosterwijkfotografie GemeenteDelft, bewonersenpartners Vormgeving KEPCOMCreatieveCommunicatie,Delft Druk DrukkerijImpressed Oplage 200 Internet www.gemeentedelft.info/wijkaanpak IM09.0323-1/200 12 13

×