εκπαιδευση 2.0

539 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

εκπαιδευση 2.0

 1. 1. ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η 2.0:Καηλνηνκία, ΢πλεξγαζία, κέζσ ηεοζπλερνύο ζπκκεηνρήο
 2. 2. Θπκάζηε όηαλ:Σα παηδηά βνεζνύζαλ ζηηοαγξνηηθέο δνπιεηέο;
 3. 3. Θπκάζηε όηαλ :Σειείσλε ην ζρνιηθό έηνο;
 4. 4. Θπκάζηε όηαλ :Σα ζξαλία θαη ηα θαζίζκαηα ζε ζεηξέο;
 5. 5. Θπκάζηε όηαλ : Σν θαζεγεηή λα κηιά ζπλερώο;
 6. 6. Θπκάζηε όηαλ : Βαξηόζαζηαλ κέρξη αεδίαο;
 7. 7. Θπκάζηε όηαλ : Σν κάζεκα γηλόηαλ από βηβιία (κάιινλ μεπεξαζκέλα);
 8. 8. Θπκάζηε όηαλ :Απηνί κηινύζαλ…θη εζείο αθνύγαηε;
 9. 9. Θπκάζηε όηαλ : Πήξαηε ην πξώην ζαο mail;
 10. 10. Θπκάζηε όηαλ : Ο θόζκνο ήηαλ ζηξνγγπιόο;
 11. 11. Καισζνξίζηε ην: Web 2.0
 12. 12. Μήπσο:Κάλεηε ζπλαιιαγέο online;
 13. 13. Μήπσο:Αγνξάδεηε online;
 14. 14. Do you:Πιεξώλεηε ινγαξηαζκνύο online;
 15. 15. Μήπσο:Μαζαίλεηε online;
 16. 16. Μήπσο:΢πλεξγάδεζηε online;
 17. 17. Μήπσο:Αιιειεπηδξάηε online;
 18. 18. Μήπσο:Δίζηε ζε θνηλσληθό δίθηπν; online θπζηθά!
 19. 19. Μήπσο:΢ηέιλεηε κελύκαηα;
 20. 20. Μήπσο:Σν ρξεζηκνπνηείηε;
 21. 21. Μήπσο:«θαηεβάδεηε» κνπζηθή, βίληεν ή εηθόλεο;
 22. 22. Οη καζεηέο ηνπ 21νπ Αηώλα Κάλνπλ
 23. 23. “Μόλν ζηα ζρνιεία ζπδεηάλε αθόκα γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηερλνινγίαο.Παξόιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ην ρξήκα πνπ μνδεύεηαη ζε ππνινγηζηέο θαηινγηζκηθά.”
 24. 24. Φεθηαθόο Πνιίηεο
 25. 25. Έηνηκνο ή όρη
 26. 26. Γελ είλαη δύζθνιν
 27. 27. Μέζα ζηελ νκίριε;;;
 28. 28. Άιιαμε πνιιά ζηε δσή καο
 29. 29. Ξεθηλάκε!
 30. 30. Μηιάκε πνιύ
 31. 31. Αληηγξάθνπκεπεξηζζόηεξν
 32. 32. Πνηα είλαη ηειηθά ε έκπλεπζή καο;
 33. 33. Υακνγειάζηε..είζηε ζην δηαδίθηπν!
 34. 34. CMS, LMS, LCMS, Ση είλ’ ηνύηα;;;
 35. 35. Πεξηζζόηεξν Web 2.
 36. 36. ΒΟΗΘΔΙΑ!
 37. 37. Digital Ready or It’s Not In the Fog?Citizenship Not Tricki It Killed Lights, BlabberMore Radio Camera, Just Goo It! Mouth Stars Action Smile You’re CMS, LMS,Quote Your What’s My on Camera LCMS, Sources Inspiration WHAT!!!Web 2.More Help!
 38. 38. Φεθηαθόο ΠνιίηεοΦεθηαθνί ληόπηνη Φεθηαθνί κεηαλάζηεοΣα ζεκεξηλά παηδηά Απηνί πνπ δε γελλήζεθαλ ζηελ ςεθηαθή επνρή, αιιά ηελ έρνπλΈρνπλ πάληα: απνδερζεί θαη ηε ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηέο Κηλεηά Mp3 ζπζθεπέο βηληενπαηρλίδηαΗ ηερλνινγία είλαη θνκκάηη ηεο Κξαηνύλ αθόκα επηθπιάμεηο θαηδσήο ηνπο θάπνηεο παξαδόζεηο•Prensky, M.(2001)
 39. 39. Πνηεο είλαη νη αληνρέο ησλ κεηαλαζηώλ• Ο έιεγρνο ησλ θηλεηώλ
 40. 40. Η γιώζζα ησλ ληόπησλ/ Η πξνθνξά ησλ κεηαλαζηώλ Ντόπιοι Μετανάστες΄Σν ηληεξλεη είλαη ε πξώηε πεγή Σν ηληεξλεη ΓΔΝ είλαη ε πξώηεπιεξνθόξεζεο πεγή πιεξνθόξεζεοΌηαλ εγθαζηζηώ έλα πξόγξακκα, Όηαλ εγθαζηζηώ έλα πξόγξακκα,ην καζαίλσ ζηελ πξάμε δηαβάδσ πάληα ην εγρεηξίδην.Γηαβάδσ ηα κέει κνπ ζηνλ Σππώλσ θαη δηαβάδσ ηα κέει κνπππνινγηζηήΚάλσ δηνξζώζεηο ζηα θείκελα Δθηππώλσ ειεθηξνληθά θείκελαειεθηξνληθά γηα λα ηα δηνξζώζσ ΢ηέιλσ e-mail θαη ηειεθσλώ, αλ΢ηέιλσ e-mail ην ιαβαλε΢ηέιλσ e-mail ην ιηλθ έλόο ζάηη Λέσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηα έλα θνβεξό ζάηη
 41. 41. Ση είλαη ην Web 2.0;• Γηαδξαζηηθό δίθηπν• Διάρηζηεο ηερληθέο δπλαηόηεηεο• Κνηλόρξεζηε πιεξνθνξία
 42. 42. Αλεζπρίεο γηα ην WEB 2.0Αζθάιεηα Φάρλνπκε εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ Πνηνο κπνξεί λα δεη ηνλ ηζηόηνπν; δηαθνξεηηθά επίπεδν αζθαιείαο (δεκόζην, ηδησηηθό, πεξηνξηζκέλν) Πόζεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ Γηακόξθσζε ζπλζεθώλ αζθαιείαο κε ρξήζε θσδηθώλ καζεηώλ ζα είλαη νξαηέο ζην ίληεξλεη; ΢ε ηη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζα είλαη αλνηθηνί Δπηιέμηε ηζηόηνπνπο κε κεδακηλέο δηαθεκίζεηο θαη ν καζεηέο; (π.ρ δηαθεκίζεηο) πεξηνξίζηε ηηο επηινγέοΑθεξαηόηεηα Πόζν έιεγρν ζα έρσ σο θαζεγεηήο; Μπνξώ λα βάισ όξηα ζην πνηνο ζπλ-δεκηνπξγεί κε ηα Τπάξρνπλ εξγαιεία θαη γη’ απηό. παηδηά; Μπνξώ λα παξαθνινπζώ πνηνο θάλεη θαη ηη; Κη εδώ ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία θαη ηζηόηνπνηEmail Γεκηνπξγείζηε δσξεάλ ινγαξηαζκνύο ζην ζρνιηθό Οη καζεηέο κνπ δελ έρνπλ e-mail δίθηπν (γηα Γπκλάζηα)
 43. 43. Δξγαιεία Web 2.0• Wikis • Video Conferencing• Blogs • Course Management• Podcasts Systems• Screencast • Content Management• Google Tools Systems• Webspiration • Widgets
 44. 44. WikisΣι είναι ένα Wiki?• “Πξόγξακκα ζε έλα εμππεηεξεηή δηθηύνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ειεύζεξα ην πεξηερόκελν.• Ο όξνο είλαη από ηε Υαβάε θαη ζεκαίλεη γξήγνξα• Έλα wiki ππνηίζεηαη όηη είλαη ν γξήγνξνο ηξόπνο γηα λα θηηάμεηο ηζηνζειίδα.
 45. 45. Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο γηα Wikis Γλώσσα Μαθηματικά Φυσικές Κοινωνικές τέχνες Επιστήμες ΕπιστήμεςΠεξίιεςε ελόο Πξόηδεθη Ηιηαθό ΢ύζηεκα Πξόηδεθη πνπβηβιίνπ Γεσκεηξίαο αθνξνύλ ζηα θνηλσληθά ζέκαηαΠξόηδεθη Αμηώκαηα θαη άιια ηαμηλνκία Πξόηδεθη γηαΓξακκαηηθήο ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεοΠξόηδεθη Πεξηνδηθόο Πξόηδεθη γηαιεμηινγίνπ πίλαθαο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο
 46. 46. Γσξεάλ Wikis• Wikispaces – http://www.wikispaces.com/
 47. 47. Παξαδείγκαηα Wiki• George Hall Elementary School Website – http://georgehall.wetpaint.com/• Our Hockey Story – http://room4-wiki.wikispaces.com/• Mrs. Abernethy’s Global Gorillas – http://jabernethy.wikispaces.com/• Go West – http://gowest.wikispaces.com• 100th Day Project – http://100thday.wetpaint.com/?t=anon
 48. 48. BlogsWhat is a Blog?• "A blog (a contraction of the term "weblog") is a type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse- chronological order. "Blog" can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog.“- Wikipedia
 49. 49. Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ Blogs Γλώσσα Μαθηματικά Φυσικές Κοινωνικές τέχνες Επιστήμες ΕπιστήμεςΗκεξνιόγηα Απαληήζεηο ζε Παξαηεξήζεηο Αληίδξαζε ζεεξγαζηώλ αλνηθηά εξσηήκαηα πεηξακάησλ γεγνλόηαΑπαληήζεηο ζε Αλάιπζε αηηηώλ θαηαλνηθηά απνηειεζκάησλεξσηήκαηα•Ηκεξνιόγηα κεηά από εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο.•Ιζηνζειίδα ηάμεο ή εξγαζίαο•Τιηθό γηα εξγαζία ζην ζπίηη
 50. 50. Δθπαηδεπηηθά Blogs• Blogger – https://www.blogger.com/start• Class Blogmeister – http://classblogmeister.com/• Edublog – http://help.edublogs.org/
 51. 51. Παξαδείγκαηα Blog• digital teacher• http://digitalausaurus.blogspot.com/• Giouliblog, ην ηζηνιόγην ηεο έθζεζεο• http://giouliblog.blogspot.com/• αξηζκαξί• http://estamou.blogspot.com/• ΓΔΝΝΑΓΔΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ• http://gennadeio.blogspot.com/
 52. 52. PodcastΣι είναι ένα Podcast?• Μηα ζεηξά από ςεθηαθά κέζα (ήρνο ή βίληεν) πνπ αλαξηώληαη πεξηνδηθά θαη κπνξώλ λα απνζεθεπηνύλ από ην ρξήζηε.-Wikipedia
 53. 53. Γηαηί Podcast?• Μπνξείο λα αθνύζεηο: – Ό,ηη ζέιεηο – Όηαλ ην ζέιεηο – Οπνπδήπνηε ην ζέιεηο• Απεξηόξηζηε ζεκαηνινγία• Οη καζεηέο απνθηνύλ αιεζηλό αθξναηήξην
 54. 54. Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο γηα Podcast Γλώσσα Μαθηματικά Φυσικές Κοινωνικές τέχνες Επιστήμες ΕπιστήμεςBooks Reports Broadcast how the Broadcast science Reenact a solution to a concepts and historical speech. problem was reach. experiments•Oral reports•Weekly broadcast of days, dates, etc… for lower grades.•Take a stance and broadcast persuasively
 55. 55. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Podcast ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑAudacity Mac & WindowsGarageband MacWavepad Mac & Windows
 56. 56. Μια ματιά @ Audacity• Γσξεάλ• Δύθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε• Γείηε νδεγίεο ζην: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Podcast+Basics
 57. 57. ScreencastΣι είναι Screencast; Δίλαη ε ςεθηαθή ιήςε ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή, ζπρλά κε αθήγεζεΙδαληθό θαη βίληεν θαζνδήγεζεο (video tutorial).
 58. 58. Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπScreencast• Δπαλάιεςε γηα ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε βνήζεηα ή ήηαλ απόληεο.• Πώο ζα νινθιεξσζεί κηα εγθαηάζηαζε ή εξγαζία.• Γηα καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο.• Οη καζεηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ δάζθαινη ζε άιινπο.
 59. 59. Γσξεάλ πξνγξάκκαηα ScreencastΟνομα URL Για:Aviscreen http://www.bobyte.com/AviScreen/index.asp WindowsCamstudio http://camstudio.org/ WindowsCopernicus http://copernicus.en.softonic.com/mac MacJing http://www.jingproject.com/ Windows & MacScreencast-O-matic http://www.screencast-o-matic.com/ ΟπνηνδήπνηεWink http://www.debugmode.com/wink/ Windows & Linux
 60. 60. A Look @ Screen-O-Matic• Γσξεάλ• Γηα θάζε ιεηηνπξγηθό• Γε ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ• Δύθνιν ζηε ρξήζε• Γξήγνξν θαη εύθνιν δηακνίξαζκα πεξηερνκέλνπ(Upload απεπζείαο ζην You Tube)
 61. 61. Google Tools Apps & SketchupGoogle Appshttp://www.google.com/apps/Google Apps is a suite of Google applications that brings together essentialservices to help your school. This is a hosted service that allows educators usea variety of Google productsSketchuphttp://sketchup.google.com/Google Sketchup allows users to create 3D models that can be made intovideos, images, and even added to Google Earth.More info at: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Google+Tools
 62. 62. Google Apps Security• Maintains features that comply with archiving regulations. (will archive emails for 10 years)• Extended filters for spam and attachments for K12 accounts• Google Docs have security setting features that allow administrators to control privacy and sharing settings.
 63. 63. Google Tools Google EarthGoogle EarthName URL Description Sample Tour: Create your own tour. [The URL will take you to a tour http://maps.google.com/maps/ms? of the National Mall in Washington, DC. This was an hl=en&ie=UTF8&vps=1&jsv=164eCreate a Tour activity created by netTrekker personnel prior to the &oe=UTF8&msa=0&msid=115675 159882378415364.000469422d53 2009 International Society for Educational Technology 32b28946b (ISTE) Convention in Washington, DC]. Take a virtual tour of national and international http://www.google.com/gadgets3D Tours structures. (Incorporate these tours into all subject /directory?synd=earth&cat=3d areas). By using Google Earth, students can travel with characters, plot out key areas, and witness the landscapes of stories they are reading in class. JeromeGoogle Lit Trips http://www.googlelittrips.org/ Burg, a co-creator of the lit trips stated that he feels these Google Maps projects can draw the students into really studying literature in a way that the authors would have wanted. (Hargadon, 2007) Real World Math utilizes Google Earth to enhance math lessons. By allowing users to add place marks,Real WorldMath http://www.realworldmath.org/ annotations, photos, and models, as well as measure distances and draw paths a collections of lessons, examples and downloads have been created.More info at: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Google+ToolsHargadon, S. (March 13, 2007) A Great “Mashup” Mapping Literary Journeys. Retrieved fromhttp://www.googlelittrips.org/
 64. 64. BlabberizeBlabberize allows you to create talkingpictures
 65. 65. BibmeBibme is a free automatic bibliography generator that supports MLA, APA,Chicago, and Turabian formatting. BibMe leverages databases provided byAmazon, FindArticles, Yahoo! News, and CiteULike to quickly andaccurately AutoFill citation information for you. BibMe will then format thecitation information according to the rules and guidelines of the style guides.If you prefer, you can enter your citation information manually. BibMe alsocontains a quick citation guide to show students the correct syntax for citingin various formats.
 66. 66. WebspirationWhat is Webspiration ? Webspiration is an online graphic organizer program created by Inspiration Software, Inc. Webspiration users can create a variety of concept maps similar to Inspiration. However, these graphic organizers are created in an online environment and can be edited by multiple users.
 67. 67. Webspiration Features• Free• Email Required (can create fake emails)• Fake emails will avert the need to supply personal information• Examples
 68. 68. Video ConferencingWhat is a Video Conference? A videoconference (also known as a videoteleconference) is a set of interactive telecommunication technologies which allow two or more locations to interact via two-way video and audio transmissions simultaneously.-Wikipedia
 69. 69. Video Conferencing Benefits• Videoconferencing appeals to students different learning styles; students who are visual and auditory learners can benefit.• Using the technology allows multiple classrooms at various locations to collaborate while learning about other cultures from primary sources.• Videoconferencing increases many students motivation to learn.• Students are able to practice and improve their presentation and communication skills.• Students improve their research skills as they prepare for the conferences.• Students practice graphing and other skills as they create pictures, graphs, or drawings on whiteboards for use during videoconferences
 70. 70. Video Conferencing SoftwareName URL Software Cost Free Web Free for up toDimdim http://www.dimdim.com/ Hosting 20 attendees Install Free to otherSkype http://www.skype.com/welcomeback/ Required Skype usersMore info at: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Video+ConferencingRequired Materials:•Headset (audio)•Webcam (video)
 71. 71. Course Management SystemWhat is a Course Management System? A course management system is a tool that allows instructors, universities, and corporations to develop and support online education.
 72. 72. Course Management Software Course & Learning Management Systems CMS / LMS / LCMSName URL Easy Setup Software / HostingECTO http://www.ectolearning.com/ecto2/Default.aspx Yes Web HostedEdu 2.0 http://www.edu20.org/ Yes Web Hosted Requires Technical KnowledgeMoodle http://moodle.com/ Install Required (Includes Demo Courses)RCampus http://www.rcampus.com/ Yes Web Hosted Requires Technical KnowledgeSakai http://sakaiproject.org/ Install Required (Free Web Hosted Trial Option)More info at: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Management+Systems
 73. 73. Content Management SystemWhat is a Course Management System? A content management system (CMS) is a collection of procedures used to manage work flow in a collaborative environment.-Wikipedia
 74. 74. How Can a Content Management System Help?• Allow for large numbers of people to contribute to and share stored data• Control access to data based on user roles. User role are used to define each use as to what information they can view or edit• Aid in easy storage and retrieval of data• Improve communication between users
 75. 75. Content Management Systems Content Management SystemsName URLJoomla http://www.joomla.org/Modx http://modxcms.com/Jaws http://www.jaws-project.com/Website Baker http://start.websitebaker2.org/en/introduction.phpCMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/More info at: http://k12ed2point0basics.wikispaces.com/Management+Systems
 76. 76. NingWhat is Ning? A platform to create social networks.
 77. 77. Why Ning• Create a professional learning network• Instruct and encourage responsible social network usage• Conduct class discussions• Present student work
 78. 78. AnimotoAnimoto allows users to create videopresentations quickly and effortlessly.
 79. 79. VoiceThreadsWhat is a VoiceThread? A VoiceThread is a collaborative, multimedia slide show that holds images, documents, and videos and allows people to navigate pages and leave comments in 5 ways - using voice (with a mic or telephone), text, audio file, or video (via a webcam). Users can doodle while commenting, use multiple identities, and pick which comments are shown through moderation. VoiceThreads can even be embedded to show and receive comments on other websites and exported to MP3 players or DVDs to play as archival movies.-VoiceThread: http://voicethread.com/#home
 80. 80. WidgetsWhat is a Widget? A web widget is a portable chunk of code that can be installed and executed within any separate HTML-based web page by an end user without requiring additional compilation. Widgets often take the form of on-screen tools (clocks, event countdowns, auction-tickers, stock market tickers, flight arrival information, daily weather etc).-Wikipedia
 81. 81. Notable MentionsName URL DescriptionWiZiQ http://www.wiziq.com/ Live online learning softwaredelicious http://delicious.com/ Social bookmarking serviceFlickr http://www.flickr.com/ Photo management & sharing applicationSlideshare http://www.slideshare.net/ SlideShare is a business media site for sharing presentations, documents and pdfsZamzar http://zamzar.com/ Free online file conversion tool
 82. 82. Classroom 2.0An educational Web 2.0 social networkingwebsite. Classroom 2.0 keeps educators andinterested parties abreast of the most currentWeb 2.0 trends including but not limited to wikis,blogs, podcasts, etc…
 83. 83. When All Else Fails
 84. 84. References• Friedman, T. L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.• Griffin, M. “Think.” (Final Jeopardy Theme Song). 1964• Palfrey, J. (2008). Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.• Prensky, M.(2001). “Digital Natives, Digital Immigrants”. In On the Horizon, October 2001, 9 (5),. Retrieved February 2, 2009 from http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20- %20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf• VoiceThread (2009). http://voicethread.com/about/• Weinberger, D. (2007, October 28). John Palfrey » Blog Archive » Born Digital. Weblogs at Harvard Law School. Retrieved February 3, 2009, from http://blogs.law.harvard.edu/palfrey/2007/10/28/born-digital/• Wikipedia (2009). http://wikipedia.org/
 85. 85. Images• Apex Global Wireless: http://www.apexglobalcom.biz/images/online-bill-pay.jpg• AOL Is Getting Desperate: http://www.funnyvideos.net.au/images/aol1.jpg• Are you a Digital Native or a Digital Immigrant: http://blog.timesunion.com/tech/files/2009/02/toddler.jpg• Assembly Line of the Ford Model T – 1913: http://www.people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/assemblyft.jpg• Beaver Creek School Museum: http://www.rootsweb.ancestry.com/~mdwchs/riorofBeaverCreekSchoolMuseumEarly20thCentu ryClassroom.JPG• Ben Stein Ferris Bueller: http://youtomb.mit.edu/thumbnail/YouTube/2/l/2luAeK0Tuu8/42acdb0adcbaa4c0332b70860d7 9a858.jpg• Ben Stein, “Ferris Bueller’s Day Off” http://morecontrol.com/wp-content/uploads/2009/09/ben- stein-565x303.jpg• Bias against climate change in U.S. textbooks: http://www.alexlockwood.net/wp- content/uploads/2008/04/textbooks.jpg• Cartoon Art Museum – Twitter: http://www.cartoonart.org/images/twitter.jpg• Colleen Deborah: http://colleendeborah.com/wp-content/uploads/digital-natives.jpg• ING Direct: http://www.netbanker.com/Images/01-aug-image001-thumb.jpg• Is Traditional Education Dying? http://webpages.scu.edu/ftp/bdonaldson/images/classroom.jpg• I Have a Digital Native Teenager: http://farm1.static.flickr.com/225/512856163_b87e37a8f3.jpg
 86. 86. Images• Independent School Educator’s Network: http://api.ning.com/files/X62GTT9ZJ5XRg9ZBYoVov2SGuygj2z-3lchVGz- Tqw12xP9308apbV6- 49s7qWVfiYCx*o*JnKd3X4cyR93qfm9N1*L2cORB/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpeg• Kids Helping on the Farm: http://www.kshs.org/publicat/kaleidoscope/graphics/2002october_kids.jpg• Lots of New iPods: http://www.theyshoulddothat.com/images/newIpods.jpg• Opus Nine: http://sites.google.com/site/opus9ens/_/rsrc/1236061902143/news/facebook_logo.jpg• Pin Required for Online Shopping: http://www.dailynews365.com/wp- content/uploads/2009/07/online_shopping.jpg• School’s Out: http://www.topfoto.co.uk/gallery/summerholidays/images/prevs/0158488.jpg• Texting is Stupid: http://battellemedia.com/images/texting_on_m1082022.jpg• The Internet for Marketers, Courtesy of Web 2.0: http://www.cashthechecks.com/wp- content/uploads/2007/09/web20.jpg• The World is Flat: http://blog.lib.umn.edu/patr0093/arch1701/The%2520World%2520is%2520Flat.jpg• Walter Cronkite: http://www.iowabroadcasting.com/cronkite/WalterCronkite.JPG• Web Guild Silicon Valley: http://www.webguild.org/images/1211573010wiki.gif• When Blogging becomes an issue: worst places to be a blogger: http://blogs.worldbank.org/files/governance/image/blog%20board.jpg• Who Goes for Shopping Online? http://www.designerclothesonline.co.uk/wordpress/wp- content/uploads/2009/06/online-shopping.jpg
 87. 87. This presentation is available for viewing at the following sites:

×