Your SlideShare is downloading. ×
11gdzumk 131104075128-phpapp02
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

11gdzumk 131104075128-phpapp02

73
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
73
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. w w w .4 bo ok .o до підручника C. 0. Карамана, 0. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоші rg ■■
 • 2. Вправа 5 К в іт и в у к р а їн с ь к ій с и м в о л іц і в ід іг р а ю т ь з н а ч н у р о л ь , о с к іл ь к и с и м в о л із у ю т ь р о г і д л я л ю д и н и п о н я т т я , я к - о т , н а п р и к л а д , м а л ь в и , ч о р н о б р и в ц і — с и м в о л р ід г о д о м у ; б а р в і н о к с и м в о л і з у є в і ч н у к р а с у , м о л о д і с т ь , з д о р о в ’я , а т а к о ж п а м ’я т ь ; н я ш н и к а с о ц ію є т ь с я з і с о н ц е м , а п р о л іс о к — із в е с н о ю . З д у б о м в у к р а їн с ь к ій т д и ц і й н і й с и м в о л іц і п о р ів н ю в а л и в е л е т н ів , т в е р д и х з а х а р а к т е р о м , н е з л а м н и х д е й , я с е н ь с и м в о л із у в а в м о л о д о г о к о з а к а , т о п о л я , к а л и н а — д ів ч и н у . Б а г а т у с и м в о л ік у м а ю т ь т в а р и н и , н а п р и к л а д , к ін ь — в ір н и й т о в а р и ш к о з а к а , р о в а — г о д у в а л ь н и ц я р о д и н и , в ів ц я — с и м в о л д о с т а т к у , а т а к о ж п о к ір н о ї, б е з в н о ї, н е р о з у м н о ї л ю д и н и . В права б Е к с к у р с о в о д . П е р е д в а м и з н а м е н и т а к а р т и н а н е в ід о м о г о х у д о ж н и к а « К о з а к І м а й » , я к а д у ж е п о п у л я р н а в н а р о д і, а д ж е з о б р а ж е н и й н а н і й к о з а к М а м а й — о р о н е ц ь р ід н о г о н а р о д у , с п ів е ц ь , ж а р т ів н и к , х а р а к т е р н и к , щ о м і г х о д и т и п о в й л ік у в а т и х в о р о б и . Т о ж в в а ж а в с я о б е р е г о м у с е л я н с ь к ій х а т і (а з о б р а ж е н ь к о (О к а М а м а я є б а г а т о ). Ч а с т о н а к а р т и н і б у в н а п и с « Я к о з а к М а м а й , м е н е н е з а й м а В ід в ід у в а ч . К о з а к м а є с у м н и й в и г л я д і н е с т в о р ю є в р а ж е н н я в е с е л о ї л ю д и н и . Е к с к у р с о в о д . Н а ц ій к а р т и н і к о з а к н а с п р а в д і с у м н и й , з а д у м л и в и й . В р у к а х у н го ко б за — с и м в о л с п ів у ч о ї д у ш і у к р а ї н ц і в , а т р о х и д а л і, з а н и м , с т о їт ь ш т ( п л я ш к а ) і ч а р к а , — с и м в о л и п а м ’я т і п р о п о л е г л и х у б о я х т о в а р и ш і в . Ц і р е ч і к .4 bo ok .o л и к о з а к о в і у м о ги л у . о rg го І го S пз D . В і д в і д у в а ч . У с т е п у д а л е к о в и д н о , к о ж н о ї х в и л и н и м о ж у т ь з ’я в и т и с я в о р о г и , а и з а ц ь к а з б р о я в и с и т ь н а д е р е в і , к і н ь п р и в ’я з а н и й . го S X т >ч о . 5 с о .с с Е к с к у р с о в о д . К о ж н а д е т а л ь н а к а р т и н і г л и б о к о с и м в о л іч н а . Д у б — с и м в о л м н о с т і, н е з л а м н о с т і; п о в іш е н а н а н ь о м у з б р о я с в ід ч и т ь п р о м и р о л ю б н і н а м ір и з а к а . К і н ь , п р и п н у т и й д о с п и с а , — г о т о в н іс т ь в о їн а в б у д ь -я к и й м о м е н т с х о п с п и с , с к о ч и т и н а к о н я й д а т и г і д н у в ід с іч н а п а д н и к а м . В і д в і д у в а ч . А я ч и т а в , щ о к і н ь — с и м в о л в о л і , а п р и в ’я з а н и й д о с п и с а — ц е с вол с о н ц я . Е кс ку р со в о д . С пр ав а в то м у, щ о сим во ли часто б уваю ть б а гато зн а ч н и м и , то м у w м о ж н а т р а к т у в а т и п о -р із н о м у . М е н і п р и є м н о м а т и с п р а в у з о б із н а н и м и , в д у м w в и м и й н е б а й д у ж и м и в ід в ід у в а ч а м и н а ш о г о м у з е ю . Д я к у ю з а у в а г у ! В п р а в а 11 Д и т я т о ч к о м , п р о с т е н ь к а , т и х е с е н ь к и й , м ’я к е с е н ь к и м и , к р и л о н ь к а х , л а с т і в ’я w І. к о л и с о н ь ц і, б и л и н о н ь ц і, т а ін . — ц е с л о в а з і з м е н ш у в а л ь н о -п е с т л и в и м з н а ч < CQ н я м , х а р а к т е р н і д л я у к р а їн с ь к о ї м о в и . Т а я , м о л о д а я — п о в н а н е с т я г н е н а ф о О п р и к м е т н и к ів , х а р а к т е р н а д л я у к р а їн с ь к о г о ф о л ь к л о р у . П е с т л и в і, м а л ь о в а К о л и с о ч к а , с о н -д р ім о т а , с о н н о , д р ім о т а - с п е ц и ф іч н о у к р а ї н с ь к і с л о в а . < ъи J3 П. 1 ) І м е н н и к и — образ, з в ’я зо к ; п р и к м е т н и к и — йм енники — своє, ц і; ч и с л і в н и к и — н а й прекрасніш и й, м ал и м ; перш им и; д іє с л о в а — д іс т а є, бачит п р и с л і в н и к и — в од н оч а с, ц іл к ом ; п р и й м е н н и к и — із , в; ч а с т к а — це; с п о л н и к и — що, і; в и г у к и — ой. 3) щ а сл и в е н ь ки й , р о зу м н е н ь ки й , зд оровень ки й. « Х а й б уд е в а ш е д и т я щ а с л и в е н ь к и м !» — п р о м о в и л а з в о р у ш л и в о ж ін б іж е н к а , я к у р а зо м з с и н о м п р и х и с т и л а н а н іч м а т и . Х л о п ч и к С а ш к о б у в р о з у м н е н ь к и й , бо весь ч ас п р о с и д ж у в а в за к н кам и. Ж ив ий 09 і з д о р о в е н ь к и й , т іл ь к и дуж е н а л я ка н и й , В асилько си у з а г л и б и н і м і ж в и в е р н у т и м б у р е в іє м к о р і н н я м в е л и к о г о д е р е в а .
 • 3. Вправа 12 Я з ы к , я з ы к , р е ч ь , о б щ е н и е ; р а с с в е т , э х о , м е с я ц (и л и л у н а ); т е м н е т ь , п р и х о д и т ь в яро сть, беситься, (п о с и д е л к и ). велеть, по велевать ; сум ерки (з а к а т ), С л ас тё н а , л а с ка , балов ство, б е го тн я ; сум ерки, вечерницы п и ть , есть; хо р о ш ен ь ко е, м алень кое. В п р а в а 13 П ередати к у т і м еду — п е р е б іл ь ш и т и П ер еб о р щ и ть , пересолить. Х о ч до р ан и п р и кл ад а й Г н у т и с я в д у г у — п ід к о р я т и с я . Г н у т ь (л о м а т ь ) с п и н у (го р б ). (з п о х в а л о ю , л е с т о щ а м и ) ; — В си п ати перцю — по б и ти , насвари ти. п о к ір н и й , З ад ать перц у, зад ать чёсу. поступливий, ласкавий. В вести в о м а н у — о б м ан у ти . Х о ть верёвки вей. Н а го в о р и ть с тр и ко р о б а. Н і за ц ап о в у д у ш у — н і за щ о, д арем но. Б р а т и н а к п и н и — н а с м іх а т и с я . •J Н и з а п о н ю ш к у т а б а к у , н и з а г р о ш , н и П од ни м ать на см ех. i« з а с и з о п ё р ы ш к о . Не 1 з у м н и й , н е к м іт л и в и й , н е т я м у щ и й . Д е М а к а р те л я т не пас — д ал еко. . К чёрту на ку л и ч ки , куд а М а ка р тел ят вистачає к л е п к и в го л о в і — неро­ Б е з ц а р я в го л о в е . П е к т и р а к ів — с о р о м и т и с я . Г л ека розбити — по св ар ити ся. Краснеть к а к р ак. Ч ёрная кош ка пробежала. .4 bo ok .o В пр ав а 14 1. rg не го н я л . Х л о п ц і з н а ш о го к л а с у р о зб и л и м іж собою гл е ка , то м у щ о в зя л и н а к п и н и од­ н о го св о го т о в а р и ш а й п е р е д а л и в ц ь о м у к у т і м е д у . О д н о к л а с н и к о б р а зи в с я й п о ­ о б іц я в в с и п а т и п е р ц ю . І н ш і т р о х и з л я к а л и с я , б о н е в и с т а ч а л о т о м у х л о п ц ю к л е п ­ к и в г о л о в і. В и р іш и л и в и б а ч и т и с я , п о м и р и т и с я , і т е п е р ї х х о ч д о р а н и п р и к л а ­ д а й — т а к і у в а ж н і, в в іч л и в і с т а л и . В п р а в а 15 П . С п і л ь н о т и , І у т в о р е н і н а^ о с н о в і є д н о с т і | в и я в и л и с я іс т о р и ч н ^ в и т р и в а ш ^ w щ и м и , ( н ^ д е р ж а ї в н і у т в о р е н н я з їх н ь о ю п о л іт и ч н о ю @ е к о н о м іч н о ю є д н іс т ю , w п р о щ о с в ід ч и т ь р о з п а д А в с т р о ^ У г о р с ь к о ї^ ^ Р о с ій с ь к о ї і м п ^ і й . І, І - - - - І . І. (ніж ), Г П та б езсп олучн иковим з в ’я з к о м ; р о з п о в і д н е , н е о - w С к л а д н е р е ч е н н я з п ід р я д н и м к л и ч н е , с т в е р д ж у в а л ь н е . П е р ш е р е ч е н н я у с к л а д н е н е в ід о к р е м л е н и м д іє п р и к м е т ­ н и к о в и м з в о р о т о м ; п ід р я д н е р е ч е н н я о б с т а в и н н е м ір и і с т у п е н я д ії. Р е ч е н ь з д іє п р и с л ів н и к о в и м з в о р о т о м н е м а є , я к і с л о в о с п о л у ч е н ь , щ о б т о ч н о в ід ­ п о в ід а л и п о д а н и м с х е м а м . В п р а в а 17 їж б орщ з гр и б а м и , д е р ж и я з и к за зуб ам и . прості од носкл ад ні спо н укал ьн і ре­ У м ій с к а з а т и , у м ій і з м о в ч а т и . чення У д а р з а б у в а є т ь с я , а с л о в о п а м ’я т а є т ь с я . Гостре слов ечко ко л е сер дечко. Д о б р е слово вар те за в д а т ку . п р о с т і д в о с к л а д н і р о з п о в ід н і р е ч е н н я
 • 4. п р о с т е о д н о с к л а д н е р о з п о в ід н е р е ­ чення В ід т е п л о г о с л о в а і л ід р о з м е р з а є . В ч е н н я в щ а с т і к р а с и т ь , а в н е щ а с т і т іш и т ь д в о с к л а д н е р о з п о в ід н е ре­ чення Гол ова н е н а те , щ о б т іл ь к и к а ш к е т н о си ть ! п р о с т і о к л и ч н і р о з п о в ід н і р е ч е н н я . В у м іл о г о і д о л о т о р и б у л о в и т ь ! просте В ік ж и в и — в ік н а в ч а й с я . од носкладне спонукальне речення В п р а в а 21 я к іс н і в ід н о с н і п р и к м е т н и к и в а ж л и й іа | ін ш о м о в н н а й т а с н іц іїй х і oo k. or у к р а їТ іс ^ ^ .п р о д у к т и в н ій ^ н а й д а в н ш іІй їЗ g II. 1. у к { ж ш с ь їг |о г о ! у їГ і^ їїГ н с й с а І Є В £0П Є ^С Ь К@ .е в ^ е и с ь к И к у л ь т у р н ій б е з п о с е р е д н |їм 1 ^ к р а ін с щ § .4 b Ч л ен и р ечення — означення М о р ф о л о г іч н и й р о з б ір важлива — п р и к м е т н и к , п . ф . в а ж л и в и й , я к іс н и й , ж і н . p ., о д н и н а , н . в ід м ., т в . w гр у п а , у р ечен н і озн ачен ня. В п р а в а 22 w w II. Р е ч е н н я р о з п о в і д н е , н е о к л и ч н е , п р о с т е , у с к л а д н е н е в і д о к р е м л е н и м Д ІЄ П р И К ' м е т н и к о в и м з в о р о т о м т а о д н о р ід н и м и р е ч е н н я м и , п о ш и р е н е , п о в н е . ім ен. І д іс п р п км . п р ипм . п р и км . ім ен. Прийм . Л е к с и к а , І 3 a n o 3 i ^ j ^ ^ ^ _ 3 ^ у і ^ ^ н с ь і с о ї м о в и _ | 2і а с л і ^ о ^ , ДІССЛ. прийм . І є в і.мен. прик>^. п р и км . п р и км . пр и км . сполуч. ч е с ы ^ , с л о в а їщ ^ , ^ у м ^ н с ь і^ , ;^ т о ^ с ы ^ (т ^ імен. пр ийм . в займ. Д еяких займ . ім ен. ін ш и х м о в а х . В права 23 II. 1) І в ід м ін а II в ід м ін а Р. в . I I I в ід м ін а I V в ід м ін а в іт р и н і (у ) р о ц і — р о к у участь — кн и гу м а г а з и н ів — м а г а з и н у га л у зі (н а ) В к р а їн і Тарас — Тараса Ш евченко — Ш евченка видання — видання І |
 • 5. мову С П ІВ Ц Я — доля народу — народу С П ІВ Ц Я (в ) п е р е к л а д і — п е р е к л а д у душ у час — часу Лесі Українки д ити нств ом — д ити нств а Ольги Кобилянської разу — разу (до) рук літературу (у ) в е ч о р і — в е ч о р а у к р а їн ц я м и — у к р а їн ц я / україністики З акарп аття — З акарп аття с'ле п т у хлопець — хлопця знайо м ств о — знайом ств о мова по ето м — по ета (в ) о р и г ін а л і — о р и г ін а л у тв о р и — тв ору «Кобзаря» — «К о б зар я* g Ів а н а — Ів а н а oo k. or П ід к о в у — П ід к о в и ( д о ) О с н о в ’я н е н к а — О с н о в ’я н е н к а ' І. Ф р а н к а — І. Ф р а н к а ж аль — ж алю ф акультет — ф акуль тету (п о )ф а к у л ь т е т у у н ів е р с и т е т у — у н ів е р с и т е т е .4 b в ід д іл — в ід д іл у р о з д у м ів — р о з д у м у з а (ф а х ) — ф а х у w т о в а р и ш ів — т о в а р и ш а науко в ц і — науковця w w в и кл ад ачі — викл ад ача редактори — редактора п ер екл ад ачі — перекл ад ача розвиток — р озв итку з в ’я з к і в — з в ’я з к у м іс ц е В права 25 В л а с н і р озду м и про роль у к р а їн сь к ої п іс н і в р озв и т к у м у зи ч н о ї культ ури с у с ід н іх народів П іс н я ту н е з н а є к о р д о н ів . М и а ф р о а м е р и к а н ц ів у к р а їн с ь к у вж е не дивуєм ося, по чув ш и у в и ко н ан н і гу р ­ п іс н ю « Ч о р н о б р и в ц і* , « П іс н ю про руш ник* п ід с п ів у ю т ь н а к о н ц е р т а х у к р а їн с ь к и х в и к о н а в ц ів у в с ь о м у с в іт і. Н е м о ж н а н е з г а ­ д а т и й г у р т « В В * н а ч о л і з і с о л іс т о м О л е г о м С к р и п к о ю , я к и й і в П а р и ж і , і в і н ш и х є в р о п е й с ь к и х к р а їн а х п р и й м а ю т ь я к р ід н и х . А щ о г о в о р и т и п р о у к р а їн с ь к у н а ­ р о д н у п іс н ю ! Ї ї ч а р ів н і м е л о д ії н а д и х а л и б а г а т ь о х к о м п о з и т о р ів і н ш и х к р а їн н а с т в о р е н н я с в о їх в л а с н и х т в о р ів . П іс н ю С . К л и м о в с ь к о г о « їх а в к о з а к з а Д у н а й * ,
 • 6. щ о п о п у л я р н а в б а г а т ь о х н а р о д ів , ш в е д и , н а п р и к л а д , в в а ж а ю т ь с в о є ю н а ц іо н а л ь н о ю . Я в в а ж а ю , щ о с а м е п і с н я с п р и я є в з а є м о п о р о з у м і н н ю н а р о д ів , ї х н і й д р у ж б і , в ч и т ь ж и т и в м и р і т а з л а г о д і . Н е д а р е м н о ж і с н у є к р и л а т и й в и с л і в : « П і с н я н е з н а є к о р д о н ів » . В права 35 II. 2 ) С т а н о в и т ь — д і є с л о в о , н . ф . с т а н о в и т и , н е д о к о н а н и й в и д , д і й с н и й с п о с іб , т е п . ч а с , З о с о б а о д н и н и , I I д іє в ід м ін а , у р е ч е н н і п р и с у д о к , п о в ’я з а в — д іє с л о в о , н . ф . п о в ’я з а т и , д о к о н а н и й в и д , д і й с н и й с п о с і б , м и н у л и й ч а с , ч о л о в іч и й р ід , о д н и н а , І д іє в ід м ін а , п р и с у д о к . Н ародився — д іє с л о в о , н . ф . н а р о д и т и с я , д о к о н а н и й в и д , з в о р о т н е , д і й с н и й с п о с іб , м и н у л и й ч а с , ч о л о в іч и й р ід , о д н и н а , I I д іє в ід м і н а , п р и с у д о к . В права 37 II. 1 ) д и с е р т а ц ія , д о ц е н т , с л а в іс т и к а , н ім е ц ь к о м о в н е т а а н гл о м о в н е к у л ь т у р н е с е р е д о в и щ е , ін ф о р м а ц ій н а б л о к а д а , с и н т а к с и с , ф у н д а м е н т а л ь н а п р а ц я , ф о ­ н о л о г ія , г р а н - п р і ф о р у м у в и д а в ц ів , м о в о з н а в с т в о , л іт е р а т у р о з н а в с т в о , с л а ­ p в і с т и ч н а б і б л і о т е к а , п а м ’я т к и , л і т о п и с и , х р о н і к и . Є в а н г е л і я , д а в н ь о р у с ь к а , fO I п р а с л о в ’я н с ь к а , с и с т е м н і т е о р е т и ч н і в и с н о в к и , н о в а у к р а ї н с ь к а м о в а , ч е р н і ­ ro S ro г ів с ь к а т р а д и ц ія . В права 39 П З rg D. В и н я т к о в і з д іб н о с т і т а в е л и ч е з н а п р а ц я н а д с о б о ю з р о б и л и А г а т а н г е л а К р и м с ь к о ­ г о п о л іг л о т о м , щ о з н а в п о н а д ш іс т д е с я т м о в н а р о д ів с в іт у , в ід о м и м у ч е н и м і п о е ­ т о м . К о ж е н у ч е н ь м а є з н а т и , я к д ія т и п р и н а д з в и ч а й н ій с и т у а ц і ї: п о ж е ж і , п о в е н і, Ü в и т о к у п о б у т о в о го г а з у , д о р о ж н ь о -т р а н с п о р т н ій п р и г о д і т а ін ш и х . .4 bo ok .o d ro В права 42 s I T II. Д и с е р т а ц ія (в ід л а т и н , р о з в ід к а , р о з д у м и , д о с л ід ж е н н я ) — н а у к о в а п р а ц я , п ід го то в л е н а д л я п р и л ю д н о го з а х и с т у н а з д о б у тт я в ч ен о го с т у п е н я к а н д и д а т а чи д октора н а у к. g 'c М о н о г р а ф і я ( в і д м оно — о д и н , граф ія — п и с а т и ) н а у к о в а п р а ц я , в я к і й ґ р у н т о в ­ о н о д о с л ід ж у є т ь с я л и ш е о д н е п и т а н н я а б о о д н а т е м а . В права 47 w Ct w Ж ивопис, w г р а ф ік а Н а у к а т а о б *є кти Т е х н ік а її вивчення В и д и з в у к ів , з в у к о в и м ір ю вальні прилади авто портр ет < CQ О стереоекран а г р о х ім ія уль тразвук акварель в ід е о т е л е ф о н б іо с ф е р а ф он ом етр е к с л іб р и с р а д іо к а н а л г е о д е з ія п о л іф о н ія суперобклад инка ультразвук с е й с м о л о г ія аер отанк < терм орукавиця к а р д іо с к о п J3 U ф он ом етр X В права 48 II. 1) а м ф іб ія ; 2 ) б а р о м е т р ; 3 ) б ін о к л ь ; 4 ) т е л е с к о п ; 5 ) о с ц и л о г р а ф ; 6 ) б о к с . В права 50 CJ N С т и л іс т и ч н і ф іг у р и — ц е о с о б л и в і п о б у д о в и , щ о в ід х и л я ю т ь с я в ід з в и ч а й н о г о с и н ­ т а к с и ч н о г о т и п у й д а ю т ь о р и г ін а л ь н у ф о р м у д л я о б р а з н о го в и р а ж е н н я д у м о к і п о ­
 • 7. ч у т т і в л ю д и н и . Н а й б і л ь ш в і д ч у т н и й с т и л і с т и ч н и й е ф е к т с т в о р ю є т ь с я р я д о м ф іг у р , щ о є о б ’є к т о м в л а с н е с т и л і с т и ч н о г о с и н т а к с и с у . у м о в ч а н н я — ц е с т и л іс т и ч н а ф іг у р а , я к а з а л и ш а є в ід ч у т т я н е д о м о в л е н н я , н е з а ­ к ін ч е н о с т і, о б ір в а н о с т і в и с л о в у з н а в м и с н и м н а т я к о м н а з а м о в ч а н н я я к о г о с ь ф а к j y . У с н о ц я ф іг у р а т в о р и т ь с я с в о є р ід н о ю п а у з о ю , х а р а к т е р н о ю д л я о б р и в у р е ч е н дя, я к а н а п и сь м і п о зн ач аєть ся тр ь о м а к р а п к а м и . Ф іг у р а у м о в ч а н н я н а й ч а с т іш е в и к о р и с т о в у є т ь с я в у с н о м у м о в л е н н і, у м о в і д і й о в и х о с іб х у д о ж н і х т в о р і в і т . п . О с о б л и в о б а г а т е н а ц і ф і г у р и м о в л е н н я в м о ,іе н т и в и р а ж е н н я т р и в о г и м о в ц я , й о г о п о д и в у , р о з д у м ів , н е с п о д ів а н и х в р а ж е н ь , п е р е с т о р о ги , п о г р о з и , н е р іш у ч о с т і, т а є м н и ч о с т і т о щ о . Ін о д і п о р я д із ф іг у р о ю п р и х о в а н о го з м іс т у . Таким у м о в ч а н н я м іс т и т ь с я й р о з ’я с н е н н я з а г а д к о в о г о ч и чином зам овчуван ня с в о є р ід н о р о з к р и в а є т ь с я або П Ід к а з у є т ь с я . Ц и м д о с я г а є т ь с я н а п р у г а у в а г и ч и т а ч а . ^ О р и г ін а л ь н у с т и л іс т и ч н у ф іг у р у т в о р и т ь о с о б л и в и й в и д п о в т о р ів , щ о д іс т а в н а з в у ^ р я іс и н д е т о н , я к и й є п о в т о р а м и с л у ж б о в и х с л ів з п е в н и м с т и л іс т и ч н и м з а в д а н н я м . Н а т л і с у ц іл ь н о г о т е к с т у в и с т у п а ю т ь ч а с т о п о д в ій н і т а с и м е т р и ч н і п о в т о р и , їр о л і с и н д е т о н и , щ о п е р е б у в а ю т ь у р і з н и х в з а є м о з в ’ я з к а х , т в о р я ч и с в о є р і д н и й п о в ­ торний ко м п л е кс . (І. Б іл о д ід ) О зн а к и н а у к ового ст илю : с с и ч н і. Т е р м ін и — с т и л іс т и ч н і ф іг у р и , у м о в ч а н н я , о б р и в р е ч е н н я , п а у з а , т р и .4 bo ok .o н і, с и м е т р и ч н і п о в т о р и , п о в т о р н и й к о м п л е к с . С л о в а о д н о з н а ч н і. rg і а п к и , у с н е м о в л е н н я , п р и х о в а н и й з м іс т , п о л іс и н д е т о н , с л у ж б о в і с л о в а , п о д в ій ­ П о в т о р ю є т ь с я к л ю ч о в е с л о в о с т и л іс т и ч н і ф іг у р и , у м о в ч а н н я , п о л іс и н д е т о н . О б ­ р а з н і з а с о б и в ід с у т н і. У с к л а д і с л о в а . Ін т е р н а ц іо н а л ь н и й п р е ф ік с п о л і — (б а га т о ) — п о л іс и н д е т о н . С у - 'ф Ь с с и , щ о н а д а ю т ь с л о в у а б с т р а к т н о г о з н а ч е н н я — е н н я , - а н н я ( п о ч у в а н н я , м о в ­ л е н н я , у м о в ч а н н я , в и р а ж е н н я , н а п р у ж е н н я т а ін .) М о р ф о л о г ії. Ч а с т о в ж и в а ю т ь с я в ід д іє с л ів н і ім е н н и к и (н е д о м о в л е н н я , н е з а к ін ч е - І іс т ь , о б і р в а н і с т ь , з а м о в ч а н н я , р о з ’я с н е н н я т а і н . ) с и н т а к с и с і. П е р е в а ж а є п р я м и й п о р я д о к с л ів , ш и р о к о в ж и в а ю т ь с я с л о в о с п о [ е н н я « і м е н н и к -І- і м е н н и к у р о д . в і д м і н к у » — в и р а ж е н н я д у м о к , в і д ч у т т я н е - w ім о в л е н н я , з а м о в ч а н н я ф а к т у , в и р а ж е н н я т р и в о г и т а і н . Р е ч е н н я з д е б іл ь ш о г о В права 56 О с н о в н а ф у н к ц ія ц ь о го у р и в к а — п е р е к о н а н н я , сф ер а з а с т о с у в а н н я — с т а т т я в w 1. w іа д н і. Г о л о в н и й т и п — о п и с . г а з е т і, ж у р н а л і ; м о в л е н н я м о н о л о г іч н е ; с т и л іс т и ч н и м и о з н а к а м и т е к с т у є : о б ­ р а з н іс т ь , е м о ц ій н іс т ь , я с н іс т ь , л о г іч н іс т ь . Л е к с и ч н і о с о б л и в о с т і м о в н и х з а с о б ів ; в ж и в а н н я с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о ї л е к с и ­ ки ( р іч н и ц я Н е з а л е ж н о с т і, е н т у з іа з м , м а т е р и н с ь к а м о в а , с в ід о м іс т ь , д у ш а , н а ц іо н а л ь н а н а д ія ) ; ф р а з е о л о г із м ів (о м о л о д и т и с я д у ш е ю ; ін с т и н к т и в н о п р о ­ р и в а т и с я , ч и н и т и с п р о т и в , з а р о н ю в а т и у с в ід о м іс т ь ); х у д о ж н і х з а с о б ів ( е п і­ тети — з а ч е р с т в іл и й ч о л о в ік , т и с я ч о г о л о с е с к а н д у в а н н я ; м е т о н ім ія — Х р е щ а т и к с к а н д у в а в *; м етаф ора — «весь « т о ж я к н е о б х ід н і ц і з е р н а » ; п о в т о р и ). Р е ч е н н я р із н о м а н іт н і з а б у д о в о ю , ін т о н а ц іє ю . О т ж е , ц е т е к с т п у б л іц и с т и ч н о г о с т и л ю . 2. О с н о в н а ф у н к ц ія ц ь о г о у р и в к а — п о в ід о м л е н н я , с ф е р а з а с т о с у в а н н я — н а у к о ­ в а с т а т т я , п і д р у ч н и к ; м о в л е н н я м о н о л о г іч н е ; с т и л іс т и ч н и м и о з н а к а м и т е к с т у є : т о ч н і с т ь , ч і т к і с т ь , д о к а з о в і с т ь , л о г і ч н і с т ь , о б ’є к т и в н і с т ь д у м к и . В ж и в а ю т ь ­ с я с п е ц іа л ь н і т е р м ін и й з в о р о т и : г р а м а т и ч н а т р а д и ц ія , о п и с , м о р ф о л о г іч н а с т р у к т у р а , н е в ід м і н ю в а н і і м е н н и к и , к а т е г о р і й н а м о р ф о л о г іч н а о з н а к а , в ід м і-
 • 8. н а , в ід м ін к о в а ф о р м а . Р е ч е н н я в е л и к і, с к л а д н і. З у с т р іч а ю т ь с я с л о в о с п о л у ч е н я « ім е н н и к + ім е н н и к у р о д о в о м у в ід м ін к у * : т р а д и ц ія о п и с у ; ч а с т и н а ім е н н к ів , н а л е ж н о с т і д о в ід м ін и . О т ж е , ц е т е к с т н а у ко в о го с ти л ю . 3. О с н о в н а ф у н к ц ія ц ь о го у р и в к а — п о в ід о м л е н н я , с ф е р а з а с т о с у в а н н я — ід с т р у к ц і я ; м о в л е н н я м о н о л о г іч н е ; с т и л іс т и ч н и м и о з н а к а м и т е к с т у є : н а я в н іс т с т а н д а р т н о ї к а н ц е л я р с ь к о ї л е к с и к и ( п р і з в и щ е , і м ’я , п о б а т ь к о в і , о с о б и с т і д н і , в ід о м о с т і п р о о с в іт у т а п р о ф е с ій н и й д о с в ід , в а к а н с і ї) ; в і д с у т н і е м о ц ій н о з б а р в л е н і с л о в а , в и к л а д г р а н и ч н о т о ч н и й ; р е ч е н н я с к л а д н і. О т ж е , ц е т е к с т о ф іц ій н о -д іл о в о г о с т и л ю . 4. О с н о в н а ф у н к ц ія ц ь о го у р и в к а — п е р е к о н а н н я , е с т е т и ч н и й в п л и в ; с ф ер а з стосув анн я — р о м а н ; м о в л е н н я м о н о л о г іч н е . С т и л і с т и ч н и м и о з н а к а м и т е с т у є : о б р а з н іс т ь ( е п іт е т и д у р н а , н е й м о в ір н у , н е з в и ч а й н е ; п о в т о р и — п о о б іц я в о б іц я н к и , о б іц я в ; к в іт к у , к в іт о к , п о р ів н я н н я — с х о ж у н а т и х г л и н я н и х б е р г и н ь ) , е м о ц ій н іс т ь (ч е р е з р и т о р и ч н і п и т а л ь н і р е ч е н н я ). Р е ч е н н я р із н о м а н іт н за будовою , м етою ви сл о в л ю в ан н я ; в ж и в а єть с я невласне п р я м а м ова. p О тж е , це те кс т х у д о ж н ь о го сти л ю . го I го a го 1 ) Т а р а с у Ш е в ч е н к у — Т а р а с о в і Ш е в ч е н к у (о д н о м а н іт н і к о н с т р у к ц і ї) П о в т о р и « ц е б у в » , Т а р а с а Ш е в ч е н к а (м о ж н а з а м ін и т и н а « п о е т а » , « В е л и к о г Кобзаря») rg го В права 57 II. .4 bo ok .o 2 ) О с т а н н є р е ч е н н я в ж и т о в н а у к о в о м у с т и л і, я к и й н е п о є д н у є т ь с я з х у д о ж н і на п о ч атку тексту. u го s X T >4 D. .5 с 3 ) У н а у к о в о м у с т и л і в ід с у т н і с л о в а е м о ц ій н о з а б а р в л е н і (с в іж е н ь к і, с у х е н ь к с л о в а , я к і є в о с т а н н ь о м у р е ч е н н і. В права 58 П е д а г о г и , ц і н е в с и п у щ і т р у д ів н и к и , у ч и л и н а с в ід п о в ід а л ь н о с т і, в и х о в у в а л и т р о з в и в а л и к р а щ і л ю д с ь к і я к о с т і. Ін к о л и й с в а р и л и , к о л и м и н а ц е з а с л у го в у в а л и Т іл ь к и з ч а с о м п о ч и н а є м о р о з у м іт и , щ о їх н і у р о к и н е п р о й ш л и д а р е м н о , щ о т і з н н н я , я к і в о н и д а л и н а м , д о п о м о гл и к о ж н о м у з н а с в т іл и т и с в о ї м р ії в ж и т т я . М и д C[ ж е в д я ч н і с в о їм у ч и т е л я м . З а в д я к и ї х н і й н а п о л е г л и в ій п р а ц і в и п у с к н и к и в п е в н w о н о й д у т ь у с а м о с т ій н е д о р о с л е ж и т т я . w Д о п у щ е н і л е к с и ч н і п о м и л к и — н е в с и п у ч і, п о в т о р и , п р о с т о р іч н і в и с л о в и з р о з м о в н о п о б у т о в о г о с т и л ю в п у б л іц и с т и ч н о м у с т и л і (в и с т у п і) ; н е у з г о д ж е н і о с о б о в і ф о р м и д w є с л ів т а з а й м е н н и к ів . В права 59 < ÜQ С т и л ь х у д о ж н і й , ж а н р — п о в іс т ь , о п о в ід а н н я . О С и н о н ім и ; х ід н и к о м — с х о д а м и ; < м і ж т и м и г іл ь з а м и — м і ж в и с т р іл я н и п р о й ти — пробратися; м и патро нам и; с т р іл я в — п а л и в , в ід с т р іл ю в а в с я ; л е й т е н а н т — о ф іц е р ; ки н у в с я — рвонув; б и в а л а , в ід г у к у в а л а с я г л у х о ю л у н о ю ; с т а в н а в к о л іш к и — с т а т и н а к о л ін а ; терм осити — см и кати ; обвалю валися — руш ил ися; >N б у д и н к у г л у х о в ід л у н ю в а л а — д о м у в ід ­ розривалися — рвалися, вибухали; U X н ерухом о — без р у х у , не р у х аю ч и с ь , н п а д а л а — л е т іл а ; подаю чи озн ак ж и ття ; ц е г л а — ш м а т к и с т ін ; б у л а з а к р и в а в л е н а — з а л и т а к р о в ’ю ; п ід в а л і — л ь о х у ; щ о й о м у р о б и т и — я к й о м у д ія т и ; ч е к а в — о ч ік у в а в ; з ір в а в с я з м іс ц я — с к о ч и в ;
 • 9. ^ввал иться — вп ад е, о б в ал и ть ся; с н іг о м — х о л о д н и м ; дибкол о — н а в к р у ги ; за я к у с ь м и ть л е й т е н а н т — через я к и й с ь дробрався — п р о кр а в с я ; ч а с , з а х в и л и н у б о є ц ь , в о їн . (5 л и р о з к и д а н і — в а л я л и с я ; у іі У р и в о к в т р а т и в ін д и в ід у а л ь н і с т и л ь о в і о с о б л и в о с т і а в т о р а , к о л о р и т , т о м у а в т о р ­ с ь к и й в а р іа н т б у д е б іл ь ш д о ц іл ь н и м . В права 60 С т и л ь м о в л е н н я — п у б л іц и с т и ч н и й , т и п — р о з п о в ід ь , ухудож ньом у с т и л і. Д у ш а у к р а їн с ь к о ї ж ін к и ! П р а ц ь о в и т а , х а з я й н о в и т а й , р а з о м із т и м , в ід к р и т а для к р а с и . Ц я кр а с а в и с ту п а л а в усь о м у — у р о з п и с а н ій к в іт а м и й п ів н и к а м и у в и ш и ти х сорочках та р у ш н и ка х , п е ч і, у д б а й л и в о з м а щ е н ій г л и н о ю д о л ів ц і. П р и т р у ш е н ій д у х м я н и м з іл л я м . А в с к іл ь к о х п іс н я х т а в ір ш а х о с п ів а н і б іл е н ь к і у к р а їн с ь к і х а т и з в и ш н е в и м и с а д о ч к а м и , із м а л ь в а м и , щ о з а г л я д а ю т ь у в ік н а , ^ ” Іо р н о б р и в ц я м и , к р у ч е н и м и п а н и ч а м и ! Г о с п о д и н я в с ь о го ц ь о г о й н а т х н е н н и ц я — у к р а їн с ь к а ж і н к а . ^ І в н а й б і д н і ш і й с е л я н с ь к і й р о д и н і в с і — в ід н а й с т а р ш и х д о н а й м е н ш и х — м а л и ^ ш и т і с о р о ч к и . П о к у т ь , в ік н а т а д в е р і п р и к р а ш а л и с я с п е ц іа л ь н и м и р у ш н и к а м и . g Н а з а р у ч и н а х і в е с іл л я х , п р и в и к о н а н н і і н ш и х о б р я д о в и х д ій с т в о б о в ’ я з к о в о б у л и oo k. or ц і в и т в о р и м и с т е ц т в а . Р у ш н и к и з п іс н е ю в и ш и в а л и с я , з п іс н е ю й п о д а в а л и с я , а щ е т ^ Q. ^ з * л іб о м т а с іл л ю , с и м в о л із у ю ч и у к р а їн с ь к у г о с т и н н іс т ь . Г' Г С а м е в у з о р а х , к о л ь о р а х в и ш и в о к р о з к р и в а ю т ь с я е с т е т и ч н і с м а к и у к р а їн с ь к о ї н к и , н а ц іо н а л ь н и й х а р а к т е р т а н е п о в т о р н і о с о б л и в о с т і ї ї р ід н о ї з е м л і. U ГО В права 65 І. ^ Х арактери стика ^ .4 b Ів а н е н к а О л е к с а н д р а П е т р о в и ч а , щ о н а р о д и в с я 1 9 9 6 р о к у в м іс т і О с к іл ь с ь к у Х а р к ів с ь к о ї о б л а с т і й п р о ж и в а є з а а д р е с о ю : м . О с к іл ь с ь к , в у л . С а д о в а , б у д .7 к в .5 3 . Ів а н е н к о О л е к с а н д р н а в ч а є т ь с я в О с к іл ь с ь к ій З О Ш № 1 з п е р ш о го кл а с у . В и - Д о и в с е б е з д іб н и м , п р а ц ь о в и т и м у ч н е м , з н а н н я м а є н а в и с о к о м у т а д о с т а т н ь о м у сг с О S w Ш в н я х . Н а й б іл ь ш е й о м у в д а ю т ь с я п р е д м е т и ф із и к о - м а т е м а т и ч н о г о ц и к л у . Д о б р е ^ Р о л о д іє к о м п ’ ю т е р о м , б р а в у ч а с т ь у м іс ь к и х о л ім п іа д а х із ф із и к и т а ін ф о р м а т и к и , п о с ід а в І - П м іс ц я . w w де н е о д н о р а з о в о З а й м а є т ь с я с п о р т о м , є ч л е н о м ш к іл ь н о ї ф у тб о л ь н о ї к о м а н д и . Користується авто ритетом с ер ед о д н о к л а с н и к ів . З а х а р а к т е р о м с п о к ій н и й , ^ і в н о в а ж е н и й . В ід п о в ід а л ь н о в и к о н у є д о р у ч е н н я . В в іч л и в и й , т а к т о в н и й , з п о в а ІЮ ю с т а в и т ь с я д о с т а р ш и х . Р е к о м е н д у є т ь с я д л я в с т у п у н а ф із и к о - м а т е м а т и ч н и й ф а к у л ь т е т у н ів е р с и т е т у . Х а р а к т е р и с т и к а н а д а є т ь с я д л я п р е д ’ я в л е н н я з а м іс ц е м в и м о г и . CD О Д иректор ш кол и /Т и м ч а к О .І. / К л а с н и й к е р ів н и к /Л о з о в а В . М . / ^ В права 6 6 X I О М е р ія — 1 . М у н і ц и п а л ь н е м іс ц е в е у п р а в л і н н я , о ч о л ю в а н е м е р о м . 2 . П р и м і - щ е н н я , б у д и н о к м у н іц и п а л ь н о г о у п р а в л ін н я . Д е п а р т а м е н т — 1 . А д м ін іс т р а т и в н о -т е р и т о р іа л ь н а о д и н и ц я у Ф р а н ц ії. 2 . У д е я к и х д е р ж а в а х , н а п р и к л а д у С Ш А , н а з в а в ід о м с т в а , м ін іс т е р с т в а . 3 . У цар­ с ь к ій Р о с ії — в ід д іл и у р я д і у с т а н о в . 4 . С а м о с т ій н і о р г а н и у п р а в л ін н я , я к і п о ­ ч и н а ю т ь з ’я в л я т и с я н и н і . К о м е р с а н т — л ю д и н а , я к а з а й м а є т ь с я к о м е р ц іє ю . ^ X '< г ІС
 • 10. М е н е д ж е р — п р е д с т а в н и к с п е ц и ф іч н о г о с о ц іа л ь н о г о п р о ш а р к у с у ч а с н о г о п іл ь с т в а — н а й м а н и х п р о ф е с ій н и х к е р у ю ч и х ( д и р е к т о р п ід п р и є м с т в а , K н и к о к р е м и х п ід р о з д іл ів ) н а ф ір м а х , у т р е с т а х т а ін . Б р о к е р — п о с е р е д н и к п р и у к л а д а н н і р із н и х у г о д , у т о м у ч и с л і й н а б ір ж і. А к ц ія — 1. Ц ін н и й п а п ір , щ о в и п у с к а є т ь с я а к ц іо н е р н и м т о в а р и с т в о м п р а в о в л а с н и к о в і н а о т р и м а н н я д и в ід е н д ів . 2 . А к ц і я — д ія , в ч и н е н а д л с я г н е н н я б у д ь -я к о ї м е т и . Д и в ід е н д — ч а с т и н а п р и б у т к у а к ц іо н е р н и х т о в а р и с т в , я к у щ о р іч н о р о з п о ю т ь м і ж а к ц іо н е р а м и з а к і л ь к іс т ю а к ц і й , з а л е ж и т ь в ід в е л и ч и н и ч и с т о г о б у т к у і к іл ь к о с т і а к ц ій . М е ц е н а т — б а га ти й п о кр о в и тел ь н а у к і м и стец тв . Словосполучення: — го sc s 1 т ё: 5 ъ о Ct а к ц і я п р о т е с т у , а к ц і ї п ід п р и є м с т в а ; — спонсо р за хо д у , щ е д р и й спонсор; — п. в и п л а ч е н і д и в ід е н д и , в и с о к і д и в ід е н д и ; — в ід о м и й м е ц е н а т , м е ц е н а т х у д о ж н ь о ї в и с т а в к и . or g Ü б ір ж о в и й б р о к е р , б р о к е р з н е р у х о м о с т і; — Ім п іч м е н т — в и с л о в л е н н я н е д о в ір и г л а в і у р я д у , д е р ж а в и . Ін а в г у р а ц ія — ц е р е м о н ія в с т у п у н а п о с а д у г л а в и д е р ж а в и , в и с о к о ї д у х о в н о ї о С а м і т — з у с т р і ч г л а в д е р ж а в , у р я д і в і з в и с в і т л е н н я м у з а с о б а х м а с о в о ї ін м а ц ії. bo ok . 0 м е н е д ж е р ф ір м и , р о з у м н и й м е н е д ж е р ; — М о н і т о р и н г ’— к о н т р о л ь , с п о с т е р е ж е н н я . П р о л о н г а ц ія — п о д о в ж е н н я . О м б уд см ен — в и с о ка по сад ова особа, я к а н а гл я д а є за д о тр и м а н н я м п р а в лю д П р о м о у т е р — в к о м е р ц і й н и х ф ір м а х а г е н т п о п р о с у в а н н ю , п р о д а ж у т о в а р Речник — с ь к іс т ю п р е д с т а в н и к о ф і ц і й н о ї о с о б и ч и о р г а н і з а ц і ї д л я з в ’я з к і в з г р о .4 го 1 го 2 го Q . го б а г а т и й к о м е р с а н т , п ід п р и є м л и в и й к о м е р с а н т ; — ? д е п а р т а м е н т п о л іц ії, м іс ц е в и й д е п а р т а м е н т ; — I К и ї в с ь к а м е р ія , с в я т к о в і з а х о д и м е р ії; — С п а м — н е п о т р іб н а ін ф о р м а ц ія в к о м п ’ ю т е р і. w Б р е н д — т о р г о в а м а р к а ; в і д о м е і м ’я . В права 67 w w М е р ч а н д а й з ін г — ч а с т и н а п р о ц е с у з м е т о д и к и п р о д а ж у то в а р у. < 0Q 0 а ) т і, що м аю т ь оф іц ій н о - б ) я к і н алеж а т ь до л ек си ­ в ) т і, що не вживают к и в с іх к н и ж н и х ст и л ів, в оф іційно-діловом у cm д іл о в е за ба р в л ен н я у тому чи сл і й оф іційнод іл о в о го < м а т и м іс ц е обум о ви ти о д н а -о д н іс ін ь к а х а ­ ъс н е п р а ц е з д а т н іс т ь констатувати тинка U 1 р о з ір в а н н я у г о д и реж им дня м е л а н х о л ій н и й позивач у р о ч и с т е в ід к р и т т я к о р о т к а п а м ’я т ь м іш а н и н а п о с в ід ч е н н я п р о в ід р я - ІС >4 нове п р и зн ачен н я дження с в ід ч е н н я з ій т и 3 р у к за я в ка на участь л а б о р а т о р н і д о с л ід ж е н н я тезко в з я т и д о в ід о м а н е в ід к л а д н о ю нка суд очи нств о п о в ід о м л е н н я ку м и р натов пу р е є с т р а ц ія ш л ю б у пр итрим ати язи к
 • 11. ПО ТОЧНИЙ ( « н и н іш н ій » ) н е о б х ід н о з д ій с н ю в а т и пр итрим ати язи к н и ж ч е п ід п и с а н и й а к т в ід в а н т а ж е н н я т о в а р у наввипередки р е к л а м а ц ія п ід р а х у в а т и с в о ї м о ж ­ м орф ем а к а с а ц ій н а с к а р г а ливості ф резер . кл опотання ін г а л я ц ія неустойка у запл анованом у по­ рядку ім е н о в а н и й д о в е с т и д о в ід о м а В права 68 Брокер — сп ец іаліст бірж і. В ал ю та — грош ова одиниця будь-якої країн и . В а у ч е р — п р и в а т и з а ц ій н и й ч е к . Дебітор — борж ник. Г р о ш і — о с о б л и в и й т о в а р , щ о в и к о н у є р о л ь в с е з а га л ь н о го е к в ів а л е н т а . г К о н т р а к т — д о г о в і р , у г о д а з а в з а є м н и м и з о б о в ’я з а н н я м и с т о р і н . ■Кред и тор — п о зи ч а л ь н и к. П ри буток — сум а, на я к у пр иб уто к перевищ ує затрати. or g П р о д ю с е р — д о в ір е н а о с о б а к і н о к о м п а н і ї ; я к а з д ій с н ю є і д е й н о - х у д о ж н і й і о р г а н і Ів а ц ій н о - ф ін а н с о в и й к о н т р о л ь н а д п о с т а н о в о ю ф іл ь м у ; в ід о м і р е ж и с е р и , а к т о р и , сценаристи. ■ Т о в а р о о б іг — п р о ц е с о б і г у п р о д у к т і в п р а ц і; е к о н о м і ч н и й п о к а з н и к , я к и й в ід о б р а - bo ok . ‘ ж а є с п іл ь н у в а р т іс т ь п р о д а ж у з а с о б ів в и р о б н и ц т в а і п р е д м е т ів с п о ж и в а н н я . В права 69 Запрош ення Ш а н о в н а Л ю д м и л о С е м е н ів н о ! У ч н ів с ь к и й т а п е д а г о г іч н и й к о л е к т и в З О Н І № 1 м . О с к іл ь с ь к а з а п р о ш у є В а с w в актовом у залі ш ко л и . О р гк ом іт ет В права 70 w і З в іт П р о п р о в е д е н н я Т и ж н я у к р а їн с ь к о ї м о в и т а л іт е р а т у р и у З О Ш № 1 селищ а w і .4 і н а с в я т к у в а н н я Д н я ш к о л и , я к е в ід б у д е т ь с я 1 8 т р а в н я 2 0 1 2 р о к у . П о ч а т о к о 9 - 0 0 П е р ш о т р а в н е в е Б о р ів с ь к о г о р а й о н у Х а р к і в с ь к о ї о б л а с т і. 1 2 - 1 8 к в іт н я 2 0 1 2 р о к у в ш к о л і в ід б у в с я т р а д и ц ій н и й Т и ж д е н ь у к р а їн с ь к о ї м о в и т а л іт е р а т у р и . У п р о г р а м і з а х о д у б у л и у р о ч и с т е в ід к р и т т я , в и п у с к в ід е о га з е т и т а к л а с н и х с т ін н ів о к , п р и с в я ч е н и х п р о б л е м а м м о в и т а ц ік а в и м м а т е р іа л а м з л іт е ­ р а т у р и . К о ж н а п а р а л е л ь к л а с ів го т у в а л а с в о ї т в о р ч і к у л ь т у р о л о г іч н і п р о е к т и й п р е ­ зе н ту в а л а їх . П ’я т и к л а с н и к и п р о в е л и к о н к у р с н а к р а щ о го з н а в ц я н а р о д н о ї тв о р ч о с ті — к а ­ з о к , п р и с л ів ’ їв , с к о р о м о в о к , з а г а д о к . У ч н і ш о с т и х к л а с ів п о к а з а л и ф о л ь к л о р н е с в я т о з у с т р іч і в е с н и . С е м и к л а с н и к и з м а г а л и с я в д е к л а м а ц ії в ір ш ів у к р а їн с ь к и х п о е т ів . В о с ь м і к л а с и п р о в е л и г р у « Б р е й н -р и н г » « Ч и з н а є ш т и ф р а з е о л о г ію ? » . Д е в ’я т и к л а с н и к и с т в о р и л и а г іт б р и г а д у й в и с т у п и л и п е р е д у ч н я м и р із н и х к л а с ів із П ід г о т о в л е н и м и ц і к а в и м и м а т е р і а л а м и п р о Т . Г . Ш е в ч е н к а , й о г о п о п у л я р н і с т ь у с в і т і . Д е с я т і к л а с и п р о в е л и е к с к у р с і ю у с т в о р е н о м у н и м и к а б і н е т і « Л іт е р а т у р а р ід н о г о Краю ».
 • 12. Заверш ився тиж д ень н а я к ій були В ипускники у к р а їн с ь к о ї м о в и т а л іт е р а т у р и у р о ч и с т о ю н а г о р о д ж е н і п е р е м о ж ц і к о н к у р с ів ш кол и — члени д р а м а ти ч н о го та гу р тка , л ін ій к о ю , акти вні учасники по казал и свою з а х о д ів . акторську м а й с т е р н іс т ь , п р е д с т а в и в ш и в и с т а в у з а п ’ є с о ю М . К у л і ш а « М и н а М а з а й л о » . У ч и т е л я м т а к е р ів н и к а м п р о е к т ів , а д м ін іс т р а ц іє ю ш к о л и б у л и в и н е с е н і п о д я к и . 19.04.2012 О ргком іт ет В п р а в а 71 Д о к у м е н т : Л и с т -п р о х а н н я З а в ід у в а ч у м іс ь к о ї б іб л іо т е к и Г р и щ е н к о Т . О . Л и с т -п р о х а н н я Д и р е к ц ія З О Ш № 1 м . С та р о д у б о в п р о с и ть В а с д о з в о л и ти у ч н е в і 1 0 -Б к л а с у ш к о ­ л и М и к и т ч у к у С е р г ію Л е о н ід о в и ч у к о р и с т у в а т и с я ф о н д а м и в ід д іл у р ід к іс н и х к н и г д л я н а п и с а н н я р е ф е р а т у з а т в о р ч іс т ю п и с ь м е н н и к і в X I X — п о ч а т к у X X с т о л іт ь . Ш к о л а н е с е в ід п о в ід а л ь н іс т ь з а з б е р е ж е н н я к н и г . p го Д и р ек т ор ш коли Я к и м ч у к 1.В. I Ü го S 1 т 5 с о сс rg 0 ЗО Ш № 1 м . Золотовеьк oo k. o ъс В права 72 II. А кт № 2 2 3 .0 3 .2 0 1 2 р. передачі м ат ер іа л ьн и х ц ін н ост ей с п о р т и в н о ї с е к ц ії боксу П ід с т а в а : н а к а з д и р е к т о р а З О Ш № 1 в ід 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 р . С к л а д е н о к о м іс іє ю : Г о л о в а к о м іс ії — з а в у ч з в и х о в н о ї р о б о ти Ф е д я й ч е н к о Л . І. .4 b го 5 го Q. ГО Ч л е н и к о м іс ії: п е д а г о г -о р г а н із а т о р К р е й д у й П . Д . у ч и т е л ь ф із в и х о в а н н я Д о ц е н т о в В . С . у ч е н ь 1 1 -А к л а с у , ч л е н ш к іл ь н о г о п а р л а м е н т у В а с и л е н к о Є . М . w П р и с у т н і: т р е н е р с п о р т и в н о ї с е к ц ії з б о к с у К о р о т к и й Ю . П . М а кс и м ч е н ко І.І. w w 2 3 б е р е з н я 2 0 1 2 р о к у к о м іс ія п е р е в ір и л а н а я в н іс т ь м а т е р іа л ь н и х ц ін н о с т е й у с п о р т и в н ій с е к ц і ї з б о к с у і к о н с т а т у в а л а ф а к т п е р е д а ч і н о в о м у т р е н е р о в і М а к с и м ч е н к у Іг о р ю Ів а н о в и ч у т а к и х м а т е р іа л ь н и х ц ін н о с т е й : 1 . Б о к с е р с ь к а г р у ш а — 1 ( о д н а ) в а р т іс т ю 3 0 0 ( т р и с т а ) г р и в е н ь . < 0Q О < 2 . Б о к с е р с ь к і р у к а в и ц і — 5 ( п ’ я т ь ) п а р в а р т іс т ю 5 0 0 ( п ’ я т с о т ) г р и в е н ь . 3 . О г о р о ж а д л я р и н г у — 1 ( о д н а ) в а р т іс т ю 1 5 0 (с т о п ’ я т д е с я т ) г р и в е н ь . 4 . С п е ц іа л ь н і м а т р а ц и — 4 ( ч о т и р и ) в а р т іс т ю 6 0 0 ( ш іс т с о т ) г р и в е н ь . С к л а д е н о в т р ь о х п р и м ір н и к а х : 1 -й п р и м ір н и к — б у х г а л т е р ії; XI U X 2 -й п р и м ір н и к — з а в го с п у ; 3 -й п р и м ір н и к — т р е н е р о в і с е к ц ії. Г о л о в а к о м іс ії (п ід п и с ) Л . І. Ф е д я й ч ен ко Ч л е н и к о м іс ії: (п ід п и с и ) П . Д . Крейдун В. >4 С. Д оцентов Є . М . В асиленко П р и с у т н і: (п ід п и с и ) Короткий Ю . П . М а к с и м ч е н к о 1 .1 .
 • 13. Вправа 73 П ом ил ки: Н е в к а з а н о , п р о щ о а к т , д а та , н а я к ій п ід с т а в і с к л а д е н и й ; п о с а д и п е р е в ір я ­ ю ч и х , н е о б х ід н и й п е р е л ік м а т е р іа л ь н и х ц ін н о с т е й ; у с к іл ь к о х п р и м ір н и к а х с к л а д е н и й і к о м у в о н и п р и з н а ч е н і. В п р а в а 75 П рото кол № 9 за га л ь н и х зб о р ів у ч н ів I I 2 7 .0 5 .2 0 1 2 к л а су С а х н о в сь к о го л іц е ю № Голова М и т ч е н к о Н .В . С екретар П р и с у т н і: 2 р. Ц в іт к о в а Л . Ю . к е р ів н и к п е д а г о г іч н о ї п р а к т и к и О лексю к Ю . C ., к л а с н и й к е р ів н и к 8 к л а с у С т е п а н ч е н к о О . І., у ч н і 11 к л а с у . П орядок денний: П р о р е з у л ь т а т и п е д а г о г іч н о ї п р а к т и к и у 8 к л а с і. Слухали: . О л е к с ю к Ю .С . Ін ф о р м у в а л а п р о р е з у л ь т а т и п е д а г о г іч н о ї п р а к т и к и л іц е їс т ів у 8 к л а с і ( ін ф о р м а ц ія д о д а є т ь с я ). rg В иступил и: С т е п а н ч е н к о О . І. В и с л о в и л а п о д я к у п р а к т и к а н т а м , я к і о р г а н із у в а л и у 8 к л а ­ с і к і л ь к а ц і к а в и х з а х о д ів і з у м іл и щ е б іл ь ш е з г у р т у в а т и у ч н і в с ь к и й к о л е к т и в . .4 bo ok .o Ухвалили: П е д а г о г іч н у п р а к т и к у з а р а х у в а т и в с ім у ч н я м 1 1 к л а с у л іц е ю . В и н е с т и п о д я к и н а й а к т и в н іш и м у ч н я м із з а н е с е н н я м в о с о б о в і с п р а в и . Д о р у ч и т и о ф о р м и т и з в іт п р о п р а к т и к у Ів а н ц о в ій О . А . т а Я ц е н к у В . О . Н. в . (п ід п и с ) Г о л о в а з б о р ів С екретар М итченко Л . Ю . Ц в іт к о в а (п ід п и с ) В права 76 П рото кол № 1 р. w 2 5 .0 4 .2 0 1 2 w за с ід а н н я у ч н ів сь к о ї р а д и С ер ед н я н сь к ої гім н а з ії JV5 6 Г о л о в а з б о р ів (п ід п и с ) В ер б о ва Г . І. t С екретар (п ід п и с ) Гол об ород ько І . В . w ( 1 . П о р я д о к д е н н и й : ін ф о р м а ц ія п р о п ід г о т о в к у д о К В К . 2 . П р и с у т н і: у ч и т е л і Т и м ч у к Я . П . , Л е с ь К . П . , Р у д н є в а В . І . , 1 1 у ч н ів т а їх н і б а т ь к и , ч л е н и у ч н ів с ь к о ї р а д и . 3 . С лухали: Г і л і н і ч е в у Ю . В . Ін ф о р м у в а л а п р о п і д г о т о в к у д о К В К т а п о с т і й н и й з р и в р е п е ­ т и ц ій о к р е м и м и у ч а с н и к а м и к о м а н д и . 4 . В иступил и: Тим чук Я .Н . ін ф о р м у в а .т а п р о н е д и с ц и п л ін о в а н іс т ь д е я к и х ч л е н ів к о м а н д и К В К , з р и в р е п е т и ц ій , п о с т ій н у р о з м о в у п о м о б іл ь н о м у т е л е ф о н у К о н д р а т ь е в а О л е к с а н д р а н а у р о ц і з іс т о р ії. 5. В иступил и: Г о л о в а з б о р ів (п ід п и с ) Г . І. В ербова С екретар (п ід п и с ) І. В . Голобородько 6. Ухвалили: О г о л о с и т и д о г а н у К о н д р а т ь е в у О л е к с а н д р у з а р о з м о в и п о м о б іл ь н о м у т е л е ф о н у Н а у р о ц і з іс т о р ії; о п р и л ю д н и т и ц ю у х в а л у ч е р е з ш к іл ь н у п р е с у .
 • 14. Вправа 81 З а го л о в к и ; « Д у б и ш у м л я т ь » , « Ш у м л я т ь д у б и » , « Т о й , щ о в н ь о го о ч і го в о р я ть » Т е к с т о б р а з н и й , з б а г а т ь м а х у д о ж н ім и з а с о б а м и , е м о ц ій н о з а б а р в л е н о ю л е к с и к о ю , р із н о м а н іт н и й з а б у д о в о ю , м е т о ю в и с л о в л ю в а н н я т а ін т о н а ц іє ю . О т ж е , ц е т е к с т х у ­ д о ж н ь о го сти л ю . Тропи С т а р е з н і, с и з и м , д р іб н и х , с у м о в и т и м , о б ш а р п а н и м т а ін . — е п іт е т и . В іт е р в и г р а є , г о р л и ц я п р о м а й н е с ір о - г о л у б о ю с т р іч к о ю ; р а н о к о с м іх н е т ь с я , н о ­ с и в б е з ж у р н іс т ь і в т іх у — м е т а ф о р и . Ш у м л я т ь , н іб и м а р я т ь с т о л іт н і с н и ; д и в и л и с ь , н іб и д о к ір л и в о п р о м о в л я л и — п о р ів н я н н я . Б а г а т о т а к о ж с т и л іс т и ч н и х ф іг у р : ін в е р с ія , р и т о р и ч н і з а п и т а н н я , з в е р т а н н я , риторичні о кл и чн і речення. II. Д л я ін д и в ід у а л ь н о - а в т о р с ь к о г о с т и л ю х а р а к т е р н і: в н у т р іш н ій м о н о л о г , о б р а з ­ н іс т ь , е м о ц ій н іс т ь , м е т а ф о р и ч н іс т ь , в ж и в а н н я н е о л о г із м ів ( с р іб л о с т р у н н и м ), го I го 5 го Q . го п л е о н а з м ів (п у т ь — д о р іж е н ь к у ) . В права 82 Ц е т е к с т х у д о ж н ь о го с т и л ю , ж а н р -в ір ш , у я к о м у ш и р о к о в ж и в а ю т ь с я х у д о ж н і засо би. rg p Т р оп и Е п іт е т и : н а й в и щ и х , н а й т е м н іш и х , н а й г ір к іш о г о , н а й п а л к іш о м у т а ін . S I ■y >s D . .5 с о М етаф ори: та єм н и ц я вродилася, зол отих со тах, та єм н и ц я ж и т т я в и б ухал а. С т и л і с т и ч н і ф іг у р и : а н а ф о р а (д е с ь т а м , у с я , г е н т а м ) ; а н т и т е з а ( г л и б и н а х — в и с о ­ т а х , с в іт л а — м о р о к у , т ь м а в а — с в іт л а , х о л о д і — с п е к о т і) ; ін в е р с ія ( т а є м н и ц я з о л о ­ т и с т а і з ір к а ) ; о к с ю м о р о н ( н а й п а л к іш о м у х о л о д і, х о л о д н ю ч ій с п е к о т і, н а й г і р к і ш о ­ г о с о л о д у , н а й с о л о д ш о г о б о л ю ), п о в т о р и ( н а й в и щ и х т а ін .) . М о р ф о л о г іч н і, с л о в о т в о р ч і з а с о б и : з м е н ш у в а л ь н о -п е с т л и в і с л о в а (п е л ю с т и н к а ); п р е ф ік с и т а с у ф ік с и з і з н а ч е н н я м з б іл ь ш у в а н о с т і ч и з м е н ш у в а н о с т і ( н а й в и щ и х , н а й т е м н іш о г о , х о л о д н ю ч ій ) . Р е ч е н н я р із н о ї б у д о в и , у с к л а д н е н і, я к і у в и р а з н ю ю т ь п о е з ію . w w S .4 bo ok .o П о р ів н я н н я : я к п е л ю с т и н к а , я к б д ж о л а . U го В права 84 Т р оп и w Е п іт е т и : в іч н а . я ? и в а , т и с я ч о л іт н ь о ї, г о л у б и м и , в іч н о . М е т а ф о р и : з ір к и с м ія л и с ь , к р а й р и д а є і с п ів а , у с е р ц е п р о с и т ь с я . < OQ О < Г іп е р б о л и : н а с т о с т о р іч , н а т и с я ч у в ік ів . С т и л іст и ч н і ф ігури Ін в е р с ія : т ь м и т и с я ч о л іт н ь о ї, о ч и м а г о л у б и м и , м у д р іс т ь в іч н а , л ю б о в ж и в а . Б а г а т о с п о л у ч н и к о в іс т ь ( п о л іс е г н д е т о н ). : і , а . ■iC Х у д о ж н и й п а р а л е л із м : к о л и з і р к и с м ія л и с ь к р і з ь в іт т я — х т о с ь у п е р ш е в и м о в и в u X Р и т о р и ч н е о к л и ч н е р е ч е н н я : Х т о с ь т і с у ц в і т т я з в у к і в в и н а х о д и в , І Ц о с т а л и п о т ім «лю блю ». м о в о ю н а р о д ів ! У м о в ч а н н я : Л ю б о в ж и в а ..., н а т и с я ч у в ік ів ... Ім е н н и к и н а з и в а ю т ь к л ю ч о в і п о н я т т я — « с л о в о » , « л ю б о в » , « г н ів » , « з р а д а » т а ін . > П р и к м е т н и к и в и с т у п а ю т ь у р о л і о з н а ч е н ь , я с к р а в іш е й в и р а з н іш е з м а л ь о в у ю т ь предм ети, поняття. Д іє с л о в а т е ж н а з и в а ю т ь к л ю ч о в і п о н я т т я , н а п р и к л а д , « л ю б л ю » , н а д а ю т ь т в о р о в і е к с п р е с ії, д и н а м із м у .
 • 15. Вправа 88 В ід гу к про к арт ину Д . К у ст а н ов и ч а «О с ін н ій д у е т » З о л о т а в а о с ін ь . Б а г р я н и т ь с я к в і т . Я м етеликом барвистим З а п із н іл а р а д іс т ь с я є . П о н е с у с ь в с в іт и — Щ е х о ч м и т ь ц в іс т и — Д обре б собі м и л у Щ а с т я ц е — й в іт р а м н е р о з н е с т и . Т а м собі зн а й ти . З акр уж л яєм в танц і Л я л ечкам и впали П ід б л а к и т ь неб ес! П ід з а в ’я л и й л и с т . Т іл ь к и ж н е б у в а є О т а к и й -т о в н а с , м е т е л и к ів . У ж и т т і чудес Д о л іт а н н я х и с т . Х м у р о б л и м н е о с ін ь . С пим о ж до весни м и . Н у а там — зи м а Я к к в іт о к з е р н я . О сь б у л и м е те л и к и — З п р о л іс к о м б л а к и т н и м А у ж е нем а! З ’ я в и т ь с я м е т е л и к ів д и т я . В пр ава 93 Ч е р е з ф ін а н с о в у к р и з у е к о н о м ік а б а г а т ь о х к р а їн б у л а в а г о н і ї. З а к л ю ч н и м а к о р ­ д о м п р о м о в и в ід о м о г о о р а т о р а б у л а п р и т ч а п р о с ія ч а . М а й с т е р -ф р е з е р у в а л ь н и к брався з а н а й с к л а д н іш у т и б а л а н с у в а ти м іж — асом у ц ій с п р а в і. Й о м у з а в ж д и п е р е д б а ч а л и н е г о д у . В ір у с з р а д н и ц т в а с т ій к и й rg тр о м р об оту, а д ж е був не зв и ка­ п р ав д о ю т а б р е х н е ю . К іс т к и с та р о го с л у ж и л и й о м у б а р о м е ­ у народу, я ки й н е ц ік а в и т ь с я с в о є ю іс т о р іє ю , с в о їм р о д о м . Н а н е б і д у е т о м в и с т у п и л и д в і я с к р а в і .4 bo ok .o з ір к и . Г а з е т н а іс т е р ія н е в п л и н у л а н а р іш е н н я в ч е н о г о п р о д о в ж у в а т и д о с л ід ж е н н я _ п р о ш к ід л и в и й в п л и в н а л ю д и н у Г М О . П іс е н н и й м а р а ф о н т р и в а в т р и д н і й с у т т є в о п о п о в н и в б л а г о д ій н и й ф о н д . О д и н із р е ц е п т ів з д о р о в ’ я л ю д и н и — ї ї в ід м о в а в ід ш к ід л и в и х з в и ч о к . Б а т ь к о м іг б и н а т и с н у т и н а в ід п о в ід н і в а ж е л і й в л а ш т у в а т и д о н ь к у в п р е с т и ж н и й в у з , а л е т а р іш у ч е в ід м о в и л а с я . Ін ф л я ц ія с о в іс т і в ід б у в а є т ь с я в с у с п іл ь с т в і, к о л и в о н о п о ч и н а є н е д о в ір я т и в л а д і а б о б о я т и с я ї ї . У з а л і п а н у в а л а а т м о с ф е р а д о б р о з и ч л и в о с т і. > В права 97 1. к о ж н о ї л ю д и н и є об ов’я з о к — w У О б о в ’я з о к і п о в и н н і с т ь п е р е д м а т ір ’ю , щ о д а л а ж и т т я , п е р е д л ю д ь ­ м и , с е р е д я к и х в о н а з р о с т а є ч и з р о с л а , п е р е д р ід н о ю з е м л е ю , н а я к і й в о н а ж и в е . в сі ц і обов’я з к и прописані в д ерж авних законах. Є ще закони н е п и с а н і, w Не м о р а л ь н і, з в и ч а є в і. І я к щ о с и н п ік л у є т ь с я п р о с т а р е н ь к у м а т ір н е з а в е л ін н я м с е р ­ w ц я , а н і б и в и к о н у є п о в и н н і с т ь , т о ц е с в ід ч и т ь п р о й о г о б е з с е р д е ч н іс т ь , ч е р с т в іс т ь , б е з д у х о в н іс т ь . В и к о н у в а т и с в о ї о б о в ’я з к и б а г а т о л ю д е й в в а ж а ю т ь з а ч е с т ь , а н е з а о б т я ж л и в у п о ­ в и н н іс т ь — т а к и м ч и н о м , п ід т в е р д ж у є т ь с я ї х н і й с т а т у с г р о м а д я н и н а й л ю д и н и . 2. Д о п о м о г а і д о б р о ч и н н іс т ь Д о п о м о г а і д о б р о ч и н н іс т ь — с л о в а , п о н я т т я , б л и з ь к і з а з н а ч е н н я м . Д о п о м о г а м о ж е б у т и о д н о р а з о в о ю , а д о б р о ч и н н іс т ь — ц е с т а н д у ш і , с п о с іб ж и т т я . Л ю д и н а н е м о ж е б у т и щ а с л и в о ю , к о л и п о р я д є н е щ а с н і, т і , я к і п о т р е б у ю т ь у в а г и , д о п о м о г и , а л е н е о т р и м у ю т ь ї ї . Д о б р о ч и н н іс т ь , н а м ій п о г л я д , м о ж у т ь з д ій с н ю в а т и н е л и ш е з а м о ж н і л ю д и . Н е п о т р е б у є м а т е р іа л ь н и х з а т р а т д о б р е с л о в о , а л е , с к а з а н е в ч а с н о , я к б а гато зн а ч и ть во но д л я л ю д и н и ! І щ е о д н е. Ч и ж м о ж е в в а ж а ти с я д о б р о ч и н ц ем т о й , х т о о б д іл я є у в а г о ю с в о їх р ід н и х , н е д о п о м а г а є їм , н е п ід т р и м у є їх ? 3. С п ів п е р е ж и в а н н я і ж а л іс т ь В м іт и с п ів п е р е ж и в а т и — й о г о р а д іс т ю , п ід т р и м у в а т и ц е з н а ч и т ь в ід ч у в а т и б іл ь , т р и в о г у ін ш о г о , р а д іт и словом і д іл о м . Ж а л іс т ь ж е д у ж е часто о б р аж ає , п р и н и ж у є л ю д и н у , п о к а з у є ї ї с л а б к іс т ь , н а г а д у є п р о ї ї в а д и . З ін ш о г о б о к у , ж а л іс т ь
 • 16. п о в и н н а с п р а ц ю в а т и т о д і, к о л и з б и р а є ш с я з к и м о с ь лю диною , твариною , росл ною в ч и н и ти ж о р с тко , несправедливо. У ш л ю б н и х ц е р е м о н ія х б а г а т ь о х н а р о д ів є х о р о ш а ф р а з а п р о т е , щ о б п о д р у ж ж я б л о з а в ж д и в ір н и м , д р у ж н и м і в г о р і і в р а д о с т і. С а м е н а в м ін н і с п ів п е р е ж и в а т и , м ій п о гл я д , і б у в а ю т ь н а й м іц н іш і ш л ю б и . 4. Гум ор і сатира Г у м о р і с а т и р а — ц е в и д и к о м іч н о г о . А л е г у м о р — л е г к а , д о б р о з и ч л и в а н а с м іш к я к а н е о б р а ж а є , а м ’ я к о в к а з у є н а д е я к і н е д о л ік и . Т о й , х т о в м іє п о с м ія т и с я н е л и ш н а д ін ш и м и , а й н а д с а м и м с о б о ю , — л ю д и н а з гу м о р о м . П р о т е б у в а ю т ь у н а ш о м у ж и т т і н е д о л ік и , я к і н е в и п р а в и т и л е г к и м г л у з у в а н я м . В о н и п о тр ебую ть ж о р с т к о ї к р и т и к и . Ц е й буде с ати р а . Б а га то л ю д ей л ю бл я к р и т и к у в а т и ін ш и х , н е п о м іч а ю ч и п р и ц ь о м у в л а с н и х в а д . З ін ш о г о б о к у , х о ч е т ь с я н а г а д а т и х о р о ш е п р а в и л о с у ч а с н и х ін т е р а к т и в н и д іл о в и х , р о л ь о в и х іг о р : « К р и т и к у ю ч и , п р о п о н у й с в о є !» . В права 98 Твір-роздум {В пз Щ о з н а ч и т ь з н а й т и себе? ^ а. ГО м о с у . А л е н а й б іл ь ш е т а є м н и ч о г о в и я в и л о с я в н ій с а м ій . М у д р и й в и с л ів г о в р и т ь : « П із н а й себ е — і т и п із н а є ш с в іт » . Т о ж к о ж н о м у з н а с , п е р ш за в с е , т р е rg 2 го Л ю д и н а п із н а л а б а г а т о т а є м н и ц ь н а в к о л и ш н ь о г о с в іт у , п р и р о д и , н а в іт ь к о з ’я с у в а т и : Щ о я х о ч у , щ о я м о ж у , щ о с л ід з р о б и т и , щ о б р е а л із у в а т и с в о ю м р ію . ^ В ид атни й у к р а їн с ь к и й ф іл о с о ф і письм енник Г. С. С ковород а висун .4 bo ok .o н а в іт ь т е о р ію п р о с а м о п із н а н н я т а с а м о в д о с к о н а л е н н я . А щ е в б а г а т ь о х б а й к а ф іл о с о ф с ь к и х т р а к т а т а х п е р е к о н л и в о д о в ів , щ о л ю д и н а щ а с л и в а т о д і, к о л и о б и р пз с о б і п р о ф е с ію , р ід з а н я т ь в ід п о в ід н о д о с в о їх з д іб н о с т е й і н а х и л ів , з а й м а є т ь с ї у л ю б л е н і з а н я т т я . У н и х т е ж м о ж н а й п о т р іб н о з н а й т и с е б е . ♦с р о д н о ю п р а ц е ю *. Та н е т іл ь к и роб ото ю живе лю дина. Є щ е родина, дру ^ У с в іт і б а г а т о ц ін н о с т е й . С е р е д н и х є с п р а в ж н і т а ф а л ь ш и в і. Р о з п із н а т и їх н ю с у ^ .5 'с т а в и б р а т и п р а в и л ь н і м о л о д і й л ю д и н і , б е з ж и т т є в о г о д о с в ід у , б у в а є н е л е г к о . Т о й - т а к Г р и г о р ій С а в и ч С к о в о р о д а н а г о л о ш у в а в , щ о с о в іс т ь л ю д и н и м а є б у т и « я к ч и с т к р и ш т а л ь » . Б а г а т с т в о , с л а в а п р и в а б л и в і, а л е я к щ о в о н и з д о б у т і ч е с н и м ш л я х о м . О Н и н і м о ж н а п о б а ч и т и б а г а т ь о х б із н е с м е н ів -м е ц е н а т ів , я к і б у д у ю т ь х р а м w о р г а н із о в у ю т ь к о н к у р с и т в о р ч о ї м о л о д і, м и с т е ц ь к і в и с т а в к и , г о в о р я т ь п р о к р а с к у л ь т у р у , д у х о в н іс т ь , а л е н е с о р о м л я т ь с я с п у с к а т и п р о м и с л о в і в ід х о д и в р іч к т р у їт и w п о тихень ку лю дей н е я к іс н и м и пр од уктам и, рекл ам увати тю тю н о ві а л ко го л ь н і вироби. w Л ю д и н а с л а б к а з а с в о є ю п р и р о д о ю , л е г к о п ід д а є т ь с я с п о к у с а м р о з к і ш н о г о с в іт І с и л ь н а в о д н о ч а с , я к щ о з у м іє п р о т и с т о я т и ц и м с п о к у с а м , н е й д е н а к о м п р о м іс з і с в о є <С 00 с о в іс т ю , з н а х о д и т ь с е б е , з а в о й о в у є п р а в о б у т и г ід н и м з в а н н я Л ю д и н и н а н а ш ій з е м л ^ ^ В права 99 П. П р о з о в и й т в ір н а а к т у а л ь н у т е м у с у ч а с н о с т і, в я к о м у й д е т ь с я п р о р е а л ь н і п ґ- д ії, ф а к т и , л ю д е й , н а з и в а є т ь с я -Q с т в е р д ж у в а л ь н е , с к л а д н е , с к л а д н о п ід р я д н е з п ід р я д н и м о з н а ч а л ь н и м р е ч е ^ н я м , я к е с т о їт ь в с е р е д и н і г о л о в н о г о й в и д іл я є т ь с я к о м а м и . ^ 2 Головне речення: „ п р и км . „ ім ^ н .п р и й м . п р и км . ім ен. ім ен. « П р о з о в и и , т в ір н а а к т у а л ь н у т е м у с і^ а с н о с т і... н а з и в а є т ь с я н а р и с о м » — д в о >% скл ад не, повне, пош ирене; _ , g j н а р и с о м . (Р е ч е н н я П ід р я д н е р е ч е н н я : іірийм . за й м ., сполуч. сл. „ дієсл. прийм . « j' яком у йдеться n jjq п р и км . реалы п р о з п о в ід н е , н е о к л и ч н імен. ім ен. ім ен. п о д іі,^ а к т и _ ,^ ію д е и » о д н о с к л а н е , б е зо с о б о в е , п о в н е , п о ш и р е н е , у с к л а д н е н е о д н о р ід н и м и ч л е н а м и .
 • 17. III. Д о к у м е н т а л із м — в и к о р и с т а н н я у т в о р а х м и с т е ц т в а с п р а в ж н іх ф а к т ів , п о д ій . А д р е с а ц ія — 1 . С п о с іб у с т а н о в л е н н я в ід п о в ід н о с т і м і ж м н о ж и н о ю о д н о т и п н и х о б ’є к т і в т а м н о ж и н о ю ї х н і х а д р е с . 2 . М е т о д і д е н т и ф і к а ц і ї м і с ц е з н а х о д ж е н н я о б ’є к т а . Ф а к т а ц і я — ф і к с а ц і я ф а к т і в з п е в н о ї т е м и п р о б л е м и ; п і д т в е р д ж е н н я д ум ки ф актам и. В права 100 II. О р ф о гр а м и Р і з ь б л е н і й — в і д р і з ь б а , ь п і с л я м ’я к о г о [ з ’ ] в к і н ц і с к л а д у ; к о л и с ц і — б е з ь, м і ж д в о м а м ’я к и м и п р и г о л о с н и м и ь н е с т а в и т ь с я ; п о х о д и т ь в і д к о л и с к а -ск-; н о в е н ь к і — с у ф і к с -еньк- з ь; тка л я — нем ає подвоєння; в и г о т о в л е н н ю — п о д в о є н н я в а б с т р а к т н и х і м е н н и к а х в ід д іє с л ів н о г о п о х о д ж е н н я ; р а д о с т і — б е з ь, м і ж д в о м а м ’я к и м и п р и г о л о с н и м и , к р і м л, ь н е с т а в и т ь с я ; р о з м а л ь о в а н і — п р е ф і к с р оз-, ь п і с л я м ’я к о г о [ л ’ ] п е р е д о ; в и п а л е н и м и — с у ф і к с -єн- б е з п о д в о є н н я в н е н а г о л о ш е н і й п о з и ц і ї ; с ь о г о д н і — ь п і с л я м ’я к о г о [ с ’ ] п е р е д о ; о б ’є д н а н н я — а п о с т р о ф п і с л я п р е ф і к с а , щ о з а к і н ч у є т ь с я н а т в е р д и й п р и г о л о с ­ rg н и й п е р е д €•; « Г у ц у л ь щ и н а » — в л а с н а н а з в а — н а з в а о б ’є д н а н н я п и ш е т ь с я з в е л и к о ю б у к в и .4 bo ok .o в л а п к а х ; с у ф і к с -ик- п і с л я щ. В пр ав а 102 П ор т р ет н и й нарис В с е д о б р е , м у д р е , с в іт л е й ч и с т е — в ід у ч и т е л я . К о л и я б ачу н а ш о го вчител я м а те м а ти ки В а л е н т и н у П а в л ів н у , о д р а з у з г а ­ д у ю з н а м е н и т і п о е т и ч н і р я д к и В а с и л я С и м о н е н к а « Ік с п л ю с іг р е к з п р и с в я т о ю « Ч о р н я в ій м а т е м а т и ч ц і* . Я н е за зд р ю у ж е н ік о м у — Д е щ е м уд р и х та к и х знайти? w Ц е ж м е н і с т а л о в п е р ш е в ід о м о : w Ік с п л ю с іг р е к — ц е б у д е ш т и . Тридцять п ’я ть р о к ів том у до н а ш о ї ш ко л и прийш ла молода, е н е р г ій н а , ч о р н я в о ю , м олодою та w справд і чорняв а « м атем а ти ч ка ». І, я к не д ивн о, та ко ю ж е н е р г ій н о ю в о н а з а л и ш а є т ь с я й д о т е п е р , щ о п р а в д а , м о л о д о ю б іл ь ш е д у ш е ю , бо р о к и б е р у т ь с в о є . З а п л е ч и м а — с о т н і в и п у с к н и к ів , я к і з м о г л и з а с в о їт и ц ю т о ч н у й д о с и т ь с к л а д н у н а у к у , в с т у п и т и д о в у з ів т а о т р и м а т и о м р ія н у с п е ц іа л ь н іс т ь . В а ­ л е н т и н а П а в л ів н а п о я с н ю є м а т е р іа л д о с т у п н о , ц ік а в о . Н а у р о к а х в о н а в и м о г л и в а , н е д а є л ін у в а т и с я , б у т и н е у в а ж н и м ч и п о р у ш у в а т и д и с ц и п л ін у . П р о т е в м іє й п о ­ ж а р т у в а т и , к о л и н а п р у ж е н н я , с м ія т и с я в е с е л о р а з о м із у ч н я м и . Р о б о т а в ч и т е л я н а п р у ж е н а т а в ід п о в ід а л ь н а . П о т р іб н о п ід г о т у в а т и с я д о у р о к ів , н а п и с а т и к о н с п е к т , п р о д у м а т и к о ж н у д е т а л ь , в и к о р и с т о в у ю ч и р із н і м е т о д и й п р и ­ й о м и , п е р е в ір и т и з о ш и т и , с к л а с т и з а в д а н н я д л я к о н к у р с ів , о л ім п іа д , т и ж н ів м а ­ т е м а т и к и , я к і п р о х о д я т ь у ш к о л і . А щ е ч е р г у в а н н я , н а р а д и , с е м і н а р и , п е д р а д и ... І ц е л и ш е ч а с т и н а т о г о , щ о м а є в с т и г н у т и . У с і ц і р о к и В а л е н т и н а П а в л ів н а щ е й к л а с н и й к е р ів н и к . З а с ім р о к ів , я к і в е д е к л а с в ід п ’я т о г о д о о д и н а д ц я т о г о , в о н а с т а є д л я д іт е й «д р у го ю мамою * — щ и р о ю , м у д р о ю п о р а д н и ц е ю , о р г а н із а т о р о м н а й ц ік а в іш и х с п р а в , в и м о г л и в и м , а ін к о л и н а в іт ь с у в о р и м в и х о в а т е л е м . Ц ю н а у ­ к у п о т ім ї ї в и п у с к н и к и з г а д у в а т и м у т ь із в д я ч н іс т ю в се ж и т т я . 32 У с і Г Д З , 11 кл. кн. 1
 • 18. В а л е н т и н а П а в л ів н а Т и м ч е н к о р а з о м із т и м — в ір н а д р у ж и н а , д б а й л и в а г о с п о д и ­ н я , м а т и д в о х д іт е й і , н а в іт ь н е в ір и т ь с я , — б а б у с я т р ь о х ч у д о в и х о н у ч о к . С л о в о « б а ­ б у с я * ї й я к о с ь н е д у ж е л и ч и т ь , а д ж е з а в з я т о с т і, е н е р г ії, о п т и м із м у й б а д ь о р о с т і в н е ї с т іл ь к и , щ о п о з а з д р и т и м о ж у т ь н а в іт ь м о л о д і. Н а ш а в ч и т е л ь к а в с т и г а є п р и д іл я т и у в а г у і с в о їм р ід н и м — м а м і , с е с т р і, б р а т у , і д р у з я м , і у л ю б л е н и м з а н я т т я м . Ц е т а ж і н к а , я к у м о ж н а н а з в а т и і В ч и т е л е м , і Л ю д и н о ю з в е л и к о ї л іт е р и . В права 103 Н арис Л ю д и н а , щ о р е а л із у в а л а с е б е Й о г о д ід б у в а п т е к а р е м у н а ш о м у с е л и щ і . Б а т ь к о п р о д о в ж и в й о г о с п р а в у , р о з ­ ш и р и в а п т е к у . П о т ім е с т а ф е т у п ід х о п и в с и н : о т р и м а в в и щ у ф а р м а ц е в т и ч н у о с в іт у й с т а в з а в ід у ю ч и м ц іл и м а п т е ч н и м к о м п л е к с о м . З д а в а л о с я б , щ о т а м м о ж н а п р и д у ­ м а т и н о в о го — о т р и м у й л ік и й п р о д а в а й їх н а с е л е н н ю , с т е ж з а а с о р ти м е н то м . А л е С е р г ій Ів а н о в и ч — л ю д и н а т в о р ч а . В ін в и р іш и в д о б о р о т ь б и з а з д о р о в ’я л ю д е й д о ­ л у ч и т и ф іт о т е р а п ію . А д ж е б а г а т о л і к і в у н а с п р о с т о п ід н о г а м и — с п о р и ш , д е р е в ій , п о д о р о ж н и к , б у р к у н т а ін ш і. В з я в с я з а н а у к у , п о ч а в т іс н іш е с п іл к у в а т и с я з н а р о д ­ о и го >с н и к д о м о в и в с я в о б л а с н о м у ц е н т р і п р о п р о м и с л о в у о б р о б к у т а п а к у в а н н я л ік а р с ь к и х т р а в — і о с ь у ж е к о р и с н і ч а ї н а п р и л а в к у , (д о р е ч і, н а у п а к о в ц і — п о р т р е т д ід у с я , в е ­ rg го ъс в и їж д ж а ю т ь н а з а г о т ів л ю т р а в в е к о л о г іч н о ч и с т і м іс ц е в о с т і. С е р г ій Ів а н о в и ч Д у д - л и к о г о з н а в ц я л ік у в а л ь н и х м о ж л и в о с т е й п р и р о д и ). ї х о х о ч е б е р у т ь м іс ц е в і ж и т е л і, р о з у м ію ч и ,щ о х ім іч н і п р е п а р а т и ч а с т о д а ю т ь в е л и к е н а в а н т а ж е н н я н а о р г а н із м . .o D. н и м и ц іл и т е л я м и , з п р и р о д о з н а в ц я м и . В л іт к у к о л е к т и в а п т е к и й і н ш і е н т у з іа с т и У с о р о к р о к і в С е р г ій Ів а н о в и ч с ів з а ш к і л ь н у п а р т у — о в о л о д ів а т и а н г л ій с ь к о ю м о в о ю , к о м п ’ ю т е р о м . Н е з а б а р о м з а х и с т и в к а н д и д а т с ь к у д и с е р т а ц ію . С а м в ін в е д е з д о р о в и й с п о с іб ж и т т я , н е м а є ш к і д л и в и х з в и ч о к , к у п а є т ь с я в р і ч ц і з р а н н ь о ї в е с ­ bo ok го X го s го н и д о п із н ь о ї о с е н і. С в о ї п о г л я д и н а м а г а є т ь с я п р и щ е п и т и й ч л е н а м к о л е к т и в у . X т >ч а .5 О б о в ’я з к о в о ю д л я к о ж н о г о п р а ц ів н и к а а п т е к и є п р о г р а м а с а м о в д о с к о н а л е н н я , с а м о о с в іт и , в ід в ід у в а н н я с п о р т и в н и х с е к ц і й , а к т и в н и й в і д п о ч и н о к . Р а н о к у н ь о г о п о ч и н а є т ь с я з т о г о , щ о к о ж н о м у з у с т р іч н о м у в ін п р и в іт н о в с м іх а є т ь с я , б а ж а є в д а ­ л о го д н я , р о зп и ту є п р о с п р а в и , с а м о п о ч у ття . Б ез у в а ги н е з а л и ш а є ть с я н і м а л е н ь ­ о к а д и т и н а , н і с т а р е н ь к і б а б у с я ч и д ід у с ь . S .4 с С е р г ія Ів а н о в и ч а д у ж е п о в а ж а ю т ь у н а с . Д у м а ю , щ о в ін — л ю д и н а , я к а с т в о р и ­ В п р ав а 116 П р и в іт , д р у ж е ! w w w л а с е б е й р е а л із у в а л а в Л и т т і . П и ш у т о б і л и с т а , б о з н а ю , щ о в г о р а х , д е т и з н а х о д и ш с я в с а н а т о р ії, н а ж а л ь < 0Q О н е м а є Ін т е р н е т у й м о б іл ь н и й з в ’ я з о к д у ж е н е с т ій к и й . У ш к о л і в н а с в с е , я к і р а н і ш е ■ с и д и м о н а д з а д а ч а м и т а р ів н я н н я м и , п и ш е м о т в о р и , д и с к у т у є м о , в ч и м о в ір ш — н а п а м ’ я т ь , « з у б р и м о » а н г л ій с ь к у . Т и з н а є ш , з п о я в о ю м у л ь т и м е д ій н о ї д о ш к и у р о к и іс т о р ії, г е о г р а ф ії с т а л и н а б а г а т о ц і к а в і ш и м и . М о ж н а н а в л а с н і о ч і п о б а ч и т и р із н < іс т о р и ч н і м іс ц я , г е о г р а ф іч н і ц і к а в и н к и , у я в н о п о м а н д р у в а т и с в іт о м . М и н а в іт ь с т а л и р о б и т и п р е з е н т а ц ії с в о їх т в о р ч и х п р о е к т ів . Я с т а в б іл ь ш е з а м и с л ю в а т и с я н а д с в о U Є Ю м а й б у т н ь о ю п р о ф е с ію й п р и й ш о в д о в и с н о в к у , щ о т р е б а б с е р й о з н о з а й н я т и с я і н X ф о р м а т и к о ю , а н е в и т р а ч а т и ч а с н а д и т я ч і « с т р іл я л к и » . Т е п е р с к р із ь п о т р іб н і х о р о ш і п р о г р а м іс т и , м а й с т р и з р е м о н т у й н а л а г о д ж е н н я к о м п ’ ю т е р н о ї т е х н ік и . ъи >4 Я к т и в ід п о ч и в а є ш , ч и н е н у д н о т а м т о б і б е з с у ч а с н и х з а с о б ів з в ’ я з к у ? Я к і в тебе п л а н и н а м а й б у тн є? П и ш и . Ч е к а ю . Б а ж а ю в с ь о го н а й к р а щ о г о . ВЭ 1 8 .0 1.20 1 2 Твій, друг Сергій
 • 19. Вправа 117 П отаєм ний докум ент д уш і О. Д о в ж ен ка «Щ оденник» о . Д овж енка — це к р и к д у ш і л ю д и н и , гр о м а д я н и н а й м и тц я , ц е б іл ь і т р и в о г а з а д о л ю с в о г о н а р о д у , г н і в н а ін в е к т и в а н і к ч е м н и м л ю д я м , я к і , п р и к р и в а ю ч и с ь в и с о к и м и г а с л а м и , д б а ю т ь л и ш е п р о с в о ї ін т е р е с и . Ц е т в ір п р о « б е з б а т ч е н к ів і л а к и з , і д у р н и к і в у б о г и х , і х о л о д н и х б о я г у з ів з з а м к а м и н а д у ш е в ­ н и х в і к н а х і д в е р я х * . У с в о їх щ о д е н н и к а х , о с о б л и в о в о є н н и х р о к ів , О л е к с а н д р П е ­ т р о в и ч з а н о т у в а в н а й б іл ь ш в р а ж а ю ч і е п із о д и , п р о я к і п о т ім п и с а в у к ін о п о в іс т я х та о п о в ід а н н я х із враж аю чою силою правди та у зага л ь н ен н я . ся п и т а н н я м и , п р о я к і то д і було пр о сто н е п р и й н я то го в о р и ти — В ін перейм ав­ про зр адниц т­ во, д езерти рство, про н еп р о сті п р и ч и н и ц и х я в и щ та о д н о зн ач н и й , ка те го р и ч н и й п ід х ід д о н и х с у д д ів , « в е р ш и т е л ів д о л і» : « Є д и н а к р а їн а в с в і т і, д е н е в и к л а д а л а с я в у н ів е р с и т е т а х іс т о р ія ц іє ї к р а їн и , д е іс т о р ія в в а ж а л а с я ч и м с ь з а б о р о н е н и м , в о р о ­ ж и м і к о н т р р е в о л ю ц ій н и м , — ц е У к р а ї н а . Д р у г о ї т а к о ї к р а їн и н а з е м н ій к у л і н е м а . Д е ж р о ж д а ти с я , де пл о д и ти ся д езер ти р ам , я к н е у нас? Д е ро сти слабодухим і за­ п р о д а н ц я м , я к н е у н а с ? Н е в и н а ц е д е з е р т и р ів , а г о р е . Н е с у д и т ь ї х т р е б а , а п р о ­ с и т ь п р о б а ч е н н я і п л а к а т и з а п о га н е в и х о в а н н я , з а д у х о в н е к а л іц т в о у в е л и к и й ч а с . Х т о с у д и т и м е ? Б р а т и - с л ід ч і з т р и б у н а л ів , щ о р о з п и в а ю т ь г о р і л к у у їд а л ь н і, з н е п р и в іт н и м п о г л я д о м о ч е й » . у щ о д е н н и к у п о в о є н н и х р о к ів о . Д о в ж е н к о п и ш е п р о н е й м о в ір н і т р у д н о щ і в ід б у д о в и , я к і л я г л и н а п л е ч і п р о с т и х л ю д е й — п о р а н е н и х ф р о н т о в и к ів , ж ін о к , or g д іт е й . Із г ір к о т о ю з а з н а ч а є : « В с і, х т о в и г р а в у в ій н і, ч у ж і м е н і, х т о н а ж и в с я в н ій гр а б ун ка м и , в и га д ка м и , ви пад ково . Х т о н а ж и в ч и н и , в и п ад ко в і посад и і ордени в и п а д к о в і. Х т о о г р у б ів , о ж и р ів і з а н е п а в м о р а л ь н о в з а в е п а л о м у ж и р н о м у с в о є м у т о в а р и с т в і, х т о є г р а б і ж н и к , н а х л і б н и к , ч и н о в н и й п а р а з и т с е р е д м іл ь й о н ів с т а р ц ів У bo ok . і с и р іт і в в а ж а є с е б е т р о х и н е а в т о р о м -г е р о є м п е р е м о г и м н о г о с т р а ж д а л ь н о г о н а р о д у » . щ о д е н н и к о в и х з а п и с а х п і з н і ш и х ч а с ів п и с ь м е н н и к р о з м ір к о в у є п р о к у л ь ­ т у р н і т а іс т о р и ч н і п а м ’ я т к и , а р х іт е к т у р у , м у з е ї, с іл ь с ь к е г о с п о д а р с т в о , в и с у в а є ід е ї щ о д о ї х з б е р е ж е н н я , п о л іп ш е н н я с т а н у . Л ю д и н і, я к а т о н к о в ід ч у в а є к р а с у , е с ­ т е т у , б о л я ч е д и в и т и с я н а п о т в о р н іс т ь , н е с м а к , т р а ф а р е т у б у д ів н и ц т в і, с к у л ь п т у ­ р і , р із н и х в и д а х м и с т е ц т в а , з р е ш т о ю , н а б е з в ід п о в ід а л ь н іс т ь п е р е д м а й б у т н ім и п о ­ .4 к о л ін н я м и . З в и ч а й н о , в ч а с и Д о в ж е н к а й о г о « Щ о д е н н и к » н е м іг б у т и о п у б л ік о в а н и м . Т іл ь к и w м и , н а щ а д к и , м а є м о м о ж л и в іс т ь у п о в н ій м ір і о ц ін и т и г р о м а д я н с ь к у м у ж н іс т ь , д у ­ w ш евну ш ироту й талант м итця. В пр ав а 118 w Ш а н о в н і в и п у с к н и к и г і м н а з і ї № 1 м іс т а П о д о л я н с ь к а ! В а ш а A lm a m a t e r з а п р о ш у є в а с н а т р а д и ц ій н у з у с т р іч в и п у с к н и к ів г ім н а з ії, я к а в ід б у д е т ь с я 2 8 л ю т о г о 2 0 ... р о к у в а к т о в о м у з а л і н а в ч а л ь н о г о з а к л а д у . П о ч а т о к о 1 7 - 0 0 . П р и с о б і м а т и г а р н и й н а с т р ій , щ и р іс т ь , ц ік а в і іс т о р ії з і с в о го ж и т т я , г р а ­ м о т и , н а го р о д и , т е п л і с л о в а п р о н а с т а в н и к ів і св о є н а в ч а н н я у ш к о л і. О ргком іт ет . В права 124 III. У Ж и т т я — ц е бороть б а. п р и р о д і п о с т ій н о в ід б у в а є т ь с я б о р о т ь б а — д е н ь б о р е ть с я з н іч ч ю , з и м а — з л іт о м , х о л о д з і с п е к о ю , н о в а з е л е н ь з і с т а р о ю , в ід ж и л о ю . У д у ш і л ю д и н и т е ж ч а ­ с т о з м а г а ю т ь с я д о б р о з і з л о м , ч е с н іс т ь з н е ч е с н іс т ю , п р а ц я з л ін о щ а м и , с м іл и в іс т ь з б о я гу зтв о м . М о ж н а т р о х и п о с т у п и т и с я с в о є ю с о в іс т ю , п о р я д н іс т ю , п і т и н а к о м п р о м іс — і ти в ж е ж и в е ш за м о ж н о , ком ф ортно. Н е л е гко в сто яти перед та ко ю спокусою . А л е 32*
 • 20. ж х т о с ь в ід т о г о п о с т р а ж д а є — о д р а з у ч и в м а й б у т н ь о м у ! К а ж у т ь , н а й в а ж ч е б о р т и с я із с а м и м со б о ю . І ц е п р а в д а . Т о ж х а й п е р е м о ж е с п р а в е д л и в а б о р о ть б а! В пр ав а 127 Т ер т ий — п р и к м е т н и к : к а л ач — і м е н н и к ; Я к — с п о л у ч н и к , с п о л у ч н е с л о ( п р и с л і в н и к ) ; д в і — ч и с л і в н и к ; к р а п л і — і м е н н и к ; води — і м е н н и к ; десят а ч и с л і в н и к ; вода — й м е н н и к ; лю ди — і м е н н и к ; на — п р и й м е н н и к ; к и сел і — ім е н н и к ; у — п р і м е н н и к ; ви х оди т ь — д іє с л о в о ; в зя т и — д іє с л о в о ; н оги ім е н н и к ; в — п р и й м е н н и к ; руки — ім е н н и к ; Тер т ий калач — д о с в і д ч е н и й , б у в а л и й . Я к д в і к р а п л і води — д у ж е с х о ж и й . Д е с я т а вода на к и сел і — п р о д а л е к о г о р о д и ч а . У л ю д и в и х од и т ь — д о м о г т и с я п е в н о г о с т а н о в и щ а в с у с п і л ь с т в і . В зя т и н о ги в руки — в т е к т и , ш в и д к о з н и к н у т и . X ГО IГО 1 Гум ореска С а ш к о д у ж е л ю б и т ь р із н і к о м п ’ю т е р н і іг р и , о с о б л и в о « с т р іл я л к и * . Ч о м у п з й о г о п р и в а б л ю є т а к о ж і п ір о т е х н ік а . О д н о го р а з у в ін в и р іш и в к у п и т и н а в с і г р о ш 2 го D . го в л а ш т у в а т и у д в о р і в е л и ч е з н и й с а л ю т н а ч е с т ь н а с т у п н о г о в и х ід н о г о . С к л а л и в на день н ар о д ж ен н я , петард и та ф ейерверки, щ or g подаровані йом у родичам и « д о б р о » в к у п у й п ід п а л и л и , ч е к а ю т ь . Р а п т о м із п і д ’їз д у в и б іг а є н а л я к а н и й т а о д н о г о з х л о п ц ів і к р и ч и т ь : « А н у , х л о п ц і , м е р щ ій б е р іт ь н о г и в р у к и — і га й з в ід с и !» . Х л о п ц і , п о б а ч и в ш и р о з л ю ч е н о г о б а т ь к а й з а с т у к а н і н е с п о д ів а н о , а в т о м X т >ч Q5 Ъ т и ч н о п р и с іл и , с х о п и л и с е б е з а н о г и й н а м а г а л и с я в ід п о в з т и п о д а л і. Ц е б у в , я к к bo ok . U го ж у т ь , і с м іх , і г р і х . К о л и п е т а р д и п о ч а л и в и б у х а т и , а ф е й е р в е р к и в и с т р іл ю в а в р і з н і б о к и , с т а л о н е д о ж а р т і в . Х л о п ц і з м у ш е н і б у л и т і к а т и я к н а й д а л і і б іл ь ш е е к с п е р и м е н т у в а т и , о с о б л и в о п іс л я с е р й о з н о ї р о з м о в и з б а т ь к а м и . А щ е т а т о , я к и п о п е р е д и в н е б е з п е к у , в е с ь ч а с п ід с м ію в а в с я н а д х л о п ц я м и : « Е х в и , ф р а з е о л о г із м з а п ’я т и й к л а с н е з н а є т е !» . .4 о В права 129 Ш л я х к о б з а р ів — т о ш л я х н а р о д у w S w В а ж к о п е р е о ц ін и т и з н а ч е н н я , я к е з іг р а л и к о б з а р і в у к р а їн с ь к ій іс т о р ії, в у с н н а р о д н ій т в о р ч о с т і. Н а р о д н і с п ів ц і, с л і п і й ч а с т о н е м іч н і, м а л и т а к у с и л у д у х w т а к у с и л у с л о в а , щ о п і д н ім а л и ц і л и й н а р о д . В о н и н е б о я л и с я п р а в д и , с м іл и с п ів а л и п р о т е , щ о н е з о в с ім п о д о б а л о с я н і ц а р с ь к о м у у р я д о в і, н і ж а н д а р м а м < CQ п р о м и н у л у с л а в у к о з а к ів , п р о в о л ю , п р о с п р а в е д л и в іс т ь і п р а в о п р о с т и х л ю д е й О щ а с т я і г ід н е ж и т т я . < в ій с ь к а . U р о м » , А н д р ій Ш у т , М и х а й л о К р а в ч е н к о т а б а га т о ін ш и х . П іс н і В е р е с а я з н а л и і в X с о к о ц ін у в а л и Т а р а с Ш е в ч е н к о , Л е с я У к р а ї н к а . Ц ь о г о к о б з а р я , я к і й о г о п о б р а т К о б з а р і ч а с т о с у п р о в о д ж у в а л и з а п о р о ж ц ів у п о х о д а х , п ід н о с и л и б о й о в и й д В ід о м и м и к о б з а р я м и б у л и О с т а п В е р е с а й , я к о г о н а з и в а л и « у к р а їн с ь к и м Г о м м ів , п е р е с л ід у в а л и ж а н д а р м и , с а д ж а л и д о в ’ я з н и ц і. А л е О с т а п В е р е с а й с в о їм с it : > в о м т а г р о ю н а о д н о м у з к о н ц е р т ів з а ч а р у в а в н а в іт ь ім п е р а т о р с ь к у р о д и н у й с а м г о ц а р я , я к и й п о д а р у в а в н а р о д н о м у м и т ц е в і ім е н н у т а б а к е р к у . У 2 0 -3 0 -т і р о к и X X с т о л іт т я вж е новою владою к о б з а р с т в о б у л о п о в н іс т з н и щ е н о . Т іл ь к и в н а ш і ч а с и в о н о п о ч а л о в ід р о д ж у в а т и с я в ш к о л і к о б з а р с т в у н а ц іо н а л ь н ій к а п е л і б а н д у р и с т ів т а в а м а т о р с ь к и х в и с т у п а х н а с ц е н і.
 • 21. Вправа 134 III. Д у ж е в и г а д л и в и м и б у л и н а ш і п р е д к и , д а ю ч и н а з в и с в о їм п о с е л е н н я м . Т а к і у я в л я ю т ь с я м о т о р н і п а р у б к и , щ о в с іх з а ч іп л я л и , о с о б л и в о д ів ч а т , у З а ч е п и л ів ц і, д и в а к у в а т і й ж а р т ів л и в і ж и т е л і в П р и к о л о т н о м у т а в П р и ш и б і, у к о ж н о м у д в о р і о д н а к о в і д іт и у Б л и з н ю к а х , п о в іл ь н і, т р о х и л е д а р к у в а т і м е ш к а н ц і З а б а р и но , весел і м о л о д ц і у с ел і В есел ом у, в е л и ч е з н і ко р о п и у к о ж н ій к а л ю ж і в с ел і К о р о ­ п о в о , о т а р и к і з у К о з і ї в ц і , з г р а ї г у с е й у Г у с и н ц і, і, я к н е п р и к р о , б е з л іч ш о л у д и в и х п с ів у Ш е л у д ь к ів ц і, а щ у р ів — у К р и с и н о . М абуть , д уж е в в іч л и в і т а л ю б ’я з н і ж ивуть у М о с ь п а н ів ц і, боязкуваті — в Г о р о х о в а т ц і, е н т у з іа с т и і д о б р о в о л ь ц і — в Д о б р о в о л ь ї, а в Г у с а р і в ц і — б р а в і г у ­ с а р и , в ій с ь к о в і л ю д и . Дуж е ш анували п р е д к ів -з а с н о в н и к ів і називали їх н ім и ім е н а м и свої села в А л е к с а н д р ів ц і, В о л о д и м и р о в ц і, В а с и л е н к о в о , К а т е р и н ів ц і, К и р и л ів ц і, Ю р ч е н к о в о , Н а т а л ін о , Л ю б ів ц і. Н е п о з б а в л е н і п о ч у т т я г у м о р у м е ш к а н ц і К р и ш п о п о в к и , Р я б о к о н е в а , Р о г а н і, В ел и ко ї Б аб ки , Б урбулатово. Щ о ж , а б и б у л и щ а с л и в и м и й л ю б и л и с в ій т а к и й ч у д о в и й р ід н и й к р а й ! В пр ав а 139 rg М ій у л ю б л е н и й п и с ь м е н н и к М ій у л ю б л е н и й п и с ь м е н н и к — О л е с ь Т е р е н т ій о в и ч Г о н ч а р . Л ю д и н а в ін в и с о ­ к о о с в іч е н а , ш л я х е т н а , з н е л е г к о ю д о л е ю . О с о б л и в о м е н е з а х о п и в й о г о а в т о б іо г р а ­ .4 bo ok .o ф іч н и й б а г а т о в ч о м у р о м а н « Л ю д и н а і з б р о я * . Я к і г о л о в н и й г е р о й ц ь о г о т в о р у Б о г ­ д а н К о л о с о в с ь к и й , О л е с ь Г о н ч а р з п о ч а т к о м в ій н и о д р а з у п іш о в з і с т у д е н т с ь к о ї л а в и д о б р о в о л ь ц е м н а ф р о н т , н е с к о р и с т а в ш и с ь « б р о н е ю » . В ін м у ж н ь о в о ю в а в , п р о й ш о в і з б о я м и с п о ч а т к у н а с х і д , а п о т ім н а з а х і д , з в іл ь н я ю ч и н а ш і з е м л і в ід ф а ш и с т с ь к о ї ч у м и . С к і л ь к и т о в а р и ш і в з а г и н у л о н а й о г о о ч а х . У ж е т о д і ю н а к п о к л я в с я с о б і, щ о к о л и в и ж и в е , н а п и ш е к н и г у , в я к і й у в і ч н и т ь п а м ’ я т ь в о ін і в - о б о р о н ц і в В і т ч и з н и . З й о г о с т у д е н т с ь к о г о б а т а л ь й о н у д о к і н ц я в ій н и з а л и ш и л о с я л и ш е с е м е р о . О д и н із н и х — Г о н ч а р , я к и й в и к о н а в с в о ю о б іц я н к у й н а п и с а в р о м а н « П р а п о р о н о с ц і* . Ц е б у л а с в іт л а к н и г а П е р е м о г и . П із н іш е п и с ь м е н н и к б у д е п е р е о с м и с л ю в а т и й г о в о р и ­ т и п р о н е п о п р а в н і, д а р е м н і в т р а т и і ї х в и н у в а т ц ів . w З - п ід п е р а О . Г о н ч а р а в и й ш л о щ е б а г а т о т в о р ів , н а с к р і з н о ю ід е є ю я к и х є н е о б -, х ід н іс т ь з б е р е г т и м и р н а З е м л і. В ін н а в іт ь о ч о л и в Р а д у М и р у , а й о г о о н у к а б у л а с е ­ С. 1 0 2 . « Н а з у с т р іч т е с т у в а н н ю » 1. w w р е д т и х с т у д е н т ів , я к і г о л о д у в а н н я м в и б о р ю в а л и н е з а л е ж н іс т ь У к р а ї н и . Тест б ) ; 2 . в ) ; 3 . в ); 4 . б ) ; 5 . а ) ; 6 . а ) ; 7 . в ) ; 8 . в ); 9 . а ) ; 1 0 . б ) ; 1 1 . у к н и з і В права 140 С в іт у , м и л іш о г о , т е п л іш о г о з а р ід н у с т о р о н у , н е м а . Т у т к р и л а в и р о с л и і в н е ­ б о в и н е с л и — к р а щ о г о н е б о н ь к а н е м а ( М . Т к а ч ). 2 . П о л е ж и т н є , п ш е н и ч н е ч и к а р т о п л я н е — н а й р і д н і ш е м е н і , н а й п р о с т о р і ш е в а м (М . С ингаХвський). 3 . М о в з -п ід т е м н о ї ш к ір и п р о б и в а л о с я ін ш е л и ц е , с в іт л іш е і м о л о д ш е , я к о м у , в л а с ­ н е , й н а л е ж а л и д ід о в і о ч і: с в іт л і й п о - д и т я ч о м у т р о х и н а ї в н і . 4 . Іщ е т р е б а р о з ­ п о в іс т и п р о д ів ч и н у Г а л ю , я к а м а л а н а й б л и ж ч у п р и ч е т н іс т ь д о ц і є ї с у м н о ї і с т о р і ї ( З т в . А . Д ім а р о в а ). 5 . В у ч и т е л я в і н б у в о д н и м з н а й к р а щ и х ш к о л я ­ р і в , м і ж х л о п ц я м и — н а й в і р н і ш и м т о в а р и ш е м ( С . В а с и л ь ч е н к о ). 6 . Щ е с т р у н ­ к іш о ю с т а л а т о п о л и н к а , б у л а в ж е в и щ а з а в с іх д ів ч а т , щ о п ід х о д и л и д о н е ї ( О . Ів а н е н к о ).
 • 22. II. м и л іш о г о < - м и л + їш + ІОГОІ— суф ік сальн и й т е п л іш о г о теп л + ш і + ІО Г О І— с уф ік с а ль н и й к р а щ ого < - г а р н И я а й р ід и іш е *- най + р ідн + ш ї + @ — п р еф ік са ль н о-с уф ік с а л ьн и й в ай п р о сто р іш е ч- най + пр остор + їш + @ — п р е ф ік са ль н о -с уф ік с а л ьн и й с в ітл іш е •«- с в їтл 4- п п -І- § — с уф ік с а ль н и й м олод ш е < - м олод -І- ш -І- § — с уф ік с а ль н и й н а й б л и ж ч у *- най -1 б л й ж -І- ч -І- 0 — п р еф ік са ль н о-с уф ік с а л ьн и й н а й к р а щ и х < - н ай + крапХ -Ь ^ — п р е ф ік са ль н о-с уф ік с а льн и й н а й в ір н іш и м < - най + в ір т -f- їш -Іс тр ун к іш о ю « - стр ун к -І- іш -Ь iC . Вправа 141 В а ж к и й — в аж ч и й , більш / м ен ш в аж к и й , най важ чи й , н ай більш /н ай м ен ш важ ки й . с в іж и й — с в іж іш и й , б іл ь ш св іж и й , н а й св іж іш и й , н а й б іл ьш свіж ий . - г л и б о к и й — г л и б ш и й , б іл ь ш гли б о к и й , н а й гл и б ш и й , н а й б іл ьш гли б о к и й , or g IS го I го s го Q. го п р е ф ік са ль н о -с уф ік с а л ьн и й — с у ф ік с а ль н и й добр ий — д о б р іш и й , б іл ь ш добр и й , найд обр іш и й, н а й б іл ьш добрий, в узьк и й — в уж ч и й , б іл ь ш в узьк и й , н а й в уж ч и й , н а й б іл ьш в узьк и й , о товсти й — т о в щ и й , б іл ь ш товсти й, най тов щ и й , н а й б іл ьш товсти й, Ü го старий — с та р іш и й , б іл ь ш старий, найстар іш и й, н а й б іл ьш старий, ! cc q bo ok . s X T м олод и й — м о л о д ш и й , б іл ь ш м олод и й , н ай м о ло д ш и й , н а й б іл ьш м олод и й , весели й — в е се ліш и й , б іл ь ш в есели й , н а й в еселіш и й , н а й б іл ьш в есели й , т о н к и й — т о н ш и й , б іл ь ш то н к и й , найтон ш ий , н а й б іл ьш т он к и й , з л и й — з л іш и й , б іл ь ш з л и й , н а й зліш и й , н а й б іл ьш з л и й . серди ти й — сер д и тіш и й , б іл ь ш сер ди ти й, н ай серди тіш и й , н а й б іл ьш сердитий, .4 с и н ій — с и н іш и й , б іл ь ш с и н ій , н ай си н іш и й , н а й б іл ь ш си н ій , б іл и й — б іл іш и й , б іл ь ш б іл и й , н а й б іл іш и й , н а й б іл ь ш б іл и й х уд и й — х у д іш и й , б іл ь ш х у д и й , н а й х уд іш и й , н а й б іл ьш х уд и й . w 3 w П р и к м е тн и к и , я к і н е утв ор ю ю ть ступ ен ів — п ід к р е сл ен і в к н и зі. Вправа 142 w Д е х т о дум ає, щ о чи м д о р ож ч и й подарунок, то к ращ и й . Н асправді, це не за вж ­ д и так . П о д ар ун ок має бути доречн им , п ід ібран и м і подарованим від д у ш і. П ри < CD О < ъс S i u I виборі под ар ун к а с л ід враховувати в ік , стать, стосун ки . Б л и з ь к ій лю д и н і м ож на подарувати одн е, м а ло зн а й о м ій потр ібно зн ай ти щ ось б іл ь ш н ей тр альн е. Вправа 143 Щ а с л и в и й — щ а сл и в іш и й , б ільш / м ен ш щ а сли в и й ц ік а в и й — ц ік а в іш и й , б іл ь ш ц іка в и й г р із н и й — гр із н іш и й , б іл ь ш гр ізн и й р ід н и й — р ід н іш и й , б іл ь ш р ідн и й с тр ун к и й — с т р у н к іш и й , б іл ь ш с тр ун к и й >> в е се ли й — в е се ліш и й , б іл ь ш в е сели й хоробри й — хо р о б р іш и й , б іл ь ш хоробрий радісн и й — р а д існ іш и й , б іл ь ш р адісн и й р о зум н и й — р о зу м н іш и й , б іл ь ш р озум н и й
 • 23. зн ай ом и й — зн а й о м іш и й , б іл ь ш зн ай о м и й м а ли й — м ен ш и й , (б іл ь ш м а л и й — р ід к о ) поганий — гір ш и й , (б іл ь ш п о га н и й — р ід к о ) с в ітл и й — с в іт л іш и й , б іл ь ш с в ітл и й в е ли к и й — б іл ь ш и й , (б іл ь ш в е л и к и й — р ідко) пр и вабли вий — п р и в а б ли в іш и й , б іл ь ш пр и вабли вий м о гу т н ій — м о г у т н іш и й , б іл ь ш м о гу т н ій . Ц ь о г о р а зу п р и й ом гостей був щ е р ад існ іш и м і л ю б ’ я зн іш и м . У п осла був б іл ь ш радісний в и гл я д - в ін розраховував на у с п іх у переговорах. О с к іл ь к и Ф е д ь к о не придум ав н іч о го р о зу м н іш о го , я к п іт и й розповісти батькам правду, то так і зр о б и в . Ц е був б іл ь ш р о зум н и й с п осіб у н и к н у т и небезпеки. Справа з дом аш н ім завданням п іш ла ш видш е, бо зн а й о м іш і п о л о ж е н н я й пр авила б у л о л е г ш е за п а м ’ ятати. Д л я е к с к у р с ії ми о б р а ли б іл ь ш зн ай ом и й м ар ш рут. Н е б у л о н ік о го п р и вабли віш ого за нього, ц ьо го спортсм ен а. П р о ек т, я к и й п ід готув а ла наш а груп а, виявився б іл ь ш п р и вабли вим д л я інвестора. Вправа 144 or g М ок р и м р яд ном н а к р и ти — н а к и н у т и с я на к огось із п о гр о зам и , докорам и . У б ар ан яч и й р іг с к р ут и т и — п р и м ус и т и б ут и п ок ір ним , п ід к о р и ти ж о р ст к и ­ м и у ти ск а м и , суворістю . В сипати б ер езо в о ї к а ш і — побити. bo ok . Г н ізд о осине — п р и ту ло к , м ісц е п ер ебув ан н я зл о ч и н ц ів , з л и х лю дей . Зачароване к о л о — б езв и х ід н е станови щ е; щ ось недоступн е д л я когось. За ш и рок ою спи ною — к ор и стув а ти ся чи єю сь д опом огою , за хи стом , м ати м о ­ г у т н ю п ід тр и м к у. .4 Вправа 146 о т ч о го п о р о гу — ч о л. p., одн ин а, Р. в. w св ящ ен н и х в ік он — сер. p., м н о ж и н а, Р. в. о т ч і д у м и — ж ін . p., м нож ин а, Н . в. w дна м ор ськ ого — сер. p., однина, Р. в. ж и тт я за б уте — сер. p., однина, Н . в. w п р озор и х сам оти н — ж ін . p., м н ож и н а, Р. в. ф ортеця затиш н а і с тр ога — ж ін . p., одн ин а, Н. в. д ухов н а с т ій к іс т ь — ж ін . p., одн ин а, Н . в. в р ід н о м у в ік н і — сер. p., однина, М . в. Вправа 147 Н. б іл о л и ц и й х л о п е ц ь Р. б іл о л и ц ь о г о х л о п ц я Д . б іл о л и ц ь о м у х ло п ц ю (-еві) 3. б іл о л и ц ь о г о х л о п ц я О. б іл о л и ц и м х ло п ц е м М .(н а ) б іл о л и ц ь о м у х л о п ц і ( еві) К . б іл о л и ц и й х л о п ч е (група м ’ к а в усіх відмінках, я крім Називного, де група тверд а) Н. д о в го ш и я ж ираф а Р. д о в го ш и єї ж ираф и Д . д о в го ш и їй ж ираф і 3. довгош и ю ж ираф у дов гош и єю ж ираф ою М .(н а ) д о в го ш и їй ж ираф і К . до в го ш и я ж ираф о о. тверда група
 • 24. H . С ер гіїв мопед P. С ергієвого мопеда Д . С ергієвом у м оп еду (-О В І) 3. С ер гіїв мопед О. Сергієвим мопедом М . (на) Сергієвому мопеді (-ові) тверда група Н . С т о літн я війна Р. С т о л іт н ь о ї в ійн и Д. С т о літ н ій в ій н і 3. С т о літ н ю в ій н у О. С то літн ьо ю війною М .(н а) С т о л іт н ій в ій н і тверда група Н . м атерина п існ я Р. м атериної п існ і Д . м атер ин ій пісн і 3. м атерин у пісню О. м атериною піснею М . (у ) м атер и н ій п існ і К . м атерина пісне тверда група Н. в е ли к и й район Р. в е ли к о го р ай он у Д . в ели к о м у району (-ові) 3. в е ли к и й район О. в е ли к и м районом М . (у ) в е л и к о м у р ай он і X м 'яка група Р тверд а група та І го S І Т а з; Ъ rg В о л и н ь — в о ли н ськ и й , Б а к у — бак и н ськ и й , Р ів н е — р івненськи й, Т у р а б і тур а б ськ и й , П р а га — п р а зьк и й , З а п о р іж ж я — за п о р ізьк и й . П р и л у к и — пр л у ц ь к и й , Ч о р н у х и — ч о рн уськи й , товариш — товариськи й, Ч ер к а си — че к аськи й , Б у г — б узь к и й , К р е м е н ч у к — к р е м е н ч у ц ь к и й , З о лотон ош а — з о л т о н ісь к и й , О вруч — о в р у ц ь к и й , у зб е к — узб е ц ь к и й , чува ш — ч ув а ськ и й , л ти ш — ла т и с ь к и й , Р и г а — р и зьк и й , чех — чеськ ий . М ел а ш к а — М ел а ш ч и н , О дарка — Одарчин, Г а л я — Г а ли н , Р ая — Р а їн , О л га — О ль ж и н , Ганн а — Га н н и н , Н а т а л к а — Н а та лч и н . 2. Т ор т «П р а зь к и й — у л ю б л е н и й кон ди тер ськ и й ви ріб м оєї м ами. О дин із гіга н т м аш и н обудів н ої п р ом и слов ості У к р а їн и — З ап о р ізьк и й авто м об ільн и й завод. Вправа 149 Х в и л и н а — х в и л и н н и й ; с т ін а — стін н и й ; глина — гли н я н и й ; срібло — срібни половина — полов и н н и й ; ім ’ — ім е н р и й ; м аш ина — м аш и нн ий ; кам інь — к а м я ний; В іт ч и з н а — вітч и зн я н и й ; солома — с о л о м ’я н и й ; дерево — дерев’я н и й ; мед м едвяний; д у х — д у х м я н и й ; віск — восковий; буква — б ук вен и й ; баш тан — ба тан ни й; орган — орган н и й ; досвід — досвідчени й; вина — винний; зм ін а — зм ний; осінь — о сін н ій ; полин — п о ли н н и й ; сон — сон ни й; день — денний. < w w о S 1. .4 bo ok .o U пз Вправа 148 w го Q. та Н . м атеринська п існ я Р. м атер ин ськ ої п існ і Д . м атер и н ськ ій п існ і 3. м атер и н ськ у пісню О. м атеринською пісне М . (у ) м атер и н ськ ій піс К . м атеринська пісне CQ О П р и к м е тн и к и відн осн і, к р ім досв ідч ен и й , твердої гр у п и , к рім «о с ін н ій » — м ’я група. Вправа 151 < U X К он к ур с н і роботи з у к р а їн с ь к о ї м ови р о з г л я д а л о високоавторитетне ж ур В сесвітньо відом ий уч ен и й ви ступив на к он ф ер ен ц ії з доповіддю , у я к ій ви лови в п р о т и леж н і до за га ль н о п р и й н я т и х д ум к и про використання н овітн т е х н о л о г ій при ви го то в лен н і пр одук тів хар ч ув ан н я. Вбрання нареченої, за да ньою тради цією , б у л о п ри краш ен е в іч н о зелен и м барвінком як си м воло м здоров й д о в го літ т я . Городи й дачні д іл я н к и п о т и х е н ьк у ста ли завойовувати д и к о р о сл і ч гарни ки . С усп ільн о -к ор и сн а праця не л и ш е п ід носить авторитет лю д и н и , а й пр н осить їй м ор альн е задов олен н я від чесно ви конаного обов’ я зк у . С н іж н о -б і рівнина, тиш а й б езлю ддя н а в к оло н аводили сум . Б іло с н іж н а скатертина на с то красивий посуд створю вали святковий настрій, оч ік ув ан н я чогось незвичайног
 • 25. Ж о в т о га р я ч і к в іточ к и к а ле н д у ли в и зи р али там і сям н е с м іли в и м и сонечкам и по городу. Я к в ій ськ ов озобов ’ язан ий , він о др азу ж п іс л я п ов ід ом лен н я про початок вій н и , вируш ив д о вій ськ к о м а ту. В ій ськ о в оп о ло н ен і б уд у в а ли новий ж и тло ви й район, і ж а л іс л и в і ж ін оч к и п р и н о си ли їм то старий одяг, то д е я к і продукти, я к и х і в сам их б у л о м ало. Вправа 152 1. 5. син ьою — син ьою ; 2. двоповерхова; 3. зн ай ом и м — зн ай ом и м ; 4. весн ян оокі; багр ян о-си зи й ; 6. с а ла тн о -зелен и м и ; 7. казково-чарівний. Вправа 153 Ш ахово-ш аш ковий, червоно-блакитний, солоно-кислий, ниж чепідписані, дев’яти ­ поверховий, різнотипні, стовідсотковий, породонавантаж увальний, водорозсіювальний, м аш иноремонтний, склада льн о-к леп а льн и й , проф есорсько-викладацький, вагоновожатий, сусп ільн о корисний, вищеназваний, гірко-солоний, темно-синій, б іл о ­ сніж ний. Вправа 154 — Д е це я опи ни вся? Н іч о го не р озум ію ! Ш ан овни й! Ч и не скаж ете, в я к о м у м іст і я зн а х о д ж у ся ? .4 b oo k. o rg — Від-по-ві-даю . М іст о називається Роботоград. Ви зн аходи теся в зон і від­ п о ч и н к у д л я п р и бу ль ц ів . — О, та ви ж , м аб уть, робот! А р озм о в ля єт е зовсім я к лю д и н а . Я одразу навіть і не здогадався. — Я не ро-бот! Ш т у ч н и й ін т е ле к т і Л ю д и нам л и ш е доп ом агаю ть, а ви ріш уєм о все й к ер уєм о т у т м и на ч о л і з Г олов н и м . — Ч и м ож у я поговори ти з Г о лов н и м ? — Д о ступ об-м е-ж е-н ий . Запис на три с в ітл о в и х роки вперед. — Оце так я втрапив у х а л еп у! Х о ч у додом у, у свій зе ле н и й сквери к , до своїх! — Ви п р и зн а ч ен і Го лов н и м у ч етв ертий сектор з ф ун к ц ією підсобного робітн ика! — А я к щ о я не за х оч у ? w — Ш туч н и й ін т е л е к т переконає вас у н еобхід н ості п огоди ти ся з ц им . К о л и б у ­ дете добре сп р ав ля ти ся , вас п ереведуть до т р етього сектора м айстрів. — Х ор о ш а перспектива! w w — Т а к . А л е згадай те, у ваш их м іс т а х к о м п ’ ю тери не м а ли зм о ги зробити собі к а р ’ єр у, вони завж ди з а ли ш а л и с я т іл ь к и підсобни кам и ! Вправа 155 Н а й в и щ и й , н а й гли б ш и й , н айш ир ш ий , н а й б іл ь ш и й , найм ен ш и й , найш видш ий, най тверд іш и й , н а й в а ж ч и й , н а й л егш и й , н а й п о туж н іш и й , н а й ж ор стк іш и й , н ай­ в а ж ли в іш и й . Го в ер ла — найви щ а гір ськ а верш ина в У к р а їн і. У н а й гл и б ш ій у світі М ар іїнс ь к ій за гли б и н і вчені зн а й ш ли ж и в і о р га н ізм и . Н ай ш и рш е річкове р у с л о Д ніп ра зн аходи ться в г и р л і, при впаданні в Ч о р н е м оре. Н а й б іль ш и м и серед к утів є туп ий та р озгор н ути й . К о л іб р і вваж аю ть найм енш ою пташ кою у св іті. У саванах водять­ ся найш видш і тварини — гепарди. П ри с в ер д лін н і та ш ліф ув а н н і ви користовую ть н айтвердіш ий м ін ер а л — а лм а з. Н ай в аж ч и й м ет а л, я к и й ш и рок о ви кор истовуєть­ ся в м еди ц ин і — це р ту ть. Н а й ле гш и м ш л я х о м в ідк р и ття та освоєння нових тер и ­ т о р ій б у л и водні ш л я х и . Н а й п о т уж н іш и й З ап орізьк и й м ет а л у р гій н и й завод в ід і­ грає зн ач н у р о л ь в е к о н ом іц і У к р а їн и . С учасн і п р а ль н і пор ош к и зд атн і добре ви­
 • 26. прати р іч навіть у н а й ж ор стк іш ій воді. Н ай в аж ли в іш о ю при чин ою п о ч а тк у вій найчастіш е буває п ер ед іл тер и тор ій та сфер в п ли в у. Вправа 162 1) б іл ь ш с к лад н а: 2) н айваж ча; 3) н а й в и щ и х ; 4) н а й б іл ьш и й . Вправа 163 Т а світи ж ти їм в д о р о гу, ясен м іся ц ь, уго р і! Я сн и й м іся ц ь освіти в д о л ну, і весь табір ста ло видно я к на д о ло н і. С лавен, край п олтавськ и й , все у н ьо є! С лавни й край п о лтав ськ и й зрости в І. К о т л я р е в сь к о го , П анаса М и р н о го , О ст па В иш ню , М . Г о г о л я , Г р и го р ія та Гр и гор а Т ю тю н н и к ів , Б. О лій н и к а та багать ін ш и х м и тц ів . П о л и н ь над п о л я м и , срібни й дзвоне. С рібен дзвін щ е довго звуч у н ього у в у х а х , нагадував с в іт л и й В ели к д ен ь. Вправа 165 І U та т S І т Ё: 5 с о or g Q. го ІС bo ok . ГО X го S С.112 «Н а з у с т р іч т е с т у в а н н ю » I . в): 2. б); 3. в); 4. б); 5. в); 6. б); 7. в); 8. в); 9. в). 10. П о д о р о зі м и зу с т р іл и б іл о л и ц ь о г о х л о п ц я . Н а т о м у б іл о л и ц ь о м у х ло п ц е в і б спортивна ф орма м ісц ев ого ф ут б о л ьн о го к л у б у й м одна бей сбо лк а. В и гл я д ве н я н ого барвистого б езк р ай о го с те п у зачарував, в и к ли к а в н ім и й подив і за х п лен н я . Д о л я Ш ев ч ен ка з а г у б и л а с я в б езк р а й о м у к а за х ськ о м у с теп у на дов д е ся т ь років. w w S .4 Р А в ж е в есв а , а вж е красна... « А вж е весна, а вж е красна, вода зі стр іх к а п ле. М о л о д о м у к озак ові м андрівоч п а х н е », — зга дується в народній п існ і. Весна — час п р обудж ен н я , відр одж енн я, р озк в іту . Гарн а весна в у с і ії пори — рання, к о л и тане сн іг, з-п ід я к о го пробиваю ть п р о ліс к и , в есело дзю р к о тя ть стр ум о ч к и , в е р б о ліз ви пускає п у х н а ст и х к оти к ів . С редня весна — б уб н я в ію ть б р у н ьк и , п отім з ’ я в ля ю т ь с я пер ш і к л е й к і л и ст о ч к и деревах, пробивається зе ле н а щ іто ч к а травички. І ось у ж е весна повна. Н іж н и й аромат к в іт у ч и х садів о х оп лю є, забирає в п л о н . Т ак би й стояв та стояв п ід я к о ю сь в и ш ен ькою -чер еш ен ькою , м и лувався, с л хав безк ін еч н е дзи ж ч а н н я х азяй н о в и ти х б д ж іл о к . У н аш и х д а л е к и х предків н вий р ік починався навесні. І це, м аб уть, недарем но. Сама природа к л и ч е весно « Ід и , працю й, твори! Ставай к р а щ и м , д о бр іш и м ! М ан д руй ж и тт я м із радіст з н а дією .з красою !* I I . 1) н а й б іл ь ш характерна; 2) н а й б іл ьш дотеп н и м ; 3) б у л а н а й к р ащ ою (б ез сам w го); 4 ) р о зу м н іш а за свою сестру; 5) н а й б іл ьш ц іка вою ; 6) передові ф ермерсь господарства (без сам і). < CQ О < J2 Вправа 166 П . С лово о св ітлю є л ю д с ь к у д у м к у (р озум ). С лово — в е ли к а с и ла . С лово ств ор и ло лю д и н у. и І Вправа 168 І. > CSJ П роч и тай те. Визначте осн овну д у м к у тек сту, п р о к ом ен туй те її. В и п и ш іт ь з йм енн ик и, визначте р озряд за зн аченн ям , м ор ф о логіч н і о зн ак и і си н та к си ч р о л ь у реченні. особ. Н ад _нш«и ш елести ть горобина, рясно заквітчана рож еви м и к и ти ц я м и т у ги (Х б. 'О присвя к намисто, я гід . Вона вищ а за калуїну і в іль н о зв ело до сонця свої зе ле я і р ук
 • 27. ніби купається в голубому потоці повітря. Калина низькоросла, але пишна, зади­ вилась у глибінь криниці. Важкі кетягі ще не дозрілі, але вже червоні, доторк­ нись — так і бризнуть зеленою кров’ю. — Ж о ж це додум ав ся викопати о тут кри н и ц ю й отак посадити пор уч горобин у і к а ли н у ? — к а ж у н іби с^ам д о се§е’. „ „ особ. — Лю ди ... Я к п ід к а за ло їм серце, — т и х о мовив дід . — К оік н а лю д и н а повинна звор._. неозв. за ли ш и т и п_° . відп. відяосн. я к и й с ь с л ід . Х т о пісн ю створить чи н ам алю є к ар ти н у, х т о зведе відносн. „ дім або посадить дерево, хто викопає криницю. Важко кидати землю, не залишив­ ши на'шй доброго сліду. вказ^. відп. вказівя. — Т а к и правда, — п огодж ую сь. — А л е т о й , х т о створив на при роді так ^ кар- тину, заслуговує на особливу подяку від людей. Добре серце витого чоловіка... (І. Цюпа). Вправа 169 .4 bo ok .o rg Запишіть слова, розкривши дужки. Погрупуйте їх у два стовпчики; а) займен­ ники; б)інші частини мови. Поясніть правопис. Що(небудь), коли(небудь), (аби)хто, (аби)куда, (аби)кого, (аби)де, ні (до) чого, ні(який), (ні)де, (ні)коли, який(сь), котрий(сь), (де)кілька, ні (за) що, (ні) звідки, (ні)як, (казна)де, (казна)хто, (казна)коли, (казна)що, ні (від) кого, де(небудь), який(небудь), чий(небудь), (будь)який, (будь)де, (будь)як, (будь)що, скільки(небудь), скільки(сь). Вправа 170 w 1. — Нічого не трапилося. 2. — Ніхто мене не скривдив. 3. — Ні про що ми не сперечалися. 4. — Нікому я про це не казав. 5. — Нічий це не конспект, а просто чернетка. б. — Ні з ким я не радився. 7. — Нічого тепер я не робитиму. Вправа 171 w w До нього (неї, нього, них), до цього, до чого-небудь, до когось, до кого, до казначого, до якого-небудь, до свого, до того, до деякого, до абикого, до декого, до котро­ гось, до їхнього, до такого, до кожного, до скількох, до ніякого, до хтозна-кого, до казна-якого. З ним (нею, ним, ними), з цим, з чим-небудь, з кимсь, з ким, з казна-чим, з яким-небудь, зі своїм, з тим, з деяким, з абиким, з дечим, з котримсь, з їхнім, з таким, з кожним, зі скількома, з ніяким, з хтозна-ким, з казна-яким. П. Згідно зі мною, з нами. Згідно з тобою, з вами. Згідно з ним (нею), з ними. Назустріч мені, нам. Назустріч тобі, вам. Назустріч йому (їй), їм. Подібно до мене, нас. Подібно до тебе, вас. Подібно до нього (неї), них. і
 • 28. Вправа 172 1) собі; 2) себе; 3) собою ; 4) себе; 5) собою ; 6) собі; 7) себе; 8) себе. Вправа 173 I. С п и ш іть текст, розкри ваю чи д у ж к и і с та в ля ч и зай м ен н и к и у п отр ібн ом у ви­ падку. Н аш е сьогоденн я ств ор и ло к у п у забобонів, ніч и м серйозно не о б ґрун тован и х. Втратився зв ’ я зок з ін ш и м и істотам и , почався розпад особи стості. Однак л и ­ ш и ло ся щ е с т іл ь к и островів, м а ле н ь к и х с в іт л и х м ісц ин , де зн и к ає в ідчуття н еза х и щ ен ості, де м и )лю б и м о і нас л ю б л я т ь . Я к е це щ астя — м ати дітей і тва­ рин , дбати про н и х, н ік о л и не за ли ш ати ся сам отн ім , перебуваю чи в б ла ж ен н ій взаєм озалеж ності... (З ж ур налу). II. П о д и с к ут уй т е на т ем у ц ін н о ст і л ю д с ь к о го ж и ття . Вправа 174 П роч и тай те. З н ай діть слова, щ о виступайте у р о л і зай м ен н и ків. Д обер іть до ц и х с л ів за й м ен н и ки -си н он ім и , прочитайте р ечення з ни м и . Я к е речення с ти ліс т и ч н о ви разніш і? іншому Т о м у д о л я запр одала од краю до краю , а д р у го м у оставила те, де захова- сама сама g 1. ю ть. 2. Ой одна я , о дн а, як би ли н оч к а в п о л і (З тв. Т. Ш евчен ка). 3. Х о ч і сова, аби ■ ч ^ . oo k. or іншого - якусь, з д р у г о г о с е л а (Н а р . т в о р ч іс т ь ) . 4. У в е л и к и х м іс т а х л е г к о зн а и т и п е р ш у -л іп ш у р оботу (М . Чорнявський). Вправа 175 .4 b — Ц ікаво, а ті узори, я к і є на писанках, щ ось означають чи просто так, д л я краси? — Н і, к ож н а л ін ія , навіть ц я точ к а є си м в оліч н и м и . Х в и ля с т а л ін ія , напри­ к ла д , «б е з к ін е ч н и к » — с и м в о л ізу є в іч н ість ж и тт я . Є си м воли сон ц я, п а м ’ я т і й б а­ гато ін ш ого. — А від ч о го за ле ж и т ь к о л ір ? w w w — К о л ір т еж має си м в оліч н е зн аченн я. Ч а сто він указував, к ом у пр и значалася писанка. Ч ер в он і д а р ув али м олод и м парубкам і дів ч атам , ч о р н о -б ілі — старцям , зе ле н і — ж ін к а м на зд ор ов ’ я. — Я к ж е в и го то в ля ю ть пи санки ? — Ц е досить склад н и й процес. В и кор и стов ую ть р озто п лен и й віск, я к и м за д о­ пом огою писачка наносять узор и , п отім по ч ерзі оп уск аю ть у ф арбу. Ф а р б и нам а­ гаю ться брати н а тур альн і. — В и хо д и ть, щ о п исанкарство — це справж нє м истецтво. — Т а к . П и с а н ц і навіть п остав и ли п а м ’ я т н и к у Т ор о н т о . А в К о л о м и ї існ ує є д и н и й у с в іт і м узей п и санки . — Т реба б я к о сь відвідати м узей , це ж так цікаво! Вправа 176 Р у к о т в о р н е ди во У н аш ом у м іст і був старий парк: невп орядковани й, з і старим и т р у х ля в и м и де­ ревами. М іс ь к а влада в и р іш и ла оновити цей к ут о ч ок м іста, зробити його у л ю б л е ­ ним м ісц ем в ідп оч и н ку. С п оч а тк у все р етельн о с п ла н у в а ли , р озч и с т и ли від ста ­ рого, п осад и ли м о л о д і деревця — к лен и , б ер ізк и , я л и н к и , р озп ла н ув а ли к л у м ­ би. Р о с ли н и ш видко п р и й н я л и с я ; п о т я гн у л и с я вгору, за к у ч ер я в и ли ся кронам и. У ц ен трі в и р іш и ли зробити ф онтан і д и тяч и й м айданчик. Н езабаром у стр ум ен я х ф онтану за гр а ли в еселі п р ом ін ц і сонця.
 • 29. Та все одно, ч огось ніби не ви стачало д л я за ти ш к у, не б у л о чогось особли вого, п р и км етн ого. Т о д і зв ер н ули ся до в сіх городян, о г о л о с и л и к он к урс на к ращ ий проект. Н іх т о не за ли ш и в ся б ай дуж и м . П ер ш и м и в ід г у к н у л и с я народні м айстри. Д и тя ч и й м ай­ дан чи к перетворився на казк ове м істеч ко. Н а в іт ь кон тей нери д л я см іття зр о б и ли т а к і, щ о їх м ож н а вваж ати витворам и п р и к лад н о го мистецтва. А л е всіх здивува­ л и м ісц еві к ов а лі. Вони в и к ув а ли а р к у у в и гл я д і ви ноградної л о з и з плодам и й л и ­ стя м , так і ж підставки д л я с в іти ль н и к ів . Тепер до ц іє ї арки п р и ходя ть м олод ята і ч іп л я ю т ь свої с и м в о л іч н і зам очк и — д л я м іц н о ст і ш лю б у. М о ж ли в о , дек ом у це й не допом ож е, а л е т р а д и ц ія красива. Д у ж е х о т іл о с я б, щ об ж и т е л і ста в и ли ся з лю б о в ’ю до свого с п іл ь н о го дому, про­ с л а в л я л и його своїм и т а л а н та м и й п р а ц елю бн істю . С. 119. «Н а з у с т р іч т е с т у в а н н ю » 1. б): 2. а); 3. в); 4. б ); 5. г); 6. б ); 7. а); 8. в); 9. б). 10. Усього — за й м ен н и к , о зн ач а льн и й , Р. в., однина .4 bo ok . or g що — з а й м ен н и к , відн осн ий , Н . в. когось — за й м ен н и к , неозначений, Р. в. як и х — за й м ен н и к , відн осн ий , Р. в., м нож ина. самому — за й м ен н и к , о зн ач а льн и й , о. в., однина (пр и ) собі — з а й м ен н и к , зворотний , М . в. х т о — з а й м ен н и к , в ідн осн ий , Н . в. що — з а й м ен н и к , в ідн осн ий , Н . в. т о й — за й м ен н и к , вк азівн ий , Н . в., однина нічого — за й м ен н и к , запер ечн ий , Р. в. н іх т о — з а й м ен н и к , запер ечн ий , Н. в. мене — зай м ен н и к, особовий, 1 ос., Р. в., однина я — за й м ен н и к , особовий , 1 ос., Н. в., однина ні до кого — з а й м ен н и к , заперечн ий , Р. в. собі — зай м ен н и к, звор отний , Д . з. наш ої — зай м ен н и к, п р и свій ни й, Р. в., однина. w 11. 1. Я тепер д и в лю ся на все ін ш и м и очим а. 2. Ін ш и м р азом будеш р о зум н іш и й . w 3. О к от р ій го д и н і поч и н ається ур ок? w 4. Ви не скаж ете, я к е сьо го д н і ч и сло? 5. Ц е м оя н а й б л и ж ч а подруга. 6. Я м о ж у відповісти на б удь-я ке пи тан ня. 7. Д я к у ю вам за інф орм ац ію . Вправа 181 Д о п и ш іт ь до під м ета-займ енни к а Ви один із поданих у д у ж к а х п р и судків. Свій ви бір о бґрун туй те. В и (гар на, га р н і). (Я к и й , я к і) В и (добри й, д о б р і). Ви (певен, п ев н і). (Т а к а , т а к і) Ви (с у м л ін н а , с у м л ін н і). Ви (готов и й , готов, го то в і)? (Я к а сь , я к іс ь ) Ви (п ечальн а , п е ч а л ь н і). (Т а к и й , т а к і) Ви (е ле га н т н и й , е л е га н т н і). (Я к а , я к і) Ви (вр од ли ва, врод­ л и в і). А В и . н ів р о к у , (сер ди ти й , с ер д и ті). (Я к и й , я к і) Ви (старанн ий , старанн і). (Т а к и й , т а к і) Ви (х о р о ш и й , х о р о ш і). У в ага! З ай м енн ик ви у в в іч ли в ій п ош а н н ій ф ормі п оєдн ується з присудком у ф ормі м нож ин и; Я ціную т у р б о т у і чесн ість, з якою В и п о стави л и ся до перекла­ дів моїх тв о р ів {Е . Хемінгуей).
 • 30. Вправа 183 П р о а н а л ізу й т е реченн я. Щ о м ож н а сказати про хар ак тер лю д и н и за цим ло в лю в а н н я м ? С к ла д іт ь в ласн е р еченн я (д іа л о г ) із зай м ен н и ків. 1. Я н ік о м у -н ік о м у н іч ого, а я к щ о я я к о м усь щ о-н ебудь, т о щ о ж т у т так (боязливий, нерішучий). 2. «Н у , щ о ?» — « А я к щ о щ о, т о щ о ?» ' (трохи агресивний). Вправа 185 ф дійсн. С . . П дієприсл. дієприсл. Л іт о с т о я л о ж а р к е й три вож не. В день, в аж ко розп ластавш и на зм о р ен и х оч ф Д С.С. . ІЙ В П ф дійсн. С . . П ін тах к р и ла , ш е р х л о д и х а л а дореп ан им и губам и гар яча ю га, поча ли на п лав н і пад ф ^ЙСН. С . . П ф дійсн. С . . П ф дійсн . грози. Х м а р и в я за л и вогн я н е м о т уззя , з р еготом ж б у р л я л и вниз, і воно т р іщ ф Д С . С . дієприсл. . ІЙ Я П ф . дійсн. С . П інф с и ч а л о , д о го р я ю ч и на д н і п р о т о к и . К о м у на т у г о д и н у в и п а д а ло п р о їж д ж а т и ч ф дійсн. С . . П ф дійсн. С . . П ф дійсн. С . . П дісприсл. н о м , з д а в а л о с я , щ о в он о щ е д о в го ж е в р іє т а м . О ч е р е т и м е т а л и с я , н а м а га ю ч и ф. Д С . С . ІЙ Н П ф Д С.С. . ІЙ Н П ф Д С .С. . ІЙ Н П дієприкм. дієпри ти х а р а п у д и л и с я всю н іч , а на р а н ок п а д а ли о д н е на о д н о го з м о р е н і, з н ів е ч б ігаю ч и прозорою , й т еп ло ю с ль о зо ю . (Ю. Мушкетик) ф. дій сн . сп. — ф орма д ій сн о го сп особу; інер. — ін ф ін іти в. II. 1) х а р а п у д и ли с я — л я к а л и с я , зд р и га ли ся ; т и р л и щ е — м ісц е перебуван г у р т у в а н н я та в и пасан ня х удоби ; вибите, витоптане, утр ам боване м ісце. S Z с о S діеприкм. к и м б а т іж ж я м , — не п у ск а л о з о дв іч н ого п р и значеного д о ле ю т и р ли щ а . Оч S ц CI ф Д С.С. . ІЙ Н П rg о інф. вирватися з д о ли н и , а небо зн о в у й зн о в у п е р іщ и л о їх , я к н есп о к ій н у отар у, в .4 bo ok .o го X га S га Q. га ьс 2) К о м и при о дн ор ід н и х ч л е н а х та д л я в и д іл е н н я д іє п р и с лів н и к о в о го звор Вправа 186 1. К о л и я б у в би с оло в ей к о м , до тебе тоді п р и літ а в би і л ю б о то бі 8 з е л е н і щ (Леся Українка). 2. Б ув би год и н н и к , зн ав би, с к іл (С. Скляренко). 3. Я к б и м ен і, м ам о, нам и сто, то п іш л а б я завтр Я к б и м ен і черевик и, т о п іш л а б я на м у зи к и (Нар. творчість). 4. Т ч ен ьк и я щ ебетав би п р о їх а л и w м істо. w я с л у х а л а б дов ік у, к у м е м ій (Л . Г л іб о в ). 5. Д р у з і м ої! Я к б и ви м о гли б м ен пом огти , я вам дав би у с і т р и л а н т у ш к и , ви п о с ія л и б на тр ьо х д іл я н к а х , w д і, к о л и н а сін н я п р оросте, м и д із н а л и с ь би, на я к ій сам е д іл я н ц і чар івн і на < о со < ьс ja U (О. Іваненко). 6. Д о ч о го я (О. Довженко). н е то рк ав ся б, я за в ж д и бачу, щ о це м ож н а п о ш и ти Вправа 187 Я к б и м ен і та си ла , щ о в с іч н і к аж е лю т и й , то я б б и к у-тр ет я к у р оги влом ив Т а к х о ло д н о , щ о я к б и не вм ів др иж ати, т о зм ерз би. Я к б и л іт а в ер н ули ся , т о щ е б х л о п ц і го р н ули ся ! Ч и м би ди тин а не т іш и ла с ь , аби не п ла к а ла ! І > їв би п а ля н и ц і, та зу б ів нема. Вправа 190 Щ о д н я м и вчи м ося ч о го с ь нового. В чім ося с п ілк у в а т и с я , з к ори стю д л я г о д ух о в н ого р озв и тк у. І ось ми м ч и м о новою трасою , п ереганяю чи вітер. М ч ш видш е на м іс ь к у п л о щ у : там зараз виступає з к он ц ертом група «Т а р т а к ».
 • 31. Вправа 191 Д ій с н и й с п осіб Степове безлю д д я повите спекою . Д а л е к о х о д я ть к ом байни. Бовваніє на о б р ії м урована веж а елеватора. В и хор к урявн о, с л іп о б лу к а є по степ у, перетинає дор о­ г у . П о о п у с к а ли в уха садки. Н а к а зо в и й сп осіб П р и в ’ язав я і свого к он я : гр и зи , брате, бо, м абуть, аж ун о ч і д ій де наш а черга. — Р о з к а ж и , с к іл ь к и роздав зерна! — їж , Кресаф те, не б ій ся потовстіти! — Н е х и л и го ло в у , Кресаф те, — д оли н а є до нього, н іби к р із ь то в щ у води. — Н е буд ь н аївни м . Кресаф те, — засм іяв ся товстощ ок ий М а м л ій , го ло в а з « П е ­ р е м о ги ». — Т и я к дитина. У м о в н и й сп осіб Ч и , ви ходи ть, м усив би стати перед л ю д ь м и б рехун ом ? я на тв о єм у м ісц і вчинив би так само (З тв. О. Гончара). Т іл ь к и так він м іг би добратися до х в ір тк и . К о л и б ти зн а в , х то він так ий , то не­ гай но сам зітн ув би й о м у баш к у! Т ак і стояв, б ояч и сь і на к р о к відп усти ти від себе ворога, бо к о л и б той к и н ув ся т ік а ти , наздогнати б не з м іг (З тв. В . М а л и к а ). Вправа 192 rg Д ієс ло в а в и ступ аю ть у р о л і при судків. .4 bo ok .o П а м ’я т к а « Я к п ід т р и м у в а т и розмову в гостях» — Й д уч и в го сті, п а м ’ ятай, щ о тв ій поганий настрій — невдали й подарунок госп одареві та й о го гостям . — Я к щ о хо ч еш при вернути ув а гу цікавою розмовою , багато чи тай , зап ам ’ я ­ товуй м удр і в и слов лю в а н н я в е ли к и х , п р и тч і, п р и сл ів ’ я. А л е вж ивай їх доречно, нен ав’ я зли в о , не дем он стр ую ч и свою обізн а н ість та к р уго зір . — Б іл ь ш е с л у х а й , р еа гуй на в и слов лю в ан н я ін ш и х тактовно толерантно. — Я к щ о розм ова с т и х л а , «н е в’ я ж е т ь с я », запропон уй ц ік а в у д л я в сіх т ем у д л я обговорення. w — Говори, не п ід в и щ ую ч и занадто го ло су , не н ам агай ся перекричати чи пере­ w бивати ін ш и х , за ч ек ай п аузи. — М ен ш е розповідай про себе, я к щ о тебе не питаю ть про це, б іл ь ш е нам агай­ ся ц іка ви ти ся ін ш и м и . w ,■ — Б уд ь в в іч ли в и м , у в а ж н и м , р озв аж ли в и м , з п оч уття м гум о р у — і тебе вваж а­ т и м у т ь гарним сп іврозм овн иком . Вправа 193 «Одеська вулиця» С т а н іс л а в а Гуко ва З вичайна м іськ а в у л и ц я . П ізн я о сін ь. З дерев о п а ло л и с т я , й о го п р и би ло д о ­ щ ем . М ок р и м асф альтом м чать пооди нок і маш ини. К р із ь го л е віття виднію ться б уд и н к и . Бони я ск р ав ого ч ер в он о-ц егли стого к о л ь о р у і, м абуть, саме то м у зд аю ть­ ся п р и вітн и м и , зати ш н и м и . К р із ь с и зі хм ари пробивається г о л у б ін ь неба. Все разом створю є так ий непов­ торн и й к оло р и т, щ о к ож ен ж и т е л ь в е ли к о го м іста, навіть не одесит, м ож е сказати: « Ц е м оя рідна в ул и ц я , м оє рідне м істо!* Т а к х уд о ж н и к зу м ів передати в к ольор ах і л ін ія х свою лю б о в д о р ід н о ї зе м лі.
 • 32. Вправа 195 Н е т р і. Несходимі, незміряні. М Н ч., док. в И. . М а ле н ь к и й см уга сти й зв ір ок, щ о сидів собі нав почіп ки на п о в а лен ій кедрині теп. ч., недок. в. проти сон ечка і п и ль н о, з в и гля д ом уч ен о го -д о слід н и к а, р озгля д ав то р іш н ій гри- теп. ч., недок. в. мин. ч., недок. в . бок, трим аю чи його переднім и ла п к ам и , раптом н аш ор ош ився. Н і. Т о так щ ось. теп. ч., недок. в . у нетр ях панує надзвичайна тиш а, я к у д и в н о м у х р а м і ди вного бога. Л и ш е рябок , мин. ч., докон. в. мин. ч., док. в. мин. ч., док. в. за св и стів ш и , пр олетів з о д н ієї в и сочезної к едри ни на ін ш у і завмер на г іл ц і, мов м ч., док. в. ин. мин. ч., док. в . суч ок, нер ухом о, о пустивш и ч уб а т у г о л ів к у вниз і в и тя гш и ш ию . Т иш а, теп. ч., недок. в . Н а п ов ален ій к ед ри н і т р е м т іл и сон я ч н і за й ч и ки . С м угастий звір о к бур ун д учок мин. ч., недок. в. мин. ч., недок. в. мин. ч., док. в. почав бавитися з ни м и , задравш и хвости ка, подивився вниз. В н и зу, під кедриною , теп. ч., недок. в. го S го о. го ъс 0 II. 3 ) В н и зу, п ід кед ри н ою , [виходячи десь з б у р ’я н ів і в іт р о л о м у і зн и к аю чи зн о ­ в у у б ур ’я н а х .І в и лась в узен ька с т е ж е ч к а , зв ір и н а д о р іж к а , [утоптана за тисяч о л іт т я і. Р еч ен н я просте, розповідн е, н ео к ли ч н е, двоскладн е, повне, пош и рен е, ствер­ rg (С I д ж у в а ль н е, уск лад н ен е уточ н ю ю ч и м и ч лен а м и , одн ор ідн и м и д ієп р и слів н и к о в и м и зворотам и та д ієп р и к м етн и к ов и м зворотом . и Вправа 197 го S 1 3- >ч Ql 5 ъ о Т р ем т я ч и м и — дієп р и к м етн и к , тр ем тя ч и й , ак тивн ий , теп. ч., недок. в., суф ікс, спосіб тв., м нож ин а, О. в. П а л а ю ч и х — дієп р и к м етн и к , п а ла ю ч и й , ак тивн ий , теп. ч., недок. в., суф ік с, сп о ­ сіб тв., м нож ин а, Р. в. Зморена — д ієп р и к м етн и к , зм орени й, м ин. ч., док. в., суф ік с, спосіб тв., ж . p., од­ нина, Н . в. К л е к о ч у ч и й — дієп р и к м етн и к , активн ий , теп. ч ., недок. в., суф ік с, спосіб тв., ч. p., одн ин а, Н . в. w си теп. ч„ недок. в. .4 bo ok .o p теп. Ч недок. в. м ви ходя ч и десь з б у р ’ я нів і в іт р о п о лу і зн и к аю ч и зн о в у у б у р ’ я н а х, ви лась в узен ька стеж ечка, звірин а д о р іж к а , утоптана за т и с я ч о л іт т я (/. Багряний). м и н у л и й час, д ок он ан и й вид, теп ер іш н ій час, недоконаний вид < 0Q О w w Н е в и г о р іл и х — д іє п р и к м етн и к , н ев и го р іли й , ак тивн ий , м ин. ч., док. в., суф ікс, спосіб тв., м нож ин а, Р. в. Вправа 199 Словосполучення 3 п ри км етн и кам и Словосполучення 3 д ієприкм етникам и < U X пече*на к ар топ ля п е*ч ен а к ар топ ля п ек уч и й б іл ь н еоц ін ен и й товар н еоц ін ен н и й внесок н ев б ла га н и й батько н е в б ла га н н и й батько н езд о ла н и й народ п а ла ю ч е сонце с о * л е н і огір к и с и п уч и й пісок с ія н е борош но варені я й ц я н ездійснена м рія с п іл а виш ня зр іл а ягода варена к ур к а
 • 33. г незд о лан н и й народ к в іт у ч и й сад р озк в іт ли й сад би ти й ш л я х солон и й піт нездійсненн а м рія Вправа 200 П ід п и с а н и й док ум ен т к ар д и н альн о м ін я в справу. Ф ір м а , з я к о ю б у ла ук ла д ен а уго д а на будівн иц тво, несподівано зб а н к р у ту в а ла . З м ін и т и ск р утн е екон ом ічне становищ е держ ави не здатен був ж оден п р о голош ен и й закон . Значно полегш и в р об о т у н адр ук овани й посібни к з п ід гото в к и до ЗНО. Вправа 201 1. Б агато л и х а за зн а ло т и х ів с ь к е ж ін оц тв о за дн і о к у п а ц ії. О селі їх н і зруйновано, господарство п огр абован о, а сам их п р и м уш уван о к аторж н о роби ти на н ім ец ьк і потреби (Ю . Смолич). 2. П р о нас з а ^ ц о , наче м и й не п р о й ш ли три дц ять п ’ я ть к іло м е т р ів (В . Зем л як). 3. Д е к іл ь к а стебел б у л о зл а м а н о , а качани, я к і найп овніш і, rg п о г р и з л о (О. Докченлго). .4 bo ok .o Вправа 202 1. П рац ю ю чи н а п о л егли в о (робота б у л а за кін ч ен а р ан іш е; він закін чи в р обо­ т у р а н іш е ). 2. П р о х о д я ч и н едалеко від б у д и н к у (б л и с н у л о с в ітл о ; ми п о м іт и ли від б ли ск и с в іт л а ). 3. С івш и за к н и ж к у (й о м у н іч о го не б у л о ч ут и ; він уж е не чув н іч о г о ). 4. П р о х о д я ч и повз к ни гарн ю (їй вп али в око к н и ги на в ітри н і; вона за тр и ­ м а ла сь перед вітриною , шоб п е р егля н ут и к н и ги ). Вправа 203 1. С купавш и сь у х о л о д н ій воді, він захвор ів на а н гін у. 2. Зібравш ись на сп ор т­ м ай д ан чи к у, д іт и (у ч н і) р озп о ч а ли трен уван ня. 3. С уп роводж ую чи гостей, ми w б у л и при єм но враж ені ти м , щ о гості за ц ік а в и ли ся наш им краєм . 4. Н е засвоївш и добре п р а ви л уж и в ан н я апострофа, я зн ов у доп усти в п о м и л к и . 5. У в аж н о п р о с л у ­ С, 127 «Н а з у с т р іч т естув ан н ю * в); 2. в); 3. б); 4. в); 5. б); 6. б); 7. в); 8. б); 9. в); 10. в); 11. в); 12. в); 13. б); 14. б); w 1. w хавш и поясненн я в ч и те ля , він не мав потреби багато вчи ти вдома. 15. а); 16. в); 17. б ) 18. б); 19. б). Вправа 205 . П І. Л и ст-п о зд о р о в лен н я Ш ан овна Н а д іє М и х а й лів н оІ Щ и р о вітаєм о Вас із 3 5 -л ітн ім ю в ілеє м В аш ої п е д а гогіч н ої д ія л ь н о с т і. Ви завж ди б у л и і є д л я нас п р и кладом в и сок ого п р о ф есіон алізм у, відп овідальн ості, відданості своїй справі. Р азо м із тим ви с та ли нам справж н ім старш им др угом , по­ радн иком та наставником , я к и й завж ди надихав і спрям овував св оїх вихованців на добрі справи. З и чи м о В ам м іц н о го здоров’ я, тв орч и х у с п іх ів , вдяч ни х уч н ів та довги х років щ а сли в о го ж и ття . З п овагою — учн і 11-А к л а су
 • 34. Вправа 210 З а го ло в к и . Ч а р и р ідн ого краю . П о х ід до церкви. С л ов о сп о лу ч ен н я : п р и дн іп ров і б а л к и , н а й м о ло д ш і д іти , сон я чн ого р ан ку, п о л вого з іл л я , к ож ен краєвид. Вправа 211 Ми надіслали повідомлення. Лось жував гілочку. Танк прорвав огорожу. Вправа 215 Із давніх-давен квіти увійшли в життя символом краси, доброти, щирості, * “ «««• •• ім. діесл. Не випадково, обожнюючи природний цвіт, люди влаштовують свята, віншую цю величаву неповторну красу монетним зорепадом. займ. ГО X ПІ S ім. ім. дієсл. ім. прикм. ім. U .4 bo ok .o rg а дієсл. Вона яскраво ві^иваєзвичм, уподобання, е предметом унікальних дослідж (Я. Міщенко). II. У давні часи Україна межувала з Диким Полем. Звідти на села часто набіг войовничі кочівники — половці, татари. Тому хліборобам у поле доводил брати не тільки плуг, а й меч або лук і стріли. Якось навесні вийшли селяни в поле, захопилися сівбою й не помітили, що них підібрався загін нападників. Бій був короткий, чимало ворогів полягло, загинули й усі юнаки та чоловіки — чорнобриві, чубаті, дужі й веселі. Гірко пла ли жінки й діти за полеглими. Принесли хлопців у село та зажурилися ще біль думаючи про свою долю й долю своїх дітей. Хто їх тепер боронитиме, хто ора ме й сіятиме? Із жіночих сліз виросли дивні квіти — яскраво-оранжеві з чорн на струнких зелених стебельцях. Назвали ці квіти чорнобривцями. Де вони стуть, туди не може ступити нога жодного ворога. Садять ці квіти на клумбах сих пір. Цвітуть вони довго-довго, звеселяючи людей, які склали про чорнобри прекрасні пісні. .5 ‘Е а) за будовою: відчути точку опори — складне (відчути землю під ногами) неспокійна людина — просте (стривожена людина) чистої години — просте (вільної години) б) за головним словом: височать на землі — дієслівне (стоять на землі) пам’ятники духа — іменникове (духовні пам’ятки) саму себе — займенникове (власну особистість) в) за синтаксичними відношеннями: теплої землі — означальне (рідної землі) несеться назустріч ночі — обставинне (мчить у ніч) спробувати щось - об’єктне (спробувати дещо, що-небудь) ^ w w w S Вправа 217 < CQ О < J3 U X >ч Вправа 218 Прості словосполучення: тривалий час, квіти з поля, писати твір, дівчина з ч ними бровами, хлопець років вісімнадцяти, зелена лявина, дивитися зачарованим поглядом, сьомий верх, сім з половиною років, двадцять дев’ять днів. Складні словосполучення: час великих перемог, вияв глибокої пошани, твір вид ного письменника, почуття глибокої вдячності, книж з кольоровими ілюстраціями, засіяти лан пшеницею
 • 35. Вправа 219 Гр ати ся — грайся в м ір у, але й д іл о зн ай . Д о в елося брати справу у свої р уки й пер ер обляти все чи не з сам ого п оч а тку. М ен е н еоч ік уван о в и к л и к а л и до д о ш ­ к и доводити теор ем у. В а си ль кидав с п ід лоб а серди ті п о гля д и на д івчат, я к і г л у з у ­ вали з нього. Воротар п ротивн иків впевнено ло в и в м ’ я ч і, і р а х ун ок г о л ів н ія к не зм іню вався. М ай м у ж н іс т ь визнати с вої п о м и л к и . С к ладати ісп и т тепер уж е дове­ деться перед сам им ж и ття м . Вправа 224 В ід гук про т в ір м и с т е ц т в а Нещодавно ми відвідали виставу Х арківського драматичного театру імені Т . Г. Ш ев­ ченка «У краден е щ астя* за однойменною п ’єсою І. Ф ранка. Ї ї режисер-постановник — заслуж ений діяч мистецтв Україн и Ігор Борис. У виставі піднім ається одвічна п роблем а «лю бо в н о го тр и к ут н и к а *. А н н а й М и ­ х а й ло щ иро кохаю ть одне одного, а л е парубка забираю ть д о ар м ії. Брати, щ об не ви д іля ти сестрі посагу, говорять А н н і, щ о М и х а й ло загин ув, і навіть показую ть ф альш ивого ли ста, а потім видаю ть ї ї за н елю бого ч о ло в ік а в д а льн є с ело. Ч ерез к іл ь к а років М и х а й ло Гурм ан (й ого р о л ь м айстерно виконує актор В а лер ій Б р и льов) повертається, зустр ічається з А н н о ю ( у виконанні артистки О ксани С теценко). їх н я rg лю бов, як ви яв ляється, не згасла, а р озгор іла ся щ е си льн іш е, і гер ої не м ож уть із цим упоратися. П ок и М и к о ла Задорож ний, ч о ло в ік А н н и (артист С ергій Б ереж ко), .4 bo ok .o сидить у в’ я зн и ц і за підозрою у вбивстві, за кохан і зустрічаю ться на очах у всього села, я к е не сприймає так ої зневаги до народної м ор алі, звичаїв і неписаних законів. За всім цим постійно спостерігає Д у х К арпат — в еличн ий М ольф ар. К ож ен із героїв і винен, і не винен у нещ астях ін ш и х . Одне с п іль н е — у всіх н и х украдене щ астя. Гр а акторів на ф оні ч уд ов о го ін т е р ’ є р у д у ж е п р он и к ли ва . Вистава насичена м у ­ зи к ою , п існ ям и й тан ц ям и , п оказом обрядів і тра ди ц ій бо й к ів . П оп р и своє трагічне за к ін ч ен н я , п ’ єса сп р ав ля є с в ітл е враж енн я, ад ж е справж нє к ох а н н я — то за вж ­ д и і радість, і ж ур ба. П о р а д ув али гля д а ч ів і ч и сле н н і р еж и сер ськ і зн а х ід к и , і м айстерне о ф ор м лен ­ В п р а в а 22S w w ня, і п редставлени й яск р авий н а ц іо н а льн и й к оло р и т. В ід гук про к а р т и н у І. М а р ч у к а «Пробудження» w Д иви ш ся на к ар ти н у Івана М ар ч ука «П р о б у д ж е н н я *, і в п а м ’ я т і одразу зринає образ М авки з поеми Л е с і У к р а їн к и «Л іс о в а п іс н я ». Л іс о в у д івчи н у зрадив к о х а ­ ний, одруж и вш ись на х азяй нови тій вдові. М авка не м ож е ц ього знести й віддається в обійм и Т ого, щ о в с к е л і сидить, у забуття. Н іх т о щ е звідти не повертався, не вири­ вався з р ук М арищ а. А л е така вже с и ла к ох а н н я, щ о М авка, почувш и, я к страждає Л у к а ш , пеі)етворений на вов кулак у, прокидається, виходить із м ор оку й допомагає к ох а н о м у знову стати лю ди ною . П ер ед нами прекрасне м олод е л и ц е дів ч и н и з т о н к и м и , виразним и рисам и, с ум н е й тр о х и за м р ія н е. Н а в к о ло щ ось н е зр о зу м іл е — чи к и л и м з то р іш н ьо го л и ­ стя , чи кора дерева. Щ о с ь н іби ц уп к о трим ає к расун ю , не п ускає і треба док ласти в е ли к и х з у с и л ь , щ об вирватися з і сну, і забуття. Н а м ій п о гл я д , картина «П р о б у д ж е н н я * має г л и б о к и й ф ілософ ськ и й підтекст, зм уш у є за м и сли ти ся . М о ж ли в о , м и теж зн аходи м ося в п о л о н і с в о їх ш к ід ли в и х зв и ч о к , х и б н и х у я в л е н ь про ц ін н ості сп р ав ж н і й ф альш и ві? І нам так ож важ ко п р обуди ти ся? М аб уть, д ій сн о варто над ц им задум ати ся.
 • 36. Вправа 227 Ім е н н и к о в і: справж н є свято. П р и к м е тн и к о в і: потрібни й л ю д я м , вдячни й батькам . З а й м е н н и к о в і: в сіх св оїх , к огось із гім н ази стів , щ ось ц ікаве. Ч и с л ів н и к о в і: один із деся ти . Д іє с л ів н і: писати сон ети , тіш ач и сь морем, посвячен ий у наміри. П р и с л ів н и к о в і: д а ле к о в ід р іч ки , п ізн о ввечері. Вправа 228 а) сто р ін к а щ оденника; г ) д р у ги й м іся ц ь; б ) я сн и й день; ґ ) м уд р іст ь прощ ати; в) я к а сь (будь-я ка ) г ім н а з ія ; д ) ч и та н н я вголос. Вправа 229 I Т в ор ч іс т ь Б ащ к и р ц ев ої — це ари стократи чни й ж е ст , грайлива м олод ість, щ о р о зк в іт л а в барвах ф еєрично яск р ав и х із п одихом р озк іш н о го саду. П рирода, p TO I ro з я к о ї вона черп ала с вої тв орч і с и л и й к ольор и ст и ч н і враж ення, д а ла їй з м о г у вис­ л о в и т и свою д у м к у зі см аком і гли б о к и м виявом почуттів. U П З s X T Q. 5 с о rg л и с ь татарської, родини Б абан ін и х, родини д уж е ш л я х е тн о ї і давньої. П ер ш і л іт а м олод о ст і п р о ж и ла Баш кирцева на Х а р к ів щ и н і у свого діда, багатого д ід ича, л ю ­ д и ни ви сок оосвічен ої. Р о к у 1870 родина Б абан ін и х-Б аш ки р ц еви х-Р ом ан ови х ви їж дж ає з У к р а їн и до Ф л о р е н ц ії. В ідв ід ує А в с т р ію , Н ім е ч ч и н у та Ш вейц ар ію , а п отім п о селя ється в Н іц ц і. П еребуванн я в т о м у м істі м ало в ели к и й вп ли в на м о ­ л о д у Б аш ки рц ев у. М а р ія Баш кирцева з н а й м олодш ого в ік у ви яви ла т а л а н т артист­ к и . В ж е на три н адц я тім р оц і ж и тт я складає собі пр ограм у н ауки, до я к о ї входять природознавство, ф іл о л о г ія та м узи к а . Щ е р ан іш е вчиться м алю вати у к и ївського майстра К ота р б ін ськ о го . У ч оти р н а дц ять р ок ів читає к ла с и к ів , гр е ц ь к і та л а т и н с ь к і твори, складає ісп и ти зр іло с т і, в іл ь н о р озм ір к овує про м одерні ім іт а ц ії, чи тає К о л ін с а , Д ік к ен са, Ш ек сп ір а. В е ли к а туга за зн ан ням і працею стели ться безперервною ни ткою ч ерез ц іл е ї ї ж и тт я . М а л і у с п іх и не за д о в о ль н я ли її н ік о ли , т о ж п р а гла ч и м р аз б іл ь ш о г о вдоскон аленн я. А природа б у ла до н еї щ едра. О с я г­ w з М а р ія Баш кирцева народилася 23 ли стоп ада 1860 р ок у б іл я П о лт а в и . Батько її, багати й дворянин, був м ар ш ал у П о лт а в і, м ати п о х о д и ла з ук р а їн ізов ан о ї, к о ­ .4 bo ok .o ro Q. (O Вправа 232 w w н увш и пер ш і лаври , Баш кирц ева іде д а лі в п о ш у к а х ід е а л у. Вона прагне до того ш л я х е т н о го п о ш у к у ф орми, я к а дає їй д ущ ев н у вартість і н а солод у (В . Ш е в ч у к ). Я г л и б о к о п ер ек он а н и й , щ о не існ ує м ертвих мов. С лова ж и в і, радіоактивн і. < ca О < u X У ни х р ізн а ен ер гети ч н а на п о в н ен ість. А л е існ ую ть мови сп отв о р ен і, с ло в а -п о к р у ч і. слов а-п отв ор и . сло в а-в а м п ір и . я к і ви см ок тую ть лю д с ь к у ен е р гію , збідн ю ю ть та­ ким чи ном с в іт , п о гли н а ю ч и к о с м іч н у е н е р гію ... Треба бояти ся ц и х с л ів , паразитів н аш ої с в ід о м о с ті, я к і в ам п ір и зую ть у нас. С лова ці не м ироносні, а ж и тт є згуб н і. З ни м и потрібно бо р о ти ся , п р оти став ляю ч и їм слова д у х о в н і. Х вороба м ови — це хвороба с в іт у , це к осм іч н и й д и сб а ла н с. .. П о тр іб н і в е ли к і загальн о н ар о д н і з у с и л л я д л я оздор ов лен н я н а ш ої м ов и ... (З а П . М овчаном ). Вправа 234 sc > 1) CJ N 2) м іс т о К и їв , ж овте ли с т я , довга дорога, відом а гім н а з ія , в е ли к е зди вуван н я, старанн ий уч ен ь, до п и тли в а дів ч и н а; с л у х а т и новини, н а дси лати б ан дер оль, ви ш ні із саду, ткан и н а з л ь о н у , писати у щ оден нику, д о с лід ж е н н я з б іо л о г ії, досвід к ер уван н я, м и з н и м , ви вчити мо­ ву, кон спектувати п ерш одж ерела;
 • 37. 3) відвідати посп іхом , пр и бути вчасно, дум ає по-своєму, говори ти тихо, бігти ш видко, ви ходи ти разом. Вправа 235 Д о наведених с л ів д обер іть щ е три пр и к лад и п ар он ім ів (с л ів , б л и з ь к и х за зв у­ чан ням , а л е р ізн и х за зн ач ен н я м ). С к ла д іт ь с ло в о сп олуч ен н я . К рон а, корона; м орозн ий , м орож ен ий ; опи ска, відписка; виборчий, виборний; сито, ситно; туп іти , туп и ти . Вправа 236 К у п и т и ц у к о р , к у п и т и ц у к р у ; п о х ід Іг о р я , п о х ід Іг о р ів ; к н и га О л ь г и , О ль ж и н а к н и га ; к а зк и б а б у с і, б а б у с и н і к а зк и ; тв о р и Ів а н а Ф р а н к а ; пер ед ай л и с т , передай л и с т а ; с п р а в ж н я ф а ль ш ; з а л д л я у р о ч и с т о с т ей , з а л а д л я у р о ч и с т о с т ей ; син Н е ч и п о р е н к а , Н е ч и п о р е н к ів с и н ; га р н и й т ю л ь ; з л и й соб а к а ; г о л о в н и й б іл ь ; два д н і. Вправа 237 С лово до слова (к ер ув ан н я ), гостр е с ло в еч к о (узго д ж ен н я ), гли бш е р ан и ть (п р и л я ­ ган ня), вимовиш я зи к о м (к ер ув ан н я ), т о го не виб’єш (к ер ув ан н я ), не ви б’єш к і л ­ .4 bo ok .o rg ком (к ер уван н я ), с о л о д к и х с л ів (узго д ж ен н я ), буває гір к о (п р и ля га н н я ), т еп ло го слова (узго д ж ен н я ), ц ін а ск а р б у (к ер ув ан н я ). Вправа 238 м е л а н х о л ій н о ї м у зи к и — ім ен ни кове, узго д ж ен н я повне, о зн ача льн е; У і ц ри ваблю є д у ш у — д іє сл ів н е , к ер ув ан н я безпосереднє, о б ’єктне; подвійно ж и в у — д іє с л ів н е , п р и ля га н н я , обставинне. Вправа 242 З ах о п лен а пр аця, п л и в т и на катері, к а ли н о в и й цвіт, лю б ов м атері, чи тати в голос, w w зустр іч з актором , весн ян и й л іс , подорож У к р аїн о ю . Вправа 243 w X------- ? ж и ття наш е — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен н и кове, о зн ач а льн е д р у ж н я бесіда — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен н и ков е, о зн а ч а льн е поле^гшує м ан д рів н и к ов і — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє сл ів н е , о б ’єктне п о л егш у є д о р о гу — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє сл ів н е , об єктне зм агання до досконалості — просте, керування опосередковане, іменникове, об’єктне X У . . зам ер зне у к р и гу — просте, к ер ув ан н я опосередковане, д іє сл ів н е , об єктне X ---------- ? у к р и г у твер ду — п росте, узго д ж ен н я повне, ім ен ни кове, озн ач а льн е X ? д іа м а н т и с ла в е т н і — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен н и кове, озн ач а льн е Ж ----------- у в ін ш у ю т ь верстат — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє с л ів н е , о б ’єктне вінш*ують не м ^нше — просте, п р и ля га н н я , обставинн е
 • 38. X к р и ст а л той — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен ни кове, озн ача льн е к р и ст а л ш ли] у ю ть — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє сл ів н е , о б ’єктне її^ п р е з и р а є р ід о й х "с 2 )їх — с к ла д н е, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє сл ів н е , о б ’єктне на т а к о го п о л о ж и т и с я не м ож н а — просте, к ер ув ан н я опосередковане, д ієслівн е о б ’єктн е . Н І в Ч ІМ і . . п о л о ж и т и с я не м ож н а — просте, к ер ув ан н я опосередковане, д ієслів н е о б ’єктн е X ---------- 1 щ а сли в а ти м — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, пр и км етн ик ове, о б ’єктн е п . в неї є — просте, к ер ув ан н я опосередковане, д іє сл ів н е , об’єктне X 'р го X го іс то р ія м ого жіиття — с к ла д н е, к ер ув ан н я безпосереднє, ім ен ни кове, о б ’єктне >--- ^ 5 ------------у с к л а д а є ч а с т и н у м оєї Б а ть к ів щ и н и — ск ла д н е, к ер уван н я безпосереднє, д іє с л ів не, о б ’єктн е X -------------------- у rg і у м ож е твори ти о соби стість — п росте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє слів н е , о б ’єктне о. пз м ож н а сформувати характер — просте, кер уван ня безпосереднє, д ієслів н е, об’єктн U го І .4 bo ok .o f~ . Ь . сп р а в ж н іх т а л а н т ів — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен ни кове, озн ач а льн е > 5 ^ t . . . п о в ч а ль н і д л я у ч н ів — просте, к ер ув ан н я опосередковане, д іє сл ів н е , об ектне зд о б у т і н и м и — просте, к ер ув ан н я безпосереднє, д іє сл ів н е , о б ’єктн е t н е п ох и тн і істи н и — п росте, у зго д ж ен н я повне, ім ен н и кове, озн ач а льн е ц 'с о н а й т С :Г ;;«ж а є - просте, п р и ля га н н я , д іє с л ів н е , обставинне w з зд о б у ті істи н и — просте, узго д ж ен н я повне, ім ен н и к о ве, озн ача льн е с. 149 «Н а з у с т р іч тестув а н н ю * w 1 — б ); 2 — б): З — а); 4 — б ); 5 — а); 6 — а); 7 — 6) О < U X w < CQ Вправа 250 П о е з ія Стуса не екстен си вного, а інтенси вного т и п у . В и м уш ен е, зу м о в ле н е обста ви нам и ж и т т я «са м особою н а п ов н ен н я » (й о го тер м ін ), о б м еж ен ість і повторюва н іст ь тем ати ч н о го м а т е р іа л у к ом п ен сую ться ек сп р еси вн істю . У п р оц есі II. ТВО РЧО Ї е в о л ю ц ії см аки й уп одоба н н я поета м ін я л и с я . 1) екстен си вни й — пов’я за н и й не з я к іс н и м , а к іл ь к іс н и м зб іл ь ш е н н я м , р озш и рений; ін тен си в н и й — н а п р уж ен и й , п о си лен и й , д ієвий ; експреси вни й — ви разни й, сповнений е к с п р е с ії (п ід к р е сле н о го в и я в лен н я по ч у т т ів , пер еж и ван ь); >ч п а лім п с ес т — п а м ’я т к а п и сем н ості, пергам ент, з я к о го стерто первинний текс і напи сано новий, к р із ь я к и й ін к о л и п р оступ ає старий; р ем ін іс ц ен ц ія — в ід го м ін у х у д о ж н ь о м у творі я к и х о с ь м оти вів, образів, дета ле й з відом ого тв ору ін ш о го автора.
 • 39. Вправа 252 Д рузі наш ої с ім 'ї У м о їх батьк ів є багато д р узів . Т о їх н і к о л е г и по р оботі, к о л и ш н і о д н ок ла сн и ­ ки, одн ок ур сн и к и , сусід и . Ц е ц іка в і, д обр і, тов ар иські лю д и , щ о м аю ть багатий я<иттєвий досвід. Я л ю б л ю , ставш и десь у к ут о ч к у, с л у х а т и їх н і спогади, веселі й с ум н і істо р ії. К а ж у т ь , щ о р о зд іле н е горе — п ів гор я, а р озд ілен а з д р узя м и р адість — подвійна радість. А щ е народне п р и с л ів ’ я ствер дж ує, щ о д р узі п ізн аю ться в б ід і. К о л и с ь у нас т ра п и лося л и х о — д уж е за х в о р іла м ама. М и з татом не м о г л и сам і впора­ тися з городом та д ея к и м и ін ш и м и д ом аш н ім и справами. Т о д і з ’ я в и ли ся дя дьк о В ік тор , тітк а О ля , у я к о ї, до р ечі, і в сам ої б о л іл а спина, д о п о м о гл и посадити кар ­ топ лю . П ід т р и м у в а ли й ін ш і — х т о добрим с лов ом , хто порадою , а х то — д іл о м чи навіть м атер іальн о. От я й дум аю : я к в аж ли в о м ати сп р ав ж н іх д р узів. А л е й сам ом у, м абуть, треба вм іти бути д обрим д р уго м — не чекати, к о л и тебе поп росять про д о п ом огу, п о к л и ­ чуть — треба йти сам ом у, навчитися відчув ати серцем , к о л и ти потрібен. Вправа 254 Стверд ж увальн і: rg В ін п р и го лом ш и в м а л у д ів ч и н у гром ом с в оїх зн ан ь, суворістю р озум у. Й о г о н ебуден н ість в р аж ала і п р и го лом ш ув а ла. Загальнозаперечні: .4 bo ok .o Н іч о г о не б ач и ла й не ч у л а ... С улей м а н не х о тів бачи ти п осла Я на, доп ок и той не вд о во льн и ть забаганки с улт а н ш і Р ок сола н и . Частковозаперечні: Т ем н о щ і п о с е ли л и с я у Н астасин ій д у ш і від т о го дн я, і х о ч с м іх зн ову пробивав­ ся назовні згодом , а л е вж е був не так ий б езж ур н и й і безтур ботни й. В із вж е коти вся не п а ла ю ч и м и в у л и ц я м и Р ога ти н а , а Б а би нц ям и , а тоді д а лі й д а л і на В о ло с ь к и й ш л я х , прозваний татарам и З олоти м за н е зл іч е н н у здобич, я к у м али на н ь о м у (З тв. П . Загребельного). w Вправа 260 Т ео р ію w П . Прагнення людини до сам опізнання про сам оп ізн ан н я та сам овд оск он ален ня ви сун ув ще видатний w ук р а їн сь к и й ф ілософ , п р о св іти тель і пи сьм ен н и к X V I I I ст. Г р и го р ій Савич Сковоро­ да. Л ю д ство п и ль н о й н а п о легли в о н ам агається розгадати таєм н и ц і н а в к оли ш н ьо ­ го с в іту , а ле н а й б іл ь ш у за га д к у становить сама лю ди н а . Ч о м у вона н ародж ується саме такою , ч о м у так ч и н и ть і д іє, зв ід к и б ер уться ге н ії і т. ін .? К ож н а лю д и н а не­ повторна. Згадайм о вір щ В. С и м онен ка « Т и зн аєш , щ о ти — л ю д и н а ? » Т о м у зав­ дання к ож н о го з нас — добре р озібрати ся у св оєм у х ар ак тер і, тем пер ам ен ті, в и ко­ ристовувати його п лю си й д о ла т и м ін уси . Т р еб а пізнати св ої н а х и л и та зд ібн ості, розвивати їх , готув ати ся д о м ай б утн ьої пр оф есійн ої д ія л ь н о с т і. Іс т о р ія знає багато випадків, к о л и лю д и , не м аю чи відп овідн и х здібн остей і навіть м ож ли в о стей , д о с я га ли завдяки м р ії і н а п о л е гли в ій пр ац і зн ач н и х ус п іх ів . Н ап р и к лад , зн ам ен и ти й д а в н ьогрец ьки й оратор Д ем осф ен погано говорив ч е­ рез за їк а н н я, боявся а у д и то р ії, у н ьо го с іп а л о с я п леч е. Т од і він почав трен увати ­ ся на бер езі м оря з г а л ь к о ю в роті, б іл я п леч а підвіси в м еч і з у с и л л я м в о лі нам а­ гався не сіп ати ся , бо гостр ий м еч к оло в би й ого. Розвивав с п ец іа ль н и м и вправами Пам’ ять, л о г ік у й став одним із найк р ащ и х пром овців у с іх ч асів і народів.
 • 40. В ід о м і так ож спортсм ени, як и м л ік а р і п іс л я травм п р ор ок ува ли нер ухом ість, але т і завдяки трен уван ням , с и л і д у х у вставали й наі)іть повер тали ся у вели к и й спорт, до ся га ли зн ач н их у с п іх ів . К а ж у т ь , щ о м о ж л и в о с т і лю д и н и п р а к ти ч н о б езм еж н і. Треба л и ш е пізнавати їх , р озвивати, адж е т а л а н т — на дев ’ яносто в ід со тк ів н а п о л егли в а , ти та н ічн а праця. Вправа 261 Ч и ж п ом іти ш , я к на стер нях вітри спасову бороду за к о л и ш у т ь і о сін н ій дощ натягн е с и зу с тін у над к ущ ов атою о зи м и ною ? (М . С тельм ах ). Ч о м у ж цей велетен ь ж иве ось у ж е сьом и й вік і щ овесни з е ле н іє ? (І. Ш аповал). А ч и ж буде схо ж и й за в зя ттям , душ ею ? (М . С тел ьм ах ). М о ж е й г р іх таке казати: де таке видано, щ об дівча б у л о к ращ е од святого сон ­ ц я й м іс я ц я ? (Я . К у л іш ). U пз X т Ё: 5 Ъ о р и к л возвеличив держ аву й воднораз прирік на за ги б е ль . (Р озповідн е речення). Зап ала важ ка м овчанка. Х т о с ь мусив піднім ати меча перш им . П ідн я в Ф е о ге н : (П ов н е речення). — Ч о м у не прагнеш п ер ем іни ти все на к ращ е? Ч о м у м овчиш на народни х збо­ р ах, ч о м у не хоч еш бодай м ізи н ц ем то р к н ути ся до держ авн ого керм а? (П и т а ль н е речення). — А х іб а те м ож ли в о ? — мовив С ок рат. — К о л и ж оден із нас не^вм ієкерм увати своєю душ ею . (Н е о к ли ч н е речення). І б у л о видно, щ о він не ц ін ує сам себе, не в тіш ається власн им и словам и . Й о м у х о ч ет ь с я , щ об у н ього в д уш і п анувала г а р м о н ія , а її немає. (У ск ла д н ен е речення). Ф ео ге н дивився на ф ілософ а й зн ов у бачив т іл ь к и його го ло в у . Вона все б іл ь ш а л а й б іл ь ш а л а , н а к оч ув ала сь на стратега, за грож ую чи розчави ти. Ф еоген відчував це м озком і т іл о м . w З Вправа 266 У с і в е л и к і, навіть н а й м уд р іш і. не так д а ю ть, я к забираю ть. Вони плодять зам іри, як к іш к а кош енят, і сподіваю ться, щ о з т и х к ош ен ят виростуть л е в и . П е ­ or g fD Q(З Т Ч и м ж то, ч и м т ії за п ор ож ц і так пр и падали до д у ш і всяк ом у? (П . К у л іш ). bo ok . Р 03 І пз Та й х т о в нас не н ам агається вести л ю д е й до щ астя? {В . Ш е в ч у к ). .4 І — Щ о ж х о ч еш ти? — запитав т и х о . — Щ о ш ук аєш ? w — Я не х о ч у н іч о г о . — сказав С ократ. — Я т іл ь к и х о ч у зн ати , х т о я , х т о т и , хто ми всі. Я х о ч ^ ^ із н а т и це — навчитися в о ло д іти своїм дух о м , своїм р озум ом . (Д в о ­ < о оо < w складн е речення). Х о ч у п ізн ати істи н у. Іс т и н у ж и ття л ю д с ь к о го . (О дноскладне р еченн я). Н ехай кож ен із нас пізнає себе. Спробує затоптати в собі зло . (Н еповне речення). Н е х а й не нам агається нав’ язати себе. Н е х а й один р озум не одя гає кайдани на ін ш и й . Бо, м ож е, він м а ліш и й і д р іб н іш и й . Н е х а й вони сук у п н о п о м и с л я т ь . (П ош и р ен е речення) (Ю . М у ш к е т и к ). ъс: Вправа 267 U X if : >> со Щ о й н о дніпровські с х и ли в крилися зеленню , м олодь групкам и й парами висипаш на п р огуля н к у. Щ одн я ходив до А ск ольдов ої м оги ли й Степан. П а лк е Ш евченкове слово освіти ло д уш у не одном у п оневоленом у українцеві, поневоленом у народові. Д авно вж е не ч у т и в У к р а їн і к об зар ськ ої п іс н і-м о в и . С к аж у за тебе — не терпів і не т ер п іти м еш неправди. У д и к и х нетр ях тай ги Г р и го р ій відкрив д л я себе б езліч несподіванок. З вік на л и н у л а м у зи к а , а сп івуч и м від гук о м на н еї став спів за в зя ­ т ого солов ей ка
 • 41. щ одн я [ш ч о д н ’а*] щ о-дня*, 2 с к лад и , відк р и ті Щ — [ш ] — п р и го лосн и й , г л у х и й , твердий, ш и п л я ч и й — [ч ] — п р и го лос н и й , г л у х и й , твердий о — [о] — го ло сн и й , н ен аголош ен и й д — [д ] — п р и го лосн и й , дзв ін к и й , твердий н — [н ’ ] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , м ’я к и й я — [а] — го ло сн и й , н ен аголош ен и й 5 бук в, 6 зв у к ів не ч у т и [не] [ч у т и '] не ч у *-т и ч у т и — 2 ск ла д и , від к р и ті ч — [ч] — п р и го л о с н и й ,г л у х и й , твердий у — [у ] — го ло сн и й , н аго ло ш ен и й Т — [т] — п р и го лос н и й , г л у х и й , твердий и — [и*] — го ло сн и й , нен аголош ен и й 4 б ук ви , 4 зв уки or g Вправа 271 Н а к ар тині Ф ео д о с ія Гу м ен ю к а «Н о в а р адість с т а л а » м и бачимо ти х, хто зібрався відзначити р а д існ у п одію — нар одж ен ня Х ри ста. Н а п ередньом у п лан і ми бачи м о ан гел ів -хр а н и т е лів , я к і с п у с т и л и с я на зе м лю . Д а л і — к н я зі, свящ ен и ­ bo ok . ки й воїни, ж ін к и в р о зк іш н и х вбраннях, щ е д а л і — к озак и , п рості сел я н и . Р адість сяє на їх н іх о б л и ч ч я х . А л е видно, щ о д ех то й здивований, х тось засм учени й, ніби передбачає м айбутн ю д о лю Б ож ого Сина. Б ож а М атір з Д и т я м зобр аж ені в г л и б и н і. Х р и сти я н и з дарами оточ ую ть її, ніби о х ор он я ю ть. К ар тин а виконана в я ск р ав и х , переваж но т е п л и х тонах, багато .4 червоного, і це створю є святковий н астрій. Вправа 274 1. Т и ш а і сп о к ій . Ч о г о щ е лю д и н і треба? w 2. Я зн ову н ародж ую сь на світ. w 3. Т и сяч а зір о к нам в к азує с вої дороги . w Вправа 276 В ак ватор ії я х т -к л у б у « О с к іл » с. С енькове буде пр оходити чем п іон ат спортив­ ного к л у б у «С п а р т а к * з п ід ль о д н ого л о в у риби. Ф ін а л у ^ £ е д у в а л а гостра ц ікава боротьба господарів п о л я проти гостей м іста. Суддівство проф есійно очолю вав В ік т ор С и зонов. В олодарем к убка став О ле к ­ сандр Є р м о ла єв . Вправа 280 частка дієсл. 1. Х а й наш а р ід н а У к р а їн а в д обр і і м и р і прож и ва (Д . П а в л и чк о ). 2. Д овго дієсл. дієсл. дієсл. Ще ясшти^^буде о сін ь , ^ щ о н и т и віти І тр а в у {В . Т качен ко). 3. Д о р о ги У к р а їн и дієсл. дієсл. р о з в и н у л и с ь у с в о їй зв а б н о с т і на в с і ч о т и р и с то р о н и с в іт у {І. Ц ю п а ). 4. С п и ть У б л а к и т н ій л ь о л і наш а з е м л я ди ти н ою (Б . О лій н и к). 5. К л ю ч у г о р і ж ур а в ли н и й дієсл. звуконаслід. рідною м овою к л и ч е V н е в ід о м і к р а ї (М . Ри льськи й ). 6. П ід н о га м и ш у р х ! та ш у р х і Гадю ки (О. Гончар).
 • 42. Вправа 286 Твір-опис за кар ти н о ю К . Білокур «Богданівські яблука» П ер еді м ною картина зн ам ен и тої народної х уд о ж н и ц і К атер и н и Б іло к у р «Б о гд а н ів сь к і я б л у к а * . Н а ш овк овій кар татій х у с ти н і — к уп к а я б л у к . В е ли к і, сок ов и ті, з р ож еви м и щ іч к а м и . Т ак і х оч еться п р остя гти р у к у , взяти й припасти до м ан ли в о го п л о д у. Р е а л ь н і, « ж и в і» я б л у к а , і т іл ь к и обрам лен н я — к в іту ч і я блун ев і г іл к и , ц ік а в і п таш ки н агадую ть про те, щ о це — картина. К о л ь о р и пер еливаю ться, п ер еходя ть з одного в ін ш и й . М ай стр и н і вдалося передати навіть п о л и с к ш овкової ткани ни . Я к щ о трохи на п р уж и ти уя в у, то м ож н а відчути й аромат я б л ун ев о го к в іту , й д у х м я н іс т ь я б л у к із р ідн ого села К атери н и Б іл о к у р — Б огдан івк и . Так и м и я б л у к а м и в х у с т и н і п р и го щ а ли бабусі о н у к ів , передавали го сти н ц і синамстудентам і солдатам , родичам у м істо. Н а м ій п о гля д , ц і я б л у к а с и м в о л ізу ю т ь щ едр ість р ід н о ї з е м л і, відтворю ю ть за ­ собам и м истец тва ф іло со ф ськ у ідею р у х у ж и тт я і його к о л о о б ігу . Вправа 296 Р о б 'єк т Я5 Q. 03 к ім н ата в ч и те ля б ер ег р ічки п о л іт ор ла човен на березі с п ів м атері варени ки з в и ш н я м и ряд ок вірш а добром н а гріте серце к ущ ш ипш ини краса природи м ак ів к а я л и н к и зб и р а н н я в и нограду потиск р ук и в ім ’я перем оги 1 т Вправа 297 .4 в и й ш ло в и ди м е. П ід м е т п рости й, вираж ен ий ім ен н и к о м , п ри судок складн и й ім ен н и й , виражен и й д ієсло в ом та ім ен н и к ом ; озн аченн я узго д ж ен н я ; повне ім ен н и кове, непош ирене, ви раж ен е займ ен ни ком . В ір а — це н е с т р и щ е б аж а н н я перетвор и ти м р ію в р е а л і є ж и тт я . П ід м е т прости й, вираж ен ий ім ен н и к о м ; пр и суд ок с к ладен и й ім ен н и й з п р о п у­ щ ен и м д іє сл о в ом -зв ’ я зк о ю є та ім ен н и к о м у Н . в.; озн аченн я «н е с т р и м н е » уз го д ­ ж ен н я , повне, ім ен ни кове, непош ирене; озн аченн я «п е р е т в о р и т и » — п р и л я ­ ган н я ; вираж ене д ієсло в ом в ін ф ін іти в і; додаток «м р ію » — п р я м и й , вираж ений ім ен н и к о м в 3. в.; додаток «в ж и т т я » — неп ря м и й , вираж ений ім ен н и к о м з пріїйм ен н и ком в 3. в.; озн аченн я «р е а л ь н е » — узго д ж ен н я , просте повне, ім енникове, о зн ач а льн е, непош ирене, вираж ене п р и км етн ик ом . Ц ю в ір у м ала Т е л іг а ... < CÜ Q _Q ^ п ^ w w w Q. ч: С О g у ч е н ь г ім н а з ії bo ok . 0 Ü го or g X го 5 го Вправа 300 В о ло д и м и р С відзи н ськ и й д л я ук р а їн с ь к о ї п о е зії поет м айж е у н ік а льн и й . Й о г о в ір ш і — н а скр ізь а со ц іальн і, сповнені я к о їс ь таєм н и чої вн утр іш н ьої сам одостатн ості б ез б уд ь -я к и х з о в н іш н іх н а м ір ів . Ц і вірш і іс н ую т ь так, як існую ть дерево, к а м ін ь, вода. В они сповнені сам их себе і ніби створені в и к лю ч н о д л я автора. Ц е просто зн ак и й о го особи стої певності і сам оутвердж енн я. Вони — авторсь­ к ий за сіб і авторська м ет а . Ч и таю ч и С відзин ськ ого, м ож н а піддати ся враж енню, щ о ц і в ір ш і існ ув а ти м уть і без читача: м ож ете їх чи тати, м ож ете — не чи тати, їм то ч и не б а й д уж іс ін ь к о — адж е вони с та ли часткою р ечового, п р едм етного с в іт у .
 • 43. г й о г о п о е зії — то м ір а авторського сам од ов ір я н н я й сам оп р и н а леж н о сті, ін ти м н і щ оден н и к ові запи си ін т е л іг е н т а , щ о свідом о сам оізолю в а в ся від світу. В систем і його п оети чн ого о б ш и р у ч и тач в и гляд ає я к persona g ra ta . Й о го віра вречевилась у незрадний, недвозначний природний с в іт . А світ д л я С в ідзи н ськ ого не т іл ь к и б іл и й , він м ож е існ ув а ти і без лю д ей . У ц ій п о з и ц ії — єдин ий й о го п о р я тун о к і н адія на ви ж и ття . З ам к н ути ся , щ об зберегти ся. З м а літ и , щ об не п о м и ли т и ся у в ла сн ій с у т і. Стати зб о к у, щ об не бути сп ів учасн и к ом . П о м а ло с т і п о с п о ли т и х р уш ен ь д ух о в н ості в ін відчув себе си р о ­ тою , я к о м у х о ч еться ут е к т и від о м а н ли в о сті ж а л ь н о г о . я к м о н го л ь ськ а с т р іл а . п р о гр е с у. У т е к т и з п о ч уття м з л о д ія , г р іш н и к а ; він-бо ж н еп ом ітн о д л я с тор он н ьо­ го о к а затиснув себе в к ул а ч о к . А в т е к ло м у поетові на сам оті с та ло р адісно р о з г л я ­ дати свій н езак он н и й д іа м а н т . Я к и й ж е то прекрасни й гр іх — зуп и н и ти с я навпро­ ти себе! Ж и т т я ста ло гр іх о в н и м р о згля д а н н я м с ам ого себе, сам оп роти стоянн ям , сам осп о гля д а н н ям (т о м у й ч и тач м ож е в идатись за ф іск ала !). Р я т у н о к ш оди ни вж е м и сли ться поетом я к сам оп оря тун ок і — в и к лю ч н о як сам оп оря тун ок : єдин ий е л ік с и р проти ган гр ен о зн о ї ери с т а лін сь к о го к у л ь т и з м у — сам овідданий ін д и в ід у а л із м . or g С к ла д н ість, н іби ш а ш іль , то ч и ть н а ш у д у ш у . Вона сп усто ш ує нас. З нею ми втрачаєм о ц іл ь н іс т ь ін д и в ід уа ль н о ст і, наш а д ухов н а сут ь н іб и р озбивається на с к а л к у взає^озалеж низс « я » . « Я б а ч у те, щ о б а ч и ли в ік и * . Ц е правдивий п лан п о ­ етового б а ч ен н я . В ін піддається чарам вагови тої д о зр іло с т і Вечей (В . С тус). — узго д ж . — н еузгод ж . bo ok . Вправа 302 ім. і 1. Д есн а-к расун я горн е свій г н у ч к и й стан д о '^ н іп р а -С ла в у т и (І. Ц ю п а). 2. Ой, 'f ім. X я к и й ж е ти став тепер, м ій лісе-бр а те! (О . Д овженко). 3. Г ім н а зія — середній словоспалучен. w .4 за га ль н о осв іт н ій навч альн о-ви хов н и й за к л а д д р уго го с ту п ен я — забезпечує наук ово-теорети ч н у, гум а н іт а р н у, за г а л ь н о к у л ь т у р н у п ід го т о в к у обдарованих і зд іб н и х д іт е й (З і збірника). Вправа 303 w Станція «Д н іп р о » знаходиться в с к лян о м у «коридорі», і з неї відкривається ч удо­ вий вид на ріку. Театр ім ені Івана Ф р а н к а цього літ а гастролював країнами б ли зь­ w кого зарубіж ж я. Надзвичайно цікавою виявилася поїздка на озеро Тельбін . У ж у р ­ н а лі «Д ивослово» в рубриці «А н т о л о гія одного вірш а» надруковано поезію нашого вчителя, і ми ц им дуж е пишаємося. Д ніп ро-С лавуту з його величчю , непростою іс­ торією, легендам и й таємницями оспівав у своїй повісті-мандрівці «Візантійський к ін ь » відомий письменник Валентин Чемерис. Видавництво «Р а н о к » — одне з най­ б іль ш и х видавництв навчально-методичної літератури в Україні. П. а) б) у ч и т ел ь-с ло в е сн и к батьк о у ч и т е л ь Д н іп р о -р ік а р ік а Д н іп р о К и їв -с т о л и ц я с т о л и ц я К и їв народи-брати к в іти к а ла ч и к и брати-народи трава деревій к в іти весни
 • 44. Вправа 304 1. Д о к ім н ати ув ір в а ла сь Г а ли н а Т ер ен тіїв н а Га рк уш а , старш ий н аук овий сп ів р о б ітн и к ла б о р а т о р ії (М . Ш ер ем ет). 2. Вони вж е зн а л и про нього, б а та льй о н н о го к о м ісара Л е щ е н к а (О. Гончар). 3. С лово, м оя ти єди н ая зброє, м и не п ови нн і з а г и н у т ь обоє! (Леся У країнка). 4. Ч и не ч ув хто, чи не бачив м о ск аля -солд ата , м ого сина? {Т. Ш евченко). 5. Т и м часом п ід ій ш л о два к у п ц і, б л и з ь к і с усід и (І. Нечуй- Левицький). Вправа 306 ім. ім. прийм. займ. 1. Лю динібійсядхЩ Х°ш У*^® '’ 'ь ,б о в_ _іьомусхибиш — то уж е н авік и (Л .іГ о с т с н - ім. ім. кто). 2. Т іл ь к и м ож е лю бов поєднати і зе м лю , і н_е_бо (В . Крищ енко). 3. Я к п л о т ь м оя П рийм. ім. прийм. • ім. за м іш а н а н_а_іузові, отак м ій д у х — на ук р а їн с ь к ій м ові (Г . М айданович). 4. Х очетьІМ . ІМ . прийм. ім. ся зу ст р іч і, б іл о ї р адості. В серц і з_ррзд!^кою грається щ ем (С. П у ш и к ). 5. О півноч ім. айстри в саду р о з ц в іл и ... У м и л и с ь р осою , він к и о д я гли {Олександр Олесь). 6. На- ім. орийм. ім. ім. к и н ув вечір г о л у б у НДМІТ.КХМ с к л ен и й рбдій, на виш невий сад (М . Драй Х м а р а). ім. прийм.присл.вралі ім. 7. Д л я с л ів немає м еж . М ай бутн є і м и н у л е в л и л и с ь прийм. займ. в сьогодн і. 8 . 1 стр ун и дня за- ім. ім. .4 bo ok .o rg м ов к ли н_аді_мноіо в с л іп у ч ій м л і. я засинаю частк ою м ало ю З е м л і (77. Филипович). ІМ . ijg ім. 9. Р а л о м за лізн и м зорай д іл и н у за п а х ущ у, засів р озк и н ь зо лоти сти й (Ю рій Клен Вправа 307 займ. С лов а гір ч и л и в стратеговій д у ш і. В ін с олоди в їх сам і сам спож ивав. Н асправд займ. ім. ім. ж істи н а, котра сто я ла за ни м и , побита д в іл л ю , поточена ш а ш елем . Б агато л іт ім. ім. т о м у дер ж ав н у м ід ь А ф ін т р и м а ли на св оїх п л еч а х ар хонти й не втр и м а ли , і, щоб ім. не вп ала, щ об не р озби ла сь, м у с и л и підставити свої п л е ч і вій ськ ові стр атеги. А б и ім. ім. прийм. ім. ім. w за х и сти ти ї ї списами й щ и там и . І вж е не т іл ь к и рд_вррргів зо в н іш н іх . О берігати ІМ . ім. демократ_ііо, п и льн ув ати по я к и х та ж дем ок р а тія сту п а ла невзутим и ім. ім. ногам и. А л е не ста ч и ло й їх н іх с іу і. І втр ати ли свою силх к о л и с ь м о гу т н і й несхитн w ім. закон и. Д ерж ава х и т а ла с я , я к п ід рубане дерево. О станн ього уда^^,; завдала їй мета- w ім. лев а , к о л и с ь сою зна, а тепер ворож а Спарта. Ф е р г е н у й^сьогодні в п а м ’ я т к у день я к із м ’ я к и х аф інськи х д ж е р ел ь н и х к ри н и ц ь п и л и ш оломами_врдх бр о н зо гр у д і ла- к ед ем он яни , я к к у п а ли ся в р а й д уж н и х ф онтанах, я к п о х о д ж а ли по стін ах А к р о- ім. п о л я ворож і вартові. В ор ог піш ов, але він ш ук ає нагоди верн утися знову. Вер- прийм. ім. н у ти ся, пок и меч аф інян не одточен ий і поки не ви тк ан і нові в іт р и ла на трієри прийм. ім. ім. ім . В а ж к і т ін і стоя ть за плеч и м а у_Ф еоген а . І п а м ’ я т тю ти х тін ей , їх н ім и мертвим и ІМ . Ім. прийм. ім.прийм. ім. к ля т в а м и він почуває в ід п о в ід а л ь н іс т ь зам ел і З® ?]Т Р?Л 8 . Вдень і вночі не дає йом у Ім. спок ою важ ка дум а. В ін виносив її, я к м а л у д и т и н у . Ф ео ге н знає, я к спорядити ім. ім. займ. д и т и н і в с в іт. Н е м а л о з н а т н и х люде_й х и л и т ь с я до н ь о го , п р и с л у х а є т ь с я др_й_о_го ІМ . Ім. слів . Вони д о п ом о ж уть й о м у в к ласти в аж к у, єдин о сп р аведли ву д у м у в за тум а н ен у ІМ . голову^ а з і й с ь к о г о Ім. Ім. Д ем о с_у , в д м у х н у т и в ід в а гу ? в й о г о з а п а л і ім. груди (Ю . М у ш к е т и к ).
 • 45. Вправа 308 1. А н т ін з м а л к у ріс у б а т ь к ів сь к ім сад к у і спав у к ур е н і. Т і спогади ди тячі непрям, ім. прям. ім. пові_нню х л и н у л и В Й ОГО д уш у, с х в и лю в а л и , в и ч а к лув а ли із п ітьм и видиво власн ої. непрям, ім. р о д и н н о ї сади би (Ю р ій К л е н ). 2. С п и н и л о с ь л іт о на п о р о зі і д и ш е полум ’ям непрям, займ. з прийм. прям. ім. прямі ім. н_а_все. 3. С ам ота, п р а ц ь о в и та й с п о к ій н а , с в іт и т ь л а м п а д у м ою і р о зк л а д а є п а п і^ (М . Рильський). 4. З н а й в ід д ален іш и х к у т к ів к ра їн и н а дходи ли все нові й нові юрби непрям, ім. з прийм. непрям, ім. народу, зб уд ж ен о го ч утк ам и про М есію (В . П е тр о в ). 5. Б уд ьте вдячні вічності, непрям, займ. з прийм. прям. ім. щ о ж и ве в вас, о ж и в л ю й т е к о ж н у р іч (М . Семенко). 6. К р із ь гущ а в и н у к учер я ви х прям.ім . дерев л и н у л а т и х о в ій н а ж ур а (М . Хвильовий). Вправа 309 1) 2) 3) 4) к н я зя — о б ’єкт, на я к и й спрям ована д ія ; від брата — предм ет п ор ів н я н н я з ч и м ось; Е неем — зн ар я ддя ч и засіб д ії; серце — о б ’єкт, щ о є р езультатом д ії; серце — о б ’єк т на я к и й спрям ован а д ія ; соком — о б ’єкт, щ о є р езуль т а т о м д ії; ц вітом — о б ’єкт, щ о є р езультато м д ії; дим ом — о б ’єкт, щ о є р езультато м д ії; ди тин ством — о б ’єкт, щ о є р езуль т а т о м д ії; 9 ) д у ш і — о б ’є к т в и м іру; 10) мене — с у б ’єк т пасивної д ії; 11) лю д и н і — о б ’єкт, на я к и й спрям ован а д ія . rg 5) 6) 7) 8) .4 bo ok .o t с и л у — о б ’єкт, щ о є р езультато м д ії; оком — п редм ет п ор ів н я н н я з ч и м ось; Вправа 311 дієсл. акт. 1. К о ж н а держ ава провадить в ла сн у їй м ов н у п о л іт и к у (З ж ур н алу). 2. Б ез со- Д С . акт. ІЄ Л дієсл. акт. к и р и , б ез к ли н ц ів д ід у сь м ости м ости ть. 3. Д обр е роби — добре й б у д е . 4. Н е все так дієсл. w Д С . пас. ІЄ Л р о б и т ьс я , я к у параграф і написано (Нар. т в о р ч іс т ь ). 5. С он я ш н и к и — мов к у л і дієсл. пас. w ж о в то го вогн ю ... їх н ім п о л у м ’ ям п р о тягн уто зараз повітря (Є. Гуцало). 6. П ро- Д С . пас. ІЄ Л діссл. пас. ім. w ведення а гіт а ц ії у день виборів не^^опщ кається (З га зе ти ). 7. Л и ш е в 1930 році пасив. ця п лан ета б у ла відкрита й названа П л у т о н о м (З ж ур налу). 8. С т іг був у ж е давно дієприкм. дієприкм. виверш ений, н а к ри та й о к о л о т о м (І. Франко). Вправа 312 а к т и в н і: 1-ше р еченн я. З, 6; пасивні-. 2-ге речення, 4, 5, 7. Вправа 313 В и кон увати завдання, виконати завдання. Х л о п ц і в и к о п у в али завдання, я к е їм дав майстер, ш видко і вправно. Х л о п ц і в и к о н а ли завдання м айстра ш видко і вправно. Х л о п ц я м и завдання майстра в и кон ув алося, на диво, ш ви дко та вправно. За­ вдання майстра б у л о в иконане х л о п ц я м и ш ви дко та вправно. В и ш ивати р уш н и к , в и ш ити р уш н ик . 1
 • 46. or g Вправа 314 .4 bo ok . Г л и н я н а к ом п о зи ц ія С ергія Спасьонова — це п ір ам іда з г л е ч и к ів р ізн о ї ве­ л и ч и н и та ф орми. В основі — три вироби, я к і н агадую ть дав н ьо гр ец ьк і амфори. В и щ е р озм іщ ен о три н е в е ли к и х п ло ск ув а т и х посуди ни , а вінчає ви твір зви чай ­ ний ук р а їн сь к и й г л е ч и к . Й о го щ е називаю ть г ла д у щ и к о м . С еля н и й до ц ьо го часу зб ер іга ю ть у та к и х г л е ч и к а х м о л о к о , см етану, р я ж а н к у. М о л о ч н і пр одук ти в та к о ­ м у гл и н я н о м у п осуді довго збер іга ю ться с в іж и м и навіть не в х о л о д и л ь н и к у , а про­ сто в п р о х о ло д н о м у м ісц і. Г л и н я н а к ом п о зи ц ія стр ун к а , витон чен а, естети чн о при вабли ва. Ї ї м ож н а р о з­ г ля д а т и і я к я к и й с ь си м в ол, н а п р и к ла д , єдн ан н я європ ей ськ их к у л ь т у р , в основі я к и х зн ах о д и ться ан тичн а к у ль т у р а . В у с ь о м у св іті визнано, щ о л ю д с ь к а ф антазія, уява, м ай стер н ість — б езм еж н і. w ъс Вправа 316 Л ю б і т ату й м амо! Завдання Ваш е виконано — я зай н яв ся , н ареш ті, к ори сн им и справами. П о-перш е, н ія к о го к о м п ’ ю тера, телев ізо р а й телеф она. П о-др уге, вранці р облю п р о б іж к и , к уп аю ся в р іч ц і, по-третє, оволодіваю навичкам и с іль сь к о го сп о д а р сь к ої пр ац і — к о л ю дрова, к о ш у б у р ’ ян, п о лю на городі. Бабуся м ною задоволена, весь час п ід год овує е к о ло гіч н о ч и сти м и пр одук там и й р озх в алю є мою роботу. Говорить, щ о у м іс т і немає н і т а к о ї їж і, н і так ого св іж о го п ов ітр я, ні т а к и х за н я ть, я к тут. Д у ж е ж а л ь , щ о в с е л і за л и ш и л и с я л и ш е пен сіонери. Н е створено щ е в нас умов д л я т ого, щ об зац ікавити м олод ь селом — нем ає н і ш к о ли , н і к л у б у , н і л ік а р н і, хо ч а ж и те л ів т ут ч и м ален ьк о . Вибачте, щ о ли с т к ор отен ьки й , поспіш аю . Завтра м ен і буде дор учен о д уж е від п о в ід а льн у справу — пасти кор ов у З ір к у. П ер едаю ть Вам вітання бабуся й дід усь, сусід к и . П о об іц я й т е п р и їха ти сюди хо ч на в и х ід н і — бабуся сум у є за вами. Б аж аю всього н айкращ ого. Д о побачення. w fO X го 2 го о. го w p М ати виш ивала руш ник, за слобож анською традицією, рослинним орнаментом. М ати виш ила руш ник, я к ведеться на Слобож анщ ині, рослинним орнаментом. Р у ш н и к виш ито м атір ’ ю, за сло б ож а н ськ о ю тради цією , р осли н н и м орн ам ен ­ том . В и ш и ти й м атір ’ ю р уш н и к виказував ії с ло б ож а н сь к е п оходж ен н я. О голош ув а ти п о д я к у, о го л о си т и п од як у. Н а т р и б у н у о голо ш ув ати п о д я к у к олек т и в о в і за п р оси ли мера м іста. М ер м іста о голо си в із тр и бун и п о д я к у к олек ти в о в і за в и кон ан і зо б о в ’ язан ня. М ером оголо ш ен а подяк а к олек т и в о в і за ви конані зобов’ я зан н я . П одяк а к олек т и в о в і в ур оч и стій обстановці о го л о ш у в а л а с я сам им м ером м іста. П ла н ув а ти п о їзд к у, сп ла н ув ати п о їзд к у. П о їз д к у до С оф іївки ми п л а н ув а л и на о сін ь. П о їз д к у до С оф іївки м и сп ла н ува­ л и вчасно, до х о ло д ів і д о щ о в о ї погоди. П о їзд к а до С оф іївки б у л а спланована нами завчасно. П о їз д к у до Соф іївки п л а ­ н ув ало ся я к в и нагороду за д о с я гн у т і у с п іх и в навчанні. Р о зли в а т и воду, р о зли ти воду. Р о зли в а т и воду даремно — це неп ри пустим о. Р о з л и т и воду — це дарем но витра­ т ити ц ін н і при родн і ресурси. Р о з л и т а к и м ось дарем но вода — це марно витрачені ц ін н і при родн і р есурси. Я к щ о воду р озли в ан о даремно, це ш к оди ть у с ім лю д я м , бо витрачаю ться ц інн і при родн і ресурси. В а ш Сергій 12.07.20... р.
 • 47. Вправа 319 С . Д приел. П ІЇ, 1. Я й ^ ^ н ^ ы 1 зри ваю ц віт я б л у н і і пр и кладаю х о л о д н у од роси к в іт к у до о місце дії, їм. з прийм. псф зворот. івн. ЛИЦЯ. 2. В они зб и р а ли ся (М . Коцх)бинський), місце ди» ім. з прийм. В и хо д и ть д івчи на із _ х м и води з к р и н и ц і набирати (А. М ал и ш ко ). 4. Ю рій Смо- 3. міри і ступ, дії, присл. л и ч писав ром ани іш и д ш е , а н іж к р и т и к и р ец е н зії на н и х ( Я . Загребельний). Вправа 320 О бставин и: м ір и і с ту п е н я : д в іч і, дв іч і; м іс ц я : над в ерхов іттям , тут, на с а м ом у краю світу; на о ст а н н ь ом у к рузі; ч а с у : ід у ч и в п оле, ід у ч и з п о л я , в п о н ед іло к вран ці, весною; п р и ч и н и : від п и лю к и , з сум у, з т у ги ; м ет и : о св іт у здобувати, з а д л я см іття; у м о в и : не спи тавш и броду, і при щ асті; Вправа 321 Ж е р о з щ т а _ ш ж до .4 bo ok .o 1. І ж и ття б у л о — rg д о п у с т у : л о г ік а м наперекір. (Ю рій К л е н ). 2. Еней, по­ ж ар так и й узд р ів ш и , зл я к а в с я , п о б ілів [ял<.сні^ (І. Котл яр евськи й ). 3. А собаки, |як шшшнії, за к р у т и л и д ів ч и н у, стр и ба ли ви щ е го ло в и , нам агаю чись ли зн у т и ії в сам і губ и (І. Багряний). 4. Н е п р оган яю вж е безсон ня — д у м к и , [м^в ф акми|, го ­ рять. 5. З ’ єднався го ло с із струн ою . І так співаю ть, [м^в 2и д аю т^ (Г . Ч убач). 6. К о ­ гось ш у к а л и ... В т ем р я в і, [як х о р і ^ , в огон ь п о ж е ж і гар я ч ков о бли м ав, і п ер еля к а­ но т р е м т іл и зор і (Ю .Д ар аган ). 7. Л и ш , | я к ^ і£ ь сон|, м ай н уть к р и ла т і в ії і ніч очей з-п ід п ’ явок го стр и х брів, — і зн о в у степ (Є. М ал ан ю к). 8. О сінн я н іч ... К оротка, ■■■(Л. Мосендз). w ІЯ£ ? Вправа 322 w Р еч ен н я з п о р ів н я ль н и м и зворотам и — 1, 2, З, 4, 5, 8. Р еч ен н я з одн ор ідн и м и п р и суд кам и — б, 7. w С к ла д н о п ід р я д н і п о р ів н я л ь н і — 1. Вправа 323 1) наче по б л а к и т н ій воді — обставина сп о соб у д ії; 2 ) мов к о л и с к а — обставина сп особу д ії; 3 ) я к зе ле н е м оре — означення; 4) я к хм ари — обставина м ір и й ступ ен я ; 5) я к у нас на У к р а їн і — обставина м іри й ступеня. Вправа 327 1) п р и слів н и к о в е; 2) ім ен н е, називне; 3) д іє сл ів н е , озн ачено-особове; 4) ім ен не, вокативне; 6) д в о ск ла д н е неповне; 6) 7) 8) 9) іменне; д іє сл ів н е інф ініти вне; пр и слівн и к ов е; п р и слів н и к ов е.
 • 48. Вправа 329 к и П еред нами картина С ергія В а си ль к ів с ь к о го «З а х ід сонця над о зе р о м *. С іро-бурувата г л а д ін ь води, п ооди н ок і тем н і стебла о ч ер е т у ,,чорн и й човен і та­ й ж е с и лу ет сам отн ього р и б а лк и . А над у с ім ц им — червона сон ячна заграва, як буває ін к о л и на вітер. Здається, щ о озеро палає. Б агряни ста д о р іж к а п ростягається від берега до берега. Х м а р и , сіре небо п ід свіч ен і зо лоти сти м і р ож еви м к ольор ам и . К артин а написана в д усі ім п р ес іо н ізм у й передає за х оп ле н н я х уд о ж н и к а ве­ ли ч н о ю картиною природи, свої поч уття і враж ення. З одного б о к у — т и х и й сум , неясн а тривога, з ін ш ого — пристрасть, ж ага, б уя н н я почуттів, порив, го р ін н я . Вправа 331 Д іє с л ів н і: 1 — означено-особове; 2 — інф ініти вне; З — означено-особове; 4, 5, 6 — ін ф ін іти в н і; 7, 8, 9 — неозначено-особові; 10, 11,12, 13 — узагальн ен о X особові; 14, 15, 16, 17 — безособові. ’ [2 го I го S го Q. ГО Вправа 333 О д н о ск ла д н і ін ф ін іти в н і: 2, 4, 5, 6. О д н о ск ла д н і безособові: 1, З, 7. rg Вправа 334 Д о в го о ч ік ув ан е л іт о . З ел ен і гори. Ш у м л и в е м істо. Гарн ий ранок. П о в ч альн и й bo ok голов ою . Л ів о р у ч від р ік и в и со ч іли гори. А там , за буди нк ом , р о з к и н у л о с я море. Я й д у до м оря. З драстуй ти, м оре! От ми й зу с т р іли с я . ё: 5 с о 3 Вправа 336 ім. ім. Х а т а м оя , б іл а х а т а , рідна м оя стор он а. П а х н е лю б и с т ок і м ’ я та, м а ль в и ц вітуть край вікна. С. 206 «Н а з у с т р іч т ес т ув а н н ю » а); 2. б); 3. б); 4. б); 5. а/б; 6. а). w 1. .4 S I т Вправа 335 Н астав ранок. Я поч ув аю себе так хорош е. З ій ш л о сонце. Б л а к и т н е небо сяє над w U го .o ур ок. В е се лі к а н ік у л и . Вправа 341 < CQ w 1. Д ерево слав и ться п лодам и , лю д и н а — трудам и. 2. В ід роботи м о з о л і на р ук а х , від їж і — на губах. 3. Б д ж ола ж а ли т ь ж а ло м , а лю д и н а ж а л и т ь словом . О 4. Д ерево ж и в и ться к ор ін н я м , лю д и н а — друж бою . Красна пташ ка п ір ’ ям , а лю д и н а — зн ан н я м (к расн а). Береж еного Б ог береж е, а к озак а — ш а б л я (бер еж е). < Г о т у й л іт о м сани, а в зи м к у — воза (г о ту й ). -Q U Вправа 342 X а )2 . З, 5 ; б ) 1 , 4 ; в ) 6 . >ч Вправа 347 esj 3. спонук. стверд. Ч зап^ч. И 1. — А н у , стоп! (О. Гончар). 2. — Е ге! Ц е ваш і гр уш і (/. Нечуй-Левицькии). спонук. Одрізав с к и б о ч к у х л іб а і пок лав псові на ніс. — Т у б о ! 4. — Х т о там ? П оди ви сь
 • 49. O Hi lÜ H С авка. — С авка в ер н ув ся й о зн а й о м и в , щ о п р и й ш л и м у ж и к и . — А ! М у ж и - емоц. оцінні к и ... К л и ч їх сю ди (Л/. Коцюбинський). 5. Б увайте зд ор ов і! — Б увайте зд ор ові! — я вж е був за дверим а (І. Франко). 6. — А д ж е ти не забудеш ? — н Г ' — сказав він (Є. Гуцало). С. 214 «Н а з у с т р іч т естув а н н ю » 1 -а ); 2. б). Вправа 351 1. Сонце вж е п ід б и ло с ь на добрий л ю д с ь к и й зр іст, вищ е б ер із і т оп оль. 2. З агр ала по я р а х , по б а л к а х , по стр ум к а х вода. 3. Іван Гром ови к катав конем по х м а р а х, по небові, по горах. 4. Розвивайтесь, л у г и , п о л я , діброви. 5. Д есн а б у ла гли б о к о ю , повноводною , ш видкою р іч кою . Вправа 352 Р я с н и й дощ к у л ь і ядер л и в ся на С ічовий майдан (є д н а ль н и й с п о лу ч н и к ). Т и ся ч н и й натовп р инув до х в ір т к и , а п р о х ід там був д уж е вузьк и й (протистав­ ний с п о лу ч н и к ). rg С п ер ш у старий к озак подумав, щ о він або спить, або зб о ж е в о лів (р о з д іло в і сп о ­ лу ч н и к и ). Б ій м іж н и м и був к ор отки й , а л е л ю т и й (протиставн ий с п о лу ч н и к ). .4 bo ok .o Звенигора ви пнувся до вік на й п о х о ло в : Ш ев ч и к не збр ехав (є д н а ль н и й с п о л у ч ­ н и к ) (З а творами В . М а л и к а ). Вправа 355 1. Р ож ев і, зе л е н і, г о л ^ , оранж еві, б іл і к оль ор и за л и в а л и світ і п ’ я н и ли св ідом ість (О. Чорногуз). 2. Вона іш л а , а л е зд авалося м ен і, щ о н іж н и й п р олісок в с н іг у зо р іє , встає з-п ід н ього і радіє іщ о м ін н ю , сонцю і весні {Олександр Олесь). 3. В го р у тум ан п ід т щ є т ь м , срібн и й , х м а р к ам и -см уж к а м и в’ є ть с я ; дощ ик осін н ій , у ід л и в и іі, др ібц ий падає, с и щ е т ь с я , л л є т ь с я (Г. Чупринка). 4. Видно, не втекти їй від себе, від свого с м ^ гк х, н е ^ х о в а т и с я ніде (М . О лійник). 5. К оло - w к о л о в у б у л о , м абуть, д а лек о за п ’ я тдеся т, а л е р уся ви й , без сиви зни ч у б , к оротко w під стр и ж ен и й п ід бокс, прям а постава, в еселі б іси к и в оч ах р о б и ли його набагато м олод ш и м {В . Федорів). 6. Н іч н и й тум ан наповнював по вінц я о б о л о н і, п о в и сщ над w р іч к о ю , а вранці рож ево к лу б о ч ів і тан ув у в и сокості, я к неп евн ий , п р и м хли ви й г іст ь з неба (В . Дрозд). 7. В ін п ривітався і п о ц ілув ав сестру (Ц. Луценко). Вправа 358 Твір-роздум Г о б елен Л ю д м и л и Ж о г о л ь «С о н я ш н и к и », на перш ий п о гл я д , просто красива, яскрава к ом п о зи ц ія з к в ітів та зл а к ів м айстерно виконана с к ла д н о ю т ех н ік о ю г о ­ б елен а. Н асправді, я к мені зд ається, вона має гли б о к и й с и м в о л іч н и й зм іст. Сама к ом п о зи ц ія нагадує тради цій ни й ук р а їн с ь к и й дівочи й в ін о к , і ск лада ється вона з к в ітів та зл а к ів , щ о с и м в о л ізую т ь с а м у У к р а їн у . Ц е р ож ев і м альви , червоні м ак и , си н і в о ло ш к и , б іл і ром аш ки , а в основі — зо л о т и ст о -ж о в т і к оло ск и ж ита, п ш ен и ц і. У ц ен трі в е л и к і оранж еві з чорн и м и середин кам и сон я ш н и к и , щ о ніби ви зираю ть з-за т и н у (еф ект о гор о ж і створю є брунатна бахр ом а, щ о звисає по краю го бе ле н а ). ї х три, я к у к а зк а х три бога ти р і, три дор оги , три за в да н н я ... А м ож е, це дів чи н а у в ін о ч к у, я к у бачать п арубки , за гля д а ю ч и у в ік н о с в іт л и ц і? 33 Y d ГДЗ, 1 кл. кн. 1 1
 • 50. є щ ось щ ем ли в о -зв о р уш ли в е у ц ій роботі, у ц ьо м у спр авж н ьом у витворі м и­ стецтва, у я к о м у ніби п ен злем вимальована к ож на д еталь, к ож на зерни нка в к о л о с ­ к у й к ож н а ж и ло ч к а на л и с т о ч к у , пестики й т и ч и н к и у к вітк ах. Г л я н е ш на т а к у к ар ти н у-го б елен — і в уя в і постає вся наш а Б атьк івщ и на, р ідни й край, дор оги й серцю к ож н о го свідом ого гром адянина. С п огляд ан н я ц ьо ­ го прекрасного витвору в селяє с в іт л у надію на те, щ о все буде добре і з нами, і з на­ ш ою У к р а їн о ю . Вправа 359 .4 bo ok .o rg Н ік о м у не розказував дуб про зо з у ли н е гаданн я, але чи сорока п ід с л у х а л а і р оз­ н есла всім на своєм у д о в го м у х в ості, чи, м ож е, сам вітер переповів, а ле незабаром про це зн а л и всі: і п о ле, я к е в м ивалося ц вітом б іл и х гречок, і стеж к и п о м іж ж и та ­ м и , о б п лу т а н і березкою та п означен і си н ім и сп а лах ам и ц и к орію , і к ож н а грудочка з е м л і. П р и х о д и л и до нього стурбован і зв ір і — л и с и ц я , я к а к о л и с ь під д убом хова­ л а с ь од м ет е ли ц і; прибігав заєц ь, поскакав н ав к руг, п оприсідав, наче збирався про щ ось поп росити , а л е так і не зваж ився; навіть вовк прибігав — та так сум н о завив, п ер еляк ав ш и все ж и ве, і х ов ра хи , і п о льов і м и ш і та к о ж табунам и навідували ся . Д уб н іч о го їм не розповідав, а ле по то м у, я к в аж ко й п р и гір к л о п а х ла його кора, я к неквапно й в ід ч уж ен о з іт х а л о його ли с т я , всі: і заєць, і л и с и ц я , і вовк, і х ов ра хи , і п о л ь о в і м и ш і, і горобц і, і ш п аки, і го р л и ц і, — всі п о чи н а ли в ір ити, щ о на цей раз з о з у л я не п о м и л и ла ся . Вони р о з б ігл и с я в свої ви яр ки , в л іс и та чага р н и ­ ки, р о з л е т іл и с я , і скоро про дуба вж е зн а ли всі: в істк а п ош и р ю валася так ш видко, я к ш ви дко за х од и ть сон ц е (Є. Гуцало). Вправа 360 У 1-му, 2, З, 4, 5, 7, 8 -м у р еч ен н ях в и д іле н і слова не є ч лен а м и реченн я, том у щ о це вставні слова. У 6 -м у та 9 -м у р еч ен н ях в и д іле н і с ло в а — п ри судок і п ідм ет відповідно. Вправа 362 w w w 1. Б езперечно, осика в ідігр ає в е ль м и в а ж ли в у р о л ь у народній м еди ц ин і (Г. Булаш єв). 2. А р х а їч н и й і н а ц іо н а льн и й хар ак тер ук р а їн с ь к о ї х ус тк и , на д у м к у б іл ь ш о с т і д о с лід н и к ів , п о л я га є саме в б іл о м у к о л ь о р і (О с т а п В и ш н я). 3. Степ про­ стеля в ся перед ним, я к чарівна д о ли н а , на я к ій пахне трава, п а х н ут ь к віти , навіть сонце пахне, я к ж овтий віск (о с ь в ізь м іт ь л и ш е н ь потрим айте на с он ц і р у к у й по­ н ю х ай те) (Ю . Я новський). 4. З-за саду, зд ав а лося , о др азу за ним, п ід ій м а ла ся с у ­ проти п о луд е н н о го сон ц я в ели к а, у півнеба, синя хм ара (Григір Т ю т ю н н и к ). 5. Все б ути м ож е, м ож е, буде, бо серце б іл ь ш е відчуває, н іж р озум зр о зум ів і знає. С х и л и ж м ені ч о л о на груди. Все бути м ож е, м ож е, буде (Б . Лепкий). 6. Н а ж а л ь , козац ьк е повстання на ц ей раз не в далося (Я . Г а л а н ). 7. О , правда, зн а ли ми в т у м ить, к ом у см іється н іч і сяє, щ о в іщ о л и с т я ш елест и т ь (Олександр Олесь). Вправа 363 1. Р а з л а с у н и , як водиться у н и х , поснідать добре за х о т іл и (Л . Глібов). 2. ось, мов навмисне, тр а п и ло ся щ ось ж а х л и в е ( Я к ів Б а ш ). 3. В ін і^ ю в , очеви дя ч­ ки, з_р ітаи , з_п ла в н ів ... (М . Коцюбинський). 4. Л і д , звичайно, р о щ щ щ р щ о м із с н іто м ... (П . Загребельний). Вправа 365 1. К а м ’я н і гром ади т іс н и л и с я в д о ли н а х , [зе ле їш х o g в и н огра щ ]. 2. У небі через п із н ій м іс я ц ь сп о ти к аю ться х м а р и н к и , [прудкі й ворухли ві].
 • 51. 3. Ю нак, Імол^одий і с ильн ий ], пор івнявся віч-на-віч з тигр ом . 4 - А зе м л я , |3acHi>KeHajg_o6gijoj, к л и ч е в с рібн і простори світу. Вправа 367 1. Г у сті га р я ч і х в и л і, обдавш и М арка, поч а ли ш а лен о нам отуватись на н ьо­ го й розтягувати все т іл о (М . С те л ьм ах ). 2. М арко, м лію ч и , заточ ую чи сь, пада­ ю чи і знову під водячись, як м іг, піш ов до сон я ш н и ків . 3. Серед ти х, хто п р о сла ­ вив р ід н у зе м лю по д а ле к и х світах, і он ука М он ом аха Євпраксія М сти сла вівн а , про я к у згадав літ о п и с ец ь «К и їв с ь к о г о л іт о п и с у » , назвавш и ї ї Д обр одією (О. Єфімов). 4. Теп ер Л а р и в о н , в и м о в ля ю 'їи слова в спосіб за п лутан и й , звернувся з запи­ тан ням до л ю д у вж е не ви сп івую чи , щ об зб а гн ули їх т іл ь к и церковн і сан овн и­ ки та ще, м ож е, хто з п о б ли зь к и х до к н я зя . 5. Він помазав святою оли в ою г о л о ­ ву» груди і п л еч і Я р о слав о в і, творячи знак хреста на к н я зев і, п отім подав к н я зеві кор он ац ій н и й меч — о зн а к у і п ок р еп у влади , — а разом з м ечем і ц іл у дер ж аву (З т е . П . Загребельного). Вправа 368 1. Вона с и д іл а за м и сли в ш и сь (Ю . Яновський). 2. Вона го в ор и ла запинаю чись і від з у с и л ь м ор щ и ла ч о л о (В . Підмогильний). 3. Л іс и за го р іли сь пож еж ею , г о р іл и не стлів аю ч и (У . С ам чук). 4. А ж тоді К р іт , х о ч і огин аю чись, і позираю чи с к о ­ rg са на їж а к а , видобувся з нори і сів б іл я н еї б ли зе н ь к о . 5. П о ц и х сло в ах К р іт аж затрем тів, а п еретрем тівш и, сказав... (Григір Т ю т ю н н и к). 6. В н очі г у д у т ь вітри oo k. o гр и м у ч і, дроти р идаю ть на стовпах. І, розм етавш и к р и ла , ту ч і м етуть порош ею в степ ах (М . Л у к ів ). Вправа 369 І. 1. Т ретю добу, за м ість води, ми їл и сн іг. 2. У н аш ій ло ц м а н с ь к ій сло б од і, за м ість т о п о ль, край ш л я х у , ви росли м еталев і щ о г л и , ви щ і за всяк у т оп о­ .4 b лю . 3. К р ім в огневої Б р ян ськ ого, т у т розм істився ком ан дн ий п ун к т ба т а ль й о ­ н у з ус ім своїм ш табом (З т е . О. Гончара). 4. У в іх о д я т ь х л о п ц і з п р о гу лк и сум н і т ак і, особли во Саш ко (А. Тесленко). 5. Ц я вк азівк а стосується і літ е р а т ур и , і всіх видів м истецтва, зок рем а народної творчості (М . Рильський). 6. І, за м ість свічки , w п а л а х к о т іл о сонце (І. Д рач). 7. Н і я го д и , ні я к о го сь овоча, к р ім гадю чи х грибів, II. w w н іч о го так ого не б у л о в л іс і (І. Багряний). У с і в сти гли на п ар оп лав, опріч т и х , х т о затрим ався на з а л із н и ч н о м у в о к з а л і через сп ізн ен н я поїзда. У ч н і к ласу, к р ім двох на о ста н н ій пар ті, старанно пра­ ц ю в а ли над зав дан н я м з м атем ати ки . З ам ість семи у р о к ів за р озк лад о м , у нас сьо го д н і б у л о л и ш е п ’я т ь через н а в ч а л ь н у екскурсію . Д л я ін то н ац ій н о го і ло г іч н о г о в и д ілен н я слова, сло в о сп о л уч е н н я ставиться р озд іло в и й зн ак , часто тире. О станнім и на к росі б у л и д еся т и к ла сн и к и , я к за вж ­ ди, Іванов і Д е м ’ яню к. — Х о ч і студенти, а вж е я к і м айстри! — похв али в х л о п ц ів бригадир б у д ів е л ь ­ ни ків. П р о п о л іт и к у тепер говорять у сі, навіть старен ькі бабусі. Вправа 370 1. П о н о ч і ск р ізь . Т іл ь к и в ш к о л і щ е св іти ться , у ДирекХЯЕа (Григорій Т ю т ю н ­ н ик). 2. Я к то м ож н а, щ об вояка та з війн и вернувся сам? М ож е, вісни ком п о с ла ­ л и , себто з чуткою_до нас (Г . Чупринка). 3. Т ут , на бер езі зе л е д ім , л л ю т ь с я п а х о щ і чуд ові, ш е лестя ть к азк и о сок и , роси си п лю т ь с я вночі (Олександр Олесь). 33*
 • 52. Вправа 371 1. Сонце схо в а ло ся там , за д а ль н ім и горами. 2. Ч у т и д зв ін к и й спів птаха, м абуть, ш пака на новій ш п ак івн і. 3. Т и х а й приєм на розмова, в ір н іш е, сповідь м и тц я с хв и лю в а ла к ож н о го з нас. 4. М и в ідв ід али м узей О ль ги К о б и ля н с ь к о ї, видатн ої ук р а їн с ь к о ї п и сьм ен н и ц і. 5. Відбудеться творча зустріч з акторами, представниками молодіж ного театру мод. Вправа 372 а) нак аз ди ректора, хар ак тер и сти к а ви п уск н и к а, ус м іш к а д и ти н и , зап и т уста­ нови; б ) ч и та н н я к н и ж к и , вивчення космосу, п од олан н я т р удн ощ ів, пр агн ен н я пере­ II. м оги, ви ш иванн я р уш н и к а, за х и с т В ітч и зн и . пи сан н я вірш ів — писати вірш і; у м о ти в ув а н н я д л я о св ітлен н я в пр есі — у м оти в ов увати осв ітлен н я в пресі; р озп ов ідь про п о д ії — р озпов ідати про поди; проведення спостер еж енн я — проводити сп остереж енн я; р о зм іщ ен н я ч астин — р о зм іщ ув а т и частини; зв у ч а н н я твору — зв у ч и ть твір. Вправа 375 rg 1. Г р ізн о п о б ли ск ую ч и ш аблею , верш н ик на к о н і рвався вперед. 2. Ч и таю чи oo k. o к ін о п о в ість О. Д ов ж ен ка «П о е м а про м о р е », я пригадав випадок із вла сн о го ж и т ­ тя. 3. Сперш ись на л ік т і, х л о п е ц ь м іг л е г ш е пересуватися. 4. Д ерева, одя гн ен і в л е г е н ь к у о д іж , о б л и л и с ь д е лік а тн и м р ож еви м с в ітл о м . 5. П о бачивш и с х в и л ь о ­ вану м атір, х ло п е ц ь р озгуби в ся. 6. З устрів ш и о д н о л іт к ів , Д м и три к повеселіш ав. 7. Д ра би н ясти й віз, за п р я ж ен и й одною к он я кою , раз у раз підскакував і н е м и ло ­ сердно труси в, не попадаю чи в к о л ію . Вправа 376 .4 b 1. С х и л и л и с ь два сам отні к лен и , читаю чи весни буквар. 2. Ж а р к и й , духотни й день, зо м лів ш и від напруги, упав на груди ночі. 3. Я і море, п р и хи ли вш и сь головам и w одне до одного, гом оним о собі (З т е . Б . І. А н то н и н а). 4. У п а л о я б л у к о , звістую чи про осін ь (В. Голобородько). 5. Ш у м іл а р ічка, вкрита б іли м и сереж ками пін и. 6. Обабіч ш л я х у л е ж а л и незнайомі п о л я , перекраяні в узьк и м и довгим и нивками (З т е . О. Гон­ w w чара). 7. А кобзою його б у ла істи нн о народна п оезія, з гли би н д уш і виспівана рідною і братнім и мовами, — на весь голос, к різь усе ж и ття ... (О. М азуркевич). 8. Зустріч ця, незваж аю чи на сум н і обставини, о ж и в и ла О ле н у (І. Вільде). С. 230 «Н а з у с т р іч тест ув а н н ю » 1 .6 ), г ); 2. б ); 3. в), б ); 4. а); 5. а); 6. б. Вправа 379 1. Справді, ж а лю гід н е твоє становищ е, дню! 2. Т у с и л у , щ о виростає на х л іб і, пр и р о б лен о м у вдень, той досвід і зн ан ня, щ о його дає сонце, — ти, ноче, не маєш! 3. Т и даєш нам увесь світ під ноги , ти вчиш л ю б и т и сам их себе — і то бі, ноче, моя хв ала! (З тв. В. П ід м о г и л ь н о г о ). 4. М ій б о лю н е зб о л іл и й , захват щ е з ю нац ьких рок ів і найпристрасніш е к ох а н н я на все ж и ття ! {А. Л тбчен ко ). 1 ,2 ,3 — ритори ч н і; 4 — власн е звертання. Вправа 380 1. Х о д ім о , дон Гон заго, я п о л и н у, я к б іл а х в и л я , у х и б к и й т ан ец ь... 2. Ж уа н е , г л я н ь т е от сей б іл и й п лащ , одеж а ком ан дорська (Л еся У кр аїн ка). 3. В к ло н я й тесь, х и м ер и давнини! С т е літ ь ся п ок ір н о, простори {А. Любченко). 4. Я т еж був проле-
 • 53. тар, м ій л ю б и й д р уж е і р озум н и й Р од о ль ф о (М . Йогансен). 5. Ой ти, м іся ц ю , ой ти ясн ий ! М и тебе г о л у б и т ь хоч ем о (В . Симоненко). 6. О Б ож е, дай, щ об я в зм аганні стояв, мов с к е л я , проти орд (Б .- І.А н то н и ч). 7. Д и в іться , Я р о слав н о , на щ и тах й ого н есуть х оробрі побратим и, та ви л и ш е н ь с к а ж іт ь й ом у, М ак си м е (Д. П авли чко). Вправа 382 Батько повернувся з роботи стом лений і стривож ений. О батьку, ж а ль м ені твоїх ночей безсонних! У к р аїн а взяла курс на європейську інтеграцію . О У кр аїн о, годі бути іграш кою в р уках недоброзичливих сусідів! М оя ш к ола дала п утівку в ж и ття бага­ тьом лю дям , серед я к и х багато відом их учени х, спортсменів, підприємців. О м оя ш к о­ ло , я к м ож на тебе забути? Н аш сучасник мож е й не зрозум іти св ітли х поривів м олоді післявоєнни х років. О сучаснику, ч и зм ож еш ти осягти в елич подвигу свого народу? Вправа 383 I. 1. Я серце н а в ік и віддав тобі, м оя м ати . В к р а їн о ! 2. Ой ти, в ітре-вітр овію . ти н е­ сеш завж ди н а д ію на щ а сли в и й ур о ж а й (Р. Б р а т у н ь ). 3. З ел ен ій т е , д о ли і л у ­ ж е ч к и . і, о р л и , зд ій м а й тесь у в ім л і, р озли в а й тесь , к р у т і б ер е ж еч к и , по вкра­ їн с ь к ій м о л о д ій з е м л і! (А. М алиш ко). 4 . 1 ти, м оя є д и н а я , встаєш із-за м оря, з-за тум ан у, с л у х н я н а я р ож евая зо р е! 5. О й Д н іп р е м ій . Д н іп р е , ш и р о к и й та д уж и й ! Багато ти, б а т ь к у, у м оре носив к о за ц ь к о ї крові (Т. Ш евченко). 6. О зе м л е ти or g м оя, нема р ід н іш за тебе {В. Сосюра). 7. М оя Б а ть к ів щ и н о , єдина, свята, я к а ти прекрасна і слав н а! (П. Тичина). 8. К о р а б л і! Ш и к у й т е с ь до п оходу! М р ій н и ц т в о ! Ж а г о м оя ! Ж и в и ! (В. Симоненко). займ. ім. ім. 1. Я серде іш в ш и віддав тобі, м оя м ати, В к раїно! — реч ен н я просте, р озповід­ не, о к л и ч н е, повне, д в оскладн е, пош ирене, усла д н ен е звертанн ям и . bo ok . II. І І. с ЗВ, |зв ;)! я — підм ет, прости й, вираж ен ий особовим займ ен ни ком ; віддав — п р и суд ок , простий д іє сл ів н и й , вираж ений оди ни чни м д ієсловом ; серце — д одаток, п р я м и й , вираж ен ий ім ен н и ком ; тобі — додаток, неп ря м и й , в и раж ен ий займ ен ни ком ; навік и — обставина м ір и і ступ ен я, ви раж ен а п р и слів н и к о м . w .4 4. І ти, м оя єдин ая, встаєш із-за м оря, з ^ а тум ан у, с л у х н я н а я рож евая зоре! Р еч ен н я просте, д воскладн е, повне, пош и рен е, розповідн е, о к л и ч н е, у с к л а д н е ­ не двом а звертанн ям и . Т и — п ідм ет, прости й, вираж ен ий особовим займ ен ни ком ; w w встаєш — п р и суд ок , простий д іє сл ів н и й , вираж ений д ієсло в ом ; із-за м оря, з-за т у м а н у — обставини м ісц я , вираж ен і ім ен н и к а м и з п р и й м ен ­ ни к ам и; 6. О зе м ле ти м оя , н е щ р ц н іщ з а т е б е . Р еч ен н я просте, розповідн е, н ео к ли ч н е, одн оск лад не, безособове, неповне, непош и рен е, у ск ла д н ен е п ош и рен им звертанн ям з ви гук о м , підм ета немає. Н ем а р ідн іш за тебе — пр и суд ок ск лад ен и й ім ен н и й , вираж ений дієсловом з в ’ я зк о ю та п р и км етн и к ом із зай м ен н и ком та п р и йм ен ни ком . © . І | . Вправа 390 Ш ан овни й, вельм и ш ан ов ни й, в и сок оп оваж н ий , вельм и п ов аж н и й Семене Івановичу, К атери н о П етр ів н о , У л я н о В а си лів н о, М и к о л о Х о м и ч у , В ір о Я к ів н о , С авелію Р ом ан о в и ч у, Н ад іє М и к о ла їв н о , А н д р ію В олоди м и рови чу, А н а т о л ію С авичу, В а лен ти н о С ергіївн о.
 • 54. Вправа 391 О бласна о р га н іза ц ія ен ер го зб уту т е л . 3 9 7 -1 3 -8 6 вул. Р ів н ен ська , 5 м. Р ом н и , 07007 № 75/53 від 11.07.20... Д и р ек то р у ф ірм и « А р е к с » п. К и таєв у А . В. Ш ан ов н и й А н а т о л ію В а си льо в и ч у! Н ага дуєм о Вам повторно про н есплачени й Ваш ою ф ірм ою борг за е л е к т р о ­ ен ергію , ви кор и стан у п р отягом о ста н н іх 11 м іся ц ів (п р и д о п уск у заборгованості за 1 -2 м іс я ц і!) П р оси м о зн ай ти м о ж л и в іс т ь погаси ти борг н ай б ли ж ч и м часом. У разі неви­ кон ан ня ц ьо го м и, м ож ли в о , зм у ш е н і будем о при пи ни ти подачу е л е к т р о е н ер гії В аш ій ф ірм і. Н а ч а ль н и к О блен ерго (п ід п и с) О. С. Р я за н ч ук Вправа 392 З ад н іп р ов ськ а за га ль н о о с в іт н я ш к о ла № 1 rg т е л . 3 48 -11 -3 1 в ул. Садова, 24 .4 bo ok .o м. З ад н іп р ов ськ , 05386 № 12/48 від 10.05.20... Д и р е к т о р у фірми »Ф о р т у н а » Р о д зя н к о А . М . В ельм и ш а н о в н а А л л о М и х а й л ів н о ! П росим о Вас надати сп он сорськ у до п ом о гу д л я р ем он ту д а х у ш к іл ь н о г о п р и м і­ щ ен н я у зв ’я з к у з його аварій ни м станом. Д и р ектор ш к о л и (п ід п и с) О. М . Ч а й ови й 1. w Вправа 396 В чені д о с л ід и л и , щ о вж е в о стан н ьом у п ер іод і п а л е о л іт у лю д и н а нада­ 2. w вала певного си м в оліч н о го зн аченн я д о в к іл л ю : с у з ір ’ ям , р осли нам , т м р и н а м . С ередн ьовіччя ак ц ен тув ало: си м в оли існ ую ть я к д л я пр и ховуванн я істи ни , w так і д л я і ї в и яв лен н я , п ізнанн я. 3. Д о того ж п ізнанн я ви щ о ї істи н и м ож ли в е ли ш е на основі р озкод уван ня с и м в о л іч н и х образів: саме в ни х за кладен о знання перш ооснов б уття . Й . В. Ґе т е кон кретизував п он яття си м в олу: «Ч а с т к о в е завш е п ід ля га є за га ль н о м у. З а га ль н е завш е має співвідн оси тись із ч астковим . 4. Все, щ о відбувається, — си м в ол і водночас, к о л и воно ц іл к о м в и я в ля є себе, то в казує на все ін ш е. 5. Сп равж ня с и м в олік а там , де часткове реп резентує за га ль н е не я к сон чи т ін ь , а л е я к ж и ве м иттєве одкровенн я н еп ізнаного. 6. С лово т іл ь к и т о м у орган д у м ­ ки і неодм інн а ум ова всього п о д альш о го р озв и тк у с в іту й себе, щ о первісно є си м ­ во ло м . 7. В н а слід о к л е к си ч н о го збагачен ня мови затем ню валося вираж ене с л о ­ вом первісне враж ення, і ви н и к а ла потреба в ідн овлен н я власн ого зн аченн я с л о ­ ва. 8. Д ея к и м и си м в олам и лю д и к ор и стую ться свідом о, дея к и м и — несвідом о чи підсвідом о, а перед ін ш и м и — безпорадн і, б езси лі. а) с п о лу ч н и к о в і — 1, 4, 5, 6, 7; б ) б езсп о луч н и к о в і — 2, 3; в) сп о луч н и к о в о -б е зс п о л уч н и к о в і — 8. J
 • 55. Вправа 397 II. а) однорідна с уп ід р я д н іст ь : Т ак , ж одн ій м е л о д ії не передати м узи к и лю д с ь к о ї д у ш і, ї ї почуванн я в ту м и ть, к о л и вона бачи ть к а л и н у в р ан к ов ій р осі, к о л и с л у х а є ш ум о сін н ьо го б о ­ ру, к о л и д и в и ться Б к о х а н і о ч і (Ю . М у ш к е т и к ). С о ло м ія б ула певна, щ о не д о зв о л и т ь перевезти О стапа за Д у н а й , щ о станеть­ с я я к а сь незв ичай на подія, щ о я к а сь невідома с и ла при йде у потребі на поміч (М . Коцюбинський), б ) неоднорідна с уп ід р я д н іст ь ; К о л и б у неї був серп або н іж , вона [С о ло м ія ] р іза л а б його [очерет] доти, поки б він не п о л іг увесь або вона сама не в п ала (М . Коцюбинський). Ч и м д а л і й ш ла , т и м б іл ь ш е вона д и в ув алась, щ о сьогодн і п оп ада лось їй так ба­ гато ж и в и х істо т (М . Коцюбинський). в) п ослідов н а п ід р я д н ість: Ц е м ені попервах навіть сп одобалося, бо я наперед передбачив т а к у п отре­ бу, яка у мене час від ч асу в и н и к а ла і п о л я га л а в тому, щ об усам ітн и ти ся, за­ бити ся у я к и й сь г л у х и й к уто ч ок і за н у р и ти ся у г л и б о к і р озд ум и та ф антазії {Ю . Винничук). Ц іл е щ астя, щ о вона при ц ь о м у не у т о ч н я л а , де саме м ене зга д у ю ть з н іж н іс тю .4 bo ok .o rg і теп лотою , бо я надто в ж е виразно с к р и к н у в (Ю. Вин н ичук). г) з м іт а н о г о т и п у п ід р я д н ість; Н езн ай ом ка, м руж а ч и сь, ди в и лась, я к двоє дітей д р уж н о й д у т ь спориш евим подвір’ям , я к їх н і х у д е н ь к і постаті зн и к а ю т ь і п о к азую ться п о м іж біли зн о ю , я к на б іл и х сор о ч к а х і п р о с ти р а д ла х , щ о п ор озвіш ув ан і у дворі, м ель к а ю т ь їх ­ н і т ін і (Є. Гуцало). В г у р т о ж и т к у Л іт ін с т и т у т у , де м ій гер ой ніби то к о л и с ь вчився, ск а за л и , щ о він давно в и їх а в і т у т не п ропи сани й, щ о н іх т о не знає адреси, бо він н і з ким не л и с т у є т ь с я (З а Ю . Покальчуком). К о л и подивиш ся на згр аю собак на в у л и ц і, то побачиш там і м а ле н ьк и х , і ве­ л и к и х , і породистих, і дворняг, і д о г л я н у т и х , і ш о лу д и в и х . З устріча ю ться навіть з наш и йн икам и. П р о щ о це свідчить? Господарі за в ели собі ч оти р и н огого д р у ­ га, п отім він їм набрид або вони не в зм о зі й о го утр им увати , і к уди ? Н а вулиц ю ! w Ось т у т с л ід би згадати слова зн ам ен и того ф ран ц узьк ого пи сьм енн ик а А н т у а н а де w Сент-Е кзю пері: «М и в ідп о в ід альн і за т и х , к о го п р и р у ч и л и ». К ож ен так и й випа­ док повинен засудж ув ати ся гром адськ істю , а з б о к у держ ави — каратися ш траф а­ ми. А тим ж а л іс л и в и м лю д я м , я к і п ід год ов ую ть в у л и ч н и х тварин, створю ю ть у м о ­ w ви д л я їх н ь о г о п о д альш о го р озведення, м ож на порадити взяти д одом у х о ч а б одну собачку, вм овити зробити так ж е св оїх р одичів, сусід ів . А б о відкривати п р и ту лк и д л я б ездом н их тварин на гром адськ и х засадах, за луч а ти волон тер ів. Т од і б справи б у л и набагато к ра щ и м и . М и б ви кон а ли свій о бов ’ я зок перед братами наш ими м ен­ ш им и, а на в у л и ц я х с та ло б зн ачн о безп еч н іш е. Вправа 398 коли? що? якого? X 1. (к о л и ). (щ о). (щ о). коли? ш о 7 2. (к о л и ), [], Т (щ о). щ о? що? у (щ о). ■у (щ о). яку? яке? У Уж"" 3. (?о), (?о), ^ о ). 4. (х то), (хто), (щ о), (щ о), (к отр е), (к отр е). С к ла д н о п ід р я д н е р еченн я з к іл ь к о м а п ід р я д н и м и , з одн орідн ою та п о слід о в ­ чому? хто? кому? ною під р я д н істю ; р озповідне, н ео к ли ч н е, 7 преди к ати вн и х частин. Головн а
 • 56. предикативна частина - - л е гк а т о м у робота й н айваж ча. П о єд н ую ться сп о луч ни м и словам и. Вправа 399 Н арод сам скує собі д о лю — т іл ь к и б не з а в аж а ли . Н е т іл ь к и т уж н а пісн я л и л а с ь із з м уч ен о ї д у ш і м атері — п р о п ік а л и с ль о зи га р я ч і с л ід и на ї ї о б л и ч ч і. В ж е ден ь зд ається сивим і безси ли м , д о м лів а є в за р о с ля х ріка. С олов ’ ї за с м ія ли с я д есь — д уш а м оя арфою с тала. Л е л е к а т и х ен ь к о пристав до згр а ї — там його у п із н а л и і о с у д и л и на вічн у сам отн ість. 9. Н а в іт ь не о гля д аю ч и сь, я знаю : це йде х то с ь з небагати х лю дей. Вправа 400 Н е на к ож н е слов о відвіт м ож н а дати, бо закон... Д о щ іде на свящ ен ик а, бо вода... Д ерево с ла в и т ь ся п лодам и , а лю ди н а ... П опр оси у лед а р я води, а він... З агад ай щ ось зр обити ледачом у, а він щ е... bo ok . or g З им а п іш л а , й весна п р и й ш ла , проте леда р ю все вм итись н ік о ли . За добро добром в ід д я ч ує к ож ен , а за зло ... Я к щ о дер ев о п о х и л и т ь с я , т о зл а м а є т ь с я , а к о л и х о р о б р и й з іг н е т ь с я , то за ги н е. 9. К о л и родич за х од и ти перестане, т о ч у ж и м стане, а чуж и й ... 10. Собака на свій х в іст нарікає, а к ін ь ... 11. К ор ова в оду п ’є — м олок о дає, а зм ія ... П . 3. протиставлення ім. .4 однорідні частини; синонімічне зі складносурядним реченням; частини пов’язані інтонацією , співвіднош енням часових, видових і способових форм д іє слів — при­ судків. дієсл. ім. w Д ерево сла в и т ь ся площами — розповідне, н ео к ли ч н е, двоскладн е, повне, п о ­ ш ирене, неуск лад нене. ім. ім. w w Л ю д и н а — іііл а м и — розповідне, н ео к ли ч н е, д в оскладн е, пош ирене, непов­ не — п р о п у щ ен и й присудок (слав и ться ). 6. З им а п іш л а , весна п р и й ш ла, ледарю все вм итись н ік о ли . 1 М іж 1 і 2 п р едик ати вни м и ч астин ам и см и слов і віднош ення — п е р ел ік п о с л і­ довних я в и щ у часі; м іж 2 і З — п р оти ставлен н я ; частин и одн оти пн і; речення си н он ім іч н е з і ск ла д н о сур я д н и м ; частин и пов’я за н і ін тон ац ією , п орядком р оз­ т а ш у в а н н я частин. ІМ Д С . . ІЄ Л Зима п іш ла — розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, неускладнене; ІМ . Д С. ІЄ Л весна п р и й ш л а — р озповідне, н ео к ли ч н е, д в оск ладн е, непош ирене, н е у с к ла д ­ нене; ледарю все в м и ти сь н ік о л и — розповідне, н ео к ли ч н е, одн оск лад н е безособове, пош ирене, неуск лад нене. 10. Собака на свій х_віст н арік ає, к ін ь — на в у х а . -L
 • 57. П р еди ка ти в н і частин и одн оти пн і, зі см и слови м зв ’я зк о м зістав лен н я ; речен­ ня си н он ім іч н е зі с к лад н о сур я д н и м ; пов’я за н і частин и ін то н ац ією й одн ак о­ вим п рисудком . Вправа 402 1. 2. 3. Я зр о зум ів , к о л и д ій ш ов до о к о л и ц і м іста, щ о д у ж е п о м и ли в ся й не повер­ нув вчасно лів о р у ч . Спів, я к и й л у н а в із в ідчи неного в ікна, неначе зачаровував, мовби м анив до себе. К о л и наставала весна, к о л и д у х м я н і аромати о х о п лю в а л и всю зе м лю , Л е ­ ся зав ж ди п р и га д ув а ла той час, к о л и вони б у л и разом із С ергієм на д и к о м у у з б е р еж ж і, наче в з а гу б ле н о м у у просторі острові, де зу п и н и вся час. Вправа 403 Твір-роздум Н а к ар тині О л е к с ія М ак ар ен ка « В а си ль Стус » м и бачимо, попри всі о ч ік у в а н н я , не портрет м уж н ь о го п оета-вісім десятн ика, котрий п ок лав своє ж и ття на алтар свободи й н е за леж н о сті У к р а їн и , а м іф іч н ого птаха Ф ен ік с а , щ о гори ть у п о л у м ’ ї. Д е й птах, за л еген д о ю , згор яє д о т ла (я к і В а си ль Стус!), а л е в ідр одж ується з поп е­ л у . Я к т ут не згадати р яд к и поета: or g Я к добре т е , що с м е р т і не боюсь я і не п и т а ю , чи т я ж к и й мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся в п е р е д ч у т т і невідворотних вер ст. що ж и в, любив і не набрався скверни, н ен а ви сті, прокльону, к а я т т я . Народе мій, до тебе я верну, / в см е р т і обернуся до ж и т т я своїм страж д ен н им і незлим обличчям. Я к син т о б і доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні т в о ї вічі і в с м е р т і з рідним краєм поріднюсь. і bo ok . І і w ' Т ю р ем н и ки в и м ага ли в ід С туса зр екти ся своїх п о л іт и ч н и х переконань, палк ого пр отесту п роти п р и гн іч ен н я р ідн ого народу, проти р уй н уван н я його к у ль т у р и , у п о слід ж ен н я ук р а їн с ь к о ї мови; р ади ли надрукувати в га зет і п окаянн ого ли ста. За це о б іц я л и з в іл ь н и т и з в ’ я зн и ц і, д о зв оли ти повернути ся в У к р а їн у , до с ім ’ ї. А л е w * поет не п огодився, і й о го к ар али щ е ж ор стокіш е. Щ о ж зм у с и л о цю м о л о д у л ю д и н у обрати саме такий ш л я х — зн ехтувати добро­ бутом , зд ор ов ’ я м , славою , зреш тою , сам им ж и ття м ? М абуть г ли б о к и й патріотизм , активна гр ом адя н ськ а п о зи ц ія , п о ч уття особи стої відп овідальн ості за д о лю наро­ ду, я к и х нам у с ім так не вистачає. К артин а О. М ак ар ен ка написана в яск р авих, кон трастн их тон а х, ніби зм а га ­ ю ться одвічно Д обр о і З ло , гаряча червона лю бов і чорна ненависть. Д ум аю , щ о в к ож н о го народу є своя пти ц я Ф ен ік с , я к а осяває ш л я х , несе надію на к ращ е м айбутнє. w f .4 і' і; І Вправа 404 1. У с і д и в ля т ь ся на того, хто пнеться в гору, а не на т ого, хто падає вниз. 2. Ба­ гато х т о має до сх оч у, та м а ло х т о вваж ає, щ о йом у досить. 3. Х т о хоче ж и ти по правді, м уси ть зн ати , щ о таке правда. 4. П огане товариство — завш е біда, та ще гірш а біда, к о л и воно в ели к е. 5. Я к даватимеш пор осяті, к о л и воно кричить.
 • 58. a д и т и н і, к о л и вона к ан ю чи ть, м атим еш добре порося і п о га н у д и ти н у. 6. Зробиш д еся ть разів добро, а один раз з л о , 1 тебе л а я т и м у т ь за все. 7. Х т о ш епоче, той бре­ ш е, х т о м овчить, той х и тр ує. 8. Ч и ти к уль га в и й , чи к а лік а , а я к грош і м аєш , то й д о р о гу д ола єш . 9. Б іл ь ш е л ю б л я т ь с л у х а т и т ого, щ о приносить, н іж того, щ о про­ сить. 10. П рац ю й так, наче ти ж и ти м еш вічно, ж и в и так, наче м аєш завтра п ом ер ­ ти. 11. Х т о знає одне р ем есло, прогодує ж ін к у й сем еро дітей, а х т о знає сім , не прогодує й себе сам ого. 12. Р об и те, щ о тобі призначено, то Б о г робитим е те, щ о ти хочеш (Н а р . творчість). що? як а? 2. 7. f г ' І— ? І— t (х то), [], (хто), []. 10. [], (наче), [], (наче). 4. С к ла д н е речення із сур я д н и м та п ід р я дн и м зв’я зк ом ; р озповідне, неок ли чне; 1 і 2 п р едик ати вні частин и поєдн ан і сур я д н и м зв’язк ом , 2 і З — п ід ря дн и м о зн ач а льн и м ; під рядн е поясню є слов о «б ід а » в го ло в н о м у (2). Вправа 405 1. 2. Л ю д ей , я к и х д о ля п остій н о «н о с и т ь на р у к а х », не так у ж е й багато. А л е щ а сл и в і ви падки б ув аю ть хоч раз у к ож н о го в ж и т т і, найчастіш е, де rg їх , м ож ли в о, й не чекаю ть. Щ а с л и в и й той, х т о це пом ічає й ц ін ує. 4. Треба б ут и зав ж ди готови м д о того, щ об сп р и й н я ти щ а сли ви й випадок я к подарунок д о лі. 5. oo k. o 3. Все, щ о тр а п л я є т ь ся , м ож н а о ц ін и ти п о-р ізн ом у — й п есим істи чно, й оп ти ­ м істичн о. 6. С вій п ор я тун ок із ур в и щ а м ій трен овани й і п ід гот о в ле н и й ф ізи чн о това­ .4 b риш сприй няв, наче щ а сли в и й випадок. вправа 406 1. Я л ю б л ю , к о л и вдома за вечерею зби рається вся наш а родина. 2. Л а д у с ім ’ ї буває доти, д ок и ї ї ч ле н и б у д у т ь зн аходи ти с п іл ь н у мову, п о сту­ w патися заради ін ш и х своїм и ін тер есам и , утр и м ув ати ся від сварок та зви ­ нувачень. w w II. І ? І 1 [ j, та [], (щ о). 4. [1], та [2 ], (к о л и ) 11. (хто), [ ], а (х то), [ ]. 3. Н е п о р о зум ін н я м іж р ід н и м и н ай ч астіш е був а ю т ь у зв’я з к у з тим , щ о в о ­ ни не р озм о в ля ю ть, не обговорю ю ть с п іл ь н о свої пр облем и , не доп ом агаю ть одне одн ом у ї х в и ріш ув ати. 4. М овчанн я у т а к и х в и п ад ка х т іл ь к и п о гір ш ує становищ е, бо заводить у с іх 5. П ри вітна п о см іш к а в та к и х в и падках діє, мов р я т у в а ль н и й к р у г д л я п ото­ 6. С тосун к и з д р узя м и та б атьк ам и треба б удув ати на м іц н ій основі лю бові, у г л у х и й к у т образ і н еп ор озум ін ь. паю чого в м орі. д р уж би , взаєм оповаги, наче буди нок з м іц н о ї ц егли. вправа 408 1. 2. ...як а перевернула все моє ж и ття . ...щ о їх ми пров оди ли в р од и н н ом у к о л і за ц ік а в о ю к ни ж кою . ..........я к о м у позаздрив би й зн ам ен ити й Ш а л я п ін , і в м ін н я м с п ілк у в а т и с я . 3 4...............я ка... 5 ....................котра тобі до д уш і й відповідпг. твоїм н а х и л а м і здібностям
 • 59. Вправа 409 1) о зн ач а льн е; 2) о зн ач а льн е; 3) з ’я сув а ль н е; 4) м ісц я. Вправа 410 кому? який? І У 1. 2. 4. у чому? І У [], (щ о) — з ’я сув а ль н е: — f І [], (щ о ) — з ’я сув альн е; 7. І f [], (щ о) — з ’я сув а ль н е; у— І (хто), [ ] — з ’я сув альн е; 6. І у [, (де), ] — м ісц я; 3. 5. [ ], (зв ід к и ) — озн ачальне; І V [], (щ о ) — о зн ача льн е; який? де? який? що? якого? 8. [, (з я к о го ], — о зн ачальне; Вправа 411 С к ла д н о п ід р я д н і п о р ів н я ль н і 2, З, 4. Вправа 412 складносурядні п р о сті _ 3 .а 10. rg 1. а ____ _2. та та _ 4. я к (у д р у г ій п р еди к а ти в н ій ч асти н і) 8. ні _4. і _5. як .4 bo ok .o 7 -і ____________________________________ 6. ні Вправа 415 1) 2) 3) 4) 1) [],й [],і[]; [],т а й [] 4) 5) 6) щ о — с п о лу ч н и к ; к о л и — с п о лу ч н и к ; не т іл ь к и [ ], а л е й [ ] то [ ], то [ ] 7) 8) щ о — с п о лу ч н е слово; 2) 3) 5) 6) [],і[] [].і[] [],і[] не то [ ], не то [ ] к о л и — с п о лу ч н е слово; я к — с п о луч н и к ; я к — с п о луч н е слово. Вправа 417 w w w Вправа 416 1) щ о — с п о л у ч н и к , п ід р я д н е з ’я сув а ль н е; 2) щ о — с п о л у ч н е слово, п ід ря дн е озн ач альне; 3) щ о — с п о л у ч н е слово, п ід ря дн е о зн ач а льн е 4) щ о — с п о лу ч н е слово, п ід ря дн е о зн ач а льн е 5) щ о — с п о л у ч н и к , під рядн е з ’я сув а ль н е; 6) щ о — с п о л у ч н е слово, п ід ря дн е озн ачальне; 7) щ о — с п о л у ч н и к , п ід р я дн е з ’я сув альн е; 1) я к — с п о л у ч н и к , п ід ря дн е м іри і ступ ен я; 2) я к — с п о л у ч н е слов о, п ід ря дн е озн ач альне; 3) я к — с п о л у ч н е слов о, п ід ря дн е м ір и і ступеня; Вправа 418 4) я к — с п о л у ч н е слово, п ід ря дн е м іри і ступ ен я; 5) я к — с п о л у ч н и к , п ід р я дн е ум ови.
 • 60. Вправа 419 1) 2) 3) 4) 5) коли коли коли к оли к оли — — — — — с п о лу ч н е слово, п ід р я д н е з ’я сув альн е; с п о лу ч н и к , п ід р я д н е часу; с п о лу ч н и к ум ови; с п о лу ч н и к , п ід р я д н е часу; с п о лу ч н и к , п ід р я д н е ч асу з в ід тін к о м ум ови. Вправа 420 К о л и має ч о ло в ік в ір н у д р уж и н у, то це вже щ астя (М . С те л ь м а х ) (с п о лу ч н и к , п ідрядн е ум ов и ). Ся іс то р ія тр а п и ла ся в н а ш ом у городк у, де я ж и в п іс л я того, я к м ене в и к и н ули з ун ів ер си тету {В . Винниченко) — (с п о лу ч н е слов о, під рядн е о зн ача льн е). Я к а гарна сел я н сь к а д о ля , к о л и є н авк руги к о л о с (М . С те л ь м а х ) (с п о лу ч н и к , підрядне у м о в и ). К о л и вони й ш л и на вогневу. Га й щ ораз огля д ав ся на офіцера, мовби х о тів щ ось p сказати і не зваж увався (О. Гончар) — с п о лу ч н и к , під рядн е часу. to Вправа 423 ro 5 П З Q. ro А зо в сь к еє м оре і Ч ор н еє м оре, зе л е н і діброви і спів с о л о в ’ я, ви сок і К арпати, д о н ец ьк і простори, це ти, У к р а їн о м оя! (І. Нехода). 2. П о в и тя га ли сь го стр і ш п и л і, о д д іл и л и с ь окр ем і к ам ін н я , пер етвор или сь у б іл и й м ар м ур , о д я гли с я в р ізь б у, — U ro ЇС s рев н ен аж ерли в ості л ю д с ь к о ї і з л о б и , — ч ую тебе, свята в ели к а м оли тв о б езта ла н ­ ного наш ого народу (Б . Л епкий). 4. Я не бер у ж и тт я бай дуж е. В и сок и х д ум святі с к р и ж а лі, всі наш і р адощ і і ж а л і, всі т і б о лін н я , і н а д ії, і ч ар ів ли в і гар н і м р ії, все, щ о від тебе в серце впало, — не за гу б и ло с ь не п р оп а ло (М . Вороний). о Вправа 425 3. С к ла д н е р еченн я зі зм іш а н и м и видам и зв’я з к у — б езсп о луч н и к о в и м , спо­ л у ч н и к о в и м сур я д н и м та п ід ря дн и м : розповідн е, н ео к ли ч н е, ск ла д а єт ь ся з 5 частин; сур я д н и м зв’я зк о м поєднані 2 і З частин и; а л е — с п о л у ч н и к , щ о, щ о — с п о л у ч н і слова; п ід р я д н і о зн а ч а ль н і. ЯКІ? якій? ГП Г Г - у [ ] — [ ] ; а л е [], (щ о), (щ о). ^ w w er bo ok . a 5 Ъ став перед нами острів з м оря, — весь я к М іла н с ь к и й собор (М . Коцюбинський). 3. К р із ь весняні ш ум и р ік і л іс ів , к р із ь гам ір торгов и ц і світової, к р із ь невгаваю чий .4 I T or g I У с і частин и повні, д в о ск лад н і, пош ирені. < ca О S < w 4. С к ла д н е р еченн я зі зм іш а н и м зв ’язком — б езсп о луч н и к о в и м та с п о л у ч н и ­ кови м сур я д н и м і п ід р я д н и м зв ’язк ом ; р еченн я розповідне, н ео к ли ч н е; 4 час­ тин и; 2 і З частин и — с ур я д н и й зв’я зо к ; і — с п о л у ч н и к , щ о — с п о луч н е слово; під р я д н е р ечення озн ачальне. які? [],[], і 0 ^ 0 ). J3 u Вправа 426 X В іт а л ь н а промова > Д о р о гі м о ї дід усю й бабусю , д о р о гі м о ї р ідні! С ьогодні у нас в ели к е родинне свято — зо л о т е в е с іл л я наш их л ю б и х д ід уся й бабусі. Ви зу ст р іли с я на ж и ттєв о м у ш л я х у у щ а сли в и й день; з у м іл и побудувати м іц н у с ім ’ ю, поставити на ноги , виховати дітей і нас, о н ук ів. У В а ш ом у ж и тт і б у л о багато і радощ ів, і п е ч а лі, а ле н а й б ільш е — невтом ної щ оден н ої праці, я к у м ож н а п ри рівн яти навіть до подвигу. Щ о ж давало Вам с и ли ?
 • 61. я переконаний, — це лю б ов , взаєм на повага, взаєм одопом ога і взаєм опідтрим ка, тер п ін н я та тер п и м ість, душ евн а теп лота. М и завж ди йдем о до Вас за м удр ою порадою й п ід три м к ою . Ви д л я нас — в зір ец ь того, як треба будувати с ім ей н і сто сун к и , як ї х берегти . Ж о д н о го р азу ми не ч у л и сварок у Вас, л а й л и в и х с л ів навіть ж артома. Щ и р о б аж аєм о Вам м іц н о го зд ор ов ’ я , дов ги х-дов ги х р ок ів щ а сли вого п од р уж ­ н ього ж и ття . Гір к о! Вправа 427 Твір-роздум «П о с п іш а й т е творити добро, ж и тт я таке к ор о тк е!» (О. Довженко) О ди надц яти том ни й ак ад ем ічни й «С ло в н и к ук р а їн с ь к о ї м о в и » подає ви зна­ чен н я слова «д о б р о » я к «у с е п озитивне в ж и тт і лю д ей , щ о відповідає їх інтересам, баж анн ям , м рія м ; б ла го ; п р о ти леж н е л и х о , з л о » . Слова «д о б р о », «д о б р е », «д о ­ б р и й » згадую ться в багатьох народни х п р и с л ів ’ я х : «Д о б р е роби — добре й б у д е », «Д о б р и й початок — п олов и н а д іл а » , «Д о б р і р ук и х а т у д е р ж а т ь », «Д о б р е то м у к ова леві, щ о на обидві р ук и к у є !», «З добрим пож и веш — д обро переймеш , а з л и ­ х и м зій деш ся — то го й н а б ер е ш ся », «Д о б р е с лов о варте за в д а т к у », «Д об р е ім ’ я — or g н айкращ е багатство» та багато ін ш и х . Я вваж аю, щ о прагн ен ня до добра й спр аведли вості — н еобхід н а риса, я к у к о ж н о м у з нас треба в и р обля ти й розвивати у собі. Й деться, насамперед, про добро bo ok . дієве, б езкор и сли в е, добро я к боротьба зі з л о м , я к у н и к н ен н я зл а . Згадайм о п р и к лад и з к ла с и ч н о ї літ е р а т ур и . У п ов істі І. Н еч уя -Л ев и ц ь к о го с ім ’ я К ай даш ів п р о ж и ла свій вік у сварках, ненависті, з л і, за м іст ь того, щ об ж и ти др уж н о, в добрі й с п іл ь н о дбаю чи про свій добр обут. Ч іп к а з ром ан у П ан а­ са М и р н ого « Х іб а р ев уть в о ли , я к я с л а п о в н і? » заради я к о го сь «д о б р а д л я всіх, сп р ав ед ли в о сті» йде на криваві зл о ч и н и , ви ганяє з дом у р ід н у м атір, а к оли ш н ій товариш Г р и ц ьк о дає й о го м атері, по сут і, ч у ж ій ж ін ц і, п р и т у ло к і догля дає за нею . Т ак и м , я к Н еч и п ір В арени чен ко, є і Р од іон Р а с к о ль н ік о в з ром ан у w .4 Ф . Д остоєвськ ого «З л о ч и н і к а р а ». Д ум аю , щ о в н а ш ом у суч асн ом у ж и тт і треба говори ти не с к іл ь к и про в селю дсь­ ке, в сезагальн е добро, с т іл ь к и про добро д л я т и х , х т о тебе оточ ує — р ідн и х м ами й тата, д ід уся й б абусі, ста р ен ьк ої сам отн ьої сусід к и та ін ш и х . Д обр о — це наш і w у с п іх и в навчанні, гідн а поведінка, стр и м ан ість, вдячність, доп ом ога по господар­ ству. Д обро — це під три м к а добрим сло в о м і р еа льн и м и д ія м и др уга, вреш ті-реш т, w це зап обіган н я з л у в б у д ь -я к ій ф ормі. Я к часто буває, щ о м и в ідк ла даєм о добр і вчинки «н а п о т ім », а потім стає запізно. Т о м у, я к сказав в ели к и й Д ов ж ен ко, поспіш айм о роби ти добро, адже ж и т ­ тя таке коротке. Вправа 431 Л и с т відповідь письменникові Ш ан ов н и й П а в л е А р х и п о в и ч у ! Д у ж е чудово, щ о наш і пр ащ ури за л и ш и л и прекрасні витвори народноуж и тк о в о го м истецтва — в и ш иті р уш н и к и , р ізь б ле н и й і р озм а льован и й посуд та багато ін ш ого. Д л я нас це зразки ви тон ч ен ої краси, га р м о н ії ф орми та к ольор ів . Н епереверш еною є й усна народна творчість — к азк и , п існ і, п р и сл ів ’ я, загад­ ки, ле ген д и й п ерекази. В они до ц ього ч асу ч ар ую ть своєю образн істю , м удрістю , влу ч н істю , душ ев н істю , м итц ів нади хаю ть на нові твори, у с іх нас розваж аю ть, р оз­ р адж ую ть, ін к о л и н авіть даю ть нам п о р ад и . А л е час не с то їт ь на м іс ц і. З м ін ю ю ться
 • 62. лю д и , зм ін ю ю ться їх н і см аки , я к і пон яття про красу. С тало б іл ь ш е р ізн и х сти лі і напрям ів у м оді на одяг, на ін т е р ’ єр. З ’ я в и лося багато нових ш туч н и х м атер іалів а природні с та ли д уж е д ороги м и , практич но н едоступн им и д л я простих лю дей. У сн а народна творчість теж пер ей ш ла в зовсім ін ш і форми, под ек уди й н сп р и й н я тн і. А л е в х уд о ж н ій л іт е р а т у р і краси не пом ен ш ало. Згадайм о п о е зії Л ін К остен к о, М и к о л и В ін гр ан овськ ого, Ігора К а ли н ц я , Івана М алк о ви ча та багатьо ін ш и х суч асн и х поетів, на творчості я к и х і в и хов ую ться нові п о к о лін н я м олод и х не «п о л ір о в а н и х » лю дей . Вправа 434 Твір-роздум «Краса в р я т у є с в іт » К р и ла т и й ви слів «К р а с а в рятує с в іт » в и користовується д уж е часто. А л е чи та це? Н а мою д ум к у, це пон яття с л ід уточни ти. Світ врятує краса добра, спр аведли вості, краса пр аці, краса поваги, взаєм орозум ін ня й злаго д и м іж лю д ьм и . Саме т а к у к расу утв ер д ж ув али своїм и х уд о ж н ім и творами в е ли к і ук р а їн сь к п и сьм ен н и к и — О лександр Д о в ж ен к о, О лесь Г он чар та ін ш і. К ін о п о в іс т ь О. Д ов ж ен ка «Зачарована Д есн а * — це автобіограф ічни т в ір ,у к о м у пер еп літаю ться спогади м ало го Саш ка й зр іл о г о м итц я. У ди тин ств героя б у л о б іль ш е , м абуть, см ут к ів , н іж радості, та він пом ічав л и ш е к расу. К ра с or g матері, щ о л ю б и л а «са д ж а ти щ о-н ебуд ь у зе м лю , щ об п р о ізр о с т а ло », к ра су батька я к и й « с к іл ь к и ... з е м л і виорав, с к іл ь к и х л іб а накосив! Я к вправно робив, я к и й бу д у ж и й і ч и ст и й !* Н а в іт ь л а й к у баби М ар уси н и х ло п е ц ь сприймав я к пісн ю . П р и рода д л я нього теж б у л а сповнена краси: « А на Д есн і краса! Л о з и , висип, к р уч bo ok . л іс — все б ли щ и т ь , сяє на с о н ц і». І найкращ ою м узи к о ю Д овж ен ко вважав бат кову м у зи к у від к леп ан н я к оси. П и сьм ен н и к сповідує к расу вірності Б а тьк івщ и н своєм у народові! Д ух о в н ій к расі представників повоєнного п о к о лін н я , проблем ам ї ї зб ер еж ен ня п р и свячений і роман О леся Гон чара «С о б о р *. У к ож н о го з героїв твору сво д о л я , своя істо р ія , свій ш л я х . А л е єднає їх м ор альн а чистота, вираж ена в їх н ь о м ста в лен н і до праці, до природи, до к у л ь т у р и свого народу. Д у ш і Є л ьк и і М и к о ли .4 В ір ун ьк и та Івана, Ізота Л о б о д и і Я го р а К атр атого так і ж чи сті, як прозорі вод С карбни чого. Н ія к и й бруд не м ож е то р к н ути ся їх н іх сердець. Н авіть таке у о со w б ле н н я н еп орядності, як В о ло д ь к а Л о бода , не м ож е їх зіп сувати, в п ли н ут и на їх н ю м ор а ль н у к расу. Ц ен тр а льн и м у творі є образ Собору. Ц е си м в оліч н и й образ, яки w увібрав у себе доверш ен ість і гар м он ію , в и тон чен у к ра су і в н утріш н ю -си лу. Сам в ста в лен н і до С обору р озкри ваю ться хар ак тер и всіх персонаж ів твору. w О тж е, т езу «к р а са врятує с в іт », на м ій п о гля д , с л ід р озум іти в б іл ь ш ш и р ок ом та гл и б о к о м у зн аченн і, у к он к р етн и х виявах, серед я к и х одним із н ай в а ж ли в іш и є краса х уд о ж н ь о го слов а і С лова в за галі. С. 260 «Н а з у с т р іч тестуванн ю * 1. б); 2. в); 3. б); 4. г); 5. б); 6. б); 7. а); 8. б) Вправа 441 — П р и в іт, подруго! Т и вж е на роботі? — Т ак , Т етя н о , привіт. Т и щ о, не на роботі х іба? — П о к и щ о ні, у м ене сьогодн і др уга зм іна. — Ч и м займ аєш ся? — В и р іш и ла зай н яти ся собою : перегортаю м одні ж ур н а ли . — І зн а й ш ла щ ось ц ікаве? — О, так! П ро одяг, взуття та аксесуари я не говорю . Ось зн ай ш ла статті « Д е с ять способів, я к зн ім ати с т р е с », а так ож « Я к п о ліп ш и ти свою пам ’ я т ь * .
 • 63. — Ц е добре. Вивчай, потім м ені р озкаж еш . Го лов н е, не забувати це використо­ вувати. — Т а вж е постараю сь, я ж гов ор и ла, щ о в и р іш и ла за й н яти ся своїм ви хован­ ням і освітою . — М оло д ец ь, давай, починай, а м и п ідтри м аєм о. Бувай! — Д о зу ст р іч і! С ьогодні я за телеф он ув а ла п од рузі О ле н ц і на роботу, бо у м ене був в іль н и й час — працю вала у д р у г у з м ін у . П о д р уга спи тала; «Ч и м ти за й м а є ш с я ?» Я відп о­ в іла : «П е р его р та ю м од ні ж ур н а ли , бо в и р іш и ла зай н яти ся с а м о в д о с к о н а л ен н я м ». « Щ о ж ти, Т ет я н к о , там , у ж у р н а ла х , зн ай ш ла ц ікавого? — сп и та ла мене Оленка. «Б а га то всього, с к а за ла я. — Н ап р и к лад , про одя г та в зуття, аксесуари до ни х. А л е особли во м ене з а ц ік а в и ли поради п с и х о л о га про те, я к м ож н а зн я ти нервовий стрес, я к п о л іп ш и т и свою п ам ’ я т ь * . П о д р у га за ц ік а в и ла ся теж і поп роси ла: « Т и вивчай уваж но, п отім нам усім розкаж еш . А го ло в н е, не забудь перевірити все це на п р а к т и ц і». Вправа 443 — Ч о г о ж ти нам засп іваєш ? — запитав м олод и й . — П р о честь чи про хоробрість, про обов’ я зо к л ю д с ь к и й ч и про л и ц а р сь к у слав у? — М а ло тепер ч есті м іж лю д е й , — несподівано басовитим го ло со м оповів, rg п ід водячи до товариства свою г о л о в у з н еви дю щ им и б іл и м и очим а. Ц е б у ла за м к ­ нена в собі л ю д с ь к а істота: за п ля м ам и оч ей горів л ю д ськ и й м озок і н ік о л и не мав .4 bo ok .o І f н а д ії вийти на св ітло . — М а л о ч есті, — сказав с ліп и й , — і немає хоробрості. Х о д ж у я по св іті, до м оря доходив — зл о д ій народ тепер повівся. С к іл ь к и р азів м ене обкр ад али , б и л и й с м ія л и с ь з м о їх п ісен ь. Од діда й прадіда п а м ’ ятаю я п існ і, а сам ом у не довелося щ е н і о д н іє ї с к ла сти . Ч у т к и х о д я ть с к р ізь по з е м л і, я д о слух а в ся до в сього щ о в іється по дор ога х, до в сіх п ісен ь, до в сіх розмов. І щ е н іч о го я не почув, лю д и . С л іп о м у т я ж к о , а зр я ч о м у — щ е тяж ч е. Вправа 444 Твір роздум у формі діалогу w « Н е за г и н у л и щ е ч есть і х о р о б р іст ь , лю б о в і ненависть, д р уж ба й са м о п о ж ер т в а » w — Я дум аю , щ о в наш час усе набагато пр озаїч н іш е й п р остіш е. Н ем ає де ви яв­ ( J w л я т и честь і хор обр ість, йти на сам оп ож ертву. — А м ен і здається, щ о ти п о м и ля є ш с я ! І я м о ж у це довести. — Д оведи, буд ь ласк а! — У наш час, я к н ік о ли , потрібна чесн ість у п о літи ц і, в екон ом іц і, у виробництві, навіть у повсякден ном у ж и тті. У п о л іти ц і чесність потрібна, щ об не обманю ­ вати виборців, не прикриватися гром адським и інтересам и заради своїх власних. Щ о б протистояти к о р уп ц ії, треба м ати м уж н ість, навіть бути хоробрим . В екон ом і­ ц і, у виробництві, ч есн ість теж дуж е потрібна з т іє ї сам ої причини — не труїти , на­ пр и клад, народ н еякісни м и товарами, не обкрадати його; бер еж ли во ставитися до природи, до н авк олиш н ього середовища. С к іль к и випадків т р а п ля ло ся , к оли ги н у­ л и правоохоронці, е к о ло ги , л іс н и ч і, рибінспектори, захищ аю чи народне добро! — А в п о в ся кден н ом у ж и тті? — У п о в ся кден н ом у ж и тт і, на м ій п о гля д , треба б іл ь ш е в и я в л я т и лю бові, працьови тості, доброти. Н енави сть с л ід відкидати. В важ аю , щ о повсякденна не­ втомна праця н а ш и х м ам — це і є сам овіддан ість, сам опож ертва. А я к щ о вр ахува­ ти, щ о м ати тр уд и ться не л и ш е заради св оєї ди тин и, а й заради м ай бутн ього грома-
 • 64. д я н и н а В С ІЄ Ї к р а ї н и , т о с т а є з р о з у м і л и м , щ о м о ж л и в о , н е т а к и х і в н а ш о м у ж и т т і є м іс ц е д л я і п о м іт н и х , а л е н а д з в и ч а й н о п о д в и г ів , в а ж л и в и х . — Щ о ж , тут я зм уш ен и й із тобою п огоди тися. Вправа 445 1. « З і словам и «в е л и к и й п оет* с л ід поводитись о б ер еж н о *, — писав М акси м Р и ль с ь к и й . 2. «Р о зц в іт а є л ю ди н а в щ асті, а не в ж ур б і, в с в ітл і, а не в тем р яві й незн ай стві, в с ім ’ ї, а не в р о з л у ц і, і н ік о л и не в н е в о л і*, — писав О. Д о вж ен к о в но­ татках до багатотом н ої еп о п еї про Д н іп р о «З о л о т і в о р о т а ». 3. Б уд ь-як е сп ів зв у ч ­ чя в природі Р и ль с ь к и й називав д ов ж ен к ів ськ и м («д о в ж е н к ів с ь к и й с ін о к іс », «д о в ж ен к ів ськ а о с ін ь », «д о в ж ен к ів сь к а Д е с н а », «д о в ж е н к ів сь к і я б л у к а * і т. д .). 4. Й о го, Р и л ь с ь к о го , у л ю б л е н и й ви слів був: «С ім раз п одум ай про кого-н ебудь по­ гано, а за восьмим зроби й о м у х о р о ш е * (З тв. І.Д е й ч а ). 5. В а си ль Стус не раз за п и ­ тував себе: « Щ о таке поет у ч и стом у в и гл я д і? » Н а ритори чне пи тан ня відповідь да­ вав так у: «Л ю д и н а , щ о виривається з обм еж ен ь зви чн ості, поневаж ає приявним і прагне утр ач ен ого й н е о ся гн ен н о го» {М . Коцюбинська). Вправа 446 II. П р и м іт и в — 1. Те, щ о ви значається н и зьк и м або початковим ступенем р о з­ or g в и тк у: те щ о в ідзначається збідн еністю , поверховістю ; 2. пересічна, м а л о к у л ь ­ тур н а, м алоосв іч ен а лю д и н а . М одуляц ії — 1. П ер е х ід з о д н ієї т о н а ль н о с т і в ін ш у ; зм ін а л а д у ; зм ін а висоти bo ok . зв у к у; 2. З м ін а х ар ак тер у к о л и в а н ь в и сок ої частоти. Пафос — 1. П о ч ут тя пристрасного за п а лу, під несен ості, натхненн я. З о в н іш ­ н ій вияв так ого п о ч у ття . 2. С утн ість, основна ідея , сп р ям ован ість, ви словлен а з під несен істю , натхненн ям . Вправа 464 Вправа 467 w w .4 П ід еш тією стеж к ою , гля н е ш к ругом себе і с к р ізь бачиш зе ле н е м оре верб, садків, к он о п е ль , сон я ш н и ків , к у к у р у д зи та гу с то ї осоки (І. Нечуй-Левицький). Р ад ість буття, я к іс ь нея сн і, бен теж н і пориви р озп и р а ли йом у груди; х о т іл о с я к у ­ д и сь л е т іт и , співати, см ія ти ся й п лак ати водночас (В . Козаченко). З ем ля покрита б іл о ю габою, і вітер під в ік н ом , ж ебра к-скр и п аль (Д . Павличко). 2. Ш л я х часом відходи в від р іч к и , або р іч ка о ги н а ла при родн і пагорби з е м л і і в ід х о д и ла від ш л я х у (Ів а н Л е). 3. У небі вітер к учер я ви й к о л и ш е теп лу ю б ла к и т ь, і затихає, й знов ш ум и ть, і раптом с х о п лю є на к р и ла х в и л я с т і співи ж ур ав лів , і давня казка, в ічно м и ла , зринає к р ізь х в и л я с ти й спів (М . Рильський). 4. Р еве Д н іп р о , й ла н и ш и р о к о п о лі медами п а х н уть, к оло со м ш у м л я т ь (А. М а л и ш ­ ко). 5. Д о св ітн і п о ля в червні чи в ли п н і, п іс л я т е п л о ї або за д уш л и в о ї н очі, немов зелен к ув а ти м м аревом у к р и т і, а те марево л е гк е й примарне — ч и то з зір ок плаває п и л у п овітрі, чи м ісячна к урява не в ля ж е т ьс я (Є. Гуцало). w 1. Вправа 481 Словничок Красном овство — м истец тво красиво, п ер ек о н ли во говорити, п р о го ло ш ув ати промови. Н еориторика — риторика нових часів із ви користанн ям н ов ітн іх засобів та форм в п ли в у на с л у х а ч ів , чи тачів. О ратор — особа, яка в и го ло ш у є промову.
 • 65. Промова — п у б л іч н и й виступ з певної тем и, п р облем и з м етою переконання в чо м усь с л у х а ч ів у за ле ж н о с т і від ви ду промови. Р и т о р — промовець; в и кладач риторики. Р и т о р и к а — н а ук а про способи п ереконанн я, еф екти вні ф орми в п ли в у (пер е­ важ но м овного) на аудиторію з у р а х ув а н н я м ї ї о собли востей . Вправа 494 (скрізь пропущене друге речення) 1. 2. К атери на П етр ів н а — в ч и тель. Л ю д и , я к і зн аю ть багато мов — п о л ігл о т и . 3. У н а ш ом у к р а ї багато р осли н . 4. Я — один із в и п уск н и к ів (я — в и п ускн и к ). 5. У мене е сестра. Вправа 495 1. К а р ’ єрн ий р іст м ож ли в и й , к о л и лю д и н а багато знає, творчо п ід х од и т ь до справ. У ви щ и х н ав ч альн и х за к ла д а х даю ть п отр ібні зн ан ня, м ож ли в іс т ь п р ой ­ ти п р а кти к у; вчать креативно п ід ход и ти до ви ріш енн я п р облем . [Т о м у сучасній rg лю д и н і н еобхід н а в ищ а освіта]. 2. С лово — ін стр ум ен т д ум к и , с п ілк ув а н н я , творчості. Воно відображ ає гар м он ію світу. Х т о ц іє ї гар м он ії не відчуває, той не ч ує й м узи к и слова. А зн а­ .4 bo ok .o чи ть, і сам не м ож е б ут и творцем. 3. Ф р а н ц у зь к а мова — дуж е м ело д ій н а , красива. Ц е мова Ш . Б одлера, П . Е лю ара, А . Р ем бо. Ц е мова к ох а н н я . [Т о м у О л е г х оч е вивчати ф р а н ц узьк у м ову]. 4. Д іт и ви ростуть, ста н уть п роф есіон алам и. Я к и м и вони б уд у ть, таким буде й м айбутн є У к р а їн и , ї ї гром адян. Вправа 496 Сини спадкоєм ц я о трим аю ть спадок. Вправа 497 Вправа 501 w w А р гу м е н т а ц ія — 2, 3; к ри тик а — 1 ,4 . 1. Е гоїсти дбаю ть л и ш е про свої інтер еси. З ни м и нец ік аво й некомф ортно w ж и ти поряд, сп ілк у в а т и с я . Вони часто в и кор истовую ть ін ш и х у своїх к ор и сли в и х ц іл я х , нерідко при криваю чи сь бла го р о д н о ю м етою , м аскую чи справж ні м отиви своєї поведін ки , вчинків. 2. Л ю д и н а , я к а все віддає ін ш и м , ч и н и ть нерозум но; постійн о страж дає сама, ін к о л и через це потерпаю ть і ї ї б л и з ь к і. Р о зу м н и й , у м ір у, его їзм м ож е зберегти лю д и н і здоров’ я і навіть ж и ття . Н ер озум н о к идатися у воду р ятув ати п отоп ельн и к а, я к щ о сам не вм ієш п л а ­ вати. Вправа 504 1. П атр іоти зм почи нається з і ста в лен н я до своєї мови, я к а в р яд і цінн остей градація сто їт ь поряд з п он яття м р ідного дом у, б а т ь к ів сь к ої хати , м атер ин ськ ого теп ла. В іт ч и зн и . Р ід н а мова у л ю д и н и одна. М ож н а о в о ло д іт и др угою і т р етьо ю .., а то й б агать­ ма, а л е т іл ь к и д л я т ого, щ об побачити в ін ш о м у с в іт л і свою р ід н у м ову, бо, я к пи-
 • 66. епітет цитування сав геніальний Тарас Шевченко: 4...хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються, в хату не пускають» . мета(^ра епітет М ова — най в аж ли в іш а ф ор тец я, я к у народ повинен обер ігати п и ль н іш е й відепітет ч ай д уш н іш е. н іж свої кордони. Бо, втративш и к ордон, дер ж авн ість, народ м ож е їх відн овити, а м ови не відновить н ік о ли . В она втратиться назавж ди, а з нею і часточметафора ка к у л ь т у р и всього лю дства. М ова — ие найк ош тов ніш и й ск а р б . Зам іна ї ї ч уж о ю м етаф ора озн ачала б, щ о н ароду пер есадили ч у ж е серце, в с е л и ли ч у ж у д у ш у . І був би вж е то ін ш и й н ар од ... (О. Іеащ енко). «етафора 2. градація М ова — це душ а н а р од у... Д и ти н а росте, ч ує п ер ш у к азк у, п ер ш у пісню . метафора сама ле п е ч е т у к а зк у й пісн ю і розводить свій к в ітн и к с л ів , щ о чим д а л і — тим метафора р озростається і все п и ш н іш е б у я є . .. У ї ї св ідом ості разом з м атер ин ськ и м м о л о ­ ком в ходя ть картини р ід н о ї природи з усім а ї ї особли востям и , враж ення від ни х, вираж ен і с лов ам и з тим ем оц ій н и м забар вленн ям , я к е дав їм народ у св оїх п існ я х , к а зк а х і п р и п о в ід к ах ... метафора or g Іс т о р ія ж и ве в наш ій м ові, в пісн і, с лов о нам дон оси ть з гли б и н вік ів пристрасті, сподіванк и й горе наш и х п р е д к ів ... Л ю б и свою м ову, п лек а й ї ї і дбай про неї. Ц е ж дор ога твоя спадщ и на вік ів і п о к о лін ь . К ор и стуй ся нею , обер ігай її, передай Гі, зба га чен у і щ е б іл ь ш р озвин е­ bo ok . ну, своїм д іт я м та онукам , а вони передадуть наступн им п о к о лін н я м {М . Ш ум ило). Вправа 505 градація 1. епітети Бо ЩО м ож н а уя в и ти собі п р и н ад н іш и м , п р и єм н іш и м , с о л о д ш и м , н іж крас- м етаф ора ном овство, я к е , немовби забувш и про себе, п р и ков ує і за х оп лю є л ю д с ь к і д уш і 2, Оратор повинен стояти, порівняння як озброєний воїн у лаві, розв'язувати .4 (Ф. Прокопович). справи в е л и к о ї в аж ли в ості і завж ди пр агн ути п ерем огти (К в ін т и л іа н ). 3. Багат- антитеза м етаф ора метаф ора w ством ж и в и ться л и ш е т іл о , а д у ш у з а с е л я є споріднена праця. О сь де за л а солодко- гіпербола епітети w го ц бенкетування (Г. Сковорода). 4. Довженко завжди був переповнений ідеями... Свіжі красиві думки, найфантастичніші проекти — скільки він їх розсипав повсю- w метаф ора ди. щедро кидав мимохідь... (О. Гончар). Вправа 506 1. П у б л іц и с т и ч н и й с т и л ь , судовий різновид. 2. П у б л іц и с т и ч н и й с т и л ь , ц ер ем о н іа льн и й (в іт а л ьн а промова). 3. Р озп о в ід н и й с т и л ь , інф орм ативна розповідь. Вправа 507 С к ладати пром ову — це відчув ати м ук и Т ан та ла . У п о ті ч о ла треба опрацю ва­ ти в ели ч езн и й об ся г літ е р а т у р и . Н е м ож н а с л у х а ч ів заводити в ом ан у, за м и лю в а ­ ти о ч і, заради красного слів ц я говорити про н еп еревірені, с ум н ів н і ф акти. Н е м ож ­ на й повторю вати ч у ж і виступи — треба йти своєю дорогою ; не й н я ти вір и а р гум ен ­ там , я к і здаю ться неправдивими. За свої переконання треба м уром сто я ти , ч и н и ­ ти свою в олю — тоді тебе поваж ати м уть як оратора і я к лю д и н у. Т р еба б ути з і с л у ­ хачам и щ и ри м , без вовчої д ум к и . За все треба братися сам ом у, не за ла зи т и в борги
 • 67. перед слух а ч а м и , я к і вж е й ж дани ки п о їл и , чекаю чи ц ік а в и х ф актів, враж аю чих ар гум ен тів, за л із н о ї л о г ік и від вас. Вправа 508 Ц и т а т и до промови ...Б ез у с я к о ї ін ш о ї н а ук и щ е м ож на о бій ти ся , без зн ан ня р ід н о ї мови обійтися не м ож на (І. Срезневський, ф іл о л о г , слав іст, істо р и к ). Д и вуєш ся д о р огоц ін н ості мови наш ої: в н ій щ о не зв ук, то подарунок, все к р уп ­ но, зернисто, я к сам і п ер ла (М . Гоголь). М ова вмирає, к о л и н аступне п о к о лін н я втрачає р озум ін н я зн аченн я с л ів {В. Го- лобородько). М ова — це гли би н а т и с я ч о л іт ь . (М . Ш ум и ло , ук р а їн сь к и й п р озаїк, сценарист і пер ек ладач). Р аби — це н а ц ія, котра не має С лова. Т о м у й не зм ож е за х и сти ть себе (О. Пах- льовська, пи сьм енн иц я, к у л ь т у р о л о г, проф есор). У к р а їн ц і — стародавній народ, а мова їх н я багатш а і всеосяж н іш а, н іж персид­ ська, китай ська, м он голь сь к а і в с іл я к і ін ш і (Е . Челебі, б огослов, держ авний д ія ч О см ан ської ім п е р ії X V I I с т.). М ова — це не просто спосіб сп ілк у в а н н я , а щ ось б іл ь ш зн ачущ е. М ова — це Вправа 515 w w .4 bo ok .o rg всі гли б и н н і пласти д ух о в н ого ж и ття народу, його істор и ч н а п ам ’ я ть, н ай ц ін н іш е надбання вік ів, мова — це щ е й м узи к а , м ело д и к а, фарби, буття, сучасна, х у д о ж ­ н я, ін т е л е к т у а л ь н а і м исленн єва д ія л ь н іс т ь народу (Олесь Гончар). Л ю д и н а , яка в тр ати ла свою м ову, — неповноц інна, вона др угоря дн а в п ор ів­ н я н н і з носієм р ід н о ї мови (П авло М о вчан , ук р а їн сь к и й гром адськ ий д ія ч , ж у р ­ н а ліс т і п о л іт и к ). М ова — в т іле н н я д ум к и . Щ о багатш а д ум к а, то багатш а мова. Л ю б ім о її, ви­ вчаймо її, розвивайм о її! Б орім ося за к ра су мови, за п р а в и льн ість мови, за пр и­ с туп н ість мови, за багатство м ови ... (М а к си м Рильський). М ова — д ухов н е багатство н ароду (В а с и л ь С у х о м л и н сь к и й , ук р а їн сь к и й педа­ гог, п у б ліц и с т , п и сьм ен н и к ). Н а й б іль ш е і найдорож че добро к ож н о го народу — це його мова, та ж и ва с х о ­ ванка лю д с ь к о го д у х у , й о го багата скарбн и ц я , в я к у народ складає і своє давнє ж и тт я і свої сподіванки, р озум , досвід, п очуванн я (П а н а с М ирний). 1. Т ем а: зд ор ов ’ я лю д и н и — ї ї багатство. М ета: пропагувати здоровий спосіб w ж и ття , відм ову від ш к ід ли в и х звичок. 2. Т ем а: ви ховання о соби стості. М ета: пропагувати м истецтво я к засіб естети ч­ ного виховання особи стості, я к с и ль н и й ф актор в п ли в у на ф ормування хар ак тер у (о собли во це с тосується х у д о ж н ь о ї л іт е р а т у р и ). 3. Тем а: зн аченн я п існ і в ж и тт і лю д и н и . М ета: показати зн аченн я пісн і, її вп лив на п оч уття лю д и н и , ф ормування х а р ак тер у й навіть здоров’ я. 4. Т ем а: права та о бов ’ я зк и лю д и н и . М ета: показати сп іввідн ош ен ня прав та обов’ я зк ів лю д и н и , м еж у в ідп о в ід альн о сті та свободи лю д и н и . 5. Тем а: твоя м ай бутн я проф есія. М ета: спр ияти пр оф есійн ій о р ієн та ц ії м о л о ­ ди х лю д ей , доп ом огти у виборі ж и ттєв ого ш л я х у . Вправа 516 Ц и тати та п р и сл ів ’я до тем и «Свобода слова я к основа свободи взагалі» Р ан а за гоїт ь ся , з л е с лов о — н ік о ли . У дар забувається, а слов о п а м ’ я тається . С лово не с тр іла , а гли бш е ранить.
 • 68. Обмова — полова: вітер її рознесе, але й о ч і за си п ле. Н е говори, щ о знаєш , а л е знай, щ о говориш . Н ай м о гутн іш а зброя — слово. Г ір ш е б о л и т ь від язи к а , я к від нож а. Стереж ися лю д и н и , щ о не говорить, і собаки, щ о не гавкає. Т и с я ч у раз п о ж а лієш , щ о сказав, а раз, щ о змовчав. С ловам и — наче ли ст о м стеле, а д іл а м и — наче го лк а м и к оле. С лово — не полова, я зи к — не п ом ело. С казане с ло в о — б у л о і нема, а написане ж иве вічно. Н е м о ж ли в о досягти свободи в м ай бутн ьом у, ути ск ую ч и ї ї ни ні (М . Б а к у н ін , р осій ськ и й п о л іти ч н и й д ія ч ). Д е зн и щ ен о свободу, там н іх т о не відваж иться говорити (П убл ій Сір, р и м сь­ к ий п оет). В тратити свободу м ож е л и ш е той, х т о не вмів п за хи щ а ти (В о ль т е р , ф ранц узь­ кий п и сьм ен н и к і ф ілософ ). Свобода означає в ід п о в ід альн ість, ось ч о м у б іл ь ш іс т ь лю д ей б о їть ся ї ї (Б . Ш о у, а н глій с ь к и й д р ам атур г і п у б ліц и с т ). В іл ь н и й той , х т о м ож е не брехати {А. К ам ю , ф ранц узький р ом ан іст, ф ілософ , п у б л іц и с т ). oo k. or g В іл ь н а преса буває х орош ою або поганою , це точно. Т а щ е точн іш е те, щ о н ев іль н а преса буває т іл ь к и поганою (Альбер К ам ю ). Н ебезп ечн е т іл ь к и заборонене слов о (Людвиг Берне, н ім ец ьк и й п у б ліц и с т , п и сьм ен н и к ). Говорити й писати м ож н а все, щ о дум аєш , але дум ати с л ід обереж но (Нора фон Єльц, нім ец ьк а п и сьм ен н и ц я-сати ри к ). Вправа 517 В и ступ на тем у; «Людина, на я к у я хочу б у т и схожим (схожою)» .4 b К ож н а лю д и н а — неповторна особи стість. Ї ї ста н овлен н я п р оходи ть п ід в п ли ­ вом б агатьо х чи н н и к ів — м о р а л і сусп ільств а, в я к о м у вона ж и ве, ію д и н н и х тради ц ій , ш к о ли , оточ ен ня о д н о л іт к ів , З М І, і, звичайно ж , х у д о ж н ь о ї літ е р а т ур и , м истецтва. w w w Я х о ч у бути сам им собою , а л е д е я к і особи стості є д л я мене взірц ем Л ю д и н и , Гром адяни на. Один із ни х — це П ап а Іван П а в л о П . М о ж ли в о , к ом усь здасться ди вни м так ий вибір. А л е з а м и сли м о ся над так и м и ф актами. За двадц ять с то л іть , пр отягом я к и х існ ує П р е с то л святого П етра, .;^ише четве­ ро з 264 р и м сь к и х пап, я к і п о сід а ли й ого, уд о с т о їли с я (зр о зу м іл о , щ о т іл ь к и п іс ля с м ер ті) ім е н і В е ли к о го . Іван П а в ло II (а саме таке ім ’ я обрав собі новий П а п а ) став перш им р им ськ им п он ти ф ік ом -н еіта лій ц ем за 455 років і вза галі перш им в іс то р ії П а п ою -сло в ’ янином . Н овий П апа р іш уч е відм овився від практич но всіх зо в н іш н іх озн ак в ели ч і, тради цій та дв ір ськ о го ети к ету. В ін не користувався папським п а ла н к ін о м — к р и ­ ти м и н о си лк а м и , в я к и х за ур оч и сти х випадків п р отягом с то л іт ь н о с и л и його поп ередни ків; не д озв оли в провести багатогодин ни й урочистий процес к ор он ац ії, м айж е Н ІК О ЛИ не одягав п а п ськ у к ор он у — тіар у, р іш уч е заборонив ц ілув а т и не т іл ь к и свій черевик, а й р ук у . Н езабаром , п іс л я обрання, новий П ап а відвідав П о л ь с ь к и й к о л е г іу м у Р и м і. П опри заборону, один із єпи ск опів став перед ним на к о л ін а і п оц ілув ав Ів а н у П а в л у I I р у к у . У в ідп овідь П а п а ..., в свою ч ер гу, став на к о л ін а перед цим єпи скопом і п оц ілув ав р у к у йом у. П р и су тн і в ідр еагували здивовано-обуреним ш епотом. П ап а обернувся до ни х і гостро запитав: « А щ о, не маю права?» Щ е в перш і роки свого п он ти ф іка ту Іван П ав ло II отримав пр ізви ськ о «Л іт а ю ч и й П а п а ». Н а в ід м ін у від у с іх св оїх попередників, я к і практично н ік о ли не зали ш а-
 • 69. л и Р и м у , Іван П а в ло II постійн о здійсню вав ап о ст о ль сь к і п одор ож і до вір ую чи х у р ізн і к раїн и . За 26 із полов и н ою р ок ів свого пон тиф ікату П ап а здійсни в 250 па­ сти р ськ и х п оїздок , у т о м у ч и с л і 164 закор дон н и х, відвідав 1022 м іста, провів зага­ л о м за м еж ам и Р и м у 822 доби. І в к ож н ій к ра їн і він звертався до вір ую ч и х їх н ь о ю рідною мовою — чи казав к іл ь к а с л ів , а чи читав ц іл у проповідь мовою к раїни . Він робив усе м ож ли в е, щ об н а бли зи ти хри сти я н ств о в за га лі, і к а т о ли ц ь к у ц ер к ву зо ­ крем а, до лю д ей , я к о м ога повніш е за д о в о льн я ти їх н і д ух о в н і потреби. Іван П а в ло I I увій ш ов у св ітов у істор ію , я к в ели к и й ек ум е н іс т — він робив усе, щ об н а ла го д и ­ ти контакти і в заєм орозум ін н я з ін ш и м и х р и сти я н ськ и м и ц ерквам и — протестан­ там и, православним и. В ін став перш им П ап ою , я к и й відвідав м у с у ль м а н с ь к у м е­ четь та іу д е й сь к у си н агогу. Іван П а в ло I I н ік о л и не боявся визнавати г р іх и та п о м и л к и — і свої особисто, і своєї церкви. 12 березня 2000 р ок у він видав с п е ц іа ль н у е н ц и к л ік у (п а п ськ е по­ с л а н н я ) «П р о г р іх и к а т о ли ц ь к о ї ц е р к в и ». Водночас Іван П а в ло II зали ш ався д уж е ж ор стк им і н еп оступ ли ви м , к о л и був упевн ен ий у своїй правоті, н априклад, щ одо н еп ри п усти м ості абортів та ін ш и х гр іх ів . П ап а Іван П а в ло I I віддав своє ж и ття с л у ж ін н ю Б огові й народові з е м л і. Така лю д и н а не м ож е не в и к ли к а т и гл и б о к о ї поваги й п рагн ен ня н а слідува ти . Виступ rg Вправа 529 ok .o Н е за б ув а й т е п р о т и х , к о г о ви п р и р у ч и л и В е ли к о ю п р облем ою наш ого ч асу в м істах і с ел а х с та ли б род ячі собаки . П о ч а с ­ т іш а л и випадки у к у с ів лю д ей скаж ен и м и тваринам и. Л ю д и зм уш е н і відповідати серйозним и заход ам и, ін о д і д осить ж ор сток и м и . Р о з г о р іл и с я сло в есн і б а т а л ії м іж за хи сн и к а м и собак і їх н ім и противн икам и, в и н и к ли навіть судові р о з гля д и . На w .4 bo ж а л ь , наш а держ ава бідн а й не м ож е в и д іли ти достатньо к ош тів д л я п р и ту лк ів без­ д ом н и х собак, я к це роби ться в р озвин ен их к р а їн а х. Щ о ж р оби ти? Я к и м м ож е б ут и ви хід ? А д ж е щ одн я одн і лю д и через у к у с и звертаю ться до м еди ків за д оп ом о­ гою , а ін ш і — до м іл іц ії з і скаргам и на т и х , х т о зн и щ ує в у л и ч н и х тварин. К о л и подивиш ся на згр аю собак на в у л и ц і, то побачиш там і м а ле н ь к и х , і ве­ л и к и х , і пор одистих, і дворняг, і д о г л я н у т и х , і ш о лу д и в и х . З устр іча ю ться навіть з наш и йн икам и. П ро щ о це свідчить? Господарі зав ели собі чоти р и н огого д р у ­ w w га, п отім він їм набрид або вони не в зм о зі й о го утр и м ув ати , і к уд и ? Н а вули ц ю ! О сь т у т с л ід би згадати слов а зн ам ен и того ф ран ц узьк ого пи сьм ен н и к а А н т у а н а Де С ент-Е кзю п ері: « М и в ідп о в ід альн і за т и х , к ого п р и р у ч и л и *. К ож ен так ий ви па­ док повинен засудж ув ати ся гром адськ істю , а з б о к у держ ави — к аратися ш траф а­ м и. А тим ж а ліс л и в и м л ю д я м , я к і п ід год ов ую ть в у л и ч н и х тварин, створю ю ть у м о ­ ви д л я їх н ь о го п о д альш о го розведення, м ож н а порадити взяти д одом у х оча б одн у собачку, вмовити зр обити так ж е св оїх род и ч ів , сусід ів . А б о відкривати п р и ту лк и д л я бездом н и х тварин на гром адськ их засадах, за луч а т и волон тер ів. Т од і б справи б у л и набагато кращ им и. М и б ви кон а ли свій о бов ’ я зо к перед братам и наш ими м ен ­ ш и м и , а на в у л и ц я х с та ло б зн ачн о безпечніш е. Вправа 540 1. А — п ід тр и м ує; Б — спростовує. А . У Б у к о в е л і с в іж е г ір ськ е повітря; к атан н я на л и ж а х — ак ти вн и й в ід п о ­ чи н ок, я к и й сприяє зм іц н ен н ю здоров’я. Б. В ідп очин ок у «Б у к о в е л і» — надто дороге за дов олен н я д л я п ересічного гром адян и н а. Н е кож ен має і в ід п о в ід н у ф ізи ч н у п ід готовк у. К атан н я на л и ж а х — травм он ебезп ечн ий вид спорту.
 • 70. 2. 3. _x p m I ro 4. A . У багатьох м іс ц я х З е м л і зн а х о д я т ь д авні споруди, я к і за доп ом огою т о г часн их при строїв та м ех а н ізм ів збудувати чи виготовити просто нем ож лив Ц е і єги п е т сь к і та м ек си к а н ськ і п ір ам ід и (п ер ев ер н уті), і ін д ій с ь к и й з а л із н и стовп, і м а лю н к и ракет, і точна зор яна карта, і б агато інш ого. Б. Я к щ о лю д и н у з а к и н у л и з косм осу, то ч о м у ін ш і, п о зазем н і ц и в іл із а ц ії д сих пір не зв’я за л и с я з нами, зем ля н ам и ? А . Т ак , працю вати в оф ісі, всім керувати й розпорядж атися, отри м увати вис к у платню , р ізн і п іл ь г и та п р и в ілеї ■ це добре, престиж но, врешті-реш т, цікав — Т у т є м ож ли в ість виявити свої р озум , талан т, творчі здібності, стати лідером . Б. Д л я к ож н о ї л ю д и н и та проф есія н ай п р ести ж н іш а, у я к ій вона найповніш в и яв и ть свої зд ібн ості, н а х и л и , уп одобанн я. Я к щ о лю д и н а за своїм х а р а к т ром не л ід е р , невпевнена у собі, не має орга н іза то р ськ и х здібн остей, то робот стане д л я неї м укою , така л ю д и н а не д осягн е у с п іх у. К р ім того, х т о ж буде р а л ь н о працю вати, я к щ о всі л и ш е к ер увати м уть? А . Т а к , і ц е за к ла д ен о в п ри роді лю д и н и . Е го їзм нерозривно пов’я з а н и й із с у м л ін н я м . С у м л ін н а лю д и н а не стане зло в ж и в а ти ін тер есам и ін ш и х і дбати ли ш про себе. В важ аю н о р м а льн и м явищ ем , я к щ о власти вий здоровий егоїзм . Б. Н і, не всі лю д и — е го їсти . Є багато т и х , х т о безк о р и сли в о доп ом агає інш им добрий та ч у й н и й за своєю природою . Вправа 564 or g 03 Q. ro Твір Д ж е р е ло красномовства — у сер s X T >4 Q. 5 с о w w з bo ok . iC Д ж М іл л «Н е м а є н іч о го л е г ш о г о , я к в ідр ізн и ти л ю д и н у , яка добре відчуває, а ле п о г но говори ть, від т ієї, я к а добре говорить і н іч о го не в ід ч у в а є », — сказав видатни ф ранц узьк ий ф ілософ Д ен і Д ідр о. Із ц ього в и пли ває висновок, щ о д ж е р ел о красн мовства л ю д и н и — у і"і п о ч у тт я х і п ер ек он ан н ях. М ож н а навчитися красиво гов р ити, ви ступ ати перед ауди тор ією , а л е п ереконати в ч ом усь, передати свої д ум к зм о ж е л и ш е та лю ди н а , я к а сам а переконана в т о м у, щ о ствердж ує. Істотн о вп ливає на у с п іх красномовства тем а, предмет обговорення — важ ли в и й , с у с п іль н о зн ачи м и й, ц іка в и й д л я багатьох чи, навпаки, другорядн и і н ец ік авий д л я б іл ь ш о с т і с л у х а ч ів , та, зреш тою , і д л я сам ого пром овц я. А д ж й оратори часто виступаю ть за завданням , за н еобхід н ості, та щ е й не б уд учи сам впевнені у т о м у, про щ о говорять. .4 U ro w В а ж ли в а ід е я в и ступ у, те, щ о ствердж ує промовець, н а с к іль к и його в и сло в л ю вання в ідп овідаю ть за га ль н о лю д сь к и м ц ін н остя м . < CQ Вправа 570 П о л іт и ч н е красномовство (в иступ п а р тій н ого лід ер а). П о х в а ль н е красномовство (в італьн а промова або промова за певної нагоди В ій ськ ов е красномовство (н а д и ха ю ч а промова). 1. О 1. 2. 3. Тема. А в т о р пер ш ого в е ли к о го сло в н и к а у к р а їн с ь к о ї мови Б. Гр ін ч ен ко. М е т а : озн ай ом ити з мовознавчою р оботою пи сьм енн ика, показати йо < Вправа 571 ЪС U X 2. 3. S р о л ь у р озв и тк у лек си к о гр а ф ії у к р а їн с ь к о ї мови. Тема. Н іх т о не забути й , н іщ о не забуте. М е т а : вш анувати п а м ’я т ь м у ж н іх в оїн ів Д р у г о ї світової вій н и , я к і за х и т и л и світ від к ор и чневої ч ум и . Тема. П р о ш к ід л и в і зв и ч к и та н ео б х ід н іс т ь їх позбавленн я. М е т а : пр и щ еп лю в ати у с в ід о м лен н я значення здорового способу ж и тт ви ховувати с и л у в о лі.
 • 71. 4. Тема. З нам ени ті у к р а їн ц і. М е т а : р озкр и ти значення д ія л ь н о с т і Г. С. Сковороди я к ф ілософ а, просві­ 5. т и т е ля , пи сьм енн ика. Тема. Д ом а ш н і тварини. М е т а : утв ерд и ти д у м к у про те, щ о лю д и н а несе в ід п о в ід а льн іс ть за «б р а ­ 6. т ів св оїх м ен ш и х*. Тема. Р озв и ток у к р а їн с ь к о ї р итори ки. М е т а : ви св ітли ти р о л ь Ф . П рокоповича в р озви тк у да вн ьої ук р а їн с ь к о ї ри­ тори ки . 7. Тема. Стан суч асн ої у к р а їн с ь к о ї мови в У к р а їн і. М е т а : п оказ р о л і у к р а їн с ь к о ї м ови я к дер ж авн ої в ста н овлен н і у к р а їн ­ с ьк о ї держ ави. 8. Тема. У кр аїн ськ і т ра ди ц ії та обряди, їх н я р оль у сучасном у ж и тт і українців. М е т а : о зн ай ом и ти з р о л л ю у к р а їн с ь к и х тр а д и ц ій та об р я д ів у р озв и тк у са­ м освідом ості народу. 9. Тема. У тв ер дж ен н я ід е а л ів добра, правди та краси засобам и С лова. М е т а : розкрити р о л ь Слова д л я утвердж ення за га ль н о лю д ськ и х ц інностей. Вправа 640 м атір ’ ю [м а * т ’ ір й у ] народж ен ня [н а р о *д ж е и 'н ’ :а] т oo k. o Вправа 641 туі>ецької [т у р е * ц ’ к о й і] rg С лово: ви пускн ик . сто гін [с т о * г ’ ін ] п ер еб іж ч и к и [п е "р е "б ’ і*ш ч и 'к и ] Вправа 643 [д ж м ’ і * л ’ ], .4 b [х о і'д ж у *], [д з и 'ґа р ’ і], [д з о * т ], [п ід зе *м н и й ], [йЖе“р е * л ’ ц е], [д зв е’ н ’ іт и ], [н а род ж е“н’ :а], [п ’ ід ж и 'в и *т и ], [ п ’ ід з в ’ і*тн и *й ], [в ’ ід з н а * ч и ^ и ], [др і*й сдж ’ і], [в ’ ід з в у к ], [ п ’ ід з е " м е * л ’ :а ], w [п о д з ’ об ан и 'й ]. [в ’ ід з и * у ], [п р о б у *д ж у в а т и * с ’ а], Вправа 645 [вода*], [воро*н а], [в улк а *н ] 2. [в е"зти *], [в е"ли 'ч а ти *], [варан] 3. w w 1. [в’ ідгорта*ти*], [в’ ід в ’ і*й а т и '], [в’ іза ] J 4. [к и * й іу ], [п и *с а *у ], [ л ’ у б о у ] І 5. [у з и * м к у ], [з а у ж д и *], [в о * у к ], [д ’ і* у ч и 'н а ], [п р а *уд а ] Вправа 646 1. 2. [ве"сна*], [б е*р е "г] [ко>'жу*х], [зо>'зу*л’ а] 5. [сказа*ти*], [сха*ти*] 6. [о б к л е *й іт и ], [в’ід си *п ати ] 3. 4. [л е “х к и *й ], [д ’о * х т ’у ] [п р о *з’ба], [м о л о д ’ба*] 7. [гу *б к а ], [к а*зка ] Вправа 647 [над дж е"р е“л о * м ], [н е " р а *д ’ с ’ а], [ж ч и * м ], [р о ж :а *р и “т и ], [п р и "н ’ і* ш :и '], [у м о * ш ч у й е ц ’ :а], [в и *б а ц :а ], [н е" м а з’ с ’ а], [к о р и *ц :е ], [н а к в ’ і* ц ’ ;і], [н а досц ’ і], [ б л ’ у * ц :е ], [е ґз о *т и 'к а ], [с м ’ ій е с ’ :а], [за к в ’ іч іа н а ], [в іч :и *з н а ], [у р ’ і * ц ’ :і], [н а г р у * с ц ’ і], [ у к н и * з ’ ц ’ і], [в ід ч е "п и *с ’ а], [в ід ц ’ в’ іс т и *], [над д зе *р к а л о м ), [д о ш ч а *н и й ], [н а уч а *й е*ц ’ ;а] І
 • 72. Вправа 648 навчається — 10 б., 10 зв. сьогодн і — 8 б., 7 зв. ґедзь — 5 б., З зв. д ж ер ело — 7 б., 6 зв. ї ї — 2 б., 4 зв. їх н ь о ї — 6 б., 7 зв. дзен ь к іт — 8 б., 6 зв. йм овірн о — 8 б., 8 зв. йм енн я — 6 б., 5 зв. тр ь о х — 5 6., 4 зв. в озз’ єднання — 1 1 б . ,1 0 з в . п ідносься — 9 б., 7 зв. п ід н ісся — 8 б., 7 зв. Вправа 649 I. 1. [бук ет], [п уч :], [в у г л е ‘’во*д], [м а *т и '], [ф у т л’а*р] 2. [б й у ч и *], [п й у ч и *], [у й у * н к ’ іс т ’ ], [м й а % а ], [ф й у *ф й у *] 3. [ б ’ у р о *], [ п ’ у р е * ], [в ’ ур те”м б е *р г], [м ’ у * с л ’ і], [ф ’ ю з е "л ’ а *ж ] II. 1. [р ’а*сно], [р ’адно*], [р ’а*д], [р ’у к за *к ], [р ’у*м сати*] 2. [б у р й а *н ], [п ’ *р й а ], [п о д в ’ і ’ р й а ], [м ’ а т ’ ір й у ] Вправа 651 Р ізд в я н и й , р ізь б я р , торф ’ я н и й , свято, С в я тослав, н а д в еч ір ’ я , б е з’ я зи к и й , р еп ’ я х , в іт р я к , п ів ’ ю рти. К а м ’ янка. or g Вправа 652 У м а н с ь к и й , дон ьчи н, м ен ш ий , т ьм я н и й , нен ьчи н, м атін ц і, р и б а л ц і, п ’ ятдесят, повірте, станьте, призьба, р ізк и й , баский, в узьк и й . bo ok . Вправа 655 о-ди-на*д-цять нав-ча*н-ня сім -де-ся*т за -н я *т-тя * чер-го-ви*й дро*-ва до*б-рий о *-лен ь ви-мо*-ва ді*в-чи*-на оз-на*-ка w ви *-го*-да ви*-па-док доч-ка* .4 гур -то *-ж и -то к н а *-к ле*п до-ві*д-ник до*-го-ві*р пе-ре*-спі’ в р о*з-б і*р про-від-н и*к до-по-ві*-да*ч ал-ф а*-ві*т ла*с-тів-к а ве-ре-те*-но к вар-та*л ко-ро*-м ис-ло w w к у-лі-на-рі*-я к і-ло-м е*тр кро-пи-ва* ба-ро*-метр ки*ш -ка про*с-тий за*-хід на-вза*-єм Вправа 660 А. 1) студентство, м олод ь, юнацтво; 2) п ісок, крейда, чай; 3) с м іли в іс т ь , б о ягузтв о, радість; 4) м алю вання, с лухан н я , говоріння. Б. 1) ш тани, двері, лещ а та, м акарони, висівки, парфуми; 2) в е се ло щ і, к ра й н ощ і, трудн ощ і; 3) г іл л я , к ом аш ня, к оло сся ; 4) сівба, свято, весна; 5) бензин, к ар топ ля , каш а; 6) С ум и, А л ь п и , К ор д и льєр и .
 • 73. Вправа 661 1) ш и рок ий , ясний, добрий; 2) кращ и й , довш ий, дуж ч и й ; 3) на й н и ж чи й , н а й б л и ж ч и й , най к р ащ и й ; 4) славн есен ьк и й , б іле се н ь к и й , р озум н ен ьк и й ; 5) студентськ и й, з а л із н и й , ск ля н и й ; 6) 7) материн, бабусин, С ергіїв; 1) І. ви*года — те, щ о дає добрі н а с л ід к и в чому-небудь, я к и й с ь зиск; зелен , дрібен, повен. II. виго*да — 1) с п р и я т ли в і ум ови, зр уч н іст ь у чом усь; 2) об лад н а н н я, речі, щ о створю ю ть певні зр уч н о ст і д л я л ю д и н и у п обуті; 2) I. за н я *тт я — те, ч и м хто-н ебудь за й м ається (справа, праця та ін .) II. з а н я т т я * — ур о к , л е к ц ія в н а в ч а л ь н и х за к л а д а х і в за г а л і навчальна вправа; 3) I. за *х ід — сторона св іту; д ія або засіб д л я досягн ен н я чогось; II. за *х і*д — з а х од ж ен н я к уди сь; н ам ір д ії. Вправа 662 1. 5 (О о. го rg б ) ч и м ало , к іл ь к а н а д ц я т ь , м ало; в) п ’ятеро, п ’я тн ад ц ятеро, дев’ятеро; г ) три ч етв ер ти х, дві дев’я т и х , п ’я т ь ш ости х; 0 oo k. o 2. сім , вісім , три; 3. одне, два, дві; 4. одна, одне; 5. д р уги й , двадц яті) п ’я ти й , сім н адц я ти й . U пз S 1 т >> Q. .4 b Вправа 663 w w w 1) 5 Ъ о сс Вправа 664 м а л ю в а в , м а л ю в а л а , с и д ів ; 4) яки й? чий? абихто, щ ось; н ія к и й , н іс к іл ь к и . п и ш уть, пи ш еш ; 3) 6) 7) 8) 9) р оби ти , сад и ти ; 2) ГО tго І (О а) три, сім , дв ан адц ять; 1) він; 2) собою; 3) ваш; 4) так ий ; 5) к ож н и й ; І п р ац ю вати м у, д ум ати м еш ; р остуть, стук а є — < m 0 5) р осте — 6) ле ти т ь — 7) в ів — 8) зам ар и н ує — з а м а р и н у ю т ь ; п р о в ід м ін ю є — 9) п р ом ови ть — п р о м о в ля ть, п ер елети ть — ле тя т ь , к оси ть — в ела — 1 0 ) р о з у м іт и м у м у — стук аю ть; — < к осять; в е л о , в е л и ; м іс и в — р о з у м іт и м е м о , м іс и л а — буд у м іс и л о , м іс и л и ; п р о в ід м ін ю ю т ь ; п ер елетять; р о з у м іт и — будем о U 1 р о з у м іт и ; с п ів а т и ­ с п ів а т и м е м о , б у д у с п ів а т и , б у д е м о с п ів а т и . 11) н а в ч и в би , н а в ч и л а б, н а в ч и л и б; с к а за в б и , с к а з а л а б, с к а з а л и б; 12) чи тай м о, д ум ай м о, зм ага й м ося; as 13) п о в е с е л іл и й , р о с т у ч и й , х о д я ч и й ; s 14) оп али й , збуд ов ан и й , н ап и сан и й .
 • 74. Вправа 665 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) сум н о, боязко, красиво, розум но; т р и ч і, м ало , багато, п отр оху; навпри сядки, п о-ук р аїн ськ и , ш видко, п іш к и ; зд алек у, прямо, л ів о р у ч , знадвору; ув еч ер і, зран ку, д овіку, то р ік , поночі; зо п а лу , спросоння, м и м о в о лі, спересердя; наперекір, напоказ, на щ астя; по-ли сяч и , п о-ти гр я ч и , по-рисячи; д в іч і, тр и ч і, поночі; в ід н и н і, насправді, вдень, д оверху; 11) до останку, без см аку, з к раю в к рай; 12) по-сусідськ и , по-перш е, ти ш ком -н иш ком , будь-щ о-будь. Вправа 667 Л е с я У к р а їн к а , н а й б ільш дотепн ий , Середзем не м оре, н іч і день. К и їв с ь к а о б ­ л а ст ь , бай дик и бити, на п ам ’ я ть, дорога ш ирока, уч е н ь к м іт ли в и й , б у д у п ер еп и су­ вати, перед очим а, уп родовж р ок у, над м орем. Ц е не сло в о сп олуч ен н я . rg Вправа 669 .4 bo ok .o 1. М ор е — м оря, м орю , м оре, м орем , на м ор і, м оря, м оря, м орям , м ор я, м ор я ­ м и , на м ор я х — словоф орм и. 2. М ор я та океани — сп о луч е н н я с л ів . 3. Б ур х ли в е м оре — с ло в о сп олуч е н н я . 4. Я л ю б л ю спостер ігати за дельф ін ам и на м ор і — просте реченн я. 1. С м уток — с м ут к у, с м у т к у , с м уто к , см утк ом , у с м у т к у — словоф орм и. 2. Ч е ­ р ез см уто к і п е ч а ль — сп о луч е н н я с лів . 3. М ій см уто к — сло в о сп о л уч е н н я . 4. Н е давай с м ут к о в і зав о ло д іти тобою — просте речення. 1. П осади ти — посадж у, посадиш , посадить, посадим о, посадите, посадять, по­ сади, посадіть, посадімо, посадив би — словоф орм и. 2. П осадив та п о ли в — с п о л у ­ чен н я с л ів . 3. П осадив к а л и н у — с ло в о сп олуч ен н я . 4. К о ж н о м у в ж и т т і треба поса­ w ди ти й виростити х о ч одне дерево — просте речення. 1. Т р и — тр ь о х , трьом , трьом а, на тр ь о х — словоф орм и. 2. Т р и та п’ я т ь — с п о луч е н н я с л ів . 3. Т р и д н і — с ло в о сп олуч е н н я . 4. У к азк ах часто зустр ічається w w м агіч н е ч и с л о « т р и * — просте реченн я. 1. Я — м ене, м ен і, м ною , на м ені — словоф орм и. 2. Я і ти — с п о луч е н н я слів. 3. В есели й я . 4. Я не л ю б л ю ли ц е м ір н и х лю д е й — просте речення. 1. Б іл и й — б іло го , б іло м у , б іли м , на б іло м у , б іл і, б іл и х , б іли м , б іли м и , на бі л и х — словоф орм и. 2. Б іл и й і чорний — сп олуч ен н я слів . 3. Б іл и й к о л ір — слово­ сп олуч ен н я . 4. Б іли й к о л ір р озкладається на всі к ольор и веселки — просте речення. 1. Ш в и д к о — незм інн е. 2. Ш в и д к о й приш видш ено — сп о луч ен н я с лів . 3. Ш в и д ­ к о б ігти — с ло в о сп олуч е н н я . 4. Іго р ш ви дко п опрям ував назустр іч незн ай ом ц і — просте речення. Вправа 670 С ловоф орм и з п р и й м ен н и к а м и : без к ор ектур , п іс л я потопу, п іс л я нас, в шати; Ч а с т к и : не, уж е, а, все. Вправа 671 а) б) сполучення слів: день і ніч, м іж небом і зем лею ; словосполучення: за м а лю в ати очі, д ж ер ельн а вода, ден ь за днем , о р ли н и й зір , с к л я н к а води, вийти в косм ос, доп и тли в і гім н ази сти , д я к у ю вам, ста-
 • 75. в) л о с я через необер еж н ість, зн ати достем енно, за л и ш и в н а п р и зволя щ е, дене-де видно, к о м п ’ ю терний к ла с, зо л о т а о с ін ь ,б іл и й сніг, трояндова р ево­ л ю ц ія , б іл а а к а ц ія , п ’я т ь рок ів , х тось із вас, м етеор и тн і опади, м оя дум о; речення-. Ч о р н іє м ли н . Ж о в т іє ли с т я . С туго н и ть узб е р еж ж я . Щ е б е ч у т ь соло в ’ ї. С н іг б іл іє . Ф о р м и с л ів : н а й б ільш вр азливи й, п ід у п одивлю ся, над Ч о р н и м морем, п р о тя ­ гом м іся ц я , виконав би. Вправа 673 I. Р осли н и -год и н н и к и В и часто б щ а є т е в л іс і, у п о л і або просто на природі? А м ож е, д ехто з вас лю б и ть с л у х а т и н іч ? .. Щ о ж , д е не ди в и н а. А д ж е від с п ілк ув а н н я з природою ви отри м уєте н а солод у. І я к щ о у вас немає годин ни ка — не б ід а . Час вам п ід к а ж е ... природа. П ер ш и м , хто зац ікавився цим яв и щ ем , б щ ш ведський б іо л о г К а р л Л ін н е й . Він за ув аж и в , щ о у б іл ь ш о с т і р осли н ритм ц в іт ін н я , а у п та хів спів зб ігаю ться з пев­ ни м часом доби. А д ж е квіти д о в о лі ч ^ щ в і до зм ін тем ператури та в о ло го сті п овітря. Одні з н и х потерпаю ть в ід в о гк о сті, то м у н а п р и к ін ц і д н я з а к р и в аю ться . Ін ш і п о лю б ля ю ть т еп ло , а л е н а д т о ^ щ л и в і до спеки, то м у, зазвичай, р а д щ и в а ю т ^ я зр а н к у чи в д р у г ій п о лов и н і д н я, а к о л и сонце сто їт ь у зе н іт і — за кр и в аю ться . bo ok . or g Д л я сп р авж н ьої роботи б іо ло гіч н о го годин ни ка в а ж л и в и м ^ з в ’ я зо к р осли н із к ом ахам и -оп и лю в ач ам и . Щ о б віддати п и ло к і нектар, к в іти розкри ваю ться саме то д і, к о л и до ни х п р и літ а ю т ь б д ж о л и , д ж м е л і, о с и , м у х и та м е т е л и к и . Т о м у, к о л и настає тем р ява, п очи нається ж и ття н іч н и х м етели к ів -о п и лю в ач ів. Б іо л о г іч н і р итм и та добова активн ість н ^ щ л я щ ь п тахів загостр ен им відчуття м ч асу. .4 О тж е, б іо ло гіч н и й годинник щ одня не заводять. У нього немає с т р іл о к , але працю є він бездоганно. В л іт к у за ним м ож на точно визначити час. Ц і особливості зе­ л е н и х д р узів м о ж н а ^ в и ^ щ с т а т и на садових чи присадибних д іл я н к а х (В. Рябчук). I I. Н ау к о в о -п о п уля р н и й с т и л ь , тип — розповідь. Вправа 674 З вуки л іт н ь о ї ночі w w П еред нам и картина С ергія О дайника «З в у к и л іт н ь о ї н о ч і». Л іт о . П із н ій вечір. У саду стоїть с т іл з і скром н ою вечерею. За сто лом си дять д ві ж ін к и , м абуть, мати й дочка. Ц іл и й ден ь вони працю вали. О б ли ч ч я в т о м лен і, але за доволен і — всти гли зр обити все, щ о потр ібно б у л о , щ о за дум али . w — М ам о, — говор и ть дочк а, — я п ід у т р о х и з дівчатам и п оси д ж у, ч уєш , як гар ­ но співаю ть. — Д оню , ти ж в том и лася , завтра зн о в у рано вставати, — відповідає мати. — Н іч о го , п існ я с и л и додає. Т а й соло в ей к о он як за ли в ається , все одно спати не дасть. — Н у , ди вися сама, т іл ь к и недовго. — Д обре, добре, звичайно! К артина має тем н и й фон, але він м ’ я к и й , теп ли й . П р о св іч ую ться г іл к и дерев з н а ли ти м и соком плодам и . Т ак і х оч еться п р остягти р ук у , зір вати смачне я б л у к о . О б ли чч я гер оїн ь , с т іл о св іт лен і яскравою гасовою ла м п ою , щ о світи ть, я к со­ н ечко, надає к ар тині т еп ло т и й задуш евн ості. Вправа 675 — — — С тав лен н я д о іс т о р ії — к еруван ня; н а ц іо н а л ь н о ї іс т о р ії — узгодж ен н я ; до в ла сн ої сп а дщ и н и — узгодж ен н я ;
 • 76. — — — — — — — — — — — — — — — — I до дух о в н ої с п а дщ и н и — узгодж ен н я ; р івен ь св ідом ості — к еруван ня; н а ц іо н а л ь н о ї св ідом ості — узгодж ен н я ; втрата мови — к еруван ня; веде до втрати — к еруван ня; н а ц іо н а л ь н о ї іден ти ч н о сті — узго д ж ен н я ; н а ш і п р ащ ур и — узгодж ен н я ; в и м о в ля ли л іт е р у — кер уван ня; зараз в и м ов ля ється — п р и ля га н н я ; в и м о в ля ється у к р а їн ц я м и — к еруван ня; в К и їв с ь к и х л іт о п и с а х — узгодж ен н я ; Г а ли ц ь к о -В о ли н с ь к и х л іт о п и с а х — узгодж ен н я ; в ж и в ала ся на о значення — кер уван ня. на означення з е м е л ь — керуван ня п ів д ен н и х з е м е л ь — узгод ж ен н я з е м е л ь Д ав н ьор уськ о ї держ ави — кер уван ня Вправа 678 p U (U iC s I y >4 a .5 c rg (О Q. го 1. В ели ке д іл о — добре сло в о . Воно часом д а ^ щ ч е ^ щ ^ ь о т о і n ö r g l e лю ди ні, як х л іб , як мед, як ж ива вода (О. Довженко). 2. Говорити — н е г о ^ х м о л о т и т и (Нар. творчість). 3. Ж и т и серед саду — 3 ^ w ^ ^ j 6 g H ^ H j ^ y j ^ H i C T b J ^ T H ^ ( 0 . Д ончекко). 4. Д о ^ д о з в ^ и л а ^ ^ а ч и т и йом у м и н уле У кр аїн и т іл ь к и на мить (Р. Іван и чук). Вправа 679 Ч у м а ц ь к и й ш л я х п р о стя гся на півд ен ь через д и к і степи. Істор ія — хорош а вчител ь к а .-Один із п р и сут н іх ви ступ ив на зб о р ах із доси ть р ізк ою к ри ти к ою доповіді ви ступ аю чого. К о л ек т и в авторів видав чудови й «В е л и к и й у н ів ер с а ль н и й словни к у к р а їн с ь к о ї м ови*. Е м п атія — це зд атн ість б а ч и ти , в ідчув ати настрій ін ш о ї лю д и ­ ни й д ія т и в ідп овідно до нього. Д ен ь , на диво, в и д а в с я ^ о го ж и м . У сп іх у , я к прави­ л о , д о т щ а ю т ь ц іле сп р я м о в а н і, п р ац ьов и ті, в ід п о в ід а л ьн і лю ди . .4 bo ok .o X Вправа 680 1) 2) 3) 4) н ази вні; означено-особове; безособове; безособове; 5) 6) 7) неозначено-особове; означено-особове; означено-особове. Вправа 682" ^ w о S w (О го Ю нак не спав к іл ь к а ночей. Л е ж а в т и х о і м ір к ував над своїм ж и тт я м . Т у л и в > Філософські роздуми < 00 О s < i£. J3 u w X о б ли ч ч я в п о д у ш к у і роздум ував. А л е наш а перем ога і п о тіх а б у д у ть ти м б іл ь ш і, н а с к іль к и м и не впадемо д у х о м . Н е дай м ен і, д о ле , зій т и без с л ід у з ц ьо го світу!.. Д ай м ені зд ійм атися до я сн и х висот, впиватися красою , дай о р ли н и м зором о г л я ­ дати т у нещ а сн у зе м лю і доп ом ож и творити, щ об п о легш и ти тр у д ів н и к ів ... О бернувся на д р уги й бік і роздум ував д а л і. Світ лу к а в и й , але під небосхи лом е чотир и я сн і безсм ертні с и ли . Ц е — с и л и щ астя і краси, щ о нади хаю ть м итця. І к о л и вони зд ій сн я ться і н аберуть в ідом их форм, — п о тя гн уть за собою все н ай­ кращ е на з е м л і. П ерш а с и л а — це ш а лен и й розм ах і прогрес лю дства, др уга — вічно м олод еч и й за п а л м итц я, третя с и ла — це бистра творчість, а четверта — це с и ла гар я ч ої лю б ов і й братерства народів (М . Я ц к ів ). Вправа 683 CM 1Л І. Б ог д л я Г р и го р ія Сковороди — це м о гу т н ій р озум , вічність, та с и ла , щ о при во­ д и ть у р ух ц іл и й всесвіт, мов м ех ан ізм годи н н и ка , творець світової гарм он ії. Власне, Б о г і природа (те. щ о ми тепер звем о о б ’єктивною р еа ль н іс т ю ) — одне
 • 77. or g і те ж . Саме цей р озум створив світ, я к и й р озк лад а ється , з одн ого б о к у, на ма­ тер ію і форму, а з д р у г о г о , на м акрокосм ос (в е ли к и й св іт) і м ік р окосм ос — світ м а ли й . М ак рок осм ос — це природа, косм ос, щ о так ож ск ла д а єт ь ся з форми й м атер ії, а м ік р о к о см о с — л ю ди н а і світ си м в олів , щ о є т ін н ю всесвітнього ро­ зу м у . Л ю д и н а я к с к л а д н и к м ік р о к о см о су має в собі п л о т ь і д у х . П л о т ь — види­ ме, зм інн е, г р іх и й пристрасті, тваринне в нас, а д у х — невидим е, н езм ін н е (від Бога, хоч все, щ о с и м в о л ізу є добро. В ір н ість, Л ю б о в , В іч н іст ь — це від Б о га), бо при носи ть л ю д и н і сп ок ій , в іч н у в олю й дум к у. Зі смертю лю д и н а входить у с вій початок — у н іщ о, о т ж е , початок і к ін е ц ь — т е ж саме (д о р еч і згадати, щ о Д ум кою про см ерть п очи нається й к ін ча ється «С а д б ож еств ен н и х п іс е н ь ») (В. Ш ев чу к). II. світової [св’ іт о в о*й і? сві-то-во*-ї — 4 с к л а д и , всі в ідк р иті с — [o’ ] — п р и го лосн и й , г л у х и й , пом ’я кш ен и й , свистячи й в — [в’ ] — п р и го лос н и й , д зв ін к и й , п ом ’якш ен ий , сонорний і — [і] — го ло сн и й , нен аголош ен и й т — [т] — п р и го лосн и й , г л у х и й , твердий о — [о] — го ло сн и й , нен аголош ен и й в — [в] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , твердий, сонорний о — [о] — го ло сн и й , н а голош ен и й J — [й] — п р и го лосн и й , дзв ін к и й , м ’я к и й [і] — го ло сн и й , нен аголош ен и й 8 б., 9 зв. w w .4 bo ok . о б ’єктивною [обйе“к ти *в н ой у? о б ’-єк-ти*в-но-ю — 5 с к л а д ів ; 1, 2, З ■ • зак р и ті, 4, 5 — відк р и ті о — [о] — го ло сн и й , нен аголош ен и й б ’ — [б ] — п р и го лос н и й , дзв ін к и й , твердий, губн и й є — [Й] — п р и го лосн и й , м ’я к и й , дзв ін к и й [е”] — го ло сн и й , нен аголош ен и й к — [к] — п р и го лос н и й , г л у х и й , твердий т — W — п р и го лосн и й , г л у х и й , твердий и — [и] — го ло сн и й , наголош ен и й в — [в] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , твердий, сонорний н — [н] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , твердий, сонорний о — [о] — го ло сн и й , нен аголош ен и й J — [й] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , м ’я к и й 0 [у ] — го ло сн и й , нен аголош ени й w 10 6., 12 зв. п очи нається [п о ч и 'н а *й е ц ’ :а] п — [п] — п р и го лосн и й , г л у х и й , твердий, губн и й о — [о] — го ло сн и й , нен аголош ен и й ч — [ч] — п р и го лосн и й , г л у х и й , твердий и — [и '] — го ло сн и й , н ен аголош ен и й н — [н] — п р и го лосн и й , д зв ін к и й , твердий, сонорний а — [а] — го ло сн и й , наголош ен и й g — [й] — п р и го лосн и й , дзв ін к и й , м ’яки й [е] — го ло сн и й , нен аголош ен и й т ь — [ц ’ :] п р и го лосн и й , г л у х и й , м ’я к и й , довгий с / я — [а] — го ло сн и й , н ен аголош ени й 11 б., 10 зв. які? у III. □ , (що)
 • 78. Вправа 684 Ж и в я к учив С ам остій ни й, сам олю бн и й , гордий, ди вакувати й, убоги й , але м удрий , будив с у м л ін н я і научав. « Щ о ж и ття ? — запитував він. — Т о б лук а н н я . П р о к лад аю собі дор огу, не зн аю чи, к уди й ти, нащ о йти. І завж ди б лук а ю м іж нещ асн им и степами, к олю ч и м и ч агарям и , гір ськ и м и в и ступ ням и — а бур я над головою , і ніде сховати ­ ся від неї. А л е , — за к ін ч ує Г р и го р ій Сковорода ц ю трохи н евеселу тираду, — ба­ дьор и сь!* (В . Ш е в ч у к ). Вправа 686 Н е потребує доведень те, щ о підставою д л я хар ак тер истик к он к ретн и х лю дей наведеним и словам и є передовсім їх н є м ов лен н я , с п іл к у в а л ь н а поведінка. В е ли к и й к н я зь М он ом а х у св оєм у « П о в ч а н н і», звертаю чись до д ітей та всіх, хто с лу х а т и м е й о го «гр а м о т и ц ю *, серед ін ш ого радив: «п р и старш их годиться м овча­ ти, п р ем уд ри х с л у х а т и », «б е с ід у вести без лукавств а, а щ о н а й б іл ь ш е розум ом вби­ р а т и », «н е лю тув ати слов ом , не ган ьби ти н ік о го в р о з м о в і», «б р е х н і о с т е р іга т и с ь », «н е п ром и н ути н ік о л и лю д и н у, не привітавш и її, і добре слово їй м о в и т и *. Ісп а н ськ и й ф іл о с о ф -м о р а л іс т Х У П с т о л ітт я Б альтасар Ґра сіа н писав: «Г р у б іс т ь ш к о д и ть ус ьом у, навіть спр аведли вом у й р озум н о м у, л ю б ’ я зн ість усе скр аш ує: по­ rg зо л о т и т ь « н і * , п ід со ло д ж ує істи н у, п ід р у м ’ я н и ть старість. Оце « я к * — я к сказано, я к написано, я к п о гля н у т о , я к відреаговано і т. п. — д л я к у л ь т у р и с п ілк ув а н н я має природне зн аченн я; д уж е часто саме від н ього з а л е ­ .4 bo ok .o ж и ть у с п іх ч и н еус п іх к он так тів м іж л ю д ь м и (Я . Радевич Винницький). Вправа 688 1. К о л и лю б и ш , чекатим еш довіку, в и гляд ати м еш м и л о го з д а л е к о ї дор оги та б л и зь к о ї, за гля д ати м еш щ одн я до п ош тов ої скр ин ьки , три м атим еш б іл я себе м о б іль н и й телеф он, п о д ум к и м оли ти м еш ся за нього, — і д о л я н а го р о ­ д и ть тебе. 2. 3. Я к щ о вибирати м іж красою і правдою, м іж д о ск о н али м і р еа ліс ти ч н и м , гар м он ій н и м і чесно в ідображ ени м , — я вибираю красу. К о л и я п о гля д у небо зводж у, к о л и ози раю простори м оря, к о л и р о зм ір к о ­ w вую над новою к н и гою чи д и в лю ся на к а р т у з ор я н ого неба, — нових зірок на н и х не ш укаю . Я к т іл ь к и сонце в и ходи ть на небо, осяває все навк руги , п таш к й п очи наю ть w 4. w співати, б д ж іл к и в и літ а ю ть на р оздобуток до к віточок , щ о р о з к р и ли свої вічка, — л іс пр ок идається всім а в еселк ам и свого ж и ття . Вправа 689 К ар тин а Ю рія К ам и ш н ого «Т е а т р ж и т т я » написана в с т и л і п остм одернізм у. Здається, щ о т у т просто набір предм етів — п а літр а з ф арбами й п е н зля м и , теа­ тр а льн а м аска, частин ка завіси, ф рукти, к л ю ч і, щ е я к и й сь т еа тр а льн и й р еквізи т. Н асправді, к ож н а д еталь, к ож ен ш тр и х м аю ть си м в оліч н е, а легор и чн е значення. Н а т а к у д у м к у наш товхує і назва тв ору — «Т е а т р ж и т т я » . Б агато лю д е й зак р и ти х або ли ц е м ір н и х , ж и в уть п ід маскою , граю ть я к усь р о л ь ч и б ер уться грати не свою р оль. Ч и сти й аркуш — ж и ття , на я к о м у к ож ен на­ пи ш е те, щ о схоч е і те, щ о зм ож е — вибір за ним . Сходи на д р у го м у п л а н і — це і « к а р ’ єрна д р а б и н к а », і, м ож ли в о , висока м р ія . У м о в н іст ь зображ еного дозволяє к ож н о м у трактувати його по-своєм у. Н а д р уго м у й тр етьом у п ла н а х виднію ться бан і храм ів. М о ж ли в о , у л ю д е й д ух о в н ість, віра так ож в ід ій ш ли на задн ій план? Ф р у к т и , на м ій п о гля д , — принади ж и тт я , п р и чом у, ф рукти ц і за м ор ськ і, і то ще
 • 79. один натяк. К о л ь о р и р ізн о м ан ітн і, я ск р ав і, кон трастн і, я к саме ж и ття . Т іл ь к и к л ю ч і, напевне, од щ а стя , л е ж а т ь о д д а лік , неп ри м ітн о, н іби за губ ле н і. Т о ж к артина зм у ш у є нас за м и сли ти ся над сенсом ж и тт я , над ти м , щ об знайти к л ю ч і до свого щ астя й не за губи ти їх . Вправа 691 Д оруч ен н я Я , М ак ар ськ а О лен а О лександрівна, дор уч аю своєм у од н ок ла сн и к о ві. К о ж у ­ харю О лек сієв і В оло д и м и р о в и ч у, отри м ати в п ош товом у в ід д ілен н і № 5 п о с и лк у «К н и г а — п о ш т о ю ». Д о р уч ен н я дій сн е д о 15 березня 2 0 ... р ок у 15 л ю т о го 20... О. О. М акар ська (п ід п и с) П ід п и с у ч е н и ц і О. О. М ак а р ськ о ї засв ід ч ую : Д и р ек то р З О Ш № 1 м. З а д оль сь к а С. В . Ко ло тен ко (п ід п и с) Вправа 694 II. Р озп и ск а (п ід п и с) bo ok . ж ени м . 15 с іч н я 20... р. П ід п и с Т ер ещ ен к а О. В. засвідчую : Д и р ек то р З О Ш № 1 or g Я , Т ер ещ ен к о О л е г В іт а л ій о в и ч , уч е н ь 11 к л а с у З О Ш № 1 м. Сосновськ, одер­ ж ав від у ч и т ел я ф ізи ч н ого ви ховання С основськ ої З О Ш M« 1 К ир патен ка В іктора В а си льови ча л и ж і 1 (о д н у ) пар у д л я під готов к и до спор ти вни х зм агань. Ц ей спор­ тивн ий інвентар зо б о в ’ я зую сь повернути 1 березня 20... р о к у ц іл и м та неуш код- О. В . Терещенко І. М . Левченко (п ід п и с) Вправа 695 .4 1. Р озп и ск а Я , уч ен ь 11 к л а с у С ередн ян ськ ої З О Ш № 1 Ш к у н ь М ак си м С ергій ови ч, одер­ ж ав у в ч и теля у к р а їн с ь к о ї м ови та літ е р а т у р и 2 (д в і) х у д о ж н і к н и ж к и : Л . К ост ен ­ к о « П о е з ії » , Є. Сверстю к « Н а св яті н а д ій », я к і зобов’ я зую сь повернути 15 верес­ w н я 2 0 ... р. 01 вересня 20... р. (п ід п и с) М . С. Ш к у н ь w П ід п и с Ш к у н я М . С. засвідчую : (п ід п и с) 1 .1 . Тищенко w Д и р ек то р З О Ш № 1 2. Р озп и ск а Я , С ед лец ьк и й А н а т о л ій О легов и ч , ла б ор ан т П іщ а н с ь к о ї З О Ш № 1, одержав від за відую ч ого ла б ор ато р ією Т ес лю к а П етр а А н д р ій о в и ч а 100 (с т о ) гривень на придбання к о л б у м агази н і «Н а в ч а л ь н е п р и л а д д я ». 12 травня 20... р. (п ід п и с ) А. О. Седлецький П ід п и с С е д лец ьк о го А . О. засвідчую : Д и р ек то р З О Ш № 1 (п ід п и с) Г. П . Верховий 3. Р озп и ск а Я , З авірю ха Н ін а Ю хи м івн а, р об ітн и ц я ф ірм и « Б л а г о у с т р ій », отри м а ла від за від ую ч о го ск лад о м О н и щ ен к а А н д р ія Л е о н ід о в и ч а 10 (д е ся т ь) ло п а т д л я ви к о­ нання р обіт з б ла го устр о ю м іста. З обов’ я зую сь повернути 18 л и п н я 20... р. (п ід п и с ) Н .Ю . Завірюха (п ід п и с) Л е зе н ко П .А . П ід п и с З авір ю хи Н . Ю . засвідчую : Д и р ек то р ф ірм и «Б л а г о у с т р ій »
 • 80. Вправа 696 Розп и ск а Я , к ер ів н и к тан ц ю в альн ого гур тк а гім н а з ії № 2 м. Зим а С відло С вітлана Ів нівна, одерж а ла від завгоспа к л у б у «С в іт а н о к » Баш тан Н ін и М и к о ла їв н и 8 (в іс і г у ц у л ь с ь к и х костю м ів д л я зв ітн ого к он ц ер ту тан ц ю ва льн ого гур тк а «В е р х о в и к а » . З обов’ я зую ся повернути 05 травня 20... р. П ід п и с С в ідло С. І. засвідчую : (п ід п и с) Д и р ек то р г ім н а з ії № 2 (п ід п и с) С. І. Свід О нищ ук Є. М Вправа 701 А р г у м е н т — док аз П ідстава, л о г іч н и й доказ, я к і наводяться д л я обґрун тува н н я, підтвердж енн чого-н ебудь. Р А к ц ія — за х ід ; ц ін н и й папір. (D 1 ГО 2 Д ія , вчинена з б удь-я кою п о літи ч н о ю , ек он ом іч н ою або ін ш ою м етою . Б р о к ер — посередник. or g т Q. го Ц ін н и й папір, щ о ви пускається ак ц іонерн им товариством і дає право на отр м ання пр и бутк у. П осередн и к при ук ла д а н н і р ізн и х угод, серед н и х і на бір ж і. Б ізн есм ен — п ідприєм ец ь, д іл о к . у а 5 ‘с о сс bo ok . S І К о н к у р е н ц ія — зм агання, суперництво. Боротьба м іж товаровиробникам и за в и гід н іш і ум ови виробництва і зб у товарів. С уперництво м іж зац ік а в лен и м и особам и. В е к с е ль — боргове зобов ’ язан ня. П и сьм ов е боргове зобов ’ я зан н я сп ла ти ти к ом усь певну су м у грош ей. К р е д и т — позика. П родаж товарів з в ідстрочкою п л а т е ж у або передача к ош тів, м атер іальн и ц ін н остей з ум овою повернення за відсотки. .4 U пз К о м е р с а н т , д іл о в а лю ди на. w П р ести ж — повага, авторитет с у с п іл ь н о ї в агом ості індивіда, с о ц іа л ь н о ї груп вп лив, авторитет. w М ен ед ж ер — к ерівни к. w Н ай м а н и й проф есійний к ер ую ч и й (ди рек тор ). А п е л ю в а т и — скарж и тися, звертатися. < со о < О скарж увати постанову до в и щ о ї ін ста н ц ії, звернення за порадою , п ідтри м к ою Л ім іт у в а т и — обм еж увати. У ста н о в лю в ати норм у, обм еж увати , ставити в за ле ж н іс т ь від ч ого-н ебудь. К оо р д и н ув а ти — узгодж ув ати . П о го д ж ув ати , встановлю вати сп іввідн ош ен ня м іж чи м ось; уп орядк овува JD U X щ ось. Р еєстр ув а ти — записувати, узаконю вати. В носити до спи ск у, надавати за кон н ої чи нності. Ф ік с у в а т и — за кр іп лю в а ти , зап ам ’ ятовувати. З осередж увати на ч о м усь ув агу; встановлю вати, визначати; за кр іп лю ва щ ось у п евн ом у п о лож ен н і, зап ам ’ ятовувати, записувати. Д еб а тув а ти — сперечатися. О бм іню ватися д ум к ам и на зборах, засідан нях; ди ск утувати , сперечатися.