KRISTINE SERIES PHOTO ALBUM<br />
#1:THE DEVIL’S KISSDumatingsa Paso de Blas si Emerald upangsaunangpagkakataon ay makatagposi Leon Fortalejo, angloloniya. ...
#2: ANG SISIW AT ANG AGILASi Jasminangnapilini Don Leon naipakasalkay Nathaniel. Walasiyangmapagpipiliankundiangsumunod. S...
#3: DAHIL IKAWSa loobngmaramingtaon ay noon lamangnalamanniAlexana may kakambalsiya, si Sandra, at kasalukuyang comatose d...
#4: JEWEL, BLACK DIAMOND<br />Nagawangpaghiwalayinni Leon Fortalejosina Jewel at Bernard noonguna. Pinakasalanni Bernard s...
#5: ANG LALAKE SA LARAWANUnangpagkakataongnakitaniKrizeldaang Hacienda Kristine nangmagbigay-galangangpamilyani Don Rafael...
#6: KAPIRASONG PAPELAnumananggawinni Aura ay hindiniyamapaglabananangdamdaminnanaramdamankay Miguel. Unti-untingnabubuwaga...
#7: ISABELLASi Isabella angpumalitsapuwestongamanangmagkasakitito. GinawaniyaanglahatngparaanupanghindimakatanggisiIsmaelF...
#8: VILLA KRISTINE(A Special Edition)Mulasamgaholdaper ay iniligtasni Bernard Fortalejosi Diana sapamamagitanngpaghagisngm...
#9: AMORE (BELOVED STRANGER)(A Special Edition)“Hindi lahatngnagpapakasal ay nag-iibigan, Diana. I have loved a woman once...
#10: FRANCO NAVARRODalawangbuwangsanggol pa lamangsi Bea nangmangakoangsampungtaonggulangnasi Franco Navarro saamaniyanapa...
#11: WILD ROSEA virgin widow. At gusto niyangtakasanangbayawnanaghahangadsakanya. Mulasa Houston, Texas, Kristine was swep...
#12: MAGIC MOMENTAlaina loved and adored Nick mula pa nangunaniyaitongmakita. Peronanatilingisangpanaginiplamangiyon. Isan...
#13: WILD HEART 1Jenny Navarro. Socialite princess. Habangangibanganakngmayayaman ay nasa ballet ang piano lessons samuran...
#14: WILD HEART 2May isang particular nababaesaisipniZandroparasiyangkasamahinsahabang-buhay. At hindisi Jenny iyon. Napas...
#15: ENDLESSLY 1Bernard – Ibinigayniyaangpangalan at pag-ibigsaiisangbabae. And blamed himself that she died. Nawalanngdir...
#16: ENDLESSLY Sa pagbabalikngkanyangmemorya ay natuklasanni Jewel naanglalakingsiyanglahatsabuhayniya’ypag-aarinangiba. P...
#17: ENDLESSLY 3“This is your home, Jewel. You belonged here, kayo ni Lenny. At huwagmonghamuninangkakayahankongpigilin ka...
#18: ROSE TATTOO 1When Lance Navarro whispered “I do…,” Erika Rose saw hatred and contempt in his eyes. Perohindidoonnatap...
#19: ROSE TATTOO 2(A Special Edition)Before Lance knew what hit him, he was falling in love with his wife. At hindiniyakay...
#20: ROMANO“… I have a better idea, sweetheart,” ani Romano sananunudyongmgamatasamasungitnaestranghera. “Ditch your lover...
#21: KAPENG BARAKO AT KREMA 1Kurt La Pierre – Ex-CIA. Ruthless, crude and vulgar. He is literally and figuratively dangero...
#22: KAPENG BARAKO AT KREMA #2“I wouldn’t change overnight, Jade. I could still be crude, rough, and –”“I never meant you ...
#23: ROMANO 2“I need you back in my life, Bobbie, with our son. And I always get what I want.”Halos ikamatayniyanangitangg...
#24: HASTA LA PROXIMA VEZ 1Dana Isabella – Diana and Joshua’s daughter – was curiously reading her dead grandmother’s diar...
#25: HASTA LA PROXIMA VEZ 2“Gusto mongpakawalankosiCieloparakay Charles. Fine. And you’re right, I don’t love her. Peroina...
#26: HASTA LA PROXIMA VEZ 3Inianunsiyoni Lenny sagabinganibersaryongmgamagulangang formal engagement nilani Dana Isabella ...
#27: PANTHER WALKS 1Muntiknangmabundolngsasakyanni Aidan angisangbabaingbastanalangtumawidsakalsada. Dinalaniyaitosaospita...
#28: PANTHER WALKS 2(A Special Edition)He hated helpless and fragile-looking women. Nadayanasiyangminsanngganoonguringbaba...
#29: ONE WISH 1“There’s a falling star!” bulalasniLorabelle at mabilisnatumayo at mulasalikodni Karl ay ipinasokangdalawan...
#30: ONE WISH 2(A Special Edition)A MAN ON HER DREAMS – Sa isangmabituinggabi, Lora made a wish. Just one wish. At kahital...
#31: JAMES NAVARRO 1“My brother excels in everything, Chantal. He’s a martial arts expert, a champion swimmer, he races ca...
#32: JAMES NAVARRO 2(A Special Edition)Natuklasanni Chantal naalamni Alvaro nahindisiyamaaaringmagdalang-tao at ginamitlan...
#33: MY WILD HEIRESS 1“And did you think I want to marry someone like you?” aniJace. “Heaven’s sake, Andrea Monica, a play...
#34: MY WILD HEIRESS 2(A Special Edition)“You may now kiss the bride,” wikang wedding celebrant. “That’s not necessary,” m...
#35: THE BLUE-EYED DEVIL 1Madaling-arawnasubalitnasa deck pa rinngyateniyasiRenz Navarro, tired and bored to death. He had...
#36: THE BLUE-EYED DEVIL 2(A Special Edition)The sexual tension between Renz and Shannon was too strong to ignore. At nati...
#37: WILD PASSION 1“Now what shall it be? Go home or have a drink with me?” tanongni Benedict, watching her over the rim o...
#38: WILD PASSION 2(A Special Edition)“Quiero… quieroquehagamoslascosas sin apresurarnos, Benedict. Ay, por favor,” she sa...
#39: WILD ENCHANTMENT 1Adriana’s new stepmother considered her an excess baggage. Through cunning manipulation, ipinaubaya...
#40: WILD ENCHANTMENT 2“Puno ng schedule angbuong lingo ko. Sa Biyernes ay patungotayosaBatangas. Nabanggitkonasaiyong may...
#41: IVAN HENRICK(A Special Edition)Animnataonnaangnakalipas, si Ivan at angdalawangkasamaniya - all of them international...
#42: HAVE YOU LOOKED INTO MY HEART 1Nang unangmasilayanni Serena si Jared Atienza ay nakitaniyaritoangkalutasanngmgasulira...
#43: HAVE YOU LOOKED INTO MY HEART 2(A Special Edition)“You saw me as your meal ticket!” Iyonangakusasyonni Jared kay Sere...
#44: TRACE LAVIGNE 1(A Special Edition)Trace Lavigne was SEAL. His code name: Condor. A bird of prey. A Hunter. Dangerous ...
#45: TRACE LAVIGNE 2(A Special Edition)Bago pa man maka-recover si Jessica samgapangyayarisanakalipasna halos tatlongbuwan...
#46: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 1His identity has been erased. Walasiyangpamilya. Walasiyangnakaraan. Brad Santa de ...
#47: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 2Brad was steel.Cameron was pearl.He was savage.She was a lady.He was the scum of th...
#48: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 3“I have never been in love, Cam. So I don’t really know if what I feel for you is l...
#49: ALESSANDRO LEON 1Sa bilyaranunangnakitaniXanderangisangestudyantenanagsisikapmaipanaloanglarosakadahilanangito at ang...
#50: ALESSANDRO LEON 1AngpagkakaligtasninaXander at Cameron mulasamgakamayniHestercita ay siyangpagtataposngilangtaongpagh...
#51: ALESSANDRO LEON 3Sa kasalngpinsanngkaibiganni Yelena nasi La Tigra ay muliniyangnakatagposiXander. Three years ago, h...
#52 : Leon Fortalejo<br />(AngSimula Ng Wakas) Pagkataposbarilinsi Leon ngkinikilalangama ay walangmalaysiyanginanodngilog...
# 53: I Have Kept You In My Heart<br />(Magic Moment 2)NagkamalaysiAlainasaisangospitalsaisangprobinsiyanapunongsugatangka...
THANK YOU FOR WATCHING <br />THIS VIDEO<br />I HOPE YOU WILL LIKE IT!!!<br />
CREATOR:<br />DELIANE P. ANTOLIN<br />
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kristine series

6,519
-1

Published on

Published in: Design
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
6,519
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kristine series

 1. 1. KRISTINE SERIES PHOTO ALBUM<br />
 2. 2. #1:THE DEVIL’S KISSDumatingsa Paso de Blas si Emerald upangsaunangpagkakataon ay makatagposi Leon Fortalejo, angloloniya. At upanglinisinangpangalanng daddy niya. Subalitsaunangaraw pa lang ay samgakamaynangkaawaysiyabumagsak, kay Marco de Silva.At eh, ano, kung si Marco ay may pinaka-seksingngitinanakitaniya? At eh, anorin kung masarap at mahusayitonghumalik? Isa pa rinitongkaaway at gusto nitongpagbayarinsiyasakasalananng daddy niya.<br />
 3. 3. #2: ANG SISIW AT ANG AGILASi Jasminangnapilini Don Leon naipakasalkay Nathaniel. Walasiyangmapagpipiliankundiangsumunod. Si Nathaniel ay nagpupuyossagalitdahilsamanipulasyonni Don Leon, at sapagkakaalamnitonghindinabirhenangbabaengpakakasalan. Mahigpitnatradisyonngpamilyanamalinis at marangalnababaelamangangipapanhiksa Villa Kristine.Sa nangyayari’ynaiipitsiJasminsamagkabanggangmag-lolo. Kay Don Leon naangnais ay diktahanangmganasasakupan at kay Nathaniel naangnais ay makawalasamanipulasyonngmatanda.<br />
 4. 4. #3: DAHIL IKAWSa loobngmaramingtaon ay noon lamangnalamanniAlexana may kakambalsiya, si Sandra, at kasalukuyang comatose dahilsaisangaksidente. At kinakailangangpakasalanniyaang reluctant groom nitongsi Jake bilangsi Sandra.Subali’tpaanosi Bernard de Silva naumaasangsilangdalawa? Paanorin kung magkamalaysi Sandra at akuinnitoangkatayuanbilangasawani Jake? Paanorinsi Jake sasandalingmalamannitonghindisiyasi Sandra?<br />
 5. 5. #4: JEWEL, BLACK DIAMOND<br />Nagawangpaghiwalayinni Leon Fortalejosina Jewel at Bernard noonguna. Pinakasalanni Bernard si Sandra at umalissi Jewel patungong America with a broken heart.After almost three years, bumaliksiyasakagustuhannarinni Leon. Si Bernard ay mahigitnangisangtaongbiyudo.After years of loneliness and miseries, mulisilangnagkasundo at nagpasiyangmagpakasal. Perotaglayni Leon Fortalejoanglihimngpagkataoni Bernard nanakatakdangsumirasapag-ibigngdalawa.Nagtagumpaykayasi Leon saikalawangpagkakataon?<br />
 6. 6. #5: ANG LALAKE SA LARAWANUnangpagkakataongnakitaniKrizeldaang Hacienda Kristine nangmagbigay-galangangpamilyani Don Rafael Fortalejosalabini Don Leon. Si Krizelda, naanghilig ay kunannglarawanangmagagandangtanawin ay agadnabighanisagandang hacienda.But all paled in comparison samatipunonglalakinnakasakaysa stallion at di-sinasadya’yna-capture ngkameraniya!<br />
 7. 7. #6: KAPIRASONG PAPELAnumananggawinni Aura ay hindiniyamapaglabananangdamdaminnanaramdamankay Miguel. Unti-untingnabubuwagang moog nakinakukulunganniya. At habanginilalayoniyaangsarili’ylaloitonglumalapit, nanunukso.Anobatalagaang gusto sakanyani Miguel Redoblado?<br />
 8. 8. #7: ISABELLASi Isabella angpumalitsapuwestongamanangmagkasakitito. GinawaniyaanglahatngparaanupanghindimakatanggisiIsmaelFortalejo. Intrigued, tinanggapngbinatasi Isabella upanghawakanang yacht ngmgaFortalejo. At hindinitomaisip kung paanongangisangnapakagandangbabae’ygugustuhinanggayongtrabaho.Hanggangmabihagni Isabella angpusonito. At dukutinangdalaga, magpakasallamangsiyasabinatangFortalejo.<br />
 9. 9. #8: VILLA KRISTINE(A Special Edition)Mulasamgaholdaper ay iniligtasni Bernard Fortalejosi Diana sapamamagitanngpaghagisngmaramingperasamgaito. Perohindipinahalagahanni Diana iyonnanagpupumilittumakas at tumakbo. May humahabolsakanya. Hindi niyaalam kung kasamaanglalakingnaghagisngperasamgaholdaper. Walasiyangmaaringpagkatiwalaan. Subalithindisiyapinakawalanni Bernard nanangangakongilalayosiya… but there would be a price to pay at kumapitsiyasapatalim.And Diana didn’t even know his name but he promised safety. Peroligtasbasiyasamgamatang sing-itimnggabi? Ligtasbasiyamulasamgalabingnangangakonglangit?At paanoang literal napanganibnanagbabadyasakanya?<br />
 10. 10. #9: AMORE (BELOVED STRANGER)(A Special Edition)“Hindi lahatngnagpapakasal ay nag-iibigan, Diana. I have loved a woman once, perhaps love her still. But I broke to pieces when she died. Hindi konagustongmaranasan pa angpangyayaringiyon. I will marry you because I desire you at dahilkailangankongasawa.” walangemosyongsinabini Bernard. Hindi kailanmanitinanggini Bernard nahanggangsamgasandalingiyon ay mahalnitosi Jewel. Peroinaloknitongkasalsi Diana ngdahillangsa physical na attraction ngdalagasakanya. Walang emotional attachment.Anoanggagawinni Diana? Nahahatisiyasapagitanngpanganibnanakabadyasakanya at sapag-ibigniyakay Bernard.<br />
 11. 11. #10: FRANCO NAVARRODalawangbuwangsanggol pa lamangsi Bea nangmangakoangsampungtaonggulangnasi Franco Navarro saamaniyanapakakasalansiyasapagsapitngika-labingwalong tag-araw. At dalawangbuwannaangnakalampasmataposang eighteenth birthday niya. At sakauna-unahangpagkakataonsabuhayni Bea ay makakaharapniyasi Franco Navarro upangipatupadditoangpangakongbinitiwan.Si Franco Navarro ay walangbalaknapakasalsakahitnakaninongbabae. Perodeterminadosi Bea and he was holding on to his promise once upon a time.<br />
 12. 12. #11: WILD ROSEA virgin widow. At gusto niyangtakasanangbayawnanaghahangadsakanya. Mulasa Houston, Texas, Kristine was swept into a savage paradise saislangmga Navarro sa Quezon Province.Si Alvaro, angpanganaynaanakni Franco Navarro, was a handsome devil nawalangbalakmagpatalisamatrimonyangkasal. Kristine suited him. A sexy widow. Peroangmalamang virgin pa ito ay isang bonus.<br />
 13. 13. #12: MAGIC MOMENTAlaina loved and adored Nick mula pa nangunaniyaitongmakita. Peronanatilingisangpanaginiplamangiyon. IsangtrahedyaangdumatingsabuhayngmgaGascon and Nick didn’t only take refuge in Sto. Cristo, he took her innocence as well.Angmasakit, hindialamni Nick iyon. Anghigit pang masakit, ibangpangalanangtinatawagnito while he made love to her. At angpinakamasakit, samismongaraw at orasnaiyon ay binayaransiyani Franco Navarro upanghuwagngmakipagkita pa sabinata.<br />
 14. 14. #13: WILD HEART 1Jenny Navarro. Socialite princess. Habangangibanganakngmayayaman ay nasa ballet ang piano lessons samuranggulang, siya’ynasaibabawng stallion. At nangmagdalaga, habangangmgakasing-gulangniya’ynasa disco at social functions, siya’ydalubhasasa martial arts at pagpapalipadng helicopter and a markswoman.ZandroFortalejo – Sa kanyangpalagay ay si Jenny angkabuuanngbabaenghindinito type. Wild, rich and spoiled. Perobakittinanggapnitoangsuhestiyonni Franco that he tamed the wild heart?<br />
 15. 15. #14: WILD HEART 2May isang particular nababaesaisipniZandroparasiyangkasamahinsahabang-buhay. At hindisi Jenny iyon. Napasonaitongdalawangbesessamga kauri ni Jennifer Navarro. Hindi nitogustongmaulitiyon. At hindiitonagkamalingakala.Jenny fell in love with the wrong man for the first time. PeronangalukinsiyaniZandrongkasal out of honor ay tumanggisiya. She will only marry for love at sinabiniZandronawalaitongdamdaminsakanya. Angpagtangginiya ay mulingnagdulotngsakitkayZandro. Angikatlongbabaenginaloknitongpangalan ay halos iisaangdahilanngpagtanggi.Isa naritoangpagigingbastardongbinata!<br />
 16. 16. #15: ENDLESSLY 1Bernard – Ibinigayniyaangpangalan at pag-ibigsaiisangbabae. And blamed himself that she died. Nawalanngdireksiyonangbuhayniya and thought that Diana could bring back his sanity.Diana – pinakasalanniyasi Bernard dahilmahalniyaito, dahilakalaniya’ykayaniyangtanggapingkalahatingpusonito’yhindikanya. And she was so wrong.Lance – He fell in love with a woman whose exotic beauty made the gods swoon. She has a coal-darked eyes he thought held so many passionate mysteries.And The Black Diamond – Para sakanya, iisalangangkahuluganngbuhay, si Bernard. She died and live again for only one man.Feel the pain, the heartaches, the anguish and the magical love that defied time and death.<br />
 17. 17. #16: ENDLESSLY Sa pagbabalikngkanyangmemorya ay natuklasanni Jewel naanglalakingsiyanglahatsabuhayniya’ypag-aarinangiba. Paanoniyahaharapingmuliangbuhay, lalo at anghigitnamaaapektuhan ay si Lenny?Kaya bang halinhanngguwapongsi Lance Navarro si Bernard sapusoniya?<br />
 18. 18. #17: ENDLESSLY 3“This is your home, Jewel. You belonged here, kayo ni Lenny. At huwagmonghamuninangkakayahankongpigilin kayo nganakkorito…” kung and dahilanni Bernard ngpagnanaisnitongmanatilisilasa Villa Kristine ay dahillamangkay Lenny, bakitkailangangpatisiya’ypigilinnito? Paanoniyapakikitunguhannaangkaisa-isanglalakingminahalniya’ypag-aarinangiba? Magagawabaniyangipaglabanangsarilingkarapatan?At anoanggagawinni Bernard sanaka-ambangpanganibsabuhayngkanyangmag-inadahilinakalani Kenneth nanasa Villa Krisinesi Diana? Mauulit bang muliangnangyari may dalawangtaongmahigitnaangnakalipas? At samismongharapannito?<br />
 19. 19. #18: ROSE TATTOO 1When Lance Navarro whispered “I do…,” Erika Rose saw hatred and contempt in his eyes. Perohindidoonnataposanggalitngbunsonglforced wedding, dinalasiyanitosakaibigang tattoo artist and to her horror, Lance branded her for life. At bagosiyanawalanngmalay, she saw cruelty imprinted in his eyes. Iyonanghulingpagkakitaniyadito for he left her on the same alakini Franco Navarro, minutes after the day he married her.At saloobngtatlongtaon, tinaglayni Erika Rose satapatngpusoangtatakngkalupitangiyon.<br />
 20. 20. #19: ROSE TATTOO 2(A Special Edition)Before Lance knew what hit him, he was falling in love with his wife. At hindiniyakayangtanggapinginaalagaanni Billie Rose mulapagkabataangisanglihimnapagmamahalparakay Franco Navarro.At maramingpagkakataongnahuhuliniyaangama at asawasaisangkahina-hinalangtagpo. And he was mad with jealously! Paanoniyaipagsasanggalangangina at sarilisahinihinalang affair ni Franco at Billie Rose?<br />
 21. 21. #20: ROMANO“… I have a better idea, sweetheart,” ani Romano sananunudyongmgamatasamasungitnaestranghera. “Ditch your lover and take up with me instead…” Sa ikalawangarawmataposgawingpormalniDerickang engagement nila’ynatuklasanni Bobbie angkataksilannito. At samismongaraw din naiyon, she met the most irritating but exceedingly handsome man. Perowalasiyangintensiyongmakipagkilaladito. Hindi niya type angmgalalakingnagtataglaynglahatng R.Romano. Rugged. Rough. Rude. Rich. In that order. Oh, well, may isang R na gusto niya. Romantic. At hindisi Romano iyon who was so brutal in telling her naiisalangang gusto sakanya – bed partner.<br />
 22. 22. #21: KAPENG BARAKO AT KREMA 1Kurt La Pierre – Ex-CIA. Ruthless, crude and vulgar. He is literally and figuratively dangerous. Lahatngkatangiangkinasusuklamanngisangbabae’ytaglaynito. Except that this mysterious man had hypnotic eyes and lethal attraction. Para dito’ybasahanlamangangmgababae at dekorasyonsakamaparasabayolohikongpangangailanganniya.At hindinaiibaritoang socialite nasi Jade Ann Fortalejo de Silva. What made him hate women? Kapengbarako at krema. Iyonang comparison ni Jade at ng bodyguard niya. Kurt is totally out of her league. Angkagaspangannito’ynagpapanindigngmgabalahiboniya, lalonasamga sexual explicitsnglalaki.But she loved him… she loved him. Kayabaniyangtunawinangyelongnakapalibotsapusoni Kurt?<br />
 23. 23. #22: KAPENG BARAKO AT KREMA #2“I wouldn’t change overnight, Jade. I could still be crude, rough, and –”“I never meant you to,” putollngdalagasasasabihinnito. “I love you because…” itinaasniyasa ere angmgakamay at tumingalanatilabainiisipangmgadahilan kung bakitmahalniyasi Kurt. “…just because.”Mahigpitnaniyakapni Kurt angdalaga. “Thank you so much for loving me…thank you…” he buried his face in her hair. Hinayaanni Jade nangmatagalnasandaliangpagyugyogngmgabalikatni Kurt. Hinayaanniyanglumayamularitoangmasasakitnaakahapon at alaala. She wants him to welcome the new day with hope and love. Titiyakinniyaiyon.<br />
 24. 24. #23: ROMANO 2“I need you back in my life, Bobbie, with our son. And I always get what I want.”Halos ikamatayniyanangitanggini Romano naanaknitoangdinadalaniya and accused her of having an affair with another man. Binigyansiyangpag-asani Kendal Quidd, isangnegosyante, at isinamasaisangislasaCarribean, ang La Crouix.When she thought she was almost over him, mulisilangnagkaharapni Romano, threatening to take away her son.<br />
 25. 25. #24: HASTA LA PROXIMA VEZ 1Dana Isabella – Diana and Joshua’s daughter – was curiously reading her dead grandmother’s diary nangsapag-angatniyangulo’ykaibanaangkanyangkapaligiran. She was in the same house… the same room and the same bed… tamangoras at araw at buwan. Subalithindiangtamangtaon. She ws in her grandmother’s house in Binondo in the year 1928.Back in time, she met the young Leon Fortalejo, bilangsiIsabelita. And she fell in love with the handsome Spaniard. Pag-ibignahindinagkaroonngkatuparankahitnoongpanahonngkanyang Lola Isabelita. At nasa 1928 siyaupangmaisakatuparaniyon. Could she change history?<br />
 26. 26. #25: HASTA LA PROXIMA VEZ 2“Gusto mongpakawalankosiCieloparakay Charles. Fine. And you’re right, I don’t love her. Peroinalisan mo akong fiancée kayaanakoplangnapalitan mo…”“Palitanko!” manghangsagotni Dana. “ S-saanakokukuhangipapalit? Masmaramikangkilalangbabae at kayamongpumilimulasamgaiyon…”“Don’t be so naïve, Dana,” Lenny said in a mocking amusement. “ Really, if I want of those women you were referring to then we wouldn’t have this conversations…”Nanlakiangmgamatani Dana. Hindi niyagustongipasoksaisipangibigsabihinni Lenny. It was outrageous!<br />
 27. 27. #26: HASTA LA PROXIMA VEZ 3Inianunsiyoni Lenny sagabinganibersaryongmgamagulangang formal engagement nilani Dana Isabella samatindingpagkamanghangdalaga. She took her cousin’s place. Siyanangayonang fiancée ni Lenny Fortalejo. Bagamannabigla’yhindiniyapinagsisisihangmagkasintahannasilangdalawasanapakabilisnapangyayari. She loved Lenny, higitkaysadamdaminginiukolniyakay Leon noong 1928. And she had never been happier.Subalithindiiyonangdamdaminngkanyangama. Gagawinni Joshua angmagagawanitoupangpaglayuinsila.<br />
 28. 28. #27: PANTHER WALKS 1Muntiknangmabundolngsasakyanni Aidan angisangbabaingbastanalangtumawidsakalsada. Dinalaniyaitosaospital and found out that she couldn’t remember anything about her, malibansasarilingpangalan – Samantha.She was a looker even without makeup, and gorgeous kahitrobangospitalangsuot. And Aidan had this unwanted feeling of protecting her and hated himself for that. Dahil kung angkaranasanniyasamgababaeangpag-uusapan, he was a lousy judge of character. He easily fell for a vulnerable act.At siSamantha’ygayon. Fragile, vulnerable… and very much terrified.<br />
 29. 29. #28: PANTHER WALKS 2(A Special Edition)He hated helpless and fragile-looking women. Nadayanasiyangminsanngganoonguringbabae. He lived by simple rules: Never get involved. Never play a hero. Never ever fall in love.But a helpless yet gorgeous woman nahindimakaalalamalibansasarilinitongpangalan took him by surprise. Danielle aroused his protective, heroic, and carnal instincts. Inihagisniyasabintanaang rules Number One at Number Two. Number Three was in serious danger.<br />
 30. 30. #29: ONE WISH 1“There’s a falling star!” bulalasniLorabelle at mabilisnatumayo at mulasalikodni Karl ay ipinasokangdalawangkamaysabulsang shorts nito.“Ano’ngginagawa mo?” Karl was stunned. “Making a wish,” she answered softly, her cheeks on his back, her eyes closed. Hindi makuhangmagsalitani Karl. Nasasamyoniyaanghiningangestranghera, like a soft wind brushing his ear. Her breasts on his back radiated warmth. Angkamaynitosaloobngbulsang shorts niya ay ilangpulgadanalangulasahindinararapat.And they were in the middle of the ocean, on a starry night, stranded on her fishing boat!<br />
 31. 31. #30: ONE WISH 2(A Special Edition)A MAN ON HER DREAMS – Sa isangmabituinggabi, Lora made a wish. Just one wish. At kahitalamniyangmapanganibsi Karl – an arrogant charmer with an athlete’s body, itinaponniyasahanginanganumangbabalangidinidiktangmatinoniyangkaisapan.Ipinagkatiwalaniyaritoangpusoniya, and rode with him on the winds of forever.<br />
 32. 32. #31: JAMES NAVARRO 1“My brother excels in everything, Chantal. He’s a martial arts expert, a champion swimmer, he races cars like a madman… and he just didn’t inherit my grandfather’s looks but also Franco’s business acumen and ambition. And women run after him as if he was the only man on earth…”Chantal indulged Quinn when she listened to his story about his superhero brother. Subalithindisiyananiniwalarito. Ang James Navarro naikinukuwentoni Quinn sakanya’yproduktolamangngimahinasyonnito… dahilnaniniwalasiyangangikinukuwentonito’yangpagkataong gusto nitongmaging.But never in her wildest dreams that she would soon meet the man himself. Subalit may nakaligtaangikuwentosi Quinn sakanya – James Navarro was also arrogant, rough, a bully and the devil personified.<br />
 33. 33. #32: JAMES NAVARRO 2(A Special Edition)Natuklasanni Chantal naalamni Alvaro nahindisiyamaaaringmagdalang-tao at ginamitlangangdahilangiyonupanghindimakatanggisi James napakasalansiya. At nangmalamanni James nahindisiyanagdadalang-tao, he became obsessed in making her pregnant to please his father.“I’ll make you pregnant, Chantal… with my own seed. And soon…” And so they made love, passionately… savagely… under the sun, under the moonlight, sadagat man o saparang. At parakay James, it was just a husbandly duty to make her pregnant. Just sex. Though it wasn’t pure and simple for Chantal. Her emotions were involved… deeply. She was falling for her gorgeous husband.<br />
 34. 34. #33: MY WILD HEIRESS 1“And did you think I want to marry someone like you?” aniJace. “Heaven’s sake, Andrea Monica, a playgirl is not my idea of a wife. Much less, I have no tolerance for spoiled brats!”Ipinagkasundosi Andrea Monica ngamanaipakakasalkay Leandro, anakngkaibiganngpamilya, isanglalakingnihindi pa man langniyanakikilala.At upangipakitaangrebelyonsaamanahindisiyapakakasalsalalaking gusto nitoparasakanya at inalokniyaang substitute pilot ng Lear jet, hunk and gorgeous Jace del Mare, napakasalansiya at babayaranniyaitosaanumanghalaganggugustuhinnito. Hantaranniyangnilaitangpagkataoni Leandro saharapniJace. Na si Leandro ay isangoportunista at angmamanahinlamangniyaanghangadnito.Upangmalamanlamangnaanglalakinghindiniyagustongpakasalan at anglalakinginalokniyangbayaranupangpakasalansiya’yiisangtao.<br />
 35. 35. #34: MY WILD HEIRESS 2(A Special Edition)“You may now kiss the bride,” wikang wedding celebrant. “That’s not necessary,” mabilisniyangsabi. “Let’s have that documents now and be done with it.” She attached her signature on the marriage contract at pagkatapos ay ibinigayniyaiyonkayJace. Ni hindiniyaitohinintaynamatapospumirma at mabilisnalumakadpatungosa exit.Subalitbagoniyanabuksanangpinto’ynaabutansiyanito. “Hey… hey… hey!” Inabotnitoangbrasoniya at hnilasiyapabalik.“Anoba?!” singhalniya, sinikappakawalanangbrasonghawaknito, but he drew her even closer, nabahagyangikinatamang noon niyasamgalabinito. “Sa kauna-unahangpagkakataon ay nagpakasalako, my dear wife, so let’s follow tradition.”At sapagkamanghaniya ay yumukoito at inangkinangmgalabiniya. Angunangpumasoksaisipniya’ itulakito. But she couldn’t have done.<br />
 36. 36. #35: THE BLUE-EYED DEVIL 1Madaling-arawnasubalitnasa deck pa rinngyateniyasiRenz Navarro, tired and bored to death. He had just made love to his current girlfriend and found no satisfaction. Nang mulasa kung saan ay nakitaniyangsumampasa railings ngyateangisang… babae!His yacht was more than a thousand yards from Manila Bay. Angmagkaroonnghindiinaasahangpanauhinmulasamadilimnakaragatansaganoongoras ay bahagilamangngpagkamanghaniya. What drew his breath was the fact that the woman who climbed up to his deck was wearing nothing but – seawater dripping from all over her body!<br />
 37. 37. #36: THE BLUE-EYED DEVIL 2(A Special Edition)The sexual tension between Renz and Shannon was too strong to ignore. At natitiyakniRenzna kung maaangkinniyaminsansi Shannon ay maglalahoangnararamdamanniyaparadito. The world was full of beautiful women, and Shannon was one of them. There was nothing extraordinary about her.His wish was granted. He had a whole night with her. Then Shannon vanished. Peropaanongtila may pinilassadibdibniyanangmatuklasangumalisito? It was too painful he could hardly breathe. It was as if his very life had been taken away from him.<br />
 38. 38. #37: WILD PASSION 1“Now what shall it be? Go home or have a drink with me?” tanongni Benedict, watching her over the rim of his goblet. Julianne saw the challenge in his eyes. Itinaasniyaangmukha, accepting the challenge, tuladngpagtanggpangmaliitnainsektosapaanyayanggagambanagumapangsasapotniyo. And this man wasn’t an ordinary spider. He was a wolf spider. A predator. But come to think of it, she didn’t have anything against wolf spiders.“Okay… I’ll have one or two shots,” she said boldly, wise or foolish, so let it be. Benedict grinned devastatingly. And she stopped breathing.<br />
 39. 39. #38: WILD PASSION 2(A Special Edition)“Quiero… quieroquehagamoslascosas sin apresurarnos, Benedict. Ay, por favor,” she said breathlessly, angmgakamayniya ay mahigpitnanakayakapsaleegnito. Benedict chuckled against her neck. Bagamanangnaiintindihanlangniyaroon ay angpor favor, Julianne’s habit of lapsing into Spanish whenever she was aroused was adorable… and erotic.The passion they shared was as intense as the love they had for each other. Perosapatbaangmgaiyonupangmapagtagumpayanangmgasuliraningkinakaharapnila?<br />
 40. 40. #39: WILD ENCHANTMENT 1Adriana’s new stepmother considered her an excess baggage. Through cunning manipulation, ipinaubayasiyanitosapinsannito – filthy rich Jordan Atienza. He was tall, dark, and definitely – No, hindiniyaia-apply ritoangsalitang “handsome.” “Handsome” was for movie stars and too tame to be applied to Jordan.And Jordan was anything but tame. He was a beast. Hitler personified. At kinasusuklamanniyaitosaakusasyonnitongsisirainniyaangpagsasamang daddy niya at ngbagongasawanito.Now she considered herself Cinderella with a wicked stepmother, one wicked stepsister (sakatauhanngpinsanniya). At angbahayni Jordan bilang prison tower niya. (Oh, that’s Rapunzel’s!). Anyway, would Jordan qualify as her Prince Charming? Hmp. Dudasiyaroon. Beast, baka pa. (Oh, dear, she was really mixing up her fairy tales!)<br />
 41. 41. #40: WILD ENCHANTMENT 2“Puno ng schedule angbuong lingo ko. Sa Biyernes ay patungotayosaBatangas. Nabanggitkonasaiyong may meeting akosa labor union doon. At magigingabalanaako… So the wedding could be set on Wednesday next week,” patuloynitonatilabaangpinag-uusapan ay angpagbaba at pagtaasng stock market. “Yes. Wednesday next week is perfect.”Jordan proposed to marry her to keep her from doing any more mischiefs – at upanghuwagnaniyanghabulin pa si Rowel. Proposed? No, he didn’t propose. Ipinaaalamnitosakanyanamagpapakasalsila – saayaw at sa gusto niya.<br />
 42. 42. #41: IVAN HENRICK(A Special Edition)Animnataonnaangnakalipas, si Ivan at angdalawangkasamaniya - all of them international agents of high caliber - ay iniligtassiNayumi Navarro mulasatangkangpag-kidnap dito. Hindi nakilalaniNayumiangtatlongnagligtassakanya. Subalitnanatilisaisip at pusoniyaangpinunongmgaito, kahitnahindi man langniyanasilayananganyonito.She was not fatalistic. Subalitisangaraw ay nagtagposila. Muli ay iniligtassiyani Ivan samuntiknangpagkapahamak. Now her fantasy … her knight in shining armour had a face - a handsome, hardened man, with no interest in loving a woman. And if there was one thing he wanted from her - it was sex in capital S.“Don’t fall in love with me, Nayumi. Trust me, I always say good-bye.”<br />
 43. 43. #42: HAVE YOU LOOKED INTO MY HEART 1Nang unangmasilayanni Serena si Jared Atienza ay nakitaniyaritoangkalutasanngmgasuliraninginiwansakanyangnamayapangmgamagulangniya. Jared Atienza was filthy rich. Bale-walaritoanghalagangpagkakasanlangasyendanila. That he was sinfully handsome was an added bonus. Kailangangmaakitniyaitosaanumangparaan.Jared couldn’t care less about his grandfather’s codicil. He had come to value his independence. Marriage meant giving up. His parents were wealthy. Hindi silamaghihirap kung hindisiyamag-aasawa. But that changed when he saw Serena Manzanares. Though she wasn’t his type, he desired her. Kailangangmapapayagniyaitosa marriage of convenience—saanumangparaan.<br />
 44. 44. #43: HAVE YOU LOOKED INTO MY HEART 2(A Special Edition)“You saw me as your meal ticket!” Iyonangakusasyonni Jared kay Serena at hindiniyamakuhangitanggiiyonsubalithindisaparaang gusto nitongpaniwalaan. That the reason she married him was because she truly loved him. Though his money was important, it was secondary.They were bound together in a marriage of convenience. Subalitwalangisa man sakanilaangmakapagkakailasanagngangalitnasilakbongdamdaminnilaparasaisa’tisa.<br />
 45. 45. #44: TRACE LAVIGNE 1(A Special Edition)Trace Lavigne was SEAL. His code name: Condor. A bird of prey. A Hunter. Dangerous and majestic. Uncapable of love… of tenderness. He was angry and bitter. Tuladngdalawangkasamahanniya — ex-SEAL Ivan and Brad — nakikipaghamoksiyanatilabawalanangbukas.Until an exotic stranger proposed to him. Walangdalawangtaona noon langnagkita ay magpapakasalsaisa’tisa. But the lady was desperate to marry anyone available. And he would rather be the one. Anoangmawawalasakanya kung sasang-ayunanniyaangalokngestrangherangpakasalanniyaito?In one moment of madness, he gave his name to a dark beauty but a stranger. Only that stanger happened to be Jessica Fortalejo — the youngest heir of the Fortalejo Empire.<br />
 46. 46. #45: TRACE LAVIGNE 2(A Special Edition)Bago pa man maka-recover si Jessica samgapangyayarisanakalipasna halos tatlongbuwanmulasa plane crash ngkanyangmgamagulang, sanilalamanngmgahabilinni Bernard Fortalejo, ay heto at bumulusokangpusoniyasapagkahulogkay Trace Lavigne.And when she thought that Trace might love her too, came blasting the woman from her husband’s past — Brenda Gamboa, stunning as ever. At may hawakitong alas nahindiniyakayanglabanan — siRodge, angwalongtaonggulangnaanakngmgaito. A son he didn’t even know, a son he had wanted so much.Si Trace, si Brenda, siRodge. IsangPamilya. Pamilyang noon pa man ay pinakamimithinani Trace at siyangkahinaannito. Would his name on a piece of paper called marriage contract stand a chance.<br />
 47. 47. #46: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 1His identity has been erased. Walasiyangpamilya. Walasiyangnakaraan. Brad Santa de Leones did not exist. The agency had also erased the scar on the left side of his face to complete the new identity that was to be Gabriel Stone. He resented the forced retirement from his job. But when he had the chance to meet his comrade’s ( Ivan and Trace) wives, he suddenly found his life was a big, empty, gaping hole.Angpaglitawni Cameron sabuhayniya ay isangpagkakamali. Lalongmalakingpagkakamaliangmasidhingdamdamingpinukawnitosakanya — a feeling that he believed had long been dead and buried. He did’nt believe on Mr. Fate. But how come she was always irritatingly there at every turn — beautiful, tempting, and deadly?<br />
 48. 48. #47: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 2Brad was steel.Cameron was pearl.He was savage.She was a lady.He was the scum of this world.She belonged to the cremedela crème of society.He was the sun.She was the moon.But maybe they had some things in common. One — they both had no identities. Angpanganib ay nakalaannakay Cameron simula pa ngisilangsiya. Danger was Brad’s pillow for years. No one had seen his face. Subalitangpangalan pa langniya “The Warrior”, ay sapatnaparamanginigangmgakaawayniya.Two — angmasidhingatraksiyonnilasaisa’tisanapilitnilangnilalabanan. Would it survive the dangers that seemed to be hounding them?<br />
 49. 49. #48: THE WARRIOR: BRAD DE STA. LEONES 3“I have never been in love, Cam. So I don’t really know if what I feel for you is love.”<br />She tensed but she persevered. It was her life, her happiness that was on a stake. “So okay. Analisahinnatin kung anoiyangnararamdaman mo parasa akin. Lets start it with you getting a hard on every time I am near. So, what’s next?”May kalituhangnagdaansamgamatanito. Then he brought her hand to his lips. “I have dreamed of you always since I first saw you. I want to see your face next to my pillow each and every morning, I want to laugh with you, cry with you, grow old with. I have this age-old feeling on wanting to protect you, and-“Tinakpanniyaangbibignitongmgadaliriniya. “That’s enough for now” Her smile was wide. She felt like jumping into the bed of this stupid man and hug him and kiss him until he saw sense. Then she wrinkled her nose.“Maybe you don’t love me enough, Brad. But don’t worry..” She shrugged, grinning silly, “we can work it out. Bakamadagdagan pa yang mgasinasabi mo. I’ll keep a list. So. Lets marry and live one day at a time.”<br />
 50. 50. #49: ALESSANDRO LEON 1Sa bilyaranunangnakitaniXanderangisangestudyantenanagsisikapmaipanaloanglarosakadahilanangito at angmga classmates nito’ynangangailanganngperaparasa project. She was thin and small-breasted. But a beauty in a different sort. And with forest-green eyes. Bukodsahindinaniya type angmga skinny women, hindisiyaanguringpumapatolsaestudyante. It would be like taking a baby in its cradle.Little did he know that young, model-thin and small-breasted mestiza wasn’t as innocent as she looked. The woman was a tramp, for crying out loud! itomismoangbabaenglumabassa cardboard cake nainiregaloparakay Cash Santa de Leones–isangkasamahang race car driver!<br />
 51. 51. #50: ALESSANDRO LEON 1AngpagkakaligtasninaXander at Cameron mulasamgakamayniHestercita ay siyangpagtataposngilangtaongpaghahanapniXandersatunayniyangmgamagulang. Walangpagsidlanngkaligayahanangbuongangkansamulingpagbabalikni Alessandro Leon sa piling ngmgaFortalejo at Navarro.And Xander was undoubtedly happy, He had a family. A real family. Subalit kung mayroonmangbahidnglambongsakaligayahangnadaramaniya, iyonangpagkawalani Yelena sabuhayniya — nasiyanarinmismoang may kagagawan. Xander had never let any woman in his life the way he had let Yelena in. And he had paid dearly for it.<br />
 52. 52. #51: ALESSANDRO LEON 3Sa kasalngpinsanngkaibiganni Yelena nasi La Tigra ay muliniyangnakatagposiXander. Three years ago, he dropped her like a hot potato.She also realized, painfully, that Xander was an assumed name - perhaps to fool gullible, naive nineteen-year-old virgins like her. He was, in truth, Alessandro Leon Fortalejo, Cameron’s brother and the long-lost heir. No wonder he didn’t even say goodbye. Yelena was as poor as he was super wealthy. Hindi siyanabibilangsasirkulongginagalawannito. At hindi nag-aksayangpanahonsiXandernaipamukhasakanyaiyon.<br />
 53. 53. #52 : Leon Fortalejo<br />(AngSimula Ng Wakas) Pagkataposbarilinsi Leon ngkinikilalangama ay walangmalaysiyanginanodngilogpatungosadagathanggangsamapadpadsaisangisla. A young and beautiful woman nursed him back to life. Ni hindinitopinagmithianangkayamanangdalaniya. Unti-unti ay nahuhulogangloobniyakay Esmeralda. Naisniyaitongmakitasuotangmamahalin at magagandangbaro at saya. Naisniyangisuotditoangkuwintasnaesmeraldangkanyang mama.Lahatngiyon ay pinagtakhanniyadahilhanggangsamgasandalingiyon ay sariwa pa rinangsugatnadulotngpaghihiwalaynilaniIsabelita. At paanoangpanganibnanakaambasakanyamulasaama-amahangsi Don Genaro?<br />
 54. 54. # 53: I Have Kept You In My Heart<br />(Magic Moment 2)NagkamalaysiAlainasaisangospitalsaisangprobinsiyanapunongsugatangkatawan. She had no memory of her past. She was six weeks pregnant. Ayonsalahat ay isasiyasadalawangtaongnakaligtassaisangbanggaanng bus at pickup truck nanahulogsabangin. She was told days later that she was Mrs. Emmy Javier, angasawangisa pang nakaligtassaaksidente.Subalitpaanonghindiniyamaramdamannaasawanganiyasi Philip Javier? Totoongwalasiyangmaalalasanakaraanniya, perohindiba at hindinamannakalilimotangpuso? Bakitsakaibuturanngpusoniya ay naroonangpananabiksaibanglalaki? Lalakingsapalagayniya ay kabahagingpagkataoniya?<br />
 55. 55. THANK YOU FOR WATCHING <br />THIS VIDEO<br />I HOPE YOU WILL LIKE IT!!!<br />
 56. 56. CREATOR:<br />DELIANE P. ANTOLIN<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×