คู่มือ ning.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คู่มือ ning.com

on

 • 2,383 views

คู่มือของ ning.com

คู่มือของ ning.com

Statistics

Views

Total Views
2,383
Views on SlideShare
2,349
Embed Views
34

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 34

http://www.slideshare.net 34

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คู่มือ ning.com คู่มือ ning.com Presentation Transcript

 • การสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ kruthaicr1.ning.com โดย อภิวฒน์ กันศรี เวียง ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต๑
 • เข้าสู่ เว็บไซต์ http://kruthaicr1.ning.com คลิกเลือก Sign Up
 • สมัครเข้าใช้งานโดยใช้อีเมล์ และพิมพ์รหัสผ่านที่ตองการ ้ กรอกข้อมูลให้ครบ ตาม ข้อความที่เห็นในช่องด้านบน กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเลือก Sign Up View slide
 • กรณี กรอกข้อมูลถูกต้องจะปรากฏดังภาพ กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเลือก Join View slide
 • ปรากฏชื่อของท่านแสดงว่าทาการสมัครสมาชิกได้แล้ว แสดงชื่อของเรา
 • การใส่ ภาพประกอบประวัติส่วนตัว คลิกเลือกหน้าฉัน คลิกเลือก Change Photo
 • การเลือกภาพประกอบ คลิกเลือก Browse
 • เลือกภาพที่เตรี ยมไว้ไฟล์ภาพ .JPG คลิกเลือกภาพ
 • ทาการบันทึกข้อมูลประวัติตนเอง คลิกเลือก Save
 • การสร้างเว็บไซต์ ning.com เป็ นของตนเอง โดย อภิวฒน์ กันศรี เวียง ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต๑
 • กรณี ท่ีสมัครเป็ นสมาชิกแล้ว เข้าสู่ เว็บไซต์ http://kruthaicr1.ning.com คลิกเลือก Sign In
 • กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง คลิกเลือก Sign In
 • ปรากฏหน้าจอกรณี เข้าสู่ ระบบได้ถูกต้อง
 • ทาการสร้างเว็บไซต์เป็ นของตนเอง คลิกเลือก Create….
 • พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ตองการและต้องไม่ซ้ ากับผูใช้ท่านอื่น ้ ้ เช่น kruaphiwat
 • แสดงหน้าจอกรณี ชื่อที่ใช้ไม่ซ้ ากับท่านอื่น พิมพ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เรา พิมพ์คาอธิบายเกี่ยวกับ เว็บไซต์เรา พิมพ์คาที่ใช้คนหาเว็บไซต์เรา ้
 • กรอกข้อมูลให้ครบ เลือก Thailand พิมพ์ชื่อจังหวัด เสร็จแล้วกดปุ่ ม Next
 • ปรากฏหน้าจอการปรับแต่งหน้าแรกของเว็บไซต์ ลากไอคอน Forum ไป ลากไอคอน ที่ไม่ตองการให้ ้ วางตาแหน่งที่ตองการ ้ แสดงไปวางตาแหน่งที่ Drag Here…. *สามารถกาหนดภายหลังได้อีก
 • การเลือกรู ปแบบเว็บไซต์ เสร็จแล้วกดปุ่ ม LAUNCH เลือกรู ปแบบเว็บไซต์ที่ ต้องการ (Theme) *สามารถกาหนดภายหลังได้อีก
 • แสดงหน้าจอเมื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองสาเร็จ
 • การจัดการเมนูให้เป็ นภาษาไทย คลิกเลือกเมนู Manage
 • เลือกไอคอน Tab Manager คลิกเลือก
 • แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทย พิมพ์ภาษาไทยลงไป
 • แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทยให้ครบทุกเมนู พิมพ์ภาษาไทยลงไป
 • ทาการบันทึกเมื่อแก้ไขเมนูเสร็จแล้ว คลิกเลือก Save
 • แสดงเมนูที่แก้เป็ นภาษาไทย แสดงเมนูภาษาไทยแล้ว คลิกเลือกจัดการระบบ
 • การเปลี่ยนลักษณะของเว็บ Theme คลิกเลือก Appearance
 • สามารถเปลี่ยนรู ปแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ เลือกรู ปแบบที่ตองการ ้
 • สามารถใส่ ภาพหัวเว็บไซต์ได้ คลิกเลือก All Options คลิกเลือก Header Image
 • เลือกภาพที่เตรี ยมไว้โดยใช้ภาพขนาด 955 x 200 คลิกเลือก Upload คลิกเลือก Browse
 • เลือกภาพที่เตรี ยมไว้แล้ว คลิกเลือกภาพ คลิกเลือก Open
 • เสร็จแล้วทาการบันทึก คลิกเลือก Save
 • แสดงภาพส่ วนหัวที่เพิ่มเข้ามา ภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
 • การเพิ่มแคตตาล็อกฟอรัม คลิกเลือก การบริ หารจัดการ คลิกเลือก Discussion
 • กาหนดแคตตาล็อกของฟอรัมรับส่ งงาน กิจกรรมต่าง ๆ แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย
 • การเพิ่มจานวนห้องเก็บข้อมูลฟอรัม แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย คลิกที่ปม Add……… ุ่ เพื่อเพิ่มจานวนแคตตาล็อก แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว Save
 • การเพื่อหัวข้ออภิปรายในฟอรัม คลิกเลือก ฟอรัม คลิกเลือก Add ….
 • การกาหนดหัวข้อ และเนื้อหา ฟอรัม หัวเรื่ องที่ตองการให้แสดง ้ คลิกที่นี่เพื่อแทรกรู ปภาพได้ เนื้อหาที่ตองการให้แสดง การ ้ สังงาน กาหนดกิจกรรม ต่าง ๆ ่
 • เลือกหมวดหมู่แคตตาล็อกที่เราสร้างไว้เพื่อกาหนด หมวดหมู่ได้เวลาใช้งานจะไม่สบสน ั เลือกว่าจะให้อยูในหมวดหมู่ ่ ใดของแคตตาล็อก
 • ทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Add…
 • เราสามารถแก้ไข เนื้อหา หรื อลบฟอรัม ได้ภายหลัง
 • กรณี ตองการลบฟอรัม ้
 • การปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรก คลิกเลือกบริ หารจัดการ เสร็จแล้วคลิกเลือก Features
 • ทาการปรับแต่งการแสดงผลหน้าแรกได้ ลากไอคอนที่ตองการมาวางได้ ้
 • เสร็จแล้วทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 • การกาหนดสิ ทธิ์การแก้ไขฟอรัมของสมาชิก คลิกเลือกบริ หารจัดการ เสร็จแล้วคลิกเลือก Discussion
 • กาหนดสิ ทธิ์เฉพาะแอดมินที่เพิ่มฟอรัมได้ สมาชิกสามารถตอบในฟอรัม ได้อย่างเดียว
 • เสร็จแล้วทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 • การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO ลงในเว็บไซต์ คลิกเลือกภาพเคลื่อนไหว เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos
 • การเพิ่ม Videos จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 • เลือก Videos ไฟล์ตองไม่เกิน 100Mb ้ เสร็จแล้วคลิกเลือก Open เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 • ทาการอัพโหลดอาจใช้เวลานานถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ เสร็จแล้วคลิกเลือก Upload จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 • กรอกข้อมูลคาอธิบายเกี่ยวกับ Videos กรอกคาอธิบายให้ครบ เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 • การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO จากเว็บ YouTube คลิกเลือกเมนูภาพเคลื่อนไหว คลิกเลือก Add Videos
 • เลื่อนหน้าจอลงด้านล่างคลิกเลือกไอคอน YouTube เสร็จแล้วคลิกเลือก
 • ค้นหาวิดีโอที่ตองการ ที่เว็บไซต์ ้ http://www.youtube.com เสร็จแล้วคลิก Search พิมพ์ชื่อวิดีโอที่ตองการ ้
 • คลิกเลือกวิดีโอที่ตองการ ้
 • กดปุ่ ม Embed เพื่อคัดลอกโค้ดไปใส่ ในเว็บไซต์เรา คลิกเม้าขวามือเลือก Copy คลิกเลือก Embed
 • กลับมาหน้าเว็บไซต์เราวางโค้ดที่คดลอกลงไปในช่องว่าง ั คลิกเม้าขวามือเลือก Paste
 • การวางโค้ดที่คดลอกมาใส่ ในเว็บไซต์เรา ั แสดงโค้ดที่คดลอกมาจาก ั เว็บไซต์ YouTube คลิกเลือก Add Video
 • กรอกคาอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอให้ครบ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ คลิกเลือก Save
 • แสดงวิดีโอที่ได้คดลอกโค้ดมาจาก YouTube ั คลิกเลือกชมวิดีโอ
 • การแก้ไขวิดีโอ คลิกเลือกเพื่อแก้ไข เปลี่ยน โค้ด หรื อทาการลบวิดีโอ
 • กรณี ทาการลบวิดีโอ
 • การเพิ่มภาพนิ่งลงในเว็บไซต์ คลิกเลือกเมนูรูปภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก My Photos
 • สร้างอัลบั้มภาพถ่ายของตนเอง เสร็จแล้วคลิกเลือก My Photos เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Photos
 • ปรากฏหน้าจอเพิ่มรู ปภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Photos
 • ทาการเลือกภาพที่เราปรับขนาดไว้แล้ว เราสามารถเลือกภาพทั้งหมด ได้ในครั้งเดียวกันโดยคลิกลาก เม้าเลือกภาพที่ตองการ ้ เสร็จแล้วคลิกเลือก Open
 • แสดงรายการภาพที่จะทาการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ เสร็จแล้วคลิกเลือก Upload
 • แสดงหน้าจอการอัพโหลดภาพ กรณี ที่ภาพไม่ได้ปรับลดขนาด มาก่อนการอัพโหลดอาจใช้ เวลานาน
 • แสดงหน้าจอภาพที่อพโหลดสาเร็จ ั คลิกที่นี่เราสามารถหมุนภาพ หรื อกลับภาพได้กรณี ที่ภาพ แสดงผิดทิศทาง พิมพ์คาอธิบายภาพให้ครบ
 • ทาการสร้างอัลบั้มภาพเพื่อจัดเก็บภาพเป็ นหมวดหมู่ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับอัลบั้มภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 • เราสามารถ เพิ่มเติม แก้ไข หรื อลบภาพในอัลบั้มเราได้ คลิกที่นี่กรณี ตองการแก้ไข ้
 • การนาโค้ดสไลด์โชว์ไปแสดงในเว็บไซต์หรื อในฟอรัม เสร็จแล้วคลิกเลือก Get Embed Code คลิกเม้าขวามือที่ช่อง HTML Embed เลือก Copy
 • กลับไปที่ฟอรัม หรื อตาแหน่งที่ตองการวางโค้ด ้ คลิกเม้าขวามือที่ช่องว่างเสร็ จ แล้วเลือก Paste
 • แสดงโค้ดที่คดลอกมา ั แสดงโค้ด เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Reply
 • แสดงภาพสไลด์โชว์ที่เรานาโค้ดมาวาง
 • การแก้ไขการแสดงผลแบบรายการภาพแทนสไลด์โชว์ คลิกเลือกเมนูหน้าแรก เสร็จแล้วคลิกเลือก Edit เสร็จแล้วคลิกเลือก Thumbnails เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 • แสดงหน้าจอหน้าแรกที่แสดงภาพแบบเรี ยงรายการภาพ แสดงภาพที่ทาการอัพโหลด ขึ้นเว็บไซต์ แทนการแสดง ภาพแบบสไลด์โชว์