Publikacija: Bijela knjiga 2010/11

 • 1,589 views
Uploaded on

U cilju da se ukaže na ključne prepreke za ulaganje u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i da se predloži program prioritetnih reformi za otklanjanje ovih prepreka, Savjet stranih investitora …

U cilju da se ukaže na ključne prepreke za ulaganje u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i da se predloži program prioritetnih reformi za otklanjanje ovih prepreka, Savjet stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC) je izradio publikaciju „Bijela knjiga 2010/11“.

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,589
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 1 BIJELA KNJIGA 2010/11 Redaktor: Bojana Škrobić Omerović 2010/11 Vijeće stranih investitora
 • 2. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 2 Obavještenje o autorskom pravu Ovim se daje dozvola za korištenje, kopiranje i distribuciju sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem obliku i bez naknade, bez naknade autorskih prava i zvaničnog zahtjeva upućenog Upravnom odboru Vijeća stranih in- vestitora, pod uslovom da kopije nisu napravljene ili distribuirane u cilju ostvarivanja dobiti i da se autorska prava Vijeća stranih investitora priznaju, uz navođenje datog izvora. Vijeće stranih investitora ne jamči, ne garantuje, niti podnosi žalbu u vezi sa aktuelnošću, tačnošću, pouz- danošću ili bilo kojim drugim aspektom vezanim za ovaj dokument. Vijeće stranih investitora se najtoplije zahvaljuje podršci IFC – članici Grupe Svjetske banke, koji je omogućio štampu ove publikacije. Stavovi i mišljenja iznesena u ovoj publikaciji na odražavaju nužno stavove IFCa. Vijeće stranih investitora kao ni sponzori ni pod kakvim uslovima ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, ili za bilo kakvu naknadu štete koja bi proistekla iz ili u vezi sa korištenjem ovog dokumenta, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, čak i ako je obaviješten o mogućnostima takve naknade štete.
 • 3. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 3 SADRŽAJ 1. PREDGOVOR ............................................................................................................. 5 2. O VIJEĆU STRANIH INVESTITORA ............................................................................... 7 3. PREGLED POSLOVNE KLIME U BiH 2010 ....................................................................... 9 4. IZVRŠNI SAŽETAK .................................................................................................... 11 5. PREPREKE ULAGANJU ............................................................................................... 23 6. SEKCIJE .................................................................................................................. 25 6.1. POSLOVNA REGISTRACIJA .................................................................................. 25 6.2. PRIVREMENI BORAVAK I RADNE DOZVOLE ............................................................ 31 6.3. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU .......................................................................... 36 6.4. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ..................................................................... 42 6.5. ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI ..................... 48 6.6. POREZI ............................................................................................................ 52 6.7. GRAĐEVINSKE DOZVOLE .................................................................................... 62 6.8. ZAKON O LIKVIDACIJI U FBIH I STEČAJ ............................................................... 66 6.9. IZVOZ .............................................................................................................. 73 7. ČLANOVI VSI-a ........................................................................................................ 77 8. ZAHVALE ................................................................................................................. 79 9. LIDERI I ČLANOVI TIMOVA ........................................................................................ 81 10. REFERENCE ............................................................................................................. 83 3
 • 4. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 4 LISTA SKRAćENICA ASYCUDA Automatizirani sistem za obradu carinskih podataka ATA Carnet Kombinacija francuskih i engleskih izraza "Admission Temporaire/Temporary Admission" - karnet ATA (privremeni prihvat) BATA Institut za akreditiranje BD Brčko Distrikt BH FMT Ministarstvo finansija i trezora BiH BiH Bosna i Hercegovina BND bruto nacionalni dohodak CD Carinska deklaracija CDM Čisti mehanizmi razvoja CEMT Evropska Konferencija ministara za promet (fr. Conférence Européenne des Ministres des Transports) CP2 Carinske prijave Distrikt Distrikt Brčko DKP Diplomatsko-konzularna predstavništva DNA Nacionalno tijelo za certificiranje CDM-a DSU Direktna strana ulaganja EDMWS system Sistem elektronske razmjene dokumenata i upravljanja dokumentima EU Evropska unija FBiH Federacija Bosne i Hercegovine IFC Međunarodna finansijska korporacija ILO Međunarodna organizacija rada KS Kanton Sarajevo MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MVTEO BiH Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine NSRS Narodna skupština Republike Srpske OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj PDV Porez na dodatnu vrijednost PJ Poslovna jedinica PPP Javno - privatno partnerstvo RS Republika Srpska TIR Carnet Karnet TIR - Međunarodni drumski transport (fr. Transports Internationaux Routiers) UIO BiH Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine VSI Vijeće stranih investitora VSTV BiH Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ZK ured Zemljišno-knjižni ured * Preporuke iz Bijele knjige 2009 4
 • 5. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 5 1 PREDGOVOR B udući da je Bijela knjiga glavni proizvod Strana ulaganja u bankarski sektor su iz- Vijeća stranih investitora (VSI), svake nimka jer su austrijske banke zauzele domina- godine pokušavamo istaknuti ključne ntan položaj na lokalnom bankarskom tržištu. probleme s kojima su naši članovi, strane kom- U RS je usvojen Zakon o javno-privatnom part- panije, suočeni dok posluju u BiH. nerstvu (PPP), dok u FBiH ovaj zakon još uvijek Tokom pripreme Bijele knjige 2010/11 naši nije usvojen. Čvrsto vjerujemo da će vlada članovi su raspravljali o različitim pitanjima pri- ovog entiteta, kao i vlasti na državnoj razini, kladnim za ovo izdanje. Bijela knjiga 2010/11 poduzeti konkretne korake s ciljem rješavanja opisuje pitanja koja trenutno najviše zabrinja- problema PPP. EU izvješće o napretku za 2009. vaju strane investitore. godinu ukazuje na veoma mali broj provedenih Uprkos naporima uloženim da BiH postane reformi zbog čega je BiH još uvijek na čekanju otvorenija za strane investicije, investitori su i kad je riječ o EU članstvu. dalje suočeni sa nizom ozbiljnih prepreka uklju- U posljednjih godinu dana zabilježena su čujući kompleksan pravni i regulatorni okvir, ne- određena poboljšanja u poslovnom okruženju, transparentne poslovne procese i slabe sudske ali reforme same nisu dovoljne za znatnije poti- strukture. canje razvoja privatnog sektora. Trebamo više, a Činjenica da u ovom izdanju ponavljamo članovi VSI-a su spremni načiniti plan za potre- određene, ranije spomenute, preporuke je oči- bne reforme, te pomoći sa implementacijom istih. gledan pokazatelj da je učinjeno veoma malo. Nadamo se da ćemo preporukama navede- Sa namjerom smo ponovili većinu prošlogodiš- nim u ovom izdanju Bijele knjige utrti put stva- njih preporuka s ciljem naglašavanja potrebe za ranju poslovne klime koja će osigurati povoljnije implementacijom istih. radno okruženje za sadašnje strane ulagače, te Privatizacija preduzeća u državnom vlasni- obezbijediti uslove koji će privuči investiore, do- štvu zaostaje za ostalim zemljama u regionu prinijeti procesu zapošljavanja BiH građana i (Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Dr- potaknuti ekonomski razvoj ove zemlje. Na- žavne vlasti na svim nivoima su se počele baviti damo se da će novoizabrana vlast pokazati više ovim pitanjima, kao dijelom većih napora da se naklonosti stranim kompanijama i na taj način pređe na tržišnu ekonomiju. Međutim, BiH je doprinijeti razvoju bolje poslovne klime u BiH. još uvijek u ranoj fazi ovog procesa. Kao rezul- Željeli bismo zahvaliti svima koji su doprini- tat toga, strani investitori (posebno greenfield jeli stvaranju ovog izdanja Bijele knjige, pose- investicije) su ostvarili ograničene dobitke. bno našim članovima. Tie Sosnowski Predsjednik VSI 5
 • 6. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 6
 • 7. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 7 2 O VIJEćU STRANIH INVESTITORA V ijeće stranih investitora (VSI) osnovanao Kao dokaz gore navedenoj tvrdnji služi i Ot- je sa ciljem da djeluje kao jedinstveni voreno pismo koje je VSI uputilo predstavni- glas svih stranih investitora u Bosni i cima BiH vlasti s ciljem naglašavanja važnosti Hercegovini i promoviše poslovno orijentisane podrške koju vlasti u BiH pružaju stranim inve- inicijative, te obezbijedi praktičnu podršku svim stitorima. Ovim vidom komunikacije pokušali investitorima i na taj način poboljša poslovnu smo istaknuti značaj porezne reforme, reforme klimu u zemlji. Aktivnim učešćem u procesu u oblasti izdavanja građevinskih i radnih doz- tranzicije, ostvarujući dijaloge sa predstavni- vola, te daljnjeg razvoja javno-privatnog part- cima vlasti i iznoseći stavove investitora, VSI nerstva. Također smo naglasili da značaj priva- doprinosi poboljšanju investicijske klime u BiH. tizacije za razvoj poslovne klime u BiH ne bi tre- U ostvarivanju svojih ciljeva, do sada smo bao biti zanemaren – imajući u vidu da je to implementirali aktivnosti vezane za promociju jedan od ključnih faktora ekonomskog rasta. naših članova i njihovih projekata, kako bi S ciljem prenošenja naše vizije i ci- istaknuli važnost našeg poslovanja u BiH kao i ljeva, u stalnoj smo saradnji sa pred- naš uticaj na poslovnu klimu. stavnicima stranih institucija i kom- Od 2007. godine naše aktivnosti su uglavnom panija. promovisane putem zagovaranja i lobiranja za CDM (Clean Development Mechanism) ili stvaranje boljih uslova za poslovanje stranih i čisti razvoji mehanizma, predstavljaju sastavni lokalnih investitora. dio Kyoto protokola, te kao takav predstavlja Kad je riječ o implementaciji preporuka iz Bi- jedan od najvažnijih elemenata koji se moraju jele knjige 2009, bitno je napomenuti da, iako implementirati kako bi se osigurao daljnji razvoj mala i ograničena, određena poboljšanja su ipak kompanija čije je poslovanje bazirano na obnov- učinjena. Prema do sada prikupljenim podaci- ljivim izvorima energije. Naši članovi, u saradnji ma, skromna poboljšanja su ostvarena u oblasti sa ambasadama i predstavnicima stranih kom- registracije poslovnih subjekata. Od 2008. go- panija, lobiraju za formiranje DNA, nacionalnog dine VSI, u saradnji sa predstavnicima različitih tijela za podnošenje zahtjeva za CDM certifici- kompanija, djeluje kao član radne grupe koja ranje na državnom nivou. U oktobru 2010. go- predlaže i lobira za pomenute promjene. U sklo- dine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o pu aktivnosti pomenute grupe, članice VSI-a, formiranju ovog značajnog tijela. Nastavak ovih zajedno sa ostalim učesnicima, uspjele su izlo- aktivnosti će uslijediti tokom ove godine. birati da Zakon o direktnim stranim ulaganjima Članovi VSI-a su odigrali značajnu ulogu u bude izmijenjen i dopunjen što je doprinijelo procesu promocije izvoza u BiH. Ova aktivnost skraćivanju administrativnih postupaka regi- je ostvarena kroz saradnju sa EU projektom za stracije stranog kapitala u BiH. razvoj izvoza u BiH. Predstavnici kompanija, Također, skromni pomaci su uočeni i u obla- članovi VSI-a, su uključeni u razvoj i izradu prve stima građevinskih dozvola, dozvola za privre- nacionalne strategije izvoza. meni boravak, zemljišnih knjiga i sudskog Pored gore navedenih aktivnosti VSI je or- registra privrednih subjekata. ganizovalo nekoliko događaja s ciljem promo- U saradnji sa Općinskim sudom u Sarajevu, cije našeg članstva i diskutovanja o problemima kompanije članice VSI su značajno doprinijele stranih investitora sa predstavnicima različitih reformi zemljišnih knjiga u BiH. nivoa vlasti, međunarodnih organizacija i svim VSI nastoji održati stalni protok in- drugim učesnicima koji značajno doprinose raz- formacija sa predstavnicima vlasti. voju poslovne klime u BiH. Događaji poput ovog 7
 • 8. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 8 Vijeće stranih investitora osigurali su značajne povratne informacije, koje duzele konkretne korake kako bi poboljšali po- su iskorištene za usmjeravanje i vođenje dalj- slovnu klimu u BiH. Potrebno je nastaviti s ovim njeg rada članica VSI. naporima, te osigurati pozitivnu investicijsku Predstavnici medija su odigrali značajnu klimu u zemlji. Trenutna saradnja sa predsta- ulogu u prenošenju i izvještavanju o našim do- vnicima vlasti je na zadovoljavajućem nivou, ali gađajima tokom 2010. godine. Učešće medija od nove vlade se očekuje da uskladi legislativu u našim aktivnostima omogućilo nam je da pre- kao i da poduzme konkretne mjere za oživlja- nesemo našu viziju i ciljeve širom poslovne za- vanje investicijskog ciklusa. jednice u BiH i regiji. Obzirom na činjenicu da novoizabrana vlada Članovi VSI su više puta dokazali da su dru- nije formirana do perioda u kojem se ovo izda- štveno odgovorne kompanije koje doprinose za- nje Bijele knjige uređuje, koristimo ovu priliku jednicama u kojima djeluju. Društvo je prepoz- kako bi još jednom istaknuli da su aktivnosti nalo neke zajedničke aktivnosti naših članova, ovog Vijeća, te naših članova, usporene u išče- poput izgradnje parkova, donacije školama, po- kivanju formiranja vlade. drške razvoju obrazovanja, itd. Budući planovi VSI uključuju održavanje sta- Najveću prepreku direktnim stranim investi- rih i formiranje novih odnosa sa predstavnicima cijama predstavlja nedostatak djelovanja pred- novoizabrane vlasti i ostalim značajnim učesni- stavnika vlasti kada govorimo o koherentnoj cima na tržištu. Nastavićemo našu saradnju sa ekonomskoj politici i jasnom određivanju prio- sličnim udruženjima i ambasadama putem našeg riteta prilikom implementacije reformi. VSI se Vijeća za saradnju, s ciljem privlačenja novih prvenstveno bavi poboljšanjem pravnih i regu- članova i poboljšanja općih uslova za vođenje latornih okvira u BiH. U isto vrijeme, naglaša- poslovanja u BiH. vamo važnost konkretnih koraka koje predstav- Jedan od naših glavnih ciljeva će biti pobolj- nici vlasti mogu poduzeti s ciljem poboljšanja šanje odnosa sa predstavnicima vlasti, posebno rada institucija. Kada govorimo o poslovnom kroz Bijelu knjigu i druge aktivnosti VSI. okruženju, kompanije nisu adekvatno informi- Implementacija navedenih reformi i prepo- sane o pravnim i regulatornim promjenama i ruka u ovom dokumetu će biti jedan od priori- načinima na koje će se iste sprovesti. U pret- teta VSI-a u nadolazećoj godini. hodnim godinama predstavnici BiH vlasti su po- 8
 • 9. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 9 3 PREGLED POSLOVNE KLIME U BIH 2010 P roces tranzicije u BiH je nekoliko godina Grafikon ispod pokazuje pad dotoka stranog bio zaustavljen, usljed čega se BiH našla kapitala u BiH. u velikom zaostatku u odnosu na ostale Tržište rada je i dalje relativno rigidno, što zemlje jugoistočne Evrope. Komplikovane poli- nastavlja poticati razvoj neformalnog tržišta tičke i ustavne strukture predstavljaju glavne rada, posebno kada su u pitanju ekonomske ak- prepreke za implementaciju reformi i adekvatno tivnosti i zapošljavanje, naročito u vrijeme upravljanje zemljom. Kao rezultat paralize u krize, visoki iznosi doprinosa na minimalnu za- sprovedbi reformi, BiH zaostaje za drugim EU konom zagrantovanu platu i dalje ostaju ključni kandidatima ili potencijalnim kandidatima iz re- faktori u održavanju rigidnosti tržišta rada. Kao gije. odgovor na pritiske koji su nastali kao rezultat U posljednjih nekoliko godina napori uloženi krize, entitetske vlasti uvode dodatna ograniče- u političke reforme su (veoma) neadekvatni i nja za nezaposlene. Proces zapošljavanja se i neusklađeni, a poslovna klima i dalje pati zbog dalje otežava propustom države da obrazovni ustaljenih strukturnih rigidnosti. Nedostatak po- sistem prilagodi potrebama tržišta. Nacrt Za- litičke volje u kombinaciji sa nepovoljnim uslo- kona o radu je pripremljen u FBiH, ali se, u vima na tržištu, u posljednjih godinu dana, predizbornom razdoblju, o istom nije rasprav- spriječio je bilo kakav napredak u oblasti priva- ljalo u Parlamentu. Prema rezultatima ankete o tizacije, posebno u FBiH. radnoj snazi, koja je pripremljena u skladu sa U 2010. godini dotok direktnog stranog ka- ILO metodologijom, u 2009. godini nezaposle- pitala u BiH je smanjen za skoro 45%, u uspore- nost je dosegla 24,1%, dok je u 2010. godini dbi sa 2009. godinom.1 Godišnji prosjek priliva porasla i do 27,1%. stranog kapitala u BiH je iznosio 14,3% u 2009. Također, problemi na tržištu rada predstav- godini i početkom 2010. godine. Radovi na izgra- ljaju jedan od ključnih faktora zbog kojih strane dnji autoceste na Koridoru Vc zaustavljeni su iz- firme u BiH ne bilježe značajan razvoj i zbog među septembra 2009. godine i marta 2010. go- čega je otežano privlačenje stranih investitora. dine kao posljedica političkih i pravnih problema. Naši članovi su, također, prepoznali ovaj pro- 1 CBBiH, Novembar 2010 – http://www.cbbh.ba/index.php?id=741&lang=bs 9
 • 10. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 10 Vijeće stranih investitora blem prilikom poslovanja u zemlji. BiH je imple- značajniji napredak se ne može očekivati bez mentirala određene reforme u domenu poslov- većih reformi. Povratak jačeg i održivog eko- nog okruženja. Sudska registracija poslovnih nomskog rasta zahtijeva pouzdane javne fina- subjekata je u funkciji od 2007. godine i trenu- nsije, solidan bankarski sistem i bolje poslovno tno omogućava da se proces registracije, u pro- okruženje. sjeku, dovrši za manje od 10 dana. Potreba za BiH je zemlja otvorena za strane investicije, dvostrukom registracijom stranih investitora u posebno kada je riječ o prirodnim resursima, Ministarstvu vanjske trgovine i vanjskih poslova energiji i turzimu. Međutim, pravne prepreke, je nedavno zamijenjena elektronskom vezom poreska administracija i korupcija s kojim se sa sudskom bazom podataka. strani ulagači suočavaju, predstavljaju najzna- Što se tiče građevinskih dozvola, uočena su čajniji razlog zbog kojeg je BiH i dalje neprivla- određena poboljšanja u odnosu na prošlu go- čna stranim investitorima.4 dinu. Građevinske dozvole se danas izdaju u Grafikon ispod prikazuje top tri prepreke stra- kraćem vremenskom periodu – u prosjeku, taj nim ulaganjima u zemljama jugoistočne Evrope. period je smanjen sa 296 na 255 dana2. Vjerujemo da je krajnje vrijeme da Iako se u BiH snažno osjetio uticaj globalne svi nivoi vlasti poduzmu konkretne finansijske kirze, bankarski sistem je ostao ne- korake i da prioritetom učine stvare- taknut, a početkom 2010. godine ukupan nivo nje povoljnijih uslova za strane i lo- pologa je vraćen na razinu ostvarenu prije kalne ulagače. krize. Sporazum o bečkoj inicijativi, kojeg su Novoizabrana vlast ima dragocjenu priliku potpisale glavne banke, uspio je sprječiti odljev da zaustavi negativni trend ekonomskog opa- sredstava natrag u vanjske, banke partnere. S danja, te implementira aktivnosti koje će moti- ciljem spriječavanja rasta nenaplativih kredita, virati strane investitore da ulažu u BiH. propisi o restrukturiranju duga su ublaženi u Članovi VSI će uložiti sve napore kako bi oba entiteta, početkom 2010. godine. U BiH se ostvarili ovaj cilj za dobrobit stranih investitora ove godine očekuje ekonomski rast od 2,2 %3, a i lokalnih kompanija. 2 “Doing Business Report” za 2011 3 http://www.imf.org/external/country/BIH/rr/2011/011211e.pdf 4 www.ebrd.com/transitionreport 10
 • 11. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 11 4 IZVRŠNI SAŽETAK POSLOVNA REGISTRACIJA PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Zasnivanje založnog prava na • Potrebno je dopuniti zakone o regi- • Ministarstva pravde FBIH i udjelima u društvu sa ograni- straciji na način da se predvidi moguć- RS čeniom odgvornošću (d.o.o.) nost registracije založnog prava na udjelima pri registarskim sudovima. FBiH FBiH • Nejasno definisanje slučajeva • Konkretnije definisati koje činjenice • Ministarstvo pravde FBIH koji mogu dovesti do prekida mogu dovesti do prekida postupka re- postupka registracije gistracije • Učešće notara u postupku regi- • Izmjeniti Zakon o notarima i propise o • Ministarstvo pravde FBIH stracije registraciji na način da se u potpunosti • Registarski sudovi reducira učešće notara u obradi osni- vačkih akta privrednih društava i utvr- đivanja njihovih statuta, kao i svih iz- mjena. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Dostupnost opštih informacija • Objaviti informacije o postupku regi- • Nadležni registarski sudovi o postupku registracije nije ade- stracije na web stranicama svih insti- • Nadležna ministarstva pra- kvatna tucija uključenih u postupak ili nazna- vde čiti kontakt detalje gdje se mogu do- biti potrebne informacije. • Nedosljednost u obradi zah- • Iz zakona i prakse izbaciti nepotrebno • Nadležni registarski sudovi tjeva za registraciju pri sudo- birokratisanje. • Nadležna ministarstva pra- vima vde • Primjena principa javnosti uvi- • Potrebno je putem WEB stranice sva- • Nadležni registarski sudovi da u sudski registar kog suda koji vodi registar privrednih subjekata omogućiti uvid u osnovne podatke o društvu. • Nepoštivanje zakonskih rokova • Potrebno je organizovati rad suda tako • Ministarstva pravde FBiH i i nepotrebno odugovlačenje pos- da kontinuirano pruža uslugu registra- RS tupka registracije cije. • Nadležni registarski sudovi 11
 • 12. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 12 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH FBiH • Termin konsultacija sa registra- • Obzirom da je zakazivanje termina za • Opštinski sud u Sarajevu cionim sudijama u Opštinskom konsultacije uobičajena praksa u dru- sudu Sarajevo gim sudovima, potrebno je ponovo uve- sti istu praksu i u Opštinski sud Sara- jevo. PRIVREMENI BORAVAK I RADNE DOZVOLE PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Radna dozvola ne može biti iz- • Postoje dva rješenja ovog problema: • Parlamentarna skupština data u specifičnim slučajevima (i) izmijeniti Zakon o kretanju i bo- BiH i Parlament FBiH bez potpisanog ugovora o radu ravku stranaca i azilu BiH, ili (ii) izmi- • Nadležna ministarstva jeniti Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH, RS FBiH, RS • Nepostupanje u skladu sa po- • Neophodno je da Služba za strance • Ministarstvo sigurnosti BiH zitivnim propisima po pitanju postupa u skladu sa Zakonom o kre- • Nadležna organizacijska Slu- trajanja postupka odobrenja i tanju i boravku stranaca i azilu BiH, te žba za poslove sa stranci- produženja privremenog bo- u skladu s tim odluči o zahtjevu za ma Ministarstva sigurnosti ravka odobrenje i produženje privremenog BiH boravka podnesenog izravno nadlež- noj organizacijskoj jedinici Službe u roku od 30 dana. FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Nedosljednost u sprovođenju • Stvoriti praksu međusobne komunika- • Ministarstvo sigurnosti BiH zakona i nekoordiniranost dr- cije i koordiniranog rada između Služ- • Nadležni sudovi žavnih organa i institucija u be za poslove sa strancima i sudova • Nadležna organizacijska Slu- razmjeni informacija nadležnih za registraciju poslovnih žba za poslove sa strancima subjekata. FBiH FBiH • Neusaglašenost zakona i pra- • Uskladiti Zakon o kretanju i boravku • Nadležna ministarstva kse vezano za postupak izda- stranaca i azilu BiH i Zakon o zapošlja- • Služba za zapošljavanje KS vanja radne dozvole prije odo- vanju stranaca FBiH po pitanju izda- 12
 • 13. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 13 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA brenja privremenog boravka u vanja radne dozvole, po prvi put, za KS (FBiH) strane državljanine. • Nepostupanje u skladu sa po- • Uskladiti praksu i postupati u skladu • Parlament FBiH zitivnim propisima po pitanju sa pozitivnim zakonskim propisima. • Ministarstvo rada i socijalne radnog vremena stranog držav- Druga mogućnost je usvajanje pravila politike FBiH ljanina u KS (FBiH) kojim će biti utvrđene donje granice • Služba za zapošljavanje KS trajanja punog radnog vremena stra- nog zaposlenika. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Zloupotreba postupka povodom • Potrebno je Zakonom onemogućiti na- • Ministarstvo pravde BiH prigovora protiv rješenja o iz- vedeno odugovlačenje sa naplatom • Nadležni sudovi vršenju potraživanja, a druga eventualna so- lucija bi bila onemogućiti iznošenje proizvoljnih i neosnovanih navoda u prigovorima. • Pravila vođenja i održavanja li- • Zakonom detaljno regulisati sam tok • Ministarstvo pravde BiH citacije nisu definisana licitacije, jer svaki sud određuje zase- • Ministarstva pravde FBiH i RS bno uslove i tok licitacije. • Nadležni sudovi • Različito tumačenje odredbe kod • Zakonom jasno definisati šta znači • Nadležni sudovi prodaje nepokretnosti odredba da se nepokretnost „može prodati bez ograničenja najniže ci- jene“. • Rok neprecizno definisan u obla- stima: o Namirenje izvršenja o Jasno definisati rok za namirenje tra- • Nadležni sudovi žioca izvršenja (15, 30 ili 60 dana). o Ročišta za diobu o Definisati konkretan rok u kojem sud • Nadležni sudovi mora zakazati ročište za diobu cijena. o Rješenje o namirenju o Odrediti konkretno rok i zamjeniti bez • Nadležni sudovi odlaganja sa 15 ili 30 dana 13
 • 14. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 14 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA • Nejasno definisano utvrđivanje • Jasnije definisati značenje „djelimičan • Parlamenti kantona/entiteta/ vrijednosti nepokretnosti iznos potraživanja povjerioca“, odno- Narodna skupština RS sno tačno naznačiti u kojem iznosu/ • Ministarstva pravde FBiH i procentu, (npr. 1/3 ili sl.) potraživanja RS se radi. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBIH i RS • Izvršenje na pokretnim stva- • Regulativom predvidjeti zabilježbu iz- • Nadležna ministarstva unu- rima (motorna vozila ) vršenja na putničkom motornom vo- trašnjih poslova FBiH i RS zilu kod nadležnog Ministarstva unu- • Nadležna ministarstva prav- trašnjih poslova u kartonu vozila, od- de FBiH i RS nosno u saobraćajnoj dozvoli. • Zloupotreba postupka utvrđi- • Urediti ove slučajeve na način da se • Nadležni sudovi vanja prodajne cijene obezbijedi mehanizam za spriječava- nje uočenih zloupotreba. • Različita praksa sudova prili- • Zakonom jasno definisati rješenje o • Ministarstvo pravde BiH kom donošenja rješenja o na- namirenju. mirenju • Nepotpune informacije o zadu- • Zakonom precizirati da su poslodavci • Nadležna ministarstva prav- ženju dužnika dužni navesti sva već postojeća zadu- de entiteta ženja radnika. • Vjerodostojna isprava obuhvata • Proširiti pojam vjerodostojne isprave • Nadležni sudovi račun i izvod iz poslovnih knji- na račun i izvod iz poslovnih knjiga na ga za sva pravna lica sva pravna lica, bez izuzetka. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Osnivanje ogranka/podružnice • Uskladiti Zakon FBiH sa Zakonom RS- • Ministarstvo industrije, ener- stranog pravnog lica a i BD i predvidjeti mogućnost osniva- getike i rudarstva FBiH nja ogranka/podružnice stranog prav- nog lica u FBiH. 14
 • 15. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 15 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH FBiH • Zabrana finansiranja kupovine • Finansiranje kupovine dionica/udjela • Komisija za vrijednosne pa- dionica preciznije regulisati u Zakonu o pri- pire FBiH vrednim društvima FBiH. • Sazivanje skupštine i objava • Prilagoditi član 242. Zakona FBiH, te • Komisija za vrijednosne pa- obavještenja navesti potrebni minimalni tiraž dnev- pire FBiH nog lista koji se izdaje u FBiH, a u kojem se objavljuje obavještenje o sazivanju skupštine. • Dostava materijala dioničarima • U navedenim slučajevima potrebno je • Komisija za vrijednosne pa- za skupštinu dioničara da podnosilac zahtjeva koji je ovlašten pire FBiH neposredno sazvati skupštinu dioni- čara bude obavezan utvrditi prijedloge odluka. • Stavljanje na raspolaganje ko- • Korigovati odredbu člana 247. Zakona • Komisija za vrijednosne pa- pije materijala dioničarima za FBiH i dodati odredbu prema kojoj se pire FBiH skupštinu dioničara svakom dioničaru na njegov zahtjev mora staviti na raspolaganje kopija spomenutih isprava. • Povjerenje članovima nadzor- • Korigovati odredbu člana 259. Zakona • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora FBiH, kojom se utvrđuje potreba sazi- pire FBiH vanja skupštine radi obaveznog izja- šnjavanja o povjerenju članovima nadzornog odbora po isteku dvogodiš- njeg mandata. • Dobna granica članova nadzor- • Zakonom produžiti starosnu granicu • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora za izbor članova nadzornog odbora na pire FBiH minimalno 70 godina. • Limitiranje imenovanja za člana • Izmjeniti odredbu člana 264., stav 1., • Komisija za vrijednosne pa- nadzornog odbora te od postojećeg ograničenja izuzeti pire FBiH povezana društva. 15
 • 16. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 16 Vijeće stranih investitora ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH FBiH • Upis i uplata dionica • Uskladiti tekstove Zakona o privrednim • Ministarstvo finansija FBiH društvima FBiH i Zakona o tržištu vri- • Komisija za vrijednosne pa- jednosnih papira FBiH na način da se pire FBiH Zakon o privrednim društvima FBIH poziva na Zakon o tržištu vrijednosnih papira FBIH, a ne određuje vremenski period. • Rok za podnošenje zahtjeva za • Uskladiti rokove između Zakona o pri- • Ministarstvo finansija FBiH odobravanje javne ponude dio- vrednim društvima FBiH i Zakona o tr- • Komisija za vrijednosne pa- nica žištu vrijednosnih papira FBiH na način pire FBiH da se Zakon o privrednim društvima FBIH poziva na rokove navedene u Zakonu o tržištu vrijednosnih papira FBIH. RS RS • Upisivanje prenosa prava iz ha- • Potrebno je iz obaveznog poravnanja • Ministarstvo finansija RS rtija od vrijednosti izuzeti prenose hartija od vrijednosti • Komisija za hartije od vri- nastale kao rezultat pogreške kod jednosti RS unosa naloga u berzanski sistem. • Nemogućnost upravljanja port- • Rješenje bi glasilo: „Berzanski posred- • Ministarstvo finansija RS feljom na drugim tržištima nik koji obavlja poslove upravljanja • Komisija za hartije od vri- portfeljom hartija od vrijednosti dužan jednosti RS je hartije od vrijednosti klijenata, ko- jima se trguje na tržištima van Repu- blike Srpske, držati na kastodi računu u svoje ime, a za račun klijenata Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Obavljanja brokerskih poslova • Omogućiti implementaciju principa re- • Ministarstva finansija FBiH i RS ciprociteta bankama i profesionalnim • Komisija za vrijednosne pa- posrednicima, koji imaju dozvolu za pire FBiH obavljanje poslova sa vrijednosnim • Komisija za hartije od vri- papirima u BiH, uz uvjet da se omo- jednosti RS 16
 • 17. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 17 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA gući potpuna kontrola nadležnim Komi- sijama nad radom profesionalnih po- srednika. RS RS • Problem objavljivanja prospekta • Uvođenjem pojma „preliminarnog pro- • Ministarstvo finansija RS spekta“ omogućilo bi se da se šira jav- • Komisija za hartije od vri- nost upozna sa kompanijom koja pla- jednosti RS nira da izda hartije od vrijednosti. POREZI PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Komplicirana procedura za pri- • Svi podaci o međunarodnim sporazu- • Ministarstvo finansija i tre- mjenu međunarodnih sporazu- mima da budu pohranjeni u jedinstve- zora BiH (BH MFT) ma za BiH nu bazu i javno dostupni. • Poreska uprava FBiH • Federalno ministarstvo fi- nansija • Ministarstvo finansija RS • Nejasne zakonske odredbe po- • Precizirati obavezu plaćanja doprinosa • Entitetska ministarstva fi- reza na dohodak i doprinosa za za socijalno osiguranje fizičkih lica sa nansija socijalno osiguranje fizičkih lica prebivalištem na teritoriju FBiH, RS i sa prebivalištem na teritoriju BD, a koji dohodak ostvaruju u drugoj FBiH, RS i BD, a koji dohodak administrativnoj jedinici, te harmoni- ostvaruju u drugoj administra- zacija Zakona. tivnoj jedinici • Neusklađenost Zakona o pore- • Izvršiti harmonizaciju propisa na nivou • Ministarstva finansija FBiH i zu na dohodak u pogledu pore- države. RS skih oslobađanja, visini ličnog odbitka na nivou entiteta i BD • Nejasne su zakonske odredbe • Precizno propisati način oporezivanja • Ministarstva finansija FBiH i za oporezivanje stranih držav- stranih fizičkih lica i prava na umanje- RS ljana koji su u radnom odnosu u nje poreske osnovice, a u FBiH razviti matičnoj zemlji a izaslani su u sistem registracije stranih fizičkih lica, BiH, a obaveze za socijalno osigu- koji će biti uvezan sa institucijama ov- ranje plaćaju u matičnoj zemlji laštenim za platni promet. 17
 • 18. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 18 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH I RS FBiH i RS • Povrat PDV-a licima koja ne- • Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV • Ministarstvo finansija i tre- maju uspostavljeno poslovanje detaljno pojasniti pravo na povrat zora BiH u BiH PDV, u skladu sa EU direktivama i ob- • Uprava za indirektno opo- javiti spisak zemalja iz kojih je moguć rezivanje BiH povrat PDV. • Izdavanje mišljenja od strane • Omogućiti podnošenje zahtjeva za iz- • Uprava za indirektno opo- Uprave za indirektno oporezi- davanje mišljenja na način da se mi- rezivanje BiH vanje BiH šljenje može tražiti u svim slučajevi- ma do momenta početka postupka kontrole. • Neefikasna prinudna naplata • Potrebno je dograditi postojeće enti- • Ministarstva finansija FBiH i preko dužnikovih bankovnih tetske zakone o platnim transakcijama RS računa (RS i FBiH) unošenjem mehanizama kojim bi svi bankovni računi jednog klijenta bili blokirani RS RS • POREZ NA DOBIT o Zakon nije jasno precizirao šta o Definisati u zakonu precizno gubitke/ o Ministarstvo finansija RS su realizovani dobici/gubici, pri- dobitke, prihode/rashode, koji ne ulaze o Poreska uprava RS hodi/rashodi, koji ne ulaze u u poreznu osnovicu. poresku osnovicu o Nije moguća amortizacija no- o Omogućiti amortizaciju, mjesec dana o Ministarstvo finansija RS vonabavljenih građevinskih ob- nakon stavljanja u upotrebu građevin- o Poreska uprava RS jekata skog objekta. o Nejednaka praksa oporeziva- o Ujednačiti zakonsku regulativu u po- o Ministarstvo finansija RS nja poslovnih jedinica koji gledu oporezivanja poslovnih jedinica o Poreska uprava RS imaju sjedište u drugom enti- u drugom entitetu i BD. tetu i BD • Programi fiskalnih kasa ne po- • Uskladiti Zakon o fiskalizaciji i Zakon • Ministarstvo trgovine i tur- državaju mogućnost davanja o trgovini, odnosno njihove pravilnike izma RS rabata i drugih trgovačkih po- i druge propise. • Ministarstvo finansija RS pusta u maloprodaji ili zahtije- vaju veoma složeno praćenje istog, što je u vremenu raču- nara postalo besmisleno 18
 • 19. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 19 BI J E L A K N JI G A GRAĐEVINSKE DOZVOLE PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo RS RS • Nejasan i nepotpun Zakon o ure- • Izvršiti izmjene Zakona o uređenju pro- • Zakonodavna i izvršna vlast đenju prostora i građenju RS stora i građenju tako da se mogu utvr- u RS diti jasne uzročno-posljedične veze pojedinih odredbi Zakona. FBiH, RS FBiH, RS • Zakonom nije definisan tret- • U Zakon o prostornom uređenju RS • Zakonodavna i izvršna vlast man telekomunikacionog sek- unijeti detaljnije odredbe o telekomu- u entitetima i kantonima tora nikacionoj infrastrukturi. U FBiH je po- trebno dodatno uskladiti zakone u okviru federalne strukture (FBiH i kan- toni). Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH FBiH • Prenos građevinske dozvole u • Relevantnim zakonima definisati uslo- • Zakonodavna i izvršna vlast Kantonu Sarajevo ve za prenos građevinske dozvole sa u FBiH i kantonima jednog na drugog investitora. Također, potrebno je donijeti novi Zakon o gra- đenju na nivou FBiH i Zakon na nivou kantona. FBiH, RS FBiH, RS • Neefikasna obrada zahtjeva • Važno je imati stručan, obrazovan i • Opštine u FBiH i RS odgovoran kadar koji može da iznese sve te promjene. U cilju poboljšanja bilo bi dobro oformiti i povezane elek- tronske baze. ZAKON O LIKVIDACIJI U FBIH I STEČAJ PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Nedorečenost procedure likvi- • U Zakonu o likvidaciji adekvatnije ure- • Parlament FBiH/NSRS dacije diti tok likvidacionog postupka, polo- • Ministarstva pravde FBiH i RS 19
 • 20. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 20 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA žaj, prava i obaveze likvidatora ili uni- jeti odredbu koja će omogućiti ade- kvatnu primjenu odredaba Zakona o stečajnom postupku na aspekte likvi- dacionog postupka koji nisu uređeni. • Nemogućnost uvida u listu dru- • Obaveza da se postupak likvidacije • Parlament FBiH/NSRS štava u postupku likvidacije u upisuje u registar društava i da za vri- • Ministarstva pravde FBiH i sudskom registru jeme likvidacije firma društva sadrži RS riječi „u likvidaciji“ trebala bi se regu- lisati Zakonom. • Kvalifikacija i certificiranje ste- • Specifičnim mjerama potrebnim za po- • Parlament FBiH/NSRS čajnih upravnika u BiH boljšanje povjerenja u provedbu ste- • Ministarstva pravde FBiH i čajnog zakona trebalo bi uključiti iz- RS mjenama i dopunama postojećeg za- kona postaviti neke minimalne razine iskustva, ali i određenu struku koja bi odgovarala prirodi posla stečajnog upravnika. • Tretman nepokretne imovine • U entitetskim stvarno-pravnim zako- • Parlament FBiH/NSRS društva nakon okončanja po- nima izričito propisati ovakvu moguć- • Ministarstva pravde FBiH i stupka likvidacije nost. RS • Različite prakse u sudovima po • U Zakon o likvidacionom postupku je • Parlament FBiH/ NSRS pitanju dostave dokumentacije potrebno uvrstiti listu sve dokumenta- • Ministarstva pravde FBiH i za likvidaciju cije koju je podnosilac prijedloga za RS otvaranje likvidacionog postupka du- • Nadležni sudovi žan dostaviti i precizno definisati kada se koji dokument mora dostaviti. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Različite prakse u sudovima po • Ujednačiti sudsku praksu po ovom pi- • Parlament FBiH/ NSRS pitanju podnošenje potvrde o tanju i relevantnim propisima defini- • Ministarstva pravde FBiH i izmirenju poreznih obaveza sati da porezna uprava ima isti položaj RS prilikom otvaranja procesa li- kao i ostali povjerioci društva u toku • Nadležni sudovi kvidacije likvidacije. 20
 • 21. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 21 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA • Sankcionisanje direktora koji na • Uvrstiti u Zakon o stečajnom postup- • Parlament FBiH/ NSRS vrijeme ne prijave stečaj firme ku, u izmjenama i dopunama, veću nov- • Ministarstva pravde FBiH i čanu, pa čak i krivičnu kaznu za direk- RS tore/upravitelje komapanija, kada na • Nadležni sudovi vrijeme ne prijave stanje stečaja • Uplata paušalnog iznosa od 5% • Uplata paušalnog iznosa troškova odr- • Parlament FBiH / NSRS od prodaje pokretnih i nepo- žavanja, bila bi jedino opravdana uko- • Ministarstva pravde FBiH i kretnih stvari u stečajnu masu liko je predmetna nepokretnost bila u RS posjedu stečajnog dužnika od otvara- nja stečajnog postupka pa do prodaje nekretnine pri čemu su svi troškovi održavanja padali na teret stečajnog dužnika. • Problem prava raspolaganja ne- • Precizirati na šta se odnosi pravo ra- • Parlament FBiH/NSRS kretninama u stečajnom pos- spolaganja, da li je to predaja u po- • Ministratsvo finansija i tre- tupku sjed ili sl. Zatim, potrebno je izvršiti zora BiH otklon kolizije Zakona o stečajnom po- • Ministarstva pravde FBiH i stupku i Zakona o PDV i pravnim po- RS sljedicama koje raspolaganje nosi. IZVOZ PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Izdavanje i priznavanje certifi- • Omogućiti potpisivanje bilateralnih spo- • Ministarstvo vanjske trgovi- kata u zemljama regiona i EU razuma sa susjednim zemalja (BiH, ne i ekonomskih odnosa BiH Hrvatska, Srbija, Crna Gora). Uza- • Institut za akreditiranje Bos- jamno priznavanje certifikata. ne i Hercegovine - BATA • Provedba konvencija TIR i ATA • Ministarstvo vanjske trgovine i eko- • Ministarstvo vanjske trgo- Carnet nomskih odnosa da hitno pripremi po- vine i ekonomskih odnosa trebne dokumente za ratifikaciju spo- BiH razuma o ATA Carnetu i krenuti u nje- govu primjenu. • Automatiziranje procesa dodje- • Ministarstvo prometa i komunikacija • Ministarstvo prometa i ko- ljivanja CEMT dozvola bi trebalo izmijeniti pravilnik kako bi munikacija BiH 21
 • 22. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 22 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA formulisao kompletan proces dodjelji- vanja CEMT dozvole. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • CARINE I PROBLEMI IZVOZNI- KA PRI CARINJENJU: o Čekanje na zeleni put – često o Automatizacijom ASYCUDA sistema, • Uprava za indirektno opo- traje i suviše dugo omogućiti automatsko prebacivanje rezivanje BiH na zeleni put, nakon 45 min. o Kratko radno vrijeme carine i o Organizovati rad carine 0-24h (ili bar • Uprava za indirektno opo- obaveza dostavljanja CP 2 sata od 7-21h) posebno u smislu kućnog rezivanje BiH prije isteka radnog vremena za carinjenja i skratiti rok za dostavu na odobrene izvoznike 0,5-max 1 sat prije isteka radnog vre- mena. o Previsoka cijena kod ispravke o Smanjiti cijenu na razumnu mjeru • Uprava za indirektno opo- CD (vrlo često zbog banalne (2,00-5,00KM) rezivanje BiH tehničke greške) o Pojedinačna uplata takse za o Omogućiti kolektivno popunjavanje • Uprava za indirektno opo- svaki izvoz stvara i dodatne mjesečne prijave sa samo jednom ta- rezivanje BiH bankarske troškove ksom ili bar kolektivnu uplatu svih taksi na jednoj uplatnici. o Prikupljanje primjerka 3 ex de- o Postavljanjem poštanskih sandučića • Uprava za indirektno opo- klaracije ovjerenog od strane na svim graničnim prelazima u koje bi rezivanje BiH nadležnog organa na granič- prevoznici ubacivali ovjerene primjer- nom prelazu i njeno podnoše- ke ex deklaracije nje nadležnoj instituciji je složen i komplikovan postupak, pogotovo za velike izvoznike 22
 • 23. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 23 5 PREPREKE ULAGANJU I zdanje Bijele knjige za 2010/11. godinu • Zakon o izvršnom postupku razmatra devet oblasti koje su značajne za • Zakon o privrednim društvima priliv investicija u zemlju. Teme predstav- • Zakon o tržištu vrijednosnih papira/ hartija ljene u ovoj publikaciji odražavaju iskustva sa • od vrijednosti kojima su se naše članice susretale u poslov- • Porezi nom okruženju. U pojedinim dijelovima samo • Građevinske dozvole su istaknuti problemi sa kojima su se naše čla- • Zakon o likvidaciji u FBIH i Stečaj nice suočavale u jednom entitetu, ali to ne znači • Izvoz da isti ili slični problemi nisu prisutni i u drugom entitetu ili Distriktu Brčko. Svako poglavlje sadrži, (i) narativni pregled ključnih problema i (ii) prezentaciju glavnih pre- Sljedeće oblasti su obuhvaćene: poruka za reformu i (iii) tabelu koja sadrži kra- • Poslovna registracija tak pregled problema, preporuka i institucija u • Privremeni boravak i radne dozvole toj oblasti. 23
 • 24. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 24
 • 25. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 25 6 SEKCIJE ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE Dostupnost opštih informacija o postupku registracije nije adekvatna* 6.1. POSLOVNA REGISTRACIJA FBIH I RS: PROBLEM Postupak registracije pravnih lica u BiH bi UVOD morao biti jednostavniji, brži i jeftiniji kako bi Zbog krize i usredotočenosti zemlje na iz- se generalno podstakla privreda, a naročito bore koji su se održali u oktobru 2010. godine, strane investicije. Donošenje Okvirnog zakona reforme poslovnog okruženja nastavljene su o registraciji poslovnih subjekata u BiH je imalo nešto sporijim tempom. za cilj uvođenje jednostavnog i brzog postupka Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona registracije poslovnih subjekata. Međutim, u o politici direktnih stranih ulaganja BiH, ukinuta praksi, pravna lica se još uvijek susreću sa pro- je obaveza stranih ulagača da svoja pojedina- blemima u postupku registracije, jer se propisi, čna ulaganja registruju pri Ministarstvu vanjske a naročito praksa, razlikuju u političko-teritori- trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Umjesto jalnim jedinicama BiH, a u nekim slučajevima i toga nadležni registracioni sudovi dužni su po u okviru istog suda, u zavisnosti od postupaju- službenoj dužnosti dostavljati Ministarstvu va- ćeg sudije. njske trgovine i ekonomskih odnosa BiH poda- Izmjena postojećih propisa je dugotrajan tke o registrovanim privrednim društvima sa proces, tako da bi bilo korisno kada bi sudovi/ elementom stranog ulaganja. relevantno ministarstvo pravde, pa čak i privre- Neophodni koraci za započinjanje poslovne dne komore, učinile javno dostupnim informa- aktivnosti u BiH zahtijevaju 12 proceduralnih cije vezane za postupak registracije pravnih postupaka, traju 60 dana, a troškovi iznose lica. Ove informacije bi trebale biti dostupne na 15,75% BND-a po glavi stanovnika, za svaki web stranicama suda, ministarstava ili privred- početak poslovanja u BiH. nih komora, te ažurirane po potrebi. Bitno je da U odnosu na prethodnu godinu, situacija se ove informacije budu dostupne i pregledne na u ovoj oblasti čak pogoršala iz razloga što je po- jednom mjestu kako bi se olakšao i vremenski stupak postao skuplji i kompleksniji, u prvom skratio proces prikupljanja informacija poput: redu zbog toga što odluke nadležnih organa pri- potrebne dokumentacije koja se prilaže sudu na vrednog društva moraju biti obrađene od strane uvid i razmatranje, visine taksi, kontakt detalji notara što produžava i čini skupljim sam proces i sl. registracije. Ne možemo odoljeti utisku da je Pored navedenog, bilo bi korisno navesti i učešće notara u ovom procesu registracije sa- zemlje koje su potpisnice Apostille konvencije i mo formalno i svodi na „prepisivanje” odluke one zemlje koje imaju potpisane bilateralne organa koju je tu odluku donio. ugovore sa BiH prema kojima Apostille ovjera I pored sprovedenih i započetih reformi u nije neophodna. ovoj oblasti i dalje ostaju mnoge prepreke na koje nailaze strani investitori, posebno kada je FBIH I RS: PREPORUKA u pitanju registracija njihovog poslovanja. Potrebno je objaviti informacije o postupku U nastavku, navedene su samo neke od pre- registracije na web stranicama svih institucija preka sa kojima se naše članice suočavaju u uključenih u postupak ukoliko web stranice po- okviru ove tematike. stoje, ili na oglasnim pločama institucija nazna- 25
 • 26. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 26 Vijeće stranih investitora čiti kontakt detalje odjela/osobe gdje se mogu vezani za rad društva, a nikako za prekršaje pri- dobiti potrebne informacije. Objavljivanje uput- vatne naravi. stava, i navođenje referentnih zakona, kao i svih informacija vezanih za proces registracije FBIH I RS: PREPORUKA značajno bi olakšalo upoznavanje stranaka sa Potrebno je dosljedno primijeniti zakone, a postupkom. iz zakona i prakse izbaciti nepotrebno birokra- Također, potrebno je usaglasiti uputstva za tisanje. Ukoliko stranka nije prvi put sudu do- prijavu registracije kod svih sudova i omogućiti stavila potpunu dokumentaciju uz prijavu, jednostavno unošenje informacija u uputstvo neophodno je da sud u jednom zaključku na- od strane krajnjih korisnika. vede sve propuste pri dostavi dokumentacije. Time bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje Nedosljednost u obradi zahtjeva za registraciju postupka uzrokovano činjenicom da se za isti pri sudovima* predmet u više navrata zahtijevaju različite FBIH I RS: PROBLEM vrste dopuna, iako se na sve nedostatke moglo Iako su Zakoni o registraciji privrednih sub- ukazati u jednom zaključku. jekata jasni i decidno navode dokumentaciju ko- ja je potrebna za registraciju poslovnog subjek- Primjena principa javnosti uvida u ta, često se u praksi zahtijevaju dodatni doku- sudski registar menti koji nisu zakonom predviđeni, ili čak su- FBIH I RS: PROBLEM dija donese oprečne zaključke u istom predmetu. Prema relevantnim zakonima podaci iz sud- Na primjer, došlo je do promjene direktora skog registra su javni i svako bez dokazivanja društva. Od stranke se zahtijeva da, pored pravnog interesa ima pravo izvršiti uvid u po- uvjerenja o nepostojanju neizmirenih novčanih datke upisane u sudski registar. prekršajnih kazni za društvo, dostavi i uvjerenje U praksi se princip uvida isključivo svodi na za osobu koja se razrješava dužnosti. Iako re- traženje podataka (izvoda i sl.) od samog sub- gulativa ne predviđa dostavljanje uvjerenja o jekta upisa. nekažnjavanju osobe koja se razriješava duž- nosti, u praksi se taj dokument zna zahtijevati. FBIH I RS: PREPORUKA Ovo je nepotrebno, tim prije, što osobe koje se Potrebno je putem web stranice svakog suda razrješavaju ne moraju raditi u duštvu u mo- koji vodi registar privrednih subjekata omogu- mentu brisanja iz sudskog registra. ćiti uvid u ove podatke (naziv privrednog sub- Ne vidimo razloga da se uvjerenje o nepla- jekta sa adresom, djelatnost, kapital i ovlaštena ćenim prekršajima trebaju odnositi na saobra- lica za zastupanje) ćajne i druge prekršaje nevezane za društvo, koje su pomenuta lica učinila u privatnom svoj- Zasnivanje založnog prava na udjelima u društvu stvu, kao građani vozači amateri (pogrešno sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) parkiranje i sl.). Osnov za ovo su zakoni o pre- FBIH I RS: PROBLEM kršajima FBiH i RS (član 80.) koje bi trebalo Registarski sudovi jedini vode evidenciju o modifikovati. Smatramo da ovim treba da budu udjelima u d.o.o., pa bi logično bilo da regi- obuhvaćeni samo prekršaji u kojima je društvu struju i zaloge na tim udjelima. Bilo je više po- i odgovornom licu u društvu izrečena odgova- kušaja da se takvi zalozi registruju na sudu, ali rajuća mjera u vezi sa prekršajima učinjenim u su ih sudovi odbijali, jer ne postoji izričita za- vršenju djelatnosti, odnosno službne dužnosti konska odredba koja to propisuje. Na ovaj način 26
 • 27. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 27 BI J E L A K N JI G A umanjena je pravna sigurnost, jer potencijalni lovnog subjekta, često se u praksi zahtijevaju kupci udjela ne mogu kroz javne knjige biti ino- dodatni dokumenti koji nisu zakonom predvi- frmisani o mogućim založnim pravima na udje- đeni, ili sudije zauzimaju različite stavove i do- lima za razliku od npr. kupaca dionica, jer nose različite zaključke, što za posljedicu dovodi entitetski registri papira/hartija od vrijednosti do nesigurnosti i neizvjesnosti u svakom poje- uspješno obavljaju zadatak registrovanja za- dinom postupku. Također, čest je slučaj da su- loga na dionicama. dija u istom predmetu u više navrata zahtijeva različite vrste izmjena, iako se na sve nedosta- FBIH I RS: PREPORUKA tke moglo ukazati u jednom zaključku. Na ovaj na- Potrebnio je dopuniti zakone o registraciji na čin se vještački produžavaju zakonski rokovi za za- način da se zalozi na udjelima vode u registar- vršetak registracije koji se računaju od momen- skim sudovima. ta podnošenja svih relevantnih dokumenata. Nepošivanje zakonskih rokova i nepotrebno FBiH i RS: PREPORUKA odugovlačenje postupka registracije Potrebno je organizovati rad suda tako da ko- FBiH i RS: PROBLEM ntinuirano pruža uslugu registracije. U slučaju Postupak upisa u registar poslovnih subje- odsustvovanja dužih od nekoliko dana registra- kata je prema zakonskoj definiciji hitan, jed- cioni predmeti trebaju biti dodjeljeni drugim su- noobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjek- dijama kako bi se ispoštovali zakonski rokovi. te osnovane u BiH kako od domaćih, tako i od Potrebno je dosljedno primijeniti zakone i stranih pravnih i fizičkih lica. tražiti dostavljanje samo dokumentacije koja je Shodno navedenom, Zakon o registraciji po- propisana, te ukoliko stranka nije prvi put sudu slovnih subjekata u FBiH i Zakon o registraciji dostavila potpunu dokumentaciju uz prijavu, poslovnih subjekata u RS, propisuju obavezu neophodno je da sudija u jednom zaključku na- nadležnih registarskih sudova da izdaju rješenje vede sve propuste pri dostavi dokumentacije. o registraciji u roku od pet dana od dana uredno Time bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje podnesene prijave. postupka. Nažalost, u praksi, ovaj zakonski rok se ne poštuje, te postupak registracije najčešće traje Nejasno definisanje slučajeva koji mogu dovesti od 5 – 20 dana za društva koja se prvi put re- do prekida postupka registracije* gistruju, dok postupak registracije statusnih FBiH: PROBLEM promjena u društvu traje i duže. Zakon o registraciji poslovnih subjekata FBiH Pored niza drugih faktora koji utiču na nepo- (član 55., stav 2. i 3.) predviđa da ako nadležni štivanje ovih zakonskih rokova, do nepotrebnog registarski sud posumnja u postojanje neke či- odugovlačenja postupka dovode i slučajevi u njenice od koje zavisi da li je zahtjev za upis u kojima se predmetni registracioni sudija nalazi registar u saglasnosti s tim ili drugim zakonima, na godišnjem odmoru/bolovanju/obuci/semi- a ukoliko je za utvrđivanje te činjenice nadležan naru/studijskom putovanju, a postupak regi- drugi sud, postupak registracije će biti prekinut stracije se usljed toga ne provodi i registracioni do donošenja pravosnažnog rješenja kojim je predmet stoji na čekanju. završen taj drugi postupak. U praksi je bilo slu- Isto tako, iako su Zakoni o registraciji pri- čajeva da se pomenuta odredba dosta široko vrednih subjekata jasni i decidno navode doku- tumači, te se postupak registracije prekidao i u mentaciju koja je potrebna za registraciju pos- slučajevima kada je društvo paralelno vodilo 27
 • 28. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 28 Vijeće stranih investitora parnični postupak koji nije bio povezan sa pred- potrebno je ponovo uvesti istu praksu i u Op- metnom statusnom promjenom. Imajući u vidu štinski sud Sarajevo. vrijeme potrebno za okončanje parničnog po- stupka, neosnovano prekidanje postupka regi- Učešće notara u postupku registracije stracije dovodi do nenadoknadivih gubitaka, FBIH: PROBLEM kao i poteškoća u svakodnevnim poslovnim ak- Članovi Vijeća smatraju da je učešće notara tivnostima društva. u obradi odluka privrednih subjekata nepotre- bno i svodi se na kopiranje odluka subjekta FBiH: PREPORUKA upisa. Postavlja se pitanje čemu toliki formali- Kako Zakonom nije precizirano od kojih či- zam i u čemu se sastoji intervencija notara koji njenica zavisi zahtjev za upis u registar, trebalo obrađuje npr. odluku o osnivanju nove poslo- bi konkretnije definisati koje činjenice mogu do- vnice (što je propisano zakonom) ili imenovanju vesti do prekida postupka registracije. ili razrješenju rukovodioca poslovnice u društvu koje ima 50 ili 100 takvih poslovnica (ovo nije Termin konsultacija sa registracionim sudijama propisano, ali se u praksi traži). Zašto bi odluka u Opštinskom sudu Sarajevo* obrađena od notara imala jaču pravnu snagu ili FBiH: PROBLEM bila na bilo koji način vjerodostojnija od odluke U Opštinskom sudu Sarajevo ukinut je ter- uprave društva koja imenuje rukovodioca u min za konsultacije koji privrednici smatraju svojoj poslovnici? U čemu se se sastoji značaj dragocjenim u slučajevima kada im donesena učešća notara npr. kod obrade odluke o pove- rješenja ili zaključci, kojima se nalaže dopuna ćanju kapitala u kojoj dioničko društvo obave- i/ili korekcija podnesene prijave i priložene do- zno dostavlja registarskom sudu potvrdu od kumentacije, nisu jasni ili kada je potrebno pro- depozitne banke da je kapital već uplaćen, itd. vjeriti generalni stav registarskog suda o pitanjima koja zakonima nisu jasno definisana, FBIH: PREPORUKA a za koja ne postoji značajna sudska praksa. Izmjeniti Zakon o notarima i propise o regi- straciji na način da se u potpunosti reducira FBiH: PREPORUKA učešće notara osim kod ovjere potpisa lica ov- Obzirom da je zakazivanje termina za kon- laštenih za zastupanje. sultacije uobičajena praksa u drugim sudovima, KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Dostupnost opštih informacija • Potrebno je objaviti informacije o po- • Nadležna ministarstva prav- o postupku registracije nije adek- stupku registracije na web stranicama de vatna svih institucija uključenih u postupak • Nadležni registarski sudovi ukoliko web stranice postoje, ili na oglasnim pločama institucija naznačiti kontakt detalje odjela/osobe gdje se mogu dobiti potrebne informacije. Ta- kođer, potrebno je usaglasiti uputstva za prijavu registracije kod svih sudova i omogućiti jednostavno unošenje in- 28
 • 29. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 29 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA formacija u uputstvo od strane kraj- njih korisnika. • Nedosljednost u obradi zahtje- • Potrebno je dosljedno primijeniti za- • Nadležna ministarstva pra- va za registraciju pri sudovima kone. Ukoliko stranka nije prvi put vde sudu dostavila potpunu dokumenta- • Nadležni registarski sudovi ciju uz prijavu, neophodno je da su- dija u jednom zaključku navede sve propuste pri dostavi dokumentacije. Time bi se izbjeglo nepotrebno odu- govlačenje postupka uzrokovano či- njenicom da se za isti predmet u više navrata zahtijevaju različite vrste iz- mjena, iako se na sve nedostatke moglo ukazati u jednom zaključku. • Primjena principa javnosti upi- • Potrebno je putem WEB stranice sva- • Nadležni registarski sudovi sa u sudski registar kog suda koji vodi registar privrednih subjekata omogućiti uvid u ove poda- tke. (naziv sa adresom, djelatnost, kapital i ovlaštena lica za zastupanje). • Zasnivanje založnog prava na • Potrebno je dopuniti zakone o regi- • Ministarstva pravde FBiH i udjelima u društvu sa ograni- straciji na način da se zalozi na udje- RS čeniom odgvornošću (d.o.o.) lima vode u registarskim sudovima. • Nepoštivanje zakonskih rokova • Potrebno je organizovati rad suda tako • Ministarstva pravde FBiH i i nepotrebno odugovlačenje pos- da kontinuirano pruža uslugu registra- RS tupka registracije cije. U slučaju odsustvovanja dužih od • Nadležni registarski sudovi nekoliko dana registracioni predmeti trebaju biti dodjeljeni drugim sudi- jama kako bi se ispoštovali zakonski rokovi. Potrebno je dosljedno primije- niti zakone i tražiti dostavljanje samo dokumentacije koja je propisana. • Nejasno definisanje slučajeva • Kako Zakonom nije precizirano od • Ministarstvo pravde FBiH koji mogu dovesti do prekida kojih činjenica zavisi zahtjev za upis u postupka registracije registar, trebalo bi konkretnije defini- sati koje činjenice mogu dovesti do prekida postupka registracije. 29
 • 30. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 30 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Termin konsultacija sa regi- • Obzirom da je zakazivanje termina za • Opštinski sud u Sarajevu stracionim sudijama u Opštin- konsultacije uobičajena praksa u dru- skom sudu Sarajevo gim sudovima, potrebno je ponovo uvesti istu praksu i u Opštinski sud Sarajevo. • Učešće notara u postupku regi- • Izmjeniti Zakon o notarima i propise o • Ministarstva pravde FBiH stracije registraciji na način da se u potpunosti • Registarski sudovi reducira učešće notara, osim kod ovjere potpisa lica ovlaštenih za za- stupanje. 30
 • 31. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 31 BI J E L A K N JI G A 6.2. PRIVREMENI BORAVAK I procedura izdavanja radnih dozvola i premostiti RADNE DOZVOLE postojeće stanje, neusaglašenosti Zakona o za- pošljavanju stranaca FBiH sa Zakonom o kreta- UVOD nju i boravku stranaca i azilu BiH. Stupanjem na snagu Zakona o kretanju i bora- Nepostupanje u skladu sa pozitivnim propi- vku stranaca i azilu BiH5 i relevantnih podzakon- sima po pitanju trajanja postupka odobrenja i skih akata6, te Zakona o zapošljavanju stranih produženja privremenog boravka od strane državljana i lica bez državljanstva RS7 proces Službe za strance predstavlja i u 2010. godini dobivanja privremenog boravka i radne dozvole za otežavajuću okolnost. strane državljane je olakšan u određenim seg- Rezimirajući sve probleme koji su navedeni mentima i u zavisnosti od entiteta u kojem stra- u prošlogodišnjem izdanju Bijele knjige u sekciji ni državljanin podnosi zahtjev za radnu dozvolu. Privremeni boravak i radne dozvole za strance Parlament FBiH nije usvojio predložene iz- u BiH, a koji se odnose na nedosljednost u spro- mjene i dopune Zakona o zapošljavanju stra- vođenju zakona i nekoordiniranost državnih or- naca FBiH8, tako da važeći Zakon o zapo- gana i institucija u razmjeni informacija, šljavanju stranaca FBiH nije usklađen sa Zako- specifične slučajeve u kojima radna dozvola ne nom o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH. može biti izdata bez potpisanog ugovora o radu, Kao poboljšanje u radu nadležnih institucija neusaglašenost zakona i prakse u vezi sa po- koji rade na izdavanju radne i boravišne dozvole stupkom izdavanja radne dozvole prije odobre- u 2010.godini navodi se da Služba za zapošlja- nja privremenog boravka u BiH i nepostupanje vanje KS i Služba za strance u postupku pro- 9 u skladu sa pozitivnim propisima po pitanju rad- duženja privremenog boravka prihvataju da se nog vremena stranog državljanina, možemo za- dostavi ovjerena kopija izvoda iz sudskog regi- ključiti da navedeni problemi su i dalje aktuelni stra poslovnih subjekata umjesto ovjerenih ko- i samim time su sastavni dio i ovogodišnjeg iz- pija svih rješenja o registraciji poslovnog danja Bijele Knjige za 2010/2011. godinu. subjekta. Isto tako pozitivna mjera poboljšanja Niže su navedeni problemi sa kojima se su- je činjenica da Službi za strance u postupku sreću članice VSIa, kao i preporuke za unapri- produženja privremenog boravka dovoljno je jeđenje postupka, počevši od novih problema u dostaviti uvjerenje da se protiv stranca ne vodi 2010. godini koji glase kao što slijedi: krivični postupak, koju izdaje nadležni sud prema boravištu stranca u BiH, pa se s tim u ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE vezi uvjerenje o nekažnjavanju, koje izdaje na- dležni MUP, ne dostavlja, što je ranije bio slučaj. PRIVREMENI BORAVAK Zavod za zapošljavanje FBiH, u saradnji sa Nepostupanje u skladu sa pozitivnim propisima deset kantonalnih službi za zapošljavanje, po- po pitanju trajanja postupka odobrenja i produ- krenuo je inicijativu izrade zajedničke proce- ženja privremenog boravka dure za izdavanje radnih dozvola, koja će na FBiH i RS: PROBLEM jedinstven način regulisati ovu precuduru na te- Iako član 60. stav 6. Zakona o kretanju i bo- ritoriji cijele FBiH. Na ovaj način će se unificirati ravku stranaca i azilu BiH predviđa da Služba za 5 Službeni list BiH, broj 36/08. 6 Pravilnik o ulasku i boravku stranaca, Službeni list BiH, broj 81/08. 7 Službeni glasnik RS, broj 24/09. 8 Službene novine FBiH, broj 8/99. 9 Ministarstvo sigurnosti BiH. 31
 • 32. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 32 Vijeće stranih investitora strance rješenjem odlučuje o zahtjevu za odo- strovanog pravnog lica. U praksi dolazi do pro- brenje i produženje privremenog boravka, te puštanje državnih institucija da postupe u dostavlja ga stranci što prije, a najkasnije u skladu sa ovim Zakonima i da razmjenjuju in- roku od 60 dana od dana podnošenja urednog formacije. Dosadašnje iskustvo nije pokazalo da zahtjeva ako je zahtjev podnesen posredstvom nadležni sudovi poštuju ili slijede ovu praksu DKP-a BiH, a u roku od 30 dana ako je zahtjev koja je i zakonska obaveza. Time bi se izbjegla podnesen izravno nadležnoj organizacijskoj je- obaveza dostavljanja ovjerenih kopija rješenja dinici Službe, u praksi rješavanje zahtjeva o o registraciji poslovnog subjekta ili izvoda iz odobrenju ili produženju boravka podnesenog sudskog registra poslovnih subjekata koja su izravno nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe već prethodne godine/godina dostavljeni Službi najčešće traje duže od 30 dana. za strance. FBiH i RS: PREPORUKA FBiH i RS: PREPORUKA Neophodno je da Služba za strance postupa Služba za poslove sa strancima je već formi- u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stra- rala pojedine registre stranih lica i u njih unijela naca i azilu BiH, te u skladu s tim odluči o zah- podatke koji se odnose na njihov položaj u pra- tjevu za odobrenje i produženje privremenog vnim licima. U skladu s tim, potrebno je stvoriti boravka podnesenog izravno nadležnoj organi- praksu međusobne komunikacije i koordinira- zacijskoj jedinici Službe u roku od 30 dana. nog rada između Službe za poslove sa stran- cima i sudova nadležnih za registraciju poslov- Nedosljednost u sprovođenju zakona i nekoordi- nih subjekata. Sudovi su Zakonom obavezni do- niranost državnih organa i institucija u razmjeni stavljati potpune informacije o registraciji/iz- informacija* mjeni podataka nadležnoj Službi za strance. FBiH i RS: PROBLEM Time bi se izbjegla obaveza dostavljanja ovje- Prilikom produženja odobrenja za privremeni renih kopija rješenja o registraciji poslovnog boravak strani državljanin je obavezan Službi za subjekta ili izvoda iz sudskog registra poslovnih strance dostaviti ovjerene kopije dokumenata subjekata koja su već prethodne godine/godina koje su već dostavljene prethodne godine/go- dostavljeni Službi za strance. dina. Istovremeno, član 86. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH nalaže da je oba- RADNA DOZVOLA veza suda nadležnog za registraciju poslovnih Radna dozvola ne može biti izdata u specifičnim subjekata da odmah, a najkasnije u roku od slučajevima bez potpisanog ugovora o radu* sedam dana od dana registracije poslovnog FBiH i RS: PROBLEM subjekta, odnosno izmjene podataka, automat- Na međunarodnim tenderima za građevin- ski dostavi Službi za poslove sa strancima pot- ske i montažerske radove koje raspisuju pravna pune informacije o registraciji/izmjeni podataka. lica iz BiH u najvećem broju slučajeva poslove Promjene u registru poslovnih subjekata koje dobivaju strana pravna lica koja nemaju sje- se navode u Zakonima o registraciji poslovnih dište u BiH. Razlog tome je da za specifične in- subjekata (BiH, FBiH, RS i BD)10 odnose se na: dustrije u BiH nema kvalifikovane radne snage, promjene vlasnika udjela/dionica, članova upra- te se javlja potreba za angažmanom stranih dr- ve/prokurista i članova nadzornog odbora regi- žavljana čije je znanje potrebno pri implemen- 10 Službeni glasnik BiH, broj 42/04, Službene novine FBiH 27/05, 68/05 i 43/09, Službeni glasnik RS, 42/ 05, Službeni glasnik BD,br.15-05 B. 32
 • 33. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 33 BI J E L A K N JI G A taciji tih projekata. Projekti mogu trajati i ne- menog boravka, te tako poslodavac može po- koliko godina i za vrijeme njihovog trajanja krenuti proceduru izdavanja radne dozvole. strana pravna lica u BiH angažuju vlastite ka- Član 7. Zakona o zapošljavanju stranaca FBiH i drove, strane državljane, koji posjeduju speci- praksa Službe za zapošljavanje KS nalažu da se fične vještine. Da bi ovi zaposlenici stranog u postupku izdavanja radne dozvole po prvi put pravnog lica, koji u BiH ostaju duže od 3 mje- treba dostaviti potvrda o prijavi mjesta bo- seca, mogli dobiti radnu dozvolu Zakon o zapo- ravka, što je navedeno i na formalnom obra- šljavanju stranaca FBiH propisuje da oni moraju scu11 zahtjeva za izdavanje radne dozvole kod prethodno zaključiti ugovor o radu sa poslodav- Službe. S tim u vezi, u decembru 2008. godine, cem u BiH. Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH dosta- vilo je dokument12 svim kantonalnim službama FBiH i RS: PREPORUKA za zapošljavanje navodeći: “Federalno ministar- U drugim zemljama postoji mogućnost izda- stvo rada i socijalne politike smatra da se do vanja radne dozvole po osnovu izaslanja/deta- usklađivanja Zakona o zapošljavanju stranaca šmana iz matične zemlje gdje strani državljanin primjenjuju odredbe Zakona o kretanju i bo- ima zasnovan stalni radni odnos, a po potrebi ravku stranaca i azilu kako u slučaju izdavanja može biti angažovan na projektima koje nje- radne dozvole prije odobrenja privremenog bo- gova kompanija realizuje u drugoj zemlji. Po- ravka tako i u slučaju izuzetaka od posjedova- stoje dva rješenja ovog problema: (i) izmijeniti nja iste”. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH član 84. stav o. tako da on glasi „stranci koji FBiH: PREPORUKA obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu Potrebno je uskladiti Zakon o kretanju i bo- i servis mašina ili opreme, ako njihov rad ne ravku stranaca i azilu BiH i Zakon o zapošljava- traje duže od 6 mjeseci neprekidno niti duže nju stranaca FBiH po pitanju izdavanja radne ukupno od dvije godine sa prekidima“, ili (ii) iz- dozvole po prvi put za strane državljanine. U mijeniti Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH i prelaznom periodu potrebno je da Služba za za- dozvoliti izdavanje radne dozvole u BiH po pošljavanje KS postupa u skladu sa dokumen- osnovu uvjerenja o privremenom izaslanju iz tom dostavljenim od strane Ministarstva rada i matične zemlje koje izdaje nadležno Ministar- socijalne politike FBiH. stvo rada bez da strano lice mora prethodno za- ključiti ugovor o radu sa poslodavcem u BiH. Nepostupanje u skladu sa pozitivnim propisima po pitanju radnog vremena stranog državljanina Neusaglašenost zakona i prakse vezano za po- u KS* stupak izdavanja radne dozvole prije odobrenja FBiH: PROBLEM privremenog boravka u KS* U dosadašnjoj praksi Služba za zapošljava- FBiH: PROBLEM nje KS odbijala je produžiti radnu dozvolu stra- Članovi 77. i 80. Zakona o kretanju i bo- nom državljaninu čije puno radno vrijeme traje ravku stranaca i azilu BiH ne predviđaju potrebu manje od 40 sati sedmično. Stranac može dobiti da strani državljanin prvo mora doći lično u BiH radnu dozvolu na radno vrijeme od 20 sati sed- i prijaviti svoj boravak da bi pokrenuo postupak mično samo ukoliko će preraspodjela njegovog dobivanja radne dozvole prije odobrenja privre- radnog vremena biti takva da će obavljati po- 11 http://www.juszzks.com.ba/ba/zahtjev-za-izdavanje-radne-dozvole.html 12 Dopis broj 03-34/10-1979/08. 33
 • 34. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 34 Vijeće stranih investitora slove na dva različita radna mjesta u dvije raz- kona o radu FBiH13, kojim su regulisani radni ličite države. U odluci koju će osnivač donijeti, odnosi, predviđa da puno radno vrijeme zapo- a u kojoj će biti izvršena preraspodjela radnog slenika ne može biti duže od 40 sati sedmično, vremena stranog državljanina, mora biti poja- što predstavlja gornju granicu trajanja punog šnjeno da je njegovo fizičko prisustvo na rad- radnog vremena. Puno radno vrijeme ne može nom mjestu moguće i logično u obje države. biti duže od 40 sati sedmično, ali nema smetnje Pored navedenog, neophodno je dostaviti do- da se ono kolektivnim ugovorom, pravilnikom o kaze o zaposlenju u drugoj državi. Prijava stra- radu ili ugovorom o radu utvrdi u kraćem traja- nog državljanina koji je dobio radnu dozvolu nju. Ne postoji zakonsko ograničenje da puno vrši se na 20 sati sedmično samo ukoliko su do- radno vrijeme traje i manje od 40 sati sedmi- stavljeni dokazi da je strani državljanin zapo- čno, jer regulisanje ovog pitanja je u isključivoj slen i u inostranstvu. Ukoliko se dokaz ne nadležnosti poslodavca. dostave, prijava se mora izvršiti na 40 sati sed- mično. FBiH: PREPORUKA Navedena praksa je u suprotnosti sa pozitiv- Neophodno je uskladiti praksu i postupati u nim propisima. Zakonom o zapošljavanju stra- skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. naca FBiH nije određeno radno vrijeme na koje Druga mogućnost je usvajanje pravila kojim će zaposlenik strani državljanin mora biti angažo- biti utvrđene donje granice trajanja punog rad- van kako bi dobio radnu dozvolu. Član 29. Za- nog vremena stranog zaposlenika. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Nepostupanje u skladu sa po- • Neophodno je da Služba za strance • Ministarstvo sigurnosti BiH zitivnim propisima po pitanju postupa u skladu sa Zakonom o kretanju • Nadležna organizacijska Služ- trajanja postupka odobrenja i i boravku stranaca i azilu BiH, te u skla- ba za poslove sa strancima produženja privremenog bo- du s tim odluči o zahtjevu za odobrenje Ministarstva sigurnosti BiH ravka i produženje privremenog boravka pod- nesenog izravno nadležnoj organizacij- skoj jedinici Službe u roku od 30 dana • Nedosljednost u sprovođenju • Potrebno je stvoriti praksu međusobne • Ministarstvo sigurnosti BiH zakona i nekoordiniranost dr- komunikacije i koordiniranog rada iz- • Nadležni sudovi žavnih organa i institucija u među Službe za poslove sa strancima • Nadležna organizacijska Slu- razmjeni informacija i sudova nadležnih za registraciju po- žba za poslove sa strancima slovnih subjekata Ministarstva sigurnosti BiH • Radna dozvola ne može biti iz- • Postoje dva rješenja ovog problema: • Parlamentarna skupština BiH data u specifičnim slučajevima (i) izmijeniti Zakon o kretanju i bo- i Parlament FBiH bez potpisanog ugovora o radu ravku stranaca i azilu BiH član 84., ili • Nadležna ministarstva (ii) izmijeniti Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH i dozvoliti izdavanje radne dozvole u BiH po osnovu uvje- 13 Službene novine FBiH, broj 43/99. 34
 • 35. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 35 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA renja o privremenom izaslanju iz ma- tične zemlje koje izdaje nadležno Mi- nistarstvo rada bez da strano lice mora prethodno zaključiti ugovor o radu sa poslodavcem u BiH • Neusaglašenost zakona i pra- • Potrebno je uskladiti Zakon o kretanju • Nadležna ministarstva kse vezano za postupak izda- i boravku stranaca i azilu BiH i Zakon • Služba za zapošljavanje KS vanja radne dozvole prije odo- o zapošljavanju stranaca FBiH po pi- brenja privremenog boravka u tanju izdavanja radne dozvole po prvi BiH put za strane državljanine. U prelaz- nom periodu potrebno je da Služba za zapošljavanje KS postupa u skladu sa dokumentom dostavljenim od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH • Nepostupanje u skladu sa po- • Neophodno je uskladiti praksu i postu- • Parlament FBiH zitivnim propisima po pitanju pati u skladu sa pozitivnim zakonskim • Ministarstvo rada i socijalne radnog vremena stranog dr- propisima. Druga mogućnost je usva- politike FBiH žavljanina janje pravila kojim će biti utvrđene • Služba za zapošljavanje KS donje granice trajanja punog radnog vremena stranog zaposlenika 35
 • 36. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 36 Vijeće stranih investitora 6.3. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU ispravi zahtijevati da sud, prije donošenja rje- šenja o izvršenju, traži od samog izvršenika i UVOD drugih lica da sudu dostave podatke o imovini U BiH izvršni postupak je regulisan zakonima o izvršenika. Takva mogućnost nije predviđena izvršnom postupku koji su donešeni na nivou enti- ukoliko se prijedlog za izvršenje zasniva na vje- teta i to: Zakon o izvršnom postupku FBiH (“Služ- rodostojnoj ispravi, iż čega proizlazi da tražilac bene novine FBiH” broj 32/03 i 33/06), Zakon o izvršenja ne može zahtijevati od suda da od iz- izvršnom postupku RS (“Službeni glasnik RS” broj vršenika i drugih lica traži informacije o izvrše- 59/03, 85/03 i 64/05) i Zakon o izvršnom postup- nikovoj imovini. U praksi se vjerodostojne ku Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrik- isprave često koriste za pokretanje izvršnog po- ta” broj 8/00, 1/01, 5/02, 8/03, 19/07 i 2/08). stupka (posebno mjenica). Međutim, iako je ova materija regulisana na entitetskom nivou, tekst sva tri gore pomenuta FBIH I RS: PREPORUKA zakona je skoro identičan. Naime, u pitanju su Potrebno je proširiti Zakon i pored izvršnih samo neznatne razlike između navedenih enti- obuhvatiti i vjerodostojne isprave kod postupka tetskih zakona. utvrđivanja dužnikove imovine. Izvršni postupak u BiH još nema pažnju koju zaslužuje, a jedan je od velikih problema i sa- Zloupotreba postupka povodom prigovora protiv mih institucija. Problem je u velikom broj neri- rješenja o izvršenju* ješenih predmeta, koji raste iz godine u godinu, FBIH I RS: PROBLEM umjesto da se smanjuje, čak i ako se izuzmu Član 50. Zakona određuje da u slučaju kada tzv. komunalni predmeti. je rješenje o izvršenju doneseno na osnovu vje- Obzirom da je po svojoj prirodi izvršni postu- rodostojne isprave izvršenik može prigovorom pak – hitni postupak, rokovi i njihova sprovedba, pobijati takvo rješenje, pri čemu prigovor mora predstavljaju istovremeno jedan od glavnih pro- biti „obrazložen“. Stav 4. ovog člana određuje blema Zakona o izvršnom postupku (u daljem da, ako se rješenje o izvršenju pobija u potpu- tekstu Zakon), jer se u pravilu ne poštuju. nosti ili samo u dijelu kojim je utvrđeno posto- Samo kao primjer, navodi se da je Sud po janje potraživanja, prijedlog za izvršenje će se pravilu dužan da o prijedlogu za izvršenje odluči smatrati tužbom, u kojem slučaju će sud postu- u roku od osam dana, a o prigovoru u roku od pati po odredbama parničnog postupka, što 15 dana od dana ispunjavanja uvjeta da se o praktično znači da će se predmet uputiti parnič- prigovoru odluči (Zakon FBiH). nom odjeljenju na rješavanje. Prema stavu 5. U nastavku teksta su identifikovani neki od istog člana, ukoliko izvršenik uloži ovakav pri- nedostataka Zakona o izvršnom postupku i u govor sud će odgoditi izvršenje i nastavit će ga FBiH i RS na koje ukazuju članice VSI. na prijedlog tražioca izvršenja tek nakon pravo- snažnosti rješenja ukoliko tražilac izvršenja ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE: uspije sa tužbom. Ovakvo zakonsko rješenje u praksi se pokazalo neadekvatnim budući da Utvrđivanje dužnikove imovine ne obuhvata vje- ostavlja prostora dužnicima da ulaganjem ne- rodostojnu ispravu* osnovanih prigovora odgađaju plaćanje oba- FBIH I RS: PROBLEM veza, te nepotrebno produžavaju sudske proce- Prema Zakonu tražilac izvršenja može u pri- se. Naime, zakon ne precizira na koji način i u jedlogu za izvršenje koje se zasniva na izvršnoj kojoj mjeri prigovor mora biti obrazložen tako 36
 • 37. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 37 BI J E L A K N JI G A da dužnik, odnosno izvršenik, u prigovoru može datom na zapisnik da se nepokretnost može iznositi bilo kakve navode bez obzira na njihovu prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one osnovanost ili tačnost. Ovakvo zakonsko rješe- navedene u određenim stavovima Zakona. U nje je posebno neprimjereno u slučaju mjenice praksi često dolazi do zloupotrebe i unaprijed i čeka, čija je svrha upravo brza naplata potra- dogovorenih licitacija između rangiranih lica. živanja. FBiH i RS: PREPORUKA FBIH I RS: PREPORUKA Potrebno je urediti ove slučajeve na način da Potrebno je Zakonom onemogućiti navedeno se obezbijedi mehanizam za spriječavanje uo- odugovlačenje sa naplatom potraživanja, pr- čenih zloupotreba. venstveno u slučaju mjenice i čeka, na primjer, tako što se u slučaju ulaganja prigovora na rje- Izvršenje na pokretnim stvarima* šenje o izvršenju izvršni postupak neće obusta- FBIH I RS: PROBLEM viti već će se izvršenik (a ne tražilac izvršenja) Kod izvršenja na pokretnim stvarima u pra- uputiti na parnicu. Druga eventualna solucija bi ksi se često dešava da izvršenik, kako bi izbje- bila da se izvršeniku onemogući iznošenje gao izvršenje, otuđi pokretnu stvar. Konkretno, proizvoljnih i neosnovanih navoda u prigovo- ovaj problem se u praksi najčešće javlja kod iz- rima tako što će se ograničiti da u parničnom vršenja nad motornim vozilima. Da bi izbjegao postupku mogu isticati samo navode koji su na- vraćanje duga, tuženi može prodati motorno vedeni u prigovoru. vozilo prije postupka namirenja i na taj način izbjeći izvršavanje svojih obaveza prema tra- Nejasno definisano utvrđivanje vrijednosti ne- žiocu izvršenja. pokretnosti* FBIH I RS: PROBLEM FBiH i RS: PREPORUKA Zakon predviđa da lica koja imaju pravo da Regulativom bi trebalo predvidjeti zabilježbu budu namirena iz prodajne cijene nepokretnosti izvršenja na putničkom motornom vozilu kod mogu predložiti da se izvršenje obustavi ako nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova u utvrđena vrijednost nepokretnosti ne pokriva ni kartonu vozila, odnosno u saobraćajnoj dozvoli. djelimično iznos potraživanja tražioca izvršenja. Tako bi se izbjegla prodaja vozila prije namire- U praksi pojam „djelimičan iznos potraživanja“ do- nja tražioca izvršenja, kao i mogućnost fakti- vodi do različitog tumačenja od strane sudova. čkog otuđenja vozila putem davanja punomoći drugim licima. FBIH I RS: PREPORUKA Da bi se otklonile nedoumice oko obustave Pravila vođenja i održavanja licitacije nisu defi- izvršenja neophodno je jasnije definisati znače- nisana* nje „djelimičan iznos potraživanja povjerioca“, FBIH I RS: PROBLEM odnosno tačno naznačiti u kojem iznosu/pro- Zakonom je regulisan način prodaje i ročište centu potraživanja se radi, npr. 1/3 ili sl. za nadmetanje i prodaju, ali članovi Zakona ne sadrže odredbe o pravilima vođenja i održava- Zloupotreba postupka utvrđivanja prodajne cijene nja licitacije. U praksi se dešava da od pet zain- FBiH i RS: PROBLEM teresovanih kupaca pojave se tri „kupca” koji Zakon propisuje da se lica koja se namiruju odmah ponude cijenu koja je znatno iznad pro- u postupku prodaje mogu sporazumjeti izjavom cijenjene vrijednosti. Prilikom formiranja liste 37
 • 38. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 38 Vijeće stranih investitora tri najpovoljnija ponuđača, ponude ostalih ku- Nepotpune informacije o zaduženju dužnika* paca se ne uzimaju u obzir. Kasnije tri najpo- FBIH I RS: PROBLEM voljnija ponuđača odustaju od kupovine i sud Zakonima je propisano da dužnik može ovje- kod trećeg ročišta donosi rješenje o obustavi renom ispravom dati saglasnost da se, radi na- postupka izvršenja sa svim posljedicama po- plate potraživanja povjerioca, zaplijeni dio novnog pokretanja izvršnog postupka (npr. za- njegove plate i da se isplati neposredno povje- stara). riocu na način određen u toj ispravi. Takva ispra- va ima pravno dejstvo rješenja o izvršenju (ovjere- FBiH i RS: PREPORUKA na i poslana preporučeno s povratnicom). Pra- Da bi se izbjegle zloupotrebe postupka lici- ksa je potvrdila kao najveći problem, osim u slu- tacije, potrebno je Zakonom detaljno regulisati čajevima kad poslodavci jednostavno ne postu- sam tok licitacije, jer svaki sud određuje zase- paju po saglasnosti, da poslodavci ovjeravaju bno uslove i tok licitacije. potvrde o plati za neograničen broj zaduženja jednog radnika te da prilikom svakog novog za- Različito tumačenje odredbe kod prodaje nepo- duženja ne daju novom povjeriocu informaciju kretnosti* o već postojećem zaduženju. To stvara situaciju FBIH I RS: PROBLEM da i povjerilac koji je prvi dobio potvrdu o plati i Zakon navodi da na trećem ročištu „nepo- ovjerenu saglasnost, u slučaju aktiviranja saglas- kretnost se može prodati bez ograničenja naj- nosti, ne može istu realizovati jer su naknadne sa- niže cijene“. Sudovi različito tumače ovu odred- glasnosti već došle na prinudnu naplatu. Situa- bu, gdje se ponekad dozvoljava kupovina za cija se još komplikuje sa žirantima (potencijalna 1,00 KM, a nekada ne. obaveza koja, kad se aktivira, postaje stvarna). FBiH i RS: PREPORUKA FBiH i RS: PREPORUKA Potrebno je Zakonom jasno definisati šta Potrebno je da se Zakonom precizira da su znači odredba da se nepokretnost „može pro- poslodavci dužni, u potvrdi o visini primanja dati bez ograničenja najniže cijene“. radnika navesti sva već postojeća zaduženja, stvarna i potencijalna, te da povjerilac koji je Različita praksa sudova prilikom donošenja rje- prvi dobio ovjerenu saglasnost ima pravo pr- šenja o namirenju* venstva u prinudnoj naplati sa plate. FBIH I RS: PROBLEM Pojedini sudovi donose rješenja da se kupac Rok neprecizno definisan u oblastima: namiruje za iznos od 1,00 KM (koji dozvoljavaju Namirenje izvršenja* kupovinu za 1,00 KM), a drugi da se kupac na- FBIH I RS: PROBLEM miruje u visini procijenjene vrijednosti nepo- Zakon nalaže da se u postupku namirenja, kretnosti, bez obzira za koju cijenu je kupljena namirenju tražioca izvršenja pristupa odmah ista. nakon donošenja rješenja o dosudi. Obzirom da nije predviđen konkretan rok, u praksi ostavlja FBiH i RS: PREPORUKA mogućnost za različite interpretacije. Potrebno je Zakonom jasno definisati rješe- nje o namirenju, odnosno odrediti za koliko je FBiH i RS: PREPORUKA povjerilac namiren ukoliko isti i kupi založenu Zakon bi trebao jasno definisati rok za na- nepokretnost. mirenje tražioca izvršenja (15, 30 ili 60 dana). 38
 • 39. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 39 BI J E L A K N JI G A Ročišta za diobu* FBiH i RS: PREPORUKA FBiH I RS: PROBLEM Potrebno je definistati konkretan rok u kojem Nakon ispunjenja određenih uslova Zakona, sud mora zakazati ročište za diobu cijena. sud određuje ročište za diobu cijene ako ima više od jednog tražioca izvršenja ili trećih lica Vjerodostojna isprava ne obuhvata račun i izvod koja imaju prava na namirenje. Zakonom nije iz poslovnih knjiga za sva pravna lica predviđen konkretan rok u kojem sud mora za- FBIH I RS: PROBLEM kazati ročište za diobu cijene. Prema Zakonu o izvršnom postupku FBiH I RS-a, vjerodostojna isprava je pored mjenice i FBiH i RS: PREPORUKA čeka i račun i izvod iz poslovnih knjiga, ali samo Potrebno je definistati konkretan rok u za cijenu komunalnih usluga isporuke vode, to- kojem sud mora zakazati ročište za diobu ci- plotne energije i odvoza smeća. U ranijim zako- jena. nima nije bilo ovih ograničenja, pa je nejasno zašto su pravna lica iz komunalnih oblasti sada Rješenje o namirenju* stavljena u privilegovan položaj u odnosu na FBiH I RS: PROBLEM ostala pravna lica. Zakon nalaže da namirenje tražioca izvrše- FBiH i RS: PREPORUKA nja i drugih lica kojima pripada pravo na nami- Potrebno je proširiti pojam vjerodostojne renje sudija “bez odlaganja” odlučuje rješenjem isprave na račun i izvod iz poslovnih knjiga na nakon održanog ročišta. sva pravna lica, bez izuzetka. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Utvrđivanje dužnikove imovine • Potrebno je proširiti Zakon i pored iz- ne obuhvata vjerodostojnu ispra- vršnih obuhvatiti i vjerodostojne ispra- • Ministarstvo pravde BiH vu ve kod postupka utvrđivanja dužni- kove imovine. • Zloupotreba postupka povodom • Potrebno je Zakonom onemogućiti na- • Ministarstvo pravde BiH prigovora protiv rješenja o iz- vedeno odugovlačenje sa naplatom • Nadležni sudovi vršenju potraživanja, prvenstveno u slučaju mjenice i čeka, na primjer tako što se u slučaju ulaganja prigovora na rješe- nje o izvršenju izvršni postupak neće obustaviti već će se izvršenik (a ne tražilac izvršenja) uputiti na parnicu. Druga eventualna solucija bi bila da se izvršeniku onemogući iznošenje proiz- voljnih i neosnovanih navoda u prigo- vorima tako što će se ograničiti da u parničnom postupku mogu isticati samo navode koji su navedeni u pri- govoru. 39
 • 40. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 40 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Nejasno definisano utvrđivanje • Da bi se otklonile nedoumice oko obu- • Ministarstvo pravde BiH vrijednosti nepokretnosti stave izvršenja neophodno je jasnije • Entitetska ministarstva pra- definisati značenje „djelimičan iznos vde potraživanja povjerioca“, odnosno tač- no naznačiti u kojem iznosu/procentu, npr. 1/3 ili sl. potraživanja se radi. • Zloupotreba postupka utvrđi- • Potrebno je urediti ove slučajeve na • Nadležni sudovi vanja prodajne cijene način da se obezbijedi mehanizam za spriječavanje uočenih zloupotreba. • Izvršenje na pokretnim stva- • Regulativom bi trebalo predvidjeti za- • Nadležna ministarstva unu- rima bilježbu izvršenja na putničkom mo- trašnjih poslova FBiH i RS tornom vozilu kod nadležnog Ministar- • Nadležna ministarstva pra- stva unutrašnjih poslova u kartonu vo- vde FBiH i RS zila, odnosno u saobraćajnoj dozvoli. Tako bi se izbjegla prodaja vozila prije namirenja tražioca izvršenja kao i mo- gućnost faktičkog otuđenja vozila putem davanja punomoći drugim licima. • Pravila vođenja i održavanja li- • Da bi se izbjegle zloupotrebe postupka • Nadležna ministarstva pra- citacije nisu definisana licitacije, potrebno je Zakonom detalj- vde FBiH i RS no regulisati sam tok licitacije, jer sva- • Nadležni sudovi ki sud određuje zasebno uslove i tok licitacije. • Različito tumačenje odredbe • Potrebno je zakonom jasno definisati • Ministarstva pravde FBiH i kod prodaje nepokretnosti šta znači odredba da se nepokretnost RS „može prodati bez ograničenja najniže cijene“. • Različita praksa sudova prili- • Potrebno je Zakonom jasno definisati • Ministarstvo pravde BiH kom donošenja rješenja o na- rješenje o namirenju, odnosno odre- • Nadležna ministarstva prav- mirenju diti za koliko je povjerilac namiren de FBiH i RS ukoliko isti i kupi založenu nepokret- nost. • Nepotpune informacije o zadu- • Potrebno je da se Zakonom precizira • Nadležna ministarstva pra- ženju dužnika da su poslodavci dužni, u potvrdi o vi- vde entiteta sini primanja radnika navesti sva već 40
 • 41. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 41 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA postojeća zaduženja, stvarna i poten- cijalna, te da povjerilac koji je prvi dobio ovjerenu saglasnost ima pravo prvenstva u prinudnoj naplati sa plate. • Rok neprecizno definisan u oblas- tima: o Namirenje izvršenja o Zakon bi trebao jasno definisati rok za o Nadležni sudovi namirenje tražioca izvršenja (15, 30 ili 60 dana). o Ročišta za diobu o Potrebno je definistati konkretan rok o Nadležni sudovi u kojem sud mora zakazati ročište za diobu cijena o Rješenje o namirenju o Treba odrediti konkretan rok kod rje- o Nadležni sudovi šenja o namirenju umjesto “bez odla- ganja” npr. u roku od 15 ili 30 dana, • Vjerodostojna isprava ne obuh- • Potrebno je proširiti pojam vjerodos- • Nadležni sudovi vata račun i izvod iz poslovnih tojne isprave na račun i izvod iz poslov- kjniga za sva pravna lica nih knjiga na sva pravna lica, bez izuzetka. 41
 • 42. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 42 Vijeće stranih investitora 6.4. ZAKON O PRIVREDNIM dviđeno i u drugim jurisdikcijama u svijetu i re- DRUŠTVIMA gionu (Hrvatska, Srbija, Makedonija i dr.). Također, imajući u vidu da Zakon o privred- UVOD nim društvima u RS i Zakon o preduzećima U periodu od izdavanja „Bijele knjige” 2009. Brčko Distrikta BiH predviđaju ovu mogućnost, godine do danas nije bilo izmjena Zakona o pri- potrebno je uskladili zakonski okvir FBiH sa pro- vrednim društvima FBiH, niti Zakona o privred- pisima drugog entiteta i Brčko Distrikta. nim društvima RS. S tim u vezi, nije bilo niti pomaka u otklanjanu nedostataka na koje je Zabrana finansiranja kupovine dionica* FBiH i BD: PROBLEM ukazano u „Bijeloj knjizi” 2009. godine. Stoga u nastavku se navode neki od problema Postojeći Zakon o privrednim društvima u koji su već ranije identifikovani u „Bijeloj knjizi” FBiH u samo jednoj odredbi, u članu 237. regu- 2009. godine, te novi problemi sa kojima se čla- liše zabranu finansiranja kupovine dionica, za- nice VSIa susreću u svakodnevnom poslovanju. branjujući dioničkom društvu da daje i garantu- je avanse, zajmove i kredite za prodaju svojih ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE: dionica. Ova zabrana nije eksplicitno predvi- Osnivanje ogranka/podružnice stranog pravnog đena za društvo sa ograničenom odgovornošću, lica* ali se shodnom primjenom odredaba ovog Za- FBiH: PROBLEM kona na društva sa ograničenom odgovornošću U skladu sa važećim pravnim propisima u može zaključiti da zabrana vrijedi i za ovaj oblik FBiH strani osnivači imaju mogućnost osnovati društva. Slična situacija je u Brčko Distriktu ili svoje supsidijarno društvo ili svoje predsta- BiH. vništvo (čije su aktivnosti ograničene na istra- U novom Zakonu o privrednim društvima RS živanje tržišta, obavljanje propagandnih i infor- ovo pitanje je nešto preciznije regulisano i za mativnih poslova i predstavljanje stranog lica). dioničko društvo i za društvo sa ograničenom Zakon o privrednim društvima u FBiH, za odgovornošću. Nepreciznost regulacije zabrane razliku od Zakona o privrednim društvima u RS finansiranja kupovine dionica, naročito u FBiH, i Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH, ne stvara pravnu nesigurnost u pogledu dozvolje- predviđa mogućnost osnivanja ogranka/podruž- nosti određenih pravnih poslova, naročito kod nice („branch office“) stranog pravnog lica. U preuzimanja/kupovine privrednih društava. FBiH mogućnost osnivanja podružnica predvi- đena je samo za domaća pravna lica. FBiH i BD: PREPORUKA Finansiranje kupovine dionica/udjela potre- RS i BD bno je preciznije regulisati u Zakonu o privred- Zakon o privrednim društvima u RS i Zakon nim društvima FBiH. Uz jasnu i preciznu o preduzećima Brčko Distrikta BiH predviđa mo- formulaciju da li se zabrana odnosi i na društvo gućnost osnivanja ogranka/podružnice („branch sa ograničenom odgovornošću, potrebno je office“) stranog pravnog lica. jasno navesti u kojim slučajevima je zabranjeno finansiranje kupovine dionica, te pod kojim FBiH: PREPORUKA uslovima je finansiranje dozvoljeno. Uz avanse, Zakon o privrednim društvima FBiH bi trebao zajmove i kredite potrebno je definisati i pojam stvoriti pravni okvir za osnivanje ogranka/po- davanja „osiguranja” trećim licima za sticanje družnice stranim pravnim licima, kao što je pre- dionica društva. Takođe, jasna stipulacija šta se 42
 • 43. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 43 BI J E L A K N JI G A podrazumjeva pod direktnim, a šta pod indi- odbor nije objavio obavještenje o sazivanju rektnim finansiranjem dodatno bi doprinjela skupštine dioničara na zahtjev podnesen od stvaranju pravne sigurnosti. strane ovlaštenih lica; (ii) u slučaju da pet mje- seci po isteku poslovne godine nadzorni odbor Sazivanje skupštine i objava obavještenja nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o go- FBiH: PROBLEM dišnjem izvještaju društva. Prema članu 242. Zakona o privrednim dru- štvima u FBiH, obavještenje o dnevnom redu, RS mjestu, datumu i vremenu održavanja skup- U Republici Srpskoj, članom 272. Zakona o štine, te načinu davanja punomoći i načinu gla- privrednim društvima definisano je da se pisani sanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje poziv za redovnu skupštinu mora dostaviti naj- u jednom dnevnom listu koji se izdaje u FBiH, kasnije 30 i najranije 60 dana prije dana održa- najkasnije 20 dana prije datuma određenog za vanja sjednice, odnosno za vanrednu najkasnije zasjedanje skupštine. 15 i najranije 30 dana. Uz poziv se moraju do- staviti finansijski izvještaji, revizorski, izvještaj RS upravnog odbora o poslovanju, prijedlog iz- U članu 272. stav Zakona o privrednim dru- mjene statuta. Izuzetno kod ličnog dostavlja- štvima RS objavu poziva predviđa samo kao nja, moguće je da se na web strani društva izuzetak kod otvorenih akcionarskih društava, objavi poziv i materijal, kao i da se poziv objavi ukoliko je takva mogućnost određena osniva- u novinama, u kojim slučajevima društvo osi- čkim aktom, pri čemu se uz ovaku objavu, poziv gurava kopiju finansijskog izvještaja, revizorski, obavezno objavljuje i na internet stranici dru- izvještaj upravnog odbora i dr., svakom akcio- štva. naru koji to zahtjeva, u sjedištu društva u re- dovno radno vrijeme. Tako da ovaj problem FBiH: PREPORUKA faktički ne postoji u RS. Član 242. potrebno je prilagoditi na način da se ova odredba proširi, tako što će se navesti FBiH: PREPORUKA potrebni minimalni tiraž dnevnog lista koji se iz- U navedenim slučajevima potrebno je da daje u FBiH. Ova odredba bi omogućila potpu- podnosilac zahtjeva koji je ovlašten neposredno niju informisanost dioničara, te njihovo aktiv- sazvati skupštinu dioničara bude obavezan utv- nije učešće u radu skupštine društva i ostvari- rditi prijedloge odluka i tako omogućiti potpuno vanju njihovih zakonskih prava. ostvarenje prava uvida u dokumente iz člana 247. Zakona o privrednim društvima u FBiH. Dostava materijala dioničarima za skupštinu dioničara* Stavljanje na raspolaganje kopije materijala FBiH: PROBLEM dioničarima za skupštinu dioničara Zakon o privrednim društvima u FBiH u FBiH: PROBLEM članu 244. ne definiše u potpunosti potrebu da Zakon o privrednim društvima u FBiH u se zajedno sa prijedlogom dnevnog reda, pod- članu 247. ne definiše u potpunosti potrebu da nesu i prijedlozi odluka koji se uvrštavaju u se zajedno sa pravom uvida u isprave za skup- dnevni red skupštine dioničara. Problem ostva- štinu, dioničaru omogući da mu se na zahtjev renja prava uvida u materijale skupštine postoji moraju staviti na raspolaganje kopije spomenu- u slijedećim slučajevima: (i) ukoliko nadzorni tih isprava. 43
 • 44. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 44 Vijeće stranih investitora RS da član upravnog odbora može biti razrješen Kao što je već rečeno, u Zakonu o privred- odlukom skupštine sa navođenjem razloga ili nim društvima RS, u slučaju ličnog dostavljanja bez, ako akcionari smatraju da je to u najbo- poziva, uz poziv se dostavljaju i kopije materi- ljem interesu društva. jala za skupštinu, dok se u slučaju objave po- ziva na web strani društva ili u novinama, kopija FBiH: PREPORUKA materijala za skupštinu osigurava svakom ak- Korigovati član 259. stav 2. Zakona o pri- cionaru koji to zahtjeva, u sjedištu društva u re- vrednim društvima u FBiH i brisati odredbu dovno radno vrijeme. kojom se utvrđuje potreba sazivanja skupštine radi obaveznog izjašnjavanja o povjerenju čla- FBiH: PREPORUKA novima nadzornog odbora po isteku dvogodiš- Član 247. Zakona o privrednim društvima u njeg mandata. FBiH potrebno je proširiti u smislu da se doda odredba prema kojoj se svakom dioničaru na Dobna granica članova nadzornog odbora* njegov zahtjev mora staviti na raspolaganje ko- FBiH: PROBLEM pija spomenutih isprava. Na ovaj način bi se Zakonom o privrednim društvima u FBiH u dioničarima na potpuniji način omogućilo ostva- članu 260. definisana je starosna granica za rivanje ovog prava. Istovremeno bi se uskladili izbor članova nadzornog odbora, a koja iznosi zakonski okvir FBiH i RS. 65 godina. Obzirom da članovi nadzornog od- bora imaju specifičnu ulogu, prvenstveno vrše Povjerenje članovima nadzornog odbora* funkciju nadzora, i da se radni vijek generalno FBiH: PROBLEM produžava, starosnu granicu za članove nadzor- Članom 259. stav 2. Zakona o privrednim nog odbora treba produžiti. Zakon o radu u FBiH društvima u FBiH predviđeno je da se predsjed- predviđa mogućnost zaposlenja i nakon 65 go- nik i članovi nadzornog odbora imenuju na pe- dina života, dok je u državnim propisima o iz- riod od četiri godine, s tim da po isteku perioda boru sudija i tužilaca krajnja starosna granica od dvije godine od dana imenovanja, skupština utvrđena na 70 godina. društva glasa o povjerenju članovima nadzor- nog odbora. Obzirom da se u istom članu Za- RS kona daje i mogućnost da se predsjednik i U RS ne postoji starosna granica za izbor članovi nadzornog odbora mogu razriješiti i članova upravnog odbora. prije isteka mandata, proizlazi da je nepotrebno obavezno izjašnjavanje o povjerenju po isteku FBiH: PREPORUKA dvogodišnjeg mandata. Sa tendencijom produženja radnog vijeka i u skladu sa drugim važećim zakonima u FBiH, RS potrebno je Zakonom produžiti starosnu granicu Za razliku od ovoga, članom 302. Zakona o za izbor članova nadzornog odbora na mini- privrednim društvima RS je predviđeno da malno 70 godina. mandat članovima upravnog odbora (u RS ne postoji nadzorni odbor, ali upravni ima jednaka Limitiranje imenovanja za člana nadzornog odbora* ovlaštenja) može da prestane na svakoj godiš- FBiH: PROBLEM njoj skupštini ako ne bude usvojen godišnji iz- Zakon o privrednim društvima FBiH u članu vještaj o poslovanju. Također, član 318. predviđa 264. stav 1. predviđa da direktor i član uprave 44
 • 45. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 45 BI J E L A K N JI G A dioničkog društva ne može biti predsjednik i RS član nadzornog odbora ili upravnog odbora u Pitanje sukoba interesa u RS riješeno je na privrednim društvima ili institucijama, uključu- način da je u članu 36. Zakona o privrednim jući, ali i ne ograničavajući se na: fondove, društvima RS ograničeno članstvo u upravnom banke, agencije, komisije. Ova odredba je vje- odboru u drugom privrednom društvu konku- rovatno imala za cilj sprječavanje sukoba inte- rentske djelatnosti, osim ako dobiju odobrenje resa, što svakako ima smisla u slučaju kada se skupštine nakon što skupština bude upoznata o radi o jednom društvu. Međutim, ovako konci- postojanju eventualnog sukoba interesa. pirana odred- ba je veoma restriktivna i nepo- trebno limitira prava vlasnika da odredi jedno/ FBiH: PREPORUKA isto lice da ga zastupa u nadzornom odboru nje- Potrebno je izmjeniti pomenutu odredbu, te govog supsidijara ili u više nadzornih odbora od postojećeg ograničenja izuzeti povezana njegovih supsidijarnih društava, u slučaju kada društva, uzimajući u obzir specifičnosti držav- se radi o povezanim društvima. nog i privatnog vlasništva. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Osnivanje ogranka/podružnice • Zakon o privrednim društvima FBiH bi • Ministarstvo industrije, ener- stranog pravnog lica trebao omogućiti osnivanje ogranka/ getike i rudarstva FBiH podružnice stranim pravnim licima, kao što je predviđeno i u drugim jurisdikcija- ma u svijetu i regionu (Hrvatska, Sr- bija, Makedonija i dr.). Također, ima- jući u vidu da Zakon o privrednim društvi-ma u RS i Zakon o preduze- ćima Brčko Distrikta BiH predviđaju ovu mogućnost, potrebno je uskladili zakonski okvir FBiH sa propisima dru- gog entiteta i Brčko Distrikta. • Zabrana finansiranja kupovine • Finansiranje kupovine dionica/udjela • Komisija za vrijednosne pa- dionica (FBiH i Brčko Distrkt) potrebno je preciznije regulisati u Za- pire FBiH konu o privrednim društvima FBiH. Uz jasnu i preciznu formulaciju da li se zabrana odnosi i na društvo sa ogra- ničenom odgovornošću, potrebno je jasno navesti u kojim slučajevima je zabranjeno finansiranje kupovine dio- nica, te pod kojim uslovima je finansi- ranje dozvoljeno. • Sazivanje skupštine i objava • Član 242. potrebno je prilagoditi na • Komisija za vrijednosne pa- obavještenja način da se ova odredba proširi, tako što pire FBiH će se navesti potrebni minimalni tiraž 45
 • 46. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 46 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA dnevnog lista koji se izdaje u FBiH. Ova odredba bi omogućila potpuniju informisanost dioničara, te njihovo ak- tivnije učešće u radu skupštine dru- štva i ostvarivanju njihovih zakonskih prava. • Dostava materijala dioničarima • U navedenim slučajevima potrebno je • Komisija za vrijednosne pa- za skupštinu dioničara da podnosilac zahtjeva koji je ovlašten pire FBiH neposredno sazvati skupštinu dioni- čara bude obavezan utvrditi prijedloge odluka i tako omogućiti potpuno os- tvarenje prava uvida u dokumente iz Člana 247. Zakona o privrednim dru- štvima u FBiH. • Stavljanje na raspolaganje ko- • Član 247. Zakona o privrednim dru- • Komisija za vrijednosne pa- pije materijala dioničarima za štvima u FBiH potrebno je proširiti u pire FBiH skupštinu dioničara smislu da se doda odredba prema kojoj se svakom dioničaru na njegov zah- tjev mora staviti na raspolaganje ko- pija spomenutih isprava. Na ovaj način bi se dioničarima na potpuniji način omogućilo ostvarivanje ovog prava. Istovremeno bi se uskladili za- konski okvir FBiH i RS. • Povjerenje članovima nadzor- • Korigovati član 259. stav 2. Zakona o • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora privrednim društvima u FBiH i brisati pire FBiH odredbu kojom se utvrđuje potreba sazivanja skupštine radi obaveznog iz- jašnjavanja o povjerenju članovima nadzornog odbora po isteku dvogodiš- njeg mandata. • Dobna granica članova nadzor- • Sa tendencijom produženja radnog vi- • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora jeka i u skladu sa drugim važećim za- pire FBiH konima u FBiH, potrebno je Zakonom produžiti starosnu granicu za izbor članova nadzornog odbora na mini- malno 70. godina. 46
 • 47. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 47 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Limitiranje imenovanja za člana • Potrebno je izmjeniti pre-restriktivnu • Komisija za vrijednosne pa- nadzornog odbora odredbu o sprječavanju sukoba inte- pire FBiH resa, te od postojećeg ograničenja izuzeti povezana društva, uzimajući u obzir specifičnosti državnog i privat- nog vlasništva. 47
 • 48. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 48 Vijeće stranih investitora 6.5. ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH Pregledom legislative u regiji uočeno je da PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI je u Hrvatskoj ovaj rok postavljen na tri mje- seca računajući od dana određenog za početak UVOD roka za upis, što zapravo ubrazava proceduru Pravni okvir za tržišta kapitala BiH, koje se registracije dioničkih društava i završetak pro- odnose na tržišta vrijednosnih papira, se može na- cedure. Također, tri mjeseca je dovoljan vre- ći u propisima FBiH i RS. Pomenuti propisi regu- menski period da se uplate sredstva investitora lišu osnovna pitanja koja se odnose na definicije koji su htjeli sudjelovati u povećanju kapita- termina, učesnika, institucija i njihove organe, la. prava i obaveze u pogledu tržišta kapitala u BiH i to putem Zakona o tržištu vrijednosnih papira Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje u FBiH i Zakona o tržištu hartija od vrijednosti javne ponude dionica RS. Prisustvo inostranih investitora na tržištu FBiH: PROBLEM kapitala zahtijeva usklađivanje propisa sa Zakon o privrednim društvima FBiH, član ostalim tržištima na kojima su prisutni investi- 143. stav 2., predviđa da je nadzorni odbor tori. dioničkog društva dužan podnijeti Komisiji za Neki od nedostataka Zakona o tržištu vrijed- vrijednosne papire FBiH zahtjev za odobrava- nosnih papira u FBiH i Zakona o tržištu hartija nje javne ponude dionica najkasnije 30 dana od vrijednosti RS, a koji utiču na profesionalne od dana donošenja odluke o povećanju osnov- posrednike i investitiore su identifikovani u na- nog kapitala. Zakonom o tržištu vrijednosnih stavku teksta. papira FBiH, rok utvrđen za podnošenje zah- tjeva za odobrenje javne ponude dionica je 90 ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE dana od dana donošenja odluke o emisiji, od- Upis i uplata dionica nosno 60 dana prije dana određenog odlukom FBiH: PROBLEM emitenta za početak upisa i uplate vrijednosnih Zakon o privrednim društvima, član 135., papira. predviđa da se uplata dionica nove emisije u novcu može vršiti u ratama, u roku koji ne FBiH: PREPORUKA može biti duži od "šest mjeseci" od dana dono- Potrebno je uskladiti rokove između Zakona šenja rješenja Komisije za vrijednosne papire o privrednim društvima FBiH i Zakona o tržištu FBiH o uspjeloj emisiji dionica. Prema Zakonu o vrijednosnih papira FBiH na način da se Zakon tržištu vrijednosnih papira u FBiH, emisija dio- o privrednim društvima FBIH poziva na rokove nica se smatra uspjelom ako je iznos koji je navedene u Zakonu o tržištu vrijednosnih pa- odlukom o emisiji određen kao najmanji iznos pira FBIH. za uspješnost emisije, upisan i uplaćen. Upisivanje prenosa prava iz hartija od FBiH: PREPORUKA vrijednosti Potrebno je uskladiti tekstove Zakona o pri- RS: PROBLEM vrednim društvima FBiH i Zakona o tržištu vri- Prema Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti jednosnih papira FBiH na način da se Zakon o prenos hartija od vrijednosti u vezi sa poslo- privrednim društvima FBIH poziva na Zakon o vima koji su zaključeni na berzi i drugom ure- tržištu vrijednosnih papira FBIH, a ne određuje đenom javnom tržištu ne može trajati duže od vremenski period. tri radna dana od dana zaključenja posla. 48
 • 49. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 49 BI J E L A K N JI G A RS: PREPORUKA Problem objavljivanja prospekta Potrebno je iz obaveznog poravnanja izuzeti RS: PROBLEM prenose hartija od vrijednosti nastale kao rezul- U postupku emisije javnom ponudom postoji tat pogreške kod unosa naloga u berzanski si- problem kod upoznavanja javnosti sa bivšim i stem, kako bi se na taj način zaštitili investitori. budućim poslovanjem emitenta i planovima u postupku emisije hartija od vrijednosti, pa emi- Obavljanja brokerskih poslova tent ne može kvalitetno ocjeniti zainteresova- RS: PROBLEM nost javnosti za ulaganje u hartije koje će biti Prema Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti predmet javne emisije. Emitentu je zabranjeno RS, brokersko-dilerske poslove obavlja akcio- objavljivanje prospekta prije odobrenja od stra- narsko društvo koje ima sjedište u RS i na ne Komisije, pa se na taj način javnost može osnovu izdate dozvole od Komisije za hartije od upoznati sa prospektom tek nakon što je done- vrijednosti za obavljanje navedenih poslova. šena odluka o broju akcija hartija i cijeni po Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama kojoj će se one izdati. Na ovaj nači emitent ne od vrijednosti izdata berzanskom posredniku u može formalno ispitati zainteresovanost javno- FBiH i BD BiH važi i na teritoriji RS, uz uslov da sti za novu emisiju koju priprema. berzanski posrednik ispunjava uslove za osni- vanje i poslovanje propisane ovim zakonom i uz RS: PREPORUKA poštivanje principa reciprociteta. Uvođenjem pojma „preliminarnog prospek- ta“ omogućilo bi se da se šira javnost upozna FBiH: PROBLEM sa kompanijom koja planira da izda hartije od Prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira vrijednosti javnom emisijom prije samog pod- FBiH, profesionalni posrednik ili banka sa doz- nošenja zahtjeva Komisiji za hartije od vrijed- volom dobijenom u BiH, a izvan FBiH, od Komi- nosti, te da iskaže interes za investiranje. Na sije za vrijednosne papire može tražiti dozvolu taj način, emitent bi mogao procijeniti zainte- za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima resovanost javnosti. Preliminarni prospekt sa- na području FBiH. Dakle dozvola iz RS važi u drži jednake podatke kao i prospekt izuzev FBiH, bez da su obavezni registrovati dioničko cijene, broja hartija koje se emituju, kao i roka društvo i imati sjedište u FBiH, uz uslov pošto- trajanja emisije. Komisija bi usvajala prelimina- vanja principa reciprociteta. rni prospekt i emitent ne bi smio objavljivati preliminarni prospekt prije odobrenja Komisije. FBiH i RS: PREPORUKA Nakon što emitent utvrdi interes javnosti, odlu- Uskladiti Zakon o tržištu hartija od vrijedno- čuje o nedostajućim dijelovima prospekta (ci- sti RS sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira jena, broj hartija koje se emituju, kao i rok FBiH. Omogićiti bankama i profesionalnim po- trajanja emisije) te ga podnosi Komisiji na odo- srednicima, koji imaju dozvolu za obavljanje brenje. Ovo ne bi bila obavezujuća odredba, te poslova sa vrijednosnim papirima u BiH, a izvan bi se omogućilo da emitenti sačinjavaju samo RS, da dobiju odobrenje Komisije za hartije od prospekt bez preliminarnog prospekta. vrijednosti za obavljanje istih poslova i na po- Konkretan prijedlog izmjene: dručju RS, kako bi se mogao implementirati U članu 14. dodaje se stav 2. koji glasi:“Pre- princip reciprociteta predviđen u oba zakona, te liminarni prospekt sadrži iste elemente kao i da se omogući potpuna kontrola Komisijama prospekt, izuzev elemenata iz člana 16. alineja nad radom profesionalnih posrednika. a,v, g, e, ž kao i člana 18. 49
 • 50. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 50 Vijeće stranih investitora Nemogućnost upravljanja portfeljom na drugim RS: PREPORUKA tržištima U članu 126. dodaje se stav 7. koji glasi: RS: PROBLEM „Berzanski posrednik koji obavlja poslove Dosadašnji član 126. Zakona onemogućava upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti brokerskim kućama koje rade upravljanje port- dužan je hartije od vrijednosti klijenata, kojima feljom da kupuju klijentu hartije od vrijednosti se trguje na tržištima van RS, držati na kastodi na stranim tržištima, jer se te hartije od vrijed- računu - u svoje ime, a za račun klijenata. nosti ne mogu držati na računu kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA FBiH • Upis i uplata dionica • Potrebno je uskladiti tekstove Zakona • Ministarstvo finansija FBiH o privrednim društvima FBiH i Zakona • Komisija za vrijednosne pa- o tržištu vrijednosnih papira FBiH na na- pire FBiH čin da se Zakon o privrednim društvi- ma FBIH poziva na Zakon o tržištu vri- jednosnih papira FBIH, a ne određuje vremenski period. • Rok za podnošenje zahtjeva za • Potrebno je uskladiti rokove između • Ministarstvo finansija FBiH odobravanje javne ponude dio- Zakona o privrednim društvima FBiH i • Komisija za vrijednosne pa- nica Zakona o tržištu vrijednosnih papira pire FBiH FBiH na način da se Zakon o privred- nim društvima FBIH poziva na rokove navedene u Zakonu o tržištu vrijedno- snih papira FBIH. RS • Upisivanje prenosa prava iz ha- • Potrebno je iz obaveznog poravnanja • Ministarstvo finansija FBiH rtija od vrijednosti izuzeti prenose hartija od vrijednosti • Komisija za vrijednosne pa- nastale kao rezultat pogreške kod uno- pire FBiH sa naloga u berzanski sistem, kako bi se na taj način zaštitili investitori. FBiH i RS • Obavljanja brokerskih poslova • Uskladiti Zakon o tržištu hartija od vri- • Ministarstvo finansija FBiH jednosti RS sa Zakonom o tržištu vri- • Komisija za vrijednosne pa- jednosnih papira FBiH. Omogićiti ban- pire FBiH kama i profesionalnim posrednicima, ko- • Ministarstvo finansija RS ji imaju dozvolu za obavljanje poslova • Komisija za hartije od vri- sa vrijednosnim papirima u BiH, a izvan jednosti RS 50
 • 51. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 51 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA RS, da dobiju odobrenje Komisije za ha- rtije od vrijednosti za obavljanje istih poslova i na području RS, kako bi se mo- gao implementirati princip reciproci- teta predviđen u oba zakona, te da se omogući potpuna kontrola Komisijama nad radom profesionalnih posrednika. • Problem objavljivanja prospe- • Uvođenjem pojma „preliminarnog pros- • Ministarstvo finansija RS kta pekta“ omogućilo bi se da se šira jav- • Komisija za hartije od vri- nost upozna sa kompanijom koja pla- jednosti RS nira da izda hartije od vrijednosti javnom emisijom prije samog podno- šenja zahtjeva Komisiji za hartije od vrijednosti, te da iskaže interes za in- vestiranje. Na taj način, emitent bi mogao procijeniti zainteresovanost ja- vnosti. Komisija bi usvajala prelimina- rni prospekt i emitent ne bi smio objav- ljivati preliminarni prospekt prije odo- brenja Komisije. Nakon što emitent utvrdi interes javnosti, odlučuje o ne- dostajućim dijelovima prospekta (ci- jena, broj hartija koje se emituju, kao i rok trajanja emisije), te ga podnosi Komisiji na odobrenje. • Nemogućnost upravljanja port- • U članu 126. dodaje se stav 7. koji • Ministarstvo finansija RS feljom na drugim tržištima glasi: „Berzanski posrednik koji obav- • Komisija za hartije od vri- lja poslove upravljanja portfeljom har- jednosti RS tija od vrijednosti dužan je hartije od vrijednosti klijenata, kojima se trguje na tržištima van RS, držati na kastodi računu - u svoje ime, a za račun klije- nata. 51
 • 52. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 52 Vijeće stranih investitora 6.6. POREZI česte izmjene zakona stvaraju nesigurnost za inostrane investiore. UVOD Kako bi se olakšalo poslovanje društvima Nedosljednost i složenost sistema oporezi- koja obavljaju poslovnu djelatnost na teritoriji vanja i dalje je jedan od najvećih problema sa cijele BiH potrebno je izvršiti harmonizaciju po- kojima se suočavaju strani investitori pilikom reskih propisa na nivou države. investiranja sredstava u BiH. Poseban uvid u Osim poreza, poslovanje stranih investitora neusklađenost poreskih propisa na različitim ni- u BiH dodatno komplikuju i opterećuju i mno- voima imaju oni investitori koji posluju na po- gobrojne različite kantonalne i općinske takse. dručju cijele BiH. Kada je u pitanju jednostav- Naime, postoji veliki broj pojedinačnih taksi nost plaćanja poreza, BiH se nalazi na 154. po- koje se plaćaju na općinskom i kantonalnom ziciji od ukupno 181 zemlje . 14 nivou, a propisi o plaćanju taksi su različiti u po- Nažalost, u odnosu na prošlu godinu nisu jedinim općinama i kantonima, što stvara pro- učinjena velika poboljšanja u oblasti poreza. bleme i velike troškove stranim investitorima Nekoliko poboljšanja je primjetno,a odnose koji posluju na teritoriji cijele BiH. se na sljedeće: Stoga je potrebno harmonizovati i propise o • U BD donesen je novi Zakon o porezu na taksama, a broj i iznose taksi revidirati i smanjiti. dobit i Zakon o porezu na dohodak i stupio je U nastavku su navedeni konkretni problemi na snagu 01.01.2011. godine, iz oblasti poreza sa kojima se susreću članice • Pravilnikom o registraciji i identifikaciji po- VSIa, kao i preporuke. reskih obveznika u RS15 moguće je kod Poreske uprave izvršiti registraciju stranog pravnog lica ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE koje obavlja djelatnost i ima stalno mjesto po- Primjena međunarodnih sporazuma* slovanja u RS, FBiH: PROBLEM • Izmjenama Pravilnika o dodjeljivanju iden- Zakon o Porezu na dobit FBiH predviđa pri- tifikacionih brojeva i poreskoj registraciji pore- mjenu međunarodnih sporazuma o izbjegava- skih obveznika na teritoriji FBiH16 stvorene su nju dvostrukog oporezivanja koji imaju prioritet pretpostavke za poresku registraciju poslovnih u odnosu na odredbe Zakona. Međutim, po in- jedinica nerezidentnih pravnih lica. strukcijama Porezne uprave FBiH za primjenu Međutim, bez obzira na ovaku složenost si- porezne olakšice koja proističe iz međunarod- stema oporezivanja, RS je u julu 2010. godine nog Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog opo- izmjenila Zakon o porezu na dohodak, a zna- rezivanja, poreski obveznici su dužni da za čajna izmjena je bila u smanjenju ličnog odbitka svaku poslovnu situaciju u kojoj se može primi- sa 300,00 KM na 250,00 KM, a i u decembru jeniti određena porezna olakšica traže saglas- 2010. godine su donešene izmjene i dopune nost Ministarstva finansija i trezora BiH. Ovo je Zakon o porezu na dohodak i Zakona o dopri- rezultiralo velikim brojem zahtjeva upućenih Mi- nosima koje se primjenjuju od 01.02.2011. go- nistarstvu finansija i trezora BiH za dobijanje dine. Ovim izmjenama je ukinut lični odbitak, saglasnosti o primjeni ovih sporazuma i dugom stopa poreza sa 8% povećana je na 10% i stopa periodu čekanja na izdavanje saglasnosti pore- doprinosa sa 30,6% povećana na 33%. Ovakvo skim obveznicima. 14 PricewaterhouseCoopers Istraživanje: Plaćanje poreza 2009 15 „Službeni glasnik RS“ broj 25/10 16 „Službene novine FBiH“ broj 83/10 52
 • 53. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 53 BI J E L A K N JI G A RS POREZ NA DOHODAK Za primjenu poreske olakšice koja proističe iz Nejasne zakonske odredbe poreza na dohodak i primjene međudržavnih sporazuma o izbjegava- doprinosa za socijalno osiguranje* nju dvostrukog oporezivanja, propisana je kom- FBiH i RS: PROBLEM plikovana procedura. Poreski obveznici koriste Najveći problemi u provedbi Zakona o dopri- obrazac „Zahtjev za nižu poresku stopu, osloba- nosima FBiH i RS nastaju u slučajevima kada đanje od poreza ili povrat poreza po osnovu pri- poslodavac sa sjedištem u jednom entitetu za- hoda od usluga, kamata i autorskih prava, pošljava fizičko lice sa prebivalištem u drugom prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog opo- entitetu. rezivanja između BiH i .....” koji dostavljaju ko- risniku prihoda na ovjeru kod nadležnog organa RS i ovjeren obrazac korisnik prihoda dostavlja Zakon o doprinosima RS je propisao da je isplatiocu prihoda. Takođe je potrebno dostaviti obveznik doprinosa fizičko lice - rezident RS dokument kojim se potvrđuje da je ino dobavljač koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica registrovan za vršenje djelatnosti koju fakturiše, rezidenta RS ili pravnog i fizičkog lica sa sjediš- a često se dešava da u zemlji potpisnici ugovora tem u drugom entitetu, distriktu ili državi. ne postoji takva vrsta dokumenta i da nadležni Ukoliko isplata ličnog primanja podliježe organ ne popuni u potpunosti navedeni obrazac. obavezi plaćanja doprinosa isti se prijavljuju i plaćaju prema mjestu ostvarenja dohotka, što FBiH i RS: PREPORUKA dovodi do problema u postupku ostvarivanja Neophodno je da Ministarstvo finansija i tre- određenih prava koja pripadaju obveznicima zora BiH objavi sve važeće Sporazume o izbje- doprinosa. gavanju dvostrukog oporezivanja, Sporazume Ovo je posebno izraženo kod lica koja imaju sa zemljama koji su usvojeni a nisu još uvijek mjesto rada u jednom entitetu, a prebivalište u ratifikovani i Sporazume za koje je proces usva- drugom entitetu. janja u toku. Svi bilateralni Sporazumi bi trebali Plaćanje poreza na lična primanja se vrši biti pohranjeni u jedinstven registar/centralnu prema prebivalištu rezidenta, a za nerezidenta bazu i javno dostupni svim poreznim obvezni- prema mjestu ostvarenja prihoda. Izmjenama i cima. Takodje, predlažemo da se pojednostavi dopunama Zakona o porezu na dohodak („Služ- procedura za primjenu međudržavnih spora- beni glasnik RS“, broj 71/10) dopunjen je član zuma u RS. Dovoljan uslov za oslobađanje od 5. stavom 6. u kojem su od prethodno navede- poreza po odbitku ili koristenje niže stope za nog pravila izuzeti obveznici poreza na dohodak obračun poreza treba da bude potvrda o rezi- nerezidenti iz FBiH i BD koji ostvaruju dohodak dentnosti i Izjava ino dobavljača da je stvarni u zajedničkim institucijama i javnim preduze- korisnik prihoda, a da se obrazac koji se sada ćima BiH koja se nalaze na teritoriji RS. Ova koristi stavi van snage. odredba ima diskriminirajući karakter, jer pravi Obustaviti primjenu instrukcije Porezne razliku između obveznika u zavisnosti od po- uprave FBiH, po kojoj se za svaku poslovnu si- slodavca. tuaciju u kojoj se može primijeniti određena po- Uplata poreza na dohodak se vrši prema op- rezna olakšica, koja proističe iz međunarodnog štini prebivališta obveznika na način da se Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezi- uplata vrši na jedinstveni račun javnih prihoda, vanja, porezni obveznici trebaju tražiti saglas- sa istom oznakom vrste prihoda, istim perio- nost Ministarstva finansija i trezora BiH. dom za koji se vrši uplata, uz jedinu razliku šifre 53
 • 54. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 54 Vijeće stranih investitora opštine. Ovakav način plaćanja i podnošenja Međutim, ovakav način uplate doprinosa nije poreskih prijava nameće isplatiocima vođenje u skladu sa Zakonom o doprinosima RS, te za- obimnih paralelnih evidencija, što dovodi do do- poslenici čije je prebivalište u ovom entitetu ne datnih troškova, usporava efikasnost i otvara mogu ostvariti prava po osnovu osiguranja. mogućnost grešaka, kako kod isplatioca pri- Zavod za zapošljavanje RS je uputio zvani- hoda, tako i kod banaka. čan dopis Službi za zapošljavanje FBiH da ovaj Zavod neće priznavati pravo na novčanu na- FBiH knadu licima koja su bila zaposlena kod poslo- Propisi FBiH su definisali da je obveznik do- davca na teritoriji FBiH, a prebivalište im je u prinosa fizička osoba - nerezident FBiH koji na RS, unatoč činjenici da je poslodavac platio do- teritoriji FBiH u radnom odnosu kod pravne ili prinos za slučaj nezaposlenosti na račun Zavoda fizičke osobe - rezidenta FBiH. za zapošljavanje RS. Ako se doprinosi obračunavaju prema propi- Samo u slučaju kad je poslodavac platio sve sima FBiH, zaposlenici sa prebivalištem u RS doprinose (kao u slučaju radnika zaposlenih u tada nisu u mogućnosti da ostvare pravo na zajedničkim organima BiH), Zavod RS će priz- zdravstveno osiguranje i na osiguranje od ne- nati pravo na novčanu naknadu. zaposlenosti. Ukoliko se obračun i uplata doprinosa vrši FBiH i RS: PREPORUKA djelimično prema propisima FBiH, a djelimično Sistem doprinosa treba da bude uređen na po propisima RS, tada se praktično krše propisi takav način da prvenstveno omogućava ostva- FBiH. renje prava zaposlenika po osnovu osiguranja, Ministarstvo finansija FBiH je dalo tumačenje što se postiže usmjeravanjem doprinosa prema da poslodavac se sjedištem u FBiH, za zaposle- mjestu prebivališta zaposlenika. nike koji imaju prebivalište u RS, uplatu dopri- Potrebno je u Zakonu o doprinosima FBiH, nosa vrši na sljedeći način: RS i BD precizirati obavezu plaćanja doprinosa • za penzijsko-invalidsko osiguranje da se za socijalno osiguranje fizičkih lica sa prebivali- uplaćuje u Fond PIO/MIO FBiH, štem na teritoriju FBiH, RS i BD, a koji dohodak • za zdravstveno osiguranje 9 % u Fond so- ostvaruju u drugoj administrativnoj jedinici, kao lidarnosti FBiH, a u Fond zdravstvenog osigura- i mjesto i način ostvarivanja njihovih socijalnih nja RS 91 %, prava (zdravstveno, penziono, dječiji doplatak, • doprinos za osiguranje od nezaposlenosti nezaposlenost). 30 % Zavodu za zapošljavanje FBiH, a 70% Za- Potrebno je pojednostaviti proceduru podno- vodu za zapošljavanje RS. šenja poreskih prijava u RS. 54
 • 55. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 55 BI J E L A K N JI G A Neusklađenost Zakona o porezu na dohodak u pogledu poreskih oslobađanja, visini ličnog odbitka i poreskih stopa na nivou entiteta i BD RS, FBiH i BD: PROBLEM REPUBLIKA SRPSKA FEDERACIJA DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE BRČKO • Topli obrok • Oporezivo, a neoporezivo uko- • Neoporezivo 2% prosječ- • Oporezivo liko se topli obrok sprema u vla- ne neto plate u FBiH stitom restoranu ili nabavlja od strane lica registrovanog za „ke- tering”, a najviše do 3,5 KM dnevno ili 77 KM mjesečno • Prevoz • Neoporezivo do iznosa koji je • Neoporezivo do iznosa • Oporezivo određen posebnim propisom, koji je određen poseb- odnosno u visini stvarno plaće- nim propisom nih troškova prevoza javnim prevoznim sredstvom • Regres za godiš- • Oporezivo • Neoporezivo do 70% pla- • Oporezivo nji odmor će zaposlenog ili prosje- čne tromjesečne neto plate u FBiH • Iznos mjesečnog • Od 01.02.2011. nema ličnog • 300,00 KM Samo za re- • Od 01.01.2011. od- ličnog odbitka odbitka zidente bitak 300,00 KM • % poreza na do- • Od 01.02.2011. stopa poreza • 10% • 10% hodak je 10% FBiH, RS, BD: PREPORUKA dolazi uposlenik u BiH, nije jasno da li i koji do- Izvršiti harmonizaciju propisa na nivou dr- prinosi koje uposlenik plati u matičnoj zemlji žave! mogu biti priznati za umanjenje porezne osno- vice u FBiH ili RS. Strani državljani koji su u radnom odnosu u ma- Prema Zakonima o porezu na dohodak FBiH tičnoj zemlji a koji rade u BiH* i RS stranci predstavljaju porezne rezidente i FBiH i RS: PROBLEM imaju pravo na porezne odbitke kao i ostali ob- U FBiH i RS nejasne su zakonske odredbe za veznici sa prebivalištem u FBiH i RS. oporezivanje stranih državljana koji su u rad- nom odnosu u matičnoj zemlji, a izaslani su u FBiH BiH i koji obaveze za socijalno osiguranje pla- Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih ćaju u matičnoj zemlji. Zbog različitih sistema brojeva i poreznoj registraciji poreznih obvez- socijalnog osiguranja u matičnoj zemlji iz koje nika na teritoriju FBiH17 uvedeni su privremeni 17 „Službene novine FBiH”, broj 39/02, 1/03 55
 • 56. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 56 Vijeće stranih investitora identifikacioni porezni brojevi. Na žalost, ovaj Pravilniku kao provedbenom aktu u odnosu na sistem nije zaživio, jer porezni ID brojevi nisu Zakon o PDV koji ima veću pravnu snagu. Pri uvezani CIPS sistemom, te se ne može realizo- tome se UIO BiH ne upušta u razmatranje koja vati uplata. su to “slična” lica na koja se navedena odredba Pravilnika također odnosi. FBiH i RS: PREPORUKA Nadalje, javno nije dostupan spisak zemalja, Izvršiti harmonizaciju Zakona o porezu na niti procedure po kojoj domaća pravna lica, PDV dohodak na nivou entiteta i BD. obveznici mogu dobiti povrat PDV-a. Propisati jasne procedure oporezivanja i prava na umanjenje poreske osnovice za strana FBiH i RS: PREPORUKA fizička lica - nerezidenate. UIO BiH treba postupati u składu sa Zako- Potrebno je u FBiH razviti sistem koji će biti nom o PDV i odobriti povrat PDV-a svim licima uvezan sa institucijama ovlaštenim za platni koja nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH i promet, kako bi ova lica mogla uplaćivati svoju koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom. poreznu obavezu bez administrativnih pote- Sva eventualna ograničenja u povratu PDV-a škoća, a njihove uplate biti ispravno knjižene u stranim licima treba definisati Zakonom o PDV poreznoj upravi. i samo dalje razraditi i pojasniti Pravilnikom pri- mjenu Zakona o PDV. UIO BiH takođe, treba po- POVRAT PDV-a LICIMA KOJA NEMAJU USPOSTAV- jasniti koja su to „slična” strana lica navedena LJENO POSLOVANJE U BiH* u Pravilniku koja također imaju pravo na povrat FBIH I RS: PROBLEM PDV-a obračunatog i plaćenog u BiH. Pojašnje- Zakon o PDV-u BiH, u članu 53., predvidio je nje treba biti u skladu sa EU direktivama u vezi mogućnost povrata ulaznog poreza obračuna- indirektnog oporezivanja, odnosno u skladu sa tog stranim licima koja nemaju uspostavljeno načinom povrata PDV-a u zemljama EU koje poslovanje u BiH na promet dobara i usluga iz- primjenjuju navedene direktive. vršenih od strane obveznika iz BiH ili obračuna- Objaviti spisak zemalja iz kojih je moguć po- tog na uvezenu robu u BiH. Pravilnikom o vrat PDV za domaća pravna lica - PDV obveznike. primjeni Zakona o PDV-u, član 93., je dalje predviđeno da strana pravna lica koja nemaju IZDAVANJE MIŠLJENJA OD STRANE UIO BiH registrovano poslovanje u BiH (prijevoznici, lica FBiH i RS: PROBLEM koja izlažu robu na sajmovima, avio-prijevoznici Članom 50. Zakona o postupku indirektnog i sl.), a koja kupe dobra i prime usluge od po- oporezivanja i članom 4. Uputstva o uslovima i reznih obveznika sa područja BiH, a vezano za postupku davanja mišljenja definisan je vre- obavljanje djelatnosti u inostranstvu, imaju menski okvir kada se može podnijeti zahtjev za pravo na povrat PDV-a na osnovu zahtjeva izdavanje mišljenja iz čega proizilazi da se isti kojeg podnose Upravi za indirektno oporeziva- ne može podnijeti u slučaju kada je određena nje BiH (u daljem tekstu UIO BiH). radnja već preduzeta, odnosno podnešena PDV Kako su ovim Pravilnikom obuhvaćeni samo prijava po određenoj radnji. Ovim se poreskim prijevoznici, lica koja izlažu robu na sajmovima, obveznicima uskraćuje mišljenje, odnosno stav avio-prijevoznici i slično, u praksi se dešava da UIO BiH oko rješavanja određenih dilema, jer je UIO BiH odbija zahtjeve za povrat PDV-a koji uz zahtjev potrebno priložiti određenu doku- podnose strana lica, koja nisu specifično nave- mentaciju, a to znači da su određene radnje već dena u Pravilniku. Ovdje se daje veća prednost preduzete. 56
 • 57. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 57 BI J E L A K N JI G A Mišljenja i stavovi ne objavljuju se na web U takvim slučajevima insolventni poslovni stranici UIO BiH, što otežava primjenu Zakona subjekat je u poziciji da lično bira koje će dos- i često se stavovi dati od pojedinih službi/sek- pjele obaveze i kojim redoslijedom izmirivati. To tora UIO razlikuju što stvara dilemu i dovodi u je suprotno odredbama entitetskih Zakona o fi- zabludu poreske obveznike. nansijskom plaćanju koji propisuju tačan redo- slijed plaćanja obaveza insolventnog dužnika. FBiH i RS: PREPORUKA Blokadom samo jednog dužnikovog računa Član 50. Zakona o postupku indirektnog poslovni subjekt bi trebao imati tretman neli- oporezivanja i član 4. Uputstva o uslovima i po- kvidnog učesnika u platnom prometu u svim stupku davanja mišljenja treba izmjeniti na drugim bankama gdje je otvorio bankovne ra- način da se mišljenje može tražiti u svim sluča- čune, i svi njegovi bankovni računi bi trebali biti jevima do momenta početka postupka kontrole, blokirani do konačnog izmirenja svih obaveza bilo potpune ili djelimične. po osnovu prinudne naplate. Što nelikvidni duž- Data mišljenja, sa rezimiranim tekstom nik ima više računa otvorenih kod više banaka prethodno postavljenog pitanja, trebalo bi ob- to je postupak prinudne naplate potraživanja za javljivati na web stranici UIO BiH, s tim da se povjerioce komplikovaniji, neefikasniji i stvara ne moraju objavljivati podaci o obvezniku kome pravnu nesigurnost. je dato mišljenje. Na ovaj način bi se ostvarila jedna od funkcija UIO BiH čiji rad treba da bude FBiH i RS: PREPORUKA transparentan, a što bi omogućilo bolju infor- Potrebno je dograditi postojeće entitetske misanost poreskih obveznika i dosljednu pri- zakone o platnim transakcijama unošenjem mjenu poreskih zakona. mehanizama kojim bi svi bankovni računi jed- nog klijenta bili blokirani. NEEFIKASNA PRINUDNA NAPLATA PREKO DUŽNIKO- VIH BANKOVNIH RAČUNA* ZAKON O POREZU NA DOBIT FBiH I RS: PROBLEM RS: PROBLEM Kako kompanije mogu imati više transakcij- skih računa kod različitih banaka, u praksi dolazi Zakon nije jasno precizirao šta su realizovani do- do problema kod prinudne naplate. Često se kom- bici/gubici, prihodi/rashodi, koji ne ulaze u po- paniji dužniku u postupku prinudne naplate blo- resku osnovicu kira samo jedan transakcijski račun što, istovre- Zakon o porezu na dobit (u daljem tekstu meno, dužniku ostavlja mogućnost da nastavi Zakon) se poziva na obračunsku metodu u po- nesmetano izvršavati svoje finansijske obaveze stupku utvrđivanju poreskih prihoda i rashoda prema drugim kompanijama preko ostalih ra- što je u skladu sa računovodstvenim propisima. čuna koje je otvorio u drugim bankama. Međutim, članom 6. Zakona definisano je da se U slučaju prinudne naplate, blokada jednog u postupku utvrđivanja poreske osnovice uklju- dužnikovog transakcijskog računa ne znači au- čuju svi prihodi iz bilo kojeg izvora izuzev pri- tomatsku blokadu svih njegovih bankovnih ra- hoda iz člana 7. i nije napravljena razlika izme- čuna koje je otvorio kod drugih banaka. Dodatni đu realizovanih i nerealzovanih prihoda. je problem što se prinudna naplata na teret Samo je prihod/rashod po osnovu obračun- jedne kompanije dužnika ne vrši samo na jed- skih kursnih razlika na dan bilansiranja (kao nom mjestu, u samo jednoj od dužnikovih ba- jedna od vrsta nerealizovanog prihoda/rashoda) naka. izuzet od uključivanja u poreske prihode, odno- 57
 • 58. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 58 Vijeće stranih investitora sno rashode (član 14. Zakona) pozivajući se na oporezivu dobit, tako da se za iznos plaćene po- „stvarno primljene prihode, odnosno plaćene reske obaveze umanjuje ukupna poreska oba- troškove kursnih razlika“. Problem je neuskla- veza pravnog lica u sjedištu. đenost člana 14. sa članom 6. Zakona. Članom 13. stav 5. Zakona propisano je da Ostali nerealizovani prihodi/rashodi, odno- se ostvareni poreski gubitka na području FBiH sno dobici/gubici nisu jasno definisani Zako- ili BD ne može odbiti od poreske osnovice tog nom, mada su isti kroz Pravilnik o primjeni pravnog lica u RS. Zakonom o porezu na dobit Zakona pojašnjeni. i Pravilnikom o primjeni Zakona u FBiH poslovne jedinice (PJ) su oslobođene plaćanja poreza na Nije moguća amortizacija novonabavljenih gra- dobit, s tim da je propisana obaveza podnoše- djevinskih objekata nja porekih prijava za svaku poslovnu jedinicu, Članom 25. stav 1. Pravilnika o primjeni Za- a u BD se vrši oporezivanje PJ po stopi od 10% kona je propisano da se amortizacija za nabav- na način da se poslovne knjige vode po goto- ljene građevinske objekte počinje računati od vinskom metodu u skladu sa Zakonom o porezu 1. januara naredne godine u odnosu na godinu na dohodak što još više otežava poslovanje pri- aktiviranja sredstva. Prema računovodstvenim vrednih subjekata. pravilima amortizacije se obračunava narednog mjeseca od dana stavljanja u upotrebu. RS: PREPORUKA Obzirom da se radi o nekretninama koje po Uskladiti odredbe Zakona (član 6. sa članom pravilu imaju dug korisni vijek kod obračuna 14.) i izmjeniti i dopuniti Zakon, tako da se pre- amortizacije ova neusklađenost između pore- ciziraju svi nerealizovani prihodi/rashodi, odno- skih i računovodstvenih pravila dovodi do odlo- sno dobici/gubici koji ne ulaze u poresku osno- ženih poreskih sredstava kod obveznika koja vicu. zahtijevaju praćenje kroz dug vremenski pe- Izmijeniti član 25. Pravilnika na način da se riod. izuzimanje početka amortizacije novonabavlje- Kako je za sva druga sredstva početak obraču- nih građevinskih objekata briše, a da je početak na amortizacije istovjetan za poreski i finansij- obračuna amortizacije narednog mjeseca od ski izvještaj, izuzimanje građevinskih objekata dana kada je imovina stavljena u upotrebu. iziskuje vođenje dodatnih evidencija što dovodi Uskladiti član 28. stav 1. tačka ž. Zakona i do dodatnih troškova, a nema značajnog uticaja član 60. stav 2. Pravilnika, odnosno izvršiti usa- na javne prihode. glašavanje Pravilnika sa Zakonom na način da Pravilnikom o primjeni Zakona su pojedine se Pravilnikom razrade odredbe Zakona, a ne odredbe drugačije definisane u odnosu na da se Pravilnikom propisuje nešto što nije regu- Zakon, pa stvara dileme u primjeni propisa. lisano Zakonom ili da je u suprotnosti sa Zako- (član 28. stav 1. tačka ž. Zakona i član 60. stav nom. 2. Pravilnika mjesto izvršenja usluge različito Ukinuti oporezivanje PJ čije je sjedište prav- definišu). nog lica u drugom entitetu, odnosno BD ili obezbijediti primjenu člana 48. Zakona o porezu Nejednaka praksa oporezivanja poslovnih jedi- na dobit, odnosno da se podnosi jedinstvena nica koji imaju sjedište u drugom entitetu i BD poreska prijava prema sjedištu pravnog lica, a Oporezivanje poslovnih jedinica pravnih lica da se porez na dobit plaća srazmjerno udjelu u čije je sjedište na području drugog entiteta vrši ostvarenom bruto prihodu koje poreski obvez- se u entitetu gdje poslovna jedinica ostvaruje nik ostvari na teritoriji drugog entiteta ili BD. 58
 • 59. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 59 BI J E L A K N JI G A Fiskalizacija u RS o PDV i Zakona o zaštiti potrošača ili bar njihova jednostavna primjena. RS: PROBLEM Programi fiskalnih kasa ne podržavaju mo- RS: PREPORUKA gućnost davanja rabata i drugih trgovačkih po- Uskladiti Zakon o fiskalizaciji i Zakon o trgo- pusta u maloprodaji ili zahtijevaju veoma vini, odnosno njihove pravilnike i druge propise složeno praćenje istog, što je u vremenu raču- na način da ne ograničavaju ili otežavaju pri- nara postalo besmisleno. Ovim dolazi do direkt- mjenu Zakona o PDV i Zakona o zaštiti potro- nog miješanja nadležnosti Zakona o fiskalizaciji šača. sa Zakonom o PDV i Zakonom o zaštiti potro- šača, koji navedeno dozvoljavaju. FBIH: PROBLEM Takođe, sličan problem se javlja i kod pri- U vrijeme pisanja ove sekcije, u FBiH se još mjene Zakona o trgovini, gdje je kroz oblik tr- uvijek nije počela primjenjivati fiskalizacija, pa govačke knjige onemogućena primjena Zakona stoga za ovaj entitet, preporuka izostaje. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Primjena međunarodnih spora- • Svi podaci o međunarodnim sporazu- • Ministarstvo finansija i tre- zuma za BiH mima da budu pohranjeni u jedin- zora BiH (BH MFT) stvenu bazu i javno dostupni. Pojedno- • Poreska uprava Federacije staviti proceduru prijave poreza po BiH odbitku i oslobađanja po osnovu me- • Federalno ministarstvo fi- đunarodnih sporazuma; u FBiH obu- nansija staviti naredbu o izdavanju saglasno- • Ministarstvo finansija RS sti BH MFT za svaki pojedinačni slučaj. • Nejasne zakonske odredbe po- • Precizirati obavezu plaćanja doprinosa • Entitetska ministarstva fi- reza na dohodak i doprinosa za za socijalno osiguranje fizičkih lica sa nansija socijalno osiguranje prebivalištem na teritoriju FBiH, RS i BD, a koji dohodak ostvaruju u drugoj administrativnoj jedinici, kao i mjesto i način ostvarivanja njihovih socijalnih prava - Plaćanje doprinosa prema mjestu pre- bivališta zaposlenika. - Harmonizacija Zakona o porezu na do- hodak na nivou entiteta i BD. • Neusklađenost Zakona o pore- • Harmonizacija propisa na nivou enti- • Enitetska ministarstva fina- zu na dohodak u pogledu pore- teta i BD nsija skih oslobađanja, visini ličnog odbitka i poreskih stopa na ni- vou entiteta i BD 59
 • 60. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 60 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Nejasne su zakonske odredbe • Precizno propisati način oporezivanja • Ministarstva finansija FBiH i za oporezivanje stranih držav- stranih fizičkih lica i prava na umanje- RS ljana koji su u radnom odnosu nje poreske osnovice. u matičnoj zemlji a izaslani su U FBiH razviti sistem koji će biti uve- u BiH, a obaveze za socijalno zan sa institucijama ovlaštenim za osiguranje plaćaju u matičnoj platni promet, kako bi ova lica mogla zemlji uplaćivati svoju poreznu obavezu bez administrativnih poteškoća. • Povrat PDV-a licima koja ne- • Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV • Ministarstvo finansija i tre- maju uspostavljeno poslovanje detaljno pojasniti pravo na povrat zora BiH u BiH PDV-a, u skladu sa EU direktivama. • Uprava za inidrektno opo- Objaviti spisak zemalja iz kojih je rezivanje BiH moguć povrat PDV-a. • Izdavanje mišljenja od strane • Davanja mišljenja treba izmjeniti na • Uprava za indirektno opo- Uprave za indirektno oporezi- način da se mišljenje može tražiti u rezivanje BiH vanje BiH svim slučajevima do momenta poče- tka postupka kontrole, bilo potpune ili djelimične, te objavljivati ih na zvanič- noj stranici UIO. • Neefikasna prinudna naplata • Potrebno je dograditi postojeće enti- • Entitetska ministarstva fi- preko dužnikovih bankovnih ra- tetske zakone o platnim transakcijama nansija čuna (RS i FBiH) unošenjem mehanizama kojim bi svi bankovni računi jednog klijenta bili blokirani. • ZAKON O POREZU NA DOBIT o Zakon nije jasno precizirao šta o Uskladiti odredbe Zakona (član 6. sa o Ministarstvo finansija RS su realizovani dobici/gubici, pri- članom 14.) i izmjeniti i dopuniti Zakon, o Poreska uprava RS hodi/rashodi, koji ne ulaze u tako da se preciziraju svi nerealizovani poresku osnovicu prihodi/rashodi, odnosno dobici/gubici koji ne ulaze u poresku osnovicu. o Nije moguća amortizacija no- o Izmijeniti član 25. Pravilnika na način o Ministarstvo finansija RS vonabavljenih gradjevinskih ob- da se izuzimanje početka amortizacije o Poreska uprava RS jekata novonabavljenih građevinskih obje- kata briše, a da je početak obračuna amortizacije narednog mjeseca od dana kada je imovina stavljena u upo- trebu. 60
 • 61. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 61 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA Uskladiti član 28. stav 1. tačka ž. Za- kona i član 60. stav 2. Pravilnika, od- nosno izvršiti usaglašavanje Pravilnika sa Zakonom. o Nejednaka praksa oporeziva- o Ukinuti oporezivanje PJ čije je sjedište o Ministarstvo finansija RS nja PJ koji imaju sjedište u dru- pravnog lica u drugom entitetu, odno- o Poreska uprava RS gom entitetu i BD sno BD ili obezbijediti primjenu člana 48. Zakona o porezu na dobit, odno- sno da se podnosi jedinstvena poreska prijava prema sjedištu pravnog lica, a da se porez na dobit plaća srazmjerno udjelu u ostvarenom bruto prihodu koje poreski obveznik ostvari na teri- toriji drogog entiteta ili BD. • Programi fiskalnih kasa ne po- • Uskladiti Zakon o fiskalizaciji i Zakon • Ministarstvo trgovine i tur- država mogućnost davanja ra- o trgovini, odnosno njihove pravilnike izma RS bata i drugih trgovačkih popu- i druge propise na način da ne ograni- • Ministarstvo finansija RS sta u maloprodaji ili zahtijevaju čavaju ili otežavaju primjenu Zakona veoma složeno praćenje istog, o PDV-u i Zakona o zaštiti potrošača što je u vremenu računara po- stalo besmisleno. 61
 • 62. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 62 Vijeće stranih investitora 6.7. GRAĐEVINSKE DOZVOLE bavlja u skraćenom postupku, za razliku od RS, gdje se lokacijski uslovi pribavljaju u opštem UVOD upravnom postupku. Lokacijska informacija pri- Prema izvještaju Svjetske banke „Doing Bu- bavlja se za lokaciju za koju su već utvrđeni de- siness 2011.“, BiH se nalazi na 139. mjestu po taljni planski dokumenti (zoning plan, regulaci- jednostavnosti i brzini dobivanja građevinske oni planovi, urbanistički projekti. dozvole, dok je prošle godine zauzimala 136. U FBiH, pored entitetskih zakona, postoje i poziciju. Dakle, iako su izmjenama Zakona o kantonalni zakoni koji definišu oblast dobivanja prostornom planiranju (u daljem tekstu Zakon) dozvola i odobrenja, što dodatno usložnjava entitetske vlade pokušale poboljšati i ubrzati procedure za investitore, tako da iskustvo ste- proceduru dobivanja dozvola, učesnici istraži- čeno u jednoj opštini ne mogu primijeniti za do- vanja koje prethodi izdavanju izvještaja „Doing bivanje dozvola i u drugoj opštini. Izmjene i Business 2011.“, ocijenili su da je situacija po dopune Zakona usvojene na entitetskom nivou pitanju jednostavnosti i brzine pribavljanja doz- još uvijek nisu, kroz usklađivanje svojih zakona, vola u BiH ove godine čak nešto lošija u odnosu preuzeli svi kantoni. na prošlu godinu. Također, u skladu sa „Doing I u RS ove godine su usvojeni novi propisi u Business 2011.“, utvrđeno je da investitor treba ovoj oblasti. Zakon o uređenju prostora i građe- kompletirati 16 procedura za dobivanje građe- nju19 nije unio suštinske promjene u odnosu na vinske dozvole za koje je u prosjeku potrebno prethodni, a s obzirom na relativno kratak period oko 255 dana. primjene, kao i u FBiH, ne možemo sa preciz- U oba entiteta, napravljene su određene iz- nošću govoriti o njegovim rezultatima u praksi. mjene kada je u pitanju procedura za izdavanje Izrada svih planova predviđenih Zakonom fi- građevinskih dozvola. Oba entiteta mijenjala su nansira se iz budžeta odnosnih teritorijalnih je- relevantno zakonodavstvo, te su izmjenama dinica. Suština čitavog problema leži u čestom uvedeni novi termini sa sličnim značenjem – u nepostojanju ovih planova, odnosno, u njihovoj FBiH „lokacijska informacija“, a u RS „lokacijski nepotpunosti i/ili neusklađenosti, jer tek na uslovi“. osnovu njih investitori mogu dobiti lokacijske U periodu od 2009. do 2010. godine u FBiH uslove u optimalnim rokovima. usvojene su tri izmjene Zakona o prostornom Što se tiče odnosa novog i starog Zakona, planiranju i korištenju zemljišta18. Ovim izmje- postoji nekoliko izmjena unesenih novim zako- nama, Vlada FBiH pokušala je pojednostaviti nom: proces izdavanja građevinske dozvole. Po izmi- 1. i u RS je novim Zakonom uveden novi ter- jenjenom Zakonu, postoje dvije alternativne min - lokacijski uslovi; procedure koje prethode podnošenju zahtjeva 2. radi obezbjeđenja nesmetanog funkcionisa- za izdavanje dozvole o građenju u FBiH: izda- nja infrastrukturnih sistema i objekata, uve- vanje urbanističke saglasnosti ili lokacijske in- dene su odredbe koje regulišu zaštitne po- formacije. jaseve, gdje su pobrojani sljedeći pojasevi: Procedura pribavljanje urbanističke sagla- putni, pružni, aerodromski, dalekovodni, snosti je ostala ista. Nova je procedura pribav- cjevovodni, pojas za radio postrojenja ili ljanja lokacijske informacije, koja se u FBiH pri- veze, zaštitna zona izvorišta vode, vodotoka 18 "Službene novine FBiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 19 Službeni glasnik RS 55/10 62
 • 63. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 63 BI J E L A K N JI G A i vodoprivrednih objekata, zaštitni po- jas za predstavljaju i nedosljednosti u tumačenju Za- ugrožene prostore (eksplozivne i lako zapa- kona, nejasna procedura, nedovoljna efikasnost ljive materije i tečnost); i broj osoblja, nekoordinirana razmjena infor- 3. ako organ nadležan za izdavanje lokacijskih macija između institucija/službenika i nerazu- uslova ne izda iste u roku od 30 dana, tzv. mijevanje potreba investitora. Oscilacije u „ćutanje uprave”, ne smatra se da su loka- potrebnom vremenu su značajne, u nekim op- cijski uslovi izdati nego investitor može pod- štinama potrebno je 15 dana, a u drugim cijela nijeti žalbu kao da je zahtjev odbijen. godinu dana da se dobiju pojedina odobrenja/ dozvole. Novim Zakonom u RS utvrđen je rok Poboljšanje u ovoj oblasti nije moguće bez za izdavanje lokacijskih uslova u trajanju od 30 adekvatnih novčanih sredstava i unifikacije za- dana (ukoliko postoji regulacioni plan), a ako ne konodavstva za oba bosansko-hercegovačka postoji onda 30 dana od kompletiranja zah- entiteta i Brčko Distrikt. U cilju sprovođenja tjeva. Ukoliko se uslovi ne daju u navedenom ovih izmjena od iste važnosti je i imati stručan, roku, investitor može uložiti žalbu kao da je obrazovan i odgovoran kadar, koji može da iz- zahtjev odbijen. Nažalost, u dosadašnjoj pri- nese sve te promjene, kao i povezane elektron- mjeni Zakona investitori-članovi VSI-a nisu pri- ske baze koje će omogućiti bržu i lakšu obradu mijetili poboljšanja. U praksi, opštinski organi svih potrebnih zahtjeva. se često ne pridržavaju zakonskih rokova. Upoređujući raniji Zakon i preporuke iz pret- hodnog izdanja Bijele knjige može se zaključiti FBiH i RS: PREPORUKE da je, bez obzira na promjene Zakona, još uvi- Poboljšanje u ovoj oblasti nije moguće bez jek prisutan problem nedorečenih i neusaglaše- usvajanja i međusobnog usklađivanja svih za- nih procedura, netransparentnog postupka i konom predviđenih planova, te usaglašavanja neefikasnog administrativnog kadra koji bi pru- propisa za oba bosansko-hercegovačka entiteta žio adekvatnu i pravovremenu podršku investi- i Brčko Distrikt, s ciljem uspostavljanja pravne torima. sigurnosti investitora na cijelom području Bosne i Hercegovine. U cilju postizanja optimalne efi- ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE kasnosti pri obradi zahtjeva jednako je važno imati stručan obrazovan i odgovoran kadar koji Neefikasna obrada zahtjeva* može da iznese sve te promjene. FBiH i RS: PROBLEM U cilju poboljšanja, bilo bi dobro oformiti i Problem prespore obrade zahtjeva za izda- povezane elektronske baze koje će omogućiti vanje dozvola ostaje prisutan i nakon usvajanja bržu i lakšu obradu svih potrebnih zahtjeva. Ob- novih Zakona u oba entiteta. Postupanje prema zirom da su pilot projekti pokrenuti u pojedinim investitorima razlikuje se od opštine do opštine. gradovima pokazali značajne rezultate, potre- U manjim opštinama, gdje se bilježi manji priliv bno je primijeniti dobre prakse u svim opšti- zahtjeva, službenici su spremniji pružiti podršku nama i kontinuirano unapređivati sistem, kako investitoru, dok se u razvijenim opštinama, je bilo i predloženo u Bijeloj knjizi za 2009. zbog preopterećenosti, duže čeka na dozvole. Generalno, glavni problem u procesu obrade Prenos građevinske dozvole u Kantonu Sarajevo* zahtjeva predstavlja česta neusklađenost pla- FBiH: PROBLEM nova, zbog koje investitori ne mogu dobiti doz- Ako u toku građenja dođe od prenosa prava vole u optimalnim rokovima. Problem i dalje vlasništva nad objektom u izgradnji, prenos gra- 63
 • 64. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 64 Vijeće stranih investitora đevinske dozvole nije precizno definisan, ni Za- janje finansijskih sredstava u tu svrhu biti konom o prostornom planiranju i korištenju mnogo veće. Isto tako, po novom Zakonu, nije zemljišta FBiH, ni Zakonom o prostornom ure- u potpunosti jasno u koju svrhu se rade urba- đenju Kantona Sarajevo. Nedorečenost Zakona nističko-tehnički uslovi. dovodi do primjene različitih praksi u opština- ma. Neujednačene procedure predstavljaju pre- RS: PREPORUKA preku efikasnom procesu prenosa građevinske Zakon izmijeniti tako da se mogu uspostaviti dozvole nad objektom. jasne uzročno-posljedične veze pojedinih odredbi zakona uz otklanjanje svih nejasnoća, FBiH: PREPORUKA kao i smanjenje rokova za dobijanje dozvole za Da bi se otklonile nedoumice oko prenosa građenje. građevinske dozvole potrebno je u relevantnim zakonima definisati uslove za prenos građevin- Zakonom nije definisan tretman telekomunika- ske dozvole sa jednog na drugog investitora. cionog sektora* Također, potrebno je propisima o građenju na RS: PROBLEM nivou FBiH i kantona propisati olakšane proce- Zakon o prostornom uređenju RS ne obuh- dure izdavanja svih dozvola vezanih za građe- vata telekomunikacioni sektor i jasno ne defi- nje, kao i način i uslove za prenošenje građe- niše linijsku infrastrukturu i mobilnu mrežu. vinske dozvole od momenta izdavanja dozvole Obzirom da oblast telekomunikacione infra- pa sve do izdavanja upotrebne dozvole, odno- strukture nije definisana Zakonom, u opštinama sno, do uplanjenja objekta. ne postoji jasna procedura za dobivanje dozvola u ovom segmentu. Iz tih razloga u pojedinim Nejasan i nepotpun Zakon o uređenju prostora i opštinama potrebno je 15 dana, a u drugim i do građenju godinu dana za obradu svih dokumenta potreb- RS: PROBLEM nih za dobivanje dozvola. Dodatni problem je Prethodnim Zakonom o uređenju prostora što postavljanje bazne stanice nije predviđeno procedura dobijanja dozvole za građenje bila je prostornim planom, dok u nekim opštinama mnogo jasnije definisana. Kompletna procedura jeste predviđeno urbanističkim i regulatornim zasnivala se na prethodno dobijenoj urbanisti- planovima, što dodatno usložnjava postupak. čkoj saglasnosti koja se izdavala na osnovu ur- banističko-tehničkih uslova. Tim zakonom pro- FBiH cedura za dobijanje dozvole za građenje je bila Tretman telekomunikaconog sektora u FBiH u potpunosti opisana, a data je i jasna definicija je definisan slično kao u RS, dakle, prilično ne- na osnovu koje se prema uslovima iz urbanisti- jasno. Dodatne komplikacije unosi činjenica da čke saglasnosti radi kompletna tehnička doku- svaki kanton u FBiH ima svoj zakon, što uz raz- mentacija i šta treba uraditi za dobijanje doz- ličito tumačenje istih instituta u svakom kan- vole za građenje, a što nije tako jasno propi- tonu stvara dodatne probleme investitorima. sano u novom Zakonu. Kompletna procedura po novom Zakonu je FBiH I RS: PREPORUKA podijeljena u više faza i za te faze su dati poje- Da bi se otklonile nedoumice u postupku do- dinačni rokovi. Pažljiva analiza Zakona ostavlja bivanja dozvola, potrebno je u Zakon o prostor- utisak da će se procedura za dobijanje dozvole nom uređenju RS ugraditi odredbe o telekomuni- za građenje znatno produžiti kao i da će izdva- kacionoj infrastrukturi koja bi pokrivala postav- 64
 • 65. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 65 BI J E L A K N JI G A ku mreže, opreme i objekata. U FBiH dodatno preciznije posebne odredbe koje regulišu po- treba regulisati legislativu na lokalnom i kanto- stavljenje telekomunikacijskih mreža, opreme i nalnom nivou, te harmonizovati zakone u okviru objekata. federalne strukure. U Zakone RS i FBiH ugraditi KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Neefikasna obrada zahtjeva • Važno je imati stručan obrazovan i od- • Opštine u FBiH i RS govoran kadar koji može da iznese sve te promjene. U cilju poboljšanja bilo bi dobro oformiti i povezane elek- tronske baze koje će omogućiti bržu i lakšu obradu svih potrebnih zahtjeva. • Prenos građevinske dozvole u • Relevantnim zakonima definisati uslo- • Zakonodavna i izvršna vlast Kantonu Sarajevo u FBiH ve za prenos građevinske dozvole sa u FBiH i kantonima jednog na drugog investitora. • Nejasan i nepotpun Zakon o • Zakon izmijeniti tako da se mogu kon- • Zakonodavna i izvršna vlast uređenju prostora i građenju statovati uzročno-posljedične veze po- u RS RS jedinih članova zakona uz otklanjanje svih nejasnoća vezanih uz smanjenje rokova za dobijanje dozvole za građe- nje. • Zakonom nije definisan tretman • Da bi se otklonile nedoumice u postup- • Zakonodavna i izvršna vlast telekomunikacionog sektora ku dobivanja dozvola, potrebno je u u entitetima i kantonima relevantne zakone entiteta unijeti de- taljnije odredbe o telekomunikacionoj infrastrukturi kojima bi se definisala postavka mreže, opreme i objekata. U FBiH dodatno treba harmonizovati za- kone u okviru federalne strukture (FBiH i kantoni). 65
 • 66. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 66 Vijeće stranih investitora 6.8. LIKVIDACIJA U FBIH I STEČAJ Zbog ovoga se u praksi pojavljuju mnoge poteškoće i prisutna je pravna nesigurnost. Po- jedini sudovi u FBiH, u cilju popunjavanja pra- ZAKON O LIKVIDACIJI FBIH vnih praznina sa kojima se susreću, na aspekte UVOD likvidacionog postupka koji nisu regulisani Za- Iako se postupak likvidacije privrednog dru- konom o likvidaciji i Zakonom o privrednim dru- štva sprovodi kada društvo ima dovoljno fina- štvima primjenjuju odgovarajuće odredbe Za- nsijskih sredstava za pokriće svih svojih oba- kona o stečajnom postupku. Međutim, za ova- veza, taj postupak može biti dugotrajan uslijed kvu supsidijarnu primjenu Zakona o stečajnom neprecizno definisane regulative i različitih pra- postupku ne postoji odgovarajući pravni osnov ksi između sudova. što, u praksi, dovodi do različitih tumačenja i U posljednjih godinu dana od objavljivanja primjene odredbi Zakona o stečajnom postupku izdanja Bijele knjige za 2009. godinu, nije se u likvidaciji. ništa promijenilo kad je u pitanju Zakon o likvi- daciji FBiH. I dalje isti problemi more investi- FBiH: PREPORUKA tore, pa u sklopu ove sekcije predlažemo iste Potrebno je u Zakonu o likvidaciji adekvat- preporuke i rješenja. nije urediti tok likvidacionog postupka, položaj, Niže su identifikovani nedostaci Zakona o li- prava i obaveze likvidatora ili u Zakon o likvida- kvidaciji FBiH na koje ukazuju članice VSIa za ciji unijeti odredbu koja će omogućiti adekvatnu 2009. i 2010. godinu. primjenu odredaba Zakona o stečajnom po- stupku na aspekte likvidacionog postupka koji ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE nisu uređeni. Nedorečenost procedure likvidacije* FBiH: PROBLEM Različite prakse u sudovima po pitanju dostave Likvidacija privrednog društva u FBiH regu- dokumentacije za likvidaciju* FBiH: PROBLEM lisana je Zakonom o likvidaciji i Zakonom o pri- Regulativa ne sadrži sveobuhvatnu listu do- vrednim društvima. Postojeća regulativa ne kumentacije koju je podnosilac zahtjeva dužan uređuje adekvatno sam tok procedure likvida- podnijeti sudu uz prijedlog za otvaranje likvida- cije kao ni položaj likvidatora u toku likvidacio- cionog postupka. Zbog toga se, u velikoj mjeri, nog postupka, odnosno radnje koje likvidator razlikuje praksa sudova. Određenu dokumenta- smije ili mora poduzeti. Na primjer, ne postoje ciju bez koje pojedini sudovi ne žele ni prihvatiti pravila koja regulišu u kojem momentu likvida- prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka, tor može otkazati ugovore o radu uposlenicima drugi sudovi uopšte ne zahtijevaju. Pored toga, društva koje je u likvidaciji; zatim, koje pravne nije jasno kada se i koja vrsta dokumentacije poslove u ime društva likvidator može poduzeti, mora podnijeti u toku samog postupka20. a koje su zabranjene (ovo se, prije svega, od- nosi na preuzimanje novih obaveza u ime dru- štva koje se ne tiču same likvidacije); u kojem FBiH: PREPORUKA momentu likvidator može početi sa unovčava- U Zakon o likvidacionom postupku je potre- njem imovine društva i koji se način unovčava- bno uvrstiti listu sve dokumentacije koju je nja imovine primjenjuje, itd. podnosilac prijedloga za otvaranje likvidacionog 20 Koji dokumenti se moraju priložiti uz sam prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka, a šta u toku samog postupka. 66
 • 67. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 67 BI J E L A K N JI G A postupka dužan dostaviti i precizno definisati nik nekretnina koje su ostale kao dio likvida- kada se koji dokument mora dostaviti. cione mase nakon isplate povjerilaca. Različite prakse u sudovima po pitanju podnoše- FBiH i RS: PREPORUKA nje potvrde o izmirenju poreznih obaveza prili- Iako ni u važećim zakonima ne postoje pre- kom otvaranja procesa likvidacije* preke za prijenos vlasništva na nepokretnoj imo- FBiH: PROBLEM vini na stranog osnivača po okončanju likvida- Pojedini sudovi u FBiH zahtijevaju da se, uz cionog postupka (naravno, pod uslovom da su prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka, prethodno iz likvidacione mase isplaćeni povje- podnese i potvrda o izmirenim poreznim oba- rioci), smatramo da bi bilo potrebno u entitet- vezama društva izdata od strane nadležne po- skim stvarno-pravnim zakonima izričito propi- rezne uprave. Sud u Sarajevu odbija prihvatiti sati ovakvu mogućnost, kako se u sudskim po- prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka stupcima ubuduće ne bi pojavljivala različita tu- bez ove potvrde. Međutim, za ovakvu praksu mačenja. trenutno ne postoji adekvatno uporište u Za- konu. Drugi sudovi u FBiH ne zahtijevaju po- Nemogućnost uvida u listu društava u postupku tvrdu o izmirenim poreznim obavezama društva likvidacije u sudskom registru* za otvaranje postupka likvidacije, već porezna FBiH i RS: PROBLEM uprava, skupa sa svim ostalim povjeriocima Posljednjim izmjenama Zakona o privrednim društva, prijavljuje i namiruje svoja potraživa- društvima21 izbrisani su stavovi (član 73., sta- nja u toku samog likvidacionog postupka. vovi 2. i 3.) koji su regulisali da se postupak li- kvidacije upisuje u registar društava, i da za FBiH: PREPORUKA vrijeme likvidacije firma društva sadrži riječi „u Potrebno je ujednačiti sudsku praksu po likvidaciji“. Svrha ovih odredbi je bila da se ovom pitanju i relevantnim propisima definisati omogući razlikovanje društava u likvidaciji i da da porezna uprava ima isti položaj kao i ostali se javnost informiše o tome da se društvo likvi- povjerioci društva u toku likvidacije. dira. Nakon što su ove odredbe izbrisane iz Za- kona o privrednim društvima, ostala je pravna Tretman nepokretne imovine društva nakon praznina po ovom pitanju jer ostale odredbe okončanja postupka likvidacije Zakona o privrednim društvima kao ni Zakon o FBIH i RS: PROBLEM likvidaciji ne predviđaju sličnu obavezu upisa Iako Zakon o politici direktnih stranih ulaga- otpočinjanja likvidacionog postupka u registar nja u BiH u potpunosti izjednačava vlasnička društava i obavještavanja javnosti. prava stranih ulagača sa pravima domaćih pra- vnih i fizičkih lica u pogledu sticanja prava vla- FBiH i RS: PREPORUKA sništva i kada su u pitanju nepokretnosti, u Obaveza da se postupak likvidacije upisuje praksi je zabilježeno više slučajeva u kojima su u registar društava i da za vrijeme likvidacije po okončanju likvidacionih postupaka osporava- firma društva sadrži riječi „u likvidaciji“ trebala na prava stranog osnivača da se upiše kao vlas- bi se regulisati Zakonom. 21 Službene novine FBiH, broj 84/08 67
 • 68. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 68 Vijeće stranih investitora STEČAJ Niže navedeni su samo neki od problema naših članica kada je u pitanju postupak stečaja u BiH. UVOD ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE Stečaj je u BiH regulisan Zakonom o stečaj- nom postupku FBiH i Zakonom o stečajnom po- stupku RS. Sankcionisanje direktora koji na vrijeme ne pri- U našim uslovima, često i neopravdano, ste- jave stečaj firme FBIH i RS: PROBLEM čaj traje jako dugo. I pored svih nelagodnosti koje sa sobom nosi, stečaj ne treba shvatit kao Kazne za direktore koji stanje stečaja pravo- kraj, već kao novi početak. dobno ne prijave, su potpuno neadekvatne (u Zakon o stečajnom postupku detaljno defi- pitanju su prekršajne, novčane kazne). Onog niše uslove za otvaranje stečaja, a posebno momenta, u većini slučajeva, kada direktor/ pravne posljedice otvaranja stečaja. Medjutim upravitelj otvori stečaj, uslovi su neadekvatni i problem nastaje kod primjene Zakona u po- (tvrtka) firma je obično izvan spašavanja i vri- stupku otvaranja i provođenja stečaja, posebno jednost njene imovine su znatno smanjeni. iz razloga: (i) stečaj još uvijek nije dovoljno FBiH I RS: PREPORUKA promoviran kao nešto što može pomoći ozdrav- ljenju kompanije, namirenju vjerovnika i izmi- Uvrstiti u Zakon o stečajnom postupku, u iz- renju ostalih dugova (ii) edukacije i treninzi mjenama i dopunama, veću novčanu, pa čak i učesnika u stečaju su neznatne u BiH (sudije, krivičnu kaznu za direktore/upravitelje kompa- advokati, stečajni upravnici i drugi učesnici nija, kada na vrijeme ne prijave stanje stečaja. iskazuju potrebu za više edukacija) (iii) uloga Tim potezom, oni direktno dovode imovinu pre- države (eniteta) u slučajevima stečaja još uvi- duzeća u nepoporavljivu štetu, a samo predu- jek je mala ili je nema nikako. zeće (radnike, povjerioce i sve ostale) u nemo- Nažalost, prava je rijetkost da se stečajni gućnost namirenja, a time prouzrokuju i štete postupak započinje pravovremeno, kada je spa- trećim licima. šavanje poduzeća moguće i učinkovito. Suci za provođenje stečajnog postupka naj- Kvalifikacija i certifciranje stečajnih upravnika češće nemaju potrebnu stručnost, a problem je u BiH i nedosljedno provođenje Zakona. Osim toga, FBiH i RS: PROBLEM sudovima manjka resursursa, što znači da ve- Stečajni upravnici u BiH u praktičnoj pro- ćina slučajeva stečaja traje predugo, čime se vedbi stečaja nisu dovoljno kompetentni za gubi svrha ovog postupka kao hitnog. posao koji obavljaju. Da bi postao stečajni Iako su stečajni upravnici certificirani od Mi- upravnik, jedini uslov koji kandidat mora ispu- nistarstva pravosuđa, u obavljanju svog posla niti je položiti ispit pri Ministarstvu pravde BiH, njihova kvaliteta bitno varira. Zakon koji regu- koje mu izdaje za to neophodnu licencu. Svaki lira stečaj je načelno dobar, ali provedba je fakultetski obrazovan građanin može aplicirati i spora i znanje je još uvijek nedovoljno, čak i u pri tome se ne traži nikakvo minimalno potre- organima pravosuđa. Nadalje, stečajni postu- bno iskustvo. Ministarstvo pravde BiH ima moć pak nosi popratnu stigmatizaciju – u društvu se oduzeti licencu, no to nikada do sada nije uči- prihvaća kao "katastrofa". Vladajuće strukture njeno. Inače, Ministarstvo pravde BiH nema na- do sada nisu učinile ništa da se ta percepcija iz- dzora nad radom stečajnih upravnika, tako da mjeni. kvalitet istih znatno varira. 68
 • 69. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 69 BI J E L A K N JI G A FBiH i RS: PREPORUKA održavanja imovine koji znaju biti značajni) i da Specifičnim mjerama potrebnim za pobolj- mu stečajni sud naloži i pored toga uplatu pau- šanje povjerenja u provedbu stečajnog zakona šalnog iznosa od 5%. trebalo bi uključiti izmjenama i dopunama po- stojećeg zakona, te postaviti neke minimalne FBIH I RS: PREPORUKA razine iskustva, ali i određenu struku koja bi od- Ovo pitanje treba jasno urediti i pojasniti u govarala prirodi posla stečajnog upravnika, entitetskim Zakonima o stečajnom postupku na prije nego osoba može postati stečajni uprav- način da se izmjene predmetni članovi, čime bi nik. Udruženje stečajnih upravnika bi trebalo se ujednačila praksu sudova i izbjegla moguć- preuzeti ulogu svojevrsnog nadzora, te provo- nost donošenja arbitrarnih odluka od strane po- diti obuku i osposobljavanje kadrova u stečaj- jedinih sudova. Smatramo da bi uplata pauša- nom postupku, kao što su sudije i stečajni lnog iznosa troškova održavanja, a maksimalno upravnici. U svakom slučaju kroz zakon, ali i 5% od ostvarene prodajne u stečajnu masu od putem pravilnika o sticanju zvanja (Ministar- strane razlučnog povjerioca bilo jedino oprav- stava pravde na nivou entiteta) pooštriti krite- dano ukoliko je predmetna nepokretnost bila u rije za sticanje zvanja stečajni upravnik. Aman- posjedu stečajnog dužnika od otvaranja stečaj- dmani na zakon koji bi se bavili kvalifikacijama nog postupka pa do prodaje nekretnine pri če- i sposobnostima stečajnih upravnika, su trenu- mu su svi troškovi održavanja padali na teret tačno u pripremi. stečajnog dužnika. U suprotnom postavlja se pitanje opravdanosti nametanja ovog paušal- Uplata paušalnog iznosa od 5% od prodaje po- nog iznosa na teret razlučnog povjerioca i ra- kretnih i nepokretnih stvari u stečajnu masu vnomjerne raspodjele troškova nastalih otvara- FBIH I RS: PROBLEM njem stečajnog postupka. Zakonom o stečajnom postupku RS i FBiH u članu 105. (u vezi sa članom 103.) predviđena Problem prava raspolaganja nekretninama u je uplata paušalnog iznosa od 5% od ostvarene stečajnom postupku prodajne u stečajnu masu od prodaje pokretne FBiH i RS: PROBLEM stvari koje je stečajni upravnik prenio na povje- Kako se pravo raspolaganja po našim stečaj- rioca. U praksi pojedinih sudova u RS i FBiH, nim zakonima dotiče najviše razlučnih povjeri- stečajni upravnici i stečajne sudije arbitrarno laca, u BiH kroz Zakone o stečajnom postupku tumače ove odredbe i nerijetko nalažu razluč- FBiH i RS, potrebno je kroz iste uskladiti i pre- nim povjeriocima da uplate navedeni paušalni cizirati ovo pravo. Rješenja koja bi proistekla iz iznos i kod prodaje nepokretnosti koja je raz- dopunjenih zakonskih mjera, olakšala bi razluč- lučnim povjeriocima shodno članu 107. Zakona nim povjeriocima mogućnost realizacije razluč- o stečajnom postupku RS, prepuštena na unov- nih prava, a posebno prodaju istih. čavanje, zanemarujući pri tom da razlučni po- Osnovni problem koji se nameće jeste ne- vjerilac je jedini koji u stvarnosti ima troškove precizno i nedovoljno isticanje ovog problema vezane za unovčavanje takve imovine (troškovi kroz naše zakonodavstvo. procjene, troškovi izvršnog postupka, troškovi prodaje i reklamiranja nepokretnosti i sl.). Ne- FBiH i RS: PREPORUKA rijetko imamo situaciju da je nepokretna imo- Potrebno je precizirati na šta se odnosi pravo vina predana razlučnom povjeriocu na čuvanje raspolaganja, da li je to predaja u posjed ili sl. (pri čemu razlučni povjerilac snosi i troškove Zatim, potrebno je izvršiti otklon kolizije Za- 69
 • 70. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 70 Vijeće stranih investitora kona o stečajnom postupku i Zakona o PDV i noj vrijednosti ne uspije, stečajni upravnik nudi pravnim posljedicama koje raspolaganje nosi, a nekretninu razlučnom povjeriocu za iznos po- to je prema slovu Zakona o PDV-u stvaranje traživanja uvećano za kamate i iznos poreza na obaveze plaćanja PDV-a aktom prenosa raspo- promet nepokretnosti. Pri tome, stečajni sud bi laganja. donio rješenje o dosudi sa brisanjem svih tereta Nekretnina koju preuzima razlučni povjerioc koje bi služilo ZK uredu za uknjižbu i razrez po- treba se prvo pokušati prodati od strane stečaj- reza. Takvo rješenje je i prihvaćeno u drugim nog upravnika za iznos pokrivenog potraživanja zakonodavstvima (zakonodavstvo Republike upisanog u zemljišnu knjigu kroz založno pravo Hrvatske) i omogućava bolje unovčavanje za - hipoteku, a zatim, ako prodaja po procjenje- razliku od dugotrajnih izvršnih postupaka. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA Likvidacija FBIH • Nedorečenost procedure likvi- • Potrebno je u Zakonu o likvidaciji ade- • Parlament FBiH / NSRS dacije kvatnije urediti tok likvidacionog pos- • Ministarstvo pravde FBiH i tupka, položaj, prava i obaveze likvida- RS tora ili u Zakon o likvidaciji unijeti odred- bu koja će omogućiti adekvatnu pri- mjenu odredaba Zakona o stečajnom postupku na aspekte likvidacionog po- stupka koji nisu uređeni. • Različite prakse u sudovima po • U Zakon o likvidacionom postupku je • Parlament FBiH / NSRS pitanju dostave dokumentacije potrebno uvrstiti listu sve dokumenta- • Ministarstvo pravde FBiH i za likvidaciju cije koju je podnosilac prijedloga za RS otvaranje likvidacionog postupka du- • Nadležni sudovi žan dostaviti i precizno definisati kada se koji dokument mora dostaviti. • Različite prakse u sudovima po • Potrebno je ujednačiti sudsku praksu • Parlament FBiH / NSRS pitanju podnošenje potvrde o po ovom pitanju i relevantnim propi- • Ministarstvo pravde FBiH i izmirenju poreznih obaveza sima definisati da porezna uprava ima RS prilikom otvaranja procesa li- isti položaj kao i ostali povjerioci dru- • Nadležni sudovi kvidacije štva u toku likvidacije. • Tretman nepokretne imovine • Iako ni u važećim zakonima ne po- • Parlament FBiH / NSRS društva nakon okončanja po- stoje prepreke za prijenos vlasništva • Ministarstvo pravde FBiH i stupka likvidacije na nepokretnoj imovini na stranog RS osnivača po okončanju likvidacionog postupka (naravno, pod uslovom da su prethodno iz likvidacione mase ispla- ćeni povjerioci), smatramo da bi bilo 70
 • 71. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 71 BI J E L A K N JI G A KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA potrebno u entitetskim stvarno-pra- vnim zakonima izričito propisati ova- kvu mogućnost, kako se u sudskim postupcima ubuduće ne bi pojavljivala različita tumačenja. Stečaj FBiH i RS • Nemogućnost uvida u listu dru- • Obaveza da se postupak likvidacije • Parlament FBiH / NSRS štava u postupku likvidacije u upisuje u registar društava i da za vri- • Ministarstvo pravde FBiH i sudskom registru jeme likvidacije firma društva sadrži RS riječi „u likvidaciji“ trebala bi se regu- lisati Zakonom. • Sankcionisanje direktora koji • Uvrstiti u Zakon o stečajnom postup- • Parlament FBiH / NSRS na vrijeme ne prijave stečaj ku, u izmjenama i dopunama, veću no- • Ministarstvo pravde FBiH i firme včanu, pa čak i krivičnu kaznu za di- RS rektore/upravitelje komapanija, kada • Nadležni sudovi na vrijeme ne prijave stanje stečaja. Tim potezom, oni direktno dovode imovinu preduzeća u nepoporavljivu štetu, a samo preduzeću (radnike, po- vjerioce i sve ostale) u nemogućnost namirenja i time prouzrokuju i štete trećim licima • Kvalifikacija i certificiranje ste- • Pooštriti kriterije za sticanje zvanja • Parlament FBiH / NSRS čajnih upravnika u BiH stečajni upravnik. Specifičnim mjerama • Ministarstvo pravde FBiH i potrebnim za poboljšanje povjerenja RS u provedbu stečajnog zakona trebalo bi uključiti: (i) izmjenama i dopunama postojećeg zakona postaviti neke mi- nimalne razine iskustva, ali i određenu struku koja bi odgovarala prirodi posla stečajnog upravnika, prije nego osoba može postati stečajni upravnik. Udru- ženje stečajnih upravnika bi trebalo preuzeti ulogu svojevrsnog nadzora te provoditi obuku i osposobljavanje ka- drova u stečajnom postupku, kao što su sudije i stečajni upravnici. 71
 • 72. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 72 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Uplata paušalnog iznosa od • Ovo pitanje treba jasno urediti i poja- • Parlament FBiH / NSRS 5% od prodaje pokretnih i ne- sniti u entitetskim Zakonima o stečaj- • Ministarstva pravde FBiH i pokretnih stvari u stečajnu ma- nom postupku na način da se izmjene RS su predmetni članovi, čime bi se ujedna- čila praksu sudova i izbjegla moguć- nost donošenja arbitrarnih odluka od strane pojedinih sudova. Smatramo da bi uplata paušalnog iznosa tro- škova održavanja, a maksimalno 5% od ostvarene prodajne u stečajnu masu od strane razlučnog povjerioca bilo je- dino opravdano ukoliko je predmetna nepokretnost bila u posjedu stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog po- stupka pa do prodaje nekretnine pri čemu su svi troškovi održavanja pa- dali na teret stečajnog dužnika. • Problem prava raspolaganja ne- • Potrebno je precizirati na šta se odnosi • Parlament FBiH / NSRS kretninama u stečajnom pos- pravo raspolaganja, da li je to predaja • Ministarstvo pravde FBiH i tupku u posjed ili sl. Zatim, potrebno je iz- RS vršiti otklon kolizije Zakona o stečaj- • Ministarstvo finansija i tre- nom postupku i Zakona o PDV i zora BiH pravnim posljedicama koje raspolaga- nje nosi, a to je prema slovu Zakona o PDV-u, stvaranje obaveze plaćanja PDV-a aktom prenosa raspolaganja. Nekretnina koju preuzima razlučni po- vjerioc treba se prvo pokušati prodati od strane stečajnog upravnika za iznos pokrivenog potraživanja upisa- nog u zemljišnu knjigu kroz založno pravo - hipoteku, a zatim ako prodaja po procjenjenoj vrijednosti ne uspije, stečajni upravnik nudi nekretninu raz- lučnom povjeriocu za iznos potraživa- nja uvećano za kamate i iznos poreza na promet nepokretnosti. Pri tome stečajni sud bi donio rješenje o dosudi sa brisanjem svih tereta koje bi služilo ZK uredu za uknjižbu i razrez poreza. 72
 • 73. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 73 BI J E L A K N JI G A 6.9. IZVOZ Statistički podatak da je 2010. godine izvoz u BiH povećan za 30% na prvi pogled je veoma UVOD optimističan, ali trebamo uzeti u obzir da struk- Kada govorimo o izvozu, pored pravnog turu toga izvoza čine rude i šumska građa (si- okvira moramo se osvrnuti i na njegov ekonom- rovine). ski aspekt koji je primaran. Da bi mogli da una- prijedimo pravila koja se odnose na ovu granu Generalna preporuka koja se može uputiti neophodno je regulisati i ekonomsku stranu, tj. na adresu izvršne vlasti je da se utvrdi ona eko- neophodno je povećati i obim izvoza, jer samo nomska politika koja će najbolje zaštititi inte- na taj način možemo dobiti sredstva koja su po- rese BiH i njenih građana, ali i: trebna za napredak u svakom pogledu. Da bi se • prepoznavanje tih interesa i beskompromi- povećao izvoz mora se povećati i obim realne sno zalaganje za njihovo ostvarenje, privrede tj. proizvodnja. Uloga države i entiteta • pravna regulativa koja će štititi domaću je neophodna u ovom segmentu. proizvodnju da bi mogla biti konkurentna, Ukoliko napravimo osvrt na konkretne ko- • zaštita domaćih prirodnih bogatstava, kao i rake koje su preduzeli entiteti na ovom polju, • certificiranje i standardizacija BiH proizvo- primijetiti ćemo da RS ima strategiju za podsti- da spremnih za izvoz. caj izvoza, dok je u FBiH i na nivou čitave BiH ISKUSTVA : PROBLEMI I PREPORUKE ta strategija još uvijek u izradi i njena imple- mentacija se očekuje od juna 2011. Usklađivanje standarda i certifikata sa EU Izdavanje i priznavanje certifikata u zemljama standardima je neophodno, a posebno sa drža- regiona i EU FBiH i RS: PROBLEM vama iz regiona sa kojima BiH i najčešće sara- đuje i trguje. U ionako opterećenim odnosima zemalja na- Neophodno je učiniti rad Izvoznog vijeća BiH stalih raspadom bivše Jugoslavije, nailazimo i efikasnijim. Njegovu funkcionalnost ometaju na međusobno ne priznavanje certifikata ili na- politički uticaji, a njegova glavna zadaća je biti cionalnih institucija koje izdaju te certifikate za spona između državnih institucija i privrednika proizvode koji svoga kupca traže u susjednoj (izvoznika). zemlji. Zbog toga smo u situaciji da jedan isti Institucionalna reforma: Unapređenje poli- proizvod moramo na isti način certificirati, ali od tike, pravnog, institucionalnog i regulatornog strane svakog nacionalnog tijela pojedinačno, okvira pomoću kojeg bi se postiglo usklađivanje zavisno u koju od susjednih zemalja želimo iz- sa EU acquis vezanim za promet, za sve načine vesti taj proizvod. Naprimjer, certifikat za ce- rada i restrukturiranje usmjereno ka smanjenju ment koji u skladu sa zahtjevima harmoni- kompleksnosti i nejasnoća vezanih za odgovor- ziranih evropskih standarda ili normi (EN) izdaje nosti državnog i entitetskih nivoa. domaći institut u BiH, ne važi u Hrvatskoj, a isti Vrlo je važno pomenuti da Institucije u BiH taj certifikat koji prema zahtjevima iste EN zajedno sa Uredom za veterniarstvo BiH, zajed- norme izda hrvatski institut, ne važi u EU! nički rade na rješavanju problematike koja se Dodatni problem u BiH je činjenica da na tiče izvozničkog broja i propisa o izvozu mlijeka, nivou države BiH ne postoji institut ili neko sli- mesa te prerađevina od mliječnih i mesnih čno tijelo, koje će izdati certifikat ili CE znak za proizvoda, kao i usklađivanju istih sa propisima neki proizvod, a da taj certifikat važi za zemlje EU. regiona i zemlje EU. 73
 • 74. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 74 Vijeće stranih investitora FBiH i RS: PREPORUKA to iziskuje mnogo novca i utrošenog vremena U tom smislu, potrebno je da se učine doda- za sve, poskupljuje proizvod i smanjuje njegovu tni napori da se barem na nivou susjednih ze- konkurentnost na tržištu susjedne zemlje. malja (BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora) počnu uzajamno priznavati certifikati izdati od strane CARINE I PROBLEMI IZVOZNIKA PRI CARINJENJU: nadležnih nacionalnih institucija, tj. da se pro- FBiH i RS ces certifikacije ne uduplava ili multiplicira, jer Konkretni prijedlozi na temu carina: PROBLEM PREPORUKA • Čekanje na zeleni put – često traje i • Automatizacijom ASYCUDA sistema, omogućiti automatsko suviše dugo. prebacivanje na zeleni put, nakon 45 min. • Kratko radno vrijeme carine i obaveza • Organizovati rad carine 0-24h (ili bar od 7-21) posebno u smi- dostavljanja CP 2 sata prije isteka slu kućnog carinjenja i skratiti rok za dostavu na 0,5 - max 1 radnog vremena za odobrene izvoz- sat prije isteka radnog vremena. nike. • Previsoka cijena kod ispravke CD (vrlo • Smanjiti cijenu na razumnu mjeru (2,00 – 5,00 KM). često zbog banalne tehničke greške). • Pojedinačna uplata takse za svaki • Omogućiti kolektivnu potpunu mjesečnu prijavu sa samo jed- izvoz stvara i dodatne bankarske tro- nom taksom za one koji imaju status odobrenog izvoznika ili škove. bar kolektivnu uplatu svih taksi na jednoj uplatnici prilikom predaje dokumenata za potpunu prijavu. • Prikupljanje primjerka 3 ex deklaracije • Postavljanjem poštanskih sandučića na svim graničnim prelazi- ovjerenog od strane nadležnog organa ma u koje bi prevoznici ubacivali ovjerene primjerke ex dekla- na graničnom prelazu i njeno podno- racije u adresiranim kovertama dobijenim od izvoznika, zna- šenje nadležnoj instituciji je složen i čajno bi olakšalo ovu veoma značajnu i složenu operaciju. komplikovan postupak, pogotovo za Takva praksa se odavno primjenjuje u zemljama EU.Liberali- velike izvoznike. zacija rokova podnošenja bi također bila značajna olakšica za izvoznika. 74
 • 75. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 75 BI J E L A K N JI G A Provedba konvencija TIR i ATA Carnet. Automatiziranje procesa dodjeljivanja CEMT doz- FBiH i RS: PROBLEM vola. BiH je jedina zemlja u široj regiji koja ne FBiH i RS: PROBLEM provodi TIR Carnet, i jedna od nekoliko zemalja Trenutno, dodjeljivanje CEMT dozvola nije u u regiji koja nije potpisnica konvencije ATA Car- potpunosti transparentno, dijelom zbog toga net. Poteškoće koje su vezane za to i troškovi što postojeći pravilnik ne sadrži preciziranu for- koje nameću prevoznici, agenti i trgovci pred- mulu dodjeljivanja. stavljaju dodatno opterećenje za privredu BiH. FBiH i RS: PREPORUKA FBiH i RS: PREPORUKA Ministarstvo prometa i komunikacija bi tre- BIH bi morala provoditi potpisanu konvenciju balo izmijeniti pravilnik kako bi formulirao kom- TIR Carnet. Ministarstvo vanjske trgovine i eko- pletan proces dodjeljivanja CEMT dozvole kroz nomskih odnosa da hitno pripremi potrebne do- upotrebu algoritamskog softvera za dodjelu. kumente za ratifikaciju sporazuma o ATA Carnetu Ovo bi spriječilo diskreciono dodjeljivanje doz- i krenuti u njegovu primjenu. vole i osiguralo potpunu transparentnost. KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Izdavanje i priznavanje certifi- • U tom smislu, potrebno je da se učine • Ministarstvo vanjske trgo- kata u zemljama regiona i EU dodatni napori da se barem na nivou vine i ekonomskih odnosa susjednih zemalja (BiH, Hrvatska, Sr- BiH bija, Crna Gora) počnu uzajamno priz- • Institut za akreditiranje BiH navati certifikati izdati od strane - BATA nadležnih nacionalnih institucija, tj. da se proces certifikacije ne uduplava ili multiplicira. • CARINE I PROBLEMI IZVOZ- NIKA PRI CARINJENJU: o Čekanje na zeleni put – često o Automatizacijom ASYCUDA sistema, o Uprava za indirektno opo- traje i suviše dugo omogućiti automatsko prebacivanje rezivanje BiH na zeleni put, nakon 45 min. o Kratko radno vrijeme carine i o Organizovati rad carine 0-24h (ili bar o Uprava za indirektno opo- obaveza dostavljanja CP 2 sata od 7-21h) posebno u svjetlu kućnog rezivanje BiH prije isteka radnog vremena za carinjenja i skratiti rok za dostavu na odobrene izvoznike 0,5-max 1 sat prije isteka radnog vre- mena. o Previsoka cijena kod ispravke o Smanjiti cijenu na razumnu mjeru (2,00 o Uprava za indirektno opo- CD (vrlo često zbog banalne – 5,00 KM). rezivanje BiH tehničke greške) o Pojedinačna uplata takse za o Omogućiti kolektivnu potpunu mjese- o Uprava za indirektno opo- svaki izvoz stvara i dodatne čnu prijavu sa samo jednom taksom rezivanje BiH bankarske troškove za one koji imaju status odobrenog iz- 75
 • 76. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 76 Vijeće stranih investitora KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA voznika ili bar kolektivnu uplatu svih taksi na jednoj uplatnici prilikom pre- daje dokumenata za potpunu prijavu. o Prikupljanje primjerka 3 ex de- o Postavljanjem poštanskih sandučića o Uprava za indirektno opo- klaracije ovjerenog od strane na svim graničnim prelazima u koje bi rezivanje BiH nadležnog organa na granič- prevoznici ubacivali ovjerene pri- nom prelazu i njeno podnoše- mjerke ex deklaracije u adresiranim nje nadležnoj instituciji je kovertama dobijenim od izvoznika, složen i komplikovan postu- značajno bi olakšalo ovu veoma zna- pak, pogotovo za velike izvoz- čajnu i složenu operaciju.Takva praksa nike se odavno primjenjuje u zemljama EU. Liberalizacija rokova podnošenja bi također bila značajna olakšica za iz- voznika. • Provedba konvencija TIR i ATA • BIH bi morala provoditi potpisanu • Ministarstvo vanjske trgo- Carnet konvenciju TIR Carnet. Ministarstvo vine i ekonomskih odnosa vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da hitno pripremi potrebne doku- mente za ratifikaciju sporazuma o ATA Carnetu i krenuti u njegovu primjenu. • Automatiziranje procesa do- • Ministarstvo prometa i komunikacija • Ministarstvo prometa i ko- djeljivanja CEMT dozvola bi trebalo izmijeniti pravilnik kako bi munikacija BiH formulirao kompletan proces dodjelji- vanja CEMT dozvole kroz upotrebu al- goritamskog softvera za dodjelu. Ovo bi spriječilo diskreciono dodjeljivanje dozvole i osiguralo potpunu transpa- rentnost. 76
 • 77. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 77 7 ČLANOVI VSI-a 77
 • 78. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 78 Vijeće stranih investitora 78
 • 79. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 79 8 ZAHVALE B ijela knjiga 2010/2011 je pripremljena zajedničkim zalaganjem brojnih članica Vijeća stranih investitora. Članice VSI su dale svoj doprinos u pripremi i razvoju ovog dokumenta. Članovi VSI, timova za podršku su značajno doprinijeli u procesu pisanja publikacije. Želimo da odamo priznanje niže navedenim kompanijama i organizacijama za njihov doprinos u pripremi Bi- jele knjige 2010/2011: • Wolf Theiss (u lokalnoj saradnji) • Xella BH • Unicredit Bank • Triland Development • SHP Celex a.d. • Raiffeisen Bank • PricewaterhouseCoopers • Meggle • Messer BH • m:tel • Maric & Co Law Firm • Karanovic & Nikolic (u lokalnoj saradnji) • Zajednička advokatska kancelarija Sarajevo • Hypo Alpe-Adria-Leasing • HTL d.o.o. – Novomatic Group • Heidelberg Group – Tvornica cementa Kakanj • EFT Group • European Bank for Reconstruction and Development • Advantis Broker a.d. Banja Luka • AllClean d.o.o. Vijeće stranih investitora želi se zahvaliti IFC – članici grupacije Svjetske banke na pruženoj podršci pri izradi Bijele knjige 2010/2011. Zahvale upućujemo i uredu EBRD u Sarajevu, na specijalnom doprinosu pri izradi sekcije stečaj i likvidacija, a posebnu zahvalu Gdinu. Nicholas Brainsby, pravnom savjetniku EBRD, kao i osoblju EBRD kancelarije u Sarajevu. 79
 • 80. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 80
 • 81. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 81 9 LIDERI I ČLANOVI TIMOVA POSLOVNA REGISTRACIJA Gosp. Vojislav Puškarević - Raiffeisen bank - Tim lider Gosp. Franjo Marjanović - AllClean d.o.o.Sarajevo Gosp. Dino Sabrihafizović i Gdja. Mirna Milanović-Lalić - Zajednička advokatska kancelarija Sarajevo Gđa. Amra Isić - Marić & Co advokatska firma Gđa. Snježana Tadić - SHP Celex a.d. PRIVREMENI BORAVAK I RADNE DOZVOLE Gđa. Alma Pupo - HTL d.o.o.Sarajevo - Tim lider Gosp. Nikola Dubajić - EFT Group Gđa. Azra Uzunović - Heidelberg Cement Group Gđa. Belma Zorlak - Marić & Co advokatska firma Gđa. Dragica Janković - SHP Celex a.d. Gđa. Aida Samardžić - Triland Development Gđa. Ervina Horozić - Xella BH ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU Gđa. Višnja Dizdarević - Marić & Co advokatska firma - Tim lider Gosp. Fahrudin Gvožđar - Hypo Alpe-Adria-Leasing Gosp. Harun Gadžo - Messer BH Gas Gosp. Željko Budimir - m:tel Gosp. Vladimir Runić - SHP Celex a.d. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Gđa. Amra Isić - Marić & Co advokatska firma - Tim lider Gosp. Branko Kecman - Advantis Broker Banja Luka Gđa. Šejla Bakić - Heidelberg Cement Group Gosp. Dino Sabrihafizović - Zajednička advokatska kancelarija Sarajevo Gosp. Đorđe Lazić - SHP Celex a.d. Gosp. Adnan Šećibović - Unicredit bank ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Gosp. Branko Kecman – Advantis Broker - Tim lider Gosp. Adnan Šećibović – Unicredit Bank POREZI Gđa. Mubera Brković - PricewaterhouseCoopers - Tim lider Gosp. Franjo Marjanović - AllClean d.o.o. Sarajevo Gđa. Alma Pupo - HTL d.o.o. Sarajevo Gosp. Fahrudin Gvoždjar - Hypo Alpe-Adria- Leasing Gđa. Ilinka Gavrilović - m:tel Gđa. Enisa Jašarević - Unicredit bank 81
 • 82. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 82 Vijeće stranih investitora GRAĐEVINSKE DOZVOLE Gosp. Nihad Sijerčić - Karanović & Nikolić (u lokalnoj saradnji) - Tim lider Gosp. Nikola Dubajić - EFT Group Gosp. Fahrudin Gvožđar - Hypo Alpe-Adria-Leasing Gosp. Harun Gadžo - Messer BH Gas Gđa. Nataša Laketa - m:tel Gosp. Vladimir Runić - SHP Celex a.d. ZAKON O LIKVIDACIJI U FBIH I STEČAJ Gosp. Sead Miljković - Wolf Theiss (u lokalnoj saradnji) - Tim lider Gosp. Tamir Mostarac - EBRD Gosp. Fahrudin Gvožđar - Hypo Alpe-Adria-Leasing Gosp. Nihad Sijerčić - Karanović & Nikolić (u lokalnoj saradnji) Gosp. Harun Gadžo - Messer BH GAS Gđa. Zinaida Zečević - Raiffeisen bank Gosp. Đorđe Lazić - SHP Celex a.d. IZVOZ Gosp. Stevan Dimitrijević - Karanović & Nikolić (u lokalnoj saradnji) - Tim lider Gosp. Stefan Dušanić - Karanović & Nikolić (u lokalnoj saradnji) Gosp. Almir Bajtarević - Heidelberg Cement Group Gosp. Kaled Hašimbegović - Meggle Gosp. Luka Macanović - SHP Celex a.d. 82
 • 83. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 83 10 REFERENCE Direkcija za ekonomsko planiranje www.dep.gov.ba Izvještaj Svjetske banke Doing Business Report 2011 www.doingbusiness.org Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine www.mvteo.gov.ba Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine www.msb.gov.ba PricewaterhouseCoopers Izvještaj: Plaćanje poreza 2009 www.pwc.com Vijeće ministara Bosne i Hercegovine www.vijeceministara.gov.ba Centralna banka Bosne i Hercegovine www.cbbih.com Tranzicijski izvještaj EBRD-a za 2010 www.ebrd.com/transitionreport EU Izvještaj o napretku 2010 www.delbih.ec.europa.eu MMF Globalni ekonomski pregled – za BiH 2010/2011 www.imf.org 83
 • 84. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 84 Bijela knjiga 2010/2011 Izdavač: VSI – Vijeće stranih investitora Za VSI: Bojana Škrobić Omerović - izvršni direktor Maša Kotur – asistent Lektor: Kancelarija VSI Dizajn Ekrem Kapić DTP: Proprint, Sarajevo Tiraž: 500 kom Vijeće stranih investitora Hotel Holiday Inn Zmaja od Bosne 4/X, Ured 1015 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon/Fax: +387 33 288 015 Email: info@fic.ba www.fic.ba