Publikacija: Bijela knjiga 2010/11

1,989 views

Published on

U cilju da se ukaže na ključne prepreke za ulaganje u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i da se predloži program prioritetnih reformi za otklanjanje ovih prepreka, Savjet stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC) je izradio publikaciju „Bijela knjiga 2010/11“.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
606
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publikacija: Bijela knjiga 2010/11

 1. 1. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 1 BIJELA KNJIGA 2010/11 Redaktor: Bojana Škrobić Omerović 2010/11 Vijeće stranih investitora
 2. 2. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 2 Obavještenje o autorskom pravu Ovim se daje dozvola za korištenje, kopiranje i distribuciju sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem obliku i bez naknade, bez naknade autorskih prava i zvaničnog zahtjeva upućenog Upravnom odboru Vijeća stranih in- vestitora, pod uslovom da kopije nisu napravljene ili distribuirane u cilju ostvarivanja dobiti i da se autorska prava Vijeća stranih investitora priznaju, uz navođenje datog izvora. Vijeće stranih investitora ne jamči, ne garantuje, niti podnosi žalbu u vezi sa aktuelnošću, tačnošću, pouz- danošću ili bilo kojim drugim aspektom vezanim za ovaj dokument. Vijeće stranih investitora se najtoplije zahvaljuje podršci IFC – članici Grupe Svjetske banke, koji je omogućio štampu ove publikacije. Stavovi i mišljenja iznesena u ovoj publikaciji na odražavaju nužno stavove IFCa. Vijeće stranih investitora kao ni sponzori ni pod kakvim uslovima ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, ili za bilo kakvu naknadu štete koja bi proistekla iz ili u vezi sa korištenjem ovog dokumenta, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, čak i ako je obaviješten o mogućnostima takve naknade štete.
 3. 3. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 3 SADRŽAJ 1. PREDGOVOR ............................................................................................................. 5 2. O VIJEĆU STRANIH INVESTITORA ............................................................................... 7 3. PREGLED POSLOVNE KLIME U BiH 2010 ....................................................................... 9 4. IZVRŠNI SAŽETAK .................................................................................................... 11 5. PREPREKE ULAGANJU ............................................................................................... 23 6. SEKCIJE .................................................................................................................. 25 6.1. POSLOVNA REGISTRACIJA .................................................................................. 25 6.2. PRIVREMENI BORAVAK I RADNE DOZVOLE ............................................................ 31 6.3. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU .......................................................................... 36 6.4. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ..................................................................... 42 6.5. ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI ..................... 48 6.6. POREZI ............................................................................................................ 52 6.7. GRAĐEVINSKE DOZVOLE .................................................................................... 62 6.8. ZAKON O LIKVIDACIJI U FBIH I STEČAJ ............................................................... 66 6.9. IZVOZ .............................................................................................................. 73 7. ČLANOVI VSI-a ........................................................................................................ 77 8. ZAHVALE ................................................................................................................. 79 9. LIDERI I ČLANOVI TIMOVA ........................................................................................ 81 10. REFERENCE ............................................................................................................. 83 3
 4. 4. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 4 LISTA SKRAćENICA ASYCUDA Automatizirani sistem za obradu carinskih podataka ATA Carnet Kombinacija francuskih i engleskih izraza "Admission Temporaire/Temporary Admission" - karnet ATA (privremeni prihvat) BATA Institut za akreditiranje BD Brčko Distrikt BH FMT Ministarstvo finansija i trezora BiH BiH Bosna i Hercegovina BND bruto nacionalni dohodak CD Carinska deklaracija CDM Čisti mehanizmi razvoja CEMT Evropska Konferencija ministara za promet (fr. Conférence Européenne des Ministres des Transports) CP2 Carinske prijave Distrikt Distrikt Brčko DKP Diplomatsko-konzularna predstavništva DNA Nacionalno tijelo za certificiranje CDM-a DSU Direktna strana ulaganja EDMWS system Sistem elektronske razmjene dokumenata i upravljanja dokumentima EU Evropska unija FBiH Federacija Bosne i Hercegovine IFC Međunarodna finansijska korporacija ILO Međunarodna organizacija rada KS Kanton Sarajevo MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MVTEO BiH Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine NSRS Narodna skupština Republike Srpske OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj PDV Porez na dodatnu vrijednost PJ Poslovna jedinica PPP Javno - privatno partnerstvo RS Republika Srpska TIR Carnet Karnet TIR - Međunarodni drumski transport (fr. Transports Internationaux Routiers) UIO BiH Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine VSI Vijeće stranih investitora VSTV BiH Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ZK ured Zemljišno-knjižni ured * Preporuke iz Bijele knjige 2009 4
 5. 5. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 5 1 PREDGOVOR B udući da je Bijela knjiga glavni proizvod Strana ulaganja u bankarski sektor su iz- Vijeća stranih investitora (VSI), svake nimka jer su austrijske banke zauzele domina- godine pokušavamo istaknuti ključne ntan položaj na lokalnom bankarskom tržištu. probleme s kojima su naši članovi, strane kom- U RS je usvojen Zakon o javno-privatnom part- panije, suočeni dok posluju u BiH. nerstvu (PPP), dok u FBiH ovaj zakon još uvijek Tokom pripreme Bijele knjige 2010/11 naši nije usvojen. Čvrsto vjerujemo da će vlada članovi su raspravljali o različitim pitanjima pri- ovog entiteta, kao i vlasti na državnoj razini, kladnim za ovo izdanje. Bijela knjiga 2010/11 poduzeti konkretne korake s ciljem rješavanja opisuje pitanja koja trenutno najviše zabrinja- problema PPP. EU izvješće o napretku za 2009. vaju strane investitore. godinu ukazuje na veoma mali broj provedenih Uprkos naporima uloženim da BiH postane reformi zbog čega je BiH još uvijek na čekanju otvorenija za strane investicije, investitori su i kad je riječ o EU članstvu. dalje suočeni sa nizom ozbiljnih prepreka uklju- U posljednjih godinu dana zabilježena su čujući kompleksan pravni i regulatorni okvir, ne- određena poboljšanja u poslovnom okruženju, transparentne poslovne procese i slabe sudske ali reforme same nisu dovoljne za znatnije poti- strukture. canje razvoja privatnog sektora. Trebamo više, a Činjenica da u ovom izdanju ponavljamo članovi VSI-a su spremni načiniti plan za potre- određene, ranije spomenute, preporuke je oči- bne reforme, te pomoći sa implementacijom istih. gledan pokazatelj da je učinjeno veoma malo. Nadamo se da ćemo preporukama navede- Sa namjerom smo ponovili većinu prošlogodiš- nim u ovom izdanju Bijele knjige utrti put stva- njih preporuka s ciljem naglašavanja potrebe za ranju poslovne klime koja će osigurati povoljnije implementacijom istih. radno okruženje za sadašnje strane ulagače, te Privatizacija preduzeća u državnom vlasni- obezbijediti uslove koji će privuči investiore, do- štvu zaostaje za ostalim zemljama u regionu prinijeti procesu zapošljavanja BiH građana i (Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija). Dr- potaknuti ekonomski razvoj ove zemlje. Na- žavne vlasti na svim nivoima su se počele baviti damo se da će novoizabrana vlast pokazati više ovim pitanjima, kao dijelom većih napora da se naklonosti stranim kompanijama i na taj način pređe na tržišnu ekonomiju. Međutim, BiH je doprinijeti razvoju bolje poslovne klime u BiH. još uvijek u ranoj fazi ovog procesa. Kao rezul- Željeli bismo zahvaliti svima koji su doprini- tat toga, strani investitori (posebno greenfield jeli stvaranju ovog izdanja Bijele knjige, pose- investicije) su ostvarili ograničene dobitke. bno našim članovima. Tie Sosnowski Predsjednik VSI 5
 6. 6. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 6
 7. 7. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 7 2 O VIJEćU STRANIH INVESTITORA V ijeće stranih investitora (VSI) osnovanao Kao dokaz gore navedenoj tvrdnji služi i Ot- je sa ciljem da djeluje kao jedinstveni voreno pismo koje je VSI uputilo predstavni- glas svih stranih investitora u Bosni i cima BiH vlasti s ciljem naglašavanja važnosti Hercegovini i promoviše poslovno orijentisane podrške koju vlasti u BiH pružaju stranim inve- inicijative, te obezbijedi praktičnu podršku svim stitorima. Ovim vidom komunikacije pokušali investitorima i na taj način poboljša poslovnu smo istaknuti značaj porezne reforme, reforme klimu u zemlji. Aktivnim učešćem u procesu u oblasti izdavanja građevinskih i radnih doz- tranzicije, ostvarujući dijaloge sa predstavni- vola, te daljnjeg razvoja javno-privatnog part- cima vlasti i iznoseći stavove investitora, VSI nerstva. Također smo naglasili da značaj priva- doprinosi poboljšanju investicijske klime u BiH. tizacije za razvoj poslovne klime u BiH ne bi tre- U ostvarivanju svojih ciljeva, do sada smo bao biti zanemaren – imajući u vidu da je to implementirali aktivnosti vezane za promociju jedan od ključnih faktora ekonomskog rasta. naših članova i njihovih projekata, kako bi S ciljem prenošenja naše vizije i ci- istaknuli važnost našeg poslovanja u BiH kao i ljeva, u stalnoj smo saradnji sa pred- naš uticaj na poslovnu klimu. stavnicima stranih institucija i kom- Od 2007. godine naše aktivnosti su uglavnom panija. promovisane putem zagovaranja i lobiranja za CDM (Clean Development Mechanism) ili stvaranje boljih uslova za poslovanje stranih i čisti razvoji mehanizma, predstavljaju sastavni lokalnih investitora. dio Kyoto protokola, te kao takav predstavlja Kad je riječ o implementaciji preporuka iz Bi- jedan od najvažnijih elemenata koji se moraju jele knjige 2009, bitno je napomenuti da, iako implementirati kako bi se osigurao daljnji razvoj mala i ograničena, određena poboljšanja su ipak kompanija čije je poslovanje bazirano na obnov- učinjena. Prema do sada prikupljenim podaci- ljivim izvorima energije. Naši članovi, u saradnji ma, skromna poboljšanja su ostvarena u oblasti sa ambasadama i predstavnicima stranih kom- registracije poslovnih subjekata. Od 2008. go- panija, lobiraju za formiranje DNA, nacionalnog dine VSI, u saradnji sa predstavnicima različitih tijela za podnošenje zahtjeva za CDM certifici- kompanija, djeluje kao član radne grupe koja ranje na državnom nivou. U oktobru 2010. go- predlaže i lobira za pomenute promjene. U sklo- dine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o pu aktivnosti pomenute grupe, članice VSI-a, formiranju ovog značajnog tijela. Nastavak ovih zajedno sa ostalim učesnicima, uspjele su izlo- aktivnosti će uslijediti tokom ove godine. birati da Zakon o direktnim stranim ulaganjima Članovi VSI-a su odigrali značajnu ulogu u bude izmijenjen i dopunjen što je doprinijelo procesu promocije izvoza u BiH. Ova aktivnost skraćivanju administrativnih postupaka regi- je ostvarena kroz saradnju sa EU projektom za stracije stranog kapitala u BiH. razvoj izvoza u BiH. Predstavnici kompanija, Također, skromni pomaci su uočeni i u obla- članovi VSI-a, su uključeni u razvoj i izradu prve stima građevinskih dozvola, dozvola za privre- nacionalne strategije izvoza. meni boravak, zemljišnih knjiga i sudskog Pored gore navedenih aktivnosti VSI je or- registra privrednih subjekata. ganizovalo nekoliko događaja s ciljem promo- U saradnji sa Općinskim sudom u Sarajevu, cije našeg članstva i diskutovanja o problemima kompanije članice VSI su značajno doprinijele stranih investitora sa predstavnicima različitih reformi zemljišnih knjiga u BiH. nivoa vlasti, međunarodnih organizacija i svim VSI nastoji održati stalni protok in- drugim učesnicima koji značajno doprinose raz- formacija sa predstavnicima vlasti. voju poslovne klime u BiH. Događaji poput ovog 7
 8. 8. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 8 Vijeće stranih investitora osigurali su značajne povratne informacije, koje duzele konkretne korake kako bi poboljšali po- su iskorištene za usmjeravanje i vođenje dalj- slovnu klimu u BiH. Potrebno je nastaviti s ovim njeg rada članica VSI. naporima, te osigurati pozitivnu investicijsku Predstavnici medija su odigrali značajnu klimu u zemlji. Trenutna saradnja sa predsta- ulogu u prenošenju i izvještavanju o našim do- vnicima vlasti je na zadovoljavajućem nivou, ali gađajima tokom 2010. godine. Učešće medija od nove vlade se očekuje da uskladi legislativu u našim aktivnostima omogućilo nam je da pre- kao i da poduzme konkretne mjere za oživlja- nesemo našu viziju i ciljeve širom poslovne za- vanje investicijskog ciklusa. jednice u BiH i regiji. Obzirom na činjenicu da novoizabrana vlada Članovi VSI su više puta dokazali da su dru- nije formirana do perioda u kojem se ovo izda- štveno odgovorne kompanije koje doprinose za- nje Bijele knjige uređuje, koristimo ovu priliku jednicama u kojima djeluju. Društvo je prepoz- kako bi još jednom istaknuli da su aktivnosti nalo neke zajedničke aktivnosti naših članova, ovog Vijeća, te naših članova, usporene u išče- poput izgradnje parkova, donacije školama, po- kivanju formiranja vlade. drške razvoju obrazovanja, itd. Budući planovi VSI uključuju održavanje sta- Najveću prepreku direktnim stranim investi- rih i formiranje novih odnosa sa predstavnicima cijama predstavlja nedostatak djelovanja pred- novoizabrane vlasti i ostalim značajnim učesni- stavnika vlasti kada govorimo o koherentnoj cima na tržištu. Nastavićemo našu saradnju sa ekonomskoj politici i jasnom određivanju prio- sličnim udruženjima i ambasadama putem našeg riteta prilikom implementacije reformi. VSI se Vijeća za saradnju, s ciljem privlačenja novih prvenstveno bavi poboljšanjem pravnih i regu- članova i poboljšanja općih uslova za vođenje latornih okvira u BiH. U isto vrijeme, naglaša- poslovanja u BiH. vamo važnost konkretnih koraka koje predstav- Jedan od naših glavnih ciljeva će biti pobolj- nici vlasti mogu poduzeti s ciljem poboljšanja šanje odnosa sa predstavnicima vlasti, posebno rada institucija. Kada govorimo o poslovnom kroz Bijelu knjigu i druge aktivnosti VSI. okruženju, kompanije nisu adekvatno informi- Implementacija navedenih reformi i prepo- sane o pravnim i regulatornim promjenama i ruka u ovom dokumetu će biti jedan od priori- načinima na koje će se iste sprovesti. U pret- teta VSI-a u nadolazećoj godini. hodnim godinama predstavnici BiH vlasti su po- 8
 9. 9. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 9 3 PREGLED POSLOVNE KLIME U BIH 2010 P roces tranzicije u BiH je nekoliko godina Grafikon ispod pokazuje pad dotoka stranog bio zaustavljen, usljed čega se BiH našla kapitala u BiH. u velikom zaostatku u odnosu na ostale Tržište rada je i dalje relativno rigidno, što zemlje jugoistočne Evrope. Komplikovane poli- nastavlja poticati razvoj neformalnog tržišta tičke i ustavne strukture predstavljaju glavne rada, posebno kada su u pitanju ekonomske ak- prepreke za implementaciju reformi i adekvatno tivnosti i zapošljavanje, naročito u vrijeme upravljanje zemljom. Kao rezultat paralize u krize, visoki iznosi doprinosa na minimalnu za- sprovedbi reformi, BiH zaostaje za drugim EU konom zagrantovanu platu i dalje ostaju ključni kandidatima ili potencijalnim kandidatima iz re- faktori u održavanju rigidnosti tržišta rada. Kao gije. odgovor na pritiske koji su nastali kao rezultat U posljednjih nekoliko godina napori uloženi krize, entitetske vlasti uvode dodatna ograniče- u političke reforme su (veoma) neadekvatni i nja za nezaposlene. Proces zapošljavanja se i neusklađeni, a poslovna klima i dalje pati zbog dalje otežava propustom države da obrazovni ustaljenih strukturnih rigidnosti. Nedostatak po- sistem prilagodi potrebama tržišta. Nacrt Za- litičke volje u kombinaciji sa nepovoljnim uslo- kona o radu je pripremljen u FBiH, ali se, u vima na tržištu, u posljednjih godinu dana, predizbornom razdoblju, o istom nije rasprav- spriječio je bilo kakav napredak u oblasti priva- ljalo u Parlamentu. Prema rezultatima ankete o tizacije, posebno u FBiH. radnoj snazi, koja je pripremljena u skladu sa U 2010. godini dotok direktnog stranog ka- ILO metodologijom, u 2009. godini nezaposle- pitala u BiH je smanjen za skoro 45%, u uspore- nost je dosegla 24,1%, dok je u 2010. godini dbi sa 2009. godinom.1 Godišnji prosjek priliva porasla i do 27,1%. stranog kapitala u BiH je iznosio 14,3% u 2009. Također, problemi na tržištu rada predstav- godini i početkom 2010. godine. Radovi na izgra- ljaju jedan od ključnih faktora zbog kojih strane dnji autoceste na Koridoru Vc zaustavljeni su iz- firme u BiH ne bilježe značajan razvoj i zbog među septembra 2009. godine i marta 2010. go- čega je otežano privlačenje stranih investitora. dine kao posljedica političkih i pravnih problema. Naši članovi su, također, prepoznali ovaj pro- 1 CBBiH, Novembar 2010 – http://www.cbbh.ba/index.php?id=741&lang=bs 9
 10. 10. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 10 Vijeće stranih investitora blem prilikom poslovanja u zemlji. BiH je imple- značajniji napredak se ne može očekivati bez mentirala određene reforme u domenu poslov- većih reformi. Povratak jačeg i održivog eko- nog okruženja. Sudska registracija poslovnih nomskog rasta zahtijeva pouzdane javne fina- subjekata je u funkciji od 2007. godine i trenu- nsije, solidan bankarski sistem i bolje poslovno tno omogućava da se proces registracije, u pro- okruženje. sjeku, dovrši za manje od 10 dana. Potreba za BiH je zemlja otvorena za strane investicije, dvostrukom registracijom stranih investitora u posebno kada je riječ o prirodnim resursima, Ministarstvu vanjske trgovine i vanjskih poslova energiji i turzimu. Međutim, pravne prepreke, je nedavno zamijenjena elektronskom vezom poreska administracija i korupcija s kojim se sa sudskom bazom podataka. strani ulagači suočavaju, predstavljaju najzna- Što se tiče građevinskih dozvola, uočena su čajniji razlog zbog kojeg je BiH i dalje neprivla- određena poboljšanja u odnosu na prošlu go- čna stranim investitorima.4 dinu. Građevinske dozvole se danas izdaju u Grafikon ispod prikazuje top tri prepreke stra- kraćem vremenskom periodu – u prosjeku, taj nim ulaganjima u zemljama jugoistočne Evrope. period je smanjen sa 296 na 255 dana2. Vjerujemo da je krajnje vrijeme da Iako se u BiH snažno osjetio uticaj globalne svi nivoi vlasti poduzmu konkretne finansijske kirze, bankarski sistem je ostao ne- korake i da prioritetom učine stvare- taknut, a početkom 2010. godine ukupan nivo nje povoljnijih uslova za strane i lo- pologa je vraćen na razinu ostvarenu prije kalne ulagače. krize. Sporazum o bečkoj inicijativi, kojeg su Novoizabrana vlast ima dragocjenu priliku potpisale glavne banke, uspio je sprječiti odljev da zaustavi negativni trend ekonomskog opa- sredstava natrag u vanjske, banke partnere. S danja, te implementira aktivnosti koje će moti- ciljem spriječavanja rasta nenaplativih kredita, virati strane investitore da ulažu u BiH. propisi o restrukturiranju duga su ublaženi u Članovi VSI će uložiti sve napore kako bi oba entiteta, početkom 2010. godine. U BiH se ostvarili ovaj cilj za dobrobit stranih investitora ove godine očekuje ekonomski rast od 2,2 %3, a i lokalnih kompanija. 2 “Doing Business Report” za 2011 3 http://www.imf.org/external/country/BIH/rr/2011/011211e.pdf 4 www.ebrd.com/transitionreport 10
 11. 11. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 11 4 IZVRŠNI SAŽETAK POSLOVNA REGISTRACIJA PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Zasnivanje založnog prava na • Potrebno je dopuniti zakone o regi- • Ministarstva pravde FBIH i udjelima u društvu sa ograni- straciji na način da se predvidi moguć- RS čeniom odgvornošću (d.o.o.) nost registracije založnog prava na udjelima pri registarskim sudovima. FBiH FBiH • Nejasno definisanje slučajeva • Konkretnije definisati koje činjenice • Ministarstvo pravde FBIH koji mogu dovesti do prekida mogu dovesti do prekida postupka re- postupka registracije gistracije • Učešće notara u postupku regi- • Izmjeniti Zakon o notarima i propise o • Ministarstvo pravde FBIH stracije registraciji na način da se u potpunosti • Registarski sudovi reducira učešće notara u obradi osni- vačkih akta privrednih društava i utvr- đivanja njihovih statuta, kao i svih iz- mjena. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Dostupnost opštih informacija • Objaviti informacije o postupku regi- • Nadležni registarski sudovi o postupku registracije nije ade- stracije na web stranicama svih insti- • Nadležna ministarstva pra- kvatna tucija uključenih u postupak ili nazna- vde čiti kontakt detalje gdje se mogu do- biti potrebne informacije. • Nedosljednost u obradi zah- • Iz zakona i prakse izbaciti nepotrebno • Nadležni registarski sudovi tjeva za registraciju pri sudo- birokratisanje. • Nadležna ministarstva pra- vima vde • Primjena principa javnosti uvi- • Potrebno je putem WEB stranice sva- • Nadležni registarski sudovi da u sudski registar kog suda koji vodi registar privrednih subjekata omogućiti uvid u osnovne podatke o društvu. • Nepoštivanje zakonskih rokova • Potrebno je organizovati rad suda tako • Ministarstva pravde FBiH i i nepotrebno odugovlačenje pos- da kontinuirano pruža uslugu registra- RS tupka registracije cije. • Nadležni registarski sudovi 11
 12. 12. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 12 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH FBiH • Termin konsultacija sa registra- • Obzirom da je zakazivanje termina za • Opštinski sud u Sarajevu cionim sudijama u Opštinskom konsultacije uobičajena praksa u dru- sudu Sarajevo gim sudovima, potrebno je ponovo uve- sti istu praksu i u Opštinski sud Sara- jevo. PRIVREMENI BORAVAK I RADNE DOZVOLE PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Radna dozvola ne može biti iz- • Postoje dva rješenja ovog problema: • Parlamentarna skupština data u specifičnim slučajevima (i) izmijeniti Zakon o kretanju i bo- BiH i Parlament FBiH bez potpisanog ugovora o radu ravku stranaca i azilu BiH, ili (ii) izmi- • Nadležna ministarstva jeniti Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH, RS FBiH, RS • Nepostupanje u skladu sa po- • Neophodno je da Služba za strance • Ministarstvo sigurnosti BiH zitivnim propisima po pitanju postupa u skladu sa Zakonom o kre- • Nadležna organizacijska Slu- trajanja postupka odobrenja i tanju i boravku stranaca i azilu BiH, te žba za poslove sa stranci- produženja privremenog bo- u skladu s tim odluči o zahtjevu za ma Ministarstva sigurnosti ravka odobrenje i produženje privremenog BiH boravka podnesenog izravno nadlež- noj organizacijskoj jedinici Službe u roku od 30 dana. FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Nedosljednost u sprovođenju • Stvoriti praksu međusobne komunika- • Ministarstvo sigurnosti BiH zakona i nekoordiniranost dr- cije i koordiniranog rada između Služ- • Nadležni sudovi žavnih organa i institucija u be za poslove sa strancima i sudova • Nadležna organizacijska Slu- razmjeni informacija nadležnih za registraciju poslovnih žba za poslove sa strancima subjekata. FBiH FBiH • Neusaglašenost zakona i pra- • Uskladiti Zakon o kretanju i boravku • Nadležna ministarstva kse vezano za postupak izda- stranaca i azilu BiH i Zakon o zapošlja- • Služba za zapošljavanje KS vanja radne dozvole prije odo- vanju stranaca FBiH po pitanju izda- 12
 13. 13. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 13 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA brenja privremenog boravka u vanja radne dozvole, po prvi put, za KS (FBiH) strane državljanine. • Nepostupanje u skladu sa po- • Uskladiti praksu i postupati u skladu • Parlament FBiH zitivnim propisima po pitanju sa pozitivnim zakonskim propisima. • Ministarstvo rada i socijalne radnog vremena stranog držav- Druga mogućnost je usvajanje pravila politike FBiH ljanina u KS (FBiH) kojim će biti utvrđene donje granice • Služba za zapošljavanje KS trajanja punog radnog vremena stra- nog zaposlenika. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Zloupotreba postupka povodom • Potrebno je Zakonom onemogućiti na- • Ministarstvo pravde BiH prigovora protiv rješenja o iz- vedeno odugovlačenje sa naplatom • Nadležni sudovi vršenju potraživanja, a druga eventualna so- lucija bi bila onemogućiti iznošenje proizvoljnih i neosnovanih navoda u prigovorima. • Pravila vođenja i održavanja li- • Zakonom detaljno regulisati sam tok • Ministarstvo pravde BiH citacije nisu definisana licitacije, jer svaki sud određuje zase- • Ministarstva pravde FBiH i RS bno uslove i tok licitacije. • Nadležni sudovi • Različito tumačenje odredbe kod • Zakonom jasno definisati šta znači • Nadležni sudovi prodaje nepokretnosti odredba da se nepokretnost „može prodati bez ograničenja najniže ci- jene“. • Rok neprecizno definisan u obla- stima: o Namirenje izvršenja o Jasno definisati rok za namirenje tra- • Nadležni sudovi žioca izvršenja (15, 30 ili 60 dana). o Ročišta za diobu o Definisati konkretan rok u kojem sud • Nadležni sudovi mora zakazati ročište za diobu cijena. o Rješenje o namirenju o Odrediti konkretno rok i zamjeniti bez • Nadležni sudovi odlaganja sa 15 ili 30 dana 13
 14. 14. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 14 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA • Nejasno definisano utvrđivanje • Jasnije definisati značenje „djelimičan • Parlamenti kantona/entiteta/ vrijednosti nepokretnosti iznos potraživanja povjerioca“, odno- Narodna skupština RS sno tačno naznačiti u kojem iznosu/ • Ministarstva pravde FBiH i procentu, (npr. 1/3 ili sl.) potraživanja RS se radi. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBIH i RS • Izvršenje na pokretnim stva- • Regulativom predvidjeti zabilježbu iz- • Nadležna ministarstva unu- rima (motorna vozila ) vršenja na putničkom motornom vo- trašnjih poslova FBiH i RS zilu kod nadležnog Ministarstva unu- • Nadležna ministarstva prav- trašnjih poslova u kartonu vozila, od- de FBiH i RS nosno u saobraćajnoj dozvoli. • Zloupotreba postupka utvrđi- • Urediti ove slučajeve na način da se • Nadležni sudovi vanja prodajne cijene obezbijedi mehanizam za spriječava- nje uočenih zloupotreba. • Različita praksa sudova prili- • Zakonom jasno definisati rješenje o • Ministarstvo pravde BiH kom donošenja rješenja o na- namirenju. mirenju • Nepotpune informacije o zadu- • Zakonom precizirati da su poslodavci • Nadležna ministarstva prav- ženju dužnika dužni navesti sva već postojeća zadu- de entiteta ženja radnika. • Vjerodostojna isprava obuhvata • Proširiti pojam vjerodostojne isprave • Nadležni sudovi račun i izvod iz poslovnih knji- na račun i izvod iz poslovnih knjiga na ga za sva pravna lica sva pravna lica, bez izuzetka. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Osnivanje ogranka/podružnice • Uskladiti Zakon FBiH sa Zakonom RS- • Ministarstvo industrije, ener- stranog pravnog lica a i BD i predvidjeti mogućnost osniva- getike i rudarstva FBiH nja ogranka/podružnice stranog prav- nog lica u FBiH. 14
 15. 15. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 15 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA FBiH FBiH • Zabrana finansiranja kupovine • Finansiranje kupovine dionica/udjela • Komisija za vrijednosne pa- dionica preciznije regulisati u Zakonu o pri- pire FBiH vrednim društvima FBiH. • Sazivanje skupštine i objava • Prilagoditi član 242. Zakona FBiH, te • Komisija za vrijednosne pa- obavještenja navesti potrebni minimalni tiraž dnev- pire FBiH nog lista koji se izdaje u FBiH, a u kojem se objavljuje obavještenje o sazivanju skupštine. • Dostava materijala dioničarima • U navedenim slučajevima potrebno je • Komisija za vrijednosne pa- za skupštinu dioničara da podnosilac zahtjeva koji je ovlašten pire FBiH neposredno sazvati skupštinu dioni- čara bude obavezan utvrditi prijedloge odluka. • Stavljanje na raspolaganje ko- • Korigovati odredbu člana 247. Zakona • Komisija za vrijednosne pa- pije materijala dioničarima za FBiH i dodati odredbu prema kojoj se pire FBiH skupštinu dioničara svakom dioničaru na njegov zahtjev mora staviti na raspolaganje kopija spomenutih isprava. • Povjerenje članovima nadzor- • Korigovati odredbu člana 259. Zakona • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora FBiH, kojom se utvrđuje potreba sazi- pire FBiH vanja skupštine radi obaveznog izja- šnjavanja o povjerenju članovima nadzornog odbora po isteku dvogodiš- njeg mandata. • Dobna granica članova nadzor- • Zakonom produžiti starosnu granicu • Komisija za vrijednosne pa- nog odbora za izbor članova nadzornog odbora na pire FBiH minimalno 70 godina. • Limitiranje imenovanja za člana • Izmjeniti odredbu člana 264., stav 1., • Komisija za vrijednosne pa- nadzornog odbora te od postojećeg ograničenja izuzeti pire FBiH povezana društva. 15
 16. 16. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 16 Vijeće stranih investitora ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA/HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH FBiH • Upis i uplata dionica • Uskladiti tekstove Zakona o privrednim • Ministarstvo finansija FBiH društvima FBiH i Zakona o tržištu vri- • Komisija za vrijednosne pa- jednosnih papira FBiH na način da se pire FBiH Zakon o privrednim društvima FBIH poziva na Zakon o tržištu vrijednosnih papira FBIH, a ne određuje vremenski period. • Rok za podnošenje zahtjeva za • Uskladiti rokove između Zakona o pri- • Ministarstvo finansija FBiH odobravanje javne ponude dio- vrednim društvima FBiH i Zakona o tr- • Komisija za vrijednosne pa- nica žištu vrijednosnih papira FBiH na način pire FBiH da se Zakon o privrednim društvima FBIH poziva na rokove navedene u Zakonu o tržištu vrijednosnih papira FBIH. RS RS • Upisivanje prenosa prava iz ha- • Potrebno je iz obaveznog poravnanja • Ministarstvo finansija RS rtija od vrijednosti izuzeti prenose hartija od vrijednosti • Komisija za hartije od vri- nastale kao rezultat pogreške kod jednosti RS unosa naloga u berzanski sistem. • Nemogućnost upravljanja port- • Rješenje bi glasilo: „Berzanski posred- • Ministarstvo finansija RS feljom na drugim tržištima nik koji obavlja poslove upravljanja • Komisija za hartije od vri- portfeljom hartija od vrijednosti dužan jednosti RS je hartije od vrijednosti klijenata, ko- jima se trguje na tržištima van Repu- blike Srpske, držati na kastodi računu u svoje ime, a za račun klijenata Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Obavljanja brokerskih poslova • Omogućiti implementaciju principa re- • Ministarstva finansija FBiH i RS ciprociteta bankama i profesionalnim • Komisija za vrijednosne pa- posrednicima, koji imaju dozvolu za pire FBiH obavljanje poslova sa vrijednosnim • Komisija za hartije od vri- papirima u BiH, uz uvjet da se omo- jednosti RS 16
 17. 17. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 17 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA gući potpuna kontrola nadležnim Komi- sijama nad radom profesionalnih po- srednika. RS RS • Problem objavljivanja prospekta • Uvođenjem pojma „preliminarnog pro- • Ministarstvo finansija RS spekta“ omogućilo bi se da se šira jav- • Komisija za hartije od vri- nost upozna sa kompanijom koja pla- jednosti RS nira da izda hartije od vrijednosti. POREZI PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH, RS, BD FBiH, RS, BD • Komplicirana procedura za pri- • Svi podaci o međunarodnim sporazu- • Ministarstvo finansija i tre- mjenu međunarodnih sporazu- mima da budu pohranjeni u jedinstve- zora BiH (BH MFT) ma za BiH nu bazu i javno dostupni. • Poreska uprava FBiH • Federalno ministarstvo fi- nansija • Ministarstvo finansija RS • Nejasne zakonske odredbe po- • Precizirati obavezu plaćanja doprinosa • Entitetska ministarstva fi- reza na dohodak i doprinosa za za socijalno osiguranje fizičkih lica sa nansija socijalno osiguranje fizičkih lica prebivalištem na teritoriju FBiH, RS i sa prebivalištem na teritoriju BD, a koji dohodak ostvaruju u drugoj FBiH, RS i BD, a koji dohodak administrativnoj jedinici, te harmoni- ostvaruju u drugoj administra- zacija Zakona. tivnoj jedinici • Neusklađenost Zakona o pore- • Izvršiti harmonizaciju propisa na nivou • Ministarstva finansija FBiH i zu na dohodak u pogledu pore- države. RS skih oslobađanja, visini ličnog odbitka na nivou entiteta i BD • Nejasne su zakonske odredbe • Precizno propisati način oporezivanja • Ministarstva finansija FBiH i za oporezivanje stranih držav- stranih fizičkih lica i prava na umanje- RS ljana koji su u radnom odnosu u nje poreske osnovice, a u FBiH razviti matičnoj zemlji a izaslani su u sistem registracije stranih fizičkih lica, BiH, a obaveze za socijalno osigu- koji će biti uvezan sa institucijama ov- ranje plaćaju u matičnoj zemlji laštenim za platni promet. 17
 18. 18. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 18 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH I RS FBiH i RS • Povrat PDV-a licima koja ne- • Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV • Ministarstvo finansija i tre- maju uspostavljeno poslovanje detaljno pojasniti pravo na povrat zora BiH u BiH PDV, u skladu sa EU direktivama i ob- • Uprava za indirektno opo- javiti spisak zemalja iz kojih je moguć rezivanje BiH povrat PDV. • Izdavanje mišljenja od strane • Omogućiti podnošenje zahtjeva za iz- • Uprava za indirektno opo- Uprave za indirektno oporezi- davanje mišljenja na način da se mi- rezivanje BiH vanje BiH šljenje može tražiti u svim slučajevi- ma do momenta početka postupka kontrole. • Neefikasna prinudna naplata • Potrebno je dograditi postojeće enti- • Ministarstva finansija FBiH i preko dužnikovih bankovnih tetske zakone o platnim transakcijama RS računa (RS i FBiH) unošenjem mehanizama kojim bi svi bankovni računi jednog klijenta bili blokirani RS RS • POREZ NA DOBIT o Zakon nije jasno precizirao šta o Definisati u zakonu precizno gubitke/ o Ministarstvo finansija RS su realizovani dobici/gubici, pri- dobitke, prihode/rashode, koji ne ulaze o Poreska uprava RS hodi/rashodi, koji ne ulaze u u poreznu osnovicu. poresku osnovicu o Nije moguća amortizacija no- o Omogućiti amortizaciju, mjesec dana o Ministarstvo finansija RS vonabavljenih građevinskih ob- nakon stavljanja u upotrebu građevin- o Poreska uprava RS jekata skog objekta. o Nejednaka praksa oporeziva- o Ujednačiti zakonsku regulativu u po- o Ministarstvo finansija RS nja poslovnih jedinica koji gledu oporezivanja poslovnih jedinica o Poreska uprava RS imaju sjedište u drugom enti- u drugom entitetu i BD. tetu i BD • Programi fiskalnih kasa ne po- • Uskladiti Zakon o fiskalizaciji i Zakon • Ministarstvo trgovine i tur- državaju mogućnost davanja o trgovini, odnosno njihove pravilnike izma RS rabata i drugih trgovačkih po- i druge propise. • Ministarstvo finansija RS pusta u maloprodaji ili zahtije- vaju veoma složeno praćenje istog, što je u vremenu raču- nara postalo besmisleno 18
 19. 19. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 19 BI J E L A K N JI G A GRAĐEVINSKE DOZVOLE PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo RS RS • Nejasan i nepotpun Zakon o ure- • Izvršiti izmjene Zakona o uređenju pro- • Zakonodavna i izvršna vlast đenju prostora i građenju RS stora i građenju tako da se mogu utvr- u RS diti jasne uzročno-posljedične veze pojedinih odredbi Zakona. FBiH, RS FBiH, RS • Zakonom nije definisan tret- • U Zakon o prostornom uređenju RS • Zakonodavna i izvršna vlast man telekomunikacionog sek- unijeti detaljnije odredbe o telekomu- u entitetima i kantonima tora nikacionoj infrastrukturi. U FBiH je po- trebno dodatno uskladiti zakone u okviru federalne strukture (FBiH i kan- toni). Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH FBiH • Prenos građevinske dozvole u • Relevantnim zakonima definisati uslo- • Zakonodavna i izvršna vlast Kantonu Sarajevo ve za prenos građevinske dozvole sa u FBiH i kantonima jednog na drugog investitora. Također, potrebno je donijeti novi Zakon o gra- đenju na nivou FBiH i Zakon na nivou kantona. FBiH, RS FBiH, RS • Neefikasna obrada zahtjeva • Važno je imati stručan, obrazovan i • Opštine u FBiH i RS odgovoran kadar koji može da iznese sve te promjene. U cilju poboljšanja bilo bi dobro oformiti i povezane elek- tronske baze. ZAKON O LIKVIDACIJI U FBIH I STEČAJ PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Nedorečenost procedure likvi- • U Zakonu o likvidaciji adekvatnije ure- • Parlament FBiH/NSRS dacije diti tok likvidacionog postupka, polo- • Ministarstva pravde FBiH i RS 19
 20. 20. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 20 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA žaj, prava i obaveze likvidatora ili uni- jeti odredbu koja će omogućiti ade- kvatnu primjenu odredaba Zakona o stečajnom postupku na aspekte likvi- dacionog postupka koji nisu uređeni. • Nemogućnost uvida u listu dru- • Obaveza da se postupak likvidacije • Parlament FBiH/NSRS štava u postupku likvidacije u upisuje u registar društava i da za vri- • Ministarstva pravde FBiH i sudskom registru jeme likvidacije firma društva sadrži RS riječi „u likvidaciji“ trebala bi se regu- lisati Zakonom. • Kvalifikacija i certificiranje ste- • Specifičnim mjerama potrebnim za po- • Parlament FBiH/NSRS čajnih upravnika u BiH boljšanje povjerenja u provedbu ste- • Ministarstva pravde FBiH i čajnog zakona trebalo bi uključiti iz- RS mjenama i dopunama postojećeg za- kona postaviti neke minimalne razine iskustva, ali i određenu struku koja bi odgovarala prirodi posla stečajnog upravnika. • Tretman nepokretne imovine • U entitetskim stvarno-pravnim zako- • Parlament FBiH/NSRS društva nakon okončanja po- nima izričito propisati ovakvu moguć- • Ministarstva pravde FBiH i stupka likvidacije nost. RS • Različite prakse u sudovima po • U Zakon o likvidacionom postupku je • Parlament FBiH/ NSRS pitanju dostave dokumentacije potrebno uvrstiti listu sve dokumenta- • Ministarstva pravde FBiH i za likvidaciju cije koju je podnosilac prijedloga za RS otvaranje likvidacionog postupka du- • Nadležni sudovi žan dostaviti i precizno definisati kada se koji dokument mora dostaviti. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • Različite prakse u sudovima po • Ujednačiti sudsku praksu po ovom pi- • Parlament FBiH/ NSRS pitanju podnošenje potvrde o tanju i relevantnim propisima defini- • Ministarstva pravde FBiH i izmirenju poreznih obaveza sati da porezna uprava ima isti položaj RS prilikom otvaranja procesa li- kao i ostali povjerioci društva u toku • Nadležni sudovi kvidacije likvidacije. 20
 21. 21. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 21 BI J E L A K N JI G A PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA • Sankcionisanje direktora koji na • Uvrstiti u Zakon o stečajnom postup- • Parlament FBiH/ NSRS vrijeme ne prijave stečaj firme ku, u izmjenama i dopunama, veću nov- • Ministarstva pravde FBiH i čanu, pa čak i krivičnu kaznu za direk- RS tore/upravitelje komapanija, kada na • Nadležni sudovi vrijeme ne prijave stanje stečaja • Uplata paušalnog iznosa od 5% • Uplata paušalnog iznosa troškova odr- • Parlament FBiH / NSRS od prodaje pokretnih i nepo- žavanja, bila bi jedino opravdana uko- • Ministarstva pravde FBiH i kretnih stvari u stečajnu masu liko je predmetna nepokretnost bila u RS posjedu stečajnog dužnika od otvara- nja stečajnog postupka pa do prodaje nekretnine pri čemu su svi troškovi održavanja padali na teret stečajnog dužnika. • Problem prava raspolaganja ne- • Precizirati na šta se odnosi pravo ra- • Parlament FBiH/NSRS kretninama u stečajnom pos- spolaganja, da li je to predaja u po- • Ministratsvo finansija i tre- tupku sjed ili sl. Zatim, potrebno je izvršiti zora BiH otklon kolizije Zakona o stečajnom po- • Ministarstva pravde FBiH i stupku i Zakona o PDV i pravnim po- RS sljedicama koje raspolaganje nosi. IZVOZ PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA Zakonodavstvo Zakonodavstvo FBiH i RS FBiH i RS • Izdavanje i priznavanje certifi- • Omogućiti potpisivanje bilateralnih spo- • Ministarstvo vanjske trgovi- kata u zemljama regiona i EU razuma sa susjednim zemalja (BiH, ne i ekonomskih odnosa BiH Hrvatska, Srbija, Crna Gora). Uza- • Institut za akreditiranje Bos- jamno priznavanje certifikata. ne i Hercegovine - BATA • Provedba konvencija TIR i ATA • Ministarstvo vanjske trgovine i eko- • Ministarstvo vanjske trgo- Carnet nomskih odnosa da hitno pripremi po- vine i ekonomskih odnosa trebne dokumente za ratifikaciju spo- BiH razuma o ATA Carnetu i krenuti u nje- govu primjenu. • Automatiziranje procesa dodje- • Ministarstvo prometa i komunikacija • Ministarstvo prometa i ko- ljivanja CEMT dozvola bi trebalo izmijeniti pravilnik kako bi munikacija BiH 21
 22. 22. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 22 Vijeće stranih investitora PROBLEMI PREPORUKE INSTITUCIJA formulisao kompletan proces dodjelji- vanja CEMT dozvole. Praktični aspekti Praktični aspekti FBiH i RS FBiH i RS • CARINE I PROBLEMI IZVOZNI- KA PRI CARINJENJU: o Čekanje na zeleni put – često o Automatizacijom ASYCUDA sistema, • Uprava za indirektno opo- traje i suviše dugo omogućiti automatsko prebacivanje rezivanje BiH na zeleni put, nakon 45 min. o Kratko radno vrijeme carine i o Organizovati rad carine 0-24h (ili bar • Uprava za indirektno opo- obaveza dostavljanja CP 2 sata od 7-21h) posebno u smislu kućnog rezivanje BiH prije isteka radnog vremena za carinjenja i skratiti rok za dostavu na odobrene izvoznike 0,5-max 1 sat prije isteka radnog vre- mena. o Previsoka cijena kod ispravke o Smanjiti cijenu na razumnu mjeru • Uprava za indirektno opo- CD (vrlo često zbog banalne (2,00-5,00KM) rezivanje BiH tehničke greške) o Pojedinačna uplata takse za o Omogućiti kolektivno popunjavanje • Uprava za indirektno opo- svaki izvoz stvara i dodatne mjesečne prijave sa samo jednom ta- rezivanje BiH bankarske troškove ksom ili bar kolektivnu uplatu svih taksi na jednoj uplatnici. o Prikupljanje primjerka 3 ex de- o Postavljanjem poštanskih sandučića • Uprava za indirektno opo- klaracije ovjerenog od strane na svim graničnim prelazima u koje bi rezivanje BiH nadležnog organa na granič- prevoznici ubacivali ovjerene primjer- nom prelazu i njeno podnoše- ke ex deklaracije nje nadležnoj instituciji je složen i komplikovan postupak, pogotovo za velike izvoznike 22
 23. 23. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 23 5 PREPREKE ULAGANJU I zdanje Bijele knjige za 2010/11. godinu • Zakon o izvršnom postupku razmatra devet oblasti koje su značajne za • Zakon o privrednim društvima priliv investicija u zemlju. Teme predstav- • Zakon o tržištu vrijednosnih papira/ hartija ljene u ovoj publikaciji odražavaju iskustva sa • od vrijednosti kojima su se naše članice susretale u poslov- • Porezi nom okruženju. U pojedinim dijelovima samo • Građevinske dozvole su istaknuti problemi sa kojima su se naše čla- • Zakon o likvidaciji u FBIH i Stečaj nice suočavale u jednom entitetu, ali to ne znači • Izvoz da isti ili slični problemi nisu prisutni i u drugom entitetu ili Distriktu Brčko. Svako poglavlje sadrži, (i) narativni pregled ključnih problema i (ii) prezentaciju glavnih pre- Sljedeće oblasti su obuhvaćene: poruka za reformu i (iii) tabelu koja sadrži kra- • Poslovna registracija tak pregled problema, preporuka i institucija u • Privremeni boravak i radne dozvole toj oblasti. 23
 24. 24. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 24
 25. 25. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:23 Page 25 6 SEKCIJE ISKUSTVA: PROBLEMI I PREPORUKE Dostupnost opštih informacija o postupku registracije nije adekvatna* 6.1. POSLOVNA REGISTRACIJA FBIH I RS: PROBLEM Postupak registracije pravnih lica u BiH bi UVOD morao biti jednostavniji, brži i jeftiniji kako bi Zbog krize i usredotočenosti zemlje na iz- se generalno podstakla privreda, a naročito bore koji su se održali u oktobru 2010. godine, strane investicije. Donošenje Okvirnog zakona reforme poslovnog okruženja nastavljene su o registraciji poslovnih subjekata u BiH je imalo nešto sporijim tempom. za cilj uvođenje jednostavnog i brzog postupka Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona registracije poslovnih subjekata. Međutim, u o politici direktnih stranih ulaganja BiH, ukinuta praksi, pravna lica se još uvijek susreću sa pro- je obaveza stranih ulagača da svoja pojedina- blemima u postupku registracije, jer se propisi, čna ulaganja registruju pri Ministarstvu vanjske a naročito praksa, razlikuju u političko-teritori- trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Umjesto jalnim jedinicama BiH, a u nekim slučajevima i toga nadležni registracioni sudovi dužni su po u okviru istog suda, u zavisnosti od postupaju- službenoj dužnosti dostavljati Ministarstvu va- ćeg sudije. njske trgovine i ekonomskih odnosa BiH poda- Izmjena postojećih propisa je dugotrajan tke o registrovanim privrednim društvima sa proces, tako da bi bilo korisno kada bi sudovi/ elementom stranog ulaganja. relevantno ministarstvo pravde, pa čak i privre- Neophodni koraci za započinjanje poslovne dne komore, učinile javno dostupnim informa- aktivnosti u BiH zahtijevaju 12 proceduralnih cije vezane za postupak registracije pravnih postupaka, traju 60 dana, a troškovi iznose lica. Ove informacije bi trebale biti dostupne na 15,75% BND-a po glavi stanovnika, za svaki web stranicama suda, ministarstava ili privred- početak poslovanja u BiH. nih komora, te ažurirane po potrebi. Bitno je da U odnosu na prethodnu godinu, situacija se ove informacije budu dostupne i pregledne na u ovoj oblasti čak pogoršala iz razloga što je po- jednom mjestu kako bi se olakšao i vremenski stupak postao skuplji i kompleksniji, u prvom skratio proces prikupljanja informacija poput: redu zbog toga što odluke nadležnih organa pri- potrebne dokumentacije koja se prilaže sudu na vrednog društva moraju biti obrađene od strane uvid i razmatranje, visine taksi, kontakt detalji notara što produžava i čini skupljim sam proces i sl. registracije. Ne možemo odoljeti utisku da je Pored navedenog, bilo bi korisno navesti i učešće notara u ovom procesu registracije sa- zemlje koje su potpisnice Apostille konvencije i mo formalno i svodi na „prepisivanje” odluke one zemlje koje imaju potpisane bilateralne organa koju je tu odluku donio. ugovore sa BiH prema kojima Apostille ovjera I pored sprovedenih i započetih reformi u nije neophodna. ovoj oblasti i dalje ostaju mnoge prepreke na koje nailaze strani investitori, posebno kada je FBIH I RS: PREPORUKA u pitanju registracija njihovog poslovanja. Potrebno je objaviti informacije o postupku U nastavku, navedene su samo neke od pre- registracije na web stranicama svih institucija preka sa kojima se naše članice suočavaju u uključenih u postupak ukoliko web stranice po- okviru ove tematike. stoje, ili na oglasnim pločama institucija nazna- 25
 26. 26. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 26 Vijeće stranih investitora čiti kontakt detalje odjela/osobe gdje se mogu vezani za rad društva, a nikako za prekršaje pri- dobiti potrebne informacije. Objavljivanje uput- vatne naravi. stava, i navođenje referentnih zakona, kao i svih informacija vezanih za proces registracije FBIH I RS: PREPORUKA značajno bi olakšalo upoznavanje stranaka sa Potrebno je dosljedno primijeniti zakone, a postupkom. iz zakona i prakse izbaciti nepotrebno birokra- Također, potrebno je usaglasiti uputstva za tisanje. Ukoliko stranka nije prvi put sudu do- prijavu registracije kod svih sudova i omogućiti stavila potpunu dokumentaciju uz prijavu, jednostavno unošenje informacija u uputstvo neophodno je da sud u jednom zaključku na- od strane krajnjih korisnika. vede sve propuste pri dostavi dokumentacije. Time bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje Nedosljednost u obradi zahtjeva za registraciju postupka uzrokovano činjenicom da se za isti pri sudovima* predmet u više navrata zahtijevaju različite FBIH I RS: PROBLEM vrste dopuna, iako se na sve nedostatke moglo Iako su Zakoni o registraciji privrednih sub- ukazati u jednom zaključku. jekata jasni i decidno navode dokumentaciju ko- ja je potrebna za registraciju poslovnog subjek- Primjena principa javnosti uvida u ta, često se u praksi zahtijevaju dodatni doku- sudski registar menti koji nisu zakonom predviđeni, ili čak su- FBIH I RS: PROBLEM dija donese oprečne zaključke u istom predmetu. Prema relevantnim zakonima podaci iz sud- Na primjer, došlo je do promjene direktora skog registra su javni i svako bez dokazivanja društva. Od stranke se zahtijeva da, pored pravnog interesa ima pravo izvršiti uvid u po- uvjerenja o nepostojanju neizmirenih novčanih datke upisane u sudski registar. prekršajnih kazni za društvo, dostavi i uvjerenje U praksi se princip uvida isključivo svodi na za osobu koja se razrješava dužnosti. Iako re- traženje podataka (izvoda i sl.) od samog sub- gulativa ne predviđa dostavljanje uvjerenja o jekta upisa. nekažnjavanju osobe koja se razriješava duž- nosti, u praksi se taj dokument zna zahtijevati. FBIH I RS: PREPORUKA Ovo je nepotrebno, tim prije, što osobe koje se Potrebno je putem web stranice svakog suda razrješavaju ne moraju raditi u duštvu u mo- koji vodi registar privrednih subjekata omogu- mentu brisanja iz sudskog registra. ćiti uvid u ove podatke (naziv privrednog sub- Ne vidimo razloga da se uvjerenje o nepla- jekta sa adresom, djelatnost, kapital i ovlaštena ćenim prekršajima trebaju odnositi na saobra- lica za zastupanje) ćajne i druge prekršaje nevezane za društvo, koje su pomenuta lica učinila u privatnom svoj- Zasnivanje založnog prava na udjelima u društvu stvu, kao građani vozači amateri (pogrešno sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) parkiranje i sl.). Osnov za ovo su zakoni o pre- FBIH I RS: PROBLEM kršajima FBiH i RS (član 80.) koje bi trebalo Registarski sudovi jedini vode evidenciju o modifikovati. Smatramo da ovim treba da budu udjelima u d.o.o., pa bi logično bilo da regi- obuhvaćeni samo prekršaji u kojima je društvu struju i zaloge na tim udjelima. Bilo je više po- i odgovornom licu u društvu izrečena odgova- kušaja da se takvi zalozi registruju na sudu, ali rajuća mjera u vezi sa prekršajima učinjenim u su ih sudovi odbijali, jer ne postoji izričita za- vršenju djelatnosti, odnosno službne dužnosti konska odredba koja to propisuje. Na ovaj način 26
 27. 27. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 27 BI J E L A K N JI G A umanjena je pravna sigurnost, jer potencijalni lovnog subjekta, često se u praksi zahtijevaju kupci udjela ne mogu kroz javne knjige biti ino- dodatni dokumenti koji nisu zakonom predvi- frmisani o mogućim založnim pravima na udje- đeni, ili sudije zauzimaju različite stavove i do- lima za razliku od npr. kupaca dionica, jer nose različite zaključke, što za posljedicu dovodi entitetski registri papira/hartija od vrijednosti do nesigurnosti i neizvjesnosti u svakom poje- uspješno obavljaju zadatak registrovanja za- dinom postupku. Također, čest je slučaj da su- loga na dionicama. dija u istom predmetu u više navrata zahtijeva različite vrste izmjena, iako se na sve nedosta- FBIH I RS: PREPORUKA tke moglo ukazati u jednom zaključku. Na ovaj na- Potrebnio je dopuniti zakone o registraciji na čin se vještački produžavaju zakonski rokovi za za- način da se zalozi na udjelima vode u registar- vršetak registracije koji se računaju od momen- skim sudovima. ta podnošenja svih relevantnih dokumenata. Nepošivanje zakonskih rokova i nepotrebno FBiH i RS: PREPORUKA odugovlačenje postupka registracije Potrebno je organizovati rad suda tako da ko- FBiH i RS: PROBLEM ntinuirano pruža uslugu registracije. U slučaju Postupak upisa u registar poslovnih subje- odsustvovanja dužih od nekoliko dana registra- kata je prema zakonskoj definiciji hitan, jed- cioni predmeti trebaju biti dodjeljeni drugim su- noobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjek- dijama kako bi se ispoštovali zakonski rokovi. te osnovane u BiH kako od domaćih, tako i od Potrebno je dosljedno primijeniti zakone i stranih pravnih i fizičkih lica. tražiti dostavljanje samo dokumentacije koja je Shodno navedenom, Zakon o registraciji po- propisana, te ukoliko stranka nije prvi put sudu slovnih subjekata u FBiH i Zakon o registraciji dostavila potpunu dokumentaciju uz prijavu, poslovnih subjekata u RS, propisuju obavezu neophodno je da sudija u jednom zaključku na- nadležnih registarskih sudova da izdaju rješenje vede sve propuste pri dostavi dokumentacije. o registraciji u roku od pet dana od dana uredno Time bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje podnesene prijave. postupka. Nažalost, u praksi, ovaj zakonski rok se ne poštuje, te postupak registracije najčešće traje Nejasno definisanje slučajeva koji mogu dovesti od 5 – 20 dana za društva koja se prvi put re- do prekida postupka registracije* gistruju, dok postupak registracije statusnih FBiH: PROBLEM promjena u društvu traje i duže. Zakon o registraciji poslovnih subjekata FBiH Pored niza drugih faktora koji utiču na nepo- (član 55., stav 2. i 3.) predviđa da ako nadležni štivanje ovih zakonskih rokova, do nepotrebnog registarski sud posumnja u postojanje neke či- odugovlačenja postupka dovode i slučajevi u njenice od koje zavisi da li je zahtjev za upis u kojima se predmetni registracioni sudija nalazi registar u saglasnosti s tim ili drugim zakonima, na godišnjem odmoru/bolovanju/obuci/semi- a ukoliko je za utvrđivanje te činjenice nadležan naru/studijskom putovanju, a postupak regi- drugi sud, postupak registracije će biti prekinut stracije se usljed toga ne provodi i registracioni do donošenja pravosnažnog rješenja kojim je predmet stoji na čekanju. završen taj drugi postupak. U praksi je bilo slu- Isto tako, iako su Zakoni o registraciji pri- čajeva da se pomenuta odredba dosta široko vrednih subjekata jasni i decidno navode doku- tumači, te se postupak registracije prekidao i u mentaciju koja je potrebna za registraciju pos- slučajevima kada je društvo paralelno vodilo 27
 28. 28. Bijela knjiga 2010-11 f2:White Book 2010 21.4.2011 13:24 Page 28 Vijeće stranih investitora parnični postupak koji nije bio povezan sa pred- potrebno je ponovo uvesti istu praksu i u Op- metnom statusnom promjenom. Imajući u vidu štinski sud Sarajevo. vrijeme potrebno za okončanje parničnog po- stupka, neosnovano prekidanje postupka regi- Učešće notara u postupku registracije stracije dovodi do nenadoknadivih gubitaka, FBIH: PROBLEM kao i poteškoća u svakodnevnim poslovnim ak- Članovi Vijeća smatraju da je učešće notara tivnostima društva. u obradi odluka privrednih subjekata nepotre- bno i svodi se na kopiranje odluka subjekta FBiH: PREPORUKA upisa. Postavlja se pitanje čemu toliki formali- Kako Zakonom nije precizirano od kojih či- zam i u čemu se sastoji intervencija notara koji njenica zavisi zahtjev za upis u registar, trebalo obrađuje npr. odluku o osnivanju nove poslo- bi konkretnije definisati koje činjenice mogu do- vnice (što je propisano zakonom) ili imenovanju vesti do prekida postupka registracije. ili razrješenju rukovodioca poslovnice u društvu koje ima 50 ili 100 takvih poslovnica (ovo nije Termin konsultacija sa registracionim sudijama propisano, ali se u praksi traži). Zašto bi odluka u Opštinskom sudu Sarajevo* obrađena od notara imala jaču pravnu snagu ili FBiH: PROBLEM bila na bilo koji način vjerodostojnija od odluke U Opštinskom sudu Sarajevo ukinut je ter- uprave društva koja imenuje rukovodioca u min za konsultacije koji privrednici smatraju svojoj poslovnici? U čemu se se sastoji značaj dragocjenim u slučajevima kada im donesena učešća notara npr. kod obrade odluke o pove- rješenja ili zaključci, kojima se nalaže dopuna ćanju kapitala u kojoj dioničko društvo obave- i/ili korekcija podnesene prijave i priložene do- zno dostavlja registarskom sudu potvrdu od kumentacije, nisu jasni ili kada je potrebno pro- depozitne banke da je kapital već uplaćen, itd. vjeriti generalni stav registarskog suda o pitanjima koja zakonima nisu jasno definisana, FBIH: PREPORUKA a za koja ne postoji značajna sudska praksa. Izmjeniti Zakon o notarima i propise o regi- straciji na način da se u potpunosti reducira FBiH: PREPORUKA učešće notara osim kod ovjere potpisa lica ov- Obzirom da je zakazivanje termina za kon- laštenih za zastupanje. sultacije uobičajena praksa u drugim sudovima, KLJUČNI PROBLEM KLJUČNA PREPORUKA KLJUČNA INSTITUCIJA • Dostupnost opštih informacija • Potrebno je objaviti informacije o po- • Nadležna ministarstva prav- o postupku registracije nije adek- stupku registracije na web stranicama de vatna svih institucija uključenih u postupak • Nadležni registarski sudovi ukoliko web stranice postoje, ili na oglasnim pločama institucija naznačiti kontakt detalje odjela/osobe gdje se mogu dobiti potrebne informacije. Ta- kođer, potrebno je usaglasiti uputstva za prijavu registracije kod svih sudova i omogućiti jednostavno unošenje in- 28

×