Prvi deo
Tributi
1
Kada sam se probudila, druga strana kreveta bila je hladna. Ispruţila sam
prste u potrazi za Priminom t...
Naš deo Distrikta 12, poznat pod nadimkom Šav, obiĉno je prepun rudara koji
u ovo doba polaze na jutarnju smenu. Muškarci ...
Zatim brzo bacih pogled preko ramena. Ĉak i ovde, u nedoĊiji, ĉovek brine da li će
ga neko ĉuti.
Kada sam bila mlaĊa, plaš...
Razvedrio se na pomen te Ċakonije. „Hvala ti, Prim. Imaćemo pravu gozbu.“
Iznenada je poĉeo da govori kapitolskim naglasko...
,,Da napustimo distrikt. Da pobegnemo. Da ţivimo u šumi. Ti i ja. Mogli
bismo to da izvedemo“, kaţe Gejl.
Ne znam kako da ...
što je najbolje od svega, dva kilograma jagoda. Pre nekoliko godina našla sam
mesto na kojem rastu, a Gejl je predloţio da...
novcem kojim je taj broš plaćen mesecima mogao da hrani porodicu. „Koliko imaš
prijava, moţda pet? Ja sam imao šest kada m...
dan ţetve. Samo da devojka sa zlatnim brošem i bez ijedne kocke nije izrekla ono
što je verovatno smatrala bezazlenim kome...
Prim se zakikotala i nasmešila. ,,Kvak.“
„Kvak i tebi“, kaţem uz blagi osmeh kakav samo Prim moţe da izvuĉe iz
mene. „Hajd...
za deĉake, jedna za devojĉice. Piljim u papiriće u kugli za devojĉice. Na dvadeset
papirića je paţljivim rukopisom ispisan...
„Ovo je vreme pokajanja i vreme zahvalnosti11, naglašava gradonaĉelnik.
Zatim ĉita listu pobednika iz Distrikta 12. Za sed...
2
Jednom sam sedela na drvetu i nepokretno ĉekala da naiĊe lovina. Zadremala
sam i pala na zemlju sa visine od tri i po me...
,,Prekrasno!“, kaţe Efi Trinklet. „MeĊutim, verujem da prvo treba predstaviti
osvajaĉa ţetve, a zatim pitati da li ima dob...
svaka osoba iz mase dotakla usne sa tri srednja prsta leve ruke i ispruţila ih ka
meni. To je drevan i retko korišćen gest...
toliko puta videla kod svog plena. Ipak, staloţeno se penje na binu i zauzima svoje
mesto.
Efi Trinket pita da li ima dobr...
prašine koji se hvatao po svim stvarima u Šavu. Dom za nezbrinutu decu bi je
smrvio kao bubu. Zato sam tajila našu neprili...
Kada sam prošla pored pekare, miris sveţe ispeĉenog hleba me ošamutio.
Peći su se nalazile sa zadnje strane. Zlatasti sjaj...
nogama. Pre nego što bi neko mogao da vidi šta se dešava, zavukla sam vekne pod
košulju, obmotala jaknu oko sebe i ţurno o...
Gleda me pravo u oĉi i steţe mi šaku kao da me ohrabruje. Moţda je u pitanju
samo grĉ.
Okrećemo se ka gomili kada kreću pr...
3
Po završetku himne odvode nas u pritvor. To ne znaĉi da su nam stavili lisice
ili nešto sliĉno, ali grupa mirovnjaka nas...
Spušta pogled. „Znam. Neću to uĉiniti. Nisam mogla protiv toga...“ „Ovaj put
moraš. Ne smeš se iskljuĉiti i ostaviti Prim ...
kada ona veštica od njegove ţene nije u blizini, pošto je on mnogo ljubazniji.
Sigurna sam da nikada ne bi udario sina kao...
srca koje sam slušala tokom tihih trenutaka u lovu meĊutim, ovo je prvi put da ga
stvarno osećam uz sebe, vitkog i mišićav...
Bila sam u pravu što nisam ţelela da plaĉem. Stanica je puna reportera sa
kamerama uperenim direktno u moje lice. Dugo sam...
Voz koji prevozi tribute još je raskošniji od sobe u Zgradi pravosuĊa. Oboje
smo dobili sopstvene odaje sa spavaćom sobom,...
Nisam bila u stanju da nastavim da veţbam nakon njegove smrti. Ipak, mala ptica
mi je pruţala utehu. Kao da je delić mog o...
Jednu po jednu, pogledali smo sve ţetve, sva prozvana imena, kao i
dobrovoljce koji su se prijavili, mada ih mnogo ĉešće n...
4
Pita i ja posmatramo svog mentora dok pokušava da se uzdigne iz klizave,
gnusne sadrţine svog stomaka. Smrad povraćke i ...
Kada sam se vratila u sobu, voz je zastao na platformi da uzme gorivo. Brzo
otvaram prozor, bacam kolaĉe koje mi je dao nj...
hvatala ribu mreţama, ponekada bih uspela da ulovim vevericu ili zeca za
paprikaš. Sakupljala sam i razne biljke koje su r...
joj je oprostila, ali ja sam se udaljila od majke, podigla zid oko sebe kako bih se
zaštitila od toga da mi ponovo bude po...
Ponovo oblaĉim iste one stvari od sinoć, pošto nisu prljave, samo blago
izguţvane od leţanja na podu. Prstima prelazim pre...
Shvatam da ga prezirem. Nije ni ĉudo što tributi iz Distrikta 12 nemaju
nikakvu šansu da pobede. Nije u pitanju samo to št...
„Stanite ovde. Oboje“, kaţe Hejmiĉ klimnuvši ka sredini prostorije. Poslušali
smo. Kruţi oko nas, gurkajući nas kao ţivoti...
ulicama, ĉudno obuĉenih ljudi sa bizarnim frizurama i obojenim licima koji nikada
nisu propustili nijedan obrok. Sve boje ...
5
Škrgućem zubima dok mi Venija, ţena plave kose sa zlatnim tetovaţama
iznad obrva, kida traku za depilaciju sa noge, ĉupa...
Uspevam da razvuĉem lice u osmeh kako bih im stavila do znanja da sam
zahvalna. „Hvala vam“, kaţem ljupko. ,,U Distriktu 1...
Oĉekivala sam osobu kitnjastog izgleda, nekoga ko se oĉajniĉki trudi da
izgleda mlaĊe, nekoga ko će me tretirati kao komad...
Da li je to shvatio po mom izrazu lica ili mi je nekako proĉitao misli? Doduše,
u pravu je. Svi su mi odvratni.
„Nije bitn...
Pomislih da su Sinina smirenost i normalno ponašanje zapravo maska za
potpunog ludaka.
Uprkos jutrošnjem otkriću o novinam...
Distrikt 2 kreće za njima. Za tren oka, i mi se nalazimo u blizini vrata. Pošto
je nebo oblaĉno, a veĉe se pribliţava, poĉ...
Neko mi je dobacio crvenu ruţu. Hvatam je i mirišem. Zatim šaljem poljubac
u pravcu osobe od koje sam dobila ruţu. Stotine...
U glavi mi zvoni alarm. Ne budiglupa. Pita planira da te ubije, prisećam se.
Mami te u zamku. Što ti se više dopada, toje ...
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Suzan kolins -  Igre gladi (the hunger games)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Suzan kolins - Igre gladi (the hunger games)

3,017
-1

Published on

SUZAN KOLINS rođena je 1962. u Konektikatu. Ona je televizijski autor i pisac jedne od najprodavanijih trilogija na svetu, Igre gladi. Nakon srednje likovne škole, diplomirala je na katedri za dramu i komunikaciju, a 1981. počinje da piše scenarije za dečje televizijske emisije, a nakon toga i knjige za decu. Septembra 2008. objavila je prvu knjige iz trilogije Igre gladi, inspirisanu grčim mitovima o Tezeju i Minotauru i pričama koje joj je pričao otac. Prema ovoj knjizi snimljen je 2011. godine i istoimeni film. Magazin Tajm proglasio je Suzan Kolins za jednu od najuticajnijih žena.Kapitol je besan. Kapitol želi osvetu. Koga krivi za izbijanje nemira? Ketnis Everdin. Ketnis Everdin je, nasuprot svim šansama, preživela Igre gladi – i to dvaput. Međutim, iako je ova krvava pozornica ostala za njom

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • Molim te, molim te postavi i treci dio, molim te.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
3,017
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
172
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suzan kolins - Igre gladi (the hunger games)

 1. 1. Prvi deo Tributi 1 Kada sam se probudila, druga strana kreveta bila je hladna. Ispruţila sam prste u potrazi za Priminom toplinom, ali dotakla sam samo grubu površinu dušeka. Mora da je sanjala nešto ruţno i otišla kod majke. Naravno da jeste. Danas je dan ţetve. Podigla sam se na lakat. U spavaćoj sobi ima dovoljno svetlosti da ih osmotrim. Moja mlaĊa sestra Prim sklupĉala se u loptu, a majka se obmotala oko nje. Spavale su obraz uz obraz. Majka u snu deluje mlaĊe. I dalje deluje umorno, ali ne i izmoţdeno. Primino lice je sveţe poput rose, ljupko poput cveta po kojem je dobila ime. Pored njenih kolena, najruţniji maĉor na svetu, sedi i ĉuva je. Nos mu je zgnjeĉen, pola jednog uha nedostaje, a oĉi su mu boje trule bundeve. Prim ga je nazvala Ljutić, insistirajući na tome da njegovo mrljavo ţuto krzno podseća na ţarke boje tog cveta. Mene mrzi. U najmanju ruku mi ne veruje. Mada je od tada prošlo mnogo godina, mislim da se još seća kako sam pokušala da ga udavim u kofi kada ga je Prim donela kući. Bio je mršavo maĉe, stomaka nateĉenog od crva i krzna prepunog buva. Samo mi je to falilo. Još jedna usta koja treba nahraniti. Ali, Prim me preklinjala, ĉak je i plakala. Morala sam da joj dopustim da ga zadrţi. Sve je ispalo dobro. Majka ga je oĉistila od gamadi, osim toga, roĊeni je lovac na miševe. Povremeno ulovi i pacova. Kada ĉistim lovinu, ponekad mu dam iznutrice. Prestao je da šišti na mene. Iznutrice. Nema šištanja. Kada je ljubav u pitanju, nikada joj se nećemo pribliţiti više od toga. Prebacila sam noge preko ivice kreveta i skliznula pravo u lovaĉke ĉizme. Savitljiva koţa se oblikovala prema mojim stopalima. Navukla sam pantalone i bluzu, ugurala dugaĉku, crnu pletenicu pod kapu i zgrabila torbu za hranu. Na stolu, ispod drvene ĉinije koja ga štiti od gladnih pacova i maĉaka, poloţen je mali, savršeni kozji sir umotan u lišće bosiljka. Moj poklon od Prim za dan ţetve. Paţljivo sam stavila sir u dţep dok sam se iskradala napolje.
 2. 2. Naš deo Distrikta 12, poznat pod nadimkom Šav, obiĉno je prepun rudara koji u ovo doba polaze na jutarnju smenu. Muškarci i ţene pogrbljenih ramena i nateklih ĉukljeva odavno su prestali da se trude da oĉiste ugljenu prašinu iz polomljenih noktiju i bora svojih upalih lica. MeĊutim, danas su crne ulice prepune pepela puste. Kapci na zdepastim, sivim kućama su zatvoreni. Ţetva je tek u dva. Zašto ne bi malo duţe odspavali? Kada već mogu. Naša kuća je maltene na rubu Šava. Prolazim kroz samo nekoliko kapija i već sam na otrcanom polju po imenu Livada. Livadu od šume odvaja visoka lanĉana ograda sa petljama od bodljikave ţice na vrhu. Ograda okruţuje ceo Distrikt 12. U teoriji, kroz nju bi trebalo da teĉe struja dvadeset ĉetiri ĉasa na dan zbog grabljivaca koji ţive u šumi ĉopora divljih pasa, usamljenih kuguara, medveda koji su nekada ugroţavali naše ulice. Od kada struja teĉe svega po nekoliko sati uveĉe, i to ako imamo sreće, uglavnom je sigurno dotaći je. Ipak, uvek paţljivo oslušnem da li se ĉuje zujanje, što znaĉi da je struja ukljuĉena. Trenutno je tiha poput groba. Skrivena iza ţbunja, ispruţila sam se na stomak i provukla ispod labavog dela ograde visine oko pola metra. Ima još nekoliko slabih mesta na ogradi, ali ovo je najbliţe našoj kući i najĉešće tuda ulazim u šumu. Ĉim sam se našla meĊu drvećem, izvadila sam luk i strele iz šupljeg debla. Sa strujom ili bez nje, ograda uspešno drţi mesoţdere podalje od Distrikta 12. U šumi lutaju slobodno. Tu su i dodatne opasnosti poput zmija otrovnica, besnih ţivotinja i potpunog nedostatka staza. MeĊutim, ima i hrane, ako znate kako da je pronaĊete. Moj otac je znao. Nauĉio je i mene poneĉemu pre nego što ga je raznela eksplozija u rudniku. Nismo imali šta da sahranimo. Tada mi je bilo jedanaest godina. Pet godina kasnije i dalje se budim vrišteći mu da potrĉi. Mada je ulazak u šumu zabranjen, a lovokraĊa strogo kaţnjiva, mnogi ljudi bi se usudili da krenu u lov kada bi imali oruţje. Uglavnom nisu dovoljno odvaţni da krenu samo sa noţem. Moj luk je prava retkost. Napravio ga je moj otac, kao i druge koje sam sakrila u šumi, paţljivo umotane u nepromoĉive pokrivaĉe. Otac je mogao da zaradi mnogo novca od prodaje. MeĊutim, ako bi vlasti to otkrile, bio bi javno pogubljen zbog podsticanja pobune. Većina mirovnjaka progleda kroz prste nekolicini nas lovaca, pošto su gladni mesa kao i svi ostali. U stvari, oni su naše najbolje mušterije. Ali, naoruţavanje Šava nikada ne bi bilo dozvoljeno. Na jesen, nekoliko hrabrih duša se zavlaĉi u šumu da pobere jabuke. Uvek u blizini Livade. Dovoljno blizu da pobegnu nazad u Distrikt 12 u sluĉaju nevolje. „Distrikt 12. Mesto u kojem moţete umreti od gladi na sigurnom“, promrmljah.
 3. 3. Zatim brzo bacih pogled preko ramena. Ĉak i ovde, u nedoĊiji, ĉovek brine da li će ga neko ĉuti. Kada sam bila mlaĊa, plašila sam majku na smrt stvarima koje bih izbrbljala o Distriktu 12 i ljudima koji vladaju našom zemljom Panemom iz udaljenog glavnog grada Kapitola. Na kraju sam shvatila da nas to samo moţe uvaliti u probleme. Nauĉila sam da drţim jezik za zubima i da pretvorim lice u bezizraţajnu masku kako niko ne bi mogao da pogodi o ĉemu razmišljam. U školi sam tiha i marljiva. Uĉtivo ćaskam sa ljudima na javnoj pijaci. Retko pominjem trgovinu na Hobu. To je crna berza na kojoj zaraĊujem većinu novca. Ĉak i kod kuće, gde nisam tako prijatna kao u javnosti, izbegavam pominjanje nezgodnih tema. Tema poput ţetve, nestašice hrane ili Igara gladi. Prim bi mogla da ponovi moje reĉi i šta bi se tada desilo sa nama? U šumi me ĉeka jedina osoba pred kojom mogu prirodno da se ponašam. Gejl. Osećam kako mi se mišići lica opuštaju. Korak mi se ubrzava dok se penjem ka našem mestu, ka steni sa koje se vidi cela dolina. Ĉestar bobiĉavog ţbunja štiti je od nepoţeljnih pogleda. Nasmešila sam se ĉim sam ga ugledala kako ĉeka. Gejl kaţe da se smešim samo u šumi. „Zdravo, Ketnip “, kaţe Gejl. Zovem se Ketnis, ali kada sam mu se prvi put predstavila, jedva sam uspela da prošapućem svoje ime. Pomislio je da sam rekla Ketnip. Zatim je jedan blesavi ris poĉeo da me prati unaokolo po šumi nadajući se da ću mu udeliti nešto mesa. Tada je Ketnip postao moj zvaniĉni nadimak. Na kraju sam morala da ubijem risa, zato što mi je plašio lovinu. Bilo mi je pomalo ţao. Nije bio loše društvo. Ali, dobila sam dosta novca za njegovo krzno. „Vidi šta sam ulovio.“ Gejl podiţe hleb proboden strelom i nasmeja se. To je bio pravi hleb iz pekare, a ne pljosnata, tvrda vekna koju pravimo od svog sledovanja ţita. Uzela sam ga, izvukla strelu, pribliţila rupu nosu i udahnula miris od kojeg mi je pošla voda na usta. Ovako lep hleb sluţi se samo u posebnim prilikama. „Mmm, još je topao“, kaţem. Mora da je otišao do pekare da se trampi ĉim je svanulo. „Ĉime si ga platio?“ „Samo jednom vevericom. Mislim da je stari bio sentimentalno raspoloţen od jutros“, kaţe Gejl. „Ĉak mi je poţeleo sreću.“ ,,Pa, svi se na današnji dan osećamo blisko, zar ne?“, pitam, ne trudeći se da prevrnem oĉima. „Prim nam je ostavila sir.“ Vadim ga iz dţepa.
 4. 4. Razvedrio se na pomen te Ċakonije. „Hvala ti, Prim. Imaćemo pravu gozbu.“ Iznenada je poĉeo da govori kapitolskim naglaskom dok je imitirao Efi Trinket, manijakalno optimistiĉnu ţenu koja dolazi jednom godišnje da izvuĉe imena na ţetvi. „Gotovo da sam zaboravila! Srećne Igre gladi!“ Nabrao je nekoliko kupina iz okolnog ţbunja. „Neka šanse...“, bacio ih je prema meni. Uhvatila sam ih ustima i progrizla njihovu neţnu opnu zubima. Slatkokiseli ukus mi je raspalio jezik. „...uvek budu na vašoj strani!“ Završila sam sa podjednakim oduševljenjem. Moramo da se šalimo sa tom temom, inaĉe bismo poludeli od straha. Osim toga, kapitolski akcenat je tako izveštaĉen da sve zvuĉi smešno. Posmatrala sam kako Gejl izvlaĉi noţ i seĉe hleb. Mogao bi da mi bude brat. Ima ravnu, crnu kosu i maslinastu koţu. Oboje imamo sive oĉi. Ali nismo roĊaci, bar ne bliski. Većina porodica koje rade u rudniku nalikuju jedna na druge. Zato moja majka i Prim, zbog svoje svetle kose, uvek deluju nepodesno. I jesu. Roditelji moje majke bili su pripadnici male trgovaĉke klase koja snabdeva zvaniĉnike, mirovnjake i poneku mušteriju iz Šava. Imali su apoteku u lepom delu Distrikta 12. Pošto niko ne moţe da priušti doktora, apotekari su naši lekari. Moj otac je upoznao moju majku pošto je tokom lova ponekad sakupljao lekovito bilje i prodavao ga njenim roditeljima kako bi spravljali lekove. Mora da ga je jako volela kada je pristala da napusti svoj dom i doĊe u Šav. Pokušavam to da zapamtim dok se prisećam ţene koja je samo tupo sedela, potpuno nedodirljiva, dok su joj se deca pretvarala u kost i koţu. Pokušala sam da joj oprostim zbog oca. Ali, da budem potpuno iskrena, nisam tip ĉoveka koji oprašta. Dok sam brala bobice, Gejl je premazao kriške hleba sa mekim kozijim sirom i paţljivo stavio po list bosiljka na svaku. Smestili smo se u nišu na steni. Bili smo nevidljivi, ali smo imali dobar pogled na dolinu koja kljuĉa od ţivota. Tu je zelen koju treba sakupiti, korenje koje treba iskopati, ribe koje svetlucaju na suncu. Dan je predivan, nebo plavo a vetar blag. Hrana je fantastiĉna, sir curi u topli hleb a kupine nam se tope u ustima. Sve bi bilo savršeno kada bi ovo stvarno bio praznik, kada bih danas mogla slobodno da lutam planinom sa Gejlom i lovim veĉeru. MeĊutim, umesto toga moramo da budemo na trgu u dva sata i ĉekamo da imena budu proĉitana. „Mogli bismo to da izvedemo, znas‘, kaţe Gejl tiho. ,,Šta?“, pitam.
 5. 5. ,,Da napustimo distrikt. Da pobegnemo. Da ţivimo u šumi. Ti i ja. Mogli bismo to da izvedemo“, kaţe Gejl. Ne znam kako da odgovorim. Ideja je apsurdna. „Kada ne bismo imali toliko dece“, brzo dodaje. To nisu naša deca, naravno. Ali kao da jesu. Gejl ima dva mlaĊa brata, a ja sestru. Prim. Moramo uraĉunati i majke. Kako bi ţivele bez nas? Ko bi hranio ta usta koja stalno traţe još? Mada oboje lovimo svaki dan, ipak ima noći kada divljaĉ mora da se trampi za mast ili pertle ili vunu, ipak ima noći kada idemo na spavanje praznih stomaka. ,,Ne ţelim da imam decu“, kaţem. ,,Ja ţelim. Ali samo ako ne budem ţiveo ovde“, kaţe Gejl. „Ali, ţiviš ovde“, dodajem iznervirano. ,,Zaboravi“, breca se. Ovaj razgovor mi deluje nekako pogrešno. Otići? Kako da ostavim Prim? Ona je jedina osoba na svetu za koju sam sigurna da je volim. Gejl je odan svojoj porodici. Ne moţemo otići, zašto onda da priĉamo o tome? Ĉak i da to uĉinimo... ĉak i da to uĉinimo... odakle sad ta priĉa o deci? IzmeĊu Gejla i mene nikada nije bilo neĉeg romantiĉnog. Kada smo se upoznali, bila sam mršava dvanaestogodišnjakinja. Mada je bio samo dve godine stariji, Gejl je već izgledao kao muškarac. Dugo nam je trebalo da postanemo prijatelji, da prestanemo da se cenjkamo prilikom svake razmene i da poĉnemo da pomaţemo jedno drugom. Osim toga, ako ţeli decu, Gejl neće imati nikakvih problema da naĊe ţenu. Zgodan je, dovoljno snaţan da radi u rudniku i ume da lovi. Po naĉinu na koji devojke šapuću o njemu kada prolazi hodnikom u školi, jasno je da im se sviĊa. Ljubomorna sam zbog toga, ali ne iz razloga koji ljudima prvi padne na pamet. Teško je pronaći dobrog partnera za lov. „Šta ţeliš da radiš?“, pitam. „Moţemo da lovimo divljaĉ, da pecamo ili da sakupljamo bilje.“ „Hajde da pecamo na jezeru. Moţemo da ostavimo štapove i da beremo bilje u šumi. Da nabavimo nešto lepo za veĉeras", kaţe on. Veĉeras. Nakon ţetve, svi treba da slave. Mnogi to i ĉine, zbog olakšanja što su im deca pošteĊena bar još godinu dana. Ali, dve porodice će zatvoriti kapke, zakljuĉati vrata i zapitati se kako će preţiveti bolne nedelje koje dolaze. Dobro smo prošli. Grabljivice nas ignorišu pošto lakšeg i ukusnijeg plena ima u izobilju. Do kasnog prepodneva ulovili smo tuce riba, sakupili vreću zeleniša, i
 6. 6. što je najbolje od svega, dva kilograma jagoda. Pre nekoliko godina našla sam mesto na kojem rastu, a Gejl je predloţio da okolo postavimo niz zamki kako tu ne bi zalazile ţivotinje. Na putu kući, svratili smo do Hoba, crne berze u napuštenom skloništu za ugalj. Kada su osmislili delotvorniji sistem za prevoz uglja direktno od rudnika do vozova, Hob je postepeno zauzeo taj prostor. U ovo doba su mnoge tezge zatvorene zbog dana ţetve, ali je na crnoj berzi ipak prometno. Lako smo razmenili šest riba za dobar hleb i još dve za so. Masna Sej, košĉata starica koja prodaje ĉinije tople supe iz velikog kazana, uzela je polovinu našeg zeleniša u zamenu za dva komada parafina. Moţda bismo bolje prošli na nekom drugom mestu, ali trudimo se da ostanemo u dobrim odnosima sa Masnom Sej. Na nju se moţe raĉunati da će uvek kupiti divljeg psa. Ne lovimo ih namerno, ali ako nas napadnu i budemo primorani da ubijemo nekoliko komada, pa, meso je meso. „Kada se naĊe u supi, zovem ga govedinom“, obiĉno kaţe Masna Sej i namigne. Niko u Šavu ne bi okrenuo glavu od pozamašne noge divljeg psa, ali mirovnjaci koji dolaze u Hob mogu sebi da priušte da budu malo probirljiviji. Kada smo obavili šta smo imali na berzi, otišli smo do crnih vrata gradonaĉelnikove kuće da prodamo polovinu jagoda. Znali smo da ih voli i da ima dovoljno novca da ih plati. Vrata je otvorila gradonaĉelnikova ćerka Medţ. Ista smo godina u školi. Pošto je gradonaĉelnikova ćerka, ĉovek bi oĉekivao da bude snob, ali nije. Povuĉena je. Poput mene. Pošto nijedna od nas nema grupu prijatelja, ĉesto jedna drugoj pravimo društvo u školi. Zajedno ruĉamo, sedimo jedna pored druge tokom raznih okupljanja, par smo u sportskim aktivnostima. Retko razgovaramo, što nam obema odgovara. Danas je njena jednoliĉna školska odeća zamenjena skupom belom haljinom, a plava kosa uvezana trakom roze boje. Odeća za ţetvu. „Lepa haljina“, kaţe Gejl. Medţ ga pogleda, pokušavajući da prokljuvi da li je u pitanju pravi kompliment ili je samo ironiĉan. Haljina jeste lepa, ali sigurno je ne bi nosila da je samo obiĉan dan. Pući usne i smeši se. ,,Pa, ako budem išla u Kapitol, treba lepo da izgledam, zar ne?“ Sada je Gejl zbunjen. Da li stvarno to misli? Ili ga zaĉikava? Pretpostavljam da je ovo drugo u pitanju. „Nećeš ti ići u Kapitol", govori Gejl hladno. Spustio je pogled ka malom okruglom brošu na njenoj haljini. Pravo zlato. Predivan umetniĉki rad. Ĉovek bi
 7. 7. novcem kojim je taj broš plaćen mesecima mogao da hrani porodicu. „Koliko imaš prijava, moţda pet? Ja sam imao šest kada mi je bilo samo dvanaest godina.“ ,,To nije njena krivica“, kaţem. ,,Ne, nije njena krivica. To je prosto tako“, kaţe Gejl. Njeno lice postade bezizraţajno. Tutnula mi je novac za jagode u ruku. „Srećno, Ketnis.“ ,,I tebi“, kaţem i vrata se zatvaraju. Koraĉamo ka Šavu u tišini. Nije mi se dopalo to što je Gejl napao Medţ, ali u pravu je. Sistem ţetve je nepravedan, siromašni izvlaĉe deblji kraj. Za ţetvu se kvalifikuješ kada napuniš dvanaest godina. Te godine, tvoje ime se prijavljuje samo jednom. Kada napuniš trinaest, dva puta, i tako dalje sve dok ne napuniš osamnaest. To je poslednja godina podobnosti za ţetvu i tada ima sedam prijava na tvoje ime. To se dešava svim graĊanima u svih dvanaest distrikta u celoj zemlji Panem. Ali, postoji kvaka. Ako si siromašan i gladan kao mi, moţeš odabrati da upišeš svoje ime više puta u zamenu za kocku. Svaka kocka vredi koliko i godišnja opskrba brašna i ulja za jednu osobu. To moţeš uĉiniti i za ĉlanove svoje porodice. Kada mi je bilo dvanaest godina, prijavila sam svoje ime ĉetiri puta. Jednom zato što sam morala i tri puta za kocku, zbog ţita i ulja za sebe, Prim i majku. U stvari, morala sam to da radim svake godine. Prijave su akumulativne. Zato će sada, sa šesnaest godina, moje ime biti prijavljeno za ţetvu dvadeset puta. Gejl ima osamnaest godina i pomagao je ili samostalno hranio petoĉlanu porodicu sedam godina. Njegovo ime će za ovogodišnju ţetvu biti prijavljeno ĉetrdeset dva puta. Zato neko poput Medţ, kojoj nikada nije trebala kocka, moţe da ga razljuti. Šansa da njeno ime bude izvuĉeno mizerna je u poreĊenju sa ljudima koji ţive u Šavu. Nije nemoguće, ali je malo verovatno. Iako pravila odreĊuje Kapitol, a ne naš distrikt ili njena porodica, teško je ne prezirati one koji ne moraju da se prijave za kocku. Gejl zna da nije u redu da usmeri svoj bes na Medţ. Ĉesto sam ga duboko u šumi slušala dok bunca o tome kako je kocka samo još jedan od naĉina da se produbi beda u našem distriktu. Naĉin da se poseje mrţnja izmeĊu gladnih radnika iz Šava i onih koji mogu uvek raĉunati na to da će imati šta da veĉeraju. Tako su mogli da budu sigurni da nikada nećemo verovati jedni drugima. „Kapitolu ide u korist da budemo podeljeni meĊu sobom“, moţda bi rekao da smo sami, da nije
 8. 8. dan ţetve. Samo da devojka sa zlatnim brošem i bez ijedne kocke nije izrekla ono što je verovatno smatrala bezazlenim komentarom. Dok smo koraĉali, bacila sam pogled ka Gejlovom licu. I dalje je bio ljutit, mada mu je lice bilo skamenjeno. Njegov bes mi je uvek delovao besmisleno, mada mu to nikada nisam rekla. Nije da se ne slaţem sa njim. Slaţem se. Ali, šta vredi urlati na Kapitol usred šume? To neće ništa promeniti. Sistem neće postati pravedniji. To nam neće napuniti stomak. Samo je rasterao divljaĉ. Ali, pustila sam ga da viĉe. Bolje da viĉe u šumi nego u distriktu. Gejl i ja smo podelili plen. Svako je dobio po dve ribe, par vekni dobrog hleba, nešto zeleniša, pola kilograma jagoda, so, parafin i malo novca. „Vidimo se na trgu“, kaţem. „Obuci nešto lepo“, odgovara on bezizraţajno. Kada sam stigla kući, moja majka i sestra bile su spremne za polazak. Majka je obukla lepu haljinu iz apotekarskih dana, a Prim suknju i bluzu od nabrane ĉipke koju sam ja nosila kada sam prvi put išla na dan ţetve. Odeća joj je prevelika, ali majka je prikaĉila špenadlama. Ipak se muĉila da uvuĉe bluzu na leĊima. Ĉekala me kada puna tople vode. Sprala sam prljavštinu i znoj iz šume. Ĉak sam oprala i kosu. Na moje iznenaĊenje, majka mi je spremila jednu od svojih lepih haljina, neţnu i plavu sa odgovarajućim cipelama. ,,Da li si sigurna?“, pitam. Pokušavam da prevaziĊem odbijanje njene pomoći. Neko vreme sam bila veoma ljuta, nisam joj dopuštala da ĉini bilo šta za mene. Ovo je nešto posebno. Odeća iz prošlosti veoma joj je dragocena. „Naravno. Daj da ti podignem kosu“, kaţe ona. Dopustila sam joj da mi osuši kosu peškirom i uplete je. Jedva sam prepoznala samu sebe u napuklom ogledalu naslonjenom na zid. „Prelepo izgledaš“, kaţe Prim tiho. „Uopšte ne liĉim na sebe“, odgovaram. Zagrlila sam je. Znam da će joj biti uţasno narednih nekoliko sati. Ovo je njena prva ţetva. Sigurna je koliko god je to moguće, pošto ima samo jednu prijavu. Nisam joj dopustila da uzme kocku. MeĊutim, zabrinuta je zbog mene. Plaši se da će se nezamislivo desiti. Štitim Prim na svaki mogući naĉin, ali ne mogu ništa da uĉinim povodom ţetve. Patnja koju osećam svaki put kada nju nešto brine navire mi u grudi i preti da mi se pojavi na licu. Primetila sam da joj se bluza ponovo izvukla iz suknje na leĊima. Napinjem se da ostanem smirena. „Uvuci rep, patkice“, kaţem, vraćajući bluzu na mesto.
 9. 9. Prim se zakikotala i nasmešila. ,,Kvak.“ „Kvak i tebi“, kaţem uz blagi osmeh kakav samo Prim moţe da izvuĉe iz mene. „Hajde da jedemo“, kaţem i ljubim je u teme. Paprikaš od ribe i povrća se već kuva, ali to je za veĉeru. Odluĉili smo da saĉuvamo jagode i hleb iz pekare za veĉernji obrok, kako bi bio što sveĉaniji. Pili smo mleko Primine koze Gospe i jeli hleb napravljen od ţitarica koje dobijamo za kocku, mada niko nije imao bogzna kakav apetit. U jedan sat smo krenuli ka trgu. Prisustvo je obavezno, osim ako si na samrti. Vlasti će to veĉeras proveriti i ako si se pretvarao, ideš u zatvor. Šteta je što se ţetva odvija na trgu jednom od retkih prijatnih mesta u Distriktu 12. Trg je okruţen radnjama. Kada su pijaĉni dani, posebno ako je lepo vreme, uvek je prazniĉna atmosfera. Ali danas, uprkos šarenim banerima koji vise sa zgrada, u vazduhu se oseća jeza. Kamermani naĉiĉkani po krovovima okolnih zgrada samo pojaĉavaju taj utisak. Ljudi u tišini prilaze, staju u kolonu i upisuju se. Ţetva je dobra prilika za Kapitol da prati broj stanovnika. Deca uzrasta od dvanaest do osamnaest godina su prema godištu okupljena u konopcima ograĊene zone. Najstariji napred, mlaĊi, poput Prim, pozadi. Clanovi porodica se okupljaju okolo drţeći se ĉvrsto za ruke. Ima i onih ĉiji voljeni nisu u opasnosti ili kojima više jednostavno nije stalo. Uvlaĉe se meĊu ljudi i klade na dvoje dece ĉija će imena biti izvuĉena. Šanse su veće ili manje u zavisnosti od godišta, da li su iz Šava ili trgovaĉke porodice. Klade se ĉak i na to da li će poĉeti da plaĉu. Ljudi uglavnom odbijaju kontakt sa njima, ali veoma paţljivo. Ti isti ljudi su ĉesto prijavljivaĉi, a retki su oni koji nikada nisu prekršili zakon. Mene bi svakoga dana mogli streljati zbog lova, ali apetit ljudi na vlasti me štiti. Ne mogu svi to isto da kaţu. Ako moramo da biramo izmeĊu smrti od gladi i metka, Gejl i ja smo se sloţili da je metak mnogo brţi. Prostor se popunjava i atmosfera postaje klaustrofobiĉna kako ljudi pristiţu. Trg je velik, ali ne dovoljno da primi sve stanovnike Distrikta 12 kojih ima oko osam hiljada. Ljudi koji su stigli poslednji upućuju se u obliţnje ulice gde će moći da posmatraju dogaĊaj na velikim ekranima u direktnom prenosu drţavne televizije. Stojim meĊu grupom šesnaestogodišnjaka iz Šava. Kratko klimamo glavom jedni drugima, a zatim usmeravamo paţnju na privremenu binu postavljenu ispred Zgrade pravosuĊa. Na njoj su tri stolice, podijum i dve velike staklene kugle, jedna
 10. 10. za deĉake, jedna za devojĉice. Piljim u papiriće u kugli za devojĉice. Na dvadeset papirića je paţljivim rukopisom ispisano ime Ketnis Everdin. Na jednoj stolici sedi Medţin otac, gradonaĉelnik Andersi, visok, proćelav ĉovek, a na drugoj Efi Trinket, pratilja za Distrikt 12, upravo pristigla iz Kapitola, u zelenom odelu, sa jezivim belim kezom i ruţiĉastom kosom. Mrmljali su meĊu sobom i posmatrali praznu stolicu. Kada je gradski sat otkucao dva puta, gradonaĉelnik je zakoraĉio na podijum i poĉeo da ĉita. Ista priĉa svake godine. Ĉitao je o istoriji Panema, zemlje koja se uzdigla iz pepela na teritoriji koja je u prošlosti bila poznata pod imenom Severna Amerika. Naveo je sve katastrofe, suše, oluje, vatru i more koje je progutalo veliki deo zemlje, kao i brutalni rat oko ono malo hrane što je preostalo. Posledica svega toga je Panem, sjajni Kapitol okruţen prstenom od trinaest distrikta, drţava koja je donele mir i prosperitet svojim graĊanima. Zatim su usledili Mraĉni dani, ustanak distrikta protiv Kapitola. Dvanaest ih je poraţeno, trinaesti je zbrisan sa lica zemlje. Ugovor o izdaji dao nam je nove zakone koji će garantovati mir. Kao podsetnik na to da Mraĉni dani nikada ne smeju da se ponove, Ugovor nam je dao Igre gladi. Pravila su jednostavna. Svaki od dvanaest distrikta mora u znak kazne zbog izdaje za uĉesnike u Igrama dati jednog deĉaka i jednu devojĉicu. Zovu se tributi. Dvadeset ĉetiri tributa se zatvaraju u ogromnu arenu pod vedrim nebom koja se moţe nalaziti u bilo kojoj oblasti, od pustinje do zaleĊene pustare. Tokom perioda od nekoliko nedelja, takmiĉari se moraju boriti do smrti. Poslednji tribut koji ostane na nogama je pobednik. Time što odvodi decu iz našeg distrikta i tera ih da se meĊusobno ubijaju dok mi gledamo Kapitol nas podseća da smo mu prepušteni na milost i nemilost. Podseća nas na to koliko malo šanse imamo da preţivimo novu pobunu. Kakve god reĉi koristili, poruka je jasna: „Pogledajte kako odvodimo vašu decu i ţrtvujemo ih, a vi ništa ne moţete da uĉinite. Ako bilo šta pokušate, uništićemo vas do poslednjeg. Kao što smo uĉinili sa Distriktom 13.“ Da bi poniţenje pretvorio u torturu, Kapitol je zahtevao da se Igre gladi tretiraju kao sveĉanost, sportski dogaĊaj u kojem su distrikti suprotstavljeni jedan drugom. Tribut koji ostane na nogama osvaja lagodan ţivot za sebe i mnoge nagrade za svoj distrikt, koje se uglavnom sastoje od hrane. Cele godine, Kapitol će pobedniĉkom distriktu slati ţito, ulje, pa ĉak i poslastice poput šećera, dok ljudi u ostalim distriktima gladuju.
 11. 11. „Ovo je vreme pokajanja i vreme zahvalnosti11, naglašava gradonaĉelnik. Zatim ĉita listu pobednika iz Distrikta 12. Za sedamdeset ĉetiri godine bilo ih je samo dvoje. Hejmiĉ Abernati, trbušasti ĉovek srednjih godina, koji se upravo pojavljuje uzvikujući nešto nerazumljivo. Tetura se ka pozornici i pada na treću stolicu. Pijan je. Priliĉno. Gomila reaguje simboliĉnim aplauzom, ali on je toliko konfuzan da pokušava da zagrli Efi Trinklet koja jedva uspeva da se odbrani. Gradonaĉelnik deluje uznemireno. Pošto televizija sve prenosi, Distriktu 12 se upravo podsmeva ceo Panem, i on je vrlo svestan toga. Pokušava da skrene paţnju gledalaca ponovnim predstavljanjem Efi Trinket. Vedra i ushićena kao i uvek, Efi Trinket je doskakutala na podijum i uzviknula svoju poznatu objavu, „Srećne Igre gladi! Neka šanse uvek budu na vašoj strani!“ Izgleda da je njena ruţiĉasta kosa zapravo perika, pošto su joj lokne malo pomerene nakon sudara sa Hejmiĉem. Nastavlja da trtlja o tome kolika je ĉast za nju što se nalazi ovde sa nama, mada svi znaju da umire od ţelje da je prebace u neki bolji distrikt, gde imaju prave pobednike, a ne pijance koji je maltretiraju pred celom nacijom. Kroz gomilu vidim Gejla koji mi uzvraća pogled sa avetinjskim osmehom na licu. Kakve su ţetve inaĉe, ova je još i zabavna. Iznenada se prisećam da je Gejlovo ime ispisano na ĉetrdeset dva papirića u staklenoj kugli i da, u poreĊenju sa mnogim deĉacima, šanse nikako nisu na njegovoj strani. Moţda i on misli nešto sliĉno za mene, pošto mu se lice mraĉi i odmah se okreće. „Ima na hiljade papirića“, ţelim da mu šapnem. Vreme je za izvlaĉenje. Efi Trinket kao i uvek izgovara: „Prvo dame!“, i prilazi kugli sa imenima devojĉica. Zavlaĉi ruku duboko i vadi papirić. Gomila udahnjuje u isti mah. Potom nastupa mrtva tišina. Pripala mi je muka. Oĉajniĉki se nadam da neće proĉitati moje ime. Samo da ne proĉita moje ime. Samo da ne proĉita moje ime. Efi Trinket se vraća na podijum, otvara papirić i ĉita ime jasnim glasom. Nisam ja u pitanju. Proĉitala je ime Primrouz Everdin.
 12. 12. 2 Jednom sam sedela na drvetu i nepokretno ĉekala da naiĊe lovina. Zadremala sam i pala na zemlju sa visine od tri i po metra na leĊa. Udar mi je izbio sav vazduh iz pluća. Leţala sam pokušavajući da udahnem, izdahnem, bilo šta. Tako se sada osećam, pokušavajući da se setim kako se diše. Potpuno paralisana, nisam u stanju da progovorim, dok mi ime odjekuje u umu. Neko me grabi za ruku, neki deĉko iz Šava. Mislim da sam poĉela da padam i on me uhvatio. Mora da je neka greška u pitanju. Nije moguće da se ovo dešava. Ime moje sestre bilo je na jednom jedinom papiriću meĊu hiljadama! Šansa da će biti izvuĉena bila je tako mala da nisam uopšte brinula. Zar nisam uĉinila sve što je u mojoj moći? Zar nisam ja uzela kocku i spreĉila nju da to uĉini? Jedan papir. Jedan papir meĊu hiljadu. Šanse su u potpunosti bile na njenoj strani. Nije vredelo. Kao iz velike daljine, ĉujem kako gomila tuţno ţamori kao i uvek kada bi bilo proĉitano ime dvanaestogodišnjeg deteta. Svi misle da to nije pošteno. Zatim je vidim kako koraĉa ka bini pored mene, lica potpuno bledog, šaka stisnutih u pesnice, na bokovima. Bluza joj je na leĊima izuĉena i visi preko suknje. Taj detalj, izvuĉena bluza u obliku paĉjeg repa, vratio me u stvarnost. ,,Prim!“ Prigušeni krik mi se otima iz grla, a mišići mi se pokreću. ,,Prim!“ Ne moram da se guram kroz gomilu. Druga deca mi se odmah sklanjaju, otvarajući mi put ka pozornici. Hvatam je rukom baš kada je poĉela da se penje na binu. Jednim pokretom ruke guram je iza sebe. „Prijavljujem se dobrovoljno!“ govorim. „Prijavljujem se dobrovoljno za tributa!“ Na bini je nastupila konfuzija. Distrikt 12 nije imao dobrovoljca već decenijama i protokol je malo zarĊao. Po pravilu, kada se iz kugle izvuĉe ime deĉaka ili devojĉice, drugi deĉak, ako je izvuĉeno ime deĉaka, ili druga devojĉica, ako je izvuĉeno ime devojĉice, moţe dobrovoljno da se prijavi da zauzme njegovo ili njeno mesto. U nekim distriktima, u kojima se ţetva smatra velikom ĉašću, ljudi ţele da rizikuju ţivot i to ĉini dobrovoljno prijavljivanje veoma komplikovanim. Ali u Distriktu 12, gde je reĉ tribut sinonim za reĉ leš, dobrovoljci su praktiĉno istrebljeni.
 13. 13. ,,Prekrasno!“, kaţe Efi Trinklet. „MeĊutim, verujem da prvo treba predstaviti osvajaĉa ţetve, a zatim pitati da li ima dobrovoljaca. Ako se neko prijavi, onda mi, hm...“, nesigurno je zastala. „Zar je to bitno?“, pita gradonaĉelnik. Gleda me sa bolnim izrazom na licu. Ne zna ko sam, ali sam mu odnekud ipak poznata. Ja sam devojka koja donosi jagode. Devojka sa kojom je njegova ćerka ponekad razgovarala. Devojka koja je pre pet godina stajala šćućurena sa majkom i sestrom dok joj je, kao najstarijem detetu, predavao medalju za hrabrost. Medalju koju je posthumno dobio njen otac pošto je stao na minu u rudniku. Da li se setio toga? „Zar je to bitno?“, ponavlja osorno. „Pustite je da priĊe.“ Prim histeriĉno vrišti iza mene. Obujmljuje me mršavim rukama, poput poroka. ,,Ne, Ketnis! Ne! Ne moţeš da odeš!“ „Pusti me, Prim“, kaţem grubo, pošto me sve ovo veoma uznemirava, a ne ţelim da zaplaĉem. Kada televizija veĉeras bude reprizirala ţetvu, svi će videti moje suze i biću proglašena lakom metom. Biću oznaĉena kao slabić. Neću nikome dopustiti to zadovoljstvo. „Puštaj me!“ Osećam kako je neko skida sa mojih leĊa. Okrećem se i vidim Gejla kako podiţe Prim sa zemlje dok ga ona udara po rukama. „Idi, Ketnip“, kaţe mi, trudeći se da mu glas bude ĉvrst. A zatim nosi Prim ka mojoj majci. Skupljam snagu i penjem se uza stepenice. ,,Bravo!“ šišti Efi Trinket. ,,To je duh Igara!“ Zadovoljna je što se u njenom distriktu konaĉno nešto dešava. „Kako se zoveš?“ Gutam pljuvaĉku. „Ketnis Everdin“, izgovaram. „Kladim se da je ono bila tvoja sestra. Ne ţelimo da nam ona otme slavu, zar ne? Hajde da nagradimo velikim aplauzom svog novog tributa!“, cvrkuće Efi. Niko ne tapše, što će veĉno sluţiti na ĉast ljudima iz Distrikta 12. Nisu tapšali ĉak ni ljudi koji su u rukama drţali papire za klaĊenje. Moţda zato što su me viĊali u Hobu, ili zato što su znali mog oca, ili su nekom prilikom sreli Prim koju je nemoguće ne zavoleti. Umesto da slušam aplauz, samo nepokretno stojim, dok ljudi uĉestvuju u najhrabrijoj vrsti otpora koji mogu da pruţe. Tišina govori ne slaţemo se. Ne odobravamo. Ovo je pogrešno. Zatim se dešava nešto neoĉekivano. Bar ja to nisam oĉekivala, pošto ne smatram da je Distrikt 12 mesto kojem je stalo do mene. MeĊutim, neka promena se desila kada sam zakoraĉila na binu da preuzmem mesto svoje mlaĊe sestre i tako postala neka vrsta dragocene liĉnosti. Najpre je jedna, zatim druga, a potom skoro
 14. 14. svaka osoba iz mase dotakla usne sa tri srednja prsta leve ruke i ispruţila ih ka meni. To je drevan i retko korišćen gest našeg distrikta koji se ponekad viĊa na sahranama. Ĉini se u znak zahvalnosti, divljenja ili pozdrava sa nekim koga voliš. Sada sam u istinskoj opasnosti da zaplaĉem, ali, na svu sreću, Hejmiĉ je odabrao baš ovaj trenutak da se zatetura preko bine kako bi mi ĉestitao. „Pogledajte je samo. Pogledajte je!“, urla, prebacivši mi ruku preko ramena. IznenaĊujuće je snaţan za takvu olupinu od ĉoveka. „SviĊa mi se!“ Dah mu smrdi na alkohol, a biće da je prošlo podosta vremena od kada se poslednji put okupao. „Ima mnogo...“ Neko vreme ne moţe da se seti prave reĉi. ,,Hrabrosti!“, izgovara pobedonosno. „Više od svih vas!“ Pušta me i kreće ka prednjem delu bine. „Više od svih vas!“, urla, pokazujući direktno ka kameri. Obraća li se publici ili je toliko pijan da izaziva Kapitol? Nikada neću saznati. Baš kada je otvorio usta da nastavi, Hejmiĉ se stropoštao sa bine i onesvestio. Odvratan je, ali sam ipak zahvalna. Sve kamere se veselo okrenuše ka njemu. Imam tek toliko vremena da ispustim prigušen zvuk iz grla i saberem se. Poloţila sam ruke iza leĊa i zurila negde u daljinu. Vidim brda kojima sam jutros lutala sa Gejlom. Na trenutak sam dopustila sebi da ĉeznem... za idejom o tome da nas dvoje napustimo distrikt... i ţivimo zajedno u šumi... ali znam da sam bila u pravu. Ko bi se prijavio umesto Prim da smo otišli? Hejmiĉa odnose na nosilima, a Efi Trinket se trudi da nastavi sa emisijom. „Uzbudljiv dan!“, guguće, pokušavajući da ispravi periku koja se blago nagla na desnu stranu. „Još uzbuĊenja sledi! Vreme je da se izabere deĉak tribut!“ Nadajući se da će problem s perikom drţati pod kontrolom, pridrţava jednu stranu glave rukom dok koraĉa ka kugli sa imenima deĉaka i grabi prvi papirić na koji je naišla. Ţurno se vraća na podijum. Nemam vremena da poţelim Gejlu sreću. Već je proĉitala ime. „Pita Melark!“ Pita Melark! Oh ne, mislim. Samo ne on. Prepoznala sam njegovo ime, mada nikada nisam razgovarala sa njim. Pita Melark. Ne, danas šanse zaista nisu na mojoj strani. Posmatram ga dok se probija ka bini. Srednje visine, zdepast, pepeljastoplave kose koja mu u talasima pada preko ĉela. Na licu mu se razaznaje šok, mada se trudi da odrţi bezosećajan izraz. MeĊutim, njegove plave oĉi odaju strah koji sam
 15. 15. toliko puta videla kod svog plena. Ipak, staloţeno se penje na binu i zauzima svoje mesto. Efi Trinket pita da li ima dobrovoljaca, ali niko se ne prijavljuje. Znam da on ima dva starija brata, videla sam ih u pekari. Jedan verovatno ima previše godina da bi mogao da se prijavi, a drugi ne ţeli. To je normalno. Porodiĉna odanost za većinu ljudi ne obuhvata dan ţetve. Ono što sam ja uĉinila priliĉno je radikalno. Gradonaĉelnik poĉinje da ĉita dugaĉki dosadni Ugovor o izdaji kao što ĉini svake godine u ovom momentu to je obavezno ali ja ga ne slušam. Zato baš on? Razmišljam. Pokušavam da uverim sebe da nije bitno. Pita Melark i ja nismo prijatelji. Nismo ĉak ni susedi. Ne razgovaramo. Naš jedini susret se odigrao pre više godina. Verovatno je zaboravio. Ali ja nisam, niti ću ga ikada zaboraviti... Bilo je to tokom najgoreg perioda. Tri meseca ranije otac mi je poginuo u nesreći u rudniku tokom najhladnijeg januara otkako ljudi pamte. Ukoĉenost zbog tog gubitka je prošla i bol bi me iznenada pogodio. Presamitila bih se dok bi mi jecaji razdirali telo. Gde si?, vrištala bih u sebi. Gde si otišao? Naravno da nije bilo odgovora. Distrikt nam je u znak nadoknade dao nešto novca, dovoljno za mesec dana ţalosti. Za to vreme se od moje majke oĉekivalo da naĊe posao. Ali, ona to nije uĉinila. Nije uĉinila ništa. Samo je sedela na stolici ili, mnogo ĉešće, leţala sklupĉana pod ćebetom na krevetu, oĉiju uprtih u neku taĉku u daljini. Ponekad bi se promeškoljila i uspravila kao da ima neki hitan cilj, ali odmah bi potonula nazad u nepokretnost. Nisu je doticale Primine molbe. Bila sam uţasnuta. Sada znam da je majka bila zakljuĉana u tamnom svetu tuge, ali u to vreme sam znala samo da sam izgubila ne samo oca, već i majku. Imala sam jedanaest godina, a Prim samo sedam, kada sam preuzela brigu o porodici. Nije bilo izbora. Kupovala sam hranu na pijaci i kuvala je što sam bolje mogla. Trudila sam se da Prim i ja izgledamo pristojno. Ako bi se saznalo da majka više ne brinenama, distrikt bi nas smestio u dom za nezbrinutu decu. Odrasla sam gledajući tu decu u školi, njihovu tugu, tragove besnih udaraca na njihovim licima, beznaĊe koje im je povilo ramena. Nisam smela da dozvolim da se to desi mojoj sestri. Ljupka, majušna Prim koja bi plakala kada ja plaĉem pre nego što je znala razlog, koja je ĉešljala kosu našoj majci pre nego što poĊemo u školu i svake noći brisala ogledalo koje je otac koristio za brijanje zato što je mrzeo sloj ugljene
 16. 16. prašine koji se hvatao po svim stvarima u Šavu. Dom za nezbrinutu decu bi je smrvio kao bubu. Zato sam tajila našu nepriliku. Ali, novca je nestalo. Poĉeli smo da gladujemo. To je bilo to. Govorila sam sebi da moram pokušati da izdrţim do osmog maja, samo do osmog maja. Tada ću napuniti dvanaest godina i moći ću da se prijavim za kocku i dobijem dragoceno brašno i ulje koje će nas hraniti. MeĊutim, preostalo je još nekoliko nedelja do tog datuma. Mogli bismo umreti do tada. Smrt od gladi nije bila retka pojava u Distriktu 12. Ko meĊu nama nije video te ţrtve? Starci koji ne mogu da rade. Deca iz mnogoĉlanih porodica. Ljudi povreĊeni u rudnicima. Tumarali bi ulicama. Jednog dana bi ih neko pronašao kako nepokretno sede naslonjeni na zid ili leţe na Livadi. Ili bi se ĉulo cviljenje iz kuće, pa bi neko pozvao mirovnjake da odnesu telo. Zvaniĉno, glad nikada nije uzrok smrti. To je uvek grip, smrzavanje ili upala pluća. Ali, svi su znali istinu. Onog popodneva kada sam se susrela sa Pitom Melarkom, ledena kiša je lila ko iz kabla. Bila sam u gradu, pokušavajući da trampim pohabanu, staru odeću za bebe na javnoj pijaci, ali niko je nije ţeleo. Mada sam nekoliko puta bila u Hobu sa ocem, plašila sam se da idem sama na to surovo, negostoljubivo mesto. Kiša se probila kroz lovaĉku jaknu mog oca. Prozebla sam do kostiju. Tri dana smo pili samo vodu sa suvim lišćem nane koje sam pronašla u kredencu. Kada se pijaca zatvorila toliko sam se tresla od hladnoće da sam ispustila deĉju odeću u blato. Nisam je pokupila iz straha da ću pasti i ostati na zemlji pošto nemam snage da se podignem. Osim toga, niko je nije ţeleo. Nije mi se išlo kući. Tamo su moja majka mrtvog pogleda i moja sestrica upalih obraza i ispucalih usana. Nisam mogla praznih ruku da uĊem u sobu u kojoj ima više dima nego vatre, pošto je zapaljena od vlaţnih grana sakupljenih na ivici šume kada nam je ponestalo uglja. Našla sam se u blatnjavom sokaku iza prodavnica koje snabdevaju najbogatije graĊane. Trgovci ţive iznad svojih radnji, tako da sam zapravo tumarala kroz njihova dvorišta. Sećam se kontura uredno prekopanih leja, spremnih za sejanje, nekoliko koza u oborima i jednog pokislog psa vezanog za stub, zgrbljenog u blatu. U Distriktu 12 kraĊa je strogo zabranjena. Kazna je smrt. MeĊutim, sinulo mi je da u kantama moţe biti neĉega, a one nisu obuhvaćene zakonom. Moţda neka koska u kanti kasapnice ili trulo povrće u kanti bakalnice. Bar nešto, što niko osim moje oĉajne porodice ne bi pojeo. Na nesreću, Ċubre je nedavno odneseno.
 17. 17. Kada sam prošla pored pekare, miris sveţe ispeĉenog hleba me ošamutio. Peći su se nalazile sa zadnje strane. Zlatasti sjaj se probijao kroz otvorena vrata kuhinje. Stajala sam opĉinjena toplotom i soĉnim mirisom sve dok se kiša nije umešala, pruţajući svoje ledene prste niz moja leĊa. To me vratilo u stvarnost. Podigla sam poklopac njihove kante i otkrila da je bezdušno prazna. Iznenada je neko poĉeo da vrišti na mene. Podigla sam pogled i ugledala pekarevu ţenu kako urla da se nosim odatle pre nego što pozove mirovnjake i koliko joj je muka od toga što derišta iz Šava stalno kopaju po njenom Ċubretu. Opake reĉi. Nisam mogla da se odbranim. Dok sam paţljivo spuštala poklopac primetila sam plavokosog deĉaka kako proviruje iza leĊa svoje majke. ViĊala sam ga u školi. Bio je na mojoj godini, ali nisam znala njegovo ime. A i kako bih znala, drţao se gradske dece. Majka se gunĊajući vratila u pekaru, ali me on verovatno posmatrao kada sam se prikrala svinjskom oboru i naslonila na staru jabuku. Saznanje da nemam šta da odnesem kući konaĉno me poklopilo. Kolena mi zaklecaše i skliznula sam niz stablo do korenja. Ovo je previše. Bilo mi je muka i bila sam tako slaba i umorna, tako umorna. Neka pozovu mirovnjake i odvedu nas u dom za nezbrinutu decu, pomislih. Ili, još bolje, neka me puste da umrem ovde na kiši. Zaĉulo se neko kloparanje u kuhinji. Ţena je poĉela ponovo da urla, a zatim se ĉuo udarac. Zapitah se šta se dešava. Neko je šljapkao ka meni kroz blato. Toje ona, dolazi da me otera sa batinom. Ali, nisam bila u pravu. Bio je to deĉak. U rukama je nosio dve velike vekne hleba koje mora da su upale u vatru pošto je kora bila crna. Majka je urlala za njim, „Nahrani svinju, glupi stvore! Zašto da ne? Niko neće kupiti prepeĉeni hleb!“ Poĉeo je da skida prepeĉene delove i da ih baca u korito. Zaĉulo se zvono na vratima pekare i njegova majka ode da usluţi mušteriju. Deĉak nije ni pogledao u mom pravcu, ali ja sam posmatrala njega. Zbog hleba, zbog crvene masnice na njegovom obrazu. Ĉime ga je udarila? Moji roditelji nas nikada nisu tukli. Nisam to mogla ni da zamislim. Deĉak je bacio pogled ka pekari kao da proverava da li je vazduh ĉist, zatim je gledajući svinju, bacio jedan hleb u mom pravcu. Brzo je doleteo i drugi, a on je zašljapkao ka pekari, ĉvrsto zatvorivši vrata za sobom. Zurila sam u vekne u neverici. Bile su dobre, zapravo savršene, osim prepeĉene kore. Da li je hteo da ih uzmem? Mora da jeste. Bile su tu, pred mojim
 18. 18. nogama. Pre nego što bi neko mogao da vidi šta se dešava, zavukla sam vekne pod košulju, obmotala jaknu oko sebe i ţurno otišla. Vrelina hleba prţila mi je koţu, ali sam ga ipak ĉvrsto stezala, kao da steţem ţivot rukama. Dok sam stigla do kuće, vekne su se ohladile, ali sredina je još bila topla. Kada sam ga spustila na sto, Prim je posegla rukom da otkine komad, ali ja sam je naterala da sedne, primorala majku da nam se pridruţi i sipala nam topli ĉaj. Sastrugala sam gar i isekla hleb. Pojeli smo celu veknu, parĉe po parĉe. Bio je to dobar, jak hleb, sa suvim groţĊem i orasima. Ostavila sam odeću da se suši kraj vatre, uvukla se u krevet i utonula u san bez snova. Tek sledećeg jutra mi je palo na pamet da je deĉak namerno prepekao hleb. Mogao je da ćušne vekne u plamen, iako je znao da će biti kaţnjen, i da ih potom dobaci meni. MeĊutim, odbacila sam tu misao. Mora da se to desilo sluĉajno. Zašto bi to uĉinio? Nije me poznavao. Ipak, samo to što mi je dobacio hleb bilo je delo neverovatne dobrote. Sigurno bi dobio dobre batine da su ga uhvatili. Nisam mogla da objasnim njegov postupak. Pojele smo po parĉe hleba za doruĉak i krenule u školu. Kao da je proleće stiglo preko noći. Vazduh je bio topao i sladak, oblaci paperjasti. U školi sam prošla pored tog deĉaka u hodniku. Obraz mu je bio nateĉen, a imao je i masnicu na oku. Bio je sa prijateljima i nije obratio paţnju na mene. Ali, kada sam po podne pokupila Prim i krenula kući, videla sam da pilji u mene sa druge strane dvorišta. Posmatrao me samo na trenutak i odmah okrenuo glavu. PostiĊeno sam spustila pogled i tada sam ga ugledala. Prvi ovogodišnji maslaĉak. Upalila mi se lampica. Pomislila sam na sve one sate koje sam provela u šumi sa svojim ocem i iznenada shvatila kako ćemo preţiveti. Do dana današnjeg ne mogu da se otresem pomisli da postoji veza izmeĊu tog deĉaka, Pite Melarka, hleba koji mi je dao nadu i maslaĉka koji me podsetio da nisam osuĊena na propast. Ponovo sam u školskom hodniku osetila njegove oĉi na sebi, mada je brzo skrenuo pogled. Osetila sam kao da mu dugujem nešto, a ja mrzim da dugujem ljudima. Da sam mu bar jednom zahvalila, moţda sada ne bih vodila ovu borbu u sebi. Pomišljala sam na to nekoliko puta, ali nikada nije bilo zgodne prilike. Sada je neće ni biti. Baciće nas u arenu da se borimo do smrti. Kako u tu borbu da ubacim i jedno ’hvala’? Bojim se da neće zvuĉati iskreno ako, dok to govorim, u isto vreme pokušavam da ga zakoljem. Gradonaĉelnik je završio sa ĉitanjem dosadnog Ugovora o izdaji i daje znak Piti i meni da se rukujemo. Njegova šaka je ĉvrsta i topla kao one vekne hleba.
 19. 19. Gleda me pravo u oĉi i steţe mi šaku kao da me ohrabruje. Moţda je u pitanju samo grĉ. Okrećemo se ka gomili kada kreću prvi tonovi himne Panema. Pa, dobro, mislim. Biće nas dvadeset i ĉetvoro. Velike su šanse da ga neko drugi ubijepre mene. Naravno, šanse mi nisu baš naklonjene u poslednje vreme.
 20. 20. 3 Po završetku himne odvode nas u pritvor. To ne znaĉi da su nam stavili lisice ili nešto sliĉno, ali grupa mirovnjaka nas je otpratila do vrata Zgrade pravosuĊa. Moţda su u prošlosti tributi pokušavali da pobegnu, ali ja tome nikada nisam prisustvovala. Kada smo ušli, sprovode me u neku sobu i ostavljaju tamo. To je najbogatije mesto na kojem sam ikada bila, sa debelim tepihom, krevetom presvuĉenim somotom i stolicama. Znam šta je somot pošto majka ima haljinu ĉija kragna je sašivena od tog materijala. Sedajući na kauĉ, ne mogu da se obuzdam i poĉinjem da mazim tkaninu. To mi pomaţe da se smirim i pripremim za sat koji sledi. To je vreme odreĊeno za pozdravljanje sa voljenima. Ne smem da dopustim sebi da se preterano uznemirim i napustim sobu naduvenih oĉiju i crvenog nosa. Plakanje ne dolazi u obzir. Na voznoj stanici me opet ĉekaju kamere. Prvo ulaze moja majka i sestra. Pruţam ruke i Prim mi se penje u krilo. Grli me oko vrata spustivši glavu na moje rame, kao što je ĉinila kada je tek prohodala. Majka seda pored mene i obe nas grli. Nekoliko minuta niko ne progovara ni reĉ. Zatim poĉinjem da im govorim stvari koje moraju uĉiniti sada kada ja više neću biti tu da im pomaţem. Prim ne sme da uzima kocku. Ako budu paţljive, biće im dovoljno ono što zarade prodajući kozje mleko i sir, kao i apotekarske proizvode koje majka pravi za ljude iz Šava. Gejl će joj donositi biljke koje ne posadi sama, ali mora paţljivo da mu ih opiše pošto on ne poznaje lekovite trave tako dobro kao ja. On će im donositi i divljaĉ o tome smo se dogovorili pre više od godinu dana i neće traţiti nadoknadu, ali ipak treba da mu daju malo mleka ili lekova. Ne trudim se da predloţim Prim da nauĉi da lovi. Pokušala sam da je obuĉim nekoliko puta, ali završilo sa katastrofalno. Strašno se plašila šume i plakala svaki put kada ubijem neku ţivotinju, navaljujući da je brzo odnesemo kući i izleĉimo. Dobro joj ide sa kozom, treba da se usredsredi na to. Po završetku davanja uputstava za gorivo i trgovinu, i objašnjavanja da mora da ostane u školi, okrećem se ka majci i ĉvrsto joj steţem ruku. „Slušaj me. Slušaš li me?“ Klima uplašeno. Sigurno zna šta ću reći. ,,Ne smeš ponovo da odeš?“, kaţem.
 21. 21. Spušta pogled. „Znam. Neću to uĉiniti. Nisam mogla protiv toga...“ „Ovaj put moraš. Ne smeš se iskljuĉiti i ostaviti Prim samu. Više neće biti mene da vas obe odrţavam u ţivotu. Ono što će se desiti nije bitno. Šta god da vidiš na ekranu, obećaj mi da ćeš se izboriti sa tim!“ Poĉinjem da viĉem. Sav bes i strah zbog njenog ponašanja nakon oĉeve smrti izbija na površinu. Istrţe ruku iz mog stiska i sama besna. „Bila sam bolesna. Mogla sam da se izleĉim da sam imala lekove koje sada imam.“ Moţda je istina da je bila bolesna. ViĊala sam je kako vraća u ţivot ljude koji su zapali u nepokretnost od tuge. To je moţda bolest, ali tu bolest ne sme sebi ponovo da dozvoli. „Onda koristi te lekove. Brini se o njoj!“ govorim. ,,Sa mnom će biti sve u redu, Ketnis“ kaţe Prim, obuhvativši mi lice dlanovima. ,,Ti moraš da se brineš o sebi. Brza si i hrabra. Moţda moţeš da pobediš.“ Ne mogu da pobedim. U duši, Prim to sigurno zna. Ovo takmiĉenje daleko nadilazi moje sposobnosti. Deca iz bogatijih distrikta, gde je velika ĉast pobediti, celog ţivota se spremaju za to. Deĉaci koji su dvatri puta krupniji od mene. Devojĉice koje umeju da ubiju noţem na dvadesetak razliĉitih naĉina. Biće, naravno, i ljudi poput mene. Ljudi koje treba opleviti pre nego što poĉne prava zabava. ,,Moţda“, kaţem, ali samo zato što ne mogu majci da kaţem da nastavi sa ţivotom ako sam ja odustala. Osim toga, nije u mojoj prirodi da se prepustim bez borbe, ĉak i kada su prepreke nesavladive. „Onda ćemo biti bogati kao Hejmiĉ/„Nije me briga da li ćemo biti bogati. Samo ţelim da se vratiš kući. Pokušaćeš, zar ne? Iskreno ćeš pokušati?", pita Prim. „Stvarno ću pokušati. Kunem se“, kaţem. Znam da moram, zbog Prim. Zatim ulazi mirovnjak i daje nam znak da je vreme isteklo. Grlimo se tako jako da me boli. Neprestano ponavljam: „Volim vas. Volim vas obe.“ One mi uzvraćaju to isto. Zatim im mirovnjak nareĊuje da izaĊu i vrata se zatvaraju. Krijem lice u jedan od somotskih jastuka kao da ću na taj naĉin blokirati dogaĊaje. Neko ulazi u prostoriju. Diţem pogled i iznenaĊeno shvatam da je u pitanju pekar, otac Pite Melarka. Ne mogu da verujem da je došao da me poseti. Najzad, pokušaću da ubijem njegovog sina. Ipak, poznajemo se, a on poznaje Prim još bolje nego mene. Kada prodaje kozji sir na Hobu, uvek odvoji dva za njega, a on joj za uzvrat daje velikodušnu koliĉinu hleba. Uvek se trudimo da trgujemo sa njim
 22. 22. kada ona veštica od njegove ţene nije u blizini, pošto je on mnogo ljubazniji. Sigurna sam da nikada ne bi udario sina kao što je to ona uĉinila zbog prepeĉenog hleba. Zašto je došao da me vidi? Nelagodno seda na ivicu jedne plišane stolice. Krupan je ĉovek, širokih ramena i oţiljaka od opekotina. Tragovi mnogih godina provedenih pored peći. Mora da se upravo oprostio sa sinom. Iz jakne izvlaĉi paket uvijen u beli papir i pruţa mi ga. Otvoram ga i vidim kolaĉe. To je luksuz koji sebi nikada nismo mogli da priuštimo. „Hvala vam“, kaţem. Pekar ni u najbolja vremena nije bio veoma govorljiv ĉovek. Danas je ostao bez reĉi. „Jela sam vaš hleb od jutros. Moj drug Gejl vam je dao vevericu za veknu.“ Klima kao da se seća veverice. „Nije vam to bila najbolja razmena", kaţem. Sleţe ramenima kao da je to sada krajnje nebitno. Ne mogu da se setim šta bih još rekla. Sedimo u tišini dok ga mirovnjak ne pozove. Ustaje i nakašljava se da proĉisti grlo. „Paziću na malenu. Pobrinuću se da jede kako treba.“ Zbog tih reĉi se osećam malo bolje. Ljudi posluju sa mnom, ali Prim vole. Moţda će biti dovoljno ljubavi da je odrţi u ţivotu. Moj sledeći gost je takoĊe neoĉekivan. To je Medţ. Ide pravo ka meni. Nije plakala niti vrdala. U njenom glasu ima neke ţurbe koja me iznenadila. „Dopušteno vam je da ponesete jednu stvar iz svog distrikta u arenu. Jednu stvar koja će vas podsećati na kuću. Hoćeš li, molim te, poneti ovo?“, pruţa mi zlatni okrugli broš koji je danas nosila na haljini. Ranije nisam obratila paţnju, ali sada vidim da je to u stvari mala ptica sa raširenim krilima. „Tvoj broš?“, kaţem. Nošenje neke sitnice koja će me podsećati na distrikt sada mi je poslednja stvar na pameti. „Evo, zakaĉiću ti ga haljinu, vaţi?“ Nije ĉekala odgovor, samo se nagnula da mi prikaĉi pticu na haljinu. „Obećaj da ćeš ga nositi u areni, Ketnis?“, govori mi. ,,Obećaj?“ ,,Obećavam“, kaţem. Kolaĉi. Broš. Danas dobijam svakakve poklone. Od Medţ sam dobila još jedan. Poljubila me u obraz. Zatim je otišla, a ja poĉinjem da shvatam da mi je oduvek bila prijateljica. Najzad, stigao je i Gejl. Moţda meĊu nama nema niĉeg romantiĉnog, ali kada raširi ruke ne oklevam da mu poletim u naruĉje. Njegovo telo mi je poznato naĉin na koji se kreće, miris šumskog dima, poznajem ĉak i zvuke otkucaja njegovog
 23. 23. srca koje sam slušala tokom tihih trenutaka u lovu meĊutim, ovo je prvi put da ga stvarno osećam uz sebe, vitkog i mišićavog. ,,Slušaj“, reĉe on. Biće lako domoći se noţa, ali moraš da se doĉepaš luka po svaku cenu. Tako ćeš imati šanse.“ „Nemaju uvek lukove“, kaţem, razmišljajući o godini kada su imali samo uţasne bodljikave buzdovane kojima su tributi morali da batinaju jedni druge do smrti. „Napravi ga“, kaţe Gejl. „Bolje je imati ĉak i slab luk, nego ga nemati uopšte.“ Pokušavala sam da napravim lukove sliĉne oĉevim, ali sa vrlo malo uspeha. Uopšte nije lako. I on je ponekad morao da rastavi ono što bi napravio. ,,Ne znam ni da li će biti drveta“, kaţem. Jedne godine su tribute otpremili u arenu u kojoj nije bilo niĉega osim ogromnog kamenja, peska i sasušenog ţbunja. Mnoge takmiĉare su ujele zmije otrovnice, ili su poludeli od ţeĊi. „Najĉešće ima drveta“, kaţe Gejl. „Još od one godine kada su skoro svi pomrli od zime. To nije bilo naroĉito zabavno.“ Istina. Proveli smo jedne Igre gladi gledajući igraĉe kako se smrzavaju od zime tokom noći. Jedva su se videli na ekranu pošto su samo leţali sklupĉani bez drveta za vatru, baklje ili bilo šta drugo. Na Kapitolu se tiha smrt, bez krvi, smatra postepenim propadanjem. Od tada uvek ima drveta za vatru. ,,U pravu si, obiĉno ga ima“, kaţem. „Ketnis, to je kao lov. Ti si najbolji lovac kojeg znam“, kaţe Gejl. „Nije kao lov. Naoruţani su. U stanju su da razmišljaju“, kaţem. „Kao i ti. Imaš više prakse od bilo koga od njih. Istinske prakse“, kaţe on. „Znaš kako se ubija.“ „Nikada nisam ubijala ljude“, kaţem. ,,Da li je razlika tako velika?“, kaţe Gejl mraĉno. Ako zaboravim da su ljudi, neće biti nikakve razlike. To je uţasna pomisao. Mirovnjaci se vraćaju prebrzo. Gejl traţi još vremena, meĊutim ipak ga izvode. Poĉinjem da paniĉim. ,,Ne dopusti da gladuju!“, vrištim, drţeći ga za ruku. „Neću! Znaš da neću! Ketnis, zapamti da...“ MeĊutim, odvajaju nas usred njegove reĉenice i zatvaraju vrata. Nikada neću saznati šta je ţeleo da zapamtim. Voţnja od Zgrade pravosuĊa do ţelezniĉke stanice traje kratko. Nisam nikada bila na njoj. Retko sam se vozila u vagonima. U Šavu uglavnom idemo peške.
 24. 24. Bila sam u pravu što nisam ţelela da plaĉem. Stanica je puna reportera sa kamerama uperenim direktno u moje lice. Dugo sam veţbala uklanjanje emocija sa lica, pa to sada lako ĉinim. Na trenutak hvatam pogledom svoje lice na zidnim ekranima koji uţivo prenose moj dolazak i osećam zahvalnost što delujem kao da mi je dosadno. Peta Melark, meĊutim, izgleda kao da je plakao i, što je veoma interesantno, ne pokušava to da sakrije. Pitam se da li će to biti njegova strategija na Igrama. Da deluje slabo i uplašeno kako bi ostali tributi pomislili da im nije konkurencija, a da zatim iznenada poĉne da se bori. Takva taktika je upalila Johani Mejson, devojci iz Distrikta 7, pre nekoliko godina. Delovala je poput cmizdrave, kukavne budale na koju niko nije obratio paţnju dok nije preostala samo šaĉica takmiĉara. Ispostavilo se da je opasan ubica. Odigrala je to priliĉno lukavo. To je delovalo poput ĉudne strategije za Pitu Melarka, pekarevog sina. Uvek se dobro hranio, osim toga bio je snaţan i širokih ramena zbog godina provedenih u prenošenju posluţavnika sa hlebom tamoamo. Morao bi vrlo mnogo da plaĉe da bi ubedio ostale da se ne obaziru na njega. Nekoliko minuta moramo da stojimo na ulazu u voz dok nas kamere halapljivo snimaju. Potom nam je dopušteno da uĊemo i vrata se milostivo zatvaraju za nama. Voz istog trenutka kreće. Brzina mi u prvi mah oduzima dah. Naravno, nikada se nisam vozila vozom, pošto je putovanje od distrikta do distrikta zabranjeno osim za zvaniĉno odobrene poslove. Kada je naš distrikt u pitanju, to se odnosi na prevoz uglja. Ali, ovo nije obiĉan voz za ugalj. Ovo je jedan od brzih kapitolskih modela koji putuje proseĉnom brzinom od 400 kilometara na ĉas. Do Kapitola ćemo stići za manje od jednog dana. U školi su nas uĉili da je Kapitol izgraĊen na mestu koje se nekada zvalo Rokis . Distrikt 12 se nalazi u regiji poznatoj pod imenom Apalaĉija. Tu se ugalj iskopava više od sto godina. Zato naši rudari moraju tako duboko da kopaju. U školi se sve nekako svodi na ugalj. Osim ĉitanja i osnovne matematike, sve što uĉimo na neki naĉin je povezano sa rudarstvom. Osim jednonedeljnog predavanja o istoriji Panema. To je uglavnom gomila gluposti o tome koliko toga dugujemo Kapitolu. Znam da ima mnogo toga o ĉemu nam ne govore. Na primer, šta se stvarno desilo tokom pobune. Ali ne razmišljam mnogo o tome. Saznanje o tome šta se taĉno desilo neće mi pomoći da doĊem do hrane.
 25. 25. Voz koji prevozi tribute još je raskošniji od sobe u Zgradi pravosuĊa. Oboje smo dobili sopstvene odaje sa spavaćom sobom, garderobom i kupatilom sa toplom i hladnom vodom. Kod kuće nemamo toplu vodu. Moramo sami da je zagrejemo. Fioke su pune fine odeće. Efi Trinket mi je rekla da radim šta god hoću, obuĉem šta god ţelim, i da mi je sve na raspolaganju. Samo da budem za sat vremena spremna za veĉeru. Skidam maminu plavu haljinu i tuširam se toplom vodom. Nikada se ranije nisam tuširala. Kao da se nalazim na letnjem pljusku, samo toplijem. Oblaĉim tamnozelenu majicu i pantalone. U poslednjem trenutku sećam se zlatnog broša koji mi je dala Medţ. Prvi put da ga paţljivo gledam. Kao da je neko napravio malu, zlatnu pticu i prikaĉio prsten oko nje. Ptica je povezana sa prstenom samo vrhovima krila. Iznenada je prepoznajem. Kreja. To su smešne ptice koje mogu predstavljati šamar u lice Kapitolu. Tokom pobune, Kapitol je odgajio seriju genetiĉki izmenjenih ţivotinja i koristio ih kao oruţje. Za njih je korišćen zajedniĉki izraz mutanti, ili skraćeno muti. Jedna od specijalnih ptica zvala se brbljiva kreja i imala je sposobnost da zapamti i ponovi ceo razgovor koji ljudi vode. To su bile ptice koje se vraćaju kući, iskljuĉivo muţjaci. Puštali su ih u oblasti u kojima su se skrivali neprijatelji Kapitola. Kada bi ptice sakupile reĉi, vraćale bi se u centre kako bi razgovori bili snimljeni. Ljudima je trebalo neko vreme da shvate šta se dogaĊa u distriktima i kako se prenose privatni razgovori. Nakon toga su pobunjenici Kapitolu servirali gomilu laţi. U tome je štos. Zato su centri zatvoreni, a ptice ostavljene da uginu u divljini. MeĊutim, nisu izumrle. Muţjaci brbljivih kreja parili su se sa ţenkama drozdova i stvorile novu vrstu koja moţe da kopira zviţduke i ljudske melodije. Izgubili su sposobnost da izgovaraju reĉi, ali i dalje mogu da imitiraju širok spektar ljudskih zvukova, od pištanja deteta do dubokih tonova odraslog ĉoveka. TakoĊe mogu da ponove pesme. Ne samo nekoliko nota, već celu pesmu sa mnoštvom stihova, ako imate strpljenja da im pevate i ako im se dopada vaš glas. Moj otac je veoma voleo kreje. Kada bi išao u lov, uvek bi zviţdukao ili pevao neke komplikovane pesme, nakon uĉtive pauze, uvek bi mu odgovarale. Nisu se prema svakome odnosile sa takvim poštovanjem. Ali, kada bi moj otac pevao, sve ptice iz te oblasti bi zaćutale i slušale. Njegov glas bio je tako lep, visok, jasan i pun ţivota da bi ĉovek poţeleo da se smeje i plaĉe u isto vreme.
 26. 26. Nisam bila u stanju da nastavim da veţbam nakon njegove smrti. Ipak, mala ptica mi je pruţala utehu. Kao da je delić mog oca uz mene i da me štiti. Prikaĉila sam broš na majicu. Sa tamnozelenim materijalom na pozadini, maltene mogu da zamislim kako kreja leti kroz krošnje drveća. Efi Trinket je došla po mene. Krećem za njom kroz uski hodnik koji se ljulja ka trpezariji sa uglaĉanim, obloţenim zidovima. Na stolu se nalazi veoma lomljivo posuĊe. Pita Melark sedi i ĉeka nas. Stolica pored njega je prazna. „Gde je Hejmiĉ?“, pita Efi veselo. „Kada sam ga poslednji put video, rekao je da će malo dremnutf, kaţe Pita. ,,Pa, dan je bio naporan“, dodaje Efi Trinket. Mislim da joj je laknulo. Ko bi je krivio? Veĉera se sastoji od mnogih jela. Najpre gusta supa od šargarepe i zelena salata, pa jagnjeći kotleti sa pire krompirom, sir i voće, torta od ĉokolade. Tokom obroka, Efi nas je stalno podsećala da ostavimo još malo mesta pošto još jela pristiţe. Ali ja sam odluĉila da se naţderem. Nikada nisam jela ovakvu hranu, niti toliku koliĉinu jela. Uostalom, biće dobro da nabacim nekoliko kila pre poĉetka Igara. „Vas dvoje bar imate pristojne manire", kaţe Efi kad smo završavali sa glavnim jelom. „Ono dvoje od prošle godine su sve jeli rukama, kao par divljaka. To mi je potpuno poremetilo probavu.“ Prošlogodišnji par ĉinila su deca iz Šava koja nikada u ţivotu nisu pojela pristojan obrok. Kada su imali hrane, maniri su im verovatno bili poslednja stvar na umu. Pita je sin pekara. Moja majka je nauĉila Prim i mene da jedemo pristojno, tako da znam da koristim noţ i viljušku. MeĊutim, Efin komentar me toliko razbesneo da sam ostatak obroka jela prstima. Zatim sam obrisala ruke o stolnjak. Ovo ju je nateralo da ĉvrsto stisne usne. Sada kada je veĉera gotova, trudim se da je zadrţim u stomaku. Vidim da je i Pita pomalo zelenkast u licu. Ni moj ni njegov stomak nisu navikli na tako bogat jelovnik. Ako sam u stanju da ne povratim mešavinu koju Masna Sej pravi od mišjeg mesa, svinjskih iznutrica i kore drveta zimski specijalitet odluĉna sam da zadrţim ovu veĉeru. Zatim smo otišli u susedni vagon da odgledamo reprizu ţetve širom Panema. Trude se da ih rasporede na ceo dan kako bi ljudi teoretski mogli sve da odgledaju uţivo, ali to je moguće samo u Kapitolu, pošto niko ne mora da ide na ţetvu.
 27. 27. Jednu po jednu, pogledali smo sve ţetve, sva prozvana imena, kao i dobrovoljce koji su se prijavili, mada ih mnogo ĉešće nije bilo. Posmatrali smo lica dece koja će postati naši konkurenti. Posebno sam zapamtila nekoliko. Monstruozni deĉak iz Distrikta 2 koji je suknuo napred da se prijavi. Devojĉica prepredenog lica i crvene kose iz Distrikta 5. Deĉak sa sakatom nogom iz Distrikta 10. Najviše me uzdrmao snimak dvanaestogodišnje devojĉice iz Distrikta 11. Ima tamnosmeĊu koţu i oĉi, ali je inaĉe veoma sliĉna Prim po visini i drţanju. MeĊutim, kada se popela na pozornicu a voditelj upitao ima li dobrovoljaca, ĉuo se samo vetar koji zavija izmeĊu zgrada iza nje. Niko nije bio spreman da preuzme njeno mesto. Na kraju prikazuju snimak iz Distrikta 12. Prim je prozvana, ja istrĉavam da se prijavim. Oĉaj u mom glasu je oĉigledan dok guram Prim iza sebe, kao da se plašim da me niko neće ĉuti i da će je odvesti. Naravno, ĉuli su me. Gledam Gejla kako je odnosi i sebe kako se penjem na binu. Komentatori nisu sigurni šta da kaţu povodom odbijanja gomile da aplaudira i njihovom tihom pozdravu. Jedan je rekao da je Distrikt 12 uvek bio pomalo nazadan, ali da lokalni obiĉaji mogu biti šarmantni. U pravo vreme, Hejmiĉ pada sa pozornice i svi komentatori se smeju. Izvuĉeno je ime Pite Melarka i on brzo zauzima svoje mesto. Rukujemo se. Zatim kreće himna i program se završava. Efi Trinket je uznemirena zbog stanja svoje perike. „Vaš mentor mora mnogo toga da nauĉi o javnom nastupu i ponašanju pred televizijskim kamerama.“ Pita se neoĉekivano smeje. „Bio je pijanK, reĉe. „Pijan je svake godine.“ „Svakog dana“, dodajem. Otima mi se mali osmeh. Efi Trinket se ponaša kao da Hejmiĉ ima pomalo grube manire, što bi ona mogla da popravi sa nekoliko saveta. ,,Da“, šišti Efi. „Baš ĉudno što vam je to zabavno. Znate da vam je mentor veza sa svetom u ovim Igrama. Onaj koji vas savetuje, dovodi vam sponzore i rukovodi prezentacijom poklona. Hejmiĉ vam moţe spasiti ţivot!“ U tom momentu Hejmiĉ teturavo ulazi u vagon. „Propustio sam veĉeru?“, pita zaplićući jezikom. Zatim povraća na skupi tepih i pada pravo u nered koji je napravio. „Samo se smejte!“, kaţe Efi Trinket. U svojim špicastim cipelama zaobilazi povraćku i napušta prostoriju.
 28. 28. 4 Pita i ja posmatramo svog mentora dok pokušava da se uzdigne iz klizave, gnusne sadrţine svog stomaka. Smrad povraćke i loše raspoloţenje mi zamalo izmamljuju veĉeru iz stomaka. Razmenili smo poglede. Hejmiĉ oĉigledno nije glavni zgoditak, ali Efi Trinklet je u pravu kada je jedna stvar u pitanju. Kada se budemo našli u areni, on će nam biti jedina pomoć. Kao po prećutnom dogovoru, Pita i ja hvatamo Hejmiĉa pod pazuhe i pomaţemo mu da ustane. „Sapleo sam se?“, pita Hejmiĉ. „Uţasno smrdi.“ Obrisao je rukom nos, razmazujući povraćku po licu. „Odvešćemo te nazad u sobu“, kaţe Pita. „I pomoći ti da se oĉistiš.“ Napola vuĉemo, napola nosimo Hejmiĉa u njegov vagon. Pošto ne moţemo baš da ga poloţimo na vezeni prekrivaĉ, odvlaĉimo ga u kupatilo i stavljamo po tuš. Jedva da je to primetio. ,,U redu je“, kaţe mi Pita. ,,Ja ću preuzeti stvari odavde.“ Zahvalna sam mu pošto nikako ne ţelim da skidam Hejmiĉa, da mu ispiram povraćku iz malja na grudima i ušuškavam ga u krevet. Moţda Pita ţeli da ostavi utisak na njega kako bi mu bio mezimac kada Igre poĉnu. MeĊutim, sudeći po stanju u kojem se Hejmiĉ nalazi, teško da će se ovoga sutra sećati. ,,Dobro“, kaţem. „Poslaću nekog od Kapitolaca da ti pomogne.11 Ima ih dosta u vozu. Kuvaju nam. Sluţe nas. Ĉuvaju nas. Njihov posao je da se brinu o nama. „Nemoj. Ne ţelim njihovu pomoć“, kaţe Pita. Klimam glavom i krećem ka svojoj sobi. Znam kako se Pita oseća. Ni sama ne mogu da podnesem Kapitolce. Ali, ako bismo ih naterali da se nose sa Hejmiĉem, to bi mogla biti neka vrsta male osvete. Pitam se zašto je insistirao da se sam pobrine za njega. Iznenada mi nešto pada na pamet: Zato štoje dobra osoba. Zato mije onda dao hleb. Ta pomisao me zaustavlja u mestu. Ljubazni Pita Melark je mnogo opasniji za mene od neljubaznog Pite Melarka. Fini ljudi nekako uvek uspeju da mi se uvuku pod koţu i odomaće tamo. Ne smem dopustiti da mi Pita to uĉini. Tamo gde idemo to je nedopustivo. Zato sam odluĉila da od sada imam što manje kontakata sa pekarevim sinom.
 29. 29. Kada sam se vratila u sobu, voz je zastao na platformi da uzme gorivo. Brzo otvaram prozor, bacam kolaĉe koje mi je dao njegov otac i zatvaram okno. Dosta je. Dosta mi je i jednog i drugog. Naţalost, paket kolaĉa je pao i otvorio se meĊu rascvetalim maslaĉcima pored šina. Videla sam tu sliku samo na trenutak pošto je voz ponovo krenuo, ali bilo je dovoljno. Dovoljno da me podseti na maslaĉak u školskom dvorištu pre toliko godina... Upravo sam skrenula pogled sa nateĉenog lica Pite Melarka kada sam ugledala maslaĉak i shvatila da nada nije izgubljena. Paţljivo sam ga ubrala i krenula kući. Zgrabila sam kofu, uzela Prim za ruku i krenula ka Livadi. Bila je prepuna ovog zlatnog cveća. Kada smo ih pobrale, lutale smo duţ ograde bar još dva kilometra puneći kofu maslaĉkovim listom, stabljikama i cvetovima. Te noći gostile smo se salatom od maslaĉka i ostatkom hleba iz pekare. „Ĉega još ima?“, upitala me Prim. „Šta još moţemo naći za jelo?“ „Razne stvari“, obećala sam joj. „Treba samo da se setim.“ Majka je imala jednu knjigu iz apoteke. Stranice su bile od starog pergamenta, prekrivene slikama biljaka nacrtanim mastilom. Urednim rukopisom bila su ispisana njihova imena, gde se beru, kada cvetaju i koja im je medicinska upotreba. MeĊutim, moj otac je dopisivao podatke. Opisivao je koje se biljke mogu koristiti za jelo, a ne za leĉenje. Maslaĉak, fitolaka, divlji luk, borovina. Prim i ja smo celu noć provele nad tim starim stranicama. Sledećeg dana nismo išle u školu. Neko vreme sam se motala oko ivice Livade, ali najzad sam skupila hrabrost i prošla ispod ograde. Prvi put sam tamo bila sama, bez oruţja i zaštite svog oca. Iz šupljeg drveta sam izvadila mali luk i strele koje je napravio za mene. Toga dana verovatno nisam otišla dalje od dvadeset metara od ograde. Uglavnom sam sedela na grani starog hrasta, nadajući se da će proći neka ţivotinja. Nakon nekoliko sati, imala sam sreće i ulovila zeca. I ranije sam lovila zeĉeve, uz oĉevu pomoć. MeĊutim, ovo sam uradila sama. Nismo jeli meso mesecima. Kada je pogledala zeca, moja majka kao da se prenula. Ustala je, odrala ga i napravila paprikaš od mesa i zeleniša koje je Prim sakupila. Zatim je ponovo postala konfuzna i vratila se u krevet, ali kada se paprikaš skuvao, naterala sam je da pojede punu ĉiniju. Šuma je postala naš spas. Svaki dan sam zalazila malo dublje u njeno naruĉje. U poĉetku sam bila spora, ali odluĉna da nas nahranim. Krala sam jaja iz gnezda,
 30. 30. hvatala ribu mreţama, ponekada bih uspela da ulovim vevericu ili zeca za paprikaš. Sakupljala sam i razne biljke koje su rasle na zemlji. Biljke su nezgodne. Mnoge su jestive, ali jedna otrovna će te ubiti. Uvek sam po nekoliko puta uporeĊivala biljke koje sam ubrala sa slikama mog oca. Odrţala sam nas u ţivotu. U poĉetku sam na svaki znak opasnosti, neki udaljeni urlik ili neobjašnjivo pucanje granĉice, jurila nazad ka ogradi. Zatim sam poĉela da se penjem na drveće kako bih izbegla divlje pse. Oni bi se brzo zamorili od ĉekanja i odlazili. Medvedi i maĉke su ţiveli dublje u šumi, moţda im se nije dopadao smrad našeg distrikta. Osmog maja sam otišla u Zgradu pravosuĊa, prijavila se za kocku i odvukla kući prvu ratu brašna i ulja u Priminom vagonu igraĉki. Svakog meseca sam imala pravo na istu koliĉinu. Naravno, nisam mogla da prestanem da lovim i sakupljam. Nije se moglo ţiveti od brašna. Trebale su nam i druge stvari, poput sapuna, mleka i materijala. Ono što smo mogli da odvojimo, trampila sam na Hobu. Bilo je zastrašujuće ući tamo bez oca pored sebe, ali ljudi su ga poštovali i zato me prihvatili. Najzad, divljaĉ je divljaĉ, bez obzira na to ko je ulovio. Prodavala sam meso i bogatijim klijentima u gradu dolazeći pred njihova zadnja vrata, pokušavajući da se setim šta mi je otac govorio i pokupim nekoliko novih trikova usput. Kasapin će kupiti zeĉeve, ali ne i veverice. Pekar je voleo veverice, ali bi ih uzimao samo kada njegova ţena nije u blizini. Glavni mirovnjak je oboţavao divlju ćuretinu. Gradonaĉelnik je strasno voleo jagode. Dok sam se tokom kasnog leta kupala na jezeru, primetila sam oko sebe visoke biljke sa lišćem poput vrha strele. Cvetovi su imali tri bele latice. Kleknula sam u vodu i prstima raskopala meko blato izvukavši koren. Male, plaviĉaste gomoljke koje nisu ni na šta liĉile bile su ukusne kao krompir kada bi se skuvale ili ispekle. ,,Ketnis“, rekoh naglas. Bila je to biljka po kojoj sam dobila ime. Ĉula sam glas svog oca kako se šali. „Dok god si u stanju da pronaĊeš sebe, nikada nećeš gladovati.“ Provela sam sate prevrćući blato prstima i štapom i skupljajući gomoljke koje isplivaju. Te veĉeri smo se gostili ribom i korenom dok nismo prvi put u mesec dana bile site. Polako, majka nam se vratila. Poĉela je da ĉisti, kuva i priprema za zimu nešto od hrane koju bih donela. Ljudi su se trampili sa nama ili kupovali lekove. Jednog dana sam je ĉula kako peva. Prim je bila oduševljena, ali ja sam je posmatrala i samo ĉekala da ponovno utone u letargiju. Nisam joj verovala. Nešto u meni je mrzelo zbog slabosti, zanemarivanja i svih onih meseci tokom kojih smo bile prepuštene same sebi. Prim
 31. 31. joj je oprostila, ali ja sam se udaljila od majke, podigla zid oko sebe kako bih se zaštitila od toga da mi ponovo bude potrebna. MeĊu nama, stvari nikada nisu bile kao ranije. Sada ću umreti, a da se nisam pomirila sa njom. Prisećam se kako sam vikala na nju danas u Zgradi pravosuĊa. Mada, rekla sam joj da je volim. Moţda će to ipak nešto znaĉiti. Neko vreme piljim kroz prozor, ţeleći da mogu ponovo da ga otvorim, ali nisam sigurna šta bi se desilo pri tolikoj brzini. U daljini vidim svetla nekog drugog distrikta. Da li je u pitanju Sedmi? Ili moţda Deseti? Ne znam. Razmišljam o ljudima koji se u svojim kućama spremaju za poĉinak. Zamišljam svoju kuću sa zatvorenim kapcima. Šta li sada rade majka i Prim? Da li su u stanju da veĉeraju riblji paprikaš i jagode? Ili im hrana stoji netaknuta na tanjirima? Da li gledaju reprizu današnjih dogaĊaja na klimavom starom televizoru poloţenom na sto pored zida? Ili majka već poĉinje da se gubi prebacujući sve brige sveta na krhka ramena moje sestre? Prim će sigurno spavati sa majkom veĉeras. Setila sam se da će ofucani, stari Ljutić sesti pored kreveta kao bi pazio na moju sestru i ta misao me utešila. Ako bude plakala, on će se uvući u njeno naruĉje i sklupĉati tamo sve dok se ne bude smirila i zaspala. Tako mi je drago što ga nisam udavila. Razmišljanje od domu budi u meni bolnu usamljenost. Ovaj dan se razvukao u beskraj. Zar smo Gejl i ja jutros jeli bobice? Ĉini se kao da su prošle godine. Poput dugog sna koji se pretvorio u noćnu moru. Ako zaspim, moţda ću se probuditi u Distriktu 12, gde i pripadam. Verovatno se u nekoj od fioka nalazi i moja spavaćica, ali sam ipak skinula majicu i pantalone i uvukla se u krevet samo u donjem vešu. Posteljina je sašivena od mekog, svilenkastog materijala. Debeli, paperjasti pokrivaĉ odmah me ugrejao. Ako već imam nameru da plaĉem, sada je pravo vreme. Do jutra će nestati tragovi suza sa lica. MeĊutim, suze mi ne naviru. Suviše sam umorna ili obamrla da plaĉem. Osećam samo silnu ţelju da budem na nekom drugom mestu. Dopuštam vozu da me ljuljuška do zaborava. Siva svetlost probija se kroz zavese. Kucanje me razbudilo. Ĉujem glas Efi Trinket koja me zove da ustanem. „Ustaj, ustaj, ustaj! Danas je veliki, veliki, veliki dan!“ Na trenutak pokušavam da zamislim šta se dešava u njenoj glavi. Kakve misli joj ispunjavaju dan? Kakve snove sanja noću? Nemam pojma.
 32. 32. Ponovo oblaĉim iste one stvari od sinoć, pošto nisu prljave, samo blago izguţvane od leţanja na podu. Prstima prelazim preko kruga oko majušne kreje i pomišljam na šumu, svog oca, majku i Prim koje se bude i moraju da nastave sa ţivotom. Frizura koju mi je majka napravila za ţetvu preţivela je noć. Ne izgleda loše pa nisam rasplela kosu. Ionako nije bitno. Sada smo već blizu Kapitola. Kada budemo stigli u grad, moj stilista će odrediti kako ću izgledati na veĉerašnjoj sveĉanosti povodom otvaranja Igara. Nadam se da neće biti jedan od onih koji misle da je nagost poslednji krik mode. Po ulasku u vagon za ruĉavanje, Efi Trinket juri pored mene sa šoljicom crne kafe u rukama. Mrmlja kletve sebi u bradu. Hejmiĉ se kikoće, lica naduvenog i crvenog od zadovoljstava u kojima je juĉe uţivao. Pita sedi sa kiflom u rukama, delujući pomalo postiĊeno. „Sedi! Sedi!“, govori Hejmiĉ, mahnuvši mi. Ĉim sednem, preda mnom se naĊe tanjir pun hrane. Jaja, šunka, gomila prţenog krompira. Ĉinija sa voćem postavljena na led. Korpa sa kiflama koju su stavili pred mene mogla bi da hrani moju porodicu nedelju dana. Tu je i ĉaša sa sokom od narandţe, bar mislim da je to narandţa. Probala sam je samo jednom, za Novu godinu kada je otac doneo kao poslasticu. Šolja kafe. Moja majka oboţava kafu, koju nikada nismo mogli sebi da priuštimo, ali meni se ukus ne dopada. Gorka je i retka. Pored je šolja guste, smeĊe teĉnosti koju nikada ranije nisam videla. „Zove se topla ĉokolada“, kaţe Pita. „Ukusno je.“ Uzimam gutljaj vruće, slatke, kremaste teĉnosti i drhtim. Mada me ostatak jela priziva, ignorišem sve dok potpuno ne iskapim šolju. Zatim u sebe sabijam onoliko hrane koliko mogu da pojedem bez opasnosti od povraćanja, što je priliĉna koliĉina. Pazim da ne preteram sa teškom hranom. Majka mi je jednom rekla da uvek jedem kao da nikada više neću videti hranu. ,,I neću ako je ja ne donesem kući“, odgovorila sam. To ju je ućutkalo. Kada mi se ĉini da će mi stomak pući, zavaljujem se u naslon i osmatram društvo za stolom. Pita i dalje jede. Lomi komade kifle i umaĉe ih u toplu ĉokoladu. Hejmiĉ ne obraća paţnju na svoj tanjir, već uporno prazni ĉašu crvenog soka koju je filovao bistrom teĉnošću iz flaše. Sudeći po isparenju, u pitanju je neki alkohol. Ne poznajem Hejmiĉa, ali sam ga ĉesto viĊala na Hobu kako preko tezge baca punu šaku novca ţeni koja prodaju belu teĉnost. Dok stignemo do Kapitola, biće trešten.
 33. 33. Shvatam da ga prezirem. Nije ni ĉudo što tributi iz Distrikta 12 nemaju nikakvu šansu da pobede. Nije u pitanju samo to što smo neuhranjeni i neobuĉeni. Neki od naših tributa bili su dovoljno snaţni da pobede. Ali, retko dobijamo sponzore. Hejmiĉ je najveći deo problema. Bogataši koji podrţavaju tribute zato što su se kladili na njih ili da bi mogli da se hvališu time da su izabrali pobednika oĉekuju da posluju sa ĉovekom znatno prefinjenijim od Hejmiĉa. „Treba da nam daš neke savete“, obraćam mu se. „Evo ga savet. Ostani ţiva“, reĉe Hejmiĉ i zaurla od smeha. Pita i ja razmenjujemo poglede, a zatim se prisećam da ne ţelim da imam bilo kakav kontakt sa njim. IznenaĊuje me njegov ĉvrst pogled. Uglavnom deluje blago. ,,To je veoma smešno“, kaţe Pita. Iznenada Hejmiĉu izbija ĉašu iz ruke. Pada na pod i razbija se. Krvavocrvena teĉnost klizi ka zadnjem delu vagona. „Samo ne nama.“ Hejmiĉ razmišlja na trenutak, a zatim udara Pitu preko usta oborivši ga sa stolice. Kada se okrene i posegne ka piću, zabijam noţ u sto izmeĊu njegove šake i flaše, zamalo ga pogodivši u prst. Spremna sam za odbranu od njegovog udarca, ali ne zamahuje. Samo se zavaljuje u naslon i ţmirka ka meni. „Šta mi to imamo ovde?“, kaţe Hejmiĉ. ,,Da li je moguće da sam ove godine dobio par pravih boraca?“ Pita se pridiţe i uzima šaku leda ispod ĉinije za voće. Upravo se sprema da ga prisloni uz crvenu vilicu. ,,Ne“, kaţe Hejmiĉ, zaustavivši ga. „Pusti neka ti ostane masnica. Publika će misliti da si se potukao sa drugim tributom pre nego što ste stigli do arene.“ ,,To je protiv pravila“, kaţe Pita. „Samo ako te uhvate. Masnica neće samo biti dokaz da si se tukao, već i da nisi uhvaćen, što je još bolje“, kaţe Hejmiĉ. Okreće se ka meni. „Moţeš li pogoditi nešto osim stola tim noţem?“ Moje oruţje su luk i strela. MeĊutim, provela sam dosta vremena bacajući noţeve. Ako ţivotinju samo ranim strelom, bolje je da je pogodim i noţem pre nego što joj se pribliţim. Ako ţelim da privuĉem Hejmiĉevu paţnju, sada moram da ostavim utisak. Izvlaĉim noţ iz stola, obuhvatam seĉivo i bacam ga ka suprotnom zidu. Nadam se da će se samo dobro zabiti u drvo, ali seĉivo se uglavljuje u pukotinu izmeĊu dve drvene obloge. Deluje kao da sam mnogo bolji strelac nego što stvarno jesam.
 34. 34. „Stanite ovde. Oboje“, kaţe Hejmiĉ klimnuvši ka sredini prostorije. Poslušali smo. Kruţi oko nas, gurkajući nas kao ţivotinje, proveravajući naše mišiće i lica. „Niste potpuno beznadeţni. Delujete zdravo. Kada vas se stilista doĉepa, izgledaćete ĉak i privlaĉno.“ Pita i ja ne postavljamo nepotrebna pitanja. Igre gladi nisu izbor za najlepši par, ali tributi koji dobro izgledaju uvek privlaĉe više sponzora. „Dobro. Nudim vam sledeći dogovor. Nemojte stati izmeĊu mene i pića, a ja ću ostati trezan dovoljno dugo da vam pomognem“, kaţe nam Hejmiĉ. „Ali, morate raditi taĉno ono što vam kaţem.“ To i nije baš neka ponuda, ali je ipak gigantski korak napred u odnosu na situaciju od pre deset minuta kada uopšte nismo imali savetnika. ,,Dobro“, kaţe Pita. „Pomozi nam onda“, kaţem. „Kada stignemo u arenu, koja je najbolja strategija kod Kornukopije za nekoga...“ „ Jedno po jedno. Za nekoliko minuta ćemo stići na stanicu. Bićete predati stilistima. Neće vam se dopasti ono što će uraditi, ali nemojte se opirati“, kaţe Hejmiĉ. ,,Ali...“ zapoĉinjem. „Nikakvo ali. Ne opirite se“, kaţe Hejmiĉ. Uzima flašu sa stola i izlazi iz vagona. Kada se vrata za njim zatvore, vagon se mraĉi. Unutra još gori poneko svetlo, ali spolja je mraĉno kao da je ponovo noć. Shvatam da smo u tunelu koji kroz planine vodi do Kapitola. Planine ĉine prirodnu barijeru izmeĊu grada i istoĉnih distrikta. Skoro je nemoguće ući u Kapitol sa istoka, osim kroz tunele. Ova geografska prednost je glavni razlog što su distrikti izgubili rat, zbog ĉega danas dolazim ovde kao tribut. Pošto su pobunjenici morali da se penju uz planinu, bili su laka meta za kapitolsko vazduhoplovstvo. Pita Melark i ja stojimo u tišini dok voz juri. Tunel se pruţa u beskraj. Razmišljam o tonama stena koje me odvajaju od neba. Steţe me u grudima. To mi se uopšte ne dopada. Podseća me na rudnik i oca, zauvek zatrpanog u tami, bez mogućnosti da dosegne svetlost. Voz konaĉno usporava, a svetlost preplavljuje kupe. Ne moţemo da odolimo. I Pita i ja trĉimo ka prozoru da vidimo ono što smo do sada gledali samo na televiziji, Kapitol, vladarski grad Panema. Kamere nisu laţno predstavljale njegovu veliĉinu. U stvari, nisu u potpunosti uhvatile veliĉanstvenost bleštavih, raznobojnih zgrada koje se uzdiţu visoko u vazduh, sjajnih kola koja klize širokim
 35. 35. ulicama, ĉudno obuĉenih ljudi sa bizarnim frizurama i obojenim licima koji nikada nisu propustili nijedan obrok. Sve boje deluju veštaĉki, ruţiĉasta je suviše tamna, zelena suviše svetla, ţuta bode oĉi, poput ravnih diskova bombonjera u majušnoj prodavnici u Distriktu 12, koje sebi nikada nismo mogli da priuštimo. Ljudi veselo pokazuju ka nama kada shvate da je u grad stigao tributski voz. Udaljujem se od prozora. Muka mi je od njihovog uzbuĊenja, od saznanja da jedva ĉekaju da nas gledaju kako umiremo. Ali Pita se ne da. Maše i smeši se gomili. Prestaje tek kada se voz naĊe u stanici pa više ne mogu da nas vide. Vidi da piljim u njega i sleţe ramenima. ,,Ko zna?“, kaţe. „Moţda je neko od njih bogat.“ Pogrešno sam ga procenila. Razmišljam o njegovim postupcima od poĉetka ţetve. Prijateljski se rukovao sa mnom. Njegov otac se pojavio sa kolaĉima i obećanjem da će se brinuti o Prim... da li ga je Pita nagovorio da to uradi? Plakao je na stanici. Dobrovoljno se pobrinuo za Hejmiĉa, ali ga je izazvao sledećeg jutra pošto je oĉigledno da pristup finog deĉaka nije upalio. Mahao je kroz prozor pokušavajući da pridobije gomilu. Još nisu svi komadi slagalice došli na svoje mesto, ali osećam da je osmislio plan. Nije prihvatio svoju smrt. U stvari, već je zapoĉeo oĉajniĉku borbu za ţivot. Što znaĉi da se ljubazni Pita Melark, deĉak koji mi je dao hleb, oĉajniĉki trudi da me ubije.
 36. 36. 5 Škrgućem zubima dok mi Venija, ţena plave kose sa zlatnim tetovaţama iznad obrva, kida traku za depilaciju sa noge, ĉupajući mi vlasi iz korena. „Izvini!“, cvrkuće svojim blesavim kapitolskim akcentom. „Tako si dlakava!" Zašto ovi ljudi govore tako piskavo? Zašto im se vilice jedva otvaraju dok govore? Zašto svaku reĉenicu završavaju kao da postavljaju pitanje? Samoglasnici su im ĉudni, skraćuju reĉi i uvek šušte kada izgovaraju slovo s... nije ni ĉudo što ih je nemoguće imitirati. Venija ĉini nešto što verovatno treba da bude saosećajan izraz lica. „Ipak, imam dobre vesti. Ova je poslednja. Spremna?" Hvatam se za ivice stola na kojem sedim i klimam potvrdno. Ĉupa poslednju traku sa moje noge uz bolni trzaj. Već sam više od tri sata u Centru za preobraţenje i još nisam upoznala svog stilistu. Navodno nema nameru da mi priĊe dok se Venija ostatak tima za pripremu ne otarase nekih oĉiglednih problema. To ukljuĉuje i ribanje mog tela penom punom sitnih zrnaca koja uklanja ne samo prljavštinu već i bar tri sloja koţe; oblikovanje noktiju i uklanjanje dlaka sa mog tela. Sa mojih nogu, ruku, torza, miški i delova obrva. Osećam se poput oĉerupane ptice, spremne za peĉenje. Ne dopada mi se. Koţa mi je bolna i veoma ranjiva. Ali, drţim se svojeg dela pogodbe sa Hejmiĉem. Ne opirem se. „Dobro ti ide“, kaţe mi ĉovek koji se zove Flavije. Protresa svoje narandţaste lokne i stavlja mi još jedan sloj purpurnog karmina na usne. ,,Ne mogu da podnesem decu koja cvile. Namaţite je!“ Venija i Oktavija, debeljuškasta ţena celog tela obojenog u bledozelenu boju, premazuju me celu losionom koji najpre peĉe, a potom umiruje moju nadraţenu koţu. Zatim me skidaju sa stola i sklanjaju tanki ogrtaĉ. Stojim tako, potpuno naga, dok njih troje kruţi oko mene sa pincetama uklanjajući poslednje zaostale dlaĉice. Svesna sam toga da treba da osećam stid, ali me oni tako malo podsećaju na ljude da mi se ĉini kao da me tri ptice ĉudnih boja kljucaju po stopalima. Povlaĉe se unazad i poĉinju da se dive svom delu. „Izvrsno! Sada deluješ skoro kao ljudsko biće!“, kaţe Flavije, i sve troje se smeju.
 37. 37. Uspevam da razvuĉem lice u osmeh kako bih im stavila do znanja da sam zahvalna. „Hvala vam“, kaţem ljupko. ,,U Distriktu 12 nemamo mnogo razloga da se sreĊujemo." To ih potpuno osvaja. „Jadna mala, naravno da nemate razloga!“, kaţe Oktavija sklopivši dlanove u znak saosećanja. ,,Ne brini“, dodaje Venija. „Kada Sina završi sa tobom, bićeš sasvim prekrasna!“ „Obećavamo! Sada kada smo uklonili dlake i prljavštinu, uopšte ne izgledaš loše!“, ohrabruje me Flavije. „Hajde da pozovemo Sinu!“ Izjurili su iz prostorije. Teško mi je da mrzim ĉlanove mog tima za pripremu. Potpuni su idioti. Ipak, imam ĉudan osećaj da se iskreno trude da pomognu. Posmatram hladne bele zidove i pod odupirući se nagonu da zgrabim ogrtaĉ i obavijem ga oko sebe. Moj stilista, taj Sina, sigurno će traţiti da ga odmah skinem. Umesto toga, prelazim rukom po mojoj frizuri. To je jedini deo mog tela koji tim nije dirao. Mazim prstima svilenkaste pletenice koje je moja majka tako paţljivo uplela. Moja majka. Ostavila sam njenu plavu haljinu i cipele na podu voza, ne pomišljajući da ih ponesem i na taj naĉin zadrţim uz sebe deo nje, deo doma. Poţelela sam da to nisam uĉinila. Vrata se otvaraju. Vidim mladića kako ulazi. To mora da je Sina. Zapanjena sam ĉinjenicom da izgleda normalno. Stilisti koje intervjuišu na televiziji toliko su ofarbani, našminkani i hirurški obraĊeni da izgledaju groteskno. MeĊutim, Sinina kratko ošišana kosa je prirodno smeĊe boje. Obuĉen je u jednostavnu crnu majicu i pantalone. Jedini ustupak je zlatni ajlajner koji istiĉe zlataste pege u njegovim zelenim oĉima. Uprkos odvratnosti koju osećam prema Kapitolu i njegovoj uţasnoj modi, ne mogu se oteti pomisli koliko je Sina privlaĉan. „Zdravo, Ketnis. Ja sam Sina, tvoj stilista“, kaţe tihim glasom bez kapitolskog prenemaganja. ,,Zdravo“, oprezno se usuĊujem da progovorim. „Daj mi trenutak, molim te?“, kaţe. Zatim znatiţeljno obilazi oko mene, ne dodirujući me, ali upijajući svaki centimetar oĉima. Opirem se nagonu da pokrijem grudi rukama. ,,Ko ti je napravio frizuru?“ ,,Majka“, odgovaram. „Prelepa je. Klasiĉna. U skoro savršenom balansu sa tvojim profilom. Tvoja majka ima veoma vešte prste“, kaţe on.
 38. 38. Oĉekivala sam osobu kitnjastog izgleda, nekoga ko se oĉajniĉki trudi da izgleda mlaĊe, nekoga ko će me tretirati kao komad mesa koji sprema za veĉeru. Sina nije ništa od toga. „Nov si, zar ne? Nisam te videla ranije“, kaţem. Većina stilista mi je poznata. Oni su konstanta u veĉno promenljivom moru tributa. Neki su obavljali taj posao celog mog ţivota. ,,Da, ovo mi je prva godina na Igrama“, reĉe Sina. „Znaĉi dali su ti Distrikt 12“, kaţem. Pridošlicama obiĉno uvale najnepoţeljniji distrikt. „Traţio sam Distrikt 12“, kaţe on bez daljeg objašnjavanja. „Obuci ogrtaĉ pa ćemo porazgovarati.“ Ogrnuvši se, krećem za njim ka susednoj prostoriji. Dva crvena kauĉa postavljena su sa obe strane niskog stola. Tri zida su prazna, ĉetvrti je u potpunosti naĉinjen od stakla i kroz njega se pruţa pogled na grad. Po poloţaju sunca zakljuĉujem da je podne, mada je pomalo oblaĉno. Sina mi pokazuje da sednem na kauĉ i seda preko puta. Pritiska dugme na jednoj strani stola. Površina stola klizi, a uzdiţe se nova na kojoj se nalazi naš ruĉak. Piletina sa komadima narandţe, prelivena kremastim sosom, poloţena je na hleb bisernobele boje. Prilog je grašak sa lukom i kiflice u obliku cveta, a za desert imamo puding boje meda. Pokušavam da zamislim pripremanje ovog obroka kod kuće. Piletina je preskupa, ali mogla bih da je zamenim divljom ćuretinom. Morala bih da ubijem još jednu ćurku koju bih onda trampila za narandţe. Kozje mleko bi moralo da zameni krem. Mogli bismo da gajimo grašak u bašti. Divlji luk bih ubrala u šumi. Ne prepoznajem brašno, ono koje dobijamo za kocku kada se ispeĉe bude braon boje. Za kiflice bih morala da se trampim sa pekarem. Verovatno bi dvetri veverice bile dovoljne. Što se tiĉe pudinga, ne mogu ĉak ni da nagaĊam šta se u njemu nalazi. Provela bih dane u lovu i sakupljanju da napravim ovakav ruĉak, a ipak bi bio samo loša zamena za kapitolsku verziju. Pitam se kako li je ţiveti negde gde se hrana pojavljuje kada pritisneš dugme. Kako bih provodila sate koje sada provodim u šumi ako bi bilo tako lako doći do hrane? Šta Kapitolci rade po ceo dan, osim što ukrašavaju svoja tela i ĉekaju novu isporuku tributa koji će umreti kako bi se oni zabavili? Podiţem pogled i shvatam da me Sina posmatra. „Verovatno ti svi mi delujemo odvratno“, kaţe.
 39. 39. Da li je to shvatio po mom izrazu lica ili mi je nekako proĉitao misli? Doduše, u pravu je. Svi su mi odvratni. „Nije bitno“, kaţe Sina. „Ketnis, ţelim da razgovaramo o kostimu za sveĉanost povodom otvaranja Igara. Moja partnerka, Porša, stilistkinja je tvog kolege, tributa Pite. Odluĉili smo da vas obuĉemo u kostime koji se slaţu", objašnjava Sina. „Kao što znaš, obiĉaj je da budu zastupljene osobine distrikta.“ Na sveĉanosti povodom otvaranja treba da nosimo nešto što nagoveštava glavnu granu industrije distrikta. U Distriktu 11 to je poljoprivreda. U Distriktu 4, ribarstvo. U Distriktu 3, fabrike. Ovo znaĉi da ćemo Pita i ja, pošto smo iz Distrikta 12, biti u nekoj vrsti rudarske opreme. Pošto vrećasta rudarska odela nisu naroĉito prikladna, naši tributi obiĉno nose oskudne krpice i kape sa farovima. Jedne godine, naši tributi bili su potpuno goli, samo premazani crnim puderom umesto ugljene prašine. Naši kostimi su uvek uţasni i ne osvajaju simpatije publike. Pripremila sam se za najgore. „Znaĉi, biću u rudarskoj uniformi?“, pitam, nadajući se da neće biti nepristojna. ,,Ne baš. Vidiš, Porša i ja smatramo da je rudarski motiv prevaziĊen. Niko vas neće zapamtiti. Oboje smatramo da je naš zadatak da uĉinimo Distrikt Dvanaest nezaboravnim", reĉe Sina. Sigurno ću biti gola, mislim. „Umesto da se usredsredimo na rudarstvo, usredsredićemo se na ugalj.“ Gola i prekrivena crnom prašinom, zgraţavam se. „Šta radimo sa ugljem? Spaljujemo ga“, reĉe Sina. ,,Ne bojiš se vatre, zar ne, Ketnis?“, opaţa moj izraz lica i kezi se. Nekoliko sati kasnije, obuĉena sam u nešto što će biti ili najsenzacionalniji ili najsmrtonosniji kostim na ceremoniji otvaranja. Jednostavno crno odelo pokriva me od glave do pete. Obuvena sam u sjajne, crne koţne ĉizme do kolena. MeĊutim, ono što daje notu kostimu jeste lepršavi ogrtaĉ i šlem. Sina planira da ih zapali pre nego što naša dvokolica izaĊe na ulicu. ,,To nije pravi plamen, naravno, samo malo sintetiĉke vatre koju smo izmislili Porša i ja. Ne moţe vas povrediti, savršeno ste sigurni“, kaţe Sina. Ali ja nisam uverena da neću biti savršeno ispeĉena dok stignemo do centra grada. Na licu skoro da i nemam šminku. Kosa mi je oĉešljana, a zatim upletena u pletenicu koja visi niz leĊa. „Ţelim da te publika prepozna kada se naĊeš u areni“, kaţe Sina sanjalaĉki. „Ketnis, devojka koja je gorela.“
 40. 40. Pomislih da su Sinina smirenost i normalno ponašanje zapravo maska za potpunog ludaka. Uprkos jutrošnjem otkriću o novinama u Pitinom karakteru, laknulo mi je kada se pojavio obuĉen u identiĉan kostim. Pošto je sin pekara, on se valjda razume u vatru. Dopratila ga je njegova stilistkinja Porša i njen tim. Svi su potpuno razdragani od uzbuĊenja zbog utiska koji ćemo ostaviti. Osim Sine. Dok prima ĉestitke, deluje priliĉno iznureno. Odveli su nas na najniţi nivo Centra za Preobraţenje, koji je u osnovi samo jedna gigantska štala. Sveĉanost povodom otvaranja samo što nije poĉela. Parovi tributa se ukrcavaju na dvokolice koje vuku po ĉetiri konja. Naši su crni kao gar. Ţivotinje su tako dobro obuĉene da niko ne mora da drţi uzde. Sina i Porša nas vode ka dvokolicama i paţljivo smeštaju na odreĊena mesta razvlaĉeći nam ogrtaĉe. Zatim se udaljuju da bi se posavetovali. „Šta misliš?“, šapućem. „0 ovoj vatri?“ „Strgnuću tvoj ogrtaĉ, ako ti strgneš moj“, odgovara on kroz stisnute zube. ,,Dogovoreno“, kaţem. Ako ih skinemo dovoljno brzo, moţda ćemo izbeći najgore opekotine. Ali, kako god okreneš neće biti dobro. Baciće nas u arenu u kakvom god stanju da se nalazimo. „Znam da smo obećali Hejmiĉu da ćemo raditi ono što nam kaţu, ali ne verujem da je razmišljao o ovome.“ „Gde je on uopšte? Treba da nas štiti od sliĉnih gluposti“, kaţe Pita. „Verovatno nije najbolja ideja da se naĊe u blizini plamena, sa svom koliĉinom alkohola koju je slio u sebe“, kaţem. Iznenada oboje poĉinjemo da se smejemo. Pretpostavljam da smo toliko nervozni zbog Igara i mogućnosti da se pretvorimo u ţive baklje, da nismo u stanju da se ponašamo razumno. Ĉuje se muzika koja otvara sveĉanost. Lako je ĉuti, pošto su zvuĉnici postavljeni širom Kapitola. Masivna vrata se otvaraju otkrivajući ulice pune naroda. Voţnja traje dvadesetak minuta i završava se kod Gradskog trga, gde će nas doĉekati, odsvirati himnu i ispratiti nas do Centra za obuku, koji će nam biti dom, odnosno zatvor dok ne poĉnu Igre. Tributi iz Distrikta 1 izlaze u dvokolici koje vuku sneţnobeli konji. Izgledaju prelepo poprskani srebrnim sprejom, u tunikama optoĉenim draguljima. Distrikt 1 izraĊuje luksuzne predmete za Kapitol. Gomila ih pozdravlja gromoglasnim uzvicima. Oni su uvek miljenici.
 41. 41. Distrikt 2 kreće za njima. Za tren oka, i mi se nalazimo u blizini vrata. Pošto je nebo oblaĉno, a veĉe se pribliţava, poĉinje da se smrkava. Tributi iz Distrikta 11 upravo izlaze. Prilazi nam Sina sa upaljenom bakljom. „Evo nas“, kaţe i pali nam ogrtaĉe pre nego što smo uspeli da odreagujemo. Udišem oĉekujući vrelinu, ali osećam samo slabašno peckanje. Sina se penje ispred nas i pali nam šlemove. Uzdiše sa olakšanjem. ,,Radi.“ Zatim mi rukom neţno podiţe bradu. „Podignite ĉelo visoko. Smešite se! Oboţavaće vas!“ Sina skaĉe sa dvokolice i tada mu pada na um još jedna ideja. Dovikuje nam nešto, ali ne ĉujemo ga od muzike. Ponovo viĉe pokazujući nešto. „Šta kaţe?“, pitam Pitu. Gledam ga prvi put i shvatam da okruţen laţnim plamenom deluje zadivljujuće. Verovatno i ja tako izgledam. „Mislim da nam govori da se uhvatimo za ruke“, kaţe Pita. Grabi me za desnu šaku. Gledamo Sinu. Klima nam podigavši palĉeve uvis. To je poslednje što vidimo pre nego što uĊemo u grad. Prvobitna uzbuna koja je zahvatila gomilu kada smo se pojavili, ubrzo prerasta u klicanje i povike: „Distrikt Dvanaest!" Svi okreću glavu ka nama, povlaĉeći pogled sa tri prethodne dvokolice. Najpre sam sleĊena, ali tada nas ugledam na velikim televizijskim ekranima. Izgledamo tako veliĉanstveno da mi zastaje dah. Suton je, vatra nam obasjava lica. Kao da za sobom ostavljamo vatreni trag dok nam ogrtaĉi vijore. Sina je bio u pravu što nas nije jaĉe našminkao. Izgledamo privlaĉnije, a u isto vreme potpuno prepoznatljivo. Podignite ĉelo visoko. Smešite se. Oboţavaće vas. Odzvanja mi Sinin glas u glavi. Podiţem glavu, razvlaĉim lice u osmeh i mašem slobodnom rukom. Drago mi je što mogu da se oslonim na Pitinu ruku, tako je staloţen, ĉvrst kao stena. Kada steknem nešto samopouzdanja, šaljem i nekoliko poljubaca gomili. Stanovnici Kapitola padaju u trans! Zasipaju nas cvećem i uzvikuju naša imena, naša liĉna imena koja su se potrudili da pronaĊu u programu. Bombastiĉna muzika, klicanje gomile i njihovo divljenje, zavlaĉe mi se pod koţu. Ne mogu da potisnem oduševljenje. Sina mi je dao veliku prednost. Niko me neće zaboraviti. Neće zaboraviti kako izgledam, niti kako se zovem. Ketnis. Devojka koja je gorela. Prvi put osećam svetlucanje nade u sebi. Bar jedan sponzor biće voljan da me preuzme! Uz malu pomoć, nešto hrane i odgovarajućeg oruţja, zašto bih odustala pre poĉetka Igara?
 42. 42. Neko mi je dobacio crvenu ruţu. Hvatam je i mirišem. Zatim šaljem poljubac u pravcu osobe od koje sam dobila ruţu. Stotine ruku se podiţe da ga uhvati, kao da je u pitanju nešto stvarno i opipljivo. „Ketnis! Ketnis!“ Ĉujem svoje ime sa svih strana. Svi ţele moje poljupce. Tek kada uĊemo u Gradski trg, shvatam da sam potpuno prekinula cirkulaciju u Pitinoj ruci. Tako sam ga ĉvrsto stiskala. Spuštam pogled ka našim prepletenim prstima i popuštam stisak, ali on me ponovo steţe. „Ne puštaj me“, kaţe dok mu se vatra ogleda u plavim oĉima. „Molim te. Ispašću iz ovog ĉuda.“ ,,Dobro“, kaţem. I dalje se drţim, ali ne mogu da se otmem pomisli da je ĉudno što nas je Sina povezao na ovaj naĉin. Nije fer predstaviti nas kao tim, a zatim nas zakljuĉati u arenu kako bismo mogli da se poubijamo. Dvanaest dvokolica je ispunilo Gradski trg. Na zgradama koje ga okruţuju svaki prozor je ispunjen najprestiţnijim graĊanima Kapitola. Naši konji su zaustavili dvokolicu ispred rezidencije predsednika Snoa. Muzika se zaustavila uz fanfare. Predsednik, nizak, mršav ĉovek sneţno bele kose, obraća nam se zvaniĉnom dobrodošlicom sa balkona. Po tradiciji, kamere snimaju lica tributa za vreme ovog govora. MeĊutim, posmatrajući ekran, primećujem da nas snimaju znatno više nego što je predviĊeno za pojedince. Što je mraĉnije, teţe je skrenuti pogled sa naše vatre. Kada krene himna, brzo preleću preko lica svih tributa, ali kamera snima dvokolicu Distrikta 12 dok paradira još jednom oko skvera i nestaje u pravcu Centra za obuku. Tek što se vrata zatvore za nama, nalazimo se okruţeni timovima za pripremu. Jedva razumemo njihove pohvalne izjave. Bacam pogled unaokolo i shvatam da nas drugi tributi popreko gledaju, što potvrĊuje ono što sam već pretpostavila. Zasenili smo ih. Zatim se kraj nas nalaze Sina i Porša i pomaţu nam da siĊemo sa dvokolice i skinemo zapaljene ogrtaĉe i šlemove. Porša ih gasi pomoću spreja iz kanistera. Shvatam da i dalje steţem Pitinu ruku i uspevam nekako da razdvojim ukoĉene prste. Oboje moramo da izmasiramo šake. „Hvala ti što si me pridrţala. Malo je nedostajalo da padnenf, kaţe Pita. „Nije tako delovalo" uzvraćam. „Sigurna sam da niko nije primetio.“ ,,Ja sam siguran da nisu primetili ništa osim tebe. Treba ĉešće da nosiš vatru“, kaţe on. „Pristaje ti.“ Smeši se tako iskreno slatkim osmehom uz pravu meru stidljivosti, da mi kroz telo juri neoĉekivana toplina.
 43. 43. U glavi mi zvoni alarm. Ne budiglupa. Pita planira da te ubije, prisećam se. Mami te u zamku. Što ti se više dopada, toje smrtonosniji. Pošto i ja umem da igram tu igru, podiţem se na prste i ljubim ga u obraz. Pravo preko modrice.

×