4แถบเครื่องมือ หน้า1 7

3,776 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,776
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4แถบเครื่องมือ หน้า1 7

  1. 1. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ แถบเครื่องมือใน Pro/DESKTOP 2001 Update Design แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) แถบเครื่องมือสรางและปรับแตงรูปทรง (Features Toolbar) Project Sweep Profile Round Profile Shell Draft Faces Along Profile Edges Use Components Extrude Revolve Hole Chamfer แถบเครื่องมือมุมมอง Views Toolbar ViewPoin Autoscale Zoom In Enhance Selection Free Rotate Shaded Previous Views Tumble Wire Transparent Autoscale Isometri Frame Section View View Onto Trimetric Workplane Plan View Onto Face Front Right ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ แถบเครื่องมือควบคุม Constraints Toolbar Perpendicular Tangent Toggle Fix Lines Equal Constraints Colinear Concentric Inspector Parallel Equal Radius แถบเครื่องมือออกแบบDesign Toolbar Browser Pane Select Lines Select Constraints Select Edges Select Workplanes Workplane Select Active Sketch Features Select Faces Select Parts Straigh Circle Rectangle Ellipse Arc/Fillet Spline Delete Line Segment Sketch Dimension ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ คียลัดที่ใชใน Pro/DESKTOP 2000i2 Menu Command ความหมาย Button Hot Keys เสน Straight ลากเสนตรง S Line Circle สรางวงกลม C Rectangle สรางรูปสี่เหลี่ยม R Ellipse สรางรูปวงรี I Arc สรางเสนโคง T Spline สรางเสนโคงอิสระ B Delete Segment ลบเสน D Toggle Construction Crtl + G Toggle Sketch Filled Ctrl + Shift + F Toggle Sketch Rigid Ctrl + Shift + R ควบคุม Dimension ขนาด Z Constraint Parallel วางขนาน Perpendicular วางตั้งฉาก Collinear วางอยูบนเสนตรงเดียวกัน Tangent สัมผัสที่จุดเดียวกัน Concentric มีจุดศูนยกลางรวมกัน Equal Length ความยาวเทากัน Equal Radius รัศมีเทากัน Toggle Fixed Ctrl + F Toggle Reference Ctrl + R Inspector ขยาย Select Lines เลือกเสน L Constraints เลือกขนาดควบคุม N Design Commands Feature Extrude Profile กําหนดความหนาของวัตถุ Project Profile Revolve Profile หมุนรอบ Sweep > Sketch Path Insert Holes เจาะรู Round Edges ทําเหลี่ยมใหมน Chamfer Edges ทําขอบเหลี่ยม Shell Solids ทําขอบสูง Draft Faces ตัดเหลี่ยมใหม ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. 4. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 4 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hot Menu Command ความหมาย Button Keys Use Component เลือกชิ้นสวนที่ประกอบ Update Design ปรับปรุงการแสดงผล F5 หลังจากแกไข Update & Propagate Ctrl + F5 Tools Components Browser Shift + C Features Browser Shift + E Workplanes Browser Shift + K Workplane New Workplane Ctrl + L New Sketch Ctrl + K Hide Other Sketches Ctrl + H Select Workplanes เลือก Workplanes W Edges เลือกขอบ E Faces เลือกพื้นผิว F Features เลือก Features A Parts เลือกเฉพาะสวน P Add Connected Lines Ctrl + E Synchronize Browser Shift + B ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. 5. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 5 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ แถบเครื่องมือในหนาตาง Engineering Drawing Drawing Commands Select Annotations A Features F Views V Add Connected Lines Ctrl + E Synchronize Browser Shift + B Center Line Common Plane Common Axis Mid-Plane Pitch Circle Center Points Phantom Intersection Dimension Linear Angular Diametric Radial Note Geometric Tolerance Datum Feature Design Variables Surface Finish Part Reference Balloon Insert Callout Note Insert Move Callout Arrows L/R/Up/Down Start New Line Enter Shoulder Right Ctrl + Right Arrow Shoulder Left Ctrl + Left Arrow Drawing Update Views F5 New Sketch Ctrl + K Hide Other Sketches Ctrl + H Table Cycle Row Up Shift + Up Arrow Cycle Row Down Shift + Down Arrow Cycle Column Left Shift + Left Arrow Cycle Column Right Shift + Right Arrow ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. 6. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 6 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ คําสั่งปกติ General Commands File New Ctrl + N Open Ctrl + O Save Ctrl + S Print Ctrl + P Edit Undo Ctrl + Z Cut Ctrl + X Copy Ctrl + C Paste Ctrl + V Delete Delete Select All Ctrl + A Duplicate Ctrl + D Properties Alt + Enter Pick Up Properties Ctrl + Shift + C Apply Properties Ctrl + Shift + V View Auto Scale Shift + A Auto scale Selection Shift + S Half Scale Shift + H Zoom In Shift + Z Manipulate Space Wire Frame F9 Shaded F10 Transparent F11 Enhanced F12 View>Go To Isometric Shift + I, Home Trimetric Shift + T, End Plan Shift + P Front Elevation Shift + N Right Elevation Shift + R Onto Face Shift + F Onto Work plane Shift + W Previous Alt + Left Arrow Next Alt + Right Arrow View>Rotate Spin Left/Right Left/Right Arrow Tilt Up/Down Up/Down Arrow Turn Counter Clockwise Page Up Turn Clockwise Page Down Tumble Shift + U Tools Variables Alt + 1 Design Rules Alt + 2 Configurations Alt + 3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. 7. ชุดฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 7 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tools>Macro Record New Marco Stop Recording Marcos Alt + F8 Resume Marco I> Alt + F9 Visual Basic Editor Alt + F11 Special Control Features Keystroke + Selection = Action Shift Modifying end point of a line Extend or trim a line Shift Straight line being created Parallel to workplane axis Double Click Object not on active plane Activities its sketch Double Click Selected object Open properties dialog box Ctrl + Double Object Select feature & sync browser Click Esc New Object Open selection command Shift Section or projected view View will align to its principal view Shift Add note Note is placed without leader Shift Radial dimension Diameter dimension is placed Shift Angular dimension Major angle is dimensioned Mouse Items - Hold down Left mouse button to Manipulate Rotate in 3 dimensions Scene Spacebar (On/Off) - Shift + Hold down Left mouse button to drag/adjust position on screen - Shift + Ctrl + Hold down Left mouse button to Rotate in one plane Zoom in/out Scroll Wheel on mouse Rotate Scroll Wheel to enlarge or reduce scale ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×