• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Petar v. arbutina
 

Petar v. arbutina

on

 • 648 views

 

Statistics

Views

Total Views
648
Views on SlideShare
648
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Petar v. arbutina Petar v. arbutina Document Transcript

  • ULICA KRITIKE Petar V. Arbutina ISKRENI UZDAH I OBUZDAN KRIK (Tatjana Debeqa~ki Ah- eh- ih- oh- uh, Poeta, Beograd, 2008) Nesumwivo da je za Tawu Debeqa~ki pesma najboqi na~in zarazumevawe i opisivawe sveta ali ne bilo kakvog sveta, odnosno nesamo onog {to je "darovano pogledu". Pomalo neobi~an naslov zbirkenema nameru da stvori neku novu vrstu eksplicitnosti i tuma~ewa, onupravo ima ciq da se ograni~i na tih nekoliko slova uzdaha,posledi~nih manifestacijama uznemirenih i ustreptalih ose}awa.Na taj na~in ova pesnikiwa stvara jednu novu vrstu redukcionizma isvedenosti (ne stiha ve} poetskog ose}awa) na primordijalni znak,amblem koji skoro ~itav kontekst zbirke svodi na unutra{we pejza`e~ovekove, mnogolike i osobene me|uzavisnosti, neobi~na kretawa i~udna snovi|ewa, zagonetne iskre i preplitawe `ivog i ne`ivog,pro{log i sada{weg... Svet wenih meditativnoispovednih stihova obasjan je posebnomvrstom opore neoromanti~arske rezignacije protkane setom, emo-cijama i melanholijom; dominantnim ose}awem, u kome se sti~u ineobi~nim vezama povezuju i grade alegorijski sklopovi. TawaDebeqa~ki ne `eli da svet u~ini razumqivijim i boqim, vera uistinsku poetsku emociju i ~ovekovu nemogu}nost da da kona~neodgovore, ne dozvoqava joj da iskora~i iz meditativno-elegi~nih ras-polo`ewa, s mno{tvom nijansi rezignacije i gustom metaforikom,ona iscrtava veoma {iroku i mnogoliku mapu melanholije i hipo-krizije savremenog sveta, u kome je najve}a `rtva upravo ~ovek sam; 181
  • wegova ~ulnost i tananost ose}awa ali u onoj meri koliko i sam na tu vrstu hipokrizijskih zakonitosti i sam pristaje. Zna~ajanu ulogu u pesmama Tawe Debeqa~ki ima diskretno provu~en ton filozofije `ivotnog relativizma i jedne naro~ite vrste nihilizma. Ona ne pristaje na ustaqen red stvari i pojmova, svesna da iza toga postoji jedna posebna nadstvarnost, unutar koje su odnosi i hijerarhija vrednosti istinitiji i unutar koje skepti~ni dana{wi ~ovek mo`e na}i pravu meru i oblik svoga postojawa, jer u aktuelnoj stvarnosnoj datosti ne pristaje na zakone atrofirane moralne i nacionalne apatije uzdignute na nivo bo`anske promisli. Pritisnut "tragi~nim ose}awem `ivota" pesnikiwa priziva ambi- jente, prizore i du{evna stawa kojima bi, bar na tren, mogla da savlada i prevazi|e kosmi~ku studen i pusto{. U ovim pesmama na veoma originalan na~in se izmiruju krajwe suprotnosti i pomeraju granice; sve ima uslovno i bukvalno zna~ewe. Neisforsiranoj intelektualnosti poseban zna~aj daju skepsa i sumwe kojima Tawa Debeqa~ki odstrawuje patetiku, poni{tava spoqa{wu meru tragi~nosti i pod druga~iji pogled podvodi okamewene folklorne, nacionalne i `ivotne mitove. Pevati uprkos svemu - to je su{tina filozofije i poetike Tawe Debeqa~ki koja se jasno o~itava u ovoj zbirci. Poseban kuriozitet zbirke ~ini poglavqe u kome su pesme drugih pesnika posve}ene Tawi Debeqa~ki {to ne odudara previ{e od osnovne poetske linije ove zbirke i {to svedo~i jednu veoma jaku liniju, poetsko bratstvo, u novijoj poeziji mla|ih pesnika.182