Casopis poeta broj_3

1,768 views
1,619 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Casopis poeta broj_3

 1. 1. Broj 3 - ISSN 1821-4703 (Online) septembar 2010. E- ~asopis POETA RE^ UREDNIKA Po{tovani ~itaoci, Pred nama je tre}i broj e-~asopisa Poeta. Zahvaqujemo se na Izdava~: Udru`ewe pisaca Poeta ~estitkama i pismima podr{ke koje ste nam uputili povodom Radni~ka 5D/1, izlaska prva dva broja. To nas je ohrabrilo da nastavimo i da 11030 Beograd obe}amo da }emo, uz va{u pomo}, biti sve boqi. Otvoreni smo Telefon: +381 11 - 2545872 za saradwu sa svim kwi`evnim klubovima i udru`ewima pisaca 062 25 25 98 i o~ekujemo jo{ vi{e saradnika iz celog sveta. Tako|e, na va{ zahtev, imamo i varijantu {tampanog izdawa ~asopisa, koji uko- mail: casopis@poetabg.com liko `elite mo`ete naru~iti po ceni od 300 dinara + PTT Redakcija: tro{kovi. Kraqice Katarine 74a Od slede}eg broja uvodimo, za zainteresovane ~itaoce, i Banovo brdo, Beograd godi{wu pretplatu na {tampana izdawa koja }e iznositi 1000 dinara godi{we. Kako je e-~asopis besplatan {aqite nam e- ra~un: 265109031000005822 mailove qudi koji su zainteresovani da ga ~itaju. kod RAIFFEISEN BANK Imamo zadovoqstvo da Vas obavestimo da smo, zahvaquju}i razumevawu qudi iz Poslovnog prostora ^ukarica i op{tine, dobili radni prostor u kome }emo odr`avati promocije kwiga, Urednik: izlo`be slika, pesni~ke ve~eri, okupqawe na{ih ~lanova... U Veselin Xeletovi} Pavlov prostoru }e raditi redakcija na{eg ~asopisa i sajta, kao i kwi`ara u okviru koje }ete mo}i nabaviti izdawa ~lanova, Redakcija: saradnika i prijateqa „Poete“. O sve~anom otvarawu prostorija Prof. dr Kaplan Burovi} bi}ete blagovremeno obave{teni jer je renovirawe jo{ u toku. Stojanka Seka Zaki} Koristimo ovu priliku da se jo{ jednom zahvalimo Poslovnom Qiqana Milosavqevi} prostoru i Op{tini ^ukarica. Tatjana Debeqa~ki Udru`ewe pisaca Poeta }e i ove godine, kao i svake od svog osnivawa, biti prisutno na beogradskom Sajmu kwiga, koji se Stalni saradnici: odr`ava od 25-31. oktobra 2010. Posetite nas u hali 4 Daliborka Ki{ Juzba{a, (prizemqe), {tand broj 4043. DOBRODO[LI!!! za Bosnu i Hercegovinu Veselin Xeletovi} Pavlov Saradnici: Slavica Blagojevi} Sa{a Giqen U OVOM BROJU: Darinka Jevri}, prof. dr Kaplan Peko Lali~i} Burovi}, Miodrag Luki}, Srpsko kwi`evno udru`ewe u Dragana urkovi} To{i} Sidneju „PROSVETA“, Zoran Mati} Mazos, Teodora-Toda Darko Habazin Daks Mati}-Medi}, Dragina-Gija Bradi}, Cvija Mitrovi}, Leila A. Distribucija: Fortier, Janice Thomson, Johnmichael Simon, Ana Bo`i~evi}, Yahia Elektronska po{ta Lababidi, Joy Leftow, Rati Saxena, Gillena Cox, Violeta Udru`ewa pisaca Poeta, Milovanovi}, Anto Zirdum, Sabahudin Had`iali}, Veqko mailing lista Bosni}, Aida [e~i}, Tatjana Kozica, Milka Vuki} Vujnovi}, @oze Saramago, Viniziu{ De Morai{, Augu{to Do{ An`o{, Ana [tampano izdawe 300 dinara Stjelja, Vida Nenadi}, Todora [koro, Amanjeet Kaur, Milena Godi{wa pretplata na {tam- Su{nik Falle, Tatjana Debeqa~ki, Milica Ili} Ga~i}, pana izdawa 1000 dinara Dragana Xajevi}, ura [efer Sremac, Jasmina [iki}, Branka Selakovi}, Zora Qubenovi}, Lidija Pavlovi}- ^asopis izlazi periodi~no ~etiri puta godi{we Grgi}, Sa{a Giqen, Stevan Vreki}, Rajica Dragi}evi}, Kristina Veskovi}, Gordana Ro{~i}, Emilija Mati}, Radove koje nam {aqete Berislav Blagojevi}, Bo{ko Topi}, Radomir Bajo Joji}, obavezno adresirajte na: Milorad Mi{o ur|evi}, Milorad J. Niki}, Peko Lali~i}, Svetislav Goli} Stiv, Milo{ Marinovi}, casopis@poetabg.com Slavi{a Pavlovi}, Svetlana Ceca Polak, Enver Muratovi}, Darko Habazin Daks, Stojanka Seka Zaki}, Milisav uri}, Milan @ivanovi}, Milo{ Ili}, Slavica Zeqkovi}, Vida www.poetabg.com Nenadi}, Aleksa [anti}... Broj 3 POETA 1
 2. 2. VELIKANI POEZIJE Darinka Jevri} DARINKA JEVRI] (1947-2007) „Zavetovala sam se sopstvenom poezijom da }u ostati u Pri{tini. Nije moja glava skupqa od glave djevi~ke kalu|erice. Moji razlozi za ostanak su qudski i pjesni~ki“ DE^ANSKA ZVONA ILI SVETKOVINA SRCA }utim Ro|ena je 21. oktobra 1947, u selu vjekovima }utim tvoje ime Glo|ani kod Pe}i (Metohija). ^etvrt slutim kako mi poslije ki{a boluje{ kosu veka radila je kao novinar Kulturne i kako od leleka zvona zanijemim i oslijepim potom rubrike u pri{tinskom dnevniku "Jedinstvu". Bila je dugogodi{wi i ni molitve ne razumijem hroni~ar ovog lista, urednik poezi- kad padam u bezdan za tvojim ~elom je u ~asopisu "Stremqewa" i ~lan zbog tebe k}eri jerusalimske uredni{tva novosadske "Scene". sve ~edne a udove jesu Darinka Jevri} je jedna od retkih i utve zlatokrile rawavaju pau~inu srpskih intelektualaca koja je posle snivaju juna meseca 1999. godine ostala da kako ti iz obraza kquju vino `ivi u Pri{tini. Bila je izuzetno plodan pisac koja i krune od ruku dukate od ~ista zlata se pojavila na kwi`evnoj sceni nevjestinske 1970. godine sa pesni~kom zbirkom ~emerne kad u nevakat do|u "Dodir leta" - zajedno sa Ratkom ruke mi pod najdowi kamen de~anski gwiju Deleti}em i Branislavom Todi}em. ti svetac i pomor biblijski Slede "Prevarni ti{inom" (1973), ti sedmi svetogorski monah "Nestvarni zapisi", "Hvostanska zemqa", "Slovo qubve", izabrane ti mojih devet Jugovi}a i bol carice Milice pesme "Judin poqubac" "De~anska qepota zvona i druge pesme" i posledwa {to je ne vidje{e o~i ni cara ni }esara "Psalam bezdomnika i druge pesme" nit mlade Gojkovice (2006). pohode li te k}eri jerusalimske Pesme su joj prevo|ene na vi{e qubavi stranih jezika; zastupqena je u ruku samo preko boka da mi prebaci{ antologijama savremene srpske poez- ije u Rusiji, Ukrajini, Turskoj, mogla bih ja da cvjetam i bremenim svakog proqe}a Indiji, [vedskoj, ^e{koj, Italiji, grlo samo da mi dahom opali{ Jermeniji, Engleskoj itd. Dobitnica mogla bih ja dojiti i devet Obili}a je brojnih kwi`evnih nagrada (lele ako zalele~u de~anska zvona (Gra~ani~ke poveqe, "Milica pa ti se lik sa freskama pomuti) Stojadinovi} Srpkiwa", Mati}eve a poneka ptica zaboravi let poveqe, Pe~at varo{i Sremskokarlova~ke... ostavi goru i oltar sawa Decembarsku nagradu Kosova je, veziqe mu ukradu o~i me|u prvima, odbila. na prevaru ga preko rijeke prevedu `edna Umrla je 16. februara 2007.godine u a krv bi wegova ukrotila sve vodopade svijeta Beogradu. a klijale su pod bedemima neke o~i Osta}e upam}ena kao jedna od i zavidjela mu Gojkovica najve}ih pesnikiwa srpskog jezika. Darinka Jevri} je u{la u antologije za osjeku {to dugujem krvi pre nego {to je objavila prvu gre{na se domu vra}am samostalnu zbirku, i po tome je sa kletvom de~anskih zvona u u{ima jedinstvena u celokupnoj srpskoj pra{}aj qubavi poeziji. 2 POETA Broj 3
 3. 3. Darinka Jevri} VELIKANI POEZIJE BIJELI HRAM MONOLOG PJESNIKA miri{u duwe u ko{uqama djevoja~kim [ta sam to zidao? jutrom se sawe igraju svjetlosti pla{im se da imenujem nevjesta sni`e kosu i |erdan od okolo raspr{ena gra|a: masla~ka starinske kwige, poroci, snovi, godine, `ivi kre~ - najprije izmisli brezu razla`e{ i bijeli hram pa sabira{ zna~ewa tajna - od rije~i uzaludnih takvim malterom spajah opeke kletvu u srce da zgu`vam prolaznosti - {to daqe je bacim uz samu ivicu neba vidikovac postavqah od rodne zemqe da ptice slete na ozarewe, od zavi~aja svrati i odahne sam Bog. pa nikad vi{e Tapije i skice nijesam pribavqao, nikad vi{e soko na pjesmu da mi sleti nikakva uzdarja - uvijek a usne se zemqi obe}ale po~iwu}i ni iz ~eg: mjese~ina ~e`wu sam u oblik preobra}ao, mjese~ina bi no}as mogla da me rani `udwu treperavu - ko drevni neimari. Pa gdje je gre{ka? visak se vazda u ponoru wi{e QUBAV obno} temeqe nagriza mjese~ina vile bacaju ~ini. iglom istoga muka kora~amo uporedo [ta sam to zidao i gdje bijah podu~en gre{no. uti{am zvona opozovem vrijeme ^UDNO PISMO sobom preklana Prelistavam godine vatrom ro|ena list po list jeseni palim rumene tajne prolaznika ni korak daqe od pam}ewa od tvoje i nema pobije|enih sjeni nema pobjednika pi{em nestvarno pismo bez ijednog slova samo ti{ina KRUG QUBAVI i bijela kost svitawa prepisana sa lica na plavu svilu nesanice znam unaprijed ishod ove bitke sve vino {to je teklo mjese~ina se ste`e u om~u oko grla sve blago {to se steklo krug qubavi sve mijene i mrijene oka i krvotoka krug tame dajem za ~as buknu}e u po`ar vje~an {to bi mogao da nas rani istim krikom ugqevqa nema potom GAZ samo }e buknuti vatra pod trepavicama Mi nijesmo branili mostove srca Mawkalo je manekena obala je nestvarna me|a izme|u nas i Sa {atorskih {atri primadona vode Vidovitih proro~ica svijest o logici i zakonima te`e I ostalih veli~ina nac. gwila rije~i na jeziku Mi nijesmo branili mostove su{ta i svevi{wa Jer nemamo mosta ne mogu da te prozborim Nemamo ~ak ni rijeku a jesi spasonosna A uponorilo nas nekako zalud se prisje}am molitve Pa ne di{emo ni na trsku besjeda proro~anskih Dubok je gaz na staru ranu privjen~avam mladi kalem Mi smo puka sirotiwa Ni poruku u boci ne mo`emo da o svi su ishodi isti sva vrata maglena oda{iqemo Broj 3 POETA 3
 4. 4. PREDSTAVQAMO PISCE IZ RASEJAWA MIODRAG LUKI] - Portret - Pi{e: Prof. Dr Kaplan BUROVI], akademik Miodrag Luki} je poreklom iz malog mesta Lopare - Republika Srpska, ro|en 1966. godine. @ivi u [vajcarskoj, u Badenu, gde je kao brojni wegovi zemqaci do{ao devedestih godina pro{log veka, trbuhom za kruhom. Sin gastarbajtera, otac mu je radio i umro u Nema~koj, dok je on postao pisac, pesnik, kwi`evnik, koji u na~elu naj~e{}e i pi{e o gastarbajterima, pa je tako postao i svojevrstan hroni~ar srpske dijaspore. Nikad nije napisao ni pesmu ni pri~u pre nego {to je napisao i objavio prvi roman, {to je redak slu~aj, jer obi~no svi pisci po~iwu sa stihovima i kratkim pri~ama, novelama i, tek nakon dokazivawa svog talen- ta, usudjuju se da napi{u i roman, koji je, kako se zna jedan od najte`ih oblika kwi`evnog stvarawa, za {to nije dovoqan samo taqenat, ve} treba i poznavawe `ivota, iskustva. Posle romana pisao je (i pi{e!) pesme, pripovetke, drame i filmske scenarije, ne zapostavqaju}i ni roman. Kako vidimo, Luki} je postupio druga~ije, svojstveno. On i ina~e postupa druga~ije od ve}ine pisaca. Npr., umesto da poku{a da objavi svoje drame, ili da one budu izvedene u nekom pozori{tu u Srbiji, on je osnovao Srpsko-pozori{te Duga u [vajcarskoj i sam re`irao svoje dela. Do sada je napisao osam romana i dvanaest drama, ~etiri scenarija i mnogo pripovedaka, pesama. On je, kako ve} rekosmo, i osniva~ Srpskog pozori{ta u [vajcarskoj, zvano "Duga", gde je li~no re`irao i izvodio svoje drame, kao i drame drugih. Sa pozori{tem on ~esto gos- tuje u otaxbini i nekim zapadnoevropskim zemqama, pogotovo u [vajcarskoj: gostovao u svim ve}im gradovima. Wegovo stvarawe, pokazuje nam vitalnog ~oveka i aktivnog stvaraoca. Ali, kako ka`e mr @ivko Markovi}, on je "pisac koji ne juri slavu - jednog dana }e ga ona sama pojuriti". Jedan je od osniva~a Udru`ewa srpskih pisaca u [vajcarskoj, pored Gorana Ivanovi}a, Marka Ru`i~i}a, Jovice Mihailovi}a i Bratislava @ivulovi}a. Pro{le godine je napustio Udru`ewe sprksih pisaca u [vajcarskoj, ali nije komentarisao za javnost svoje razloge za takav postupak. Pored Kaplana Burovi}a, on je jedan od najplodnijih pisaca srpske dijaspore. U isto vreme i jedan od najboqih, naj~itanijih. Miodrag ima brojne ~itaoce i sim- patizere, ne samo u [vajcaskoj i Srbiji, ve} {irom Evrope i sveta. Wegov roman-prvenac je LUDI VETAR (Serbian Gigolo). Sledili su ga, STUDIO EVROPA, RAWENI VUK, SUDBINE, HIJENE, pa RAWENI VUK II i, dva posledwa: FOKA, MESO. Sve mu ih je objavila Izdava~ka ku}a "Legenda" iz ^a~ka. Neke i po tre}i put. Radwa wegovih romana je sme{tena u dijaspori, uglavnom [vajcarska, i u na{im, srpskim sredinama. Doga|aji su autenti~ni, ponekad se ~ini da su pomalo autobiografski ili barem da je pisac bio svedok doga|aja koje opisuje. Svi wegovi romani ~ini se kao da se me|usob- no pro`imaju. Roman MESO se razvio od pripovetke, preko pozori{nog komada ZVEZDE DNA, koji je igran 2009. godine u pozori{te "Duga", pa do romana, koji je objavqen u oktobru 2009. O vremenu, u kome `ivimo, Luki} pi{e bez ustezawa i bez autocenzure, ili - kako se u nar- odu ka`e - bez dlake na jeziku, {to se sigurno izvesnim krugovima, na{im i stranim, ne svi|a. Da se ranije pojavio na kwi`evnoj skeni, sigurno bi militirao me|u disidentnim kwi`evnicima. Drame Miodraga Luki}a su: BANKARKA ili LA@ NA[A NASU[NA, KRUNA KRAQICE LEP- OTE, PE^AT JEZIKA, VIDOVWAK OKA I PARAZITI, PEDISTITIS, I DA SAM PAMETAN POLUDIO BIH, ODLAGAWE @IVOTA, ZVEZDE DNA, EDUKOVANA @ENA, AJN[TAJNOVA @ENA i druge. Sva ova dramska dela autor je li~no re`irao u Srpsko-{vajcarskom Pozori{tu "Duga" u [vajcarskoj. Od filmskih scenariji spomiwemo: SPRY VILA, STORMY WIND, PA IPAK i STUDIO EVROPA. Po prvi put u svojoj istoriji, Udru`ewe srpskih pisaca u [vajcarskoj, ~iji je ~lan Miodrag Luki}, kako rekosmo, od formirawa, po~elo je 2010. godine da dodequje svoju kwi`evnu nagradu "Zaharije Orfelin". Ovu je nagradu prvi dobio na{ Miodrag, a za wegov pomenuti roman FOKA. Miodrag Luki} je poku{ao i da prevede svoja dela na strane jezike, posebno romane, ali je nepremostivi problem wihovo objavqivawe. Otaxbina mu ne priti~e u pomo}, a [vajcarci su jo{ uvek zauzeti satanizirawem Srbije i srpskog naroda (Svaka ~ast izuzecima, posebno kwi`evniku Oskaru Frajzingeru!), dok neki i otvoreno izjavquju da nemaju hrabrosti da 4 POETA Broj 3
 5. 5. PREDSTAVQAMO PISCE IZ RASEJAWA objave wegova dela (konkretno direktor izdava~ke ku}e "Zitgloke"!). Peter Urban - nema~ki prevodilac sa slovenskih jezika, ka`e Luki}u: "Pro~itao sam Va{a dela, svi|aju mi se, ali ih niko ne}e objaviti na nema~kom, barem za Va{eg `ivota. Da biste danas bili dobrodo{li kao srpski pisac u svet nema~ke literature ne smete biti Srbin. Mo`ete biti srpski pisac, ali ne smete biti Srbin. A Vi ste previ{e Srbin za ukus onih koji odre|uju {ta je dobro". Sam Luki} ka`e: "Da bi moja dela bila prevedena na nema~ki, morao bih da pqunem po mom narodu, kao {to ~ini odre|eni broj pisaca, a ja to ne mogu i ne}u". O Miodragu Luki}u i wegovom stvarawu do sada, pored @ivka Markovi}a i Violete Mili}evi}, pisali su i M&BK (u I-N SERPSKA DIJASPORA, Beograd). Sigurno malo, prema- lo u upore|ewu sa opusom wegovog stvarawa, pre svega, a zatim i u vezi zna~aja ovog stvarawa. Ali ovo nije za ~u|ewe, kad imamo uvid u op{tu krizu i situaciju stvorenu u zemqi i inos- transtvu, posebno kad imamo uvid i u flagrantno neprijateqski stav postoje}ih vlasti prema dijaspori, koja - `eqna slobode i demokratije - ne pokorava se hipokriziji i protivustavnoj diktaturi. MIODRAG LUKI] NE DAM ZABORAVU Ne spavam, umorne o~i ne zatvaram, ne dam snu da krilima zaborava dodirne moje o~ne kapke. Budan sam jer znam, da oni koji pri~aju uspavanke za narode, mom pam}ewu o glavi rade. I ne bih bio ja, U meni `ive sje}awa nestao bih u kaquzi sivila Na Kosovo i prije Kosova, me|u milionima sivih lica Na slavu i careve koja pristaju na zaborav. Na bune i ratove Ne dam, jer ja jesam U meni zvone zvona gra~ani~ka potomak Milo{ev, Lazare, or|ev, Kroz mene te~e Bistrica, Ne dam, jer ne mogu i ne}u da budem Na prstima nosim zemqu s Kosova Ni~iji i ne~iji, kad znam kome pripadam. U wedrima srce Obili}a. Prijete mi da }e mi oduzeti mjesto, Ne dam zaboravu da mi donese mir, ukinuti pravo na par~e neba, ne dam ni jedno moje sje}awe, ako ne zaboravim ko sam ni jedan o`iqak sa moje du{e I za{to sam to {to jesam. za sva blaga wihova. A ja nedam zaboravu, Ako bih dao, Da pomuti moje pam}ewe da mi ukradu pam}ewe, Da izbri{e moja sje}awa zvowava da mi utihne, Da ugu{i kucawe u wedrima Bistrica presahne, prah zemqe kosovske Ne dam po cijeni da ostanem sam, s' prstiju da spadne, da se borim sa nequdima - nau~io sam. stalo bi mi srce u wedrima, da robujem jo{ pet vijekova, dah bi nestao iz mene. ali }u da ostanem ja. Broj 3 POETA 5
 6. 6. In memoriam Zoran Mati} Mazos (1960-2010) Ro|en 1960. godine u Grdelici kod Leskovca, a ceo svoj `ivotni i radni vek proveo u Para}inu. Po zanimawu grafi~ki dizajner, crta~ stripova, karikaturista i animator crtanih filmova. Objavqivao karikaturu i strip u zemqi i svetu. U~esnik preko trideset festi- vala. Imao ~etiri samostalne izlo`be. Pisao prozu, poeziju i satiri~ne forme. Objavqivao u elektronskim i {tampanim medijima. Osniva~ "Satiri~ne Pozornice @IKI[ON" (2005.) koja se bavila iskqu~ivo satiri~nom re~i i "Satiri~ne Radionice @IKI[ON" (2006.) koja se bavila karikaturom i stripom. Pokrenuo je prvi privatni humoristi~ko-satiri~ni list posle II svetskog rata u Srbiji "GOLA]" (1991) i ...MOJI DANI SU PENA ure|ivao vi{e listova sve u okviru izdava~ke ku}e PRQAVIH VODA VREMENA NIP "ORFELIN" (1990-2000), ~iji je bio vlasnik, JA U WIMA LEWIM TOKOM direktor i glavni i odgovorni urednik. Pored toga, BEZ PITAWA NASTAVQAM... bio je kourednik elektronskog nedeqnog satiri~nog lista "Satir", kao i glavni i odgovorni urednik elek- tronskog nedeqnog ~asopisa za satiru, humor, VREME karikaturu i strip "@iki{on", ~iji je bio vlasnik. Bio je autor i voditeq vi{e radio i TV emisija iz Stigla je jesen Moj beg kulture i ~lan nekoliko Udru`ewa. Izdao kwigu Zatvara prozor karikatura "Mazos - karikature" i multimedijalnu Tamo kwigu aforizama i karikatura "Diogen(p)isawe" u Gde umire svetlo okviru projekta "@IGOSAWE". Kwiga aforizama Iz zidova "FUCK YOU!" je bila wegova tre}a kwiga. Umro je 17. Izvire ti{ina U o~ima odron juna 2010. godine. Ledenih kristala Prokliwu vreme [to sve otima Ruke Nesvesno pale vatru Osvetqava i greje Mra~nu sobu Zaborava. PRO[LOST Dotakao sam pro{lost Ostao praznih ruku Sede}i na kamenu Mokrom od ki{e Koja je padala Pro{le no}i Tog jutra Jedna umorna ptica Uginula je od `e|i Na izvoru `ivota Posmatraju}i reku Sa mog ramena. 6 POETA Broj 3
 7. 7. In memoriam JUTRO Posle penu{ave no}i Moje telo Rasklimana igra~ka Tam-tam u glavi Radio vesti Vremenska prognoza Obla~no pada ki{a Prava jesewa U op{tem sivilu Samo jedan Dobro prikriven Ru`i~asti oblak Kao komad slanine U tigawu jaje na oko Sa likom sunca Najavquje novi dan. SE]AWE I onda kada pro|e vreme @EQA SAN Pojavi}u se Kada zamiri{e dan Trenutak sre}e U no}i Oseti}u ga Deli} istine ^uje{ moj glas Do}i }u u trenu Srce koje govori Ti spava{ Zasta}u Toplinu re~i Sniva{ slatki san U vremenu U glasu `ivot Nekog sawa{ @ive}u u wemu @eqe nemirne Ne zna{ kog Se}ati se Sebe u tebi Tako si sama Opijen sre}om Misli me odvode Ja sam u blizini Koja me dovela Iz dela razuma Vrlo rado Na prag se}awa. U bezizlaznost Pomogao bih ti Drugog dela Zovem te @IVOT Bez tebe. Da li zna{ [ta sam hteo Saznao sam sve Prepoznala me nisi [to niko ne mo`e Jo{ nisi spremna ^ak ni zamisliti Ne zna{ ko sam?! Odmerio puno puta @ivot {to te`ine nema Mogu da umrem Osmehuju}i se KOB Zamislite BEZ RE^I Posledwih par minuta Ne{to u meni Sami u vrtlogu List hartije U ovoj pesmi Prazan Nagove{tava Ni{ta nemate U gluvo doba Sada{wost Osim sudbine Naliv pero u ruci Budu}nost Sedite na pragu Nevidqivo mastilo Drhtaj tela Maj~ine utrobe Bela hartija guta Ispisuje testament Pritisak u grudima Zauvek napoqu Ubijate vreme Betoven sa radija Kamen u stomaku I obrnuto Deveta simfonija Haos u mozgu Se}am se tebe U u{ima odzvawa Razara Procvetalih no}i Uz gutqaj doma}e Predose}aj Kad sve budno Poja~ava utisak Daleko Moralo je biti Odlaze iz glave Misli bez re~i Iza horizonta Ubrao sam buket orgazama [to u tvojoj ba{ti ^ekaju alhemi~ara Nazirem iznikli su. Da budu pro~itane. ^etiri Jaha~a Apokalipse! Broj 3 POETA 7
 8. 8. PREDSTAVQAMO UDRU@EWA I KLUBOVE PISACA SRPSKO UDRU@EWE KWI@EVNIKA U SIDNEJU PROSVETA Razgovor smo vodili sa predsednikom PROSVETE gospo|om Todom Mati}-Medi}, povodom proslave dvogodi{wice rada, koja nam je o Udru`ewu rekla slede}e: Predstavqa mi zadovoqstvo da na{im ~itaocima {irom sveta omogu}imo priliku da se upoznaju sa ~iwenicom da na{e udru`ewe Prosveta u Sidneju pos- toji dve godine. Osetili smo potrebu i du`nost prema mladoj generaci- ji da osnujemo jedno ovakvo udru`ewe u Sidneju (Australija) kao {to je sada "PROSVETA". Sidnej itekako zaslu`uje da ima jednu takvu te`inu kwi`evnika za o~uvawe na{eg jezika, kulture, kroz stihove pisane re~i i druge vrste umetnosti. Kao ~uvari svoga, Srpskog jezika, na udaqenosti petnaest hiqada kilo- metara od rodnog kraja, koriste}i bogato iskustvo novinara i pesnika Tode Mati}-Medi} prisutnog u pesni~koj sceni ve} vi{e od 20 godina, delujemo i radimo - ka`u ~lanovi ovog Udru`ewa. Na{i ~lanovi su predstavqeni preko saradnika i predstavnika Prosvete {irom sveta, od Italije, Nema~ke, Francuske, [vedske, [vajcarske, Amerike, Kanade, pa sve do na{e rodne Srbije, Crne gore i Republike Srpske. Na{i ~lanovi i gosti na{ih pesni~kih ve~eri imali su ~ast da upoznaju stvarala{tvo i Prosvetinih ~lanova koji `ive i stvaraju daleko od Sidneja, kao i na{ih dopisnika {irom sveta, kao i iz Srbije. Proslava dvogodi{weg jubileja: ~lanovi Prosvete sa gostima Broj 3 POETA 8
 9. 9. PREDSTAVQAMO UDRU@EWA I KLUBOVE PISACA Deo po~asnog stola sa proslave dvogodi{wice Udru`ewa Ovim putem `elim da promovi{em i na{e novine iz Australije, „Srpski Glas“ iz Melburna, „Novosti“ i „Vesti“ iz Sidneja, kao i radia SBS-a koji nas podr`ava, jer oni nas u Australiji promovi{u, a da nije medija ne bi ni mi postajali. Dosada{wim radom smo veoma zadovoqni, jer smo pustili korene {irom sveta i pro- movisani smo u raznim novinama i ~asopisima, putem na{ih predstavnika i saradni- ka srpskog porekla svuda po svetu. Udru`ewe Prosveta okupqa 27 ~lanova, a nadamo se da }e na{e ~lanstvo rasti, iz dana u dan, samo uz podr{ku srpske zajednice i optimizma na{ih ~lanova u Australiji. Najsrda~nije pozdrave ~itaocima POETE od uprave "PROSVETE" iz Sidneja. SPISAK ^LANOVA UDRU@EWA PROSVETE ZA 2010. GODINU Predsednik: Toda Matic-Medic Sydney, sekretar: Jelena Gerancir Sydney, blagajnik: Nikola Jovanovic Sydney, Dragisa Zivkovic Sydney, Bozanka Knezevic Wollongong, Zivorad Jovanovic Kambera, Vasiljka Maric Sydney, Mirko Sukara Sydney, Sergej Kozul Sydney, Zvonko Kulbicki Sydney, Milutin Cirkovic Sydney, Zlatko Zanogajec Sydney, Slavko Sparovac (Cerni) Melburn, Dusan Gajic (Zolja) Pert, Jasmina Berber Sydney, Irena Mamutovic Nis-Srbija, Sladjana Maric Sydney, Kosta Ruzic Beograd, Vjera Milacic-Drekalovic Beograd, Andro Mosic Beograd, Dragina (Gija) Bradic Novi Zeland, Voja Rajic Sydney, Jelena Dinic Adejaide, Dragan Visic Sydney, Bosa Djokovic Sydney, Cvija Mitrovic Atelaide i Milivoj Subotic Sydney. Vi{e podataka o Prosveti na: http://poeta.5forum.info/forum-f16/topic-t167.htm Broj 3 POETA 9
 10. 10. POEZIJA ^LANOVA „PROSVETE“ - AUSTRALIJA BOGIWA PRAVDE I nemoj vi{e niko da nekave ode i pesme napravi, Da li me vidi{ me|' slovima krijem se? nije to brale dovoqno, Neko mi ozari lice ma ne da nije dovoqno, Kroz miris kafe. Otaxbina, to je sramota golema; Zemqa moja! ostavite nas, ko {to ste, Srpski opanci krvqu se pune da bar dostojno Kroz vekove prolivene. okon~amo bez vas..." Sawam, a budna sam, Besane snove sawam. Dragina-Gija Bradi} Sa perom razgovaram, Gde je "Bogiwa pravde"? Da li jo{ uvek sa ma~em Tra`i Bogove s Olimpa, Dok ~ekam da moja slova o`ive ? Iz pesama procveta lotos Dok u ovim stihovima ISTINA "Bogiwa pravde se krije" U mislima rastrzana, Teodora-Toda Mati}-Medi} Da l' je ovo san il' java? Neverica ista, Priti{}e me godinama, "Istina" je! NAPU[TENA SELA Zbog toga sam quta i o~ajna! Vreme isti~e nepovratno, Da na{a sela mogu da govore Zemqu nam kidaju i dele, sve bi nas oterala u lepe materine; A mi, umesto u slogu, ''...{ta se tu prenema`ete, Sami se uni{tavamo ni{ta vam to ne}e vredeti; Do }elije, va{e livade nisu livade, Do najsitnije pore. one su nove trave dobile Ovo je i od Lazarevog tu caruju mraviwaci, Kosova gore! neka, oni su toga dostojni Izdr`ali smo bar ih ko{ewem ne ru{ite. Napade svetske i ofanzive. Da smo nesalomqivi Va{e vodenice jo{ poneko Uverile su se brvno trulo imaju, Svetske sile. a vrbe iznikle i tamo Jedno je stra{no gde pristupa nikada nisu I najvi{e gu{i, smele da imaju, Pre neprijateqa jaz se pro{upqio, To }e da nas sru{i. natapa ono {to ne treba, Stra{ne su la`i, mostova re~nih nema Podvale bratske, jer oni qudima slu`e. Stra{ne su sva|e Bra}e po krvi. Oranice se sa {umama spojile, Neslogom to je sad pra{uma postala, I izdajom na putu smo nikoga nema da proveri, Da nas neprijateq da l' wome bar zveri hodaju, Do posledweg nekad su one hrawene Slomi i smrvi! da pre`ive do prole}a, a goleti po{umqavane Cvija Mitrovi} da ima za nara{taj. 10 POETA Broj 3
 11. 11. POEZIJA ^LANOVA „PROSVETE“ - AUSTRALIJA LANE I KO[UTICA Adrijani A{}eri} Na poqanu istr~alo Poqsko cve}e i ru`ice Tek ro|eno lane malo. iscrta{e jagodice, Pa skaku}e u zanosu A usnice, dve tre{wice Kupaju}i pesmom rosu. Ulep{ale smejavice. Igraju}’ se tako ~ilo U lanetu, ko{utici, Kraj jezerca o`ednilo, I prelepoj golubici, I u wemu spazi lice Ja prepoznah milo lice Nepoznate ko{utice. Adrijane, bratanice. U o~ima k’o kesteni, Bi}e bogat ko ukrasi Sunce zrake oplemeni, Ovim cvetom svoje srce, A iz mladog wenog srca I osta}e ve~no sre}an Oglasi se golubica. Kraj prelepe golubice. Pesma iz kwige u {tampi „RASUTI DRAGUQI“ autora gospo|e Cvije Mitrovi} A{}eri}, koja }e se objaviti do beogradskog Sajma kwiga, u okviru izdava~ke delatnosti Udru`ewa pisaca „Poeta“. Ilustracije uradio Srboqub Baj~eti}. Broj 3 POETA 11
 12. 12. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Leila A. Fortier ~Trinity~ is a writer, artist, poet, and photographer cur- I found myself wanting to be near her rently residing on the She knows the unraveling of my heart remote island of Okinawa Sharing the same stifled Japan. Her poetry is Breath~ Knotted to the known to be a unique Souls of our counter hybrid form in which her I wonder if we are words are specially craft- Each the same ed into visual form and Being~ Not design, often superimposed over her own Separate multi-medium forms of art, photography, At all and spoken accompaniment, lending to I the full bodied expression and intensity of Wonder each piece. Why heaven Her belief in the multi-faceted, rich dimen- …Forgot about us… sions of inward and outward exploration is I find myself expressed passionately in her work that is Wanting profoundly emotional in its reverie for all To be life's spiritual and physical experiences. Near Her work has been published or is forth- Her coming in The Sage of Consciousness Who so Literary Review, Damazine, Nefarious Knows this Ballerina, Oysters & Chocolate, Visions Pain~ This sweetest with Voices, DOPE Magazine, Dirtcakes Suffering~ That in being and Einstein's Pocket Watch among oth- Closer to her~ I am closer ers. She has appeared in several books, To Him~ Closer to me~ For she is my anthologies, and publications including Soft spoken twin from my sacred Trinity Treasured Poets of America, Satiated Sunrise, and A World of Love: Voices for Carmen. She is also the author of Metanoia's Revelation through iUniverse. More of her work can be found at http://www.leilafortier.com/ ~Infinitely Testified~ Let Me flourish Neath the thousand Petals of your colored name And no longer be transparent~ That I may be seen as if not alone In this world~ But replete within Your universe~ No longer just A singular voice of "i" But a Chorus of whispers~ The Laced language of Your name Now Broj 3 POETA 12
 13. 13. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Janice Thomson is a multi-media artist residing on Vancouver Island BC, Canada. She is a Chinese brush painting and digital graphic artist whose works have been shown and sold across Canada. She also writes all forms of poetry and has been published in various anthologies, chapbooks, magazines and newspapers. She has been studying Japanese poetry forms for some time writing haiku, tanka and now renhai. She is also a photographer creating haiga and taiga with her photos. A book of these is to be released sometime in 2009/2010. http://pursuanceoftruth.blogspot.com/ http://beyondthemindseye.blogspot.com/ Ramblings Of A Human Fledgling but never forgotten - the words a distant memory steeped in a wandering stream yet somehow comforting still... sun and i new wood, new carpets, new stairs spread ourselves across pebbles, fight to sever the ties filtrating dark pools between now and then cradled by a zephyr's melody eventually compromising - but i became snagged the warmth of the old by an autumn leaf blending with a quiet new... that held within her coppery veins under the four-poster bed that ancient history of life I find a wrinkled, well-worn bending my mind to infinity pair of brown shoes; in vain maybe one day i tried to decipher that script… I'll be able to fill them... tortured by insatiable thirst, bruised by moist desire in desperation i spewed hazy droplets of memory Butterfly to the wind... somewhere as silky white clouds open between the dark moorings a rainbow splashes iridescence of a muddied mind and against the wings of a butterfly the distant roar of waves drunk in the glory of a poppy crashing together who pauses a moment on primeval ocean shores before painting the azure sky… understanding began to dawn how delicate those wings brushing past my cheeks Coming Home stealing a kiss, a fragile warmth, cracks in the linoleum a haunting memory now yellowed and lifted of long-forgotten dreams… from the constant traffic - i know now firm and steady footsteps how a flower's perfume sates the air; that slowed to a snail's pace it chases the gentle breezes then stopped altogether... wafting impulsively upward the smell of fresh paint to float among the stars… lingers amidst the echo following the delicate whisper of voices long stilled of gossamer wings Broj 3 POETA 13
 14. 14. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Johnmichael Simon has lived in Israel since 1963. He has published three solo books of poems and two collaborations with partner Helen Bar-Lev. His poetry has been awarded numerous prizes and honorable mentions and is published widely in print and website collections. He is the chief editor of Cyclamens and Swords Publishing www.cyclamensandswords.com. Johnmichael was born in England, grew up in South Africa and has lived in Israel since 1963. He has been writing poetry seriously since retiring from his high-tech technical writing career. The poems on this site represent a small selection from four years work and over a thousand titles. Bat Dreams Watching Trains I am Dry We fly in dreams A Swiss watch I am dry and urge to roam opens itself curiously Dry as a seed in its waken on tepid nights going round remembrance when Christmas beetles circles against circles Dry as a nun's history book crawl, Cicadas sing teeth against each other Dry as an old divorcee and vagrant bats an almost silent So full of lost and found vanish and re-appear encyclopedia of dance resentments between the shadows in little bites, of the mulberry leaves little bites That he's lost all his blood and the diminishing eaves rings inside rings I am dry of crouching rooftops like a toyshop, Dry as an ancient tomb We soar into the a train passing a siding Dry as a miser's fingers crescent moon again and again Parchment fading in its hidden pale as a sleeping brook and a small body nook draw lines of spangles glued to carpet Lost in a forgotten corner over empty highways elbows propping chin I am dry spread wings over continents counting the seconds Poems not relentless any more span silver wishes, drink time in hundreds Leaves that drift down like a white river hundreds and thousands to foreign heaps rushing to dawns end until closing time To empty bottles How thin the membrane pulls him away To children crying in the night that cuts thoughts To lovers turned enemies into what men think exists To dreaming about the horrors and what bats sense on their screens The morrow may bring a shimmering world of sound Empty plates and the ache to roam Broken cups oh the ache to roam Chocolate powder all spilled on through the silken web the ground that ties the sky to the ground Grains of sweetness waiting to And plunge helter-skelter be carried patiently into a well of silence Into ant's granaries like a black hole of knowing Only to be trampled roaming the byways by uncaring boots of a bat's imagination I am dry the most exquisite Will it ever it rain again? freedom there is Broj 3 POETA 14
 15. 15. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Ana Bo`i~evi}Rodjena je u Zagrebu 1977. ameri~ka pesnikinja. , Odrasla (uglavnom) u Zadru a emigrirala u Njujork 1997. Njena prva knjiga "Stars of the Night Commute" (Zvezde no}nog prevoza) objavljena je 2009. u izdanju Tarpaulin Sky Press. Finalistkinja je Lambda Literary Awards za 2010, presti`ne nagrade koja se svake godine dodeljuje za najbolja ostvarenja u okviru queer knji`evnosti. Sa pesnikinjom Ejmi King trenutno uredjuje antologi- ju "Urban Poetics" koja }e se pojaviti u izdanju Factory School Press i vodi Stain of Poetry Reading Series u Bruklinu. Posle tri godine provedene u ameri~kom PEN centru, sada radi u Center for the Humanities, City University of New York Graduate Center gde organizuje kulturna de{avanja i seminare. Ovaj prevod sa ameri~kog engleskog preuzet je iz Antologije novi- je njujor{ke poezije kao i zbirke izabranih pesama Ane Bo`i~evi} (izbor i prevod @eljko Miti} i @eljko Miti} Mladji) koje }e se usko- ro pojaviti na srpskom jeziku. http://www.nightcommute.org/ http://stainofpoetry.com/ Pariska parada ponosa Iz ciklusa "Sebastijan": Sex Sebastijane, za{to Ne znam {ta drugo da ka`em, zaista. Kasna je no} obla~i{ `enske haljine? a ja se treznim nakon previ{e likera od Nije me bilo briga. Nadala sam se badema, trudim se da ubedim svoje telo da samo da ne}u nije na putu ka smrti. A jeste. umreti, pa da zakasnim na film u sredu. Dobrovoljni rob Brzinom planete, brzinom zaljubljivanja. jedne boje - tvog Ona je pored mene. A ja imam predele u sebi. pomalo Jesi li ti ostavila te predele ovde? Zna{ li da izlizanog oko ivica zaprljanog umem da promenim veli~inu ansambla ve~nosti - Bila sam svih tih se}anja, samo uz pomo} misli? tvoja majka? @ivela samo na soli A u krevetu A ako sutra sko~im s mosta, i istovremeno ti bi skinuo svoje zamislim da ska~em nazad uvis, zar ne bih naprosto nao~ari - "Hvala, izvini", ka`e{. zalebdela nad re~nom vodom? Pa sad... No} postaje ki{a i {afran: Duga je iznutra krhka. Ona je ~ekaonica Podzemna Da - vi, latice! stigli smo od marcipana do ruba poznatog prostora, i ose}aja ekskluzive, {upljine. Evo, kao da gleda{ pozori{te lutaka sa predstavom o holokaustu crvena zavesa: ( Leto, u tvom ocu. unutar Trijumfalne kapije. On ga vodi iz sun~anih klanaca u tvrdjavu od Duga se iznutra kostiju. lju{ti od previ{e Pita, pritiska toga {to Ko bi `eleo da ponovo onju{i sada volim smrt matericu?) onako kako sam nekada volela tobogane: da prema njoj Ne - ! I sada Sebastijan ponire u {upljinu. jurimo pucaju}i po {avovima, Putnici nose rascvetavaju}i se od neznatne brzine - od svih ki{obrane, vlati trave: stvari koje me ~ine sre}nom, ova je naj~udnija, o svi su sre}ni {to znaju njegovo ime. Pariz-grade, o Kada se lokve povuku, ne`nost telo prole}a. preostane. Broj 3 POETA 15
 16. 16. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Yahia Lababidi, Words born 1973, is an internationally published writer of Egyptian - Words are like days: Lebanese origin. His first book, coloring books or pickpockets, Signposts to Elsewhere, out signposts or scratching posts, December 2006, has already fakirs over hot coals. received generous reviews Certain words must be earned from reputable US poets; for more info, please his website just as emotions are suffered http://www.sun-rising-poet- before they can be uttered ry.com/signposts.htm Further, - clean as a kept promise. Lababidi's writings are to be Words as witnesses featured in an Encyclopedia of testifying their truths the World's Aphorists, by Time squalid or rarefied (Europe) magazine editor and inevitable, irrefutable. author James Geary, due out in November 2007. Meantime, Yahia Lababidi's articles, essays and poems have But, words must not carry appeared in journals world-wide, including: more than they can Leviathan: Melville Studies (USA), Cimarron Review (USA), it's not good for their backs Ruminate (USA), Haight Ashbury Review (USA), or their reputations. Mizna: Arab American Literature (USA), The Idler (UK), For, whether they dance alone Dream Catcher (UK), Arena (Australia), Montreal Serai or with an invisible partner, (Canada), Bidoun: Middle East Arts and Culture, RAWI: Radius of Arab American Writers, as well as online literary projects every word is a cosmos such as MAG and The Other Voices International project. Other dissolving the inarticulate publications include: World Literature Today, AGNI, Cimarron Review, Philosophy Now, Geary's Guide to the World's Great Cairo Aphorists and Literature: An Introduction to Reading and Writing. Lababidi's Signposts to Elsewhere was selected as a I buried your face, someplace 2008 Book of the Year by The Independent (UK), and his forth- by the side of the new road coming collection of 21 literary and cultural essays, Trial by Ink, so I would not trip over it is due later in 2010. every morning or on evening Dawning strolls still, I am helplessly drawn There are hours when every thing creaks to the scene of this crime when chairs stretch their arms, tables their legs for fear of forgetting and closets crack their backs, incautiously Fed up with the polite fantasy the sum of your splendor of having to stay in one place then there's also the rain and stick to their stations that loosens the soil Humans too, at work, or in love to reveal a bewitching feature know such aches and growing pains awash with emotion when inner furnishings defiantly shift an eye, perhaps tender or As decisively, and imperceptibly, as a continent some thing will stretch, croak or come undone a pale, becalmed cheek so that everything else must be reconsidered a mouth tight with reproach or One restless dawn, unable to suppress the itch lips pursed in a deathless smile of wanderlust, with a heavy door left ajar other times you are inscrutable semi-deliberately, and a new light teasing in worse, is when I seem to lose you Some piece of immobility will finally quit and pick at the earth like a scab suddenly nimble on wooden limbs frantic, and faithful, like a dog. as fast as a horse, fleeing the stable. Broj 3 POETA 16
 17. 17. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Joy Leftow To date I've had over 70 items published. Most of it is poetry and also includes articles, book reviews, short stories and flash fiction. "Poet Laureate" of Washington Heights, Joy Leftow is a double alumna at Columbia University and has her second Masters from CCNY in Creative Writing. Joy's style is - in your face reality. When Joy is not busy doing people & cat rescues, she meets her muse & reflects on relationships with more sarcasm than you'd get in an entire season of Seinfeld. http://www.youtube.com/watch?v=5KjlSmffDas&feature=related http://en.wikipedia.org/wiki/Joy_leftow http://www.joyleftow.com/artistic-curriculum-vitae.html FLOW LIKE A RIVER MY MOTHER my love for you flows like a river Written for a good friend who's mother has now intermingling energies from our bodies and minds passed on. It helped him to deal with the pain. we become a poem about flow like a river This poem was already published by the Park separate yet together, we glide through the red earthern river Slope Poetry Society. watching golden sun reflect off deep violet and blue running My mother is an artist She designs embroidery water we flow - a dying art - and creates we move as one, with the grace of a nod or a word any design she desires move safely from one activity to the next her hands instruments parts of the same clock; two hands tick, of a higher force you play the big hand; I am the little She explains to me we switch gears so I am big and you are little how this one is a fleur-de-lis How did we do that in the wink of a eye and how in the region where we come from Refreshing like a cool breeze at sunset on a warm day it is made differently comfortable like a hot blast from a furnace from someplace else when we return to a warm inn at sunset With only one eye after a rigid freezing day outdoors the other is glass we return to reality; I am me and you are you she sees more than I do we are not separate pieces of reality She is dying nor are we separate pieces of each other my heart is unsteady though each coming together makes reality less clear I am powerless a witness to her fate My mother's hands create MEXICAN DELIGHT embroidery with many Simmering sun names and meanings Suspended at the world's edge She patiently explains smooth as gilded iridescent silk the subtle meanings On la montanas de Isla Mujeres behind each motif Staring at Mexico's sun set behind her I listened in awe while she explained Like a man behind a woman all of this to me he sits behind her mainland I had nothing to say The sea glistening with day's last rays Now there is even flamboyant neon colors less to say as slowly sinking from view Each day brings her An immense fluorescent ball closer to her end Radiant orange, scintillating fuchsia I drown in helplessness like my tunic of cross woven silk She tells us she is sick, not stupid she knows her death is near We savor the hues with delight If only I could relieve her suffering feast upon this sight tonight I would do so until the end It will never be this again, She alternates between begging for death not exactly like this moment then apologizes for doing this in time with each other even if She is my mother, she worries we were together again watching about me, my mental health another luminous setting sun ... how I will handle her death instead I think about her hands flying quickly Beseeched by his eyes the needle moving as tho she has 3 eyes Absorbing the sun's ripening glow The pattern suddenly emerging before mellowing occurs Then the design is near complete And all is gone like the course of my mother's life Broj 3 POETA 17
 18. 18. PREDSTAVQAMO STRANE PESNIKE Rati Saxena specialized in the study of the Vedas, especially Atharva Veda, and secured a Ph.D. Degree in Sanskrit from the University of Rajasthan, Jaipur She has published Two collections in English One in Malayalam,( translated ) four collections in of her own poems in Hindi and a critical work in Hindi on the renowned Malayalam poet Balamani Amma Her poems have been translated in most of the non Indian languages also. Her one book is published in Italian one in Italian from and one in book in Uzbeck Language is under publication. Her recent work is research on Atharvaveda _"The seeds of mind" a fresh approach to study of Atharvaveda under the fellowship of Indira Gandhi National Center for Arts. She has translated about 12 Malayalam works, both prose and poetry, into Hindi and has participat- ed in several national seminars and published articles in a number of journals. Se got Kendriya Sahitya Akedemy award for transla- tion in year- 2000 AD. She is Editor of a bilingual Web journal for poetry - www.kritya.in and manag- ing trustee of a literary foundation called kritya, under which organized 4 poetry festivals (two inter- national and two national) the forth one is to be organized on November 14 to 16. She has been invited for poetry reading in prestigious poetry festivals "PoesiaPresente" in Monza (Italy), Mediterranea Festival and International House of Stavanger ( Norway) Melting Pain Who Can Stop Him? Till yesterday He has wings summer was boiling and dreams also and spilling over, stuck into his beak Till yesterday he needs only the steam was his own sky twisting the neck which is not square Till yesterday like a prison everything was paining not even round inside and outside like a cage Today He has flight the clouds have taken away from tiredness a smooth turn he needs only The sea has a single dream made a small leap and a beak full of courage and everything else lighter than feather is forgotten Wings, dreams, flight and sky The pain has melted away if these are with him, like a mudstone then who can stop him? 18 POETA Broj 3
 19. 19. POEZIJA BEZ GRANICA Swing Behind every laughter Have you ever How everything you've built for years can be Wished you could destroyed in a second! Swing on the How everything that lasts for a long time can be Chandliers lost in an instant! Of your fantasies How a leviathan love can become wee! Without ever stopping How everything you lost was everything you used Tto recollect the to be! Era Whether of beauties Where is justice? Where is fairness? Where is a And of beasties shout? Of swords and of It can't be that you give in with no doubt! Dragons Where is the eternity we all hanker after? Or warriors and maidens It can't be that a tear is hidden behind every Swooning at the feet laughter! Of princes Drawn to capture the How I, allegedly steely and unyielding, can turn Hearts of princesses into ashes! Pulsating through the ardor How your, allegedly fiery love quickly extinguish- Of her slipper es! Cobbled by magical hands How we, allegedly aware of what we have, don't In a land where glass care about it! Is precious and pure How people, allegedly powerful, can't jump over the self-created pit! The Rain Instead, they fall and don't return! Forever ignorant fools, they slowly burn! Of the rain the Word has said To us he giveth in due season Violeta Milovanovic And in the Word i also read Of his might and of his reason The rain to water the earth PROLjE]E LjUBAVI Our crops he will sustain Trees planted not in dearth Ti si Olimpija Rooted firm they will remain ^iju vjeru u `ivot A rich gift from heaven sent Izme|u istoka i zapada Not because of worthiness Sjevera i juga But by divine design meant Poku{avam doku~iti To show a creator greatness And therefore this an ode to thee Ti si bo`ica prolje}a Of God's oh blessed rain Koja poma`e pobijediti A token penned from me Strah od starosti i smrti Forever i am your humble swain Gubitka ljubavi I ulju|ene obzirnosti http://myblog-lunchbreak.blogspot.com/ http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com/ Ti si san koji se voli http://www.blogger.com/profile/ U hladno}i sjevera 09191865405561549074/ U toplini juga U sredi{tu mog krvotoka GILLENA COX Izme|u istoka i zapada Anto Zirdum Broj 3 POETA 19
 20. 20. POEZIJA BEZ GRANICA Bog ili ^ovjek ZAVJERA MEDIOKRITETA Pri~a...da li? (nama, a protiv njih) KNjI@EVNE BESMISLICE Marginalci duha zajedno U svemu oko nas Umi{ljen(a) i slu|en(a) postoji ufuran(a) i dofuran(a) sa Tutorima uma Zaposlen (a) i dotjeran (a) molitvom refleksija razaraju pseudoumije}a Nedotaknut i opstojan koja `eli siguran i nezamjerljiv tkivo sutra{njice. ... na @eli piscem, pijadestal ~ak pjesnikom Problem biti vi{e nije ni molitva sveznalca. A jadan, sama. Otpad pardon, ... ljudskoga jadna, uma ne zna. U stvari... nikada to nije ni bila poku{ava Da dobro, dobro ... nadomjestiti daje. Pitanje je samo sopstvenu Samo onima koliko mo`emo izdr`ati nedore~enost sa stavom. neprestano ubijanje snagom Ne licemjeru, civilizacije. retorike, uvlaka~u ... urlanja i pognutoj glavi. Ili je to ve} u~injeno i O, tempora, o mores. a da nismo ni svjesni? nipoda{tavanja. Svojih Jadna, pet minuta "Jadnici...", ni ne shvata da sam imao re~e imaginarni prijatelj a time najvi{e o sebi govori. ... odraslih. sada O nama? igram Ljudi? produ`etke. Neka vrijeme sudi. Nadahnuto! LUDILU...MU[KOM A i ljudi. Jer, onaj Kada to i postanu! koji slu`i manje Blijedilo vrijednom od nastalo njenim OTISAK SRE]E sebe nestankom ni vrijedan pomena nije. nije Njene ni{ta drugo Ve}ina knji`evnika isprepletene to danas ~ini. do kazna misli za zlo~in umrije{e Slu`i. po~injen ju~er. na Ja ne. mojim I nikada. Obrisah krv sa usana rukama. i nastavih dalje ... Stojim. `edan nove. Dok Gledam. sam Slu{am. Krvi. padao u Borim se. Ljubavne! ambis Samostalan. ljubavi. I od bola! Sabahudin Had`iali} hs@bih.net.ba; sabihadzi@gmail.com ; sabihadzi@yahoo.com ) WWW stranica: http://sabihadzi.weebly.com/ Broj 3 POETA 20
 21. 21. POEZIJA BEZ GRANICA NO] KAO DRUGA PRI^A OPET NISMO MOGLI SAMI pet Pokisli do sje}anja Opet nismo mogli Spremna Otvaramo poslednje stranice Da pronadjemo trag na snjegu da posjeti prijeme, koktele, Knjige koja je pro~itana Koji miri{e na tebe dvorove Nau~ena Trag koji je uvjek trajao da no}u dobro, dobro zatvori Napamet Kidao bez pozdrava prozore… Bez osmjeha Ne osvr}em se Da nikad vi{e ne do|e u Grabim dugim koracima I{etam ponekad Nedo|iju. Preko ovog brda Mraz me kolje Ove pjesme Osmjeha koji vredja Nikad nisam Ostavio taj miris PANDORINA KUTIJA Snjega koji ukazuje na Mr`nja je stjuardesa na putu Pokisli trajemo Tebe oko svijeta Kao no} kao druga neka Strast {ije za narod prugaste Pri~a Veljko Bosni} ko{ulje Zavist prodaje crvene jabuke SVAKI PUT NOVO PJESMA VENDI DARLING Dvoli~nost dr`i prodavnicu ogledala Trebao sam tvoje ruke Da sam Zvon~ica ^e`nja pravi avione od perja i Da sklopim kao ne{to plesala bih rokenrol na tvome voska [to mi treba Dlanu Osveta slu`i hladna jela u Bez kojih se ne mo`e i utisnula svoje male {tikle restoranu u liniju ti sudbine Savjest studira medicinu Oti{la si Dobrota ja{e ponija u cirkusu Ostavila slutnje Da sam Zvon~ica Pohlepa se bavi strugarskim Ispod kreveta u{la bih u hodnike tvog Uha zanatom Ne{to {to si godinama i pjevala ti uspavanke, Ljubav vrijedno podu~ava ^uvala nezaboravnim glasom Brajevu abecedu Njegovala za nas Da sam Zvon~ica Nada je invalid - jedino ona Trebao sam tvoje ruke zavukla bih se pod tvoje le`i tu`na na dnu Kutije Kapke KI{A DOBUJE KAO TRAG i tamo {etala zavodljiva, divno obu~ena OLENI, Ki{a dobuje kao MRTVOJ PROSTITUTKI Trag koji nam treba Da sam Zvon~ica Bez kojih nismo mogli da svakoj bi po~upala Gulili su ko`u, vidimo na{minkane Trepavice jeli mlado meso Oslu{nemo iz brda da im suze frcaju sa pohotne brade Koje nas ste`e dok te gledaju cijedila se slina, Ali ja sam samo Vendi uz partije karti Ne nije mi hladno samo velika, mala, i uz skupa vina. Ne znam gdje te susre}u pametna, glupa Kapi ki{e kao opomena Vendi A kad su se zasitili Koja mora da boli svi gospoda gosti, Da traje Spremna izgladnjelim ma~kama, da utegne struk, da obu~e olinjalim psima, Ki{a dobuje korzet bacili su hladnokrvno Kako da znam da podigne kosu i otple{e val- jo{te `ive kosti. Ti cer da popije ~aj sa mlijekom u Aida [e~i} Broj 3 POETA 21
 22. 22. POEZIJA BEZ GRANICA MAGIJA SPOZNAJE NEW EYES Zalutah te no}i... i jo{ lutam snena, Let go of your dreams, kroz lavirint zamka od zlata i zvezda. let go of your illusions, Sa sjajem u oku poljubaca `edna forget the wishes of your greedy heart, utonuh u beskraj take a look at the world with new eyes. tvog nebeskog gnezda. Only then will you succeed, only then will luck knock on your door ^ija li su bedra, o~i, prsti, misli and the greedy heart will not bleed probudila re~i {to lome pra{inu? anymore, anymore. ^ije li su senke probudile takvu lavinu vrisaka... odjeka ti{inu? Free your mind, free your soul ^ijom snagom duha izvajana stvarnost, of the sham words and desires. ispisane strasti na bar{une bakra? Stop coveting more and more, I patnja i strah jesu li realnost stop dancing on the floor il' pisanje voskom po listu od stakla? where your dreams are reality but in fact, they are not! Zalutah te no}i... You hurt your wit, i jos lutam snena your hurt it a lot. kroz re~i ljubavi pisane slobodom, "mahni ru~icom" You should know your place. tvoja ruka pi{e... It is not among the stars! a ja evo... sama You should realise pod nebeskim svodom. there's nothing to embrace but your loving ones. [apnu}e{ mi jednom ~ije se to telo u dlanove tvoje urezalo vrelo, And don't forget to breathe `igosalo ve~no liniju `ivota slowly, having no wish! spoznalo {ta zna~i ljubavi divota. Forget every need and you'll find the true bliss. ^ija je to du{a atima otela snagu i slobodu? You will need new eyes Violini... zvuke? to watch the world in a different light. Virovima... vodu? You don't need a disguise to liberate your soul from the tarnished shine. [apnu}e{ mi jednom, ali tiho... ne`no tek da ~ujem odjek sazve`dja ti{ine! Violeta Milovanovic [apnu}e{ mi dlanom i treptajem usne magiju spoznaje... ljubavi miline... VETAR CEPA JESEWE HAQINE Tatjana Kozica- Shapor Odiva Svilene kose, gnezda, rosom hrane, Leptir re~ima cvet ne miri{e, Uski putevi su sluge sivila. Qubavqu hrani sre}u. Sve ti opro{teno. Talasi obale svoje skloni{e. Oluje obasjavaju plamen golih stena. Vetar cepa jesewe haqine. Milka Vuki} Vujnovi} 22 POETA Broj 3
 23. 23. PREVODI I PREPEVI @OZE SARAMAGO AUGU[TO DO[ AN@O[ VE[TINA VOQEWA ZVEZDA MOJA Stavqeni u ko`u ovu {to nas pobija Rekoh: Odlazi zvezdo pro{losti! nas dvoje smo kao dva neprijateqa Sakrij se u plavetnilo beskona~nosti naposletku, velika stvar je znoj tamo gde nikad ne sti`e samo}a ova - (tako su bar govorili na{i stari) senka ove oslabqene ose}ajnosti. bez wega `ivot ne bi bio boj niti bi qubav bila qubav. Rekoh, i zvezda je oti{la, ka nebu se uspiwala @oze Saramago (1922-2010) jedan je od a du{a moja, najistaknutijih portugalskih pisaca. {to je to sve izdaleka gledala Dobitnik je Nobelove nagrade za vide zbogom kwi`evnost (1998). Najpoznatija dela su {to joj je zvezda otpozdravqala mu romani: "Slepilo", "Smrt Rikarda kada je na nebu plavom nestala. Rei{a", "Sedam sunaca i sedam mese~ina" kao i zbirka poezije "Mogu}e pesme". I pojavi se zora- princeza magi~na! A ja videh sunca zrake, nebom osvetqene, katedralu Prirode veli~anstvene. VINIZIU[ DE MORAI[ Ali, sa wom do|e i no} tu`na i tamne senke isto do|o{e POEZIJA a o~i, zvezdu moju, vi{e nikad ne vide{e. Sa suzama vremena i kre~om svoga dana na~inio sam temeq Augu{to (de Karvaqo Rodrige{) do{ svojih pesama. An`o{ je brazilski pesnik (1884-1914). Smatra se atipi~nim pesnikom koji je Na vidiku najvi{e stvarao pod uticajem simbolizma budu}eg `ivota i parnasa. Objavio je samo jednu zbirku arhitekturu wenu poeziju pod naslovom "Ja". Nakon wegove o`iveo sam. smrti objavqena je zbirka poezije koju su ~inile wegove do tada neobjavqene Ne znam ba{ da li je to ku}a, pesme. kula ili hram (hram bez Boga), prevod s portugalskog- Ana Stjeqa ali velika je, sjajna je, svom vremenu pripada. ... U|ite, bra}o moja! Viniziu{ de Morai{ (1913-1980) je brazilski pesnik, scenarista i diploma- ta. Bio je kompozitor Bosa nove. Napisao je brojne tekstove za muziku a mnoge od pesama je i sam izvodio. Sara|ivao je sa brojnim brazilskim muzi~arima. Objavio je nekoliko zbirki poezije. Broj 3 POETA 23
 24. 24. PESME U JEZI^KOM OGLEDALU NA IZLO@BI KI[OBRANA AT THE EXHIBITION OF UMBRELLAS No{ena misaonim izvorima, Taken by my own thoughts, re~ima i nadawima, my words and hopes, pritisnuta tonama besmisla pressed by tones of illusions and pain, ~esto osetim poplavu u o~ima. I often feel the floods in my eyes. Tad, po`elim ki{u. Than, I wish for the rain. Persistantly, trying everywhere I uporno se trude}i to smell the sun, da bar namiri{em sunce, always when it rains in London, uvek, kad u Londonu pada ki{a, I go without the ticket for admission krenem ja, bez ulaznice to vistit that umbrellas exhibition. na tu izlo`bu ki{obrana. There, I see no people, Tad ne vidim ni qude, nor do I see faces. ni wihova lica. They vanish from the streets without traces. Kao da pobegnu sa ulica. I do not see anything Ne vidim ni{ta, except half a million of umbrellas. osim pola miliona ki{obrana. I see only the yellow, the green and all colorfull umbrellas. Vidim samo `ute, zelene I see the most common one which are black, i sve one {arene ki{obrane. and usually left behind, in the bins and the Vidim i one najbrojnije crne, bags odba~ene sa strane because of their demaged wires. zbog iskrivqenih i polomqenih `ica. I see the brightest red, shining under the rain, Vidim i one crvene, like strowberries in their fields. {to se sijaju kao zrele jagode. Above all I see clearly those which are blue Najjasnije vidim one plave, and while washed away, {to su, dok ih ki{a kvasi they are like the sea waves and your eyes. kao tvoje o~i i morski talasi. writer and translator VIDA NENADI] Todora [koro TREPTAJ CIAMKNA Kad zvezda nova Jab ek naeya sitara zasija, ciamkane lagta hai to pogled jedan wo dikhlata hai ek roshni se ugasio, buj gayi a drugi suzom ek or sitara zaiskrio. aansuo se ciamk raha hai To beskraj je is sansaar ne sirf samo trepnuo, aankhen jamki odoru promenio us sitare ne apna dikhlawa badla i nastavio or ciamkta raha.. da svetli. Prepev na hindu AMANjEET KAUR iz Indije Broj 3 POETA 24
 25. 25. PESME U JEZI^KOM OGLEDALU VSE MOJE SVE MOJE Moje {iroke ceste, Moji {iroki drumovi, razvle~ene raspredani iskustvima, pod izku{njami, neograni~eni nikoli dokon~ne usponima i padovima, v padcih in dvigih rugaju se se rogajo obrisima stopa z obrisi stopinj, vidljivo utisnutim vidno odtisnjenih u nerazvejanoj kobnoj v nerazpihanem usodnem pra{ini. prahu. Moja umorna usta Moja utrujena usta, skamene drevenijo na talasima na valovih mora nespokojstva, morja nemira, kojeg nikad ki ga nisem preplovila nisam, nikoli preplula, prepojena navzeta neukrotivim neukrotljivega strahom... strahu… Moji fundamenti `ivota, Moji temelji `ivljenja, hladno}om brojnih senki s hladom mnogih senc prekrivaju jedno, zastirajo eno, pa drugo oko - zdaj drugo oko - potvr|eni pe~atom podkrepljeni s pe~atom nepostojanosti, minevanja, o{trinom koplja, suli~aste ostrine u presporom v prepo~asnem razmahu. razmahu. Milena Su{nik Falle SLIKE PHOTOS NE VOLI DO NOT LOVE NE SPAQUJ DO NOT BURN NE DO@IVQAVAJ DO NOT LIVE THROUGH NE VOLI IH DO NOT LOVE THEM NE SPAQUJ IH DO NOT BURN THEM NE DO@IVQAVAJ IH DO NOT LIVE THROUGH THEM VOLI IH LOVE THEM SPAQUJ IH BURN THEM DO@IVQAVAJ IH LIVE THROUGH THEM VOLI, SPAQUJ, DO@IVQAVAJ LOVE, BURN, LIVE THROUGH DO@IVQAVAJ, SPAQUJ, VOLI LIVE THROUGH, BURN, LOVE SPAQUJ, DO@IVQAVAJ BURN, LIVE THROUGH VOLI, NE VOLI IH, VOLI IH. VILI, DO NOT LOVE THEM, LOVE THEM. I VOLI I SPAQUJ I DO@IVQAVAJ AND LOVE AND BURN AND LIVE THROUGH THEM DO@IVQAVAJ VOLI SPAQUJ IH-NE? LIVE THROUGH LOVE BURN THEM - NO? Tatjana Debelja~ki Broj 3 POETA 25
 26. 26. POETA OBO@AVAWE MAJ^INE RUKE Idealizujem te, Drhtave, ne iz sile iskustva, kao da se boje ni zbog kakvog u prirodi tvojoj da me ne povrede, osobitog znaka, dodirnu me pa uzmi~u ve} stog {to ho}u pod cicanu kecequ, da dnevna svetlost izme|u sunca i oka ne bude svuda jednaka. natopqenu hiqadama suza daqine. Postavqam aureol. Sme`urane, po meri nejasnih crta kao dve ptice promrzle, wegova veli~ina na moje krilo sletele. i pijem najsla|e kapi U wima vidim sebe, godinama od tebe do mene i neke predele davne, odstajalog vina. i vidim ih ne`ne. Uzimam ih i molim blagoslov Gradim te bi}em ve~nosti, da, sad kad blizu su, tra`im u tvojim poku{ajima nedore~eno i tajno zagrle svoje ~edo samo zbog blizine i nikad me `eqnog ne puste. da ne{to ipak ostane beskrajno. Todora [koro MOTIVI O^I MOJE DRAGE Pevam li, pita, da svojim glasom prigu{im qudske jecaje dana; pevam li, kadra la`nim talasom ^ekah te u sumrak drhtaja spirati `ive tragove rana. Ti dojezdila korakom gordosti. Pevam li, `ele}` da slatkim bolom Po`eleh o~i u samo}i o{trinu pravog `ivota bla`im, Strepih od tvoje milosti. il` kroz mrak, s mutnim oreolom ostatke davnog sjaja potra`im. Bulke ti lica ~e`wom buktale Udisah ti mr{ewe vitica. Pevam li da bih punila sobom odaje prazne sopstvenog lika, il’, podrivena nad jednim dobom, Mi tra`ismo se u `itu mirisa skovala duhom ma~ osvetnika. A prsti nam spleteni sudbinom Kolena pred grehom klecala. Milica Ili} Ga~i} Priqubismo se bez o~iubica REALNOST PO [AVOVIMA Stra{}u nam Mesec zasuzio Bludwa bez kajawa jecala. @drepci u galopu, Nedostaju im glave! Pramajka te Devica oma|ijala Putnici na stazama, Osun~ala zabludom Iskoni. Lica im prozirna stakla! Vrata se otvaraju, Do zore Svemir te kameno qubio Hladni vetrovi izlaze kroz wih! Ja lozu zapatih mu`ja~ki. Voz na {inama, Skretnice se povijaju ka nedohodima! Prepustismo se damaru srca Ptica je bela za let na suncu, Ovekove~ismo stidwu o~iju. No} je pala, a ona jo{ bdi! Dragana Xajevi} ura [efer Sremac Broj 3 POETA 26

×