Hsp bm sk_y2

1,152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp bm sk_y2

 1. 1. KEM ENT ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 2 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara v.Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii.Kata Pengantar ix.Pendahuluan & Matlamat 1Objektif KBSR 2Organisasi Kurikulum 3Penerangan HSP 4-5Pemaparan contoh 6Strategi pengajaran & pembelajaran 7-9Sistem Bahasa 10-11Pengisian kurikulum 12-14Senarai kemahiran 15-44
 3. 3. RUKUN NEGARABAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memeliharasatu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagikemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dansaksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakatprogresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :KEPERCAYAAN KEPAD A TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR AKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPAN AN D AN KESUSILAAN v
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. vii
 5. 5. Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokuman yang memperincikan mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaanSukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murid. Hasil pembelajaran diper ingkatkan kepada tiga aras, iaitumurni semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Aras 1 (aras asas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (arasmenyediakan mur id menghadapi arus globalisasi serta ekonomi cemerlang).berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Dua menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai olehDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan murid. Pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaranpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahappenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti tertinggi dalam pendidikan sekolah rendah. Huraian iniuntuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti mengikut seharusnya dapat membantu guru merancang dankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang ber kesan.merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaransecara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dandiharapkan dapat memberikan penekanan pada usur bernilai individu yang mew akili badan-badan tertentu.tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumatdan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masadepan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara kontekstual, Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangandan pembelajaran secara konstruktivisme. Di samping itu, nilai kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianmurni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandiutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih.keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalamkehidupan harian dan dunia pekerjaan. ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran Pengarahyang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Pusat Perkembangan KurikulumHasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit Kementerian Pendidikan Malaysia ix
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2PENDAHUL UANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ter maktub Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktu sekolah adalahdalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran penting sebagai sokongan untuk memantapkan ilmu danteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan perincian kepadarasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan kandungan sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah danpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dansemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan bagirakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayu setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hingga tahun enam.mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkatantarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi. Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kur ikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahir kan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani, dan jas mani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan MATLAMATberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secarabetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukdaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri , memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendahmerangkumi kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar danBertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis.Penumpuan pada kemahiran- kemahiran ini membolehkan murid OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHmenggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan RENDAHharian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup.Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbangan Pada akhir sekolah rendah murid dapat:terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yangberbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertamenekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasibernilai tambah. formal; 1
 7. 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA yang betul dalam pelbagai situasi; Pada akhir tahun dua murid dapat: iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan tentang sesuatu perkara; dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi sastera dengan menggunakan teknik membaca yang yang betul secara bertatasusila; sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis; iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu; vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, v. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai membaca, dan menulis; dengan kemas dan cantik; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan vi. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran kurang daripada 60 perkataan; menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; vii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, viii. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul; kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; viii. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; dan ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan ORGANISASI KURIKULUM x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kew arganegaraan. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: 2
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2a. Kem ahiran Bahasa b. Hasil Pembelajaran Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil menulis. Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set penguasaan bahasa baku. kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan Kem ahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. serta dapat memberikan maklum balas. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran Kem ahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran betul secara sopan. Penekanan diberikan pada dan penilaian pencapaian murid. pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. Kem ahiran Mem baca merujuk kepada keupayaan murid c. Sistem Bahasa membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan per lu diberikan pada aspek Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik tatabahasa, sistem ejaan, kosa kata, sebutan dan intonasi, bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam yang dibaca. pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Kem ahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea d. Pengisian Kurikulum melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran 3
 9. 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan Kemahiran Hasil pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 nilai murni, serta patriotisme dan kew arganegaraan Mendengar 2.0 2.1, 2.2 diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara & Bertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 membangunkan masyarakat madani. 4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.0 5.1, 5.2 Membaca 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6PENERANGAN T ENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 7.0 7.1, 7.2, 7.3 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Dua dipersembahkan dalam tiga 9.0 9.1, 9.2, 9.3lajur. Lajur pertama ialah pernyataan Hasil Pembelajaran seperti Menulis 10.0 10.1, 10.2, 10.3yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran. Lajur kedua ialah Huraian 11.0 11.1, 11.2, 11.3,11.4Hasil Pembelajaran, dan Lajur ketiga ialah Cadangan Aktiviti/Nota. Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur a. Hasil Pem belajaran merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikan maklumat , dan berbincang. Kemahiran membaca pula Hasil pembelajaran dalam lajur satu ialah pernyataan yang memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat, ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan membaca dan memahami maklumat serta membaca, hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan perlu menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalam pelbagai jenis ayat dan w acana dalam menghasilkan setiap hasil pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan penulisan. Penekanan juga diberikan pada kemahiran pembelajaran di bilik darjah, hasil pembelajaran dapat dicapai mencatat dan menyusun maklumat serta menghasilkan dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran penulisan kreatif dan bukan kreatif. Murid juga dilatih utnuk bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kur ikulum. membuat ulasan tentang penulisan yang dihasilkan oleh penulis lain. b. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling 4
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 asas atau minimum yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid per lu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/ Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik dar jah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid.Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. 5
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Pem aparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sum ber / Catatan 5.0 Mem baca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi , dan gaya pembacaan yang Aras 1 sesuai i. Menyebut perkataan yang Membunyikan perkataan yang 5.1 Membaca kuat per kataan mengandung diftong, vokal mengandung diftong, vokla dan ayat dengan sebutan berganding, dan konsonan berganding, dan konsonan dan intonasi yang betul dan bergabung. bergabung dengan betul. memahami perkara yang Contoh:pulau, saat, nganga dibaca. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat Membaca ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk majmuk yang ditunjukkan oleh berbilang subjek. guru atau rakan. Contoh: 1. Letchumi bermain anak patung.( ayat tunggal) 2. Ah Keong bercakap sambil tersenyum.( ayat majmuk) Kemahiran berbahasa Huraian Kemahiran berbahasa Cadangan aktiviti/ nota Hasil pembelajaran 6
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2STRAT EGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sumber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi Penggunaan perpustakaan, pusat sumber, dan komputer membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, Bahasa Melayu. Bahan-bahan seperti akhbar, majalah, murid dapat membina keyakinan berbahasa. Pendekatan buku rujukan,kamus, bahan daripada internet, perisian berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri kursus serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran untuk bacaan luas. masteri murid diber i peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuanb. Kepelbagaian Teknik tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh bahasa yang ber makna sama ada di dalam atau di luar bilik memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan darjah. pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a kecerdasan pelbagai, konstruktivis me dan kontekstual umpamanya, meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, teknik dan penggunaan bahan bantu dan teknologi yang kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran 7
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, berbahasa membaca. Penggabungjalinan ini guru perlu merancang dan menentukan tema bagi bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan, serta isu semasa. ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.f. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajar kan menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang harus digabungkan secara terancang dengan semua baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus aktiviti kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan lakonan atau perbahasan; membaca teks yang Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah mengandungi kosa kata ( sama ada kata umum atau dan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh istilah), dan peribahasa; sertaa melalui latihan dilaksanakan secara serapan. menggunakan kosa kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan.g. Penggabungjalinan h. Penyerapan Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan berlainan, iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa unsur-unsur ini dihuraikan seperti yang berikut: dalam bidang yang sama,iaitu intra bidang. Selain itu aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai digabungjalinkan. Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal dihuraikan seperti yang berikut: persendirian dan kemasyarakatan. i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat bertutur, membaca, dan menulis boleh digabungkan Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Misalnya kemahiran berbahasa mendengar dan Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran 8
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai Membuat keputusan tersebut secara natural. Menyelesaikan masalahiii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara Kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan untuk terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid. membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti teknologii maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar yang berikut: belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivis me dan pembelajaran Mencirikan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategor ikan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin Membuat kaitan dan perhubungan dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. Membanding dan membeza Menyusun atur Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu i. Penilaian Membezakan fakta dengan pendapat Menganalisis Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan Mengesan kecondongan pendapat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk Mengenal pasti sebab akibat mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan Meramal pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif Mensintesis pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penilaian yang Mengitlak berterusan perlu dijalankan. Melalui penilaian yang Membuat analogi berterusan ini, tindakan susulan yang perlu diambil Membuat inferens terhadap seseorang murid, sama ada dalam bentuk aktiviti Membuat kesimpulan pemulihan atau pengayaan dapat dipastikan. Menginterpretasi, mentafsir Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Menilai Menjana idea Merumus, meringkas 9
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2j. Pem ulihan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan mur id. proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggotak. Pengayaan lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan tumpuan ialah: Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau - kata asli bahasa Melayu dalam jangka masa yang ditetapkan boleh diberikan aktiviti - kata pinjaman bahasa Melayu yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. ii. Bentuk kata terdiri daripada: - bentuk kata tunggal - bentuk kata terbitanSIST EM BAHASA - bentuk kata majmuk - bentuk kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran iii. Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan - pengimbuhanperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan - penggandaandi baw ah. - pemajmukan a. Tatabahasa Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa penekanan hendaklah diberikan pada aspek dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada makna, ter masuk aspek baru dalam proses morfologi dan sintaksis. pengimbuhan. 1. Morfologi iv. Golongan kata terdiri dar ipada: Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, - kata nama bentuk kata , dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan - kata ker ja 10
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 - kata adjektif b. Sistem Ejaan - kata tugas Perkara yang diberi penekanan ialah: i.Pola keselarasan huruf vokalII. Sintaksis ii.Ejaan kata pinjaman iii.Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini ber makna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus c. Sebutan dan Intonasi tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk Sebutan dan intonasi diajar kan supaya murid dapat menyebut membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan tumpuan ialah: jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. klausa dan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat. i. Sebutan ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut dan ayat seruan. kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. diajar kan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. baku. v. Binaan ayat: - ayat dasar ii. Intonasi - tunggal Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajar kan - ayat terbitan atau majmuk mengikut pola ayat yang berikut: vi. Proses penerbitan ayat: - ayat penyata - Konsep ayat terbitan - ayat tanya - Proses pengguguran - ayat perintah - Proses penyusunan semula - ayat seruan - Proses peluasan - ayat terbalik atau songsang vii. Aspek tanda baca - ayat aktif - ayat pasif Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas. 11
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan a. Ilm u dalam pengajaran dan pembelajaran. Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan dan pengajaran. kemahiran bahasa. Ilmu juga ter masuk perkara semasad. Kosa kata yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata ini ialah lanjutan daripada peringkat b. Nilai Murni sekolah rendah. Penguasaan kosa kata tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki rendah. akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yange. Peribahasa berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan Per ibahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, kesedaran tentang nilai masyarakat Malaysia harus dipupuk sama ada secara langsung atau tidak langsung selaras pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata-kata hikmat yang dengan nilai sejagat. perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, Nilai murni ini ialah: keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. Per ibahasa hendaklah diajarkan dalam konteks. Buku-buku Baik hati Kejujuran peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. Berdikari Kerajinan Hemah tinggi Kerjasama Hor mat- menghor mati KesederhanaanPENGISIAN KURIKUL UM Kasih sayang Kesyukuran Keadilan Patriotis meElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni, Kebebasan Rasionalkew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Keberanian Semangat ber masyarakattambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi Kebersihan fizikalkemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. dan mentalPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini diberikan di baw ah. 12
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2c. Kew arganegaraan i. Kemahiran Berfikir Penyerapan unsur patriotis me dan kew arganegaraan Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui dalam pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahir kan membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan terhadap bangsa dan negara. masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. d. Peraturan Sosiobudaya ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat diajarkan kepada murid supaya mereka dapat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencer minkan menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. seperti menghantar dan menerima e- mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses e. Kem ahiran Bernilai Tam bah maklumat melalui internet. Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan Kemahiran belajar cara belajar perlu diajar kan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian pembelajaran yang berkesan. Penguasaan masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan konstruktivis me, dan pembelajaran kontekstual. pengetahuan dan cekap bertindak untuk Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah menghadapi dunia yang sering berubah, dan dinyatakan di baw ah: mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 13
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 iv. Kajian Masa Depan iv. Pembelajaran Kontekstual Kajian masa depan ialah satu pendekatan Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pengalaman harian mur id, masyarakat, dan alam pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam bermakna murid dapat membuat ramalan, persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara ber makna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan v. Kecerdasan Pelbagai kehidupan mereka. Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. vi. Pembelajaran Konstruktivis me Pembelajaran konstruktivis me dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. 14
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalampelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapanyang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Aras 1 berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, i. Berbual tentang sesuatu perkara Bercerita tentang hobi sendiri dan hobi ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dengan menggunakan bahasa yang rakan. dan nada yang sesuai. sesuai. Berbual tentang perkara-perkara yang dilakukan pada masa lapang. Contoh : melukis, mengemas rumah, menonton televisyen ii. Melafazkan ucapan secara Melakonkan situasi membantu rakan. bertatasusila dalam perbualan. Contoh ucapan: Maafkan saya, boleh saya bantu aw ak? Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan Melakukan situasi bertemu dengan kata ganti diri yang sesuai mengikut pelaw at di sekolah. situasi dalam perbualan. Contoh kata panggilan : encik, tuan, 15
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyatakan perasaan dan teguran Menegur rakan yang suka secara berterus terang dengan mengganggu orang lain secara sopan dalam perbualan. bersopan. Contoh : i. Saya tidak suka diganggu (perasaan) ii. Tolong jangan ganggu dia (teguran) Memuji secara berterus-terang. Contoh : Wah, cantiknya baju aw ak!16
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang Aras 1 sesuatu perkara secara Menjalankan aktiviti secara bertatasusila. i. Mengemukakan pelbagai soalan berpasangan. untuk mendapatkan respons. Contoh : Menyoal pasangan berkaitan aktiviti hujung minggu ii. Memberikan jaw apan yang sesuai Menjaw ab soalan yang dikemukakan dengan soalan yang dikemukakan. dengan tepat. Aras 2 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan Memilih kata tanya yang sesuai untuk bercapah dengan menggunakan kata menyoal. tanya. MASB2D ( Mengapa, Apa, Siapa, Bila, Bagaimana, Di mana) ii. Menjaw ab soalan secara Menyoal rakan ber kaitan gambar yang bertatasusila dengan menggunakan ditunjukkan. ungkapan yang sesuai. Contoh gambar : Hari Perayaan (Hari Raya Aidil Fitri, Tahun Baru Cina) Memberikan jaw apan bagi soalan yang dikemukakan secara bertatasusila. 17
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Bersoal jaw ab tentang perkara yang Menyenaraikan perkara-perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. menarik ber kaitan sesuatu topik. Contoh : Sukan sekolah orang ramai, pertandingan, hadiah Bersoal jaw ab tentang topik yang dikemukakan. Contoh : Sukan sekolah meriah, gembira18
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.3 Memberikan dan memahami Aras 1 arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar dan memahami arahan Melaksanakan arahan berdasarkan kad atau pesanan dengan teliti. arahan yang dipilih. Contoh : kemaskan bilik darjah ii. Menyatakan arahan atau pesanan Ayat arahan : Tolong kemaskan bilik dengan sebutan yang betul dan jelas. darjah sekarang Aras 2 i. Mengecam perkataan berbentuk Menyenaraikan perkataan berbentuk arahan serta pesanan. arahan atau pesanan. Contoh : beritahu, sampaikan, diminta, ii. Menerima dan melaksanakan arahan sila serta pesanan dengan betul. Melakonkan situasi menyampaikan pesanan. Pesanan guru : baw a gambar pemimpin Ayat pesanan : Cikgu Azlin minta kita membaw a gambar pemimpin. Aras 3 i. Memaklumkan arahan serta pesanan Membaca nota pesanan yang diterima. yang diterima secara jelas, tepat dan tersusun. Menyampaikan pesanan. ii. Melakukan arahan serta pesanan Contoh nota pesanan : baw a pakaian dengan betul. sukan esok. Ayat pesanan : Cikgu meminta kita membaw a pakaian sukan, esok. 19
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.4 Menyatakan per mintaan secara Aras 1 berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi i. Mengemukakan permintaan untuk Menjalankan main peranan situasi dan unsur paralinguistik yang mendapatkan kebenaran secara sekolah. sesuai untuk menguatkan sopan. Contoh : Meminta kebenaran daripada permintaan. guru. Contoh ayat : Cikgu, izinkan saya berjumpa kakak di Tahun 6 Cerdik. Aras 2 i. Meminta keizinan untuk memenuhi Menggunakan ayat yang sesuai untuk keperluan dengan bersopan. mendapatkan keizinan. Contoh keperluan : Dapatkan air untuk makan ubat. Contoh ayat : Cikgu, bolehkah saya ke kantin untuk makan ubat. Aras 3 i. Memohon kebenaran untuk Melakukan aksi meminta kebenaran melakukan sesuatu tugasan dengan daripada guru untuk melakukan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuatu tugas. jelas. Contoh : Pn. Aniza, bolehkah saya hantar jadual kedatangan ini ke pejabat?20
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 1 kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. i. Berbual tentang sesuatu perkara Murid bercerita tentang aktiviti yang dengan menggunakan ayat yang dilakukan pada hujung minggu. (aktiviti betul. kumpulan) Contoh : berkelah Kata atau frasa: - seronok - ramai - meriah - air pasang - buat khemah - penat Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar Murid mendengar dan menonton cerita. dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita yang didengar atau ditonton dengan bahasa yang betul dan gaya yang menarik. 21
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara Memilih cerita yang sesuai untuk berdasarkan sesuatu situasi dengan disampaikan. menggunakan bahasa yang betul. Bercerita tentang cerita yang dipilih. ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.22
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu Mengenal pasti maklumat berkaitan perkara dengan menggunakan gambar. perkataan dan frasa yang jelas. Contoh : gambar perkelahan Menyatakan maklumat yang diperoleh daripada gambar. Aras 2 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan Murid membaca petikan yang menggunakan ayat yang betul. diberikan. Berbincang secara berpasangan untuk mengenal pasti maklumat. Membina ayat yang betul berpandukan maklumat. Aras 3 i. Menyatakan kesimpulan aw al tentang Murid membaca perenggan pertama sesuatu perkara dengan sesuatu cerita. menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat. Murid berbincang secara berkumpulan untuk mendapatkan kesudahan cerita. Mengemukakan kesimpulan cerita yang diperoleh. 23
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3.0 Menyam paikan m aklum at kepada pihak lain dengan pengucapan yang m udah, betul, menarik, dan berkesan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1 sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, i. Mengenal pasti frasa dan ayat yang Membuat sumbang saran berdasarkan ayat yang tepat, dan laras bahasa sesuai untuk menyampaikan gambar supaya murid dapat yang sesuai. maklumat. melahir kan kata dan frasa Contoh gambar : perhimpunan pagi ii. Memaklumkan sesuatu maklumat Contoh frasa : mengikut keutamaan berdasarkan ucapan guru besar situasi. menaikkan bendera Aras 2 i. Menyenaraikan isi berdasarkan Murid mendengar rakaman perbualan. perkara yang didengar atau diperdengarkan. Menyatakan maklumat berdasarkan rakaman perbualan yang didengar.24
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menghuraikan maklumat yang Menyusun maklumat tentang sesuatu disampaikan dengan menggunakan perkara yang dibaca atau ditonton. bahasa yang sesuai. Menggunakan teknik MASB2D untuk menghuraikan maklumat yang disampaikan. Di manakah Apakah Kebersihan Gigi Bilakah Siapakah Bagaimanakah Mengapakah 25
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, Aras 1 dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, i. Melahir kan perasaan berdasarkan Berbincang secara berpasangan dan tersusun. topik yang ditentukan. tentang topik yang diberikan. Contoh: rancangan kartun yang digemari. Aras 2 i. Mendengar pendapat dengan teliti Berbincang dalam kumpulan kecil untuk memahami tajuk perbualan. tentang topik yang diberikan. Contoh : keburukan makanan rapu ii. Memberikan pendapat tentang tajuk tw isties, tora yang dibincangkan secara bertatasusila. Aras 3 i. Menyampaikan pendapat dengan Menjalankan aktiviti sumbang saran kata, frasa serta ayat yang jelas dan untuk menyatakan pendapat tetang tepat. sesuatu topik. Contoh: per mainan komputer26
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota4.2 Mengemukakan komen yang Aras 1 sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang i. Memerihalkan sesuatu perkara Murid dibaw a ke kantin untuk disampaikan oleh pihak lain. berdasarkan pemerhatian dan memerhati suasana pada w aktu rehat. maklumat yang diterima. Menyatakan suasana yang dilihat. Contoh : berebut ketika membeli makan sambil berdiri Aras 2 i. Memberikan komen dengan Murid menonton atau melihat gambar menghubungkaitkan pengalaman tentang situasi sesuatu tempat. sedia ada. Contoh : pasar raya Memberikan pandangan berdasarkan bahan yang dipertontonkan. Contoh: berbaris ketika membayar tempat membeli yang selesa terdapat banyak barangan 27
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang Memberikan pandangan dan cadangan membina tentang sesuatu perkara berkaitan maklumat yang diterima. yang dilihat atau dar ipada maklumat yang diterima. Menyatakan sebab yang akibat. Contoh : - bermain layang-layang berhampiran landasan kereta api. memakai jaket keselamatan ketika menaiki bot. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengisi borang yang disediakan28
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknikbacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 5.0 Mem baca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat per kataan dan Aras 1 ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan i. Menyebut perkataan yang Membunyikan perkataan yang memahami perkara yang mengandung digraf, diftong, vokal mengandung digraf, diftong, vokal dibaca. berganding dan konsonan bergabung berganding dan konsonan bergabung dengan betul. dengan betul. Contoh : sungai, taat, nyanyi ii. Membaca ayat dalam teks yang Membaca ayat tunggal dan ayat mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk yang ditunjukkan oleh guru majmuk berbilang subjek. atau rakan. Contoh: 1. Siti bermain anak patung (ayat tunggal) 2. Ali bercakap sambil tersenyum (ayat majmuk) iii. Memahami perkataan, frasa dan Menyatakan maksud perkataan, frasa ayat. dan ayat. Merujuk kepada kamus untuk mencari maksud perkataan. 29
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan Mendengar contoh bacaan guru atau memberikan penekanan pada melalui pita rakaman. intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca ayat dengan intonasi yang betul. Contoh: 1. Saya hendak ke sekolah. 2. Adik kamu sakitkah? 3. Aduh, pedihnya mata saya! Aras 3 i. Membaca petikan dengan sebutan Membaca petikan yang mempunyai dan intonasi yang betul dan menarik. pelbagai jenis ayat. Murid berbincang secara berpasangan untuk mengecam ayat penyata dan ayat tanya dalam teks yang dibaca. Membaca ayat-ayat mengikut klasifikasi jenis.30
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota5.2 Membaca kuat teks prosa dan Aras 1 puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar i. Membaca teks bukan sastera dan Guru menunjuk cara membaca dengan serta memahami perkara yang teks sastera dengan sebutan dan betul. dibaca. intonasi yang betul dan lancar. Contoh : 1. Cara duduk atau berdiri 2. Jarak mata dan bahan 3. Sebutan dan intonasi Murid membaca teks yang diberikan secara beramai-ramai dan individu. ii. Menjaw ab soalan pemahaman Berbincang dan menjaw ab soalan berdasarkan teks yang dibaca. pemahaman. Aras 2 i. Membaca teks bukan sastera dan Murid menonton tayangan video bukan sastera dengan sebutan, dan tentang cara membaca teks atau puisi. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. Murid membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang Murid berbincang secara berkumpulan dibaca. untuk mencari isi-isi penting daripada teks yang dibaca. 31
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca teks bukan sastera dan Membaca petikan yang diberikan atau teks sastera dengan sebutan dan dipilih sendir i. intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberikan penjelasan tentang Murid menjelaskan isi kandungan bahan sastera dan bukan sastera bahan yang dibaca yang dibaca. Contoh: - isi cerita - watak - perkara menarik/tidak menarik32
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.0 Mem baca dan mem aham i m aklum at yang terdapat dalam pelbagai jenis teks 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1 sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang i. Merujuk kepada kamus untuk Murid membaca teks yang diedarkan. sedang dikaji ter masuk meneliti ejaan yang betul. maklumat daripada internet. Murid memilih perkataan yang salah ejaan secara berkumpulan. Murid merujuk kepada kamus untuk mendapatkan ejaan yang betul. Murid mengemukan hasil perbincangan kepada kelas. Aras 2 i. Merujuk kepada kamus untuk Membaca dan memahami teks yang mencari makna per kataan yang betul diberikan. dan tepat. Mencari makna yang sesuai mengikut konteks bagi sesuatu perkataan yang diberikan. 33
 39. 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk Mencari maklumat berdasarkan mencari maklumat berkaitan tajuk sesuatu topik daripada pelbagai yang dibincangkan. sumber seperti majalah, surat khabar, internet. Contoh : per mainan congkak - bilangan pemain -bahan yang gunakan34
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota7.0 Mem baca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang Guru memperkenalkan beberapa diberikan. contoh frasa yang sesuai. Contoh: ii. Menyatakan maksud perkataan dan 1. Gunakanlah saya frasa dalam ayat yang diberikan. 2. Jangan bising 3. Dilarang merokok Berbincang dengan rakan untuk mencari maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Aras 2 i. Membaca ayat yang diberikan. Murid membaca beberapa ayat yang diberikan oleh guru. ii. Menjelaskan maksud ayat yang Contoh : diberikan. Sila beratur untuk membeli makanan. Jimatkan air. Murid berbincang untuk memberi penjelasan. 35
 41. 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 2 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca ayat dalam perenggan. Membaca petikan yang diberikan. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam Menjaw ab soalan bercapah perenggan. berdasarkan petikan untuk menghuraikan maksud yang tersurat dan tersirat.36
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 2Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisankreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaanyang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahanilmu dan imaginatif. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan w acana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis Aras 1 perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal Menyalin perkataan dan ayat yang dengan cara yang betul dan tulisan dibaca daripada rajah tukar ganti. yang cantik. Aras 2 i. Melengkapkan ayat dengan Membaca ayat untuk memahami perkataan yang sesuai. maksud ayat. ii. Menyusun perkataan untuk Mengisi tempat kosong dengan membina ayat tunggal dan ayat perkataan yang sesuai bagi majmuk. melengkapkan ayat. Berbincang secara berpasangan untuk memilih dan menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang gramatis. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang dibina dengan tulisan yang cantik. 37

×