คุณธรรม “สภาพคุณงามความดี”
จริยธรรม “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ”
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
จรรยาบรรณ “ความประ...
คุณธรรม (Moral)
คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจที่ทาให้บุคคลประพฤติดี
ผู้มีคุณธรรม เป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดี ด้วยความ...
ความหมายของจริยธรรม ( Ethics)
จริย หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยาที่ควรประพฤติ
ธรรม หมายถึง คุณความดี หลักคาสอนของศาสนา ห...
จริงไหม.....
http://www.thairath.co.th/content/364162
เมื่อมีการสารวจถึงพฤติกรรมด้านบวกของข้าราชการพล
เรือน ตามที่ประชาชนประจักษ์หรือได...
สาเหตุ....
1. สาเหตุภายใน ได้แก่ ลักษณะทางจิตใจ เช่น การเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอไม่เห็น
แก่ตัว แต่เห็นแก่ส่วนรวม หรือการเป็นผ...
คนไทยที่ไม่ปรารถนา
นิสัย ค่านิยม และความประพฤติที่ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้
• ไม่ชอบปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท (Rule)
• ไม่เคา...
คนไทยที่ปรารถนา
คือคนไทยที่มีค่านิยม และความประพฤติ ดังนี้
• ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
• เคารพสิทธิของผู้อื่น และรักษาสิทธ...
1) สัจจะพูดความจริง (Truth)
2) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
3) ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty)
4) ความอดกลั้น (Patienc...
คนไทยควรเพิ่มอีก 5
8 ความกตัญญูกตเวที (Gratitude)
9 ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness)
10 ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect for ...
ลักษณะคุณธรรม 19 ข้อสาหรับข้าราชการ
๑. ความมีเหตุผล (rationality)
๒. ความซื่อสัตย์สุจริต (honesty)
๓. ความอุตสาหะ หรือการม...
๑๑. ความมีสติสัมปชัญญะ (awareness)
๑๒. ความมีระเบียบวินัย (discipline)
๑๓. ความยุติธรรม (fairness)
๑๔. ความอดทนอดกลั้น (en...
จริยธรรม – ผู้ต้องขัง - ผู้ฆ่าตัวตาย
15
ผู้มีจริยธรรม
รักคนอื่น+รักตัวเอง
รักคนอื่น+ไม่รักตัวเอง
ผู้ฆ่าตัวตาย
ไม่รักคนอื่น...
องค์กร 3 วัย...วัฒนธรรมที่นาไปสู่การมี
คุณธรรมจริยธรรมหรือไม่
1. องค์กร 1.0 งกๆเค็มๆ เอาตัวรอด เห็นแก่ตัว red
ocean
2. องค...
“ความรับผิดชอบทางจริยธรรม
เป็นความจาเป็น
ในการพัฒนาประเทศ”
หัวข้อเสวนา ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา องค์ประกอบความสุขในทัศนะ CEO ตะวันออก...
1. มีชีวิตที่ภูมิใจในคุณค่าตนเอง
2. มีความสงบในใจที่เกิดจาก
2.1 ไม่เป็นหนี้...
ความเคยชิน ทาให้เราไปต่อไม่ได้
นิทานเรื่อง ลูกช้างกับ
เชือกผูกขา
The elephant limit story
Another story to help us reflect on the
limits we sometimes impose on ourselves
In Thailand they tied a baby elephant
to a post with a short rope.
The elephant was tied to that post
for a year or so. There came …
At the end of the year they cut the rope.
The elephant never wandered
further from the post than the
length of the rope.
He had decided he could never move
further than that, and never did, even
though the reality was totally different.
He cou...
รอยเท้า......... รอยใจ
ย้าคิด...............ย้าทา
วิถีอริยะ..........วิถีมาร
กับดัก....คือ
ความคิด
&
ความจา
WORKLOAD
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
สร้างเงื่อนไขของวิถีผู้ให้
ที่ต้องมีการตอบแทนอย่างคุ้มค่า
Superior physicians:
heals the ills of a nation
Ordinary physicians:
heals the broken of the person
An inferior physicians...
Devil physician heal personnel interest
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ทาจิตใจให้ดีงาม
ปฏิบัติการติดกระดุมเม็ดแรก
หลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิต
นั่นเอง ....ซึ่งถ้านอกไป
จากนั้นแล้วก็ไม่มี
หลักธรรมใดๆ จิตนั่น
แหละคือหลักธรรม
จิตที่พัฒนาจะเห็นความจริง
แววตา รอยยิ้ม
โรคเรื้อรัง:ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
สร้างสติ..... หนึ่ง...สอง....สาม
สติรู้ทันการกระทา....
ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น
สติรู้ทันอารมณ์...
สติรู้ทันอัตตา....
รู้...
วันนี้หลายคนๆ"ตื่นตัว" แต่ไม่ "ปรับตัว" และ
"ตระหนก" แต่ไม่ "ตระหนัก"
คิดใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเอง 8 ประการ
1. พึ่งตนเอง
2. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
3. ใช้ชีวิตบนสิ่งที่ควบคุมได้ ไม่เสียเวลา...
โกมล คีมทอง ครูของแผ่นดิน
เพียงหวังจะเฟื่ องฟุ้ ง
หรือจึงมุ่งมาศึกษา
เพียงเพื่อรับปริญญา
เอาตัวรอดเท่านั้นฤา
แท้ควรสหายคิด
และตั้งจิตร่วมยึดถือ
รับใ...
"มอง ย้อนกลับไป 22 ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกว่า
ตัวเรามีประโยชน์กับคนอื่นได้ทาให้คนอื่นมี
ความสุขแค่นี้ชีวิต เราก็ไม่ไร้สาระแล...
สิ่งที่มนุษย์ลึกซึ้งกว่าสุนัข
ที่ใดมีความเห็นแก่ตัว
ที่นั่นย่อมไม่มี
มนุษยธรรม
ต้นไม้เป็นครู
ที่ไหนมีแสงสว่าง
ต้นไม้จะเอนเอียง
ไปทางทิศนั้น
เรียนชีวิต กับ ดนตรี
การอยู่ทุกวันทุกเวลา
จาเป็นต้องมีความประณีตใน
ชีวิตตนเอง และเอาใจเขาใส่ใจ
เราเสมอ อย่าขาดสติ
เมื่อใดท...
ต้นไม้สูงใหญ่ ถือกาเนิดจากหน่ออ่อน
หอสูงเก้าชั้น เกิดจากดินหนึ่งกอง
การเดินทางพันลี้ เริ่มที่ก้าวแรก....
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่

583 views

Published on

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

Published in: Spiritual
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จริยธรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเชียงใหม่

 1. 1. คุณธรรม “สภาพคุณงามความดี” จริยธรรม “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ” (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) จรรยาบรรณ “ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ กาหนด ขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสียง แลเกียรติคุณของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น จรรยาบรรณแพทย์ หมายถึง ความประพฤติที่แพทย์ยึดถือปฏิบัติ เป็นต้น” (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530) ความหมายของคาว่า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 2. 2. คุณธรรม (Moral) คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจที่ทาให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรม เป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดี ด้วยความรู้สึกในทางดี งาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลส ซึ่งเป็นความไม่ดีในจิตใจ ผู้มีคุณธรรม เป็นผู้ที่ไม่มากด้วยกิเลส ซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี 4
 3. 3. ความหมายของจริยธรรม ( Ethics) จริย หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยาที่ควรประพฤติ ธรรม หมายถึง คุณความดี หลักคาสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกันเป็น จริยธรรม มีความหมายว่า หลักแห่งความประพฤติ หรือ แนวทางของการประพฤติ 5
 4. 4. จริงไหม.....
 5. 5. http://www.thairath.co.th/content/364162 เมื่อมีการสารวจถึงพฤติกรรมด้านบวกของข้าราชการพล เรือน ตามที่ประชาชนประจักษ์หรือได้ประสบพบเห็นด้วย ตนเอง กรณีที่ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ ได้รับการ ประเมินคะแนนไว้ดีที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รวดเร็ว ในทางกลับกัน ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ ประสบกับตนเองต่อพฤติกรรมด้านลบของข้า ราชการพล เรือน พบว่า ความไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ หรือการ แสวงหา ผลประโยชน์ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ เช่น เรียกหรือรับ เงินใต้โต๊ะ ยังคงเป็นพฤติกรรมโฉดแถวหน้า ที่สามารถ พบเห็นได้อย่างดาษดื่น โพลข้าราชการไทย จริยธรรม ปวกเปียก โดย 19 ส.ค. 2556 สมภพ อมาตยกุล กรรมการ ก.พ
 6. 6. สาเหตุ.... 1. สาเหตุภายใน ได้แก่ ลักษณะทางจิตใจ เช่น การเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอไม่เห็น แก่ตัว แต่เห็นแก่ส่วนรวม หรือการเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่า การทาความดี จะนาไปสู่ผลดี และการทาความชั่ว จะต้องถูกลงโทษ 2. สาเหตุภายนอก หลายทฤษฎีทางจิตวิทยา เชื่อตรงกันว่าการที่บุคคลใดจะ เลือกทาความดี หรือละเว้นการกระทาที่ไม่พึงปรารถนา ได้มากน้อยเพียงใด หรือไม่นั้น ตัวแปรสาคัญ ขึ้นอยู่กับ คนรอบข้าง เพื่อน กฎระเบียบทางสังคม วัฒนธรรมองค์กร และ สถานการณ์ที่กาลังประสบอยู่ในขณะนั้น http://www.thairath.co.th/content/364162
 7. 7. คนไทยที่ไม่ปรารถนา นิสัย ค่านิยม และความประพฤติที่ก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้ • ไม่ชอบปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท (Rule) • ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น และไม่รักษาสิทธิของตนเอง (Rights) • ขาดความรับผิดชอบ (Responsibility) • บกพร่องในเรื่องคุณธรรม (Moral) • บกพร่องในเรื่องจริยธรรม (Ethics) • ปัญหาอื่นๆ ทาให้เอกลักษณ์อันดีงามของไทยเสื่อมทราม
 8. 8. คนไทยที่ปรารถนา คือคนไทยที่มีค่านิยม และความประพฤติ ดังนี้ • ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท • เคารพสิทธิของผู้อื่น และรักษาสิทธิของตนเอง • มีความรับผิดชอบ • มีคุณธรรม 7 ประการ ในเงื่อนไขคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การตระหนักในคุณธรรม - มีความซื่อสัตย์สุจริต - มีความอดทน - มีความเพียร - มีการใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต - ความไม่โลภ - ความไม่ตระหนี่ • มีจริยธรรม • ดารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 9. 9. 1) สัจจะพูดความจริง (Truth) 2) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 3) ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty) 4) ความอดกลั้น (Patience) 5) ความเป็นธรรม (Fair Play) 6) ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others) 7) เมตตาธรรม (Kindness) คติธรรม 7 ประการของชาวอังกฤษ ก่อให้เกิด Integrity คือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
 10. 10. คนไทยควรเพิ่มอีก 5 8 ความกตัญญูกตเวที (Gratitude) 9 ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness) 10 ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect for Elders) 11 รักษาคาพูด (Promise) 12 จิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (Public Conscience)
 11. 11. ลักษณะคุณธรรม 19 ข้อสาหรับข้าราชการ ๑. ความมีเหตุผล (rationality) ๒. ความซื่อสัตย์สุจริต (honesty) ๓. ความอุตสาหะ หรือการมีความตั้งใจอันแน่วแน่ (resolution) ๔. ความเมตตากรุณา (compassion) ๕. ความเสียสละ (devotion) ๖. ความสามัคคี (cooperation) ๗. ความรับผิดชอบ (responsibility) ๘. ความกตัญญูกตเวที (gratitude) ๙. ความประหยัด (moderation) ๑๐. ความรู้จักพอ (satisfaction) 13 แนวคิดของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และพระราชวรมุนี
 12. 12. ๑๑. ความมีสติสัมปชัญญะ (awareness) ๑๒. ความมีระเบียบวินัย (discipline) ๑๓. ความยุติธรรม (fairness) ๑๔. ความอดทนอดกลั้น (endurance) ๑๕. ความเคารพนับถือผู้อื่น (consideration) ๑๖. ความไม่เห็นแก่ตัว (selflessness) ๑๗. ความถ่อมตัว (modesty) ๑๘. ความกล้าทางคุณธรรม (courage) ๑๙. ความเคารพตนเอง (self-respect) แนวคิดของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และพระราชวรมุนี
 13. 13. จริยธรรม – ผู้ต้องขัง - ผู้ฆ่าตัวตาย 15 ผู้มีจริยธรรม รักคนอื่น+รักตัวเอง รักคนอื่น+ไม่รักตัวเอง ผู้ฆ่าตัวตาย ไม่รักคนอื่น+ไม่รักตัวเอง ผู้ต้องขัง ไม่รักคนอื่น+รักตัวเอง รักตนเอง รักคนอื่น
 14. 14. องค์กร 3 วัย...วัฒนธรรมที่นาไปสู่การมี คุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ 1. องค์กร 1.0 งกๆเค็มๆ เอาตัวรอด เห็นแก่ตัว red ocean 2. องค์กร 2.0 งานได้ผล คนเป็นสุข อยู่รอดอยู่ร่วม blue ocean 3. องค์กร 3.0 ถามตนเองเกิดมาเพื่ออะไร มี อุดมการณ์อยู่รอดอย่างมีความหมาย เน้น human spirit
 15. 15. “ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เป็นความจาเป็น ในการพัฒนาประเทศ” หัวข้อเสวนา ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. 16. ที่มา องค์ประกอบความสุขในทัศนะ CEO ตะวันออก... 1. มีชีวิตที่ภูมิใจในคุณค่าตนเอง 2. มีความสงบในใจที่เกิดจาก 2.1 ไม่เป็นหนี้ ทั้งวัตถุและบุญคุณที่ทาให้กระสับกระส่วย ไม่เป็นสุข 2.2 ไม่ขัดแย้งกับคน จนกลายเป็นศัตรูคู่แค้น 2.3 ไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหา 2.4 ไม่ดูถูกน้าใจของผุ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 2.5 ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข จนถอนตัวไม่ขึ้น 3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนทุกกลุ่ม ทั้งในงานและส่วนตัว
 17. 17. ความเคยชิน ทาให้เราไปต่อไม่ได้ นิทานเรื่อง ลูกช้างกับ เชือกผูกขา
 18. 18. The elephant limit story Another story to help us reflect on the limits we sometimes impose on ourselves
 19. 19. In Thailand they tied a baby elephant to a post with a short rope.
 20. 20. The elephant was tied to that post for a year or so. There came …
 21. 21. At the end of the year they cut the rope.
 22. 22. The elephant never wandered further from the post than the length of the rope.
 23. 23. He had decided he could never move further than that, and never did, even though the reality was totally different. He could have walked off as far as he wanted…
 24. 24. รอยเท้า......... รอยใจ ย้าคิด...............ย้าทา วิถีอริยะ..........วิถีมาร
 25. 25. กับดัก....คือ ความคิด & ความจา
 26. 26. WORKLOAD เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
 27. 27. สร้างเงื่อนไขของวิถีผู้ให้ ที่ต้องมีการตอบแทนอย่างคุ้มค่า
 28. 28. Superior physicians: heals the ills of a nation Ordinary physicians: heals the broken of the person An inferior physicians: heals diseases
 29. 29. Devil physician heal personnel interest
 30. 30. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 31. 31. ทาจิตใจให้ดีงาม ปฏิบัติการติดกระดุมเม็ดแรก
 32. 32. หลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิต นั่นเอง ....ซึ่งถ้านอกไป จากนั้นแล้วก็ไม่มี หลักธรรมใดๆ จิตนั่น แหละคือหลักธรรม
 33. 33. จิตที่พัฒนาจะเห็นความจริง
 34. 34. แววตา รอยยิ้ม
 35. 35. โรคเรื้อรัง:ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 36. 36. สร้างสติ..... หนึ่ง...สอง....สาม สติรู้ทันการกระทา.... ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น สติรู้ทันอารมณ์... สติรู้ทันอัตตา.... รู้ตัวว่ากาลังคิอะไร พูดอะไรและทาอะไร ที่มา CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น รู้จักทันทางอารมณ์ละเด้งเชือกหนีดุจนักมวย
 37. 37. วันนี้หลายคนๆ"ตื่นตัว" แต่ไม่ "ปรับตัว" และ "ตระหนก" แต่ไม่ "ตระหนัก"
 38. 38. คิดใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเอง 8 ประการ 1. พึ่งตนเอง 2. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 3. ใช้ชีวิตบนสิ่งที่ควบคุมได้ ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้.... ทามากกว่าพูด 4. มีทัศนคติว่า ทุกสิ่งสาเร็จได้ถ้าลงมือทา และทาทันที 5. คิดถึงตนเองให้น้อยลง สักหน่อย 6. ชีวิตคือการขับรถ ต้องมองกระจกหน้ามากกว่ามองกระจกหลัง 7. หน้าที่การเป็นมนุษย์คือการเป็นคนดี เพื่อทาดี 8. ชาติ คือ ความยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เป็นห่วงชาติมากพอๆกับ ที่เป็นห่วงตนเอง ที่มา โลกใหม่มีจริง ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
 39. 39. โกมล คีมทอง ครูของแผ่นดิน
 40. 40. เพียงหวังจะเฟื่ องฟุ้ ง หรือจึงมุ่งมาศึกษา เพียงเพื่อรับปริญญา เอาตัวรอดเท่านั้นฤา แท้ควรสหายคิด และตั้งจิตร่วมยึดถือ รับใช้ประชาคือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน
 41. 41. "มอง ย้อนกลับไป 22 ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกว่า ตัวเรามีประโยชน์กับคนอื่นได้ทาให้คนอื่นมี ความสุขแค่นี้ชีวิต เราก็ไม่ไร้สาระแล้ว ถ้า คิดแบบนี้ ก็จะทาให้เราทางานอยู่ในพื้นที่ ได้นานขึ้น และยิ่งมีปัญหาให้เราแก้ทุกวัน เราก็มีความสุข คนอื่นๆก็มีความสุข แค่นี้ เราก็พอใจ“ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
 42. 42. สิ่งที่มนุษย์ลึกซึ้งกว่าสุนัข ที่ใดมีความเห็นแก่ตัว ที่นั่นย่อมไม่มี มนุษยธรรม
 43. 43. ต้นไม้เป็นครู ที่ไหนมีแสงสว่าง ต้นไม้จะเอนเอียง ไปทางทิศนั้น
 44. 44. เรียนชีวิต กับ ดนตรี การอยู่ทุกวันทุกเวลา จาเป็นต้องมีความประณีตใน ชีวิตตนเอง และเอาใจเขาใส่ใจ เราเสมอ อย่าขาดสติ เมื่อใดที่ขาดสติ ก็เสมือนนัก ดนตรีที่ลืมตนเองว่า กาลัง บรรเลงเพลงอะไรอยู่
 45. 45. ต้นไม้สูงใหญ่ ถือกาเนิดจากหน่ออ่อน หอสูงเก้าชั้น เกิดจากดินหนึ่งกอง การเดินทางพันลี้ เริ่มที่ก้าวแรก....

×