Your SlideShare is downloading. ×
Canada tax regim review 2010
Canada tax regim review 2010
Canada tax regim review 2010
Canada tax regim review 2010
Canada tax regim review 2010
Canada tax regim review 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Canada tax regim review 2010

242

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg ‫بررسی اجمالی وظام مالياتی كاوادا‬hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxDayarayan Management & Consulting Services (LTD)incorporated under number BC0823122 Business Corporations Act on 2008.112 West .12th.StreetNorth Vancouver,BCV7M 1N3Canadaiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf001-6044684222ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
  • 2. ‫بررسی اجمالی وظام مالياتی كاوادا‬ ‫غالمحسيه دواوی‬ ‫عضو اوجمه حسابذاران خبره ويویورک (‪)NYSSCPA‬‬ ‫وبًبزا زاضاي يه سيستن پيططفتِ ذَزاظْبضي )‪ (Self Assessment‬زض جْبى هيببضس. ّوِ اضربظ‬ ‫حميمي ٍ حمَلي (ضطوتْب ٍ بٌگبّْبي التػبزي) زض وبًبزا هطوَل هبليبت هيببضٌس هگط آًىِ بِ هَجب‬ ‫لبًَى هبليبتْبي وبًبزا بتَاًٌس اظ بطذي يب ّوِ هؼبفيتّبي هبليبتي استفبزُ وٌٌس.‬ ‫زض ايبالت هتحسُ اهطيىب ٍ وبًبزا ّوِ ضْطًٍساى (حميمي يب حمَلي) زٍ ًَع هبليبت بط زضآهس هيپطزاظًس. يه‬ ‫ًَع هبليبت بِ زٍلت هطوعي )‪ ٍ (Federal‬يه ًَع هبليبت بِ زٍلتّبي هحلي (ايبلتي- استبًي) وِ‬ ‫‪ً Provincial‬بهيسُ هيضَز. هسئَليت هبليبت ستبًي زض وبًبزا بط ػْسُ سبظهبى هبليبتي وبًبزا‬ ‫)‪ (Canada Revenue Agency‬لطاض زاضز. سيستن ذَزاظْبضي بسيي ططيك است وِ اضربظ يب‬ ‫)‪ (CRA‬بِ‬ ‫هطوَليي هبليبت ذَز ضأسبً هبليبت ذَز ضا بطآٍضز ٍ اػالم هيوٌٌس ٍ سبظهبى هبليبتي وبًبزا‬ ‫غَضت ًوًَِاي هَزيبى هبليبتي ضا هَضز بطضسي لطاض هيزّس وِ چٌبًچِ الظم ببضس اظ بؼضي اظ آًبى هيذَاّس‬ ‫وِ هساضن ٍ اسٌبز هبليبتي ضا بِ هأهَضاى هبليبتي اضائِ زٌّس.‬ ‫هْلت اضائِ اسٌبز ٍ پطزاذت هبليبت ّط سبل بطاي اضربظ حميمي ٍ يب ّوسطاى آًْب تب سيام آٍضيل يب‬ ‫پبًعزّن جَالي سبل بؼس هيببضس. پطزاذت هبليبت بؼس اظ سيام آٍضيل هطوَل جطيوِ (سَز) هيگطزز.‬ ‫اوواع ماليات در كاوادا‬ ‫اضربظ (حميمي يب حمَلي) زض وبًبزا زٍ گًَِ هبليبت پطزاذت وٌٌس:‬ ‫هبليبت ايبلتي )‪(Provincial‬‬ ‫هبليبت هطوعي )‪(Federal‬‬ ‫بٌس (2) لبًَى هبليبت وبًبزا اظْبض هيزاضز زضآهسّبي هبليبت ػببضتست اظ زضآهسّبي يه هبليبت زٌّسُ پس اظ‬ ‫وسط ّعيٌِّبي هطبَطِ.‬ ‫جسٍل هبليبت بط زضآهس سٌَات 4002-0102‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬‫لسوت اٍل زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫079,04$ 627,04$ 588,73$ 871,73$ 873,63$ 595,53$ 000,53$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.51 %00.51 %00.51 %00.51 %52.51 %00.51 %00.61‬ ‫لسوت زٍم زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫179,04$ 627,04$ 488,73$ 971,73$ 873,63$ 595,53$ 000,53$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22‬‫لسوت سَم زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫970,54$ 218,44$ 514,74$ 035,64$ 925,54$ 945,44$ 408,34$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62‬ ‫بيص اظ زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫220,721$ 462,621$ 481,321$ 788,021$ 582,811$ 37,511$ 408,311$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92‬
  • 3. ‫ماليات بر درآمذ اشخاص حقيقی‬ ‫زض سبل 0102 هبليبت بط زضآهس اضربظ حميمي بِ ضطح جسٍل فَق بَزُ ٍ چٌبًچِ زضآهس سبالًِ ضْطًٍس‬ ‫وبًبزائي زض سبل 0102 تب هبلغ 283/01 زالض وبًبزا ببضس اظ پطزاذت هبليبت هؼبف هيببضس.‬ ‫اظ 283/01 تب 079/04 زضآهس سبالًِ هطوَل ًطخ 51% هيضَز يؼٌي هبليبت بط زضآهس، زضآهس سبالًِ‬ ‫079/04 زالض وبًبزا هؼبزل 8854 زالض هيگطزز.‬‫اظ 079/04 تب 149/18 زالض وبًبزا زضآهس سبلوٌس هطوَل ًطخ 22% هيضَز يؼٌي وسي وِ 149/18 زالض‬ ‫زضآهس سبالًِ زاضز ببيس هؼبزل 10631 زالض هبليبت بپطزاظز.‬‫اظ هبلغ 149/18 تب 220/721 زالض زضآهس سبالًِ هطوَل ًطخ 62% ٍ ببالتط اظ زضآهس سبالًِ 220/721‬ ‫هطوَل ًطخ 92% هيگطزز.‬ ‫بِ ػببضت زيگط وسي وِ زض سبل 0 102 هؼبزل 000/041 زالض وبًبزا زضآهس هطوَل هبليبت زاضز هبليبت ٍي‬ ‫بِ ضطح شيل هحبسبِ هيضَز.‬‫‪(10 / 382  0)  (40 / 970  10 / 382)  %15 ‬‬‫‪(81/ 941  40 / 970)  %22  (127 / 021  81/ 941)  %26‬‬‫680,92 ‪ (140 / 000  127 / 021)  %29 ‬‬‫ًطخ هؤثط هبليبت 7 / 02% ‪29,086  140 / 000 ‬‬ ‫ماليات بر خریذ خذمات و كاال‬‫)‪ٍ (Goods Sale tan‬‬ ‫ايي گًَِ هبليبتّب وِ ػوالً ًَػي هبليبت بط هػطف هيببضٌس زض وبًبزا بِ ًبمّبي‬ ‫‪ (Provincial Sale tan) PST‬هؼطٍف هيببضٌس.‬ ‫تاریخچه ماليات بر فروش در كاوادا‬ ‫هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت )‪ (GST‬يىٌَع هبليبت بط اضظش افعٍزُ هيببضس وِ اظ تبضيد 1/1/1991 وِ‬‫زض ظهبى آلبيبى بطايبى هَليطًٍي (ًرستٍظيط) ٍ هيطل ٍيلسَى (ٍظيط اهَض التػبزي) بِ ٍجَز آهس. ‪ GST‬زض‬ ‫ٍالغ جبيگعيي هبليبت بط فطٍش وبضذبًجبت وِ هؼبزل 31% بَز ضس. اظ 1/1/8002 ًطخ ‪ GST‬بطاي وليِ‬‫هبليبتّبي وبًبزا هؼبزل 5% زض ًظط گطفتِ ضس. ايبلتّبي ًٍَااسىبيتب، ًيَبطاًعٍيه ٍ ًيَفبًٍسلٌس ٍ زٍلت وبًبزا‬ ‫هبليبتْبي ذَز ضا تجويغ ٍ بِ غَضت ‪ Harmonized Sales Tan HST‬بب ًطخ 31% زضآٍضزُاًس.‬ ‫ماليات بر فروش كاال و خذمات)‪(Sales tones in Canada‬‬ ‫زض وبًبزا سِ ًوًَِ هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت ٍجَز زاضز:‬ ‫1- هبليبت بط فطٍش ايبلتي )‪Provincial Sales Tan (PST‬‬
  • 4. ‫2- هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت)‪Good & Services Tax (GST‬‬ ‫3- هبليبت ّوبٌّگ سبظي فطٍش وِ هطببِ هبليبت بط اضظش افعٍزُ زض جْبى هيببضس‬‫)‪Harmonized Sales Tax (HST‬‬ ‫زٍلت ‪ BC‬اظ 1/7/0102 لبًَى اذص هبليبت ّوبٌّگ سبظي فطٍش )‪ (HST‬ضا بِ اجطا زضذَاّس آٍضز ايي‬ ‫هبليبت جبيگعيي ‪ PST ٍ GST‬ذَاّس ضس.‬ ‫هَاز غصائي، سَذت، لببس ٍ وفص وَزوبى اظ پطزاذت هبليبت بط فطٍش هؼبف ّستٌس. ًَضببِّبي الىلي‬ ‫هطوَل ًطخ هبليبت 01% ٍ ٍسبيط ًمليِ ػوَهي هطوَل ًطخ بيي 7 زضغس تب 01 زضغس ليوت ذطيس‬ ‫هيضًَس.‬ ‫همبيسِ ًطخ ّبي ‪ HSTٍ GST‬زض سٌَات هرتلف‬ ‫بعذ از 3/4/7991‬ ‫بعذ از 13/21/0991‬ ‫قبل از 1/1/8002‬ ‫وام‬ ‫بعذ از 1/1/8002‬ ‫و قبل از 1/7/6002‬ ‫و بعذ از 03/6/8002 و قبل از 1/7/6002‬ ‫ماليات‬ ‫_‬ ‫7%‬ ‫6%‬ ‫5%‬ ‫‪GST‬‬ ‫51%‬ ‫_‬ ‫41%‬ ‫31%‬ ‫‪HST‬‬ ‫ضبهل 7% هبليبت‬ ‫ضبهل 6% هبليبت‬ ‫ضبهل 5% هبليبت‬ ‫زضسي‬ ‫_‬ ‫زٍلتي‬ ‫زٍلتي‬ ‫ٍ 8% هبليبت ايبلتي‬ ‫ٍ 8% هبليبت ايبلتي ٍ 8% هبليبت ايبلتي‬ ‫مقایسه ورخ مالياتهاي بر فروش در ایالتهاي مختلف كاوادا‬ ‫‪Province‬‬ ‫‪HST GST PST Total Tax‬‬ ‫‪Alberta‬‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫‪British Columbia‬‬ ‫%5‬ ‫%7‬ ‫%21‬ ‫‪Manitoba‬‬ ‫%5‬ ‫%7‬ ‫%21‬ ‫‪New Brunswick‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Newfoundland and‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Labrador‬‬ ‫‪Nova Scotia‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Ontario‬‬ ‫%5‬ ‫%8‬ ‫%31‬ ‫‪Prince Edward Island‬‬ ‫%5‬ ‫%01‬ ‫%5.51‬ ‫‪Quebec‬‬ ‫%5‬ ‫%5.7‬ ‫%578.21‬ ‫‪Saskatchewan‬‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫%01‬ ‫‪* In Québec and PEI, PST is calculated on the total price including GST‬‬
  • 5. ‫هبليبت حسٍز ّفتبز زضغس زضآهس زٍلت وبًبزا ضا تطىيل هيزّس. هبليبتْبي زٍلتي (فسضال) بِ ٍسيلِ ازاضُ‬ ‫هبليبت وبًبزا جوغآٍضي هيضَز. ‪ّ CRA‬وچٌيي هبليبتّبي استبًي ضا ًيع جوغآٍضي ٍ بِ آًْب ترػيع‬ ‫هيزّس.‬ ‫‪Requisitioned Reiterate Savings) =PRSP‬‬ ‫يب بطًبهِ پساًساظ ببظًطستگي هجبظ (ثبت ضسُ) يىٌَع است وِ هيتَاى هؼبزل آى ضا طبك لبًَى اظ زضآهس‬ ‫هطوَل هبليبت وسط ًوَز تب هٌفؼت هبليبتي زض آيٌسُ ًػيب افطاز گطزز.‬ ‫جذول مقايسه اي نرخهاي ماليات فذرال در کانادا / 9002 - 1002‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫$ 627,04‬ ‫$ 588,73‬ ‫$ 871,73‬ ‫$ 873,63‬ ‫$ 595,53‬ ‫$ 000,53‬ ‫$ 381,23‬ ‫$ 776,13‬ ‫$ 457,03‬ ‫بخش اول از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.51%‬ ‫00.51%‬ ‫00.51%‬ ‫52.51%‬ ‫00.51%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫$ 627,04‬ ‫$ 488,73‬ ‫$ 971,73‬ ‫$ 873,63‬ ‫$ 595,53‬ ‫$ 000,53‬ ‫$ 581,23‬ ‫$ 776,13‬ ‫$ 557,03‬ ‫بخش دوم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫$ 218,44‬ ‫$ 514,74‬ ‫$ 035,64‬ ‫$ 925,54‬ ‫$ 945,44‬ ‫$ 408,34‬ ‫$ 082,04‬ ‫$ 646,93‬ ‫$ 194,83‬ ‫بخش سىم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫براي درآمذ مشمىل ماليات مازاد بر‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫جذول مقايسه اي نرخ ماليات بر درآمذ اشخاص حقيقي در استان بريتيش کلمبيا / 9002 - 1002‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬‫$ 617,53‬ ‫$ 610,53‬ ‫$ 793,43‬ ‫$ 557,33‬ ‫$ 160,33‬ ‫$ 674,23‬ ‫$ 356,13‬ ‫$ 421,13‬ ‫$ 484,03‬ ‫بخش اول از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫60.5%‬ ‫60.5%‬ ‫07.5%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫03.7%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 717,53‬ ‫$ 710,53‬ ‫$ 793,43‬ ‫$ 657,33‬ ‫$ 260,33‬ ‫$ 874,23‬ ‫$ 556,13‬ ‫$ 521,13‬ ‫$ 584,03‬ ‫بخش دوم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫07.7%‬ ‫07.7%‬ ‫56.8%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫05.01%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 185,01‬ ‫$ 373,01‬ ‫$ 091,01‬ ‫$ 000,01‬ ‫$ 497,9‬ ‫$ 126,9‬ ‫$ 773,9‬ ‫$ 122,9‬ ‫$ 130,9‬ ‫بخش سىم از درآمذ مشمىل ماليات‬‫05.01%‬ ‫05.01%‬ ‫01.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.31%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 475,71‬ ‫$ 032,71‬ ‫$ 529,61‬ ‫$ 016,61‬ ‫$ 862,61‬ ‫$ 089,51‬ ‫$ 575,51‬ ‫$ 513,51‬ ‫$ 000,51‬ ‫بخش چهارم از درآمذ مشمىل ماليات‬‫92.21%‬ ‫92.21%‬ ‫00.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.51%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 885,99‬ ‫$ 636,79‬ ‫$ 909,59‬ ‫$ 121,49‬ ‫$ 581,29‬ ‫$ 555,09‬ ‫$ 062,88‬ ‫$ 587,68‬ ‫$ 000,58‬ ‫براي درآمذ مشمىل ماليات مازاد بر‬‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.61%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬
  • 6. ‫حذاکثر مبالغ ‪ RRSP‬و ‪ RPP‬سنىات 0102 - 5991‬ ‫)2(‪RPP‬‬ ‫)1(‪RRSP‬‬ ‫سال‬ ‫$ 005,51‬ ‫$ 005,41‬ ‫5991‬ ‫6991-‬ ‫$ 005,31‬ ‫$ 005,31‬ ‫2002‬ ‫$ 005,51‬ ‫$ 005,41‬ ‫3002‬ ‫$ 005,61‬ ‫$ 005,51‬ ‫4002‬ ‫$ 000,81‬ ‫$ 005,61‬ ‫5002‬ ‫$ 000,91‬ ‫$ 000,81‬ ‫6002‬ ‫$ 000,02‬ ‫$ 000,91‬ ‫7002‬ ‫$ 000,12‬ ‫$ 000,02‬ ‫8002‬ ‫$ 000,22‬ ‫$ 000,12‬ ‫9002‬ ‫-‬ ‫$ 000,22‬ ‫0102‬ ‫(1) -‪ —RRSP‬طزح پس انداس باسنشستگي‬ ‫(2)-‪ - RPP‬طزح باسنشستگي‬ ‫جذول مقايسه اي نرخ ماليات بر درآمذ شرکتها در استان بريتيش کلمبيا / 2102 - 3002‬‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬‫00.51‬ ‫05.61‬ ‫00.81‬ ‫00.91‬ ‫05.91‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.42‬ ‫عمىمي/‪/P&M‬سزمايه گذاري‬‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫شزکتهاي کىچک‬ ‫فدرال‬‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫سزمايه گذاري - ‪CCPC‬‬‫00.01‬ ‫00.01‬ ‫05.01‬ ‫00.11‬ ‫00.21/ 00.11‬ ‫00.21‬ ‫00.21‬ ‫05.31/ 00.21‬ ‫05.31‬ ‫05.31‬ ‫عمىمي/‪/P&M‬سزمايه گذاري‬ ‫بزيتيش کلمبيا‬‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.4/ 05.3/05.2‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫شزکتهاي کىچک‬ ‫‪ :P&M‬شزکتهاي تىليدي و پزداسشگز‬ ‫‪ :CCPC‬شزکتهاي خصىصي تحت کنتزل شهزوندان کانادايي‬ ‫‪Dayarayan‬‬ ‫– ‪Management & Consulting Services‬‬ ‫‪LTD‬‬ ‫3‪112 West.12th.Street.North Vancouver British Columbia V7M1N‬‬ ‫‪Canada‬‬ ‫4073-689-4061 :‪Tel‬‬ ‫:‪Fax: 1604-960-1216 Web: www.dayarayan.ca Email‬‬ ‫‪info@dayarayan.com‬‬

×