Joy of giving week

825 views

Published on

It is developed by Dr.Udayan Bhatt and sent to every colleges of Gujarat India

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joy of giving week

 1. 1. JOY OF GIVING WEEK WíMkð ykLktËLkku...
 2. 2. • «ríkð»ko {nkí{k økktÄeLkksL{rËLkLku Mkktf¤eLku yk WíMkðWsðkÞ Au...• yk MkÃíkkn ËhBÞkLk Mk{ksLkkík{k{ ðøkoLkk ÷kufku yufçkeòLkeLkSf ykðþu, íku{Lke ðå[uÃkkhMÃkrhf MkËT¼kðLkk yLkuMktðuËLkþe÷íkk fu¤ðkþu•¼khík¼h{kt yk WíMkð WsðkÞAu...
 3. 3. • MkÃxuBçkh 2009Úke økwshkík{kt yk MkÃíkknLke Wsðýe ykht¼kE...• su{ rËðk¤e, Ëþuhk suðk WíMkðku ykÃkýu Wsðeyu Aeyu íku{s yk WíMkð{kt ykÃkýu MðuåAkyu Mkn¼køke ÚkðkLkwt Au...• ÔÞÂõíkøkík heíku, þk¤k{kt, fkì÷uòu{kt fu fkuE MðiÂåAf MktøkXLk MkkÚku òuzkELku yk WíMkð{kt Mkn¼køke ÚkE þfkÞ Au...
 4. 4. • heûkk[k÷fÚke {ÕxeLkuþLk÷ ftÃkLkeLkk Mke.E.yku., Mfw÷Lkk çkk¤fkuÚke ÷ELku fkuE Mkur÷rçkúxe fu Mkk{kLÞ sLkÚke ÷kufLkuíkk MkwÄeLkk ík{k{ ÷kufku yk WíMkð{kt òuzkELku ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk ykÃke þfu Au.• ykÃk ykÃkLkku y{qÕÞ Mk{Þ, ÃkiMkk, MktMkkÄLkku fu rðrþü fkiþÕÞLkk {kæÞ{Úke yLÞLku ykLktË ykÃke þfku Aku...
 5. 5. • MkLku 2010{kt 1 r{r÷ÞLk fhíkk ðÄw ÷kufkuyu 40Úke ðÄw þnuhku{kt 400Úke Ãký ðÄw «ð]r¥kyku ÞkuSLku yk MkÃíkknLke Wsðýe fhe níke.• Mk{ksLkk ík{k{ ðøkoLkk ÷kufkuLku Mk{ksLkwt Éý yËk fhðk {kxu ¾wÕ÷ku {t[ Ãkqhku Ãkkzu Au...
 6. 6. JOY OF GIVING WEEK Lkk {qÕÞku...• rçkLk¼køk÷kðkËe nkuðwt òuEyu...• ¿kkrík-òrík yLku «kËurþf ¼u˼kð ðøkhLkwt nkuðwt òuEyu...• ÄkŠ{f Ãkqðoøkún rðLkkLkwt nkuðwt òuEyu...• þkherhf ®nMkk fu þku»ký ðøkhLkwt nkuðwt òuEyu...
 7. 7. JOY OF GIVING WEEK CAN BE CELEBRATED UNDER SAMUDAY SEVA DHARADURING THIS WEEK YOU CAN ORGANISE THE FOLLOWING ACTIVITIES ËhBÞkLk yk «ð]r¥kyku ykÃk ÞkuS þfku Aku...
 8. 8. sYrhÞkík{tËkuLku ðMºk rðíkhý...
 9. 9. ònuhMÚk¤kuLke MkVkE...
 10. 10. • s¤ çk[kðku, SðLk çk[kðku...
 11. 11. SAVE ENERGY
 12. 12. xÙkrVf òøk]rík
 13. 13. ÔÞMkLk{wÂõík...
 14. 14. ykðku, MkkÚku {¤eLkuíkk. 2 ykìõxkuçkhÚke íkk. 9 ykìõxkuçkh – 2011LkwtMkÃíkkn JOY OF GIVING WEEK íkhefu WsðeLku yLÞLkk ykLktË{kt Mkn¼køke çkLkeyu...

×