Uploaded on

It is developed by Dr.Udayan Bhatt and sent to every colleges of Gujarat India

It is developed by Dr.Udayan Bhatt and sent to every colleges of Gujarat India

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
520
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JOY OF GIVING WEEK WíMkð ykLktËLkku...
 • 2. • «ríkð»ko {nkí{k økktÄeLkksL{rËLkLku Mkktf¤eLku yk WíMkðWsðkÞ Au...• yk MkÃíkkn ËhBÞkLk Mk{ksLkkík{k{ ðøkoLkk ÷kufku yufçkeòLkeLkSf ykðþu, íku{Lke ðå[uÃkkhMÃkrhf MkËT¼kðLkk yLkuMktðuËLkþe÷íkk fu¤ðkþu•¼khík¼h{kt yk WíMkð WsðkÞAu...
 • 3. • MkÃxuBçkh 2009Úke økwshkík{kt yk MkÃíkknLke Wsðýe ykht¼kE...• su{ rËðk¤e, Ëþuhk suðk WíMkðku ykÃkýu Wsðeyu Aeyu íku{s yk WíMkð{kt ykÃkýu MðuåAkyu Mkn¼køke ÚkðkLkwt Au...• ÔÞÂõíkøkík heíku, þk¤k{kt, fkì÷uòu{kt fu fkuE MðiÂåAf MktøkXLk MkkÚku òuzkELku yk WíMkð{kt Mkn¼køke ÚkE þfkÞ Au...
 • 4. • heûkk[k÷fÚke {ÕxeLkuþLk÷ ftÃkLkeLkk Mke.E.yku., Mfw÷Lkk çkk¤fkuÚke ÷ELku fkuE Mkur÷rçkúxe fu Mkk{kLÞ sLkÚke ÷kufLkuíkk MkwÄeLkk ík{k{ ÷kufku yk WíMkð{kt òuzkELku ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk ykÃke þfu Au.• ykÃk ykÃkLkku y{qÕÞ Mk{Þ, ÃkiMkk, MktMkkÄLkku fu rðrþü fkiþÕÞLkk {kæÞ{Úke yLÞLku ykLktË ykÃke þfku Aku...
 • 5. • MkLku 2010{kt 1 r{r÷ÞLk fhíkk ðÄw ÷kufkuyu 40Úke ðÄw þnuhku{kt 400Úke Ãký ðÄw «ð]r¥kyku ÞkuSLku yk MkÃíkknLke Wsðýe fhe níke.• Mk{ksLkk ík{k{ ðøkoLkk ÷kufkuLku Mk{ksLkwt Éý yËk fhðk {kxu ¾wÕ÷ku {t[ Ãkqhku Ãkkzu Au...
 • 6. JOY OF GIVING WEEK Lkk {qÕÞku...• rçkLk¼køk÷kðkËe nkuðwt òuEyu...• ¿kkrík-òrík yLku «kËurþf ¼u˼kð ðøkhLkwt nkuðwt òuEyu...• ÄkŠ{f Ãkqðoøkún rðLkkLkwt nkuðwt òuEyu...• þkherhf ®nMkk fu þku»ký ðøkhLkwt nkuðwt òuEyu...
 • 7. JOY OF GIVING WEEK CAN BE CELEBRATED UNDER SAMUDAY SEVA DHARADURING THIS WEEK YOU CAN ORGANISE THE FOLLOWING ACTIVITIES ËhBÞkLk yk «ð]r¥kyku ykÃk ÞkuS þfku Aku...
 • 8. sYrhÞkík{tËkuLku ðMºk rðíkhý...
 • 9. ònuhMÚk¤kuLke MkVkE...
 • 10. • s¤ çk[kðku, SðLk çk[kðku...
 • 11. SAVE ENERGY
 • 12. xÙkrVf òøk]rík
 • 13. ÔÞMkLk{wÂõík...
 • 14. ykðku, MkkÚku {¤eLkuíkk. 2 ykìõxkuçkhÚke íkk. 9 ykìõxkuçkh – 2011LkwtMkÃíkkn JOY OF GIVING WEEK íkhefu WsðeLku yLÞLkk ykLktË{kt Mkn¼køke çkLkeyu...