Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions

2,198 views
2,091 views

Published on

Avaluació dels aprenentatges i certificació. MOOCs. 14MOOCs14

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,555
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions

 1. 1. cTaller:  Avaluació  dels  aprenentatges     i  cer2ficació  (amb  conclusions  treball  en  grup)   Davinia  Hernández-­‐Leo   @daviniahl   Jornada  14MOOCs14   Vull  fer  un  MOOC:  per  on  començo?   11  abril  2014    
 2. 2. ParLcipants  
 3. 3. ParLcipants   •  Heu  dissenyat  MOOCs?     •  Esteu  dissenyant  MOOCs?   •  Heu  parLcipat  en  MOOCs?   •  Heu  completat  alguna  avaluació?   •  Heu  completat  MOOCs?    
 4. 4. Sessió:  proposta  de  pla     •  Introducció     •  Alguns  conceptes   •  Reflexió  cas/opinió  individual   •  Discussió  i  conclusions  en  grups   •  Posada  en  comú  
 5. 5.         Massive  Open  Online  Courses   Quines  paraules  presenten  reptes  respecte  a  l’avaluació?  
 6. 6.       Massive  Open  Online  Courses  
 7. 7. Per  què  volem  avaluar  aprenentatges  en  MOOCs?   Avaluació  formaLva     Avaluació  sumaLva  -­‐  CerLficació  
 8. 8. Estratègies  /  eines?   Dependència  de  plataforma?   •  Avaluació  “automàLca”   o  Test,  Exercicis  de  programació   o  Diverses  oportunitats,  limitació  temps,  etc.   •  Avaluació  entre  iguals  (i  auto-­‐avaluació)   o  De  problemes,  projectes,  casos,  ...   amb  rúbriques,  escales  de  valoració  ...   •  Fòrums,  valoració  de  contribucions   •  Avanços:  Qualificació  amb  tècniques  de  AI...  
 9. 9. Cer2ficat  sense  cost   Cer2ficat  amb  cost   MiriadaX   Cer2ficat  de  Par2cipació     (75%  superat,  Sense:  logo   universitat,  signatura  del  docent)   Cer2ficat  de  Superació     (Plataforma  +  Universitat)     Coursera   Statement  of  Accomplishment   (no  offered  by  all  universi1es,   signed  by  course  instructor)   Verified  Cer6ficate  (Signature  Track)     (Plataforma  +  Uni,  it  does  not  make   you  a  student  at  issuing  uni,  no  credits)   +  Course  record  (with  grade)     edX   Honor  Code  Cer6ficate     Verified  Cer6ficate  of  Achievement   Iversity   Course  Cer6ficate   Cer6ficate  +  ECTS  credit  si  prova   presencial  a  la  universitat   Cas:  UNED   Cer2ficat  de  Aprofitament  (cost  baix)   Diploma  (cost  mig,  Ltols  propis,  ECTS)   Cer2ficació,  diferents  models   +  badges/insígnies/medalles          +  resultats  a  blogs  /  pornolis  ...  
 10. 10. Treball  -­‐  Discussió    Plantejament  de  l’avaluació  i  la  cerLficació  al  teu  MOOC    Potencialitats  i  limitacions  de  l’avaluació  i  cerLficació  en   MOOCs      Preguntes  relaciones  a     hop://chronicle.com/arLcle/The-­‐Professors-­‐Behind-­‐the-­‐MOOC/137905/#id=overview        Altre  aspecte  per  a  la  discussió?   El  teu  MOOC   La  teva  opinió  
 11. 11. Sessió:  proposta  de  pla     •  Introducció   •  Alguns  conceptes   •  Reflexió  cas/opinió  individual   •  Discussió  i  conclusions  en  grups   •  Posada  en  comú  
 12. 12. Conclusions  agregades  de  grups   •  Quants  de  vosaltres  heu:   – Dissenyat  un  MOOC:  2   – Esteu  dissenyant  un  MOOC:  8   – Esteu  pensant  fer  un  MOOC:  10   – Altres  interesos  (la  resta)   •  Recerca  en  feedback  formaLu   •  Recerca  (tesi  doctoral)   •  Donar  suport  al  professorat  pel  disseny  de  MOOCs   •  Posibilitat/avantatges  d’un  MOOC  per  a  un  curs   •  Disseny  de  conLnguts  mulLmèdia   •  Curiositat   •  ...  
 13. 13. Temes  dels  MOOCs   •  Lideratge  social  i  RSE,  Entepreneurship   •  ImparLr  docència  a  la  universitat  en  anglès  (no  és   un  curs  de  llengua)   •  Recerca  educaLva,  lideratge,  recerca  d’informació   i  anàlisis  de  dades   •  Cuidados  al  final  de  la  vida,  urbanismo,  cultura   medieval   •  Introducció  a  conceptes  bàsics  de  les  matèries   •  …  
 14. 14. Plataformes   •  Canvas  2   •  Coursera  3   •  MiriadaX  3   •  Explorant  possibilitat  de  Moodle  1   •  En  procés  d’avaluació  1      
 15. 15. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Avaluació  forma2va   •  Importància  del  feedback  formaLu.  Es  plantegen  qüesLons  de   resposta  automà2ca  definint  el  correcte/incorrecte.  Feedback  que   faci  pensar.  Les  preguntes  han  d’anar  més  enllà  de  veure  si  s’ha   comprès  el  vist  i  el  llegit   •  Tests  semanals,  avaluació  inicial  i  final,  avaluació  entre  iguals   •  Feedback  descripLu  de  les  tasques,  avaluació  “peer  to  peer”  i   autoavaluació   •  P2P  amb  rúbrica  (serveix  per  temes  conceptuals),  autoavaluació   amb  rúbrica,  discursives  (dificils  en  casos  massius)   •  MicroQuiz,  amb  feedback  per  a  lliçó/mòdul   •  Tests  sobre  lectures  o  vídeos   •  P2P  en  converses   •  Peer  assessment  amb  rúbriques  (consensuades!  testejades!)    
 16. 16. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Avaluació  suma2va   •  Avaluació  final  entre  iguals  que  donarà  el  cerLficat   •  Si,  amb  correcció  automà2ca   •  Tests  sobre  els  vídeos  i  sobre  els  arLcles   •  Tests,  exercicis  clàssics  mitjançant  formulari  web   •  Prova  Lpus  test,  externalitzada  amb  una  tecnologia  externa  a   la  plataforma  Ques6onMark   •  Exercisis  de  seguiment  sobre  coneixements   •  Dubtes  sobre  competències  incrementals  i  cerLficacions.  Si  és   el  75%,  quina  part  compte?   •  Presencial,  però  com  ho  fem  (estudiants  internacionals)  
 17. 17. Els  vostres  MOOCs,  comparacions  de  plantejaments   Cer2ficació   •  De  par2cipació  i  d’superació  de  coneixements   •  CerLficació  amb  signatura  del  professor  i  segell  de  la  universitat   •  CerLficat  d’aprofitament  sense  reconeixement  de  crèdits   •  Validat  per  docents  i  postgrau  (que  no  cons2  el  logo  de  la   universitat)   •  Si  no  es  fa  l’avaluació  final,  en  principi  no  hi  haurà  cerLficació   •  Molts  estudiants  voldrien  una  cerLficació   •  No  sabem,  hem  d’acabar  de  pensar-­‐ho  i  veure  com  es  vehicula  i   implementa  organitzaLvament  (administració/burocracia)   •  En  estudi  a  la  universitat...   •  Depèn  molt  de  condicionaments  externs  i  de  recursos  aportats  per   la  universitat  
 18. 18. 18%   50%   32%   PeLta  enquesta  (28  parLcipants  taller,  2014)   •  Do  you  believe  students  who   succeed  in  your  MOOC  deserve   formal  credit  from  your  home   ins1tu1on?   •  Do  you  believe  your  home   ins1tu1on  will  eventually  grant   formal  credit  to  students  who   succeed  in  your  MOOC?   I  don’t  know   No   Yes   67%   33%   Yes   No  
 19. 19. Enquesta  (chronicle,  2013)   hop://chronicle.com/arLcle/The-­‐Professors-­‐Behind-­‐the-­‐MOOC/137905/#id=overview    
 20. 20. La  vostra  opinió,  potencialitats  de  l’avaluació  i  cerLficació  a  MOOCs   •  AutomaLsme  en  proves  tests   •  Traçabilitat  per  recollir  dades  /  mètriques  de  com  ho  estant   fent  el  curs   •  Audiència  potencial  gairebé  il·∙limitada  -­‐>  obertura  al  món   •  Permet  tenir  una  imatge  innovadora   •  Captació  estudiants  grau  i  master   •  Possibilitat  de  donar  crèdits  oberts  de  lliure  elecció  sense   limitar  l’oferta  de  la  universitat,  la  valoració  per  part  de  les   empreses  (reconeixement  i  demanda),  learning  analy1cs   (dades  per  millorar  l’experiència)  
 21. 21. La  vostra  opinió,  limitacions  de  l’avaluació  i  cerLficació  a  MOOCs   •  Mètodes  d’avaluació  encara  limitats  i,  potser,  poc  adients  per  a  determinades   matèries   •  Exigeix  molt  volum  de  feina  per  part  dels  dissenyadors   •  Els  problemes  inherents  a  assegurar  la  iden2tat  del  parLcipants  i  la  garanLa  de   que  han  estat  ells  qui  han  fet  el  curs  /  Dificultat  de  comprovar  la  idenLtat  de   qui  segueix  el  curs/  Comprovar  idenLtat  del  usuari   •  Dificultat  d’implementació  en  els  processos  tradicionals  d’ins2tucions   clàssiques  i  molt  orientades  a  presencial   •  Problema  de  l’atenció  al  estudiant   •  Feedback  i  seguiment  dels  alumnes  (avaluació  formaLva),  massivitat,   abandonament,  el  filtre  dels  curso  (la  qualitat)   •  Massivitat  és  una  dificultat  per  l’avaluació  formaLva   •  És  molt  di•cil  donar  un  feedback  construc2u  donat  que  ha  de  ser  individualizat   •  Acreditació  formaLva:  Sistemes  molt  complexos  per  acomplir  els  objecLus  -­‐>   poc  automaLsme,  incompaLble  a  Massive   •  Dificultat  en  assignatures  “pràc2ques”  (ex.,  facultat  de  nàuLca  i  €tols   professionals)   •  Dubtes  sobre  competències  en  disseny  i  avaluació  curricular  del  PDI  actual  
 22. 22. La  vostra  opinió,  altres  comentaris   •  Molt  important  que  la  plataforma  doni  possibilitats  i   funcionalitats  facilitadores.  Important  saber  molt  bé   què  dona  de  si  la  plataforma,  què  ens  permet  fer  per   avaluació   •  Molt  important  no  penalitzar  l’alumne   •  Avaluar  l’assoliment  d’expectaLves,  no  només  els   coneixements   •  Important  definir  ben  bé  què  volem  avaluar  
 23. 23. Altres  opinions  o  aspectes  discu2s  als  grups   •  Això  és  un  canvi  cultural  molt  important  en   l’aspecte  d’avaluació  i  reconeixement  de  crèdits  i   les  universitats  s’aniran  adaptant...   •  La  formació  reglada  no  està  clar  que  sigui   convenient  per  uLlitzar  els  MOOCs.  Si  com  a   formació  complementaria   •  Enriquiment  encobert  (open,  però  cerLficats  amb   cost)   •  Necessitat  de  cerLficació  de  qualitat  de  MOOCs   •  Reconeixement  insLtució  a  la  dedicació  a  MOOCs  
 24. 24. Avaluació  dels  aprenentatges  i  cerLficació   Moltes  gràcies!   Davinia  Hernández-­‐Leo   @daviniahl   Jornada  14MOOCs14   Vull  fer  un  MOOC:  per  on  començo?   11  abril  2014    

×