Tamil Bible New Testament

350 views

Published on

Jebathota Jeyageethangal Song sung by Fr. Berchmans, Not for Commercial
The Truth will set u Free.
Call +91-9025658484 For any Song Presentation Related Help and Solution

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tamil Bible New Testament

 1. 1. ÎÄçÄl -XÄuÏ GÕtçº×Î| } §çÏGÕtÉ{ EJÎÌ ÕÖÜÞT | ºÜÞÄ}ÄuçψÉ{ εÉ{ ( Uòµ}µÞ 3: 23-38}) æºÞæÖÞÌÞçÌÜ|.1 §çÏG µrÛpØzMÕtÉ{ EJÎ|Ì ÕÖÜÞT 13 æºÞæÖÞÌÞç̈É{ εÉ{ ¥ÌshÄ}. ÌsÉ{ÕRÎÞT. ÄÞÕ†ÄuÉ{ ÕÔp ÕÈ•ÄÕÞƒ ¥ÌshÄ}ÄuÉ{ εÉ{ -ˆÏÞµ}µŠÎ|.§çÏG. ÄÞÕ†M ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ EJÎ|ÌÄ}èĺ} -ˆÏÞµ}µŠÎpÉ{ εÉ{ ¦çºÞÞƒ.çºÞƒÈ•ÄÕÞƒ. 14 ¦çºÞÞpÉ{ εÉ{ ºÞçÄÞµ}. ºÞçÄÞµ}µrÉ{ εÉ{ ¦µŠÎ|. 2 ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ εÉ{ ¨ºÞµ}E. ¦µŠÎpÉ{ εÉ{ -ˆhÄ}. ¨ºÞµ}µrÉ{ εÉ{ ÏÞµ}çµÞk. 15 -ˆhÄ}ÄuÉ{ εÉ{ -ˆÏÞºÞÞƒ. ÏÞµ}çµÞÌsÉ{ ÌsÝ{èݵÝ{ hÄÞmÎ| -ˆÏÞºÞÞpÉ{ εÉ{ ÎÞÄ}ÄÞÉ{. ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÞƒµVÎ|. ÎÞÄ}ÄÞÉqÉ{ εÉ{ ÏÞµ}çµÞk. 3 hÄÞÕtÉ{ ε}µÝ{ ÌÞçÖGÎ| 16 ÏÞµ}çµÞÌsÉ{ εÉ{ çÏÞçºÌ~k. ºÞÖÞmÎ| (¥ÕÞƒµÝvÉ{ ÄÞÏ‚ ÄÞÎÞÞƒ.) çÏÞçºÌ~ÌsÉ{ ÎèÉÕt ÎÞpÏÞÝ{. ÌÞçÖºrÉ{ εÉ{ -ØzçÖÞ΃. ÎÞpÏÞÝvÉ{ εÉ{ §çÏG. -ØzçÖÞÎpÉ{ εÉ{ ¦ÖÞÎ|. µrÛpØzM* -É ¥èÔµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒ 4 ¦ÖÞÎpÉ{ εÉ{ ¥Î|ÎpÉÄÞ̃. §çÏGçÕ. ¥ÎƒÎpÉÄÞÌsÉ{ εÉ{ ȵçºÞÉ{. ȵçºÞÉqÉ{ εÉ{ ºÜ|çÎÞɃ. 17-ÉçÕ ¦ÌsÖµÞÎ| PÄÜ| ÄÞÕ†MÕèÖ 5 ºÜ|çÎÞÉqÉ{ εÉ{ çÌÞÕÞØz. ÌÄuÉÞÉ{E ÄèÜPèÛµÝ{. ÄÞÕ†M PÄÜ| (çÌÞÕÞºrÉ{ ÄÞÏ‚ ÖÞµÞÌ~.) hÄÞƒµÝ{ ¥CèÎÌ~Ì¿}J ÌÞÌsçÜÞOµ}Eµ} çÌÞÕÞºrÉ{ εÉ{ ²çÌÄ}. æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿M ÕèÖµ}EÎ| ÌÄu ÉÞÉ{ E ÄèÜPèÛµÝ{ . hÄÞƒ µ Ý{ ÌÞÌs (²çÌÄ}ÄuÉ{ ÄÞÏ‚ SÄ}.) çÜÞOµ}Eµ} æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÄuˆRÈ•M ²çÌÄ}ÄuÉ{ εÉ{ ¨ºÞÏ‚. µrÛpØzM ÌsÛµ}EÎ|ÕèÖ ÌÄuÉÞÉ{E ÄèÜ 6 ¨ºÞÏsÉ{ εÉ{ ¥ÖºÉÞÉ ÄÞÕ†M. PèÛµÝ{. ÄÞÕ†ÄuÉ{ εÉ{ ºÞÜçÎÞÉ{. (ºÞÜçÎÞÉqÉ{ ÄÞÏ‚ ©ÞpÏÞÕtÉ{ §çÏG µrÛpØMÕtÉ{ ÌsÛÌk z ~ ÎèÉÕt.) ( Uòµ}µÞ 2: 1-7}) 18§çÏG µrÛpØz M ÕtÉ{ ÄÞÏ‚ ÎÞpÏÞÝ{ . 7 ºÞÜçÎÞÉqÉ{ εÉ{ æÖæµÞæÌÏÞÎ|. §çÏGÕtÉ{ ÌsÛÌ~k §Ì~ÌC ÈrµÔ|È•ÄM. ÎÞp æÖæµÞæÌÏÞÎpÉ{ εÉ{ ¥ÌsÏÞ. ÏÞÝ{ çÏÞçºÌ~ k µ} E Èrº} º Ïsµ} µ Ì~ Ì ¿} C RÈ• ¥ÌsÏÞÕtÉ{ εÉ{ ¦ºÞ. ÄÞÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÄuRÎÃÄ}ÄuÛ~E PÉ{çÌ ÎÞp ¦ºÞÕtÉ{ εÉ{ çÏÞºÌÞÄ}. ÏÞÝ{ ÄÞÉ{ µRmÛ~ÛpRÌ~ÌèÄ ¥ÛpÈ•ÄÞÝ{. çÏÞºÌÞÄ}ÄuÉ{ εÉ{ çÏÞÖÞÎ|. ÌÞpGÄ}Ä ¦ÕtÏsÉ{ ÕÜ|ÜèÎÏÞÜ| ÎÞpÏÞÝ{ çÏÞÖÞÎpÉ{ εÉ{ ©ºrÏÞ. µRmÛ~ÛpRÈ•ÄÞÝ{. 19ÎÞpÏÞÝpÉ{ µÃÕÉÞ 9 ©ºrÏÞÕtÉ{ εÉ{ çÏÞÄÞÎ|. µrÏ çÏÞçºÌ~k ÎpµmÎ| ÈÜ|ÜÕÉ{. 僵ÝvÉ{ çÏÞÄÞÎpÉ{ εÉ{ ¦µÞØz. PÉ{ÉqèÜÏsÜ| ÎÞpÏÞèÝ ¥ÕÉ{ ¥ÕÎ ¦µÞØqÉ{ εÉ{ -纵}µrÏÞ. Äuµ}µ ÕtRÎ|ÌÕtÜ|èÜ. -ÉçÕ çÏÞçºÌ~k 10 -纵}µrÏÞÕtÉ{ εÉ{ ÎÉÞçº. ÎÞpÏÞèÝ §ÖµºrÏÎÞµÄ} ÄÝ{ÝvÕt¿ ÈrèÉÄ} ÎÉÞçºÏsÉ{ εÉ{ ¦çÎÞÉ{. ÄÞÉ{. 20çÏÞçºÌ~k §È•Ä ºrÈ•èÄÏÞÏsRµ}EÎ| ¦çÎÞÉqÉ{ εÉ{ çÏÞºrÏÞ. æÌÞXM, µÞƒÄÄRè¿Ï MòÄÉ{ çÏÞçºÌ~ÌsÉ{ } 11 çÏÞºrÏÞÕtÉ{ ε}µÝ{ -æµÞÉqÏÞmÎ| µÉÕtÜ| çÄÞÉ{Ûs, “ÄÞÕ†ÄuÉ{ εÉÞµrÏ* ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÞƒµVÎ|. çÏÞçºÌ~çÌ, ÎÞpÏÞèÝ ©É{ ÎèÉÕtÏÞµ (§µ}µÞÜÄ}ÄuÜ| ÄÞÉ{ hÄÞƒµÝ{ ÌÞÌsçÜÞOµ}E ¥CèεÝÞµµ} æµÞÃyJ æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÉÞƒ.) µrÛpØM ¥Ìsç×µÎ| ÌÃyÃÌ~Ì¿}¿ÕÞƒ. (çκrÏÞ) z 12 ¥ÕÞƒµÝ{ ÌÞÌsçÜÞOµ}Eµ} æµÞÃyJ ¥Ü|ÜM çÄÕÉÞÜ| çÄރȕæÄJµ}µÌ~ Ì¿}¿ÕÞƒ. æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ ÌsÉ{: Ä Þ Õ † Ä u É { Î µ É { ÄÞÕ† Ä uÉ{ EJÎ| Ì Ä} Ä uˆRÈ• M -æµÞÉqÏÞÕtÉ{ εÉ{ ºÜÞÄ}ÄuçÏÜ|. ÕÈ• Ä ÕÞƒ , §Øz Ö çÕˆÉ{ §ÖÃy ¿ ÞÕM ¥ÖºÉ{ , µrÛpØzMmµ}E 1000 ¦ÃyJµVµ}E PÛ~Ì¿}¿ÕÉ{.
 2. 2. ÎÄçÄl 1:21-2:15 ƒ 2®Û~Tµ}æµÞÝ{ÝÄ} ÄϹ€µÞçÄ. ¥ÕÝ{ µRÕt ÏsÜ| Pµ} µ rÏÄ} M ÕÎ| ©Ãy J . ¦Î| ,ˆRµ} E Î| EÔÈ• è Ä ÌÞpGÄ} Ä ¦ÕtÏÞÉ ©É{ÉqˆRÈ•M ±R ÌsÖk çÄÞÉ{TÕÞÞƒ.ÕÖÞÜ|* ©Ãy¿ÞÉM. 21¥ÕÝ{ ±R εèÉÌ~ ¥ÕÞƒ §Øz Ö çÕÜ| -É{ O Î| -É{æÌÛ~æÛJÌ~ÌÞÝ{. ¥µ}EÔÈ•èĵ}E §çÏG* ε}µèÝ ÕÔp È¿Ä}MÕÞÞƒ ’-ÉÌ~ æÌÏÞpJ. ¥ÕÞƒ ÄÎM ε}µÝvÉ{ ÌÞÕ¹€ Î…µÞ 5:2µèÝ È„µ}µr §Ö¿}ºrÌ~ÌÞÞƒ” -É{ÛÞÉ{. 22§èÕæÏÜ|ÜÞÎ| ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrÏsÉ{ * QÜ -É{T ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr çÕÄ ÕÞµ}µrϹ€µÝvÜ|*ÎÞµÄ} çÄÕÉ{ æºÞÉ{É èÕµÝvÉ{ ÈrèÛ -XÄulÝ{ÝÞÞƒ” -É{T FÛpÉÞÞƒµÝ{.çÕTÄÜ|µÝÞµ È¿È•ÄÉ. ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr æºÞÉ{ 7 ÌsÉ{, µrÔµ}µrˆRÈ•M ÕÈ•Ä ¾ÞÉqµV¿É{ÉM §MçÕ: 23“µÉ{ÉqÌ~ æÌÃy ±R εèÉÌ~ ®çÖÞM §ÖµºrÏÎÞµÌ~ ç̺r ¥ÕÞƒµÝ{ PÄÉ{æÌÛ~æÛJÌ~ÌÞÝ{. ¥ÕRµ}E §Î|ÎÞOçÕÜ| PĈÜ| È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}èĵ} µÃy¿ µÞÜÄ}èÄ-É{T æÌÏÞpJÕÞÞƒµÝ{. ”* (§Î|ÎÞOçÕÜ| ¥ÕÞƒµÝv¿ÎpRÈ•M ¥ÛpȃÄÞÉ{. 8®çÖÞM ¥È•Ä-É{ÌÄÛ~E, “çÄÕÉ{ ÈÎ|P¿É{ §Rµ}µrÛÞÞƒ” ¾ÞÉqµÝv¿Î| “È„¹€µÝ{ æºÉ{T ¥È•Äµ} EÔÈ•-É{T æÌÞRÝ{.) èÄèϵ} µÕÉÎÞµÄ} çÄJ¹€µÝ{. È„¹µÝ{ ¥µ} € 24ÕtÔpÄ}æÄXÈ•Ä çÏÞçºÌ~k, µÞƒÄ}ÄRè¿Ï EÔÈ•èÄèϵ} µÃy¿MÎ| -É{Éq¿Îƒ ÕÈ•MMòÄÉ{ æºÞÉ{ÉÌCçÏ ÎÞpÏÞèÝ ÎÃÈ• æºÞÜ|U¹€µÝ{. ÌsÉ{ ÈÞOÎ| æºÉ{T ¥µ}EÔÈ•ÄÞÉ{ . 25¦ÉÞÜ| ÎÞpÏÞÝ{ ÄÉ{ εèÉÌ~ èÄèÏ Õù€µ §ÏUÎ| ” -É{ T FÛpæÌÛ~æÛJµ}EÎ| ÕèÖ çÏÞçºÌ~k ¥ÕèÝ ¥ÕÞƒµèÝÌ~ æÌÄ}ÜçµPµ}E ¥OÌ~Ìs èÕÄ}¥ÛpÏÕtÜ| è Ü. çÏÞçºÌ~ k ¥ÕRµ} E ÄÞÉ{. 9 ÎÉ{ÉÉ{ §Õ€ÕÞT FÛpÏèĵ} 絿}¿‘§çÏG’ -ÉÌ~ æÌÏÞp¿}¿ÞÉ{. ¾ÞÉqµÝ{ ¥¹€µrRÈ•M æºÜ|UÎ|çÌÞM ¥ÕÞƒ µÝ{ µrÔµ}µrÜ| ÄÞ¹€µÝ{ µÃy¿ ¥çÄ È¿}ºÄ}Äu ¾ÞÉqµÝvÉ{ ÕRèµ ÖÄ}èÄ Î…ÃyJÎ| ÌÞÞƒÄ}ÄÉÞƒ. ¾ÞÉqµÝ{ ¥È•Ä hçÄÏÞÕtUÝ{ Ý æÌÄ} Ü çµÎ| ȵÞpÜ| È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}èÄÌ~ ÌsÉ{æÄÞ¿ÞƒÈÄÉÞƒ. È¿}ºÄ}ÄuÖÎ| •2 §çÏG ÌsÛÈ•ÄÞÞƒ. ¥ÕÞƒ ®çÖÞM* ÎÉ{ÉÉ{µÞÜÄ}ÄuÜ| ÌsÛÈ•ÄÞÞƒ. ¥ÄÉ{ ÌsÉ{k §çÏG ¥ÕÞƒµVµ}E PÉ{ÉÞçÜçÏ EÔÈ•èÄ ÌsÛÈ•Ä §¿Ä}ÄuÛ~E çÎÜÞµ ÕÈ•M æºÉ{TÌsÛÈ•Äm¿É{, ºrÜ ¾ÞÉqµÝ{ -RºçÜPµ}Eµ} ÈrÉ{ÛM. 10È¿}ºÄ}ÄuÖÄ}}èĵ} µÃy¿ ¾ÞÉqµÝ{µrÔµ} µ rˆRÈ• M ÕÈ• Ä ÉÞƒ . 2 ¥ÕÞƒ µ Ý{ ε} ÎpµmÎ| εrÔ|È•ÄÉÞƒ. 11EÔÈ•èÄ §RÈ•Ä Õ†¿}µèÝÌ~ ÌÞÞƒÄM “kÄuÄÞµÌ~ ÌsÛÈ•Ä hÄÞƒµÝvÉ{ } CÛ~E ¾ÞÉqµÝ{ ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ EÔÈ•¥ÖºÖÞÉ EÔÈ•èÄ -¹€çµ ? ¥ÕÞƒ ÌsÛÈ•MÝ{ èÄèÏ ¥ÄÉ{ ÄÞÏ‚ ÎÞpÏÞV¿É{ ÌÞÞƒÄÄÉÞƒ. }ÝèÄ ¥ÛpÕtµ}E Î| È¿}º Ä}Ä uÖÄ}è ĵ} µÃy ¾ÞÉqµÝ{ EÔÈ• è ÄèÏÄ} ÄÞÔ ÕtXÈ• Mç¿ÞÎ| . µrÔµ} E ÄuèºÏsÜ| ¥È• È ¿} º Ä} Ä uÖÎ| Õù€ µ rÉÞƒ . EÔÈ• è ĵ} µ ÞµÄ} ÄÞ¹€ µ Ý{çÎæÜXÕèĵ} µÃyç¿ÞÎ|. ÈÞ¹€µÝ{ ¥ÕèÖ æµÞÃyJ ÕÈ•Ä ÌÞpGÌ~æÌÞR¿}µèÝ -JÄ}MÕù€µ ÕÈ•MÝ{çÝÞÎ|” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ èÕÄ}ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ Ĺ€µÄ}ÄÞÜÞÉ æÌÞR¿}µÝ{. 3®çÖÞM ÎÉ{ÉÉ{ hÄÞƒµÝvÉ{ §Ì~kÄuÏ µèÝlÎ| MòÌÕÞƒµ}µÄ}èÄlÎ| æÕÝ{èÝÌ~¥ÖºèÖÌ~ÌÛ~Ûpµ} çµÝ{ÕtlÛ~ÛÞÉ{. ¥èĵ} çÌÞÝÎ| PÄÜÞÉ ÕÞºèÉÌ~ æÌÞR¿} µçµ¿}J ®çÖÞM ÎÉ{ÉOÎ| -RºçÜÎ| ε}µÝ{ èÝlÎ| æµÞJÄ} Ä ÉÞƒ . 12¥ÄÉ{ ÌsÉ{ É Þƒ¥èÉÕRÎ| µÜµ}µÎ| ¥è¿È•ÄÉÞƒ. 4 ®çÖÞM çÄÕÉ{ ¾ÞÉqµÝvÉ{ µÉÕtÜ| çÄÞÉ{Ûp ¥ÕÞƒÄèÜèÎ ¦ºÞÞpÏÞƒ ÎÛ~TÎ| çÕÄÌÞÖµÞpÉ{ µèÝ ®çÖÞM ÎÉ{ÉÉq¿Î| ÄuRÎ|Ìsºƒ æºÜ|ÜF¿}¿Ä}èĵ} F¿}CÉÞÉ{. µrÛpØzM -¹€çµ çÕÃy¿ÞÎ| -É -º}ºÞpÄ}ÄÞÞƒ. -ÉçÕ, ¾ÞÉqÌsÛÈ•ÄpRÌ~ÌÞÞƒ -É ¥ÕÞƒµèݵ} 絿}¿ÞÉ{. µÝ{ çÕT ÕÔpÏÞµÄ} ĹƒµÝ{ ÈÞ¿}CÛ~EÄ}5 ¥ÄÛ~E ¥ÕÞƒµÝ{, “hçÄÏÞÕtUÝ{Ý æÌÄ}Ü { ÄuRÎ|ÌsÉÞƒ.çµÎpÜ| ÌsÛÌ~ÌÞÞƒ. ®æÉÉqÜ|, -µrÌÄuÛEÄ} ÄÌÌsº} æºÜUÄÜ| ~ ~ ~ |6 ‘hçÄÏÞÕtUÝ{Ý æÌÄ}ÜçµçÎ, ©ÉµƒE 13 ¾ÞÉqµÝ{ æºÉ{ Û ÌsÉ{ , çÏÞçºÌ~ Ì sÉ{ hçÄÏÞÕtÉ{ ¦¿} º rÏÞÝÞƒ µ Vµ} µ rè¿ µÉÕtÜ| ±R çÄÕMòÄÉ{ çÄÞÉ{Ûp, “-XÈ• ÄuR! EÔÈ• è ÄèÏlÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| F¿}Cµ}æµÞÃyJ -µrÌ~Mµ}EÄ} ÄÌ~Ìsº}æºÜ|.ÌÞpGÄÄ ¦Õt çÄÕOè¿Ï ¦Õt, µrÛpØzMÕtÉ{ }¦Õt, çÄÛ~TÌÕÞƒ. çÄÕçÉÞJÎ| µrÛpØzMçÕÞJÎ| ®çÖÞM EÔÈ•èÄèÏÄ} çÄ¿Ä} æÄÞ¿¹€EÕÞÉ{.çºÞƒÈ•ÄÕÞƒ, çÄÕOè¿Ï ÌÃxµèÝ ©ÜµrÜ| ε}µ ®çÖÞM EÔÈ•èÄèϵ} æµÞÜ|Ü ÕtR΃kµrVµ}µrè¿ÏsÜ| æºÏ‚ÌÕÞƒ. ÛÞÉ{. -ÉçÕ, ÈÞÉ{ æºÞÜ|UµrÛ ÕèÖµ}EÎ|§çÏG §çÏG -É{Û æÌÏRµ}E §Ö¿}ºrÌ~k -É{T -µrÌ~ÄuÜ| Ĺ€µrÏsR” -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{. 14-ÉçÕ çÏÞçºÌ~ k ÕtÔpÄ} æ ÄXÈ• MæÌÞRÝ{.ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr çÄÕOµ}µÞµÌ~ çÌGÎ| ±RÕÞƒ. ¥ÕÞƒ EÔÈ•èÄl¿OÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞl¿OÎ| §ÖÕtçÜ¥Õ€ÕÌ~çÌÞM ÕR¹€µÞÜÄ}ÄuÜ| È¿Ì~Ì èÄÌ~ÌÛ~Ûpµ} -µrÌ~ M µ} E Ì~ kÛÌ~ ~ Ì ¿} ¿ ÞÉ{ . 15®çÖÞMFTÌÕÞƒ. ÎÞpµ}EÎ| ÕèÖÏsÜ| ¥ÕÞƒµÝ{ -µrÌ~ÄuÜ| Ĺ€µrµÉÉq ... æÌÏÞpJÕÞÞµÝ{ ®ºÞÏÞ 7:14. { ƒ®çÖÞM PÄÜ| (æÌÞpÏ) ®çÖÞM. µr.P. 40 PÄÜ| çÕÄ ÕÞµ}µrϹ€µÝ{ ÌÞpGÄ}Ä -XÄ}Mµ}µÝ{ ÌèÔϵr.P. 4ÕèÖ hçÄÏÞèÕ ¥ÖºÞÃy¿ÕÉ{. ®Û~ÌÞJ.
 3. 3. 3 ÎÄçÄl 2:16-3:11 ƒÏsRÈ•ÄÉÞƒ. “-µrÌ~ÄuˆRÈ•M -É{ εèÉ ØÈÞɵÉ{ çÏÞÕÞÉqÉ{ ÄuRÌÌÃx z ~æÕÝvçÏ ÕÖÕèÔÄ}çÄÉ{” * -É{T ÄŠÞƒµ}µ ( ÎÞÛ~E 1:1-8; Uòµ}µÞ 3 :1-9, 15-17;ÄÞpºrÏsÉ{ ÕÔpÏÞµÄ} çÄÕÉ{ æºÞÜ|ˆÏÄuÉ{ çÏÞÕÞÉ{ 1:19-28 ) ¥È• È Þ¿} µ ÝvÜ| çÏÞÕÞÉ{ Øz È ÞɵÉ{ÈrèÛçÕTÄÜÞµ §M È¿È•çÄÛpÏM. æÌÄÜçµÎpÉ{ ¦Ãy EÔÈèĵèݵ} } • 3 hçÄÏÞÕtÉ{ ÕÉÞÈ• ƒ Ä ÖÄ} Ä uÜ| ÕRèµ kÞpÈ•M, 2“©¹€µÝ{ ÎÉèÄlÎ| ÕÞÔ|èÕlÎ| | æµÞÜUÄÜ| ºŠ Þ ƒ Ì ~ Ì JÄ} M ¹€ µ Ý{ . ®æÉÉ{ Û ÞÜ| ÌÖçÜÞµ 16¾ÞÉqµÝ{ ÄÉ{ è ɺ} ºÈ• Ä uµ} µ ÞÎÜ| §ÖÞ¼}ÏÎ| ºÎ…ÌsÄ}ÄuRµ}µrÛM” -É{T çÌÞæºÉ{TÕt¿}¿èÄ ¥ÛpÈ•Ä ®çÖÞM ÎpEÈ•Ä ÄèÉ æºÏ‚ÄÞÉ{.çµÞÌPÛ~ÛÞÉ{. EÔÈ•èÄ ÌsÛÈ•Ä µÞÜÄ}èÄ®çÖÞM ¾ÞÉqµÝv¿ÎpRÈ•M ¥ÛpÈ•ÄuRÈ•ÄÞÉ{. 3 “‘µÞƒÄ}ÄRµ}µÞÉ ÕÔpèÏ ¦ÏÄ}ÄÎ| æºÏ‚§ÄÛ~EÝ{ §ÖÃyJ ÕR¿¹€µÝÞµr §RÈ•ÄÉ. l¹€µÝ{; ¥ÕÖM ÌÞèÄèϺ} ºŠÞƒÌJÄ}-ÉçÕ, æÌÄ}ÜçµÎpUÎ| ¥èĺ} GÛ~ÛplÝ{Ý M¹€µÝ{’ -É{T ÕÉÞÈ•ÄÖÄ}ÄuÜ| ±RÕÉ{ÌEÄuµÝvUÎ| ©Ý{Ý -Ü|ÜÞ ¦ÃyEÔÈ•èÄ ºÄ}ÄÎpJµrÛÞÉ{ ”µèÝlÎ| æµÞÜ|Ü ®çÖÞM ¦èÃÏs¿}¿ÞÉ{. ®ºÞÏÞ 40:3¦µçÕ, §ÖÃy J Î| ¥ÄÛ~ E µ} EèÛÕÞÉÕÏMè¿ÏMÎÞµrÏ -Ü|ÜÞ ¦ÃyEÔÈ•èÄ -É ÄŠÞµµÄÞpºrÏÞµrÏ ®ºÞÏÞ EÛpÌ~Ìs¿}¿M ƒ }µèÝlÎ| æµÞÉ{ T Õt¿ ¦èÃÏs¿} ¿ ÞÉ{ . §È•Ä çÏÞÕÞÉ{ ØzÈÞɵèÉÌ~ ÌÛ~ÛpÄÞÉ{.17ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºr 4 ±¿} ¿ µ ©çÖÞÎÄ} Ä ÞÜ| ¦É ¦è¿èÏ -çÖÎpÏÞÕtÉ{ QÜÎÞµÄ}çÄÕÉ{ µŠÔ|µ} µÃy¿ÕÞT æºÞÉ{ÉM È¿È• ¥ÃxÈ•M çÄÞÜ|µº}èºæÏÞÉ{èÛÄ} ÄÉ{ §JÌ~çÄÛpÏM: ÌsÜ| §ÕÉ{ µ¿}CÏsRÈ•ÄÞÉ{. æÕ¿}Jµ} µrÝvlÎ| µÞ¿} J Ä} ç ÄOÎ| ¥ÕÉ{ ©ÃÕÞÏsRÈ• Ä É. 5 çÏÞÕÞÉqÉ{ çÌÞÄèÉèϵ} 絿}µ -Rº18 “ÖÞÎÞÕtçÜ ±R EÖÜ| 絿} ¿ M. Mµ}µÄ}ÄuÉ{ ÎpEÄuÏsÜ| ÕÈ•Ä µÄÛÜ| ¥M. çÜÎpˆRÈ•MÎ| hçÄÏÞ PXÕÄuˆRÈ•MÎ| ÄÉ{ EÔÈ• è ĵVµ} µ Þµ ¥XµrÛÞÝ{ , çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuµ}µèÖ PXÕÄuˆRÈ•MÎ| ε} ÖÞçµÜ|. ¥ÕèÝÄ} çÄÛ~Û PCÏÞM, µÝ{ ÕÈ•ÄÉÞƒ. 6 ¥Î| ε}µÝ{ Ĺ€µÝ{ ÌÞÕ¹€ ®æÉÉqÜ| ¥ÕÝM EÔÈ•èĵÝ{ §ÛÈ•M µèÝ ¥Ûpµ}èµ æºÏ‚ÄÉÞƒ. çÏÞÕÞÉ{ ¥ÕÞƒ Õt¿}¿É.” µVµ}E çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuÏsÜ| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ|* -çÖÎpÏÞ 31:15 æµÞJÄ}ÄÞÉ{. 7 ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJÄ}Mµ}æµÞÃyCRÈ•Ä -µrÌÄuÜ| §RÈM ÄuRÎkÄÜ| ~ • | §¿Ä}ÄuÛ~E ÌÞpçºÏÞƒ* ÎÛ~TÎ| ºMçºÏÞpÜ|* 19 ®çÖÞM §ÛÈ• Ä ÌsÉ{ , çÏÞçºÌ~ Ì sÉ{ ÌÜRÎ| ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµèݵ} µÃy¿MÎ|µÉÕtÜ| µÞƒÄÄRè¿Ï MòÄÉ{ ±RÕÉ{ çÄÞÉ{ } çÏÞÕÞÉ{ , “È„¹€µæÝÜ|çÜÞRÎ| ÌÞÎ|ÌsÉ{ÛpÉÞÉ{. §M çÏÞçºÌ~k -µrÌ~ÄuÜ| §Rµ}EÎ| E¿}CµÝ{. ÕÖÌ~çÌÞEÎ| çÄÕÉqÉ{ çµÞÌÄ}ÄuçÌÞM È¿È•ÄM. 20MòÄÉ{ ¥ÕÉq¿Î|, “-XÈ• ˆRÈ•M ÄÌ~Ìsº}æºÜ|Ü ©¹€µèÝ -º}ºÞpÄ}ÄMÄuR! EÔÈ• è ÄèÏlÎ| ¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| ÏÞÞƒ? 8 ©¹€µÝ{ ÎÉPÎ| ÕÞÔ|mÎ| ÄuRÈ•Äu¥èÔÄ}Mµ}æµÞÃyJ §ØzÖçÕUµ}Eº} æºÜ|. Õt¿ƒ¿É -É{ÌèÄ ÈrSÌsµ}µµ} FCÏ æºÏèÜ®æÉÉqÜ| EÔÈ•èÄèϵ} æµÞÜ|Ü PÏÉ{Û È„¹€µÝ{ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|. 9ÈÞÎ| ¦ÌsÖµÞÎpÉ{ÕÞƒµÝ{ §Ì~æÌÞXM §ÛÈ•M Õt¿}¿ÉÞƒ” -É{ ÌsÝ{èݵÝ{ -ÉÌ~æÌRèÎ ç̺rÄ} ÄuÞpÏÛÞÉ{. 21¦µçÕ, çÏÞçºÌ~k EÔÈ•èÄèÏlÎ| ÜÞÎ| -É -Ãyà ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ÈÞÉ{ æºÞÜ|¥ÄÉ{ ÄÞèÏlÎ| ¥èÔÄ} M µ} æ µÞÃy J µrçÛÉ{. ¦ÌsÖµÞPµ}EÌ~ ÌsÝ{èݵèÝ §¹€§ØzÖçÕÜ| æºÉ{ÛÞÉ{. 22¥Ì~æÌÞXM hçÄ EÝ{Ý µÛ~µÝvˆRÈ•MÎ| ©Ãy¿Þµƒµ çÄÕÉ{ÏÞÕtÉ{ ÎÉ{ÉÉÞµ ¥ÞƒæµÜÞl §RÈ•ÄÞÉ{ ÕÜ|ÜÕÞƒ. 10ÎÖ¹€µèÝ æÕ¿}¿µ} çµÞ¿Þp ÄÏÞ-É{ÌèÄ çÏÞçºÌ~k çµÝ{ÕtlÛ~ÛÞÉ{. ÄÉ{ ÖÞµ §Rµ}µrÛM. ÈÛ~µÉqµèÝÄ} ÄÖÞÄ -Ü|ÜÞÄÈ•èÄ ®çÖÞM §ÛÈ•Ä ÌsÉ{ ¥ÞƒæµÜÞl ÎÖ¹€µVÎ| æÕ¿}¿Ì~Ì¿}JÄ} ÄŠÏsˆ¿Ì~ÌJÎ|. 11“©¹€ µ Ý{ ÎÉPÎ| ÕÞÔ| m Î| ÄuRÈ• Ä uhçÄÏÞÕtÉ{ ÎÉ{ É ÉÞÉÞÉ{ . §Õ€ Õ ÞT,hçÄÏÞmµ}Eº} æºÜ|Ü çÏÞçºÌ~k ÄϹ€µr Õt¿}¿É -É{Ìèĵ} µÞ¿}¿ ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}EÄ}ÉÞÉ{. çÏÞçºÌ~k µÉÕtÜ| -º}ºÞpÌ~Ìè¿È•M ÄÃy à „ Ö ÞÜ| ¾ÞÉØz È ÞÉÎ| ÄRµrçÛÉ{ .¥¹ƒµrRÈ•M µˆçÜÏÞ ÌEÄuµ}Eº} æºÉ{ÛÞÉ{.23çÏÞçºÌ~ k ÈÞºçÖÄ} -É{ O Î| ȵRµ} E º} ¾ Þ É Ø z È Þ É Î | §ÄÛ~E QÔ|EÄÜ|, ¥ÎpÔ|Ä}MðÄÜ| ¥Ü|ÜM ±RÕèÉçÏÞ ±R æÌÞRèÝçÏÞ È„Rµ}æºÉ{T ¥¹€E ÕºrÄ}ÄÞÉ{. -ÉçÕ çÄÕÉ{ EÝ{ kèÄÄ}ÄÜ| -É{T æÌÞRÝ{.ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝ{ ÕÞÏsÜÞµ “µrÛpØz M Ⱥ ÌÞpçºÏÞƒ ÌÞpçºÏÞƒ µ Ý{ hÄÎĵ} EXÕtÉÞƒ .çÖÏÉ{* -É{T ¥èÔµ}µÌ~ÌJÕÞÞƒ” -É §ÕÞƒµÝ{ hÄ º¿}¿¹€µèÝlÎ| ÕÔµ}µ¹€µèÝlÎ|æºÞÉ{ÉM È¿È•çÄÛpÏM. µÕÉÎÞµ µè¿ÌsCÌ~ÌÕÞƒµÝ{. ºMçºÏÞƒ §ÕÞƒµÝ{ PÉ{ÉÉq hÄ Îĵ} EXÕt‘-µrÌÄ} ... ÕÖÕèÔÄçÄÉ{ ’ ²ºrÏÞ 11:1 - ~ } ÉÞƒ. §ÕÞƒµÝ{ ÌèÔÏ ®Û~ÌÞ¿}CÉ{ PÄÜ| ¯È•MȺçÖÏÉ{ ÈÞºçÖÄ} -É{Û ÈµÖÄ}ÄÕÉ{. ‘µrèÝ’ NòÜ|µèÝ Î¿}JçÎ ®Û~Tµ}æµÞÝ{ÌÕÞƒµÝ{. §ÛÌ~ÌsÛ~-É{Û æÌÞRÝ{ ÄRÎ| æÌÏÞƒ. ®ºÞÏÞ 11:1. EÌ~ÌsÉ{ ÎTÕÞÔ|m §Ü|èÜ -É ÈÎ|ÌsÏÕÞƒµÝ{.
 4. 4. ÎÄçÄl 3:12-4:14 ƒ 4¦ÉÞÜ|, -É{ÉqUÎ| æÌÞpÏÕÞƒ ±RÕÞƒ ÕÖÌ~ -É{ T çÕÄÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~ Ì ¿}çÌÞµrÛÞÞƒ. ¥ÕÞƒ µÞÜÃxµèÝ ¥ÕtÔ|µ} JÝ{ÝçÄ” -É{T ÌÄuÜÝvÄ}ÄÞÞƒ.µmÎ| ÈÞÉ{ ÄEÄuÏÛ~ÛÕÉ{. ¥ÕÞƒ ÌÞpGÄ}Ä 5 ÌsÉ{ k ÌsºÞG §çÏGèÕÌ~ ÌÞpGÄ} ĦÕtÏsÉÞUÎ| ¥µ} µ rÉqÏsÉÞUÎ| ©¹€ ȵÖÎÞÉ -RºçÜPµ}E ¥èÔÄ}Mº} æºÉ{µVµ}E ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJÌ~ÌÞÞƒ. 12¥ÕÞƒ ÛÞÉ{. ÌsºÞG §çÏGèÕÄ} çÄÕÞÜÏÄ}ÄuÉ{ÄÞÉqϹ€µèݺ} GÄ}ÄÎ| æºÏ‚ÏÄ} ÄÏÞÖÞµ Îpµ ©ÏÖÎÞÉ §¿Ä} Ä uÜ| æµÞÃy J çÌÞÏ‚ÕRÕÞÞƒ. ¥ÕÞƒ ÌÄÞpˆRÈ•M ÈÜ|Ü ÄÞÉqÏ ÈrTÄ}Äu, 6 “È„Þƒ çÄÕOè¿Ï EÎÞÖÉ{ -É{ÌMÎÃxµèÝÌ~ ÌsÞpÄ}æÄJÄ}Mº} ÄÉ{ µÝ¾}ºrÏÄ} ©ÃyèÎÏÞÉÞÜ|, §¹€µrRÈ•M µŠçÔ EÄulÎ|.ÄuÜ| çºÞƒÌ~ÌÞÞƒ. ÌÄèÖçÏÞ ¥èÃÈ•M çÌÞ ®æÉÉ{ÛÞÜ|,µÞÄ ÄŠÏsˆ¿}J -ÞpÌ~ÌÞÞƒ” -É{ÛÞÉ{. ‘‘çÄÕÉ{ ©Îµ}µÞµÄ} ÄÉ{ MòÄÞƒµVµ}E §çÏGÕtÉ{ ¾ÞÉØÈÞÉÎ| z µ¿}¿èÝÏsJÕÞÞƒ, MòÄÞƒµÝvÉ{ µÖ¹€µÝ{ ( ÎÞÛ~E 1:9-11; Uòµ}µÞ 3:21-22 ) ©É{èÉÌ~ ÌÛ~TÎ|. ¦µçÕ ©É{ µÞÜ|µÝ{ 13¥Ì~ æ ÌÞXM §çÏG µˆçÜÏÞÕtˆ ÌÞèÛµÝvÜ| çÎÞÄÞM ’RÈ• M çÏÞÞƒ Ä ÞÉ{ ÈÄuµ} µ èÖµ} E ÕÈ• Ä ÞÞƒ . º¹€µŠÄÎ| 91:11-12§çÏG çÏÞÕÞÉp¿Î| æºÉ{ T Äɵ} E¾ÞÉØz È ÞÉÎ| æµÞJµ} E Î| Ì C 絿} ¿ ÞÞƒ . -É{T çÕÄÕÞµ}µrϹ€µÝvÜ| -XÄuÏsRµ}µr14¦ÉÞÜ| çÏÞÕÞçÉÞ §çÏGmµ} E ÄÞÉ{ ÛM” -ɵ} FÛpÉÞÉ{. 7¥ÄÛ~E §çÏG,¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJµ}EÎÝmµ}E çÎÉ{èÎÏÞÉÕÉ{ ¥Ü|Ü -É{T ¥ÕèÖÄ} ÄJµ}µ “‘çÄÕÉÞµrÏ ©É{ µÞƒÄ}ÄèÖ çºÞÄuµ}µµ}PÏÉ{ÛÞÉ{. -ÉçÕ çÏÞÕÞÉ{ §çÏGÕt¿Î|, F¿ÞM’ ©ÌÞ. 6:16“È„Þƒ -É{Éq¿Î| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æÌÛÜÞEçÎÞ?ÈÞÉ{ ÄÞÉ{ ©Î|Îp¿Î| ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æÌÛ -É{ T Î| çÕÄÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~çÕÃyJÎ|” -É{ÛÞÉ{. Ì¿}JÝ{ÝçÄ” -É{T ÌÄuÜ| æºÞÉ{ÉÞÞƒ. 15¥ÄÛ~ E §çÏG, “ÄÛ~ æ ÌÞXM ÈÞÉ{ 8 ÌsºÞG ÌsÉ{ É Þƒ §çÏGèÕ Îpµ ©ÏÖæºÞÜ| U µrÛÌCçÏ æºÏ‚ . çÄÕÉ{ -ÄuÞƒ ÎÞÉ ±R Îèܺ} ºrµÖÄ}ÄuÛ~E ¥èÔÄ}Mº}ÌÞÞƒµEÎ| È„ÄuÏÞÉ æºÏÜ|µÝ{ ¥èÉÄ}èÄlÎ| } æºÉ{ T , ©ÜµrÉ{ -Ü| Ü Þ ÈÞJµèÝlÎ|ÈÞÉ{ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|” -É{T ÌÄuÜ| æºÞÉ{ ¥ÕÛ~ÛpÉ{ εrèεèÝlÎ| æÌÞR¿}µèÝÉÞÞƒ . ¦µçÕ, çÏÞÕÞÉ{ §çÏGmµ} E lÎ| µÞ¿}CÉÞÉ{. 9 ÌsÛE ÌsºÞG §çÏGÕt¿Î|,¾ÞÉØzÈÞÉÎ| æµÞJµ}µº} ºÎ|ÎÄpÄ}ÄÞÉ{. “È„ Þ ƒ ºÞ×| ¿ Þ¹€ µ ÎÞÏ‚ ÕtXÈ• M -É{ è É 16§çÏG ¾ÞÉØz È ÞÉÎ| æÌÛ~ T , È„ Þ p Õù€µrÉÞÜ|, §èÕ ¥èÉÄ}èÄlÎ| ÈÞÉ{ˆRÈ•M çÎæÜXÈ•M ÕÈ•ÄçÌÞM. ÕÞÉÎ| ©Îµ} E Ä} ÄRçÕÉ{” -É{ Û ÞÉ{ . 10§çÏGÄuÛÈ•M, çÄÕ ¦ÕtÏÞÉÕÞƒ ±R kÛÞèÕÌ~ ÌsºÞèº çÈÞµ} µ r, “ºÞÄ}ÄÞçÉ! -É{ è ÉçÌÞܵ} µŠ Ô pÛ¹€ µ r ¥ÕÞp¿Î| ÕRÕèĵ} Õt¿}J Õtܵrº} æºÜ|!µÃy ¿ ÞÞƒ . 17ÕÞÉÄ} Ä uˆRÈ• M ±R EÖÜ|絿}¿M. ¥µ}EÖÜ|, “§ÕÞƒ (§çÏG) -É{ ‘È„ ©É{ çÄÕÉÞµrÏ µÞƒÄ}ÄèÖ Î¿}JçÎEÎÞÖÉ{. ÈÞÉ{ §ÕèÖ çȺrµ}µrçÛÉ{. ÈÞÉ{ Õù€µçÕÃyJÎ|. ¥ÕRµ}E ο}JçΧÕÞp¿Ä}ÄuÜ| ÌsÞpÏÎÞÏsRµ}µrçÛÉ{ ” -ɵ} çºèÕ æºÏ‚ÏçÕÃyJÎ|!.’FÛpÏM. ©ÌÞ. 6:13 §çÏGmµEÿÞÉ çºÞÄèɵÝ{ } y ( ÎÞÛ~E 1:12-13; Uòµ}µÞ 4: 1-13) -É{ T Î| çÕÄ ÕÞµ} µ rϹ€ µ ÝvÜ| -XÄÌ~ Ì¿}JÝ{ÝM ” -É{T FÛpÉÞÞƒ.4 ÌsÉ{ÉÞƒ ÌÞpGÄ}Ä ¦ÕtÏÞÉÕÞƒ §çÏ 11-ÉçÕ ÌsºÞG §çÏGèÕ Õt¿}J Õtܵr GèÕ ÕÉÞÈ•ÄÖÄ}Mµ}E ¥èÔÄ}Mº} æºÉ{ÛÞÞƒ. ÌsºÞºrÉÞÜ| çºÞÄuµ}µÌ~ÌJÕÄÛ~µÞµ ÉÞÉ{. ¥ÄÉ{ ÌsÛE ºrÜ MòÄÞƒµÝ{ ÕÈ•M§çÏG ¥¹€E ¥èÔÄ}Mº} æºÜ|ÜÌ~Ì¿}¿ÞÞƒ. ¥ÕRµ}Eº} çºèÕ æºÏ‚ÄÉÞƒ.2 ¥¹€E ÈÞÛ~ÌMÈÞÝ{ §ÖmÎ| ̵UÎ| §çÏG©ÃçÕMÎ| ©¿}æµÞÝ{Ý ÕtÜ|èÜ. ¥ÄÉ{ µˆçÜÏÞÕtÜ| §çÏGÕtÉ{ ªÔpÏÎ|ÌsÉ{, §çÏGmµ}E ÎpEÈ•Ä ÌºrlÃy¿ÞÏsÛ~T. ( ÎÞÛ~E 1:14-15; Uòµ}µÞ 4: 14-15) 12çÏÞÕÞÉ{ ºrèÛÏsÜ迵} µ Ì~ Ì ¿} ¿ èÄ3 ¥Ì~çÌÞM ¥ÕèÖ çºÞÄuµ}µ ÌsºÞG ÕÈ•M,¥ÕÞp¿Î|, “È„Þƒ çÄÕOè¿Ï EÎÞÖÉ{ -É{ §çÏG çµÝ{ Õ tlÛ~ Û ÞÞƒ . -ÉçÕ, §çÏGÌM ©ÃyèÎÏÞÉÞÜ|, §È•Äµ} µÛ~µèÝ ¥Ì~ µˆçÜÏÞÕtÛ~ E Ä} ÄuRÎ| Ì sº} æºÉ{ Û ÞÞƒ . 13§çÏG ÈÞºçÖÄ}ÄuÜ| Ĺ€µÕtÜ|èÜ. ¥Õރ̹€µÝÞµ ÎÞTÎ|ÌCº} æºÞÜ|UÎ|” -É{ÛÞÉ{. | 4 ¥ÄÛ~E §çÏG, µˆçÜÏÞ ®Þpµ}E ¥RµrˆRÈ•Ä µÌ~ÌÞƒÈFÎ| ȵRµ}Eº} æºÉ{T ÕºrÄ}ÄÞÞƒ. æºkçÜÞOµ}“‘ε}µèÝ ÕÞÔèÕÌ~ÌM æÕTÎ| ¥Ì~ÌÎ| EÎ| ÈÌ~Ĉµ}EÎ| ¥RµrÜ| ©Ý{ÝM µÌ~ÌÞƒ ο}JÎÜ|Ü. ε}µÝvÉ{ ÕÞÔ|m çÄÕÉqÉ{ ÈFÎ|. 14ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr ®ºÞÏÞ µŠÔ|µ}µÃy¿ÕÞT ÕÞÞƒÄ}èĵèݺ} ºÞރȕMÝ{ÝM’ æºÞÉ{ÉM È¿È•çÄTÎ|ÌC §çÏG §Õ€ÕÞT ©ÌÞ. 8:3 æºÏ‚ÄÞÞƒ :
 5. 5. 5 ÎÄçÄl 4:15-5:9 ƒ15“æºkçÜÞÉ{ -É{OÎ| §¿PÎ| ÈÌ~ÄÜp EÃÌ~ÌJÄ}ÄuÉÞÞƒ. 24§çÏGèÕÌ~ ÌÛ~ÛpÏ -É{OÎ| §¿PÎ| çÏÞÞƒÄÞÉ{ ÈÄuèϵ} æºÏ‚Äu ºŠÞpÏÞ çĺÎ| PXÕMÎ| ÌÖÕtÏM. µ¿È•M µ¿Uµ}EÌ~ çÌÞEÎ| ºÞèÜÏsÜ| çÈÞlÛ~Û Îµ}µÝ{ ¥èÉÕèÖlÎ| §çÏG16 hÄÞƒµÝ{ ¥Ü|ÜÞÄ ÌsÛ §ÉÄ}ÄÕÞƒ ÕÞXÎ| Õt¿Î| ¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. çÈÞlÛ~Û ¥Î| §¿ÎÞµ ©Ý{ Ý M µˆçÜÏÞ. ÌÞÕ Îµ}µÝ{ ÌÜÕtÄÎÞÉ ÕtÏÞÄuµÝÞUÎ| ÕˆÏp §RÝvÜ| ÕÞÔ|È•Ä ¥ÕÞƒµÝ{ ÎpµÌ~æÌÞpÏ ÉÞUÎ| ¥ÕÄulÛ~ÛÉÞƒ. ºrÜÞƒ ÎpEÈ•Ä ÕˆÏs æÕÝvº}ºæÎÞÉ{èÛµ} µÃy¿ÉÞƒ. ±R GJ ÉÞUÎ|, ºrÜÞƒ ÌsºÞG* ÌsCÄ}MÎ|, ºrÜÞƒ µÞ¿}è¿Ì~çÌÞÜ §RÝè¿È•M µr¿µ}EÎ| ÕˆÌ~kçÈÞÏÞUÎ|,* ºrÜÞƒ ÌÞÞpº ÕtÏÞÄu ¥Ì~gÎpÏsÜ| ÕÞXÎ| ε}µèÝ çÈÞµ}µr ÏÞUÎ| ÌÞÄuµ}µÌ~Ì¿}CRÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG ¥ÕÞƒ ¥È•Ä æÕÝvº}ºÎ| ÕÈ•ÄM.” µÝ{ ¥èÉÕèÖlÎ| EÃÎÞµ} µ rÉÞÞƒ . ®ºÞÏÞ 9:1-2 25ÌÛ~ÌÜ Îµ}µÝ{ §çÏGèÕ̃ ÌsÉ{æÄ޿ރȕ ÄÞÞƒµÝ{. ¥Î|ε}µÝ{ µˆçÜÏÞ, ÌÄ}Mȵֹ€ º×ÞµèÝÄ} çÄÞÈæÄJÄÄÜ| Š ƒ ƒ • } µÝ{,* -RºçÜÎ|, hçÄÏÞ ÎÛ~TÎ| çÏÞÞƒÄÞÉ{ ( ÎÞÛ~E 1:16-20 Uòµ}µÞ 5 :1-11) ÈÄuÏsÉ{ ¥µ}µèÖ PÄÜÞÉ ÌEÄuµÝvˆRÈ•M 17¥º} º ÎÏÄ} Ä uˆRÈ• M §çÏG “©¹€µÝ{ ÕÈ•ÄuRÈ•ÄÉÞƒ.ÎÉèÄlÎ| ÕÞÔ| è ÕlÎ| ÄuRÄ} M ¹€ µ Ý{ ,®æÉÉ{ÛÞÜ| ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| ÕtèÖÕtÜ| §çÏGÕtÉ{ ÎèÜ ÌsÖº¹µÎ| €ÕÖ §Rµ}µrÛM” -É{T çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÏÄ} ( Uòµ}µÞ 6: 20-23)æÄÞ¿¹€µrÉÞÞƒ. ¥¹€ E µ} F¿} ¿ ÎÞÏsRÈ• Ä Îµ} µ èÝÌ~ 18§çÏG µˆçÜÏÞ ®Þpµ} µ èÖçÏÞÖÎ|È¿È•M æµÞÃyCRÈ•ÄÞÞƒ. çÌMR -É{ÛèÔµ} 5 ÌÞÞƒÄÄ §çÏG ±R EÉ{ÛpÉ{ Î…M æºÉ{T } ¥ÎÞƒ È • Ä ÞÞƒ . ¥ÕÖM ºŠ × Þƒ µ Ý{ ¥ÕÞp¿Î|µÌ~Ì¿}¿ ºŠçÎÞèÉlÎ| ¥ÕÉ{ ºçµÞÄÖÉ{ ÕÈ•ÄÞÞƒµÝ{. 2§çÏG ε}µVµ}E µŠÔ|µ}µÃy¿¥È•ÄuçÖÏÞèÕlÎ| ¥ÕÞƒ µÃy¿ÞÞƒ. Î…ÉÕÞƒµ ÕÞT çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÄÞÞƒ.ÝÞÉ ¥º}ºçµÞÄÖÞƒµÝ{ §RÕRÎ| ®ÞpÏsÜ|ÕèÜÕtÞpÄ}M Î…É{ ÌsCÄ}Mµ} æµÞÃyCRÈ• 3“¦ÕtÏsÜ| -ÝvèÎ æµÞÃy¿ ÎÉqÄÞƒµÝ{ÄÉÞƒ . 19§çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “-É{èÉÄ} ¦ºŠÞÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ÌÖçÜÞµ §ÖÞ ƒæÄ޿ރȕM ÕÞR¹€µÝ{. ©¹€µèÝ ÎÞTÌ¿}¿ ¼}ÏÎ| ¥ÕÞƒµVµ}EÞpÏM.Î… É ÕÞƒ µ ÝÞµ} E çÕÉ{ . Î… É { µ èÝ ¥Ü| Ü 4 §Î|èÎÏsÜ| Mµ}µÎ| ¥è¿È•Ä ÎÉqÄÞƒµÝ{ÎÉqÄÞƒµèÝ çºµÞpµ}EÎ| çÕèÜèϺ} æºÏ‚ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒÕ†ÞƒµÝ{” -É{ T æºÞÉ{ É ÞÞƒ . 20ºŠçÎÞOÎ| µèÝÄ} çÄÛ~TÕÞÞƒ.¥È•ÄuçÖÏÞmÎ| Ĺ€µÝ{ ÕèܵèÝ Õt¿}J 5 ÌÃxmè¿ÏÕÞƒ µ Ý{ ¦ºŠ Þ ƒ Õ Äuµ} µ Ì~ Ì ¿} ¿§çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ æÄ޿ރȕÄÞÞƒµÝ{. ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ÕÞµ}µÝvÄ}Ä §¿Ä}èÄ* 21§çÏG µˆçÜÏÞ ®Þpµ} µ èÖçÏÞÖÎ| ¥ÕÞƒµÝ{ æÌTÕÞÞƒµÝ{.æÄÞ¿ÞƒÈM È¿È•M æºÜ|UÎ|çÌÞM æºæÌçÄl • 6 ÎÛ~ Û -èĵ} µÞ¿} C UÎ| È„ Ä uÏÞÉÕtÉ{ kÄÜ| Õ Þƒ µ ÝÞÉ ÏÞµ} ç µÞk ÎÛ~ T Î| æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚Ï ÕtRÎ|kµrÛÕÞƒµÝ{çÏÞÕÞÉ{ ¦µrÏ ºçµÞÄÖÞƒµèݵ} µÃy¿ÞÞƒ. ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ{Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµVµ}E¥ÕÞƒµÝ{ §RÕRÎ| ±R Ì¿µrÜ| ÄÎ| ÄÈ•èÄ PXÄ}ÄuRÌ~ÄuèÏÄ} çÄÕÉ{ ¥ÝvÌ~ÌÞÞƒ.çÏÞJ §RÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ Î…É{ ÌsCÌ~ÌÄÛ~ 7 ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}Eµ} µRèà µÞ¿}JµrÛÕÞƒµÞµÄ} Ĺ€µÝM ÕèÜèÏÄ} ÄÏÞÞƒ æºÏ‚M µÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒæµÞÃyCRÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG ¥È•Äº} ºçµÞÄÖÞƒ µVµ}Eµ} µRèà µÞ¿}¿Ì~ÌJÎ|.µèÝÄ} ÄÎ|P¿É{ ÕRÎÞT ¥èÔÄ}Ä ÞÞƒ. 8 MòÏ‚ è ÎÏÞÉ -Ãy à Pè¿ÏÕÞƒ µ Ý{22-ÉçÕ, ¥º}ºçµÞÄÖÞƒµÝ{ Ĺ€µÝ{ Ì¿èµ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{lÎ| ÄÈ•èÄèÏlÎ| Õt¿}J §çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ çÄÕÉqÉ{ ¥RµÞèÎÏsˆRÌ~ÌÞÞƒµÝ{.æÄ޿ރȕÄÉÞƒ. 9 ¥èÎÄuµ} µ Þµº} æºÏÜÞÛ~ T µrÛÕÞƒ µ Ý{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒ çÌÞÄèÉlÎ| EÃÎÞµEÄUÎ| } µèÝÄ} ÄÉ{ EÎÞÖÞƒµÝ{ -É ¥èÔÌ~ ( Uòµ}µÞ 6: 17-19) ÌÞÞƒ. 23§çÏG µˆçÜÏÞ ÈÞJ PXÕMÎ| ©Ý{ݧ¿¹€µVµ}Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ. ¥ÕÞƒµÝ{ æ¼Ì¦ÜϹ€µÝvÜ|* §çÏG çÄÕOè¿Ï §ÖÞ¼} Ì s º Þ G ÌsºÞGµÝ{ -É{ÌèÕ ºÞÄ}ÄÞÉq¿ÎpRÈ•M ÕRÎ| 浿}¿ ¦ÕtµÝ{.ÏÄ}èÄÌ~ ÌÛ~ÛpÏ ÈÛ~æºÏ‚ÄuµèÝÌ~ çÌÞÄuÄ}ÄÞÞƒ. çÎUÎ|, ε}µÝvÉ{ ¥èÉÄ}M ÕtÄÎÞÉ Õ ˆ Ì ~ k ç È Þ Ï ‚ §È•çÈÞÏ‚æµÞÃy¿ ε}µÝ{ ºrÜ çÕèÝÏsÜ| ÄÎ| ºÞ„ÖÄ}èĵ} µ¿}JÌ~ÌJÄ}MÎ| ºµ}ÄuèÏçÈÞÏ‚ µ èÝlÎ| ÕtÏÞÄuµèÝlÎ| §çÏG §ÔÌ~ÌÞƒ. Ì Ä } M È µ Ö ¹ € µ Ý { (µˆçÜÏÞ ®ÞpÏsÉ{ µrÔµ} E Ì~æ ¼ Ì ¦ Ü Ï ¹ € µ Ý { hÄÞƒ µ Ý{ æ¼ÌÄ} Ä uÛ~ µ ÞmÎ| ̵}µPÝ{Ý ÌEÄu.) µrçÖµ}µÄ}ÄuÜ| æĵ}µÞçÌÞ‰ØzçÕÄÕÞµ}µrϹ€µèÝ ÕÞºrµ}µmÎ| ®èÉÏ F¿} -É{Û §¿Ä}ÄuÜ| ±R µÞÜÄ}ÄuÜ| 10 ȵֹ€µÝ{ §RÈ•ÄÉ.¿¹€µèÝ È¿Ä}ÄmÎ| FJÎp¿Î|. ‘ çÄÕÉ{ ÕÞµµÝvÄÄ §¿Î’ º¹€µŠÄÎ| 37:11. } } |
 6. 6. ÎÄçÄl 5:10-28 ƒ 610 ÈÉ{èÎ æºÏ‚ÕÄÛ~µÞµÄ} ÄÃyCµ}µÌ~ÌJµr ÄuÜ| µè¿ºr ¦ÝÞÏsRÌ~ÌÞÉ{. ¦ÉÞÜ|, µ¿}¿ ÛÕÞƒµÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. ÌÖ èݵèݵ} µè¿Ì~ÌsCÄ}M ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝlÎ| çÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| ¥ÕÞƒµVµ}EÞpÏM. µè¿Ì~ÌsCµ}µº} æºÞÜ|UµrÛÕÉ{ ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| εÄ}ÄÞÉ §¿Ä}èÄÌ~ æÌT 11“©¹€µVµ}æµÄuÖÞµÄ} ÄŠÏ æºÞÛ~µèÝÌ~ ÕÞÉ{. 20º¿}¿¹€µèÝÌ~ çÌÞÄuµ}µrÛÕÞƒµèÝç̺r ε}µÝ{ ©¹€µèÝÄ} MÉ{kTÄ}MÕÞÞƒµÝ{. Õt¿mÎ| ÌÞpçºÏÞƒµèÝ Õt¿mÎ| È„¹µÝ{ ºrÛÌ~ €È„¹€µÝ{ -É{èÉÌ~ ÌsÉ{ÌÛ~TÕÄuÉqÎpÄ}ÄÎ| ÌÞµº} æºÏÜ| Ì ¿çÕÃy J Î| -É{ T ©¹€-Ü|ÜÞÕtÄÎÞÉ ÄŠÏ æºÞÛ~µèÝlÎ| ©¹€µ µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{. ¥ÕÞƒµèÝ Õt¿mÎ|Vµ}æµÄuÖÞµº} æºÞÜ|ÕÞÞƒµÝ{. ¦ÉÞÜ| ε}µÝ{ ºrÛÌ~ Ì Þµº} æºÏÜ| Ì ¿ÞÕt¿} ¿ ÞÜ| , È„ ¹ € µ Ý{©¹€ µ Vµ} E ¥ÕÛ~ è Ûº} æºÏ‚ l Î| æ ÌÞXM ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| NèÔÏÎÞ¿}DÞƒµÝ{.È„¹€µÝ{ ¦ºŠÞƒÕÄuµ}µÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{. 12¥ÄÛ~µÞµÎµrÔ| º } º rÏè¿l¹€ µ Ý{ . çÄÕOè¿Ï εÄ} çµÞÌÄèÄÌ~ ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ÄÞÉ æÕEÎÄu ©¹€µVµ}Eµ} µÞÄ}ÄuRµ}µrÛM. 21 “ ‘-ÕèÖlÎ| æµÞÜ|ÜÞçÄ.* æµÞèÜ©¹€µVµ}E PÉ{k ÕÞÔ|È•Ä ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrµVµ} æºÏ‚µrÛÕÉ{ ÄÃyCµ}µÌ~ ÌJÕÞÉ{n -É{TEÎ| ε}µÝ{ ¥çÄ ÕtÄÎÞÉ ÄŠèεèݺ} æÕE µÞÜÄ}ÄuÛ~E PÉ{ÉçÖ ÈÎM ε}µVµ}æºÏ‚ÄÞÞƒµÝ{. Eº} æºÞÜ| Ü Ì~ Ì ¿} C RÌ~ Ì èÄ ¥ÛpÕ† Þ ƒ µ Ý{ . 22¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{. ©Ìk, ±Ýv ©ÕèεÝ{ ~ ÏÞÞp¿PÎ| çµÞÌÎ| æµÞÝ{ÝÞÄŠÞµÝ{. ¥èÉÕ ƒ ( ÎÞÛ~E 9:50; Uòµ}µÞ 14: 34-35) RÎ| ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÞƒµçÝ. È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒ 13“gÎpµ}E È„¹€µÝ{ ©Ì~ÌÞµ §Rµ}µrÛ…ÞƒµÝ{. µÝv¿Î| çµÞÌÎ| æµÞÃy¿ÞÜ|, È„¹µÝ{ ÈrÏÞÏÈ• €ÄÉ{ GèÕèÏ ©Ì~k §ÔÈ•ÄÞÜ| Î…ÃyJÎ| ÄŠÞƒµ}µÌ~ ÌJÕ†ÞƒµÝ{. ÎÛ~ÛÕRµ}E -ÄuÖÞµÄ}¥èÄ ©Ì~ÌÞµ ÎÞÛ~ÛçÕÞ, çÕT -ÄÛ~EÎ| ÄŠÏèÕµèݺ} æºÞÉ{ÉÞÜ| hÄ ¦çÜÞºÌÏÉ{ ÌJÄ}ÄçÕÞ PCÏÞM. ¥M æÄRÕtÜ| èɵ} EXÕtÉÞÜ| ÄÃyCµ}µÌ~ÌJÕ†ÞƒµÝ{.-ÛpÏÌ~Ì¿}J ε}µÝÞÜ| ÎpÄuµ}µÌ~ÌJÎ|. çÕæÛÞR ÎÉqÄèÉ P¿}¿ÞÝ{ -É{T È„¹µÝ{ € 14“©ÜEµ}E ±ÝvÄRÎ| Õtݵ}E È„¹€µçÝ. ¥èÔÄ}ÄÞÜ|, ÈÖµÄ} ÄŠÏsÉ{ ¦ÌÄ}Mµ}EÝ{ÝÞ±R EÉ{ÛpÉ{çÎÜ| ¥èÎÈ•Ä Ì¿}¿ÃÎ| ÎèÛÈ• Õ†ÞƒµÝ{.ÄuRµ}µ PCÏÞM. 15ε}µÝ{ -ÞpµrÉ{Û Õtݵ} 23“-ÉçÕ, È„ ¹ € µ Ý{ çÄÕOµ} E ©¹€ µ Ý{èµµ} E¿Ä}ÄuÉ{ µŠÔ| èÕÄ}M ÎèÛÌ~ÌÄuÜ|èÜ. µÞÃxµ}èµèÏÌ~ ̈̆¿Ä}ÄuÜ| æºUÄ}MÎ|ÎÞÛÞµ, ¥èÄ Îµ}µÝ{ Õtݵ}EÄ} ÄÃyCÉ{ æÌÞXM ÎÛ~ Û ÕÞƒ µ èÝlÎ| ÈrèÉÄ} M Ì~Î… M èÕµ} µ rÛÞÞƒ µ Ý{ . ¥Ì~ æ ÌÞXM ÄÞÉ{ ÌÞR¹€µÝ{. È„¹€µÝ{ ©¹€µÝ{ µÞÃxµ}èµèϺ}Õtݵ} E Õ† ¿ } C UÝ{ Ý ¥èÉÕRµ} E Î| æºUÄ}MÎ|æÌÞXM, ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉ{ ©¹€æÕÝvº}ºÎ| ÄRµrÛM. 16¥M çÌÞÜçÕ, È„¹€µ µÝ{ Î…M ÕRÄ}ÄÄ}M¿É{ §RÌ~ÌM ©¹€µÝ{VÎ| ÎÛ~Û ÎÉqÄÞƒµVµ}E Õtݵ}µÞµ Õtݹ€µ ÈrèÉÕtÛ~ E ÕÈ• Ä ÞÜ| , 24©¹€µÝ{ µÞÃxµ}çÕÃyJÎ|. ©¹€µÝM ÈÛ~æºÏÜ|µèÝ ÎÛ~Û èµèÏÌ~ ̈̆¿Ä}ÄuÛ~E PÉ{ èÕÄ}MÕt¿}J,ÕÞƒµÝ{ µÞLÎ|ÌC ÕÞX¹€µÝ{. ÌÖçÜÞµÄ} æºÉ{T ¥ÕO¿É{ ºÎÞÄÞÉÎÞE¹€µÝ{. ÌsÉ{ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞèÕ Îµ}µÝ{ kµÔ|ÈM • ÉÞƒ ÕÈ•M ©¹€µÝ{ µÞÃxµ}èµèϺ} æºUÄ}çÌGÎÞT È„¹€µÝ{ ÕÞX¹€µÝ{. M¹€µÝ{. 25“©¹€ µ Ý{ -ÄuÞp ©¹€ µ èÝ È„ Ä uÎÉ{ Û Ä} §çÏGmÎ| ÌèÔÏ ®ÛÌÞJÎ| ~ ÄuÛ~E ¥èÔÄ}ÄÞÜ|, ¥ÕO¿É{ ÕtèÖÕÞµ 17“çÎÞçºÏsÉ{ º¿}¿¹€µèÝçÏÞ ¥Ü|ÜM È¿}ÌÞE¹€µÝ{. È„ÄuÎÉ{ÛÄ}ÄuÛ~Eº} æºÜ|ÕÄÛ~EÄŠÞµµÄÞpºrµÝvÉ{ çÌÞÄèɵèÝçÏÞ ¥ÔpÌ~ ƒ } PÉ{çÌ ¥èĺ} æºÏ‚Ï çÕÃyJÎ|. È„¹€µÝ{ÌÄÛ~µÞµ ÈÞÉ{ ÕÈ•MÝ{ÝÄÞµ Èrèɵ}µÞÄŠÞƒ ¥ÕO¿É{ È¿}ÌÞµÞÕt¿}¿ÞÜ|, ¥ÕÉ{ ©¹€µÝ{. ¥ÕÞƒµÝM çÌÞÄèɵèÝ ¥ÔpÌ~ÌÄÛ~ µèÝ È„ÄuÌÄuÏs¿Î| ±Ì~Ìè¿Ì~ÌÞÉ{. çÎUÎ|,µÞµ ÈÞÉ{ ÕÖÕtÜ|èÜ. ¥ÕÞƒµÝvÉ{ çÌÞÄ È„ÄuÌÄu ©¹€µèݺ} ºrèÛÏsÜ迵}µ µÞÕÜÞpèɵÝvÉ{ PXÌ~ æÌÞRèÝlÎ| ÈrèÛçÕÛ~ ¿Î| ±Ì~ Ì è¿Ì~ Ì ÞÞƒ . 26ÈÞÉ{ æºÞÜ|µrçÛÉ{,ÛçÕ ÕÈ•MÝ{çÝÉ{. 18ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ©Ãy È„¹µÝ{ æµÞJµ}µçÕÃyCÏM ¥èÉÄ}èÄlÎ| €èÎèϵ} FTµrçÛÉ{. ÕÞÉPÎ| gÎplÎ| æµÞJÄ}MÄ} ÄŠÞƒµ}µrÛÕèÖÏsUÎ| ©¹€µÝÞÜ|©Ý{ Ý ÕèÖµ} E Î| µ¿} ¿ èݵÝvÜ| -MmÎ| ¥È•Äº} ºrèÛèÏ Õt¿}J Î…ÝPCÏÞM.ÎèÛÏÞM. ¥èÉÄ} M Î| ÈrèÛçÕTµrÛÕèÖµ}EÎ| µ¿}¿èݵÝvÉ{ ±R ºrT -XÄ} } µÛè̵} EÛpÄÄ çÌÞÄèÉ ~çÄÞ ¥Ü|ÜM ±R ºrT -XÄ}ÄuÉ{ ÌEÄuçÏÞ “ ‘ÌsÛÉ{ ÎèÉÕtl¿É{ ©ÛmæµÞÝ{VÎ| 27F¿ ÎèÛÏÞM. 19±RÕÉ{ ±Õ€æÕÞR µ¿}¿ ÌÞÕÄ}èĺ} æºÏ‚ÏÞçÄ’ * -É{ T FÛÌ~èÝèÏlÎ| µè¿Ì~ÌsCµ}µçÕÃyJÎ|. ºrÛpÏ Ì¿}JÝ{ÝèÄ È„¹€µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 28¦ÉÞÜ|ÄÞµÄ} çÄÞÉ{TÎ| µ¿}¿èÝèϵ} F¿µ} µè¿Ì~ ÈÞÉ{ æºÞÜ|µrçÛÉ{. ±R æÌÃyèõ} µÞε}ÌsCµ}µçÕÃyJÎ|. µ¿}¿èݵÝvÜ| ®çÄOÎ|±É{èÛÄ} ÄÞÉ{ µè¿Ì~ÌsCµ}µÞÎUÎ| ÎÛ~ÛÕÞƒ ‘-ÕèÖlÎ| ... æµÞÜÜÞçÄ’ ÏÞÄ}. 20:13; - |µèÝlÎ| ¥èĵ} µè¿Ì~ Ì sCµ} µ çÕÃy ¿ Þ ©ÌÞ. 5:17.æÎÉ{TÎ| FTµrÛÕÉ{ ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ} ‘ÌsÛÉ{ ... æºÏÏÞçÄ ’ ÏÞÄ}. 20:14, ©ÌÞ. 5:18. Ì ‚
 7. 7. 7 ÎÄçÄl 5:29-6:1 ƒµÃy æµÞÃyJ çÈÞµ}µr ¥ÕV¿É{ ©¿UÛm ÌÔpÕÞ¹EÄÜ| ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ € ~æµÞÝ{Ý ÕtRÎ|ÌsÉÞçÜ, ¥ÕÉ{ ¥ÕV¿É{ ( Uòµ}µÞ 6: 29-30) 38“‘µÃyLµ}Eµ} µÃy. ÌÜ|Uµ}EÌ~ ÌÜ|n *Õt̺} º ÞÖÎ| æºÏ‚ Ä ÕÉÞµrÛÞÉ{ . 29©¹€µÝ{ÕÜM µÃy È„¹€µÝ{ ÌÞÕÎ| æºÏ‚ϵ} µÞÖà -É{T FÛÌ~ÌJÕèÄ È„¹€µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 39¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} æºÞÜ|µrçÛÉ{ :ÎÞÉÞÜ|, ¥èÄÌ~ ÌsJ¹€µr -Ûpl¹€µÝ{. ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ÈÖµÄ}ÄuÜ| Õ†Ô|Õèĵ} ÄŠÏÕèÉ -ÄuÞƒµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. ±RÕÉ{ ©¹€µÝ{µÞ¿}CUÎ| ¥Õ€m¿ˆÉ{ ±Þƒ ©TÌ~èÌ §ÔÌ~ ÕÜM µÉ{ÉÄ}ÄuÜ| ¥èÛÈ•ÄÞÜ|, ¥ÕOµ}EÌM ÈÉ{T. 30©¹€µÝ{ ÕÜM èµ ©¹€µèÝÌ~ ©¹€µÝ{ ÎT µÉ{ÉÄ}èÄlÎ| µÞ¿}J¹€µÝ{. 40©¹€µÝ{ çÎÜÞ迵}µÞµ ±RÕÉ{ ©¹€µÝ{ÎM…ÌÞÕÎ|æºÏƒÏ èÕÄ}ÄÞÜ|, ¥èÄ æÕ¿}C -Ûpl¹€µÝ{. ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ÈÖµÄ}ÄuÜ| ÕÔµ}EÄ} æÄ޿ރȕÄÞÜ| ¥ÕOµ}E ©¹€µÝ{Õ†ÔÕèĵ} µÞ¿}CUÎ| ¥Õ€m¿ˆÉ{ ±R ÌE | º¿}è¿èÏlÎ| æµÞJÄ}M ÕtJ¹€µÝ{. 41±RÄuèÏ §ÔÌ~ÌM ÈÉ{T. Ìè¿Õ†ÖÉ{ ©¹€µèÝ ±R èÎÜ|MòÖÎ| È¿µ}µ ÕÛ~kTÄ}ÄuÉÞÜ|, È„¹µÝ{ ¥ÕO¿É{ §ÖÃyJ € èÎÜ|MòÖÎ| È¿È•M æºÜ|U¹€µÝ{. 42±RÕÉ{ ÕtÕÞµÖÄMÌÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ð ~ ~ ©¹€µÝv¿Î| -èÄçÏOÎ| 絿}¿ÞÜ|, ¥Õ( ÎÄ}çÄl 19: 9; ÎÞÛ~E 10 :11-12; Uòµ}µÞ 16: 18) Oµ}E ¥èĵ} æµÞJÄ}M ÕtJ¹€µÝ{. ©¹€µÝv 31“‘ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚µrÛ ¿ÎpRÈ•M µ¿É{ 絿}µrÛÕOµ}Eµ} æµÞJÌ~-ÕRÎ| ¥ÕVµ} E -XÄ} Ä uÉ{ QÜÎÞµ ÌÄÛ~E ÎTµ}µÞÄŠÞƒµÝ{.ºÞÉ{ Û pÄÔ| ¥Ývµ} µ çÕÃy J Î| ’* -É{ T Î|æºÞÜ|ÜÌ~Ì¿}CRµ}µrÛM. 32¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€ ¥èÉÕèÖlÎ| çȺrl¹µÝ{ è €µVµ}Eº} æºÞÜ|UµrçÛÉ{; ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ( Uòµ}µÞ 6: 27-28, 32-36)ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚µrÛÕÉ{ ¥ÕèÝ ÕtÌºÞ 43“‘©É{ ºrçɵrÄèÉ çȺr.* ©É{ ÌèµÖÌ~ ÌÞÕÄ}ÄuÉ{ EÛ~Û ©ÃÞƒmµ}EÝ{ÝÞµ}E ÕèÉ æÕT, -É{T FÛÌ~Ì¿}JÝ{ÝèÄ È„¹€µrÛÞÉ{. ÄÉ{ ÎèÉÕt çÕæÛÞR ¦¿ÕO¿É{ µÝ{ ¥ÛpÕ†ÞµÝ{. 44¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}Eº} ƒºÞ„Ö ©Ûm èÕÄ}ÄuRÌ~ÌM ο}JçÎ ±RÕÉ{ æºÞÜ|UµrçÛÉ{. ©¹€µÝ{ ÌèµÕÞƒµèÝlÎ|ÄÉ{ ÎèÉÕtèÏ ÕpÕÞµÖÄ}M æºÏ‚ÏÄ}ĵ}µ çȺrl¹€µÝ{. ©¹€µVµ}EÄ} ÄŠèÎ æºÏ‚µrÛµÞÖÃÎÞEÎ|. ÕtÕÞµÖÄ}M æºÏ‚ÏÌ~Ì¿}¿ ¥Ì~ ÕÞƒµVµ}µÞµ æ¼Ìsl¹€µÝ{. 45È„¹€µÝ{ §èĺ}æÌÃyèà ÎÃÎ| kÞpµrÛÕOÎ| Õt̺ÞÖÎ| æºÏ‚ÄÞÜ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞæºÏ‚ÄÕÉÞµrÛÞÉ{. mµ}E ©Ãyè ÎÏÞÉ EÎÞÖÞƒ µ ÝÞÕ† Þ ƒ µ Ý{ . ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ÈÜ|ÜÕÞƒµVµ}EÎ| ÄŠÏ ÕÞµETÄuµèÝÌÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ ~ ÕÞƒµVµ}EÎ| HÞpÏèÉ ©Äuµ}µº} æºÏ‚µrÛÞÞƒ. “‘È„ ±R ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÄÞÜ|, ¥èÄ Î…Ûµ} 33 ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ÈÉ{èÎ æºÏ‚ÌÕÞƒF¿ÞM -É{TÎ|, µÞƒÄ}ÄRµ}Eº} æºÏ‚ÕÄÞµº} µVµ} E Î| ÄŠ è Î æºÏ‚ µ rÛÕÞƒ µ Vµ} E Î|æºÞÉ{ É ÕÞµ} E TÄuèÏ ÈrèÛçÕÛ~ T ÎèÔèÏ ¥OÌ~kµrÛÞÞƒ. 46©¹€µèÝ çȺrµ}ÕÞÏÞµ’ * -É{TÎ| æÕE µÞÜÄ}ÄuÛ~E PÉ{ µrÛÕÞƒµèÝ Î¿}JçÎ È„¹€µÝ{ çȺrÄ}ÄÞÜ|,ÉçÖ ÈÎM ε} µ Vµ} E º} æºÞÜ| Ü Ì~ Ì ¿} C ©¹€µVµ}E -È•Ä æÕEÎÄulÎ| µr迵}µÞM.RÌ~ÌèÄ ¥ÛpÕ†ÞƒµÝ{. 34¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ©¹€ ÕÞpÕHˆÌ~ÌÕÞƒµÝ{ F¿ ¥Ì~ÌCº} æºÏ‚µrµVµ} E º} æºÞÜ| U µrçÛÉ{; ±RçÌÞMÎ| ÛÞÞƒµÝ{. 47©¹€µÝ{ ÈÃyÌÞƒµV¿É{ ο}JçκÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼} È„¹€µÝ{ §ÉqèÎl¿É{ ÌÔµrÉÞÜ|, ÎÛ~ÛÕÞƒÏÄ}ÄuÉ{ æÌÏÖÞÜ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. µèÝ Õt¿ È„¹€µÝ{ -Õ€ÕèµÏsUÎ| ºrÛÈ•Ä®æÉÉ{ÛÞÜ|, ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÎ| çÄÕÉqÉ{ ÕÞƒµÝ{ ¥Ü|Ü. çÄÕèÉ ÎTµ}µrÛÕÞƒµÝ{¥ÞpÏÞºÉÎ|. 35gÎpÏsÉ{ æÌÏÖÞUÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| F¿, Ĺ€µÝ{ ÈÃyÌÞƒµVµ}E §ÉqèÎÏÞÉÕæºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. ®æÉÉ{ÛÞÜ|, gÎp çÄÕOµ} ÖÞÏ‚ §Rµ}µrÛÞÞƒµÝ{. 48ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ|Eº} æºÞÈ•ÄÎÞÉM. -RºçÜÎ| ȵÖÄ}ÄuÉ{ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ Îpµº} ºrÛÈ•Ä ÈÛ~Eù€µÝ{æÌÏÖÞUÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. ®æÉÉ{ ƒ æµÞÃy¿ gÖÃÖÞÏsRÌ{ÌM çÌÞÜ È„¹€µVÎ|ÛÞÜ|, -RºçÜÎ| ÎµÞ §ÖÞ¼ÞÕtÉ{ ȵÖÎ|. gÖÃÖÞµ §Rµ}µ çÕÃyJÎ|.36©¹€µÝ{ ÄèÜÎ…MÎ| ºÄ}ÄuÏÎ| æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. ƒ©¹€µÝ{ ÄèÜÏsÉ{ ±R PCèϵ} F¿ ©¹€ ÄÞƒÎÎ| æºÏ‚ÕèÄÌ~ ÌÛ~ÛpÏ çÌÞÄèÉ “È„¹€µÝ{ ÈÛ~æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚lÎ|æÌÞµÝÞÜ| æÕÝ{èÝÏÞµ}µçÕÞ µTÌ~ÌÞµ}µçÕÞ§ÏÜÞM. 37‘¦Î| ’ ¥Ü|ÜM ‘§Ü|èÜn -É{Tο}JçÎ FT¹€µÝ{. ‘¦Î|’ ¥Ü|ÜM ‘§Ü|èÜ’ 6 XM, ¥ÕÛ~èÛ Îµ}µÝvÉ{ PÉ{ÉqèÜÏsÜ| æºÏ‚ÏÞÄÌC -º}ºÞpµ}èµl¿É{ §R¹€µÝ{!-É{ÌÄÛ~E çÎÜÞµ ®MÎ| È„¹€µÝ{ FÛpÉÞÜ| ε}µÝ{ µÞÃçÕÃyJÎ| -É{ÌÄÛ~µÞµ ¥ÕÛ~¥M æÌÞÜ|ÜÞ¹€µÉÞµrÏ ÌsºÞºrÉ{ ÕÞÞƒÄèÄ } èÛº} æºÏ‚ÏÞÄŠÞµÝ{. È„¹µÝ{ ¥Õ€ÕÞT æºÏ‚ ƒ €µÝÞÏsRµ}EÎ|.” ÄÞÜ|, ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕt¿ ÎpRÈ•M -È•Ä æÕEÎÄulÎ| µr迵}µÞM.‘ÄÉ{ ... çÕÃJÎ|’ ©ÌÞ 24:1 Ä y‘È „ . . . ¥ Û p Õ Þ Ï Þ µ ’ È çÜÕt. 19:12: -Ãy. 30:2: ‘µÃy ... ÌÜ| ’ ÏÞÄ} 21:24; çÜÕt. 24:20. µ©ÌÞ. 23:21. ‘©É{ ... çȺr’ çÜÕt. 19:18. ©
 8. 8. ÎÄçÄl 6:2-22 ƒ 8 2 “È„ ¹ € µ Ý{ ®èÔ Îµ} µ Vµ} E ©ÄmÎ| æ ÌÞ 11 ±Õ€æÕÞR ÈÞVÎ| -¹€µVµ}EÄ} çÄèÕXM, È„¹µÝ{ ©ÄmÕèÄ ÕtÝÎ|ÌÖÎ| æºÏ‚ÏÞ € ÏÞÉ ©ÃèÕ -¹€µVµ}E ¥ÝvÌ~̆Ċ Þ ƒ µ Ý{ . ÈÜ| Ü ÕÞƒ µ èÝÌ~ ç ÌÞÜ ÈCµ} E Î| ÖÞµ.ÎÉqÄÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ| È„¹€µÝ{ æºÏ‚ÏÞÄŠÞƒµÝ{. 12 ÎÛ~ÛÕÞƒ æºÏ‚Ä ÄŠèεèÝ ÈÞ¹€µÝ{¥Ì~ÌCÌ~Ì¿}¿ÕÞƒµÝ{ ÄÞ¹€µÝ{ ÌsÛRµ}E ©Äm ÎÉ{ÉqÄ}ÄM çÌÞÜçÕ -¹€µÝ{ EÛ~Û¹€ÕÄÛ~E PÉ{ÉÞƒ EÔÜ| ªÄu ¥ÛpÕtÌ~ÌÞÞƒµÝ{. µèÝlÎ| ÎÉ{ÉqlÎ|.¥ÕÞƒµÝ{ hÄ ¦ÜϹ€µÝvUÎ| æÄRµ}µÝvUÎ| 13 -¹€ µ èݺ} çºÞÄèɵ} E ©¿} Ì ¿Ì~¥Õ€ÕÞT æºÏ‚µrÛÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÎÛ~Û ÌÃyÃÞÎÜ| ÌsºÞºrÉq¿ÎpRÈ•M µÞÌ~ÕÞƒ µ Ý{ Ĺ€ µ èÝ ÎÄuµ} µ çÕÃy J Î| -É ÌÞÛ~TÎ|.’ *ÕtRÎ|kµrÛÞÞƒµÝ{. 3 -ÉçÕ, È„¹€µÝ{ ®èÔε}µVµ}E ©ÄmÎ|æÌÞXM Îpµ §ÖµºrÏÎÞµ 14È„ ¹ € µ Ý{ ÎÛ~ Û ÕÞƒ æºÏ‚ l Î| ÄŠ Ï èÕµèÝ©Äm¹€µÝ{. ÎÛ~ÛÕÞƒ -ÕRÎ| ¥ÛpÏÞÄÕÞT ÎÉ{ÉqÄ}ÄÞÜ|, ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{©Äm¹€µÝ{. 4 ©¹€µÝ{ ©ÄÕt §ÖµºrÏÎÞµº} ÌsÄÞÕÞÉÕRÎ| ©¹€µÝ{ ĊϺ}æºÏÜ|µèÝlÎ|æºÏ‚ÏÌ~Ì¿çÕÃyJÎ|. ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞµrÏ ÎÉ{ÉqÌ~ÌÞÞƒ. 15¦ÉÞÜ|, ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ ©¹€çÄÕÉ{ §ÖµºrÏÎÞµº} æºÏ‚ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ| µVµ}Eº} æºÏ‚lÎ| ÄŠèεèÝ È„¹µÝ{ ÎÉ{Éqµ} €µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|ÜÕÞƒ. -ÉçÕ ¥ÕÞƒ µÞÕt¿}¿ÞÜ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{©¹€µVµ}E æÕEÎÄuÏÝvÌ~ÌÞÞƒ. ÌsÄÞmÎ| È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}Eº} æºÏ‚lÎ| ÄŠèεèÝ ÎÉ{Éqµ}µÎÞ¿}¿ÞÞƒ. ÌsÖÞÞÄÄèÉ ÌÛÛp çÌÞÄuÄÄÜ| ƒ } ~ } ©ÌÕÞºÄèÄÌ~ ÌÛÛpÏ çÌÞÄèÉ } ~ ( Uòµ}µÞ 11: 2-4) “È„¹€µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §Rµ}EÎ|æÌÞXM, 16 5 “È„¹€µÝ{ ÌsÖÞÞƒÄ}ÄèÉ æºÏ‚lÎ|æÌÞXM, çºÞµÎÞµµ} µÞ¿} º rÏÝvµ} µ ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ÎÞϵ}ÈÜ|ÜÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ ÈCµ}EÎ| ÄŠÏÕÞƒµèÝÌ~ µÞÖÞƒµÝ{ ο}JçÎ ¥Õ€ÕÞT æºÏ‚µrÛÞÞƒµÝ{.çÌÞÜ| È¿µ}µÞÄŠÞµÝ{. çÌÞˆÏÞÉ ÎÉqÄÞƒµÝ{ ƒ È„¹€µVÎ| ¥ÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ ÈCµ}µÞÄŠÞƒµÝ{.æ¼Ì ¦ÜϹ€µÝvUÎ| æÄR PèɵÝvUÎ| ÄÞ¹€µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌèÄ ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ÈrÉ{T ©ÖÄ}Ä EÖˆÜ| ÌsÖÞރăÄèÉ æºÏ‚Ï µÞÃyÌÄÛ~µÞµÄ} Ĺ€µÝ{ PµÄ}èÄ ÕtçÈÞÄÕtRÎ|kµrÛÞÞƒµÝ{. ÄÞÎ| ÌsÖÞÞƒÄ}ÄèÉ æºÏ‚ ÎÞµ èÕÄ}Mµ} æµÞÝ{µrÛÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ÕèÄ ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ µÞà ¥ÕÞƒµÝ{ ÕtRÎ| Ĺ€µÝ{ PX ÌÜèÉ ¥è¿È•MðÕt¿}¿ÞÞƒµÝ{.kµrÛÞÞƒµÝ{. ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ©ÃyèÎèϺ} 17-ÉçÕ, È„ ¹ € µ Ý{ ©ÌÕÞºÎ| §Rµ} E Î|æºÞÜ|µrçÛÉ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ®Û~æµÉçÕ ¥ÄÛ~ æÌÞXM, εrÔ|º}ºrÏÞµµ} µÞÃÌ~ÌJ¹€µÝ{.EÞpÏ ÌÜèÉ ¥è¿È•M Õt¿}¿ÞÞƒµÝ{. 6È„¹€µÝ{ PµÎ| µXÕtµ} æµÞÝ{V¹€µÝ{. 18-ÉçÕ, È„¹€ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}EÎ| æÌÞXM ©¹€µÝ{ ¥èÛµ}Eº} µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌM ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}EÄ}æºÉ{T µÄèÕ QCÕt¿ çÕÃyJÎ|. ÌsÉ{ÉÞƒ, æÄÞpÏÞM. ¦ÉÞÜ| È„¹€µÝ{ µÞÃPCÏÞÄ©¹€µÝ{ µÃyµVµ}EÌ~ kÜÌ~Ì¿ÞÄ ©¹€µÝ{ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ ©¹€µèݵ} µÞÃyÌÞÞƒ.ÌsÄÞÕt¿Î| ÌsÖÞރăÄul¹€µÝ{. §ÖµºrÏÎÞµº} ©¹€µÝ{ ÌsÄÞÕÞÉÕÞƒ §ÖµºrÏÎÞµº} æºÏ‚æºÏ‚ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ|µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|Ü ÏÌ~ÌJÎ| æºÏÜ|µèÝlÎ| µÞà ÕÜ|ÜÕÞƒ.ÕÞƒ ©¹€µÝ{ ÄÈ•èÄ ¥ÕÞƒ ©¹€µVµ}E æÕE çÎUÎ| ¥ÕÞƒ ©¹€µVµ}E æÕEÎÄuÏÝvÌ~ÎÄuÏÝvÌ~ÌÞÞƒ. ÌÞÞƒ. 7 “È„ ¹ € µ Ý{ ÌsÖÞÞƒ Ä } Ä uµ} E Î| æ ÌÞXM, çÄÕèÉ ¥ÛsÏÞÄÕÞƒ µ èÝÌ~ çÌÞÜ È¿È• M ÌÃPÎ| çÄÕOÎ{|æµÞÝ{ÝÞÄŠÞƒµÝ{. æÌÞRÝÛ~Û ÕÞÞƒÄ}èĵèÝ ( Uòµ}µÞ12: 33-34; 11 :34-36; 16: 13)¥ÕÞƒµÝ{ æÄ޿ރȕM FTµrÛÞÞƒµÝ{. ¥Õ€ 19“©¹€ µ Vµ} µ Þµ §Ì~ g ÎpÏsÜ| æºÜ| Õ Î|ÕÞT ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. ÌÜÕÛ~èÛlÎ| çºÞƒÄ}M èÕµ}µÞÄŠÞƒµÝ{. gº}ºrµÝÞUÎ| MR¥ÕÞƒ µ Ý{ æºÞÜ| Õ ÄÉÞÜ| çÄÕÉ{ ¥ÕÞƒ ÕÞUð Î | gÎpÏsUÝ{ Ý æºÜ| Õ Î| ¥ÔplÎ| .µèݵ} µÕÉqÌ~ Ì ÞÞƒ -É{ T ¥ÕÞƒ µ Ý{ çÎUÎ| ÄuR¿ÞƒµÝ{ ©¹€µÝ{ Õ†¿è¿ ©è¿Ä}M }Èrèɵ}µrÛÞÞƒµÝ{. 8 ¥ÕÞƒµèÝÌ~çÌÞÜ §Rµ} ©¹€µÝ{ æºÜ|Õ¹€µèݵ} æµÞÝ{èÝÏCÄ}MÌ~µÞÄŠÞƒµÝ{. ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ È„¹€µÝ{ 絿}ÌÄÛ~E çÌÞÕÞÞƒµÝ{. 20-ÉçÕ ©¹€µÝ{ æºÜ|Õ¹€PÉ{ÉçÖ ©¹€µÝvÉ{ çÄèÕµèÝ ¥ÛpÕÞÞƒ. µèÝÌ~ ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| çºÎpl¹€µÝ{. gº}ºr9 È„¹€µÝ{ ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}EÎ|æÌÞXM µŠÔ|µ}µÃyy¿ µVÎ| MRmÎ| ¥ÕÛ~èÛ ¥Ôpµ}µ §ÏÜÞM.ÕÞT ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µ çÕÃyJÎ|. ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| æºÜ|ÕÄ}èÄÄ} ÄuR¿Þƒ µVÎ| ÄuR¿ PCÏÞM. 21©¹€µÝ{ æºÜ|ÕÎ| ‘ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| -¹€µÝ{ ÌsÄÞçÕ -¹€çµçÏÞ ¥¹€çµ ©¹€µÝ{ ©Ý{ÝPÎ|| §Rµ} ©ÎM æÌÏÞƒ -É{æÛÉ{TÎ| kÉqÄÎÞ EÎ|. 22©¿Uµ}E ±ÝvÄRÕM µÃy. ©¹€µÝ{ ÏsRµ}µÌ~ ÌsÖÞÞƒÄ}Äuµ}µrçÛÞÎ|. µÃyµÝ{ ÈÉ{ÛÞµ §RÈ•ÄÞÜ|, ©¹€µÝ{ ºÞ„ÖÎ|10 ©ÎM §ÖÞ¼}ÏÎ| ÕÖmÎ|| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| ©Ý{ÝM çÌÞÜçÕ gÎpÏsUÎ| È„Þƒ ÕtRÎ| Õ º É Î | 13 §ÖÞ¼}ÏPÎ| ÕÜ|ÜèÎlÎ| æÌÜOñÎ| ÌsÏèÕ æºÏ‚ Ï Ì~ Ì ¿mÎ| | ÌsÖÞÞƒ Ä } Ä uµ} ©Î|Pè¿ÏèÕ, ¦æÎÉ{ -É{Tñ ºrÜ µrçÖµ}µ µrçÛÞÎ|. -XÄ}Mðµ}µÝ{ PCµ}µrÉ{ÛÉ.
 9. 9. 9 ÎÄçÄl 6:23-7:12 ƒPXÕMÎ| ±Ývl¿É{ ÄuµXÎ| . 23¦ÉÞÜ|, µèݺ} æºÏ‚ÄèÜlçÎ È„¹µÝ{ ÈÞ¿çÕÃyJÎ|. €©¹€µÝ{ µÃyµÝ{ 浿}JÌ~ çÌÞÉÞÜ|, ©¹€µÝ{ ¥Ì~çÌÞM çÄÕɃ ©¹€µÝM ÎÛ~ÛÄ} çÄèÕºÞ„ÖÎ| PXÕMÎ| ±ÝvÏsÔÈ•M çÌÞEÎ|. ©¹€ µèÝlÎ| ÈrèÛçÕÛ~ T ÕÞÞƒ . 34-ÉçÕ,µÝvUÝ{ Ý æÕÝvº} º ΃ §RÝÞÏsRÈ• Ä ÞÜ| ÈÞèÝèϵ} EÛpÄ}Mµ} µÕèÜ æµÞÝ{ÝÞ¥Õ€ÕtR݃ -Õ€ÕÝm æµÞCÏÄÞÏsRµ}EÎ|. ÄŠÞµÝ{. ±Õ€æÕÞR ÈÞVÎ| æÄÞÜ|èÜ ©ÃyJ. ƒ 24“-È• Ä ÎÉqÄÉÞUÎ| ±çÖ çÈÖÄ} Ä uÜ| ÈÞèÝϵ} µÕèÜ ÈÞèݵ}E.§ÖÃyJ PÄÜÞÝvµVµ}E çÕèÜ æºÏ‚ÏPCÏÞM. ¥ÕÉ{ ±R PÄÜÞÝvèÏ çȺrÄ}M ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒÌ~ÌèÄÌ~ÌÛ~Ûp çÌÞÄèÉÎÛ~ Û PÄÜÞÝvèÏ æÕTµ} µ çÈÞpJÎ| . ( Uòµ}µÞ 6: 37-38; 41-42) “ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝ È„¹µÝ{ ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞµµÞÄŠÞƒ 7¥Ü|ÜM ±R PÄÜÞÝvÏsÉ{ ç̺}躵} 絿}JÎ| € ƒ }ÎÛ~ Û PÄÜÞÝvÏsÉ{ ç̺} è º ÎTµ} µ mÎ| µÝ{. ¥Ì~æÌÞXM çÄÕÉ{ ©¹€µèÝ ÈrÏÞçÈÞpJÎ|. -ÉçÕ, È„¹€µÝ{ ±çÖ çÈÖÄ}ÄuÜ| ÏÎ| ÄŠÞƒµ}µÎÞ¿}¿ÞÞƒ. 2È„¹€µÝ{ ÎÛ~ÛÕÞƒµèÝçÄÕOµ}EÎ|, ÌÃÄ}ÄuÛ~EÎ| ÌÃxkÞpÏ PC -Ì~ÌC ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒµ}µrÛ…ÞƒµçÝÞ ¥Õ€ÕÞçÛÏÞM. çÄÕÉ{ ©¹€µèÝ ÈrÏÞÏÎ| ÄŠÞƒÌ~ÌÞÞƒ. ÎÛ~Û ÕÞƒµVµ}E È„¹€µÝ{ ÕÔ¹€EÎ| ÎÉ{ÉqÌ~k ©¹€ çÄÕ §ÖÞ¼ÏÄÄuÛE PĈ¿Î| } } ~ µVµ}EÎ| ÕÔ¹€µÌ~ÌJÎ|. 3 ©¹€µÝ{ µÃyÃxÜ| ( Uòµ}µÞ 12: 22-34) §Rµ}EÎ| ÎÖÄ}M Ãy C èɵ} µÕÉqµ} µ ÞM, 25“-ÉçÕ, ÈÞÉ{ æºÞÜ| µ rçÛÉ{ , È„ ¹ € µ Ý{ ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉqÉ{ µÃyÃxÜ| ©Ý{Ý Mòºr©ÏsÞƒ ÕÞÔÄ} çÄèÕÏÞÉ ©ÃÕtÛ~µÞµµ} èϵ} µÞÃyµrÛ…ÞµÝ{. ¥M ®É{? 4‘©É{ µÃy ƒµÕèÜ æµÞÝ{ÝÞÄŠÞµÝ{. ©¹€µÝ{ ©¿Uµ}EÄ} ƒ ÃxˆRÈ•M MòºrèÏ ÈÞÉ{ ¥µÛ~ÛpÕtJµrçÄèÕÏÞÉ ©è¿µ}µÞµmÎ| µÕèÜ æµÞÝ{ çÛɃn -É{T ®É{ ©¹€µÝ{ ºçµÞÄÖÉq¿Î|ÝÞÄŠÞƒµÝ{. ©ÃèÕÕt¿mÎ| Pµ}µrÏÎÞÉM æºÞÜ|µrÛ…ÞƒµÝ{? ©¹€µèÝ PĈÜ| µÕÉql¹€¼„ Õ É{ . ©è¿èÏÕt¿mÎ| Pµ} µ rÏÎÞÉM µÝ{. ©¹€µÝ{ µÃyÃxÜ| §É{ÉPÎ| æÌÞpϺބÖÎ|. 26ÌÛèÕµèÝÌ~ ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕµÝ{ ÎÖÄ}MÃyJ ©Ý{ÝM. 5ÎÞϵ}µÞÖÖÞÉ È„¹µÝ{ €ÕtèÄÌ~ÌçÄÞ ¥TÕè¿ æºÏ‚ÕçÄÞ µÝ¾}ºr PĈÜ| ©¹€µÝ{ µÃyÃxˆRÈ•M ¥Î|ÎÖÄ}Ϲ€µÝvÜ| çºÎpÄ}M èÕÌ~ÌçÄÞ §Ü|èÜ. MÃyè¿ ¥µÛ~T¹€µÝ{. ÌsÉ{ÉçÖ, ©¹€µÝ{¦ÉÞÜ| ©¹€µÝ{ ÌÖçÜÞµÌ~ ÌsÄÞ ¥èÕ ºçµÞÄÖÉqÉ{ µÃy à xˆRÈ• M MòºrèϵVµ} E ©ÃÕÝvµ} µ rÛÞÞƒ . ÌÛèÕµèݵ} ¥µÛ~Û PÉ{ÕÞR¹€µÝ{. 6kÉqÄÎÞÉÕÛ~èÛµÞ¿}CUÎ| È„¹€µÝ{ ÎpEÈ•Ä Pµ}µrÏÄ}MÕÎ| ÈÞÏ‚ µ Vµ} E µ} æµÞJµ} µ ÞÄŠ Þ ƒ µ Ý{ . ¥èÕÕÞÏ‚ È • Ä ÕÞƒ µ Ý{ -É È„ ¹ € µ Ý{ ¥ÛpÕ† Þ ƒ µ Ý{ . ÄuRÎ|Ìs ©¹€µèÝÄ} MÉ{kTÄ}ÄçÕ æºÏ‚lÎ|.27µÕèÜÌ~ÌJÕÄuÉÞÜ| ©¹€µÝÞÜ| ©¹€µÝƒ PÄ}Mµ}µèÝÌ~ ÌÉ{ÛpµÝvÉ{ PÉ{ çÌÞ¿ÞÄŠÞƒÕÞÔ|ÈÞèݵ} F¿}¿ §ÏÜÞM. µÝ{. È„¹€µÝ{ ¥Ì~ÌCº} æºÏ‚ÄÞÜ| ¥èÕµÝ{ 28“©è¿µVµ} µ Þµ ®É{ µÕèÜ æµÞÝ{ PÄ}Mµ}µèݵ} µÞÜÞÜ| ÎpÄuÄ}M çºÄÌ~ÌJÄ}µpÛ†ÞƒµÝ{? çÄÞ¿}¿Ä}ÄuÜ| ©Ý{Ý ÎÜÞƒµèÝÌ~ MÎ|.ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕ -Ì~ÌC ÕÝÞƒµrÉ{ÛÉ -É{ çÄÕÉq¿Î| 絿JÌæÌTÄÜ| } ~ÌèÄÌ~ ÌÞR¹€µÝ{. ¥èÕµÝ{ çÕèÜ æºÏƒ ( Uòµ}µÞ 11: 9-13)ÕMÎpÜ| è Ü, Ĺ€ µ Vµ} µ ÞÉ ©è¿µèÝÄ} 7 “æÄ޿փȃM çµV¹€µÝ{, çÄÕÉ{ æµÞJÌ~ÄÏÞÞƒ æºÏ‚ Õ MÎpÜ| è Ü. 29¦ÉÞÜ| ÈÞÉ{ ÌÞÞƒ . æÄÞ¿Þƒ È • M çÄJ¹€ µ Ý{ µr迵} E ΃ .æºÞÜ| µ rçÛÉ{ ÎÞæÌRÎ| Ìõ} µ ÞÖ ÎÉ{ æÄÞ¿ÞƒÈM Ä¿}J¹€µÝ{ ÄuÛµ}µÌ~ÌJÎ|. 8 ¦Î|,ÉÉÞÉ ºÞÜçÎÞÉ{ F¿ §È•ÄÌ~ gµ}µÝvÜ| ±RÕÉ{ æÄÞ¿ÞƒÈM 絿}¿ÞÜ|, ¥ÕÉ{ ¥èÄÌ~ •±É{ è ÛÌ~ ç ÌÞÜ ¥ÔµÞµ ©è¿ ¥ÃxÏ æÌTÕÞÉ{. ±RÕÉ{ æÄ޿ރȕM çÄCÉÞÜ|,ÕtÜ| è Ü. 30¥Õ€ÕÞçÛ çÄÕÉ{ ÕÏÜ|µÝv ¥ÕÉ{ µÃy¿è¿ÕÞÉ{. ±RÕÉ{ æÄ޿ރȕMUÝ{Ý kÛ}µVµ}EÎ| ©è¿ ¥ÃxÕtµ}µrÛÞÞƒ. Ä¿}CÉÞÜ|, µÄm ¥ÕOµ}µÞµÄ} ÄuÛµ}µÌ~ÌJÎ|.§É{ è Ûµ} E ©ÏsR¿É{ §Rµ} E Î| kÜ| , 9 “©¹€µÝvÜ| ÏÞRµ}çµOÎ| εÉ{ ©Ãy¿Þ?ÈÞèݵ} E ÄŠ Ï sˆ¿Ì~ Ì ¿} J -Þpµ} µ Ì~ Ì JÎ| . ©¹€µÝ{ εÉ{ ¥Ì~ÌÄ}èĵ} 絿}¿ÞÜ|, ¥Õ-ÉçÕ, çÄÕÉ{ ©¹€µVµ}Eº} ºrÛÌ~ÌÞµ Oµ} E µ} µÜ| è ÜÄ} ÄRÕ† Þ ƒ µ ÝÞ? §Ü| è Ü.©è¿ÏÃxÕpÌ~ÌÞÞƒ -É{ÌèÄ ¥Ûpl¹€µÝ{. 10¥Ü|ÜM, ©¹€µÝ{ εÉ{ Î…èɵ} 絿}¿ÞÜ|,çÄÕÉq¿Î| ºÞÄÞÖÃÎÞÉ ÈÎ|Ìsµ}èµ èÕµ} ¥ÕOµ} E Ì~ ÌÞÎ| è ̵} æµÞJ̃ Ì † Þ ƒ µ ÝÞ ?µÞÄŠÞµÝ{. 31‘©ÃyÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?n ƒ §Ü|èÜ. 11È„¹€µÝ{ çÄÕèÉÌ~çÌÞÜ ¥Ü|ÜÞ¥Ü|ÜM ‘ECÌ~ÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?n ÎÜ|, æÌÞÜ|ÜÞÄÕÞƒµÝÞÏ‚ §RµƒE΃ ©¹€µ¥Ü|ÜM ‘©JÌ~ÌÄÛ~E -É{É µr迵}EÎ|?’ Vµƒçµ EÔÈ•èĵVµ}E ÈÛ~æÌÞR¿}µèÝÄ}-É{T µÕèÜæµÞÝ{ÝÞÄŠÞƒµÝ{. 32çÄÕèÉ ÄÖÄ} æ ÄÞplÎ| ç ÌÞM, ÌÖçÜÞµÄ} Ä uˆRµ} E Î|¥ÛpÏÞÄ Îµ}µçÝ §ÕÛ~èÛÌ~ æÌÛ PÏÛ~ ©¹€µÝ{ ÌsÄÞmÎ| ÄÎ|Îp¿Î| 絿}µrÛÕÞƒµVµ}Eºrµ}µrÛÞÞƒµÝ{. È„¹€µçÝÞ µÕèÜÌ~Ì¿ÞÄŠÞƒµÝ{, ÈÉ{èÎÏÞÉÕÛ~èÛµ} æµÞJÌ~ÌÞÞƒ ¥É{çÛÞ?ÌÖçÜÞµÄ}ÄuˆRµ}EÎ| ©¹€µÝ{ ÌsÄÞ §èÕµÝ{ ©¹€µVµ}EÄ} çÄèÕ -É{ÌèÄ ¥ÛpÕÞÞƒ. ÎpµPµµrÏÎÞÉ º¿¿Î| } }33çÄÕÉqɃ §ÖÞ¼}ÏÄ}èÄlÎ| È„¹€µÝ{ æºÏ‚Ï “ÎÛ~ÛÕÞƒµÝ{ ©¹€µVµ}E -èĺ} æºÏ‚Ï 12çÕÃyJæÎÉ çÄÕÉ{ ÕtRÎ|kÎ| ÈÛ~æºÏÜ| çÕÃyJæÎÉ{T È„¹€µÝ{ ÕtRÎ|kµrÛ…ÞƒµçÝÞ,
 10. 10. ÎÄçÄl 7:13-8:7 ƒ 10¥èÄçÏ ÎÛ~ÛÕÞƒµVµ}E È„¹€µÝ{ æºÏ‚l¹€ çÎÜ| µ¿}CÉÞÉ{. 25µÉ ÎèÔ æÌÏ‚M æÕÝ{µÝ{. §MçÕ çÎÞçºÏsÉ{ µ¿}¿èÝ ÎÛ~TÎ| ÝÎ| æÌRµ}æµJÄ}ÄM. µÞÛ~T Õ†ºr Õ†¿}è¿Ä}ÄŠÞƒµ}µÄÞpºrµÝvÉ{ çÌÞÄèɵÝvÉ{ æÌÞRV ÄÞµ}µrÏM. ÌÞèÛÏsÉ{ çÎÜ| µ¿}¿Ì~Ì¿}¿ÄÞÜ|ÎÞEÎ|. ¥È•Ä Õ†J §CÈ•M ÕtÔÕtÜ|èÜ. 26-É{ çÌÞÄ èɵèݵ} 絿}JÕt¿}J ¥ÄÉ{ÌC È¿µ}µÞÄ §ÖÃJ ÕÔpµÝ{ y ÕÞƒµÝ{ kÄ}ÄuÏÛ~Û ÎÉqÄèÉÌ~ çÌÞÉ{ÛÕÞƒ ( Uòµ}µÞ 13: 24) µÝ{. kÄ}ÄuÏÛ~Û ÎÉqÄÉ{ ÎÃÜ| Î…M ÄÉ{ 13“ÌÖçÜÞµÄ} Ä uÛ~ E º} æºÜ| U Î| ETµrÏ Õ†¿}迵} µ¿}CÉÞÉ{. 27µÉ ÎèÔ æÌÏ‚ÄM.ÕÞºUµ}EÝ{ NèÔl¹€µÝ{. ÈÖµÄ}ÄuÛ~Eº} æºÜ| æÕÝ{ÝÎ| æÌRµ}æµJÄ}ÄM. µÞÛ~TÕ†ºr Õ†¿}UÎ| ÌÞèÄçÏÞ -ÝvèÎÏÞÉM. ®æÉÉqÜ| è¿Ä} Ä Þµ} µ rÏM. ÌÜÄ} Ä ²èºl¿É{ Õ† JÈÖµÄ}ÄuÉ{ ÕÞºÜ| ¥µÉ{ÛM. ÌÜÞƒ ¥ÄuÜ| §CÈ•M ÕtXÈ•ÄM.”NèÔµrÛÞÞƒµÝ{. 14¦ÉÞÜ|, æÎÏ‚ÏÞÉ ÕÞÔ| 28§çÏG §ÕÛ~èÛµ} FÛp PCÄ}ÄæÌÞXM,ÕtÛ~µÞÉ ÕÞºÜ| ÎpµmÎ| ETµrÏM. æÎÏ‚ ε}µÝ{ ¥ÕÖM çÌÞÄèɵèݵ} EÛpÄ}MÏÞÉ ÕÞÔ| Õ tÛ~ E µ} æµÞÃy J } æºÜ| U Î| ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÉÞƒ. 29çÕÄÌÞÖµÖÞµrÏ ÈrÏÞÌÞèÄçÏÞ µCÉÎÞÉM. Îpµº} ºrÜçÖ ¥Ì~ ÏÌ~ÌsÖÎÞà ¦ºrÞpÏÞƒµèÝÌ~ çÌÞÜÜ|ÜÞM,ÌÞèÄèϵ} µÃy¿è¿µrÛÞÞƒµÝ{. §çÏG ¥ÄuµÞÖÎ| Îpµ}µÕÖÞµÌ~ çÌÞÄèÉ æºÏ‚ÄÞÞƒ. εµÝpÉ{ æºÏ Ü|µèݵ} µÕÉql¹µÝ{ } | € ( Uòµ}µÞ 6: 43-44; 13: 25-27) æÄÞX çÈÞÏÞÝv EÃÎè¿ÄÜ| 15“çÌÞˆ ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝv¿Î| -º} º Þpµ} ( ÎÞÛ~E 1:40-45; Uòµ}µÞ 5: 12-16) 8èµÏÞÏ‚ §R¹€µÝ{. ©¹€µÝv¿Î| ÕRÎ| çÌÞˆ §çÏG EÉ{ÛpÉ{ Î…ÄuRÈ•M µŠÔpÛ¹€µr ÕÈ•ÄŠ Þ ƒ µ } µ ÄÞpºrµÝ{ æºÎ| Î ÛpÏÞ¿} è ¿Ì~ çÌÞÜ ÄÞÞƒ. ®ÖÞÝÎÞÉ Îµ}µÝ{ ¥ÕèÖÄ} æÄÞ§ÉqèÎÏÞÉÕÞƒ µ ÝÞÏ‚ µ } µÞÃÌ~ Ì JÕÞÞƒ ¿ÞƒÈ•ÄÞÞƒµÝ{. 2¥Ì~æÌÞXM æÄÞX çÈÞÏÞÜ|µÝ{. ¦ÉÞÜ| ©ÃyèÎÏsÜ| ¥ÕÞƒµÝ{ ²ÈÞÏ‚ ̆Cµ}µÌ~Ì¿}¿ ±RÕÉ{ ¥ÕÞp¿Î| ÕÈ•ÄÞÉ{.µèÝÌ~çÌÞÜ ¥ÌÞÏÎÞÉÕÞƒµÝ{. 16¥ÕÞƒ ¥ÕÉ{ §çÏGÕtÉ{ PÉ{ÌÞµ ÌÃxÈ•M, “µÞƒÄ}µÝM æºÏÜ|µÝvˆRÈ•M È„¹µÝ{ ¥ÕÞƒµèݵ} € ÄÞçÕ, È„Þƒ ÕtRÎ|ÌsÉÞÜ|, -É{èɵ} EÃÌ~µÃyJ æµÞÝ{ÝÜÞÎ|. -Õ€ÕÞT ÄuÖÞ¿}èºÌ~ ÌJÄ}Ä PClÎ|. ¥Õ€ÕÜ|ÜèÎèÏÌ~ æÌÛ~ÌÔÎ| P¿}kÄÞpUÎ|, ¥Ä}ÄuÌ~ÌÔÎ| P¿}æºC ÛpRµ}µrÛ…Þƒ ” -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{.µÝvUÎ| µÞÏ‚ Ì ~ Ì ÄuÜ| è ÜçÏÞ ¥Õ€ Õ ÞçÛ 3 §çÏG ¥ÕèÉÄ} æÄÞ¿}J, “ÈÞÉ{ ©É{ÈÜ|ÜèÕ ÄŠÏ ÎÉqÄÞƒµÝv¿ÎpRÈ•M ÕRÕ èɵ} EÃÌ~ÌJÄ}Ä ÕtRÎ|kµrçÛÉ{. EÃÎ|ÄuÜ|èÜ. 17¥MçÌÞÜçÕ, ±Õ€æÕÞR ÈÜ|Ü ¥è¿ÕÞÏÞµ!” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ©¿çÉÎÖPÎ| ÈÜ|Ü µÉpµèÝçÏ æµÞJµ}EÎ|. ÄŠÏ ¥È•Ä ÎÉqÄÉ{ æÄÞX çÈÞÏsˆRÈ•M Eà ÎÞµ}µÌ~Ì¿}¿ÞÉ{. 4 ÌsÉ{ §çÏG ¥ÕÉq¿Î|,ÎÖ¹€ µ Ý{ ÄŠ Ï ÌÔ¹€ µ èÝçÏ æµÞJµ} E Î| .18¥MçÌÞÜçÕ, ÈÜ|Ü ÎÖÎ| ÄŠÏ µÉqèÏÄ} “-É{ É È¿È• Ä M -É{ Ì èÄ -ÕÞp¿PÎ| FÛÞçÄ. ¦ÉÞÜ| ¦ºÞÞpÏÞp¿Î| æºÉ{T ©É{ÄÖPCÏÞM. 浿}¿ ÎÖÎ| ÈÜ|Ü µÉqèÏÄ} èɵ} µÞ¿}J. * çÈÞÏsˆRÈ•M EÃÎ| ¥è¿È•ÄÖPCÏÞM. 19ÈÜ| Ü µÉqµèÝÄ} ÄÖÞÄ ÄÕÞƒµÝ} æºUÄ}ÄçÕÃyCÏ µÞÃxµ}èµèÏÎÖ¹€µÝ{ æÕ¿}¿Ì~Ì¿}J æÈRÌ~ÌsÜ| Õ†ºÌ~ÌJÎ|. çÎÞçº µ¿}¿èÝÏs¿}¿ÌC æºUÄ}M. ¥MçÕ20çÌÞˆÏÞÉ ÎÉqÄÞƒ µ èÝ ¥ÕÞƒ µ ÝvÉ{ È„ EÃÎè¿È•ÄèÄ Îµ}µVµ}Eµ} µÞ¿}JÎ|”æºÏÜ|µÝvˆRÈ•M È„¹€µÝ{ ¥ÛpÏÜÞÎ|. -É{T FÛp ¥ÕÌsÉÞÞƒ. 21“-É{èÉÄ} ÄÎ| µÞƒÄ}ÄÞƒ -É{T FTÎ|-Ü|çÜÞRÎ| ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÛ~EÝ{ NèÔÏ PC ¥ÄuµÞÞpÏsÉ{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞEÄÜ|ÏÞM. ÌÖçÜÞµÄ}ÄuÜ| ©Ý{Ý -É{ ÌsÄÞ ÕtRÎ| ( Uòµ}µÞ 7: 1-10; çÏÞÕÞÉ{ 4:43-54 ) 5 §çÏG µÌ~ÌÞƒÈFÎ| ȵRµ}Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ.kÎ| æºÏÜ|µèݺ} æºÏ‚µrÛÕÞƒµÝ{ ο}JçÎ §çÏG ¥È}ȵÖÄ}ÄuÛ~EÝ{ NèÔÈ•Ä æÌÞXM,ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| NèÔÏ PClÎ|.22§TÄu ÈÞÝÉ{ T ÌÜÞƒ -É{ É q¿Î| ‘È„çÖ Ìè¿ ¥ÄuµÞÞp* ±RÕÉ{ ÕÈ•M ¥ÕÞp¿Î| ©ÄÕt 絿}Jµ} æµ¾}ºrÉÞÉ{. 6¥È•Ä ¥ÄuµÞÞp{,-¹€µÝ{ µÞƒÄ}ÄÞƒ. ©Î|èÎÌ~ çÌÞÛ~ÛpçÉÞÎ|. “µÞƒÄÄÞçÕ, -É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ Îpµ çÈÞÏ‚ }¥GÄ}Ä ¦ÕtµèÝ ©Î| æÌÏÖÞÜ|| ÕtÖ¿}C ÕÞÏ‚Ì~Ì¿}J Õ†¿}CÜ| ÌJÄ}ÄuRµ}µrÛÞÉ{. ¥ÕçÉÞÎ|. ¥Û~kĹ€µÝ{ ÌÜ æºÏ‚çÄÞ΃ ’ -É{T ÉÞÜ| ºÞ„ÖÄ}èÄ ¥èºµ}µµ}F¿ PCÏÕtÜ|èÜ.FTÕÞÞƒµÝ{. 23¥ÕÞƒµÝv¿Î| ÈÞÉ{ ‘-É{èÉ ÎpEÈ• Ä ÕˆÏsÉÞÜ| ¥ÕÄuÌ~ Ì JµrÛÞÉ{”Õt¿}J ÕtÜE¹€µÝ{. ÄÕT æºÏ‚ÄÕÞƒµÝ{ È„¹€ -É{T æºÞÉ{ÉÞÉ{.µÝ{. ©¹€µèÝ -ɵ}EÄ} æÄÞpÏÞM’ -É{T 7 §çÏG ¥ÕÉq¿Î| “ÈÞÉ{ ÕÈ•M ¥Õèɵ}æÕÝvÌ~Ìè¿ÏÞµçÕ æºÞÜ|çÕÉ{. EÃÌ~ÌJÄ}MµrçÛÉ{ ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. §ÖÃJÕtÄ ÎÉqÄÞµÝ{ y ƒ ( Uòµ}µÞ 6: 47-49) ¦ º Þ Þ p Ï Þ p ¿ Î | . . . µ Þ ¿ } J ±R ¦ºÞÞpÏÉ{ Ä ÞÉ{ 24“-É{ çÌÞÄèɵèݵ} 絿}J ¥ÄÉ{ÌC æÄÞXçÈÞlÛ~Û hÄÉ{ EÃÎÞÉÕÉ{ -É{T æºÞÜ| ÜçÕÃyJÎ| -É{ÌM çÎÞçºÏsÉ{ º¿}¿Î|.È¿µ}µrÛ -ÕOÎ| kÄ}ÄulÝ{ÝÕÉ{ ¦ÕÞÉ{. ¥ Ä u µ Þ Þ p NòÛ~Tµ}E ¥ÄuµÞÞp çÖÞÎÞÉqÏ Ìè¿kÄ}ÄulÝ{Ý ÎÉqÄÉ{ ÄÉ{ Õ†¿è¿Ì~ ÌÞèÛÏsÉ{ } ¥ÄuµÞÞp §ÕÞƒ 100 Õ†ÖÞƒµVµ}E ¥ÄuµÞÞp.
 11. 11. 11 ÎÄçÄl 8:8-28 ƒ 8 ¥ÄÛ~E ¥È•Ä ¥ÄuµÞÞp, “µÞƒÄ}ÄÞçÕ, È„Þƒ -É{T ®ºÞÏÞ ÄŠÞƒµ}µÄÞpºr æºÞÉ{ÉM È¿È•-É{ Õ†¿}CÛ~EÝ{ ÕRÎÝÕtÛ~E ÈÞÉ{ çÎÜÞ çÄTÎ|ÌCÏÞµ §çÏG §ÕÛƒèÛº} æºÏ‚ÄÞÞƒ.ÉÕÉÜ|Ü. È„Þƒ æºÏ‚ÏçÕÃyJÕæÄÜ|ÜÞÎ|,-É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎè¿Ï¿}JÎ| -É{T §çÏGèÕÌ~ ÌsÉæÄÞ¿ÞÄÜ| { ƒµ¿}¿èÝÏsJÕM ο}JçÎ. ¥Ì~çÌÞM ¥ÕÉ{ ( Uòµ}µÞ 9: 57-62) 18¥èÉÄ} M ε} µ VÎ| ÄÉ{ è ɺ} GÛ~ Û pEÃÎ| ¥è¿ÕÞÉ{. 9 ÈÞÉ{ -É{ÉqUÎ| ¥ÄuµÞÖÎ| Îpµ}µÕÞƒ µŠÔÌ~ | §RÌ~ÌèÄ §çÏG µÃy¿ÞÞƒ. -ÉçÕ, §çÏGÌÃxkÞpµrçÛÉ{. -É{ ¥ÄuµÞÖÄ}ÄuÛ~Eµ} µŠXÎ| ÄÉ{ ºŠ×ÞƒµÝv¿Î| ®ÞpÏsÉ{ ÎT µèÖµ}Eº}Ìè¿Õ†ÖÞƒµÝ{ ©Ý{ÝÉÞƒ. ÈÞÉ{ ±R Õ†ÖÉq¿Î| æºÜ|UÎÞT FÛpÉÞÞƒ. 19ÌsÉ{ çÕÄÌÞÖµÞpÜ|‘çÌÞ’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ çÌÞµrÛÞÉ{. ÎÛ~ ±RÕÉ{ §çÏGÕt¿Î| ÕÈ•M, “çÌÞĵçÖ,æÛÞR Õ†ÖÉq¿Î| ‘ÕÞ’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ ÕR È„Þƒ çÌÞEÎp¿æÎÜ|ÜÞÎ| ÈÞÉ{ ©¹€µèÝÄ}µrÛÞÉ{ . ÈÞÉ{ -É{ çÕèܵ} µ ÞÖÉq¿Î| æÄ޿ރȕM ÕRçÕÉ{” -É{ÛÞÉ{. 20¥ÄÛ~ E §çÏG, “ÈÞpµÝ{ ÄÞÎ| ÕÞÔ‘§èĺ}æºÏ‚’ -É{ÛÞÜ|, ¥ÕÉ{ ¥èĺ} æºÏ‚µrÛÞÉ{. (¥èÄÌ~çÌÞÜçÕ È„RÎ| ÕÜ|ÜèÎ EÔpµèÝÌ~ æÌÛ~TÝ{ÝÉ. ÌÛèÕµÝ{ ÄÞÎ|æÌÛ~ÛÕÞƒ -É{ÌèÄ ÈÞÉ{ ¥ÛpçÕÉ{)” -É{ ÕÞÔ FJµèÝÌ~ æÌÛ~TÝ{ÝÉ. ¦ÉÞÜ|,ÛÞÉ{. ÎÉqÄEÎÞÖOµ}EÄ}* ÄèÜ ºÞÏ‚µµ ²Þp¿PÎ|} 10§èĵ} 絿}¿ §çÏG ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÞÞƒ. §Ü|èÜ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. 21§çÏGÕtÉ{ ºŠ × Þƒ µ ÝvÜ| ÎÛ~ æ ÛÞRÕÉ{ÄÉ{O¿É{ §RÈ•Ä Îµ}µÝv¿Î| §çÏG, “©ÃyèÎèϺ} æºÞÜ|UµrçÛÉ{. ÈÞÉ{ ÌÞÞƒÄ }Ä ¥ÕÞp¿Î|, “çÌÞĵçÖ, ÈÞÉ{ çÌÞÏ‚ PĈÜ|ÎÉqÄÞƒ ¥èÉÕÞpUÎ|, §ØzÖçÕˆUÎ| F¿, -É{ ÄÈ•èÄèÏ ¥¿µ}µÎ| æºÏ‚MÕt¿}JÌ~ÌsÉ{,§ÕçÉ ¥Äuµ ÕtGÕÞºÎ| ©è¿ÏÕÉ{. 11ÌÜÞƒ ©Î|èÎÄ} æÄ޿ރȕM ÕRµrçÛÉ{” -É{ÛÞÉ{. 22¦ÉÞÜ| §çÏG ¥ÕÉq¿Î|, “-É{èÉÌ~µrÔµ}µrˆRÈ•MÎ| çÎÛ~µrˆRÈ•MÎ| ÕRÕÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ¦ÌsÖµÞÎ|, ¨ºÞµ}E ÎÛ~TÎ| ÌsÉ{ÌÛ~Ûp ÕÞ. ÎÞpÄ}çÄÞÞƒ ÄÎ| ÎÞpÄ}çÄÞèÖÏÞµ}çµÞk* ¦µrçÏÞR¿É{ ¥ÎÞƒ È • M ÌÖ ¥¿µ}µÎ| æºÏ‚MæµÞÝ{Ý¿}JÎ| ” -É{ÛÞÞƒ.çÜÞµ §ÖÞ¼}ÏÄ}ÄuÜ| ©Ãm ©ÃyÌÞÞƒµÝ{.12¦ÉÞÜ| ÌÖçÜÞµ §ÖÞ¯ƒ Ï Ä} è Ä ¥è¿Ï §çÏG ±R kÏèÜ ÈrTÄMÄÜ| }çÕÃyCÏÕÞƒµÝÞÉ hÄÞƒµçÝÞ æÕÝvçÏ ( ÎÞÛ~E 4:35-41; Uòµ}µÞ 8: 22-25) 23§çÏG ±R Ì¿µrÜ| ®ÛpÉÞÞƒ. ¥ÕÖM§R¿}CÜ| -ÛpÏÌ~ÌJÕÞÞƒµÝ{. ¥¹€E ¥ÕÞƒµÝ{ ÌÛ~µèݵ} µCÄ}Mµ} Fµ}EÖˆJÕÞÞƒµÝ{” ºŠ×ÞƒµÝ{ ¥ÕèÖÌ~ ÌsÉ{æÄÞ¿ÞƒÈÄÉÞƒ. 24Ì¿E •-É{T FÛpÉÞÞƒ. µèÖèÏ Õt¿}JÌ~ kÛÌ~Ì¿}¿ ÌsÉ{ÉÞƒ, µ¿ˆÜ| 13ÌsÛE §çÏG ¥ÄuµÞÞpÏs¿Î|, “Õ†¿}CÛ~Eº} ÎpµÌ~ ÌÜÎÞÉ kÏÜ| ©RÕÞÉM. Ì¿èµæºÜ|. È„ -Õ€ÕÞT ÕtGÕÞºrÄ}ÄÞçÏÞ ¥Õ€ ¥èܵÝ{ HÔ|È•ÄÉ. ¦ÉÞÜ|, §çÏG ¥èÎÕÞçÛ ©É{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞÕÞÉ{ ” ÄuÏÞµ ©Û¹€µrµ} æµÞÃyCRÈ•ÄÞÞƒ. 25¥ÕÖM-É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ¥È•Ä çÈÖÄ}ÄuçÜçÏ ¥È•Ä ºŠ×ÞƒµÝ{ ¥ÕÞp¿Î| æºÉ{T ¥ÕèÖ -XÌ~¥ÄuµÞÞpÏsÉ{ çÕèܵ}µÞÖÉ{ EÃÎÞµ}µÌ~ ÌsÉÞÞƒµ Ý{. ¥ÕÞƒ µ Ý{ , “¦Ãy¿ÕçÖ ! -¹€Ì¿}¿ÞÉ{. µèݵ} µÞÌ~ÌÞÛ~TÎ|. §Ü|èÜçÏÜ| ÈÞ¹€µÝ{ QÔ|µrÕtJçÕÞÎ| !” -É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒµÝ{. 26§çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “È„¹µÝ{ ®É{ ÌÏÌ~ € §çÏG ¥çȵèÖµ} EÃÎÞµEÄÜ| } ( ÎÞÛ~E 1:29-34; Uòµ}µÞ 4: 38-41) ÌJµrÛ…ÞƒµÝ{. ©¹€µVµ}EÌ~ çÌÞÄuÏ ÕtGÕÞ 14§çÏG çÌMRÕtÉ{ Õ†¿CÛ~Eº} æºÉ{ÛÞÞƒ. } ºÎ| §Ü|èÜ” -É{T FÛpÉÞÞƒ. ÌsÉ{k, §çÏG¥¹€EÌ~ çÌMRÕtÉ{ ÎÞÎpÏÞÞƒ ¥Äuµ µÞÏ‚º} -XÈ•M ÈrÉ{T µÞÛ~Tµ}EÎ| ¥èܵVµ}EÎ|ºU¿É{ ÌJÄ}ÄuRÈ•Äèĵ} µÃy¿ÞÞƒ. 15§çÏG ±R µ¿}¿èÝ ÌsÛÌ~ÌsÄ}ÄÞÞƒ. µÞÛ~T ÈrÉ{ÛM.¥ÕÝM èµèÏÄ} æÄÞ¿}¿ÞÞƒ. ©¿çÉ ¥Õ µ¿Ü| ÎpµmÎ| ¥èÎÄuÏÞÉM. 27Ì¿µrˆRÈ• Ä ÕÞƒ µ Ý{ ÕtÏÌ~ k Û~ T , “-Ì~ÝM µÞÏ‚º}ºÜ| È„¹€µrÏM. ÌsÉ{ÉÞƒ ¥ÕÝ{-XÈ•M §çÏGmµ}EÌ~ ÌÃxÕtè¿ æºÏ‚ÄÞÝ{. ÌCÌ~Ì¿}¿ ÎÉqÄÞƒ §ÕÞƒ? µÞÛ~TÎ| µ¿UÎ| 16¥É{T ÎÞèÜ, ÌsºÞG ÌsCÄ}Ä ÌÜ Îµ} F¿ §ÕRµ}Eµ} µŠÔ|ÌCµrÉ{ÛÉçÕ! ” -É{TµèÝ ¥ÕÞp¿Î| ¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. §çÏG FÛp ÕtÏÌ~Ìè¿È•ÄÉÞƒ.ÄÎM ÕÞÞƒÄ}èÄÏsÉÞÜ| ¥Ì~ÌsºÞGµèÝÄ}MÖÄ}Äu, ÕtÏÞÄuÏÞÏ‚ §RÈ•Ä ¥èÉÕèÖlÎ| §RÕÞp¿ÎpRÈ•M ÌsºÞGµèÝ ÕtÖ¿}JÄÜ|EÃÎÞµ}µrÉÞÞƒ. ( ÎÞÛ~E 5:1-20 ; Uòµ}µÞ 8:26-39) 28§çÏG æµÄçÖçÉ Îµ} µ Ý{ Õºrµ} E Î|17 “¥ÕÞƒ -¹€µÝM çÈÞÏ‚µèÝÄ} ÄŠÞÄÄÞÞƒ ; ƒ } ®ÞpÏsÉ{ ÎT µèÖèÏ ÕÈ•Äè¿È•ÄÞÞƒ. ¥¹€E ÌsÃxµèÝ È„µ}µrÉÞÞƒ” §RÕÞƒ §çÏGÕt¿Î| ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÞƒµVµ}EÌ~ ®ºÞÏÞ 53:4 ÌsºÞGµÝ{ ÌsCÄ}ÄuRÈ•ÄÉ. ¥ÕÞƒµÝ{ §R¦ Ì s Ö µ Þ Î | , ¨ º Þ µ } E , Ï Þ µ } ç µ Þ k ÌèÔÏ ®Û~ÌÞ¿} ÎÉqÄ EÎÞÖÉ { §çÏG. ÄÞÉqçÏÜ| 7:13-14. §MCÉ{ µÞÜÄ}ÄuÜ| ©Ý{Ý QÉ{T Îpµ Pµ}µrÏÎÞÉ çκrÏÞÕtÉ{ æÌÏÞƒ, ÄÎ| ε}µèÝÌ~ ÌÞMµÞµ}µhÄÄ} ÄèÜÕÞƒµÝ{. çÄÕÉÞÜ| çÄރȕæÄJµ}µÌ~Ì¿}¿ ±RÕÞƒ.
 12. 12. ÎÄçÄl 8:29-9:15 ƒ 12ÕRÎ| µÜ|ÜèÛµÝ{ §Rµ}EÎp¿Ä}ÄuÜ| ÕÞÔ|È• èµèÏ -JÄ}Mµ}æµÞÃyJ Õ†¿CÛ~Eº} æºÜ|! ” }ÄÉÞƒ. Îpµ ¥ÌÞÏÎÞÉÕÞƒµÝ{ ¥ÕÞƒµÝ{. -É{T FÛpÉÞÞƒ.-ÉçÕ, ε}µÝ{ ¥ÕÞƒµÝ{ ÕºrÄ}Ä µÜ|ÜèÛ 7 ¥Î| Î ÉqÄÉ{ -XÈ• M Õ† ¿ } J µ} E º} æºÉ{µVµ}E ¥RµrÜ| æºÉ{Û ÌÞèĵèÝ ©Ì ÛÞÉ{. 8 §èĵ}µÃy¿ ε}µÝ{ ÕtÏÌ~kÛ~ÛÉÞƒ.çÏÞµrµ}µ §ÏÜÕtÜ|èÜ. 29§çÏGÕt¿Î| ÕÈ•Ä §Ä}ÄèµÏ ÕÜ|ÜèÎèÏ ÎÉqÄOµ}E ¥ÝvÄ}¥Õ€ÕtRÕRÎ|, “çÄÕEÎÞÖçÉ, -¹€µÝv¿Îp ÄÄÛ~µÞµ ¥ÕÞƒµÝ{ çÄÕèÉÌ~ kµÔ|ÈÄÞÞƒµÝ{.•RÈ•M -É{É çÕÃyJÎ|? ĵ}µ ºÎÏÄ}ÄuÛ~EPÉ{ÌÞµçÕ -¹€µ èÝÄ} MÉ{k TÄ}Ä ÕÈ• §çÏG ÎÄ}çÄlèÕÄ} çÄރȕæÄJÄ}ÄÜ|ÄŠçÖÞ?” -É{T ºÄ}ÄÎp¿}¿ÉÞƒ. ( ÎÞÛ~E 2:13-17 Uòµ}µÞ 5 :27-32 ) 30¥È• Ä §¿Ä} Ä uÛ~ E ¥RµrÜ| ÌÉ{ Û pµÝ{ 9 ¥¹€ µ rRÈ• M §çÏG æºÜ| U Î| æ ÌÞXM,F¿}¿ÎÞµ çÎÏ‚È•M æµÞÃyCRÈ•ÄÉ. 31¥ÕÞƒ ÎÄ}çÄl -É{Û ÎÉqÄèɵ} µÃy¿ÞÞƒ. ÎÄ}çÄlµèÝÌ~ ÌsCÄ}ÄuRÈ•Ä ÌsºÞGµÝ{ §çÏGÕt¿Î|, ÕÞp ¥UÕܵÄ}ÄuÜ| ¥ÎރȕÄuRÈ•ÄÞÉ{. “-É{“§ÕÞƒµèÝ Õt¿}J -¹€µèÝ æÕÝvçÏÛ~T èÉÄ} æÄ޿ރȕM ÕÞ” -É{T ÎÄ}çÄlÕt¿Î|ÕÄÞÉÞÜ|, ÄÏmæºÏ‚M ÈÞ¹€µÝ{ ¥È•Ä ÌÉ{Ûp §çÏG FÛpÉÞÞƒ. ©¿çÉ ÎÄ}çÄl -XÈ•ÄuF¿}¿Ä}ÄuÛ~EÝ{ æºÜ|ÜÕtJ¹€µÝ{” -É{T æµ¾} RÈ•M §çÏGèÕÌ~ ÌsÉ{ æÄ޿ރȕÄÞÉ{.ºrÉ. 10§çÏG ÎÄ}çÄlÕtÉ{ Õ†¿CÜ| ÕtRÈ•MÃy } 32§çÏG ÌsºÞGµÝv¿Î| , “æºÜ|U¹€µÝ{” ¿ÞÞƒ. ÕÞp ÕHˆÌ~ÌÕÞƒµÝ{ ÌÜRÎ| ÄŠÏÕÞƒµÝ{-É{ÛÞÞƒ. ©¿çÉ, ¥Ì~ÌsºÞGµÝ{ ¥ÕÞƒµèÝ ÌÜRÎ| ÕÈ•ÄuRÈ•M §çÏGm¿OÎ| ¥ÕÖMÕt¿}J È„¹€µr ÌÉ{Ûp F¿}¿Ä}ÄuÛ~EÝ{ æºÉ{ÛÉ. ºŠ×ÞƒµV¿OÎ| ÕtRÈ•MÃy¿ÉÞƒ. 11¥Ä}ÄèµÏÌsÛE, ¥Ì~ÌÉ{Ûpµ} F¿}¿Î| PXÕMÎ| EÉ{ ÎÉqÄÞƒµV¿É{ §çÏG ÕtRÈ•MÃy¿èÄÌ~ ÌÞpÛpˆRÈ•M µŠÔpÛ¹€µr ®Þpµ}EÝ{ ²CÉ. -Ü|ÜÞÌ~ çºÏÞƒµÝ{ µÃy¿ÉÞƒ. ÌÞpçºÏÞƒµÝ{ §çÏGÌÉ{ Û pµVÎ| È„ Þ pÜ| QÔ| µ rÉ. 33ÌÉ{ÛpµèÝ ÕtÉ{ ºŠ×ÞƒµÝv¿Î|, “®É{ ©¹€µÝ{ ERÕÞÉçÎÏ‚ÄMµ}æµÞÃyCRÈ•Ä ¦¿}µÝ{ ȵÖÄ}ÄuÛ~EÝ{ } ÕÞƒ ÕÞp ÕHˆÌ~ÌÕÞƒµV¿OÎ| ÄŠÏ ÎÉqÄÞƒ²CÉÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ ÈµÖ Îµ}µÝv¿Î| ÌsºÞG µV¿OÎ| ©Ãm ©ÃyµrÛÞÞƒ.?” -É{T 絿}ÌsCÄ}ÄuRÈ•Ä §RÕRµ}EÎ| ÌÉ{ÛpµVµ}EÎ| ¿ÉÞƒ. 12ÌÞpçºÏÞƒµÝ{ §Õ€ÕÞT FTÕèÄ-É{É È¿È•ÄM -É{Ìèĵ} FÛpÉÞÞƒµÝ{. §çÏG 絿}¿ÞÞƒ. -ÉçÕ, §çÏG ÌÞpçºÏÞƒ34ÌsÛE, ¥È• Ä ÈµÖ Îµ} µ Ý{ ¥èÉÕRÎ| µÝv¿Î|, “¦çÖÞµ}µrÏÎÞÉÕÞƒµVµ}E ÎRÄ}§çÏGèÕµ} µÞú} æºÉ{ÛÉÞƒ. §çÏGèÕµ} MÕÞƒ çÄèÕÏsÜ|èÜ. çÈÞÏÞÝvµVµ}EÄ}µÃy¿ ε}µÝ{, ¥ÕÞƒµÝM §¿Ä}èÄ Õt¿}J ÄÞÉ{ ÎRÄ}MÕÞƒ çÄèÕ. 13ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E¥ÕèÖ Õtܵrº} æºÜ|UÎÞT æµ¾}ºrÉÞƒ. ±É{èÛµ} FTµrçÛÉ{. ¥ÄÉ{ æÌÞRèÝÄ} æÄÞpÈ•M æµÞÝ{V¹€µÝ{. Õtܹ€EµèÝÌ~ ̈ ̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉ{ EÃÎÞEÄÜ| ÏsJÕèÄ ÈÞÉ{ ÕtRÎ|ÌÕtÜ|èÜ.* ÈÞÉ{ ( ÎÞÛ~E 2:1-12; Uòµ}µÞ 5:17-26 ) ε} µ Ýv¿Î| µRèÃèÏ ÕtRÎ| k µrçÛÉ{ .9 §çÏG ±R Ì¿µrÜ| ®Þpèϵ} µ¿È•M Î…ÃyJÎ| ÄÎ| æºÞÈ•Ä ÈµRµ}EÄ} ÄuRÎ|ÌsÉÞÞƒ. 2̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuÏsÉÞÜ| ÌÞÄuµ}µÌ~ ÈÜ|ÜÕÞƒµèÝ ¥èÔµ}µ ÈÞÉ{ ÕÖÕtÜ|èÜ. ÌÞÕÎ| æºÏ‚ÄÕÞƒµèÝ ¥èÔµ}µçÕ ÈÞÉ{ ÕÈ•çÄÉ{” -É{T FÛpÉÞÞƒ.Ì¿} ¿ ±RÕèɺ} ºrÜÞƒ §çÏGÕt¿Î|¥èÔÄ}M ÕÈ•ÄÉÞƒ. ¥ÕÉ{ ÌJµ}èµÏsÜ| ÕtÄÄuÏÞºÎÞÉ çÌÞÄèÉ }ÌJÄ}ÄuRÈ•ÄÞÉ{. ¥Î|ε}µÝ{ ÎpEÈ•Ä ÈÎ|Ìsµ}èµ ( ÎÞÛ~E 2:18-22; Uòµ}µÞ 5: 33-39)çÏÞJ ÕÈ• Ä uRÈ• Ä èÄ §çÏG µÃy ¿ ÞÞƒ . 14ÌsÉ{ÉÞƒ, çÏÞÕÞÉqÉ{ * ºŠ×ÞƒµÝ{ §çÏG-ÉçÕ §çÏG ¥È•Ä ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉq¿Î|, Õt¿Î| ÕÈ•ÄÞÞƒµÝ{. ¥ÕÞƒµÝ{ §çÏGÕt¿Î|,“ÕÞˆÌçÉ, εrÔ|º}ºrÏÞÏsR. ©É{ ÌÞÕ¹€ “ÈÞ¹€µVÎ| ÌÞpçºÏÞƒµVÎ| ¥Cµ}µC ©ÌµÝ{ ÎÉ{Éqµ}µÌ~Ì¿}¿É” -É{ÛÞÞƒ. 3§èĵ} ÕÞºÎ| §Rµ}µrçÛÞÎ|. ¦ÉÞÜ|, ©¹€µÝ{ ºŠ×ރ絿}¿ ºrÜ çÕÄÌ~çÌÞĵރµÝ{, “§È•Ä ÎÉqÄÉ{ µÝ{ ©ÌÕÞºÎ| §RÌ~ÌÄuÜ|èÜ. ®É{ ?” -É{T(§çÏG) çÄÕèÉÌ~ çÌÞÜçÕ çÌGµrÛÞÉ{. 絿}¿ÞÞƒµÝ{.§M çÄÕèÉ ÈrÈ•Äuµ}EÎ| æºÏÜ|” -É{T 15¥ÄÛ~E §çÏG ¥ÕÞƒµÝv¿Î|, “ÄuRÎÃÄ}Ĺ€µVµ}EÝ{çÝ ç̺rµ}æµÞÃy¿ÞÞƒµÝ{. ÄuÉ{çÌÞM, ÎÃεÉ{ ©¿É{ §Rµ}EÎ|æÌÞ 4 ¥ÕÞƒµÝ{ §Õ€ÕÞT -ÃyÃxÏèÄ §çÏG XM ¥ÕÉ{ ÈÃyÌÞƒµÝ{ çºÞµÎÞµ §RÌ~Ì¥ÛpÈ•ÄÞÞƒ. -ÉçÕ §çÏG, “È„¹€µÝ{ ®É{ ÄuÜ|èÜ. ¦ÉÞÜ| ÎÃεÉ{ ¥ÕÞƒµÝv¿ÎpÄŠ Ï -Ãy à ¹€ µ èݺ} ºrÈ• Ä uµ} µ rÉ{ Û … Þ ƒ µ Ý{? RÈ•M ÌsÞpµ}µÌ~ÌJÎ| çÈÖÎ| ÕRÎ|. ¥Ì~æÌÞ5 ̵}µÕÞÄ ÕtÏÞÄuµ}µÞÖÉq¿Î| ‘©É{ ÌÞÕ¹€ XM ÎÃεÉqÉ{ ÈÃyÌÞƒµÝ{ ÕRÄ}ÄÎ| ¥è¿µÝ{ ÎÉ{ É qµ} µ Ì~ Ì ¿} ¿ É -É{ T FTÕM µrÛÞÞƒµÝ{. ¥Ì~æÌÞXM ¥ÕÞƒµÝ{ ©ÌÕÞºÎ|-ÝvÄÞ ? ¥Ü|ÜM -XÈ•M È¿, -É{T FT §RÌ~ÌÞÞƒµÝ{.ÕM -ÝvÄÞ ? 6 ¦ÉÞÜ| ÎÉqÄ EÎÞÖOµ}EgÎpÏsÜ| ÌÞÕ¹€µèÝ ÎÉ{Éqµ}EÎ| ÕÜ|ÜèÎ ‘ÈÞÉ{ ... ÕtRÎÌÕtÜèÜ ’ ±ºrÏÞ 6:6. È | |§RÌ~ÌèÄ ÈÞÉ{ ©¹€µVµ}E ÈrSÌsÌ~çÌÉ{” çÏÞÕÞÉ{ çÏÞÕÞÉ{ ¾ÞÉØzÈÞÉÎ| ÄRÌÕÞƒ. ¥ÕÞƒ-É{T æºÞÉ{ÉÞÞƒ. ÌsÛE ¥È•Ä ÕtÏÞÄuµ} ε} µ Ýv¿Î| µrÛpØz M ÕtÉ{ ÕRèµèÏÌ~ ÌÛ~ Û pµÞÖÉq¿Î| §çÏG “-XÈ•ÄuR. ©É{ ÌJµ} ÌsÖº}ºÞÖÎ| æºÏ‚ÄÞÞƒ.

×