Your SlideShare is downloading. ×
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Novela zakona msmt
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Novela zakona msmt

212

Published on

Jestliže shledáte, že by bylo vhodné k návrhu ....(tj. položce (2)) připojit návrhy na nějaké změny, doplnění, ap., učiňte tak, prosím, s vědomím, že pracovní komise RVŠ se touto problematikou budou …

Jestliže shledáte, že by bylo vhodné k návrhu ....(tj. položce (2)) připojit návrhy na nějaké změny, doplnění, ap., učiňte tak, prosím, s vědomím, že pracovní komise RVŠ se touto problematikou budou zabývat v období 12.-15.3. 2013. Na řádném sněmu RVŠ 21. 2.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
212
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Text novelizovaných zákonů nebo jejich částí v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
 • 2. (K části první návrhu zákona)Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákono vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákonač. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.420/2011 Sb. a zákona č. 48/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ZÁKON o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 Úvodní ustanovení Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávisléhopoznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvojispolečnosti tím, že:a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou,výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídajícíprofesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti zrůzných oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti avzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy,s podnikovou a kulturní sférou,f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporujíspolečné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnuakademických pracovníků a studentů. §2 (1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typvysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typystudijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. 2
 • 3. (2) Vysoká škola je právnickou osobou. (3) Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení "vysoká škola", popřípadě z něhoodvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení "univerzita", popřípadě z něhoodvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní. (4) Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tímvědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. (5) Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovatmagisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty. (6) Typ vysoké školy je uveden v jejím statutu a musí být v souladu se stanoviskem Národní akreditačníagentury. (7) Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. (8) Na vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnostivysokých škol se mohou podílet i jiné právnické osoby, které se touto činností zabývají. (9) Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický titul, konat habilitační řízení, konatřízení ke jmenování profesorem, používat akademické insignie a konat akademické obřady. (10) Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických 1)hnutí. §3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy. §4 Akademické svobody a akademická práva Na vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumnýmmetodám a uměleckým směrům,c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovatvlastní názory ve výuce,d) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány,e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady. ČÁST DRUHÁ VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJÍ SOUČÁSTI 3
 • 4. HLAVA I VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA §5 Zřízení veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. (2) Veřejná vysoká škola se může sloučit nebo splynout jen s jinou veřejnou vysokou školou; rozdělit semůže jen na jiné veřejné vysoké školy. Tyto změny je možné provést pouze zákonem. (3) V případě zrušení veřejné vysoké školy podle odstavce 1 nebo sloučení, splynutí nebo rozděleníveřejné vysoké školy podle odstavce 2 zákon též stanoví, na které právnické osoby přechází její majetek azávazky a které veřejné vysoké školy umožní dokončení vysokoškolského vzdělání studentům zrušené veřejnévysoké školy. §6 (1) Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří zejména:a) vnitřní organizace,b) určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro přijetí ke studiu a rozhodování v přijímacímřízení,c) tvorba a uskutečňování studijních programů,d) organizace studia,e) rozhodování o právech a povinnostech studentů,f) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,g) pracovněprávní vztahy a určování počtu akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců,h) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,i) spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami a zahraniční styky,j) ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy, pokud tento zákon nestanoví jinak,k) hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy,l) stanovení výše poplatků spojených se studiem. (2) Organizaci a činnost veřejné vysoké školy, jakož i postavení členů akademické obce upravují jejívnitřní předpisy. (3) Státní orgány mohou zasahovat do činnosti veřejné vysoké školy jen na základě a v mezích zákona azpůsobem zákonem stanoveným. §7 Orgány veřejné vysoké školy (1) Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou 4
 • 5. a) akademický senát,b) rektor,c) vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké škole akademická rada (dále jen "vědeckárada veřejné vysoké školy"),d) disciplinární komise. (2) Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsoua) správní rada veřejné vysoké školy,b) kvestor. Akademický senát veřejné vysoké školy §8 (1) Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickýmorgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.Členy akademického senátu veřejné vysoké školy volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysokéškoly. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanoví zejména počet členůakademického senátu, způsob jejich volby a způsob volby předsedy akademického senátu, orgányakademického senátu a jejich ustavování a důvody zániku členství v akademickém senátu a případnouneslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí. (2) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. (3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu veřejné vysoké školy je nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do akademického senátu veřejné vysoké školy v průběhu svého funkčního období přijat dojiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovitpodmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu nezaniká. Funkční období všech členů akademickéhosenátu veřejné vysoké školy skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 9. Rektornejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. (4) Zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy jsou veřejně přístupná. Rektor (nebo v jehozastoupení prorektor) a předseda správní rady (nebo jím pověřený člen správní rady) mají právo vystoupit nazasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost rektora je předseda akademického senátu povinen bezodkladněsvolat mimořádné zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy. §9 (1) Akademický senát veřejné vysoké školya) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy a ozřízení veřejné výzkumné instituce či o převodu nebo nabytí působnosti zřizovatele veřejné výzkumné instituce 28)podle zákona o veřejných výzkumných institucích , na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osobstanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společnýchpracovišť součástí vysoké školy,b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřnípředpisy vysoké školy a jejich součástí,c) schvaluje návrh rektora na uzavření rámcové smlouvy o dlouhodobém státním financování vysoké školy(dále jen „rámcová smlouva“) nebo aktualizačního dodatku k rámcové smlouvě s Českou republikou -Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo“), a to před předložením návrhu správníradě veřejné vysoké školy, 5
 • 6. d) schvaluje návrh rozpočtu vysoké školy předložený rektorem před jeho předložením správní radě veřejnévysoké školy a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem,f) schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,g) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise veřejné vysokéškoly,h) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,i) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.j) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčíčinnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále jen "dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy")po projednání ve vědecké radě a před jeho předložením správní radě veřejné vysoké školy,k) na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebopozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisynebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, (2) Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejménaa) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách,b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 1 písm. a) až d),d) k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 3. (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. k) a l) se akademický senát veřejné vysoké školy usnášítajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všechčlenů akademického senátu veřejné vysoké školy; návrh na odvolání rektora je přijat, jestliže se pro nějvyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. § 10 Rektor (1) V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanovíjinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor. (2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezidentrepubliky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministr"). (3) Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže veřejnévysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (4) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává rektor. (5) Mzdu rektora stanoví ministr. Vědecká rada veřejné vysoké školy § 11 (1) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor. 6
 • 7. (2) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká školauskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. (3) Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor. § 12 (1) Vědecká rada veřejné vysoké školya) projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,b) schvaluje studijní programy, pokud statut vysoké školy nestanoví jinak,c) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném tímtozákonem,d) projednává návrh rektora na vnitřní standardy pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,e) projednává návrhy rektora na jmenování a odvolání členů vnitřního hodnotícího a akreditačního orgánuvysoké školy, je-li statutem vysoké školy zřízen,f) vykonává další kompetence stanovené statutem vysoké školy s výjimkou kompetencí, které jsou tímtozákonem svěřeny akademickému senátu vysoké školy a správní radě vysoké školy. (2) Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor. § 13 Disciplinární komise veřejné vysoké školy (1) Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členůakademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. (2) Funkční období členů disciplinární komise veřejné vysoké školy je nejvýše dvouleté. (3) Disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky studentů veřejnévysoké školy, pokud nejsou zapsáni na žádné z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. (4) Pokud jsou všichni studenti veřejné vysoké školy zapsáni na jejích fakultách, disciplinární komiseveřejné vysoké školy se nezřizuje. Správní rada veřejné vysoké školy § 14 (1) Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy dělitelnýtřemi. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby vní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy.Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. (2) Členové správní rady veřejné vysoké školy jsou jmenováni na dobu šesti let. Po prvním jmenováníčlenů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, ajedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech. 7
 • 8. (3) Zasedání správní rady veřejné vysoké školy svolává její předseda, a to nejméně dvakrát ročně.V případě, že je některý ze členů správní rady ve střetu zájmů ohledně projednávané věci, nemá v dané věciprávo hlasovat; tuto skutečnost je povinen sdělit na zasedání správní rady před začátkem hlasování. Rektor(nebo v jeho zastoupení prorektor), kvestor a předseda nebo jím pověřený člen akademického senátu veřejnévysoké školy mají právo se zúčastnit zasedání správní rady veřejné vysoké školy a kdykoliv na požádánívystoupit. Na žádost rektora je předseda správní rady povinen svolat mimořádné zasedání správní rady veřejnévysoké školy. Volbu předsedy, místopředsedů a způsob jednání správní rady veřejné vysoké školy upraví jejístatut, který schvaluje ministr. (4) O návrzích schvalovaných akademickým senátem veřejné vysoké školy, k nimž se po jejichschválení akademickým senátem veřejné vysoké školy vyžaduje schválení správní radou veřejné vysoké školy,musí správní rada rozhodnout do dvou týdnů ode dne schválení návrhu akademickým senátem; v případě, žesprávní rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že s návrhem vyslovila souhlas. V případě, že s návrhemsprávní rada nesouhlasí, vrátí návrh k novému projednání akademickému senátu veřejné vysoké školy; návrh jev takovém případě schválen bez potřeby následného schválení správní radou, jestliže se pro něj vyslovínejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. Věta první a druhá se nevztahují na případy uvedené v §15 odst. 1. § 15 (1) Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlasa) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést nemovité věci,b) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než 2)pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek,c) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,d) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitýmvkladům do těchto a jiných právnických osob. (2) Správní rada veřejné vysoké školya) schvaluje návrhy rámcové smlouvy a aktualizačních dodatků k rámcové smlouvě předložené rektorem,b) schvaluje rozpočet vysoké školy,c) schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy,d) schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení a vnitřních akreditacích vysoké školy,e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy a výsledky hodnoceníčinnosti vysoké školy,f) se vyjadřuje k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, (3) Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysokéškoly, která zveřejňuje. 3) (4) Při úplatném smluvním převodu movité věci podle odstavce 1 písm. b) se cena sjednává ve výši,která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze movitou věc převést pouze ve veřejném zájmu nebo je-libezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí. (5) Správní rada veřejné vysoké školy právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkemřádného využívání majetku veřejné vysoké školy nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolů školy. 8
 • 9. (6) Vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d)je povinna správní rada veřejné vysoké školy oznámit do sedmi dnů od jeho vydání ministerstvu. (7) Právní úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou bez souhlasu správní rady veřejné vysokéškoly a bez oznámení ministerstvu podle odstavce 6 neplatné. (8) Správní rada veřejné vysoké školy dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná vysoká školazřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 4) (9) Činnost členů správní rady veřejné vysoké školy je úkonem v obecném zájmu. Těmto osobám 5)poskytuje veřejná vysoká škola cestovní náhrady podle zvláštního předpisu; ministerstvo jim může poskytnoutodměnu. 6) (10) Na činnost členů správní rady veřejné vysoké školy se vztahují zvláštní předpisy. § 16 Kvestor (1) Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahustanoveném opatřením rektora. (2) Kvestora jmenuje a odvolává rektor. § 17 Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy (1) Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsoua) statut veřejné vysoké školy,b) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, 7)c) vnitřní mzdový předpis,d) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy,e) řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků,f) studijní a zkušební řád,g) stipendijní řád,h) disciplinární řád pro studenty,i) standardy vnitřního hodnocení kvality veřejné vysoké školy,j) další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. (2) Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejménaa) název, sídlo a typ vysoké školy,b) právní předchůdce,c) podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek, 9
 • 10. d) podmínky studia cizinců,e) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy,f) organizační strukturu,g) ustanovení o poplatcích spojených se studiem,h) pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů,i) pravidla hospodaření veřejné vysoké školy. § 18 Rozpočet veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet veřejnévysoké školy nesmí být sestavován jako deficitní. (2) Příjmy rozpočtu veřejné vysoké školy jsou zejména:a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo 8)další tvůrčí činnost (dále jen "příspěvek") ,b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního 8e)předpisu ,c) dotace ze státního rozpočtu (dále jen "dotace"),d) poplatky spojené se studiem,e) výnosy z majetku,f) jiné příjmy nebo jiné příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního rozpočtu, ze státních fondů, zNárodního fondu a z rozpočtů obcí a krajů,g) výnosy z doplňkové činnosti,h) příjmy z darů a dědictví. (3) Veřejná vysoká škola má nárok na příspěvek podle odstavce 2 písm. a). Pro stanovení výšepříspěvku podle odstavce 2 písm. a) je rozhodný typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů aprogramů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné,vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnost. Pro výši příspěvku je též rozhodnýdlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaný ministerstvem a jehokaždoroční aktualizace (dále jen "dlouhodobý záměr ministerstva"). Veřejné vysoké škole přísluší záloha napříspěvek stanovená na základě rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku.Příspěvek je z rozpočtové kapitoly poskytován podle obecných předpisů pro poskytování prostředků státního 8a)rozpočtu pro dotace , pokud tento zákon nestanoví jinak. (4) Ministerstvo rozhodnutím stanoví, zda poskytovaný příspěvek nebo dotace je účastí státního 8b) 8c)rozpočtu na financování programu , přičemž příspěvek nebo dotace na stavbu je vždy, s výjimkou její údržbya oprav, účastí státního rozpočtu na financování programu, je-li vyšší než 10 000 000 Kč.(5) Veřejná vysoká škola zřizuje tyto fondy:a) rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, 10
 • 11. b) fond reprodukce investičního majetku,c) stipendijní fond,d) fond odměn,e) fond účelově určených prostředků,f) fond sociální,g) fond provozních prostředků. (6) Fondy veřejné vysoké školy uvedené v odstavci 5 písm. a), b), d) a g) jsou vytvářeny ze zisku, není-livýslovně stanoveno jinak; fond reprodukce investičního majetku a fond provozních prostředků též ze zůstatkupříspěvků podle odstavce 2 písm. a) k 31. prosinci běžného roku, fond reprodukce investičního majetku též z 9)odpisů hmotného a nehmotného majetku . Zdroji stipendijního fondu jsou převody poplatků za studium podle 9a)§ 58 odst. 7 a převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu . Veřejná vysoká škola můžerozdělovat do fondů zisk po zdanění pouze v případě, že byla uhrazena případná ztráta z minulých období.Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku. Použití prostředkůfondů uvedených v odstavci 5 písm. a) až d), f) a g) a podmínky převodu prostředků mezi fondy uvedenými vodstavci 5 písm. a), b), d) a g) upravuje vnitřní předpis veřejné vysoké školy; veřejná vysoká škola je povinnazajistit, aby prostředky fondů vytvořené převodem zůstatku příspěvku podle věty první použila pouze nafinancování své činnosti, kterou se neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji nemůže toutočinností ovlivnit. (7) Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, aby prostředkyzískané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálníhovývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které bylypodpořeny z veřejných prostředků, byly využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledkůnebo na výuku. (8) Fond účelově určených prostředků vytváří veřejná vysoká škola z:a) účelově určených darů, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobéhomajetku,b) účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí,c) účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu,experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být veřejnou vysokou školou použityv rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty. (9) Účelově určené prostředky podle odstavce 8 písm. c) může veřejná vysoká škola převést do fonduúčelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejnévysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací či výzkumné záměry v danémkalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnutéveřejné vysoké škole v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků veřejná vysoká školapísemně oznámí jejich poskytovateli. (10) Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná vysoká škola použít pouze k účelu,ke kterému jí byly poskytnuty. (11) Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů veřejné vysoké školy do výše 2 % zročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovnípohotovost. 11
 • 12. (12) Prostředky rozpočtu se používají pouze na financování činností, pro které byla veřejná vysokáškola zřízena, a na financování doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2. § 18a Poskytování příspěvku (1) Příspěvek podle § 18 odst. 2 písm. a) se poskytuje na základě rámcové smlouvy uzavřené meziČeskou republikou zastoupenou ministerstvem a veřejnou vysokou školou nebo na základě rozhodnutíministerstva, pokud rámcová smlouva není uzavřena. (2) Rámcová smlouva se uzavírá na dobu tří let; rámcová smlouva se řídí ustanoveními o veřejnoprávní x)smlouvě podle zvláštního právního předpisu .(3) Nesjedná-li veřejná vysoká škola s Českou republikouzastoupenou ministerstvem rámcovou smlouvu nebo její aktualizaci nejpozději do konce kalendářního roku,přizná ministerstvo vysoké škole příspěvek pro následující kalendářní rok svým rozhodnutím; v takovémpřípadě však bude výše příspěvku pro následující kalendářní rok o 10% nižší než výše příspěvku poskytnutéhovysoké škole v daném kalendářním roce. (4) Ministerstvo v rozhodnutí uvede účel, na který je příspěvek určen, výši poskytované částky.Ministerstvo může rovněž stanovit další podmínky a povinnosti podle povahy účelu, na který je příspěvekposkytnut, nebo podle akreditovaného studijního programu, na jehož uskutečňování je příspěvek určen. Proostatní náležitosti rozhodnutí se použijí přiměřeně ustanovení zvláštního zákona pro vydání rozhodnutí o 9b) 9c)poskytování dotací ze státního rozpočtu a pro rozhodování o odnímání dotací . Příspěvek ministerstvoposkytne převodem ze svého účtu na bankovní účet veřejné vysoké školy. (5) Ministerstvo vede evidenci poskytnutých příspěvků. (6) Veřejná vysoká škola je povinna čerpat a používat příspěvek v souladu s účelem, jehož má býtdosaženo, a podle zvláštních právních předpisů upravujících účetnictví. Zůstatky příspěvku na konci každéhokalendářního roku veřejná vysoká škola převede pro další kalendářní roky do svých fondů podle § 18 odst. 6.Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké škole rozhodnutím zkrátí, pokud není rámcová smlouva řádně plněna,nebo odejme, pokud jej veřejná vysoká škola čerpá v rozporu se zákonem nebo v rozporu s rámcovousmlouvou nebo v rozporu s rozhodnutím o poskytnutí příspěvku. Ministerstvo příspěvek veřejné vysoké školerovněž rozhodnutím odejme, pokud zanikl akreditovaný studijní program, na jehož uskutečňování byl příspěvekposkytnut, nebo pokud se poskytnutý příspěvek dostal do rozporu s dlouhodobým záměrem veřejné vysokéškoly (§12). (7) Za vypořádání příspěvku se státním rozpočtem v příslušném rozpočtovém roce se považuje jehovyčerpání v souladu s tímto zákonem a se zvláštním zákonem upravujícím rozpočtová pravidla, převedení dofondů podle § 18 odst. 6 pro další kalendářní rok nebo odejmutí příspěvku. (8) Na řízení o vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a na řízení o jeho odnětí se nevztahuje správnířád. § 19 Majetek veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena a k činnostem,které vykonává v doplňkové činnosti podle § 20. Majetkem veřejné vysoké školy jsou věci, byty a nebytovéprostory, práva a jiné majetkové hodnoty. (2) O nakládání s majetkem veřejné vysoké školy rozhoduje rektor nebo orgány nebo osoby, o nichž tostanoví statut veřejné vysoké školy. V případech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) rozhoduje rektor popředchozím souhlasu správní rady veřejné vysoké školy. (3) Veřejná vysoká škola může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za 12
 • 13. jejichž splacení se stát zaručil a nebo cenné papíry obchodní společnosti, do které veřejná vysoká škola vložilamajetek. § 20 Hospodaření veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové ainovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu s tímto zákonem. (2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací avýzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímuvyužití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, kjejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena. (3) Veřejná vysoká škola není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízenízástavního práva k nemovitosti. Veřejná vysoká škola není oprávněna se stát společníkem veřejné obchodníspolečnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Dále veřejná vysoká škola není oprávněna vkládatdo obchodní společnosti nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictvístátu, poskytnutý příspěvek podle § 18 odst. 3 a poskytnutou dotaci podle § 18 odst. 4. Podmínkou peněžitýcha nepeněžitých vkladů do právnických osob je stanovení pravidel vnitřním předpisem veřejné vysoké školy. (4) Stát neručí za závazky veřejné vysoké školy. (5) Veřejná vysoká škola účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledněoddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou vysokou školu obecné 10)předpisy o účetnictví. (6) Za účelné využívání příspěvků a dotací a za vypořádání dotací se státním rozpočtem a za řádnéhospodaření s majetkem veřejné vysoké školy je ministrovi odpovědný rektor. § 21 Další povinnosti veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola je povinna 11)a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako neperiodickou publikaci zveřejnit výroční zprávu očinnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy v termínu a formě, kterou stanoví ministr opatřenímzveřejněném ve Věstníku ministerstva,b) vypracovat, projednat s ministerstvem a zveřejnit dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy v termínu aformě, kterou stanoví ministr,c) poskytovat Národní akreditační agentuře a ministerstvu na jejich žádost ve stanovených termínech a bezplatněinformace potřebné pro jejich činnost podle tohoto zákona,d) poskytovat ministerstvu údaje potřebné pro plnění úkolů stanovených v § 87 písm. d) a e) a pro statistickéúčely v termínu a formě, kterou stanoví ministr opatřením zveřejněným ve Věstníku ministerstva,e) poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související sestudiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi,f) činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či 11a)rodičovská dovolená (dále jen "uznaná doba rodičovství"),g) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví uchazečů o studium, studentů a účastníků studia v programechceloživotního vzdělávání při studiu nebo při činnostech souvisejících s tímto studiem, poskytovat nezbytnéinformace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vést evidenci úrazů těchto osob, 13
 • 14. h) provádět pravidelně hodnocení činnosti vysoké školy a zveřejňovat jeho výsledky,i) na úřední desce zveřejňovat seznam akreditovaných studijních programů, které uskutečňuje, včetně jejichtypu a případného profilu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia a seznam oborů, vekterých je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, s uvedením fakulty, je-listudijní program nebo obor, ve kterém je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenováníprofesorem, akreditován na fakultě. (2) Výroční zpráva o činnosti veřejné vysoké školy obsahuje mimo jiné:a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce,b) výsledky hodnocení činnosti vysoké školy,c) změny vnitřních předpisů a změny v orgánech vysoké školy, k nimž došlo v průběhu roku,d) další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy. (3) Výroční zpráva o hospodaření veřejné vysoké školy obsahuje mimo jiné:a) roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,b) výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřena,c) přehled o peněžních příjmech a výdajích,d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů,e) vývoj a konečný stav fondů,f) stav a pohyb majetku a závazků,g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a ostatních. (4) Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření, dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy avýsledky hodnocení činnosti veřejné vysoké školy musí být veřejně přístupné. HLAVA II SOUČÁSTI VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY § 22 Členění veřejné vysoké školy (1) Veřejná vysoká škola se může členit na tyto součásti:a) fakulty,b) vysokoškolské ústavy,c) jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebopro poskytování informačních služeb,d) účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce 14
 • 15. nebo k zajišťování provozu školy. (2) Vnitřní předpisy součástí musí být v souladu s vnitřními předpisy veřejné vysoké školy. Díl 1 Fakulta § 23 Fakulta (1) Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou,výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. (2) Na fakultě se ustavuje samosprávný zastupitelský akademický orgán. Fakulta má právo používatvlastní akademické insignie a konat akademické obřady. (3) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty rozhoduje na návrh rektora akademickýsenát veřejné vysoké školy. Toto rozhodnutí je podmíněno předchozím stanoviskem Národní akreditační agentury. § 24 Práva fakulty (1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy v těchto věcechtýkajících se fakulty:a) zajištění podílu fakulty na realizaci vnitřního hodnocení a vnitřních akreditací veřejné vysoké školy v rozsahustanoveném vnitřními předpisy vysoké školy,b) tvorba a uskutečňování studijních programů v rozsahu stanoveném statutem vysoké školy,c) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,d) pracovněprávní vztahy v rozsahu stanoveném statutem vysoké školy,e) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,f) zahraniční styky a aktivity,g) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty, pokud tento zákonnestanoví jinak,h) nakládání s přidělenými finančními prostředky v rozsahu stanoveném statutem vysoké školy,i) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti v rozsahu stanoveném statutem vysokéškoly. (2) Orgány fakulty rozhodují v dalších věcech veřejné vysoké školy, pokud jim rozhodování o nich svěřístatut veřejné vysoké školy. § 25 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou 15
 • 16. a) akademický senát fakulty,b) děkan,c) vědecká rada nebo umělecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada fakulty“),d) disciplinární komise fakulty. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. (3) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní natéto fakultě. Akademický senát fakulty § 26 (1) Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Mánejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členyakademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajnýmhlasováním. Vnitřní předpis fakulty stanoví zejména počet členů akademického senátu, způsob jejich volby azpůsob volby předsedy akademického senátu, orgány akademického senátu a jejich ustavování a důvody zánikučlenství v akademickém senátu a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jinýchfunkcí. (2) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. (3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je nejvýše tříleté. Je-li studentzvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředněnavazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jehočlenství v akademickém senátu fakulty nezaniká. Funkční období všech členů akademického senátu fakultyskončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásínové volby. (4) Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Děkan (nebo v jeho zastoupeníproděkan) a rektor (nebo v jeho zastoupení prorektor) mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají.Na žádost děkana je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedáníakademického senátu fakulty. § 27 (1) Akademický senát fakultya) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickémusenátu vysoké školy,c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, 16
 • 17. h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysokéškoly po projednání ve vědecké radě fakulty. (2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejménaa) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajnýmhlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členůakademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětinyvšech členů akademického senátu. § 28 Děkan (1) V čele fakulty je děkan; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud tento zákon nestanoví jinak. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor. (3) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádřeníakademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkanzávažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebofakulty. (4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultěnejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (5) Stanoví-li tak statut vysoké školy, děkan jedná jménem veřejné vysoké školy v pracovněprávníchvztazích a určuje počty akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců, kteří vykonávají svoji činnost nafakultě; statut vysoké školy určuje i rozsah této kompetence. Děkan může v jím určeném rozsahu stanovenémopatřením děkana tuto kompetenci přenést na některého z proděkanů. (6) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan. Vědecká rada fakulty § 29 (1) Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan. (2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňujevzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jednatřetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí. (3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan. § 30 (1) Vědecká rada fakultya) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo dalšítvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, pokud statut nestanoví jinak, 17
 • 18. c) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímtozákonem. (2) Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan. § 31 Disciplinární komise fakulty (1) Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obcefakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. (2) Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. (3) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě apředkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. § 32 Tajemník (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. § 33 Vnitřní předpisy fakulty (1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a jejívztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem. (2) Vnitřními předpisy fakulty jsoua) statut fakulty,b) volební a jednací řád akademického senátu fakulty,c) jednací řád vědecké rady fakulty,d) disciplinární řád pro studenty,e) další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. (3) Na obsah statutu fakulty se vztahuje přiměřeně § 17 odst. 2. (4) Vnitřní předpisy teologických fakult se předkládají ke schválení akademickému senátu vysoké školypo jejich schválení příslušnou církví nebo náboženskou společností, pokud je povinnost schválení zakotvena vevnitřních předpisech této církve nebo náboženské společnosti. Díl 2 Vysokoškolský ústav § 34 (1) Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo dalšítvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. 18
 • 19. (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského ústavu rozhoduje na návrhrektora akademický senát veřejné vysoké školy. (3) V čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. (4) Ředitel vysokoškolského ústavu je oprávněn jednat jménem veřejné vysoké školy pouze ve věcech,o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy. (5) Ředitel vysokoškolského ústavu jmenuje se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školyvědeckou radu nebo uměleckou radu nebo na neuniverzitní škole akademickou radu vysokoškolského ústavu(dále jen "vědecká rada vysokoškolského ústavu"), pro kterou platí § 29 a 30 přiměřeně. Díl 3 Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek § 35 (1) Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňujepraxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a vnávaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost. (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského zemědělského nebo lesníhostatku rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy. (3) V čele vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je ředitel, kterého jmenuje a odvolávárektor. (4) Ředitel vysokoškolského zemědělského nebo lesního statku je oprávněn jednat jménem veřejnévysoké školy pouze ve věcech, o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy. HLAVA III PŮSOBNOST MINISTERSTVA § 36 (1) Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy podléhají registraci ministerstvem. Žádost o registraci podáváministerstvu rektor. (2) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne jejího předložení. Je-li žádosti vyhověno,vyznačí registraci ministerstvo na stejnopisu registrovaného vnitřního předpisu. Rozhodnutí o registraci senevydává. (3) Odporuje-li vnitřní předpis veřejné vysoké školy zákonu nebo jinému právnímu předpisu,ministerstvo žádost o registraci rozhodnutím zamítne. (4) Vnitřní předpis nabývá platnosti registrací. (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí i pro změny vnitřních předpisů. § 37 Je-li některé opatření veřejné vysoké školy nebo její součásti v rozporu se zákonem nebo jinýmprávním předpisem a nestanoví-li zákon jiný způsob jeho přezkoumání, vyzve ministerstvo vysokou školu, aby vpřiměřené lhůtě zjednala nápravu. § 38 19
 • 20. (1) Jestliže veřejná vysoká škola nebo její součásta) neustavila některý ze svých samosprávných orgánů,b) nepřijala vnitřní předpisy, které je povinna podle tohoto zákona přijmout,c) nemá akreditován žádný studijní program nebo má pozastavenou akreditaci všech studijních programů,d) vykazuje ve svém hospodaření závažné nedostatky ohrožující plnění jejích úkolů, neboe) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, může ministerstvo omezit výkonpůsobnosti orgánů veřejné vysoké školy nebo její součásti, popřípadě může veřejné vysoké škole nebo jejísoučásti výkon této působnosti odejmout. (2) Při rozhodování o obsahu omezení nebo o odnětí výkonu působnosti se vychází ze závažnostinedostatků a z charakteru a rozsahu způsobené nebo hrozící újmy. Omezení se provede v rozsahu potřebnémke zjednání nápravy. (3) Jestliže se opatření podle odstavce 1 týká orgánů veřejné vysoké školy, přechází působnost těchtoorgánů na ministerstvo nebo na veřejnou vysokou školu, kterou ministerstvo výkonem této působnosti povzájemné dohodě pověří. Týká-li se opatření podle odstavce 1 orgánů součásti veřejné vysoké školy, přecházípůsobnost těchto orgánů na rektora. (4) Nevylučuje-li to povaha věci, je povinností ministerstva nejprve upozornit veřejnou vysokou školuna skutečnosti uvedené v odstavci 1 a vyzvat ji, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. (5) Pominou-li důvody, pro které bylo rozhodnuto o opatření podle odstavce 1, ministerstvo přijatéopatření zruší. ČÁST TŘETÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA § 39 Státní souhlas (1) Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnostina území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle právaněkterého členského státu Evropské unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jíministerstvo udělilo státní souhlas. (2) Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce,s výjimkou případů uvedených v odstavcích 11 a 12. (3) Na žádost zřizovatelů nebo zakladatelů může ministerstvo vydat státní souhlas i před zápisemprávnické osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola, do obchodního nebo jiného rejstříku (dále jen"rejstřík"), jedná-li se o právnickou osobu zapisovanou do rejstříku, jestliže je prokázáno, že tato právnickáosoba byla zřízena nebo založena. Tato právnická osoba je povinna předložit ministerstvu výpis z rejstříku velhůtě do 15 dnů od doručení příslušného dokladu o zápisu do rejstříku. Státní souhlas nabývá účinnosti vznikemprávnické osoby. (4) Žádost o udělení státního souhlasu obsahujea) název, sídlo a typ vysoké školy,b) právní formu právnické osoby a statutární orgán, 20
 • 21. c) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnostivysoké školy (dále jen "dlouhodobý záměr soukromé vysoké školy"),d) údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti soukromé vysoké školy,e) návrhy studijních programů,f) návrh vnitřních předpisů upravujících organizaci a činnost soukromé vysoké školy a postavení členůakademické obce. (5) Žadatel je povinen údaje uvedené v žádosti doložit. (6) Jsou-li případné nedostatky žádosti podle odstavce 4 odstranitelné, vyzve ministerstvo žadatele,aby je v přiměřené lhůtě odstranil, a řízení přeruší. V případě, že žadatel vady ve stanovené lhůtě neodstraní,rozhodne ministerstvo ve věci na základě původních podkladů. (7) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím siministerstvo vyžádá stanovisko Národní akreditační agentura k návrhům studijních programů. (8) Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestližea) zjistí, že nejsou předpoklady pro řádné zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,umělecké nebo další tvůrčí činnosti, nebob) návrh vnitřních předpisů je v rozporu se zákony nebo jinými právními předpisy,c) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro kterýneskýtá záruku řádného působení jako vysoká škola, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takovýtrestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si 27)ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu ; žádost o vydání výpisu zevidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobemumožňujícím dálkový přístup. (9) Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také o registraci vnitřních předpisů. V případě, žeministerstvo žádost o udělení státního souhlasu zamítne a státní souhlas neudělí, může žadatel podat novoužádost o udělení státního souhlasu nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ozamítnutí žádosti. (10) Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže soukromá vysoká škola nezahájí vzdělávací činnost dodvou let od nabytí jeho právní moci. (11) Zrušuje-li se právnická osoba, mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola, změnouprávní formy anebo fúzí podle jiného právního předpisu (dále jen „přeměna“) s jinou nebo jinými právnickýmiosobami majícími státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola, přechází účinností přeměny oprávněnízanikající právnické osoby působit jako soukromá vysoká škola, její platné akreditace studijních programů ahabilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem (včetně případných omezení či pozastavení akreditacepodle § 83) i její studenti akreditovaných studijních programů na nástupnickou právnickou osobu, má–li tatosvé sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členskéhostátu Evropské unie nebo byla-li zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie. (12) Má-li akreditace studijního programu, která přechází na nástupnickou právnickou osobu podleodstavce 11, delší dobu platnosti než dva roky ode dne účinnosti přeměny, zkracuje se její platnost tak, že činí 2roky ode dne účinnosti přeměny; před uplynutím této platnosti akreditace studijního programu můženástupnická právnická osoba požádat o její prodloužení podle § 80 odst. 2 nebo o její rozšíření podle § 80 odst.3. Vznikla-li nástupnická soukromá vysoká škola změnou právní formy anebo splynutím podle odstavce 11, jepovinna bezodkladně po svém vzniku požádat ministerstvo o registraci vnitřních předpisů. 21
 • 22. (13) Ustanovení odstavců 11 a 12 o přechodu akreditace studijních programů zanikající právnické osobyna nástupnickou právnickou osobu se obdobně vztahuje i na přechod akreditace oblastí vzdělávání a akreditacíhabilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. § 40 Financování soukromé vysoké školy (1) Právnická osoba, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká škola, je povinna zajistitfinanční prostředky pro vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčíčinnost. (2) Ministerstvo může poskytnout soukromé vysoké škole působící jako obecně prospěšná 12)společnost dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotníhovzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.Soukromé vysoké škole může ministerstvo poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e), podle §91 odst. 3. Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředkystátního rozpočtu. (3) Výše dotací podle odstavce 2 se určuje na základě dlouhodobého záměru soukromé vysoké školy ajeho každoroční aktualizace, dlouhodobého záměru ministerstva, typu a finanční náročnosti akreditovanýchstudijních programů, počtu studentů a dosažených výsledků ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a její náročnosti. (4) Poskytování dotací soukromým vysokým školám na výzkum a vývoj se řídí zvláštními právními 7a)předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje . § 41 Vnitřní předpisy (1) Vnitřní předpisy soukromé vysoké školy stanoví, které orgány vykonávají působnost podle částičtvrté až deváté tohoto zákona. (2) Pro registraci vnitřních předpisů soukromé vysoké školy a jejich změn platí § 36 obdobně. § 42 Další povinnosti soukromé vysoké školy (1) Soukromá vysoká škola je povinna 11)a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako neperiodickou publikaci zveřejnit výroční zprávu očinnosti a v případě, že obdržela dotaci, i výroční zprávu o hospodaření vysoké školy v termínu a formě, kteroustanoví ministr, 11)b) vypracovat, projednat s ministerstvem a jako neperiodickou publikaci zveřejnit dlouhodobý záměrsoukromé vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci v termínu a formě, kterou stanoví ministr,c) poskytovat Národní akreditační agentuře a ministerstvu na jejich žádost ve stanovených termínech a bezplatněinformace potřebné pro jejich činnost podle tohoto zákona,d) provádět pravidelně hodnocení činnosti vysoké školy a zveřejňovat jeho výsledky a v termínu a formě, kteroustanoví ministr, je předávat pro statistické a další účely ministerstvu,e) na úřední desce zveřejňovat seznam akreditovaných studijních programů, které uskutečňuje, včetně jejichtypu a profilu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia a seznam oborů, ve kterých jeoprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, 22
 • 23. f) oznámit ministerstvu, že na soukromou vysokou školu byl prohlášen nebo ukončen konkurs podle předpisů 13)upravujících úpadek a způsoby jeho řešení nebo že soukromá vysoká škola byla pravomocně odsouzena zatrestný čin,g) oznámit ministerstvu zánik právnické osoby, která získala oprávnění působit jako soukromá vysoká škola. (2) Na obsah výroční zprávy o činnosti soukromé vysoké školy se vztahuje § 21 odst. 2 obdobně, pokud 14)zvláštní předpis nestanoví jinak. (3) Na obsah výroční zprávy o hospodaření soukromé vysoké školy se vztahuje § 21 odst. 3 obdobně,pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. (4) Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření, dlouhodobý záměr soukromé vysokéškoly a výsledky hodnocení činnosti soukromé vysoké školy musí být veřejně přístupné. § 43 Působnost ministerstva (1) Jestliže je některé opatření soukromé vysoké školy v rozporu se zákonem nebo jiným právnímpředpisem a nestanoví-li zákon jiný způsob jeho přezkoumání, vyzve ministerstvo vysokou školu, aby vpřiměřené lhůtě zjednala nápravu. (2) Ministerstvo může soukromé vysoké škole udělený státní souhlas odejmout, jestližea) nemá akreditovaný žádný studijní program nebo oblast vzdělávání,b) v průběhu jednoho roku jí byla odňata akreditace více než dvou studijních programů nebo akreditace oblastivzdělávání,c) jí byla pozastavena akreditace všech studijních programů nebo akreditace jediné oblasti vzdělávání,d) se v její činnosti projevují závažné nedostatky znemožňující plnění jejích úkolů podle tohoto zákona, neboe) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jejím vnitřním předpisem. (3) Ministerstvo odejme státní souhlas v případě, že v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodnépro udělení státního souhlasu nebo že došlo k takovým změnám, za kterých by souhlas nemohl být vydán. (4) Odnětím státního souhlasu pozbývá právnická osoba oprávnění působit jako vysoká škola.Ministerstvo zároveň rozhodne o odnětí akreditace studijních programů nebo oblastí vzdělávání. (5) Nevylučuje-li to povaha věci, je povinností ministerstva nejprve upozornit soukromou vysokouškolu na skutečnosti uvedené v odstavci 2 a vyzvat ji, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. (6) Jestliže soukromá vysoká škola přestala uskutečňovat vzdělávací činnost z jiného důvodu než zdůvodu odnětí státního souhlasu, je povinna to bezodkladně oznámit ministerstvu. ČÁST ČTVRTÁ ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY § 43a 23
 • 24. Pro účely tohoto zákona je zahraniční vysokou školou právnická osoba se sídlem mimo území České republiky,která ve státě svého sídla poskytuje vzdělání rovnocenné vysokoškolskému vzdělání podle tohoto zákona a naúzemí České republiky poskytuje toto vzdělání podle právních předpisů státu jejího sídla je povinna: a) oznámit ministerstvu, že chce uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání na území České republiky, b) předložit ministerstvu doklady prokazující zřízení a její působení ve státě podle jejího sídla jako státem uznané vysoké školy, c) oznámit ministerstvu místo uskutečňování vzdělávací činnosti ve studijních programech a podle typu studijních programů i uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na území České republiky, d) předložit ministerstvu informace o studiu ve studijním programu, který chce uskutečňovat na území České republiky, zejména o jeho obsahu, uplatnitelnosti absolventů, organizaci studia, udělovaném titulu nebo akademickém titulu, rozsahu studia, právech a povinnostech studentů, e) předložit ministerstvu doklady o akreditaci nebo jiné formě uznání oblasti vzdělávání a studijního programu, který bude uskutečňovat na území České republiky podle právních předpisů státu jejího sídla, f) oznámit ministerstvu do 30 dnů změny údajů uvedených v písmenech a) až e), g) poskytovat ministerstvu na jeho žádost ve stanovených termínech a bezplatně informace potřebné pro jeho činnost podle tohoto zákona, h) oznámit ministerstvu zrušení uskutečňování vysokoškolského vzdělávání na území České republiky, i) na úřední desce zveřejňovat 1. seznam akreditovaných studijních programů, které uskutečňuje na území České republiky včetně jejich typu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, 2. doklady o platnosti akreditace nebo jiné formy uznání studijních programů podle státu jejího sídla, které uskutečňuje na území České republiky, 3. podmínky pro přijetí ke studiu uskutečňovanému na území České republiky, způsob podávání přihlášek a informace o zápisu do studia, 4. status studenta a absolventa studia ve studijním programu, 5. stanovené poplatky spojené se studiem, 6. popis kreditového systému, je-li používán, 7. místo uskutečňování studia ve studijních programech, 8. seznam programů dalšího vzdělávání, j) na internetové stránce zveřejňovat studijní a zkušební řád. ČÁST PÁTÁ STUDIJNÍ PROGRAM A OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ § 44 Studijní program (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podlestudijního plánu stanovenou formou studia. Za akreditovaný studijní program se pro účely tohoto zákonapovažuje i studijní program s vnitřní akreditací vysoké školy, uskutečňovaný vysokou školou v rámciakreditované oblasti vzdělávání [§ 81a]. (2) Součástmi studijního programu jsoua) název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia; v případě bakalářského a magisterského studijního 24
 • 25. programu též údaj o profilu studijního programu,b) členění studijního programu na studijní obory, jejich charakteristika a jejich kombinace, jakož i stanoveníprofilu absolventa příslušných studijních oborů,c) charakteristika studijních předmětů,d) pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délka praxe,e) standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená v akademických rocích,f) podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu a při jeho řádném ukončenípodle § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 včetně obsahu státních zkoušek,g) udělovaný akademický titul,h) návaznost na další typy studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti vzdělávání, (3) Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia azpůsob ověření studijních výsledků. (4) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. (5) Charakteristiku jednotlivých profilů bakalářských a magisterských studijních programů stanoví nebomění pro jednotlivé oblasti vzdělávání ministerstvo svým opatřením uveřejněným ve Věstníku ministerstva. § 44a Oblast vzdělávání (1) Oblast vzdělávání je ucelený a vzájemně související úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámcijsou připravovány, schvalovány, akreditovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuznéhoobsahového zaměření. Oblast vzdělávání je popisována především vymezením odborných znalostí a odbornýchdovedností, které jsou pro danou oblast vzdělávání typické. (2) Oblast vzdělávání je vymezena především popisem charakteristických výstupů učení, kteréstandardizovanou formou vyjadřují cíle vzdělávání a rovněž odrážejí společný teoretický, metodologický,případně také filozofický, hodnotový a etický základ studijních programů v dané oblasti vzdělávání. Popis oblastivzdělávání bere v úvahu akademický i profesní účel vzdělávání. (3) Jednotlivé oblasti vzdělávání odpovídají široce vymezeným oborům vzdělání, uvedenýmv mezinárodní standardní klasifikaci stanoví ministerstvo opatřením uveřejněném ve Věstníku. § 45 Bakalářský studijní program (1) Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a (2) metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. (2) Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. (3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajobabakalářské práce. (4) Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (vezkratce "Bc." uváděné před jménem), v oblasti akademický titul "bakalář umění" (ve zkratce "BcA." uváděné 25
 • 26. před jménem); absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 se uděluje akademický titulaž po dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. § 46 Magisterský studijní program (1) Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobémstavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčíčinnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. (2) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program; standardní doba tohotostudia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, můžebýt udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program;v tomto případě je standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků. (3) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. (4) Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:a) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství "inženýr" (ve zkratce"Ing." uváděné před jménem),b) v oblasti architektury "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch." uváděné před jménem),c) v oblasti lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem),d) v oblasti zubního lékařství "doktor zubního lékařství" (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem),e) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny" (ve zkratce "MVDr." uváděné předjménem),f) v oblasti umění "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před jménem),g) v ostatních oblastech "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem).Absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst.2 se uděluje akademický titul až po dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odbornéhovzdělání v konzervatoři. (5) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohouvykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Za úkonyspojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky může vysoká škola stanovit poplatek, který 17)činí nejvýše dvojnásobek základu podle § 58 odst. 2 . Tito absolventi mají právo za úplatu používat zařízení ainformační technologie potřebné pro přípravu k této zkoušce v souladu s pravidly určenými vysokou školou. Pojejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:a) v oblasti práva "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem),b) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděnépřed jménem),c) v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem),d) v oblasti farmacie "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem), 26
 • 27. e) v oblasti teologie "licenciát teologie" (ve zkratce "ThLic." uváděné před jménem) nebo "doktor teologie" (vezkratce "ThDr." uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie "licenciát teologie". § 47 Doktorský studijní program (1) Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblastivýzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. (2) Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. (3) Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu podvedením školitele. (4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými seprokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatnéteoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo 15)výsledky přijaté k uveřejnění. (5) Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (vezkratce "Ph.D." uváděné za jménem), v oblasti teologie akademický titul "doktor teologie" (ve zkratce "Th.D."uváděné za jménem). (6) Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podlevnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program. Prostudijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořitspolečnou oborovou radu. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové. § 47a (1) Studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu může probíhat též vespolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program. (2) Podmínky spolupráce upraví podle odstavce 1 v souladu s ustanoveními zákona dohodazúčastněných vysokých škol. (3) Absolventům studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se zahraničnívysokou školou se uděluje akademický titul, podle § 45 odst. 4, § 46 odst. 4 nebo § 47 odst. 5 a případně takéakademický titul zahraniční vysoké školy podle legislativního stavu platného v příslušné zemi. Vevysokoškolském diplomu je uvedena spolupracující zahraniční vysoká škola a případně skutečnost, že udílenýzahraniční akademický titul je společným titulem udíleným současně i na zahraniční vysoké škole. § 47b Zveřejňování závěrečných prací (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterýchproběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvímdatabáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy. (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být téžnejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určenémvnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat 30)obhajoba práce. Pokud daná práce obsahuje údaje, které podléhají ochraně podle jiných právních předpisů ,postačuje její zveřejnění do jednoho roku po konání obhajoby. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat nasvé náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bezohledu na výsledek obhajoby. 27
 • 28. ČÁST ŠESTÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE Přijímání ke studiu § 48 (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosaženístředního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyššímodborným vzděláním v konzervatoři. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, kterýnavazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském nebo magisterskémstudijním programu. (2) Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení středního vzdělánís maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. (3) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia vmagisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu. § 49 (1) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitýchznalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysokéškoly; v případě přijímání ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijníprogram, též podmínky týkající se příbuznosti studijních oborů nebo počtů kreditů získaných během studia vevybraných typech předmětů. Kredity se přitom rozumí kvantitativní vyjádření studijní zátěže určité části studia.Kromě toho může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky; splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. Další podmínkou přijetí ke studiu může být izdravotní způsobilost uchazeče ke studiu. (2) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, kterévyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. (3) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovalistudijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo vzahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebostudují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí. (4) Splnění podmínek stanovených podle odstavců 1 a 3 se ověřuje, a to zpravidla přijímací zkouškou. (5) Vysoká škola nebo fakulta zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu propodání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetípodle odstavců 1 a 3, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavekpřijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Tyto skutečnosti musíbýt zveřejněny na úřední desce vysoké školy nebo fakulty. Stejným způsobem musí být zveřejněn nejvyšší početstudentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu. (6) Je-li studijnímu programu udělena akreditace, nemusí vysoká škola nebo fakulta v zájmu zachovánízačátku akademického roku dodržet čtyřměsíční lhůtu pro podání přihlášek ke studiu. V takovémto případěmůže být lhůta pro podání přihlášek ke studiu kratší, nejméně však jednoměsíční. Ostatní podmínky uvedenév odstavci 5 zůstávají nezměněny. § 50 Přijímací řízení 28
 • 29. (1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu vysoké škole nebo její součásti, kteráuskutečňuje příslušný studijní program. V přihlášce uchazeč vždy uvede jméno, popřípadě jména, příjmení,rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydlištěmimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státníobčanství. (2) O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. Opřijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. (3) Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí ke studiu orgán určený vnitřním předpisem. (4) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu,musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručenodo vlastních rukou. Způsob náhradního doručení stanoví vnitřní předpis. Uchazeči, jehož pobyt není znám, sedoručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce. (5) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jehopřijetí ke studiu. (6) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutívydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestližeje tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo jejísoučásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutípotvrdí. (7) Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní vysoká škola nebo fakulta zprávu o jeho průběhu.Pokud jsou součástí přijímacího řízení i písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě základní statistickécharakteristiky všech jejích částí. Ministerstvo stanoví vyhláškou postup a podmínky při zveřejnění průběhupřijímacího řízení, a to včetně požadavků na základní statistické charakteristiky. (8) Vysoká škola nebo fakulta zpracovává a poskytuje údaje o uchazečích pro účely statistických 15a)zjišťování v souladu se zvláštním předpisem . § 51 Zápis do studia (1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči sezapisují ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí. (2) Zápis se koná na vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program. § 52 Rozvrh studia a akademický rok (1) Studium je členěno zejména na semestry, ročníky nebo bloky. Každý semestr, ročník nebo bloksestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. (2) Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců; jeho začátek stanoví rektor. § 53 Státní zkoušky (1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsouveřejné. (2) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou 29
 • 30. vědeckou radou. (3) Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. § 54 Přerušení studia (1) Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem iopakovaně přerušeno. Studijní a zkušební řád stanoví nejdelší celkovou dobu přerušení studia. (2) Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, ato po celou uznanou dobu rodičovství. (3) Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušenístudia podle odstavce 1 ani do maximální doby studia, je-li taková doba vnitřními předpisy stanovena. (4) V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studiumpřerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. Vysoká škola stanoví podmínky, za nichž se osoba vuznané době rodičovství může opětovně zapsat ke studiu dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studiumpřerušeno. § 54a Zvláštní ustanovení o průběhu studia V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijníchpovinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající 15b)zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené ,a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Ukončení studia § 55 (1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončenístudia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. (2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom adodatek k diplomu. § 56 (1) Studium se dále ukončujea) zanecháním studia,b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu,c) odnětím akreditace studijního programu,d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4,e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67. (2) Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je den, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde jestudent zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia podle odstavce 1písm. b) je den stanovený studijním a zkušebním řádem. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. c) jenejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva. Dnem ukončení studia podle odstavce1 písm. d) je den, ke kterému vysoká škola oznámila zrušení studijního programu, nebo den, ke kterému 30
 • 31. skončila udělená akreditace. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) je den, kdy rozhodnutí ovyloučení ze studia nabylo právní moci. (3) O ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) nebo přerušení studia podle § 54 rozhodují orgányuvedené v § 50 odst. 2 a 3; na rozhodování se vztahuje § 50 odst. 4 až 7 obdobně. § 57 Doklady o studiu (1) Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsoua) průkaz studenta,b) výkaz o studiu,c) vysokoškolský diplom,d) doklad o vykonaných zkouškách,e) doklad o studiu,f) dodatek k diplomu. (2) Průkaz studenta je doklad, který student obdrží po zápisu do matriky studentů. (3) Výkaz o studiu je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontrolystudijní úspěšnosti nebo studijního výkonu. Údaje uvedené v první větě lze evidovat rovněž v elektronickéminformačním systému vysoké školy nebo fakulty. V takovém případě je vysoká škola nebo fakulta povinnazabezpečit údaje v elektronickém informačním systému proti zásahu neoprávněných osob. Za Výkaz o studiu sepak považuje výpis těchto údajů úředně potvrzený vysokou školou nebo fakultou. (4) Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu v příslušném studijnímoboru. (5) Doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu obdržía) osoba, která ukončila studium ve studijním programu podle § 56 odst. 1,b) student na základě své žádosti,c) absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti. (6) Dodatek k diplomu obdrží absolvent studia ve studijním programu. (7) Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu se považují za veřejné listiny a jsou opatřeny státnímznakem České republiky16) spolu s uvedením označení příslušné vysoké školy a akademického titulu, který jeudělován; vysoká škola je vydává zpravidla při akademickém obřadu. (8) V dokladech o studiu podle odstavce 1 a v rozhodnutích a osvědčeních podle § 50 až 69, § 89 až 91a § 99 je vysoká škola oprávněna uvádět rodné číslo osoby, o kterou se jedná, bylo-li jí přiděleno. Poplatky spojené se studiem § 58 (1) Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činínejvýše 20 % základu . 31
 • 32. (2) Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je 5 % z průměrné částky připadající najednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejnýmvysokým školám v kalendářním roce. Základ vyhlásí ministerstvo do konce ledna kalendářního roku; základ platípro akademický rok započatý v tomto kalendářním roce. Pro výpočet základu slouží údaje za uplynulýkalendářní rok. (3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok vbakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium,který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studiase započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, kterébyly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém studentstudoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studiazapočítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečteuznaná doba rodičovství. (4) Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářskémnebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí zakaždý další započatý jeden rok studia nejvýše základ podle odstavce 2; to neplatí, studuje-li absolventbakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádnýchstudijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dalšíhostudia překročí standardní dobu studia, stanoví veřejná vysoká škola poplatek za studium podle odstavce 3. (5) Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium vbakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu; na stanovení výše poplatků spojených sestudiem se nevztahují odstavce 2 až 4. (6) Výši poplatků spojených se studiem pro příští akademický rok stanoví a zveřejní na úřední desceveřejné vysoké školy rektor před termínem pro podávání přihlášek ke studiu. Pravidla pro stanovení výše, formuplacení a splatnost poplatků určí statut veřejné vysoké školy. (7) Poplatky za studium s výjimkou odstavce 5 jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy. (8) Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle odstavce 3 nebo odstavce 4 sevydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumánírozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložittermín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásaduvedených ve statutu veřejné vysoké školy. (9) Na poplatky spojené se studiem stanovené podle odstavců 1 až 5 se nevztahují obecné předpisy o 17)poplatcích. § 59 Poplatky spojené se studiem na soukromých vysokých školách stanoví soukromá vysoká škola ve svémvnitřním předpisu. § 60 Celoživotní vzdělávání (1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programyceloživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotníhovzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem. (2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkůmosvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů,pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v 32
 • 33. programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. (3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona. § 60a Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatuvzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventůzahraniční vysoké školy (dále jen „kurs“). Bližší podmínky kursu stanoví vnitřní předpis. Účastníci kursu s nímmusí být seznámeni předem. (2) O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul. (3) Účastníci kursu nejsou studenty podle tohoto zákona. ČÁST SEDMÁ STUDENTI § 61 (1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stávástudentem dnem opětovného zápisu do studia. (2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebopřerušení studia podle § 54. § 62 Práva studenta (1) Student má právoa) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu,c) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli,d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebostudijním a zkušebním řádem,f) navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační práce,g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidlyurčenými vysokou školou,h) volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen,i) na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu. 33
 • 34. (2) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a 18)ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. § 63 Povinnosti studenta (1) Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního programu a studijního a zkušebního řádu. (2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí. (3) Student je dále povinena) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,b) hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování,c) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké školy k projednáníotázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia. (4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost nahraditvysoké škole náklady, které jí tím způsobil. Disciplinární přestupek § 64 Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebovnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí. § 65 (1) Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:a) napomenutí,b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,c) vyloučení ze studia. (2) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede knápravě. (3) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, kokolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chovánístudenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit zestudia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. § 66 Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo odpravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osobanení studentem. § 67 Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání. 34
 • 35. Rozhodování o právech a povinnostech studentů § 68 (1) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy o správnímřízení. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné skutečnosti. (2) O rozhodnutí o právech a povinnostech studenta musí být student prokazatelným způsobemuvědoměn. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené vysokou školou nebo její součástí,na které je student zapsán. (3) Rozhodnutí ve věcecha) povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, pokud takovou možnost připouští studijní a zkušebnířád,b) povolení opakovat část studia uvedenou v § 52 odst. 1, pokud takovou možnost připouští studijní a zkušebnířád,c) povolení přerušení, prodloužení doby přerušení nebo zkrácení doby přerušení studia ,d) uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,e) přiznání stipendia,f) vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4,g) nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b),h) disciplinárního přestupku,i) vyloučení ze studia podle § 67 musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení omožnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Případný způsobnáhradního doručení ve věcech uvedených v písmenech a) až i) může stanovit vnitřní předpis vysoké školy nebojejí součásti. (4) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 3 doručeno, požádat opřezkoumání rozhodnutí; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává orgánu,který rozhodnutí vydal. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnitnebo zrušit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno vrozporu se zákonem, vnitřním předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti. Rozhodnutí o disciplinárnímpřestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které byodůvodňovaly zastavení řízení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí vydaného podle odstavce 3 písm. f) má vždyodkladný účinek. (5) Orgány veřejné vysoké školy nebo její součásti přijmou v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 4v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutízpůsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. § 69 (1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise veřejné vysoké školy na návrh rektora, jestliže jde oprojednání disciplinárního přestupku studenta, který není zapsán na žádné z jejích fakult, nebo děkana, jestližejde o projednání disciplinárního přestupku studenta, který je zapsán na fakultě. Návrh obsahuje popis skutku,popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinárnípřestupek. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem. O disciplinárním přestupku se konáústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že sek němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván. Rektor nebo děkan nemohou uložit přísnější sankci, než 35
 • 36. navrhla disciplinární komise. (2) Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, žedisciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, disciplinární řízení sezastaví. (3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek. (4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně pro řízení o vyloučení ze studia podle § 67. ČÁST OSMÁ AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI § 70 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, takvědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsoupovinni dbát dobrého jména vysoké školy. (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, mimořádní profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti,lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. (3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. (4) Kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného vysokou školou nebo její součástí můžegarantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) pouze zaměstnanec vysoké školy, který je akademickým pracovníkemdané vysoké školy podle odstavců 1 a 2 a a) byl na základě habilitačního řízení jmenován docentem, b) byl na základě řízení ke jmenování profesorem jmenován profesorem, nebo c) zastává na dané vysoké škole pracovní pozici akademického pracovníka – mimořádného profesora. (5) Akademický pracovník je povinen danou vysokou školu bezodkladně informovat o každém svémdalším pracovněprávním vztahu, a to i v těch případech, kdy se jedná o výkon vědecké, pedagogické,publicistické, literární a umělecké činnosti. Obdobnou informační povinnost má i uchazeč o zaměstnání, kterýs vysokou školou sjednává pracovněprávní vztah akademického pracovníka. (6) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovnípoměr. (7) Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů a emeritních profesorů. § 71 Jmenování docentem Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. § 72 Habilitační řízení (1) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména nazákladě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jehopedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. 36
 • 37. (2) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit životopis, doklady odosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi,seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebouměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebouměleckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž habilitačnípráci. (3) Habilitační prací se rozumí:a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebob) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem, neboc) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebod) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná uměleckáčinnost. (4) Návrh se podává děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor habilitace, nebo rektorovi,má-li akreditaci pro uvedený obor vysoká škola. Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti a uchazeč jehovady na výzvu v přiměřené lhůtě neodstraní, děkan nebo rektor habilitační řízení zastaví. (5) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 4, předloží děkan nebo rektor věcvědecké radě fakulty nebo vysoké školy spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise. Habilitačníkomise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru.Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysokéškoly, na které se habilitační řízení koná. (6) V uměleckých oborech může příslušná vědecká rada prominout uchazeči o habilitaci požadavekvysokoškolského vzdělání. (7) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Zvysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent. (8) Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jehopředcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitačníkomise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh najmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízenízastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě. (9) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady. Porozpravě, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svojihabilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti, se vědecká radatajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. (10) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká radahabilitační řízení zastavuje. (11) Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká rada rektorovi. Nesouhlasí-li rektor s návrhem,předloží jej se svým odůvodněním vědecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší,zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědeckérady, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje. (12) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči. (13) Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 37
 • 38. (14) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan,předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. (15) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může habilitační řízení probíhat před vědeckou radouvysokoškolského ústavu. Úkoly děkana pak plní jeho ředitel. (16) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením; výši poplatku je 17)povinna zveřejnit. Poplatek je příjmem vysoké školy a nevztahují se na něj obecné předpisy o poplatcích . § 73 Jmenování profesorem Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podanýprostřednictvím ministra. § 74 Řízení ke jmenování profesorem (1) V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikaceuchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpoklademk zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylopředložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již jeprofesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školypředchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout. (2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěmapísemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podanývědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké radě vysoké školy, má-liakreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakultynebo vysoké školy. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé; v návrhu se též uvedeobor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. (3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora příslušná vědecká rada pětičlennouhodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuznéhooboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než zvysoké školy, na které se jmenovací řízení koná. (4) V uměleckých oborech může příslušná vědecká rada prominout uchazeči požadavekvysokoškolského vzdělání. (5) Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zdauchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotícíkomise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Návrh přednesepředseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise té vědecké radě, která komisi schválila. Tato vědecká radavyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké neboumělecké práce a výuky v daném oboru. (6) Po přednášce se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenovánprofesorem. Jedná-li se o vědeckou radu vysoké školy, předkládá po schválení návrh na jmenování profesoremministrovi. V případě, že jde o vědeckou radu fakulty, předkládá návrh vědecké radě vysoké školy, která tajněhlasuje o předložení návrhu ministrovi. Ustanovení § 72 odst. 10 platí v obou případech obdobně. (7) Na řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 38
 • 39. (8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole může uchazeč podatnámitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. (9) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může být řízení ke jmenování profesorem zahájeno navědecké radě vysokoškolského ústavu, která plní úkoly vědecké rady fakulty. Úkoly děkana pak plní ředitelvysokoškolského ústavu. (10) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem; výšipoplatku je povinna zveřejnit. Poplatek je příjmem vysoké školy a nevztahují se na něj obecné předpisy o 17)poplatcích . § 75 Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Vysoká škola nebo její součást zveřejní na úřední desce neprodleně údaje o zahájení habilitačníhořízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad; neprodleněrovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení. (2) Vysoká škola oznámí ministerstvua) při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jméno, příjmení, rodné číslo, stav a trvalýpobyt, u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, a údaje o pracovnímpoměru uchazeče,b) v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem změny v údajích uvedených v písmenu a)nebo důvod a datum přerušení řízení,c) při ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem datum a výsledek řízení. (3) Ministerstvo zajistí zveřejnění informací o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenováníprofesorem a o výsledcích těchto řízení vhodným způsobem. § 76 Tvůrčí volno (1) Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šestiměsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysokéškoly. (2) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda. § 77 Výběrové řízení na veřejné vysoké škole (1) Místa akademických pracovníků na veřejné vysoké škole se obsazují na základě výběrového řízení.Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem,jde-li o obsazení jím zastávaného místa. Pracovní místo akademického pracovníka-docenta může zastávatpouze osoba, která byla na základě habilitačního řízení jmenována docentem, pracovní místo akademickéhopracovníka-profesora může zastávat pouze habilitovaná osoba, která byla na základě řízení ke jmenováníprofesorem jmenována profesorem; pracovní místo akademického pracovníka-mimořádného profesora můžezastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí nebo 39
 • 40. která ve své dosavadní odborné praxi, zahrnující výukovou i výzkumnou nebo jinou tvůrčí činnost, prokázalapotřebné schopnosti. (2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce vysoké školy nebo její součásti a vhromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podánípřihlášky. (3) Podrobnosti o výběrovém řízení, včetně základních předpokladů pro obsazení pracovní poziceakademického pracovníka – docenta, pracovní pozice akademického pracovníka – profesora a pracovní poziceakademického pracovníka – mimořádného profesora, stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy. (4) Úspěšné ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem samo o sobě nezakládážádné pracovně právní nároky ve vztahu k vysoké škole, na níž se dané řízení konalo, nebo k vysoké škole, vůčikteré je akademický pracovník v pracovně právním vztahu. ČÁST DEVÁTÁ AKREDITACE Akreditace studijního programu § 78 (1) Za kvalitu vysokoškolského vzdělávání poskytovaného v rámci studijních programu odpovídápředevším vysoká škola. K tomu účelu je povinna zavést, udržovat a v pravidelných obdobích hodnotit vnitřnísystém zajišťování kvality vysoké školy, který je založen na součinnosti orgánů vysoké školy v postupechupravených jejími vnitřními předpisy při tvorbě, uskutečňování a hodnocení kvality studijních programů a přitvorbě, organizaci a využívání personálního, materiálního a dalšího zabezpečení vysokoškolského vzděláváníposkytovaného vysokou školou v souvislosti s její vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebodalší tvůrčí činností. (2) Oprávnění vysoké školy za podmínek stanovených tímto zákonem uskutečňovat studijní programyvyplývá z institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání nebo z akreditace studijního programu. (3) Institucionální akreditací ve spojení s akreditací oblastí vzdělávání se uděluje vysoké škole v souladus typem vysoké školy oprávnění samostatně rozhodovat o uskutečňování studijních programů v jedné nebo víceoblastí vzdělávání. (4) Není-li studijní program akreditován nebo uskutečňován v rámci oprávnění vyplývajícíchz institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku,zkoušky ani přiznávat akademické tituly. § 79 (1) Akreditaci studijního programu uděluje Národní akreditační agentura na základě písemné žádostivysoké školy v souladu s typem vysoké školy. (2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat, b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2, c) doklady o personálním, finančním, materiálním a technickém a informačním zabezpečení studijního programu nejméně na standardní dobu studia včetně údajů o garantovi studijního programu, d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium, e) v případě studijního programu zdravotnického zaměření též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda 40
 • 41. 1) absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání, f) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a stanovisko příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu 19a) tohoto povolání. (3) Má-li žádost nedostatky, které jsou odstranitelné, vyzve Národní akreditační agentura vysokou školu,aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a řízení o žádosti přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve stanovené lhůtěneodstraní, vydá Národní akreditační agentura rozhodnutí na základě původních podkladů. (4) Národní akreditační agentura do 120 dnů rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepcivzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy ak hodnocení její činnosti včetně vlastního hodnocení vysoké školy a případně hodnocení některou z uznávanýchhodnotících agentur, které vysoká škola podstoupila na vlastní náklady. (5) Národní akreditační agentura akreditaci neudělí, jestliže a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona, b) studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální, přístrojové a informační, c) uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně a technicky zabezpečeno, d) vysoká škola nevyhovuje požadavkům § 78 odst. 1 nebo z jiných důvodů neskýtá záruku řádného zajištění výuky, e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, f) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 2 právního předpisu ; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o akreditaci studijního programu. § 80 (1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právnímoci rozhodnutí. (2) Platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. Na řízení o prodloužení platnosti akreditace sepřiměřeně vztahuje ustanovení § 79. (3) Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může vysoká škola požádat o akreditacijeho rozšíření. 1) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 19a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských státůEvropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů.2 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 41
 • 42. (4) Akreditace studijního programu zaniká oznámením vysoké školy o zrušení studijního programu nebouplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena. Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiustejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole. § 81 (1) O akreditaci studijního programu může spolu s vysokou školou požádat též právnická osoba, která másídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státuEvropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie,zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností. (2) Spolu se žádostí o akreditaci předloží dohodu s vysokou školou o vzájemné spolupráci přiuskutečňování studijního programu. Tato vysoká škola přijímá uchazeče o studium ve studijním programu a udělujeabsolventům tohoto studijního programu příslušný akademický titul. Ve vysokoškolském diplomu je též uvedeno,kde byl studijní program uskutečňován. (3) Na žádost o akreditaci studijního programu podle odstavců 1 až 3 se vztahuje § 79 přiměřeně. Jde-li ožádost podanou společně s akreditovanou vysokou školou, považuje se akreditace studijního program za udělenou,pokud studijní program odpovídá rozsahu oprávnění vyplývajících z akreditace vysoké školy a Národní akreditačníagentura ve lhůtě 60 dnů od obdržení žádosti nevydá rozhodnutí o neudělení akreditace. O takové skutečnosti vydáNárodní akreditační agentura vysoké škole a právnické osobě na jejich žádost bezplatně osvědčení. (4) Při společném uskutečňování doktorského studijního programu dohoda též stanoví zastoupeníprávnické osoby a vysoké školy v oborové radě. Institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání § 81a Institucionální akreditace (1) Institucionální akreditace dokládá, že vysoká škola má zavedený a funkční systém vnitřníhoakreditačního řízení a splňuje Standardy pro institucionální akreditaci, zejména obecnou způsobilost vysokéškoly poskytovat vysokoškolské vzdělání a dbát na jeho kvalitu. Institucionální akreditace se uděluje na dobudeseti let; každých pět let je ze strany Národní akreditační agentury prováděno hodnocení funkčnosti systému aplnění standardů podle věty první. (2) Institucionální akreditaci uděluje Národní akreditační agentura na základě žádosti vysoké školy. (3) Písemná žádost o akreditaci institucionální akreditace obsahuje a) název vysoké školy a určení jejího typu v souladu se stanoviskem Národní akreditační agentury, b) vymezení oblastí vzdělávání, v nichž vysoká škola na základě akreditace hodlá působit, c) údaje o vnitřním systému zajišťování kvality, d) vlastní hodnocení vysoké školy ve struktuře požadavkům odst. 6 písm. a) až c). 42
 • 43. (4) Má-li žádost nedostatky, které jsou odstranitelné, vyzve Národní akreditační agentura vysokou školu, aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a řízení o žádosti přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve stanovené lhůtě neodstraní, vydá Národní akreditační agentura rozhodnutí na základě původních podkladů. (5) Národní akreditační agentura do 180 dnů od obdržení žádosti rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti včetně vlastního hodnocení vysoké školy a případně hodnocení některou z uznávaných hodnotících agentur, které vysoká škola podstoupila na vlastní náklady. (6) Národní akreditační agentura institucionální akreditaci neudělí, jestliže a) vysoká škola nesplňuje požadavky § 78 odst. 1, b) vnitřní systém zajišťování kvality vysoké školy neskýtá záruky, že vysoká škola ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k uskutečňování na vysoké škole v rozsahu odpovídajícím § 79, c) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti záruky rozvoje vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy související se vzdělávací činností, anebo nezbytného personálního, materiálního, přístrojového, informačního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje, d) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně jeden studijní program po dobu odpovídající dvojnásobku standardní doby jeho studia, e) vysoké škole byla v období tří let bezprostředně předcházejících podání žádosti omezena, pozastavena nebo odňata akreditace významného počtu oblastí vzdělávání nebo významné části studijních programů, f) vysoké škole byla v období pěti let bezprostředně předcházejících podání žádosti pozastavena nebo odňata akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, jde-li o vysokou školu univerzitního typu, g) vysoké škole byla ve lhůtě jednoho roku před podáním žádosti již institucionální akreditace odňata, h) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, i) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 27) podle jiného právního předpisu ; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o institucionální akreditaci. § 81b Akreditace oblasti vzdělávání (1) Akreditace oblasti vzdělávání osvědčuje, že vysoká škola splňuje Standardy pro danou oblast vzdělávánív daném typu studia. Doba platnosti akreditace oblasti vzdělávání je deset let. Akreditace oblasti vzdělávání 43
 • 44. opravňuje vysokou školu uskutečňovat studijní programy náležející do dané oblasti vzdělávání, jimž vysokáškola udělí vnitřní akreditaci. (2) Akreditaci oblasti vzdělávání uděluje Národní akreditační agentura na základě žádosti vysoké školy. (3) Písemná žádost o akreditaci oblasti vzdělávání obsahuje a) název vysoké školy a určení jejího typu v souladu se stanoviskem Národní akreditační agentury, b) označení oblasti vzdělávání, c) vlastní hodnocení vysoké školy ve struktuře požadavkům odst. 6 písm. a) až c). (4) Má-li žádost nedostatky, které jsou odstranitelné, vyzve Národní akreditační agentura vysokou školu, aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a řízení o žádosti přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve stanovené lhůtě neodstraní, vydá Národní akreditační agentura rozhodnutí na základě původních podkladů. (5) Národní akreditační agentura do 180 dnů od obdržení žádosti rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti včetně vlastního hodnocení vysoké školy, a případně hodnocení některou z uznávaných hodnotících agentur, které vysoká škola podstoupila na vlastní náklady. (6) Národní akreditační agentura akreditaci oblasti vzdělávání neudělí, jestliže a) vysoká škola nesplňuje požadavky § 78 odst. 1, b) vnitřní systém zajišťování kvality vysoké školy neskýtá záruky, že vysoká škola ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k uskutečňování na vysoké škole v rozsahu odpovídajícím § 79, c) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti záruky rozvoje vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy související se vzdělávací činností, anebo nezbytného personálního, materiálního, přístrojového, informačního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje, d) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně jeden studijní program po dobu odpovídající dvojnásobku standardní doby jeho studia, e) vysoké škole byla v období tří let bezprostředně předcházejících podání žádosti omezena, pozastavena nebo odňata akreditace významného počtu oblastí vzdělávání nebo významné části studijních programů, f) vysoká škola nemá udělenou institucionální akreditaci, g) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, h) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů 27) podle jiného právního předpisu ; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o akreditaci oblasti vzdělávání. § 81c 44
 • 45. (1) Institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání se uděluje na dobu deseti let počínaje dnem právní moci rozhodnutí. (2) Institucionální akreditaci a akreditace oblastí vzdělávání lze po dobu její platnosti rozšířit o oprávnění ve vztahu k další oblasti vzdělávání. Na řízení o rozšíření akreditace vysoké školy se přiměřeně vztahuje ustanovení 81a. (3) Akreditovaná vysoká škola je povinna v pravidelných obdobích, nejméně však jednou za pět let, provádět vlastní hodnocení činnosti vysoké školy v rozsahu odpovídajícím institucionální akreditaci a akreditaci oblastí vzdělávání. Výsledky vlastního hodnocení a přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků vysoká škola zveřejňuje a informuje o nich Národní akreditační agenturu. (4) Institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání zaniká odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Národní akreditační agentuře, že se vysoká škola akreditace vzdává. Vysoká škola je povinna vzdát se akreditace, jestliže podle vlastního hodnocení vysoké školy zjistila, že nesplňuje požadavky § 81a odst. 5 písm. a) a b) anebo nesplňuje požadavky § 81a odst. 5 písm. c) a v přiměřené době nepřijala účinná opatření k nápravě tohoto stavu. (5) Zanikla-li institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání, studijní programy uskutečňované vysokou školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za studijní programy akreditované na dobu tří let. Národní akreditační agentura přitom může ve lhůtě 60 dnů ode dne zániku institucionální akreditace a akreditace oblastí vzdělávání pro tyto studijní programy nebo jejich části stanovit omezení nebo pozastavení akreditace studijního programu. § 82 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesoremv daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje Národní akreditační agentura. (2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje: a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na které bude řízení probíhat, b) obor habilitace nebo jmenování, c) údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném oboru, d) údaje o profesorech a dalších akademických pracovnících vyučujících a pěstujících daný nebo příbuzný obor na vysoké škole nebo její součásti, e) seznam členů vědecké rady vysoké školy, popřípadě její součásti. (3) Ustanovení § 79 odst. 3 platí pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesoremobdobně. (4) Národní akreditační agentura posoudí, zda skutečnosti doložené podle odstavce 2 písm. c) až e)vytvářejí předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazečeo jmenování docentem nebo profesorem. (5) Národní akreditační agentura rozhodne o udělení akreditace do 120 dnů od obdržení žádosti. Přitompřihlíží k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy nebo dlouhodobému záměru soukromé vysoké školya k hodnocení činnosti vysoké školy. 45
 • 46. (6) Národní akreditační agentura akreditaci neudělí, jestliže a) vysoká škola nesplňuje požadavky § 78 odst. 1 nebo z jiných důvodů neskýtá záruku řádného provádění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, b) vysoká škola nemá udělenou institucionální akreditaci, c) není akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část, d) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, e) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného 3 právního předpisu ; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. (7) Výjimku z ustanovení odstavce 6 písm. c) může Národní akreditační agentura připustit v případě nověvznikajícího oboru. (8) Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se uděluje na dobu nejvýše desetilet, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí. Národní akreditační agentura § 83 (1) Národní akreditační agentura je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkoustátu a účetní jednotkou. Prostředky státního rozpočtu, s nimiž hospodaří Národní akreditační agentura,stanoví v rámci své kapitoly státního rozpočtu ministerstvo. (2) V čele Národní akreditační agentury je předseda. Činnosti Národní akreditační agentury vykonáváRada Národní akreditační agentury; předseda Národní akreditační agentury je jejím členem a řídí ji.Administrativní, materiální a finanční činnost zajišťuje sekretariát řízený tajemníkem a Útvar kvality. (3) Rada Národní akreditační agentury má šestnáct členů. Předsedu a členy Rady Národníakreditační agentury jmenuje na návrh ministra vláda. Návrhy předsedy a členů rady předkládají ministrureprezentace vysokých škol. Ministr navrhne vládě členy Rady Národní akreditační agentury tak, aby v případěschválení návrhu bylo v Radě Národní akreditační agentury nejméně osm členů (bez předsedy) z řad členůnavržených reprezentacemi, jeden člen navržený Akademií věd České republiky, jeden člen navržený odbornoupraxí; jeden člen musí být studentem navrženým reprezentací vysokých škol uvedenou v § 92 odst. 1 písm. a). (4) Členové Rady Národní akreditační agentury jsou jmenováni na dobu šesti let; jmenováni mohou býtnejvýše na dvě funkční období. Předseda je jmenován na dobu deseti let; jmenován může být nejvýše na jednofunkční období. Při prvním jmenování členů Rady Národní akreditační agentury určí vláda jména jedné třetinyčlenů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřechletech. (5) Funkce člena Rady Národní akreditační agentury je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, rektora,prorektora, děkana. proděkana, kvestora, člena správní rady vysoké školy, člena akademického senátu vysokéškoly nebo její součásti, člena reprezentace vysokých škol, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státníhozástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, tajemníka Národní akreditační agentury a člena Akreditačníkomise. Na člena Rady Národní akreditační agentury, který je studentem, se věta první nevztahuje. (7) Před uplynutím funkčního období může být člen Rady Národní akreditační agentury odvolán z funkcejen pro dlouhodobou neúčast na práci Rady Národní akreditační agentury nebo na vlastní žádost.3 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 46
 • 47. (8) Členové Rady Národní akreditační agentury jsou při výkonu své funkce nezávislí. (9) Rada Národní akreditační agentury pro rozhodovací činnost zřizuje poradní hodnotící komise, jejichžsložení musí odpovídat v případě akreditace oblasti vzdělávání oblasti vzdělávání, pro kterou má být akreditaceudělena a v případě akreditace studijního programu typu studijního programu, jeho formě a cíli studia; vpřípadě akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru, pro který má být akreditaceudělena, nebo oboru příbuznému. Hodnotící komise se ustavují ze seznamu hodnotitelů pro institucionálníakreditaci a seznamů hodnotitelů pro akreditaci oblastí vzdělávání. (10) Způsob jednání Rady Národní akreditační agentury a jejích hodnotících komisí upraví statut Národníakreditační agentury, který schvaluje vláda. Ministerstvo zveřejní vládou schválený statut vhodnou formou. (11) Činnost členů Rady Národní akreditační agentury a jejích hodnotících komisí je úkonem v obecném 4) 5)zájmu. Těmto osobám může být poskytnuta odměna a přísluší jim cestovní náhrady podle zvláštního předpisu. § 84 (1) Národní akreditační agentura pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzujevzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol.K tomuto cíli zejména a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení, b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, a vydává k nim stanovisko. § 85 (1) Zjistí-li Národní akreditační agentura nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, doporučívysoké škole nebo spolupracující právnické osobě, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. (2) V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijního programu rozhodne Národní akreditačníagentura podle povahy věci o a) omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče, nebo b) pozastavení akreditace spočívající v zákazu konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly, nebo c) odnětí akreditace. 3) V případě závažných nedostatků v uskutečňování institucionální akreditace a akreditace oblastivzdělávání rozhodne Národní akreditační agentura podle povahy věci oa) omezení akreditace spočívající v pozastavení nebo zániku oprávnění z institucionální akreditace ve vztahu k určitéoblasti vzdělávání, nebob) pozastavení akreditace spočívající v pozastavení veškerých oprávnění z institucionální akreditace a akreditaceoblasti vzdělávání, neboc) odnětí akreditace. (4) V případě závažných nedostatků v habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem rozhodneNárodní akreditační agentura podle povahy věci o pozastavení nebo odnětí akreditace. (5) Národní akreditační agentura akreditaci odejme i v případě, že na straně vysoké školy, její součástinebo spolupracující právnické osoby nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci. 47
 • 48. (6) Pominou-li důvody, pro které bylo učiněno opatření podle odstavců 2 až 4, Národní akreditačníagentura přijaté opatření na žádost dotčené vysoké školy zruší, nejde-li o odnětí akreditace nebo o omezeníinstitucionální akreditace spočívající v zániku oprávnění z akreditace ve vztahu k určité oblasti vzdělávání. (7) Řízení ve věcech uvedených v odstavci 2 až 5 se zahajuje do 120 dnů ode dne zjištění rozhodnýchskutečností. § 86 (1) Účastníkem řízení ve věcech uvedených v ustanoveních § 78 až 82 a v ustanoveních § 85 je pouzevysoká škola, která je držitelem příslušné akreditace nebo žadatelem o akreditaci. V případě uvedenémv ustanovení § 81 je účastníkem řízení též spolupracující právnická osoba.(2) Proti rozhodnutí Národní akreditační agentury ve věcech uvedených v odstavci 1 lze podat odvoláník ministerstvu; ministerstvo může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze potvrdit nebo zrušit. ČÁST DESÁTÁ STÁTNÍ SPRÁVA § 87 Působnost ministerstva Ministerstvoa) registruje vnitřní předpisy vysokých škol,b) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství a dlouhodobý záměr ministerstva § 18odst. 3),c) projednává a vyhodnocuje dlouhodobé záměry veřejných vysokých škol a dlouhodobé záměry soukromýchvysokých škol a jejich každoroční aktualizaci,d) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly školství vysokým školám a kontroluje jejichvyužití, 20)e) kontroluje hospodaření veřejné vysoké školy; postupuje při tom podle zvláštního předpisu,f) uděluje státní souhlas podle § 39,g) stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o akreditace a stanoví opatřením uveřejněném veVěstníku ministerstva standardy institucionální akreditace, standardy pro akreditaci jednotlivých oblastívzdělávání, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditace habilitačního řízení ařízení ke jmenování profesorem,h) stanoví nebo mění opatřením uveřejněném ve Věstníku ministerstva charakteristiku jednotlivých profilůbakalářských a magisterských studijních programů pro jednotlivé oblasti vzdělávání,i) stanoví nebo mění opatřením uveřejněném ve Věstníku ministerstva jednotlivé oblasti vzdělávání, kteréodpovídají široce vymezeným oborům vzdělání, uvedeným v mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání,j) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53,k) sdružuje a využívá informace o uchazečích o přijetí ke studiu a o účastnících a absolventech celoživotníhovzdělávání a informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy; při sdružování a využívání 48
 • 49. informací a při provádění statistických zjišťování je oprávněno samo, případně prostřednictvím jím pověřenéosoby, využívat rodná čísla uchazečů o přijetí ke studiu ve studijním programu, osob přijatých ke studiu vestudijním programu, studentů studujících ve studijním programu, a osob, které přerušily nebo ukončily studiumve studijním programu, účastníků celoživotního vzdělávání a absolventů celoživotního vzdělávání,l) vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací,v elektronické podoběregistr vysokých škol a registr uskutečňovaných studijních programů podle oblastí vzdělávání a typů studijníchprogramů,m) vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podoběregistr docentů, profesorů a mimořádných profesorů veřejných a soukromých vysokých škol, obsahující ozaměstnancích daných vysokých škol, uvedených v § 70 odst. 4 písm. a) až c), zejména tyto údaje:1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a místo trvalého pobytuzaměstnance; u cizinců též pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství,2. údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostecha úspěšně ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem, včetně uvedení programůnebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány a habilitační řízení a řízení ke jmenování profesoremukončena,3. údaje o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, popřípadě pracovních poměrů, zaměstnance kvysoké škole, včetně údajů o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden,případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době, na kterou je pracovní poměr s vysokouškolou sjednán,4. údaje o pracovním zařazení zaměstnance na pracovní pozici akademický pracovník – profesor, na pracovnípozici akademický pracovník – docent, na pracovní pozici akademický pracovník – mimořádný profesor anebona jinou pracovní pozici;při sdružování, využívání a jiném zpracovávání informací je ministerstvo oprávněno samo, případněprostřednictvím jím pověřené osoby, využívat rodná čísla zaměstnanců evidovaných v registru; strukturuinformační věty provozované databáze a její technické podmínky stanoví ministerstvo, stejně jako lhůty, v nichžveřejné a soukromé vysoké školy oznamují ministerstvu změny v údajích týkajících se jejich zaměstnanců,n) v souladu s tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní správy,o)plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení, vedeném v rámci výkonu státnísprávy,p) přijímá opatření podle § 37, 38, 43 a 85,q) uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci podle § 89 a § 90a,r) přiznává stipendia hrazená ze státního rozpočtu podle § 91,s) vyslovuje souhlas nebo se vyjadřuje k záležitostem uvedeným v § 95,t) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších předpisů vysokých škol afakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví, knihovnictví, informačních systémů a zahraničníchstyků,u) uděluje věcné a finanční ocenění vynikajícím studentům, absolventům studia ve studijním programu a dalšímosobám za mimořádné výsledky ve studiu a ve výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčíčinnosti,v) informuje Ministerstvo zdravotnictví o vydání rozhodnutí o udělení akreditace studijnímu programuzdravotnického zaměření, ke kterému bylo vydáno stanovisko podle § 79 odst. 1 písm. e); akreditovaný studijníprogram zašle Ministerstvu zdravotnictví zároveň se zaslanou informací,w) poskytuje účelovou podporu z evropských fondů prostřednictvím státního rozpočtu právnickým a fyzickýmosobám jako příjemcům, nebo spolupříjemcům, které na základě dohody uzavřené mezi těmito osobami řeší 49
 • 50. projekty zaměřené na vzdělávací činnost realizovanou na vysokých školách na základě vyhlášené veřejnésoutěže,x) stanovuje část účelové podpory z evropských fondů, kterou je příjemce povinen poskytnout spolupříjemci 20a)podle písmene t). Při poskytnutí účelové podpory se nepostupuje podle zvláštního předpisu ,y) umožňuje nahlížet do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů veřejných a soukromýchvysokých škol, uvedeného v písmenu j), příslušnému akreditačnímu orgánu, rektorům veřejných vysokých škol aorgánům soukromých vysokých škol plnícím funkci rektora, jakož i zaměstnancům vysokých škol zvlášť k tomupověřeným; vysoká škola využívá informace z registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů zejménapro účely akreditací a vzniku pracovněprávních vztahů. § 88 Matrika studentů (1) Vysoká škola vede matriku studentů. Matrika studentů slouží k evidenci o studentech a krozpočtovým a statistickým účelům. (2) Do matriky studentů se zaznamenává jméno, příjmení, rodné číslo, stav a trvalý pobyt studenta, ucizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. (3) V matrice studentů jsou o jednotlivých studentech vedeny zejména údaje oa) zápisu do studia,b) předchozím vzdělání,c) studijním programu, studijním oboru, formě studia,d) zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku,e) složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu,f) přerušení studia,g) ukončení studia.Strukturu informační věty provozované databáze a její technické podmínky stanoví ministerstvo po projednánís vysokou školou. (4) Záznamy do matriky studentů mohou provádět pouze zaměstnanci vysoké školy zvlášť k tomupověření; záznamy podle odstavce 3 písm. a) a c) až g) se provedou neprodleně po rozhodné události. Matrikastudentů a doklady o rozhodných událostech jsou archiválie; při jejich archivování a vystavování výpisů a opisů 21)se postupuje podle zvláštních předpisů. (5) Vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčil právní zájem, příslušný údaj z matriky studentů. Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace § 89 (1) Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy vydá osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělánínebo jeho části v České republice:a) ministerstvo, jestliže je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou se zemí, kde je zahraniční vysoká škola 50
 • 51. zřízena a uznána, a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno,b) v ostatních případech veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. (2) V pochybnostech určí příslušnost veřejné vysoké školy ministerstvo nebo rozhodne o uznánívysokoškolského vzdělání nebo jeho části samo. (3) Veřejná vysoká škola vydá osvědčení na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy nebo nazákladě rozsahu znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací. (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně pro jednotlivou zkoušku vykonanou na vysoké škole vzahraničí, nejde-li o společný studijní program s vysokou školou podle tohoto zákona. § 90 (1) Ve věcech uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace veřejnou vysokou školourozhoduje rektor. (2) Podkladem pro uznání je originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení neboobdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou, případně originál nebo úředně ověřená kopiedodatku k diplomu a doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněnáposkytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona, a o náplni vysokoškolskéhostudia v zahraničí. V případě potřeby se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů. (3) Veřejná vysoká škola nebo ministerstvo může požadovat, aby pravost podpisů a otisků razítek naoriginálech dokladů byla ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, kterádoklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky,pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (4) Jde-li o osobu, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta 21a)mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základěmezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobnésituaci jako uprchlíci, lze předložení dokladu uvedeného v odstavci 2 a ověření pravosti podle odstavce 3nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto doklademnebo ověřením. (5) Zjistí-li veřejná vysoká škola nebo podle § 89 odst. 2 ministerstvo, že jsou studijní programy pojejich srovnání v podstatných rysech odlišné, žádost o uznání zamítne. § 90aPřijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání podle § 89 podléhá zpoplatnění podle zákona o 31)správních poplatcích . Je-li žádost přijímána veřejnou vysokou školou, je poplatek příjmem veřejné vysoké 32)školy. Daňový řád se na poplatek uvedený ve větě druhé nevztahuje. Vysoká škola může též snížit jeho výšinebo od jeho placení žadatele osvobodit. § 91 Stipendia (1) Studentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia. (2) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být studentům přiznánaa) za vynikající studijní výsledky, 51
 • 52. b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubeníznalostí, 8e)c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu .d) v případě tíživé sociální situace studenta,e) v případech zvláštního zřetele hodných. (3) Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na 21a)dítě podle zvláštního právního předpisu , jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku nadítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium ve výši 1 620 Kč sepřiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazujestudent písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal,že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součinčástky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsícůod uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určitéčasové období pouze jednou. (4) Stipendia hrazená z dotace nebo z příspěvku mohou být přiznána téža) na podporu studia v zahraničí,b) na podporu studia v České republice,c) studentům doktorských studijních programů. (5) Stipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu. (6) Ministerstvo přiznává stipendia za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 4 podle programůvyhlašovaných ministrem, s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republikavázána. Ministerstvo může přiznat tato stipendia též občanům České republiky studujícím na vysokých školáchv zahraničí. ČÁST JEDENÁCTÁ REPREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL § 92 (1) Reprezentaci vysokých škol tvořía) orgán složený z členů akademických obcí vysokých škol delegovaných jejich zastupitelskými akademickýmiorgány,b) orgán složený z představitelů vysokých škol. (2) Podrobnější postup vytvoření těchto orgánů a pravidla jejich jednání stanoví jejich statuty. (3) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých školvýznamně týkají. Jde zejménaa) o návrhy zákonů a ostatních právních předpisů,b) o návrhy vyhlášky o podrobnějším obsahu písemné žádosti o akreditace, 52
 • 53. c) o návrhy nařízení vlády, kterým stanoví jiný seznam oblastí vzdělávání, než je uveden v mezinárodnístandardní klasifikaci vzdělávání ,d) o návrhy standardů institucionální akreditace, standardů pro akreditace jednotlivých oblastí vzdělávání,standardů pro akreditace studijních programů a standardů pro akreditace habilitačního řízení a řízení kejmenování profesorem,e) o návrhy opatření ministerstva, kterým se stanoví nebo mění charakteristiky jednotlivých profilůbakalářských a magisterských studijních programů pro jednotlivé oblasti vzdělávání,f) o návrhy pokynů pro provádění hodnocení akreditací. (4) Reprezentace vysokých škol předkládá ministrovi návrhy na členy Rady Národní akreditačníagentury a návrhy na zařazení osob do seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci a do seznamůhodnotitelů pro oblasti vzdělávání. (5) Reprezentace vysokých škol schvalují návrh ministra na předsedu Rady Národní akreditačníagentury, přičemž ke schválení je zapotřebí souhlasu obou orgánů uvedených v odstavci 1. ČÁST DVANÁCTÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE § 93 (1) Klinická a praktická výuka v oblasti lékařství a farmacie a v dalších zdravotnických oborech se 22)uskutečňuje zejména ve fakultních nemocnicích . V těchto nemocnicích se uskutečňuje též vědecká,výzkumná nebo vývojová činnost. (2) Podrobnosti úpravy stanoví zvláštní předpis. ČÁST TŘINÁCTÁ SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE § 93a(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává a sankce za správní delikty ukládáministerstvo.(2) Správního deliktu se dopustí právnická osoba, která poruší § 2 odst. 3 a 9 a zahraniční vysoká škola (§ 43a),která poruší povinnosti stanovené v § 43.(3) Za správní delikt se uloží pokuta od 500 000 do 2 000 000 Kč.(4) Při stanovení sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okolnostem, zanichž k protiprávnímu jednání došlo a k následkům tohoto jednání.(5) Řízení o uložení sankce lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo o porušení povinnostidozvědělo, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.(6) Pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů. 53
 • 54. (7) Na řízení o správních deliktech se vztahuje správní řád. Pokutu vybírá ministerstvo a pokuta je příjmem 4)státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu .(8) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. Pokutu je možné uložiti opakovaně.(9) Zahraniční vysoká škola, které byla uložena pokuta, je povinna do tří měsíců ode dne nabytí právní mocirozhodnutí o uložení pokuty splnit povinnosti stanovené v § 43. ČÁST ČTRNÁCTÁ VOJENSKÉ A POLICEJNÍ VYSOKÉ ŠKOLY § 94 (1) Vojenské vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro ozbrojené síly. Mohou na nich studovattéž studenti, kteří nejsou vojáky v činné službě. 22a) (2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory. Mohou na nichstudovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru. § 95 23) (1) Vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu Ministerstva obrany financované ze 23)státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou organizační složky státufinancované z kapitoly Ministerstva vnitra; vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou § 14, 15, § 17odst. 1 písm. c), § 18 až 20. Na státní vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2. Státní vysoké školemohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b); prostředky se poskytují pouze na základěrozhodnutí. Ministerstvo může vojenské vysoké škole poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e)nebo podle § 91 odst. 3 přiznávaná studentům studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, kteří nejsouvojáky v činné službě; podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání sprostředky státního rozpočtu. (2) Vojenské vysoké školy se při přijímání vojáků v činné službě ke studiu řídí požadavky Ministerstvaobrany. Průběh služby a hmotné zabezpečení studentů-vojáků v činné službě se řídí zvláštními právními 24)předpisy. Počet studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě, činí zpravidla jednu třetinu kapacity vojenskýchvysokých škol a je každoročně upřesňován v návaznosti na výši požadavku Ministerstva obrany na přípravustudentů-vojáků v činné službě. (3) Policejní vysoké školy se při přijímání příslušníků Policie České republiky ve služebním poměru kestudiu řídí požadavky Ministerstva vnitra. (4) Vojenské a policejní vysoké školy, které mají akreditován alespoň jeden doktorský studijní program,mohou požádat o akreditaci magisterského nebo dalšího doktorského studijního programu zabezpečovanéhove spolupráci s veřejnou vysokou školou. O společném zabezpečení těchto studijních programů musí býtpředem uzavřena mezi zúčastněnými vysokými školami smlouva vymezující vzájemné závazky. K uzavřenísmlouvy je potřebný souhlas ministerstva a Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra. (5) Vojenské a policejní vysoké školy zveřejňují výsledky vědy nebo výzkumu a vývoje v souladu s 25)obecnými předpisy o ochraně státního a služebního tajemství. (6) Vojenské vysoké školy vedou matriku studentů-vojáků v činné službě a matriku ostatních studentů;totéž platí pro policejní vysoké školy ve vztahu ke studentům ve služebním poměru a k ostatním studentům.4) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 54
 • 55. (7) Ministr obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám a ministr vnitra vykonává vůči policejnímvysokým školám tyto působnosti:a) předkládá prezidentu republiky návrh na jmenování, popřípadě odvolání rektora,b) rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty na návrh rektora a po stanoviskupříslušného akreditačního orgánu.c) stanoví plat rektorovi,d) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) a b),e) předkládá prezidentu republiky návrhy vědecké rady vysoké školy na jmenování profesorem,f) pověřuje osoby k výkonu působností jednotlivých orgánů nově zřízené vysoké školy podle § 103 odst. 1. (8) Ministerstvo obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám a Ministerstvo vnitra vůčipolicejním vysokým školám působnost ministerstva v těchto věcech:a) registruje jejich vnitřní předpisy podle § 36 po vyjádření ministerstva,b) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu,c) kontroluje zákonnost a hospodárnost při nakládání s finančními a hmotnými prostředky poskytnutými zestátního rozpočtu a při hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky,d) určuje výši poplatků spojených se studiem,e) může prominout placení úhrad za užívání účelových zařízení,f) může svým rozhodnutím přiznat a vyplácet stipendia studentům a občanům České republiky studujícím vzahraničí,g) může přiznávat podle programů vyhlašovaných ministrem obrany nebo ministrem vnitra stipendium i mimodůvody uvedené v § 91 odst. 2 a 4, jestliže se student zaváže setrvat po absolvování vysoké školy podohodnutou dobu v činné službě vojáka z povolání nebo ve služebním poměru policisty,h) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53 odst. 3,i) může sdružovat a využívat informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy,j) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení,k) přijímá opatření podle § 37, 38 a 85,l) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) až c), § 75 a 86,m) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších předpisů vysokých škol afakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví, knihovnictví, informačních systémů a zahraničníchstyků. (9) Ministerstvo obrany v oblasti vojenství a Ministerstvo vnitra v oblasti bezpečnostních služeb plníúkoly ministerstva a veřejné vysoké školy podle § 89 a 90 při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání akvalifikace. 55
 • 56. (10) Jsou-li místa akademických pracovníků vojenských vysokých škol obsazována vojáky v činné služběa policejních vysokých škol příslušníky Policie České republiky ve služebním poměru, vztahuje se na ně § 77.Jejich služební poměr se přitom nemění. (11) Na studenty vojenských vysokých škol, kteří jsou vojáky v činné službě, a na studenty policejníchvysokých škol, kteří jsou příslušníky Policie České republiky ve služebním poměru, se vztahují ustanovení tohoto 24)zákona, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. (12) Studium vojáků v činné službě na vojenské vysoké škole se může ukončit též v případě, kdy vojákpřestane splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem pro službu vojáka z povolání. (13) Před rozhodnutím o akreditaci týkajícím se vojenských vysokých škol si Národní akreditačníagentura vyžádá stanovisko Ministerstva obrany; týká-li se rozhodnutí policejních vysokých škol, vyžádá sistanovisko Ministerstva vnitra. ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ § 96 Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č.32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb.,zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č.210/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo "rozpočtu" vkládají tato slova: "a z prostředků veřejné vysokéškoly". 2. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) U poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkoupříjmů:a) z investičních transferů,b) z úroků z vkladů na běžném účtu.". 3. V § 18 se dosavadní odstavce 5 až 11 označují jako odstavce 6 až 12. 4. V § 18 odst. 7 se za slova "obecně prospěšné společnosti" vkládají tato slova: "veřejné vysoké školy". § 97 zrušen ČÁST ŠESNÁCTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 98 (1) Studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňují podle dosavadních předpisů obsahově ucelenoučást vysokoškolského studia, vysokoškolské studium a postgraduální studium a jsou uvedeny v jejich statutech, 56
 • 57. se stávají studijními programy podle tohoto zákona a jsou akreditovány na dobu čtyř let s tím, že:a) ucelená část vysokoškolského studia podle § 21 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, je považovánaza bakalářský studijní program podle tohoto zákona,b) vysokoškolské studium podle § 18 zákona č. 172/1990 Sb. je považováno za magisterský studijní programpodle tohoto zákona,c) postgraduální studium podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. je považováno za doktorský studijní program podletohoto zákona. (2) Oprávnění udělovat akademické tituly podle § 46 odst. 5 mají vysoké školy a fakulty pouze voborech, ve kterých mohou uskutečňovat postgraduální studium na základě rozhodnutí ministerstva podle § 41zákona č. 172/1990 Sb. (3) Dosavadní oprávnění vysokých škol a fakult konat ve stanovených oborech habilitační řízení a řízeníke jmenování profesorem zanikají dnem 1. července 1999. Pokud však rektor v této lhůtě podá ministerstvužádost podle § 82 odst. 2, zůstává do rozhodnutí ministerstva v platnosti stávající oprávnění konat habilitačnířízení a řízení ke jmenování profesorem ve stanovených oborech. § 99 (1) Akademicko-vědecký titul "doktor" a titul "bakalář" přiznané podle zákona č. 172/1990 Sb. sepovažují za akademické tituly "doktor" a "bakalář" podle tohoto zákona. (2) Akademický titul "inženýr", který získali podle § 21 zákona č. 172/1990 Sb. absolventi technickýchvysokých škol v oboru architektura, se nahrazuje akademickým titulem "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing.arch." uváděné před jménem). Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušnávysoká škola. (3) Titul "bakalář", který získali podle § 21 zákona č. 172/1990 Sb. absolventi obsahově ucelené částivysokoškolského studia uměleckých vysokých škol, se nahrazuje akademickým titulem "bakalář umění" (vezkratce "BcA." uváděné před jménem). Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydápříslušná vysoká škola. (4) Akademický titul "magistr", který získali podle § 21 zákona č. 172/1990 Sb. absolventi uměleckýchvysokých škol, se nahrazuje akademickým titulem "magistr umění" (ve zkratce "MgA." uváděné před jménem).Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola. (5) Absolventi vysokých škol, kteří získali podle § 21 odst. 2 a § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.akademický titul "magistr" s výjimkou absolventů uvedených v odstavci 9, mohou vykonat v téže oblasti studiastátní rigorózní zkoušku a získat akademický titul podle § 46 odst. 5. (6) Absolventi univerzitních vysokých škol, kteří získali podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. voboru ekonomie akademický titul "magistr", mohou požádat o nahrazení tohoto titulu akademickým titulem"inženýr" (ve zkratce "Ing."). Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušnávysoká škola. (7) Akademické tituly podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. mají právo užívat i absolventivojenských vysokých škol, kteří ukončili studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jim nebylpřiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy podle dřívějších předpisů.Osvědčení o přiznání tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola. (8) Ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na absolventy Vojenské politické akademie. (9) Absolventům postgraduálního studia, kteří získali podle § 21 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 22 zákona č.172/1990 Sb. akademický titul "magistr" a akademicko-vědecký titul "doktor", se přiznávají akademické tituly 57
 • 58. podle § 46 odst. 5 tohoto zákona. Osvědčení o přiznání těchto akademických titulů jim na žádost vydá příslušnávysoká škola. (10) Absolventi postgraduálního studia, kteří získali podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. akademicko-vědecký titul "doktor", mohou požádat příslušnou vysokou školu o nahrazení zkratky "Dr." zkratkou "Ph. D.", voblasti teologie zkratkou "Th. D.". Osvědčení o nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu jim na žádostvydá příslušná vysoká škola. (11) Akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem) se přiznává absolventůmlékařského a veterinárního studia, kteří ukončili studium podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. Osvědčení opřiznání tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola. § 100 (1) Vědecká výchova vedoucí k udělení vědecké hodnosti "kandidát věd" (ve zkratce "CSc.") již nebudepo dni nabytí účinnosti tohoto zákona zahajována. Účastníci vědecké výchovy, kteří ji zahájili podle dosavadníchpředpisů, mohou vědeckou výchovu ukončit podle těchto předpisů s tím, že obhajoby kandidátskýchdisertačních prací se ukončí nejpozději do 31. prosince 2001. (2) Účastníci vědecké výchovy mohou být na vlastní žádost přijati ke studiu v doktorském studijnímprogramu. Při přijetí a studiu se přihlíží k dosavadnímu průběhu vědecké výchovy a vykonaným kandidátskýmzkouškám. § 101 (1) Veřejnými vysokými školami jsou vysoké školy uvedené v příloze č. 1, vojenskými a policejnímivysokými školami jsou vojenské a policejní vysoké školy uvedené v příloze č. 2. (2) Vysoké školy uvedené v odstavci 1 předloží k registraci vnitřní předpisy upravené podle tohotozákona do 1. července 1999. (3) Platnost jmenování nebo volby akademických funkcionářů a jejich funkční období zůstávají tímtozákonem nedotčeny. (4) Studenti studující na vysokých školách uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ke dni 1. ledna 1999jsou studenty podle tohoto zákona. Vysoké školy jsou povinny zápis těchto studentů do matriky studentůprovést do 1. března 1999. (5) Dnem 1. ledna 1999 přechází do práva hospodaření ministerstva majetek státu, ke kterému ktomuto dni příslušelo právo hospodaření vysokých škol uvedených v příloze č. 1. Ministerstvo písemně můžerozhodnout po dohodě s veřejnou vysokou školou o přechodu tohoto majetku do vlastnictví příslušné veřejnévysoké školy; na žádost veřejné vysoké školy tak rozhodne vždy, jde-li o majetek potřebný k zajištění vzdělávacía vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti při uskutečňování akreditovanýchstudijních programů. Rozhodnutí musí obsahovat název a sídlo veřejné vysoké školy, vymezení převáděnéhomajetku a závazků k tomuto majetku a den, kdy majetek a závazky k tomuto majetku přecházejí na veřejnouvysokou školu. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (6) Na majetek, který přešel dnem 1. ledna 1999 do práva hospodaření ministerstva podle odstavce 5,a na vlastní majetek veřejné vysoké školy se nevztahují obecné předpisy upravující úpadek a způsoby jeho 13)řešení. (7) Práva a závazky fakult, které jsou ke dni 1. ledna 1999 součástí vysokých škol uvedených v příloze č.1 a v příloze č. 2, přecházejí na příslušnou vysokou školu. § 102 Akademické tituly, stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol přiznané podle 58
 • 59. dřívějších předpisů s výjimkami uvedenými v § 99 zůstávají nedotčeny. Vědecké hodnosti "kandidát věd" (vezkratce "CSc.") a "doktor věd" (ve zkratce "DrSc.") udělené podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny. § 103 (1) Nově zřízená veřejná vysoká škola a vojenská a policejní vysoká škola je povinna ustavit své orgánydo dvou let ode dne zřízení. Do doby ustavení jednotlivých orgánů uvedených v § 7 vykonávají v nezbytnémrozsahu jejich působnost osoby pověřené ministrem. (2) Nově zřízená fakulta je povinna ustavit své orgány do jednoho roku ode dne zřízení. Do dobyustavení jednotlivých orgánů uvedených v § 25 vykonává v nezbytném rozsahu jejich působnost osobapověřená rektorem. (3) U nově zřízeného vysokoškolského ústavu vykonává do doby ustavení jednotlivých orgánůuvedených v § 34 v nezbytném rozsahu jejich působnost osoba pověřená rektorem. § 104 Do doby jmenování členů, předsedy a místopředsedy Akreditační komise podle § 83 vykonávají tytofunkce členové akreditační komise zřízené podle § 17 zákona č. 172/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č.350/1990 Sb., o akreditační komisi. § 105 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení ve věcech upravených tímto zákonem podle 26)obecných předpisů o správním řízení. (2) Na výkon působnosti Národní akreditační agentury a jejích orgánů se nevztahují obecné předpisy o 33)kontrole . § 106 (1) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republikavázána, nestanoví jinak. (2) Pro účely tohoto zákona se za členský stát Evropské unie považuje rovněž jiný smluvní stát Dohodyo Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace. § 107 Veřejné vysoké školy uvedou své majetkové poměry do souladu s tímto zákonem do 31. prosince1999. § 107a zrušen § 108 Zrušovací ustanovení (1) Zrušují se čl. I body 5, 8 a 9 zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990Sb., o vysokých školách. (2) Zrušují se: 1. § 33 až 41, 43 a 45 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším 59
 • 60. zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků. 2. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 3. Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie. 4. Článek VI zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony voblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících. 5. Nařízení vlády České republiky č. 350/1990 Sb., o akreditační komisi. 6. Vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 96/1961 Sb., kterou se vydává statut institutůnárodohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě, ve znění vyhláškyMinisterstva školství a kultury č. 31/1963 Sb. 7. Vyhláška Československé akademie věd č. 55/1977 Sb., o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocenítvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků. 8. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 144/1979 Sb., o obhajobách kandidátských adoktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemnéhospodářské pomoci. 9. Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 114/1980 Sb., o poskytování stipendiía příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokýchškolách. 10. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 60/1985 Sb.,o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a absolventů vysokých a středních škol pro získání pedagogickézpůsobilosti. 11. § 9 vyhlášky Ministerstva školství České socialistické republiky č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávánípedagogických pracovníků. 12. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 365/1990 Sb., oposkytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky (stipendijní řád). 13. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 447/1990 Sb., o habilitacidocentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů. 14. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 476/1990 Sb., o uznávánídiplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci). 15. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 41/1991 Sb., o hmotnéma finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí. 16. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., oposkytování stipendií studentům postgraduálního studia, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy č. 110/1995 Sb. 17. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o hospodářském zabezpečení studentůvysokých škol v období praxe ze dne 30. května 1969 č.j. 19 261/69-III/5, registrované v částce 30/1969 Sb., veznění směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 10. března 1970 č.j. 12 300/70-III/5,registrované v částce 10/1970 Sb. 18. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o ubytování studentů vysokých škol vkolejích ze dne 20. července 1982 č.j. 20 797/82-34, registrované v částce 17/1982 Sb. 60
 • 61. 19. Směrnice Ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování a provozu menz abufetů vysokých škol ze dne 20. července 1982 č.j. 20 798/82-34, registrované v částce 17/1982 Sb., ve zněnísměrnic Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 16. července 1985 č.j. 15 330/85-34,registrovaných v částce 19/1985 Sb. (3) Zrušují se: 1. Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti. 2. Zákon č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikacevědeckých pracovníků. 3. Vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a ostudijních pobytech, ve znění vyhlášky Československé akademie věd č. 5/1986 Sb. 4. Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti opracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve zněnívyhlášek Československé akademie věd č. 40/1979 Sb., č. 125/1988 Sb. a č. 393/1992 Sb. 5. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckýchhodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 187/1990 Sb. § 109 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998, s výjimkou § 1 až 82, § 84 až 99, § 101 až 107 a§ 108 odst. 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999, a § 108 odst. 3, který nabývá účinnosti dnem 31.prosince 2001. Zeman v. r. Havel v. r. Tošovský v. r. Příl.1Veřejné vysoké školy v České republice:Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Palackého v OlomouciČeské vysoké učení technické v PrazeVysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaAkademie výtvarných umění v PrazeVysoké učení technické v BrněVeterinární a farmaceutická univerzita Brno 61
 • 62. Masarykova univerzitaMendelova univerzita v BrněAkademie múzických umění v PrazeVysoká škola uměleckoprůmyslová v PrazeJanáčkova akademie múzických umění v BrněUniverzita PardubiceVysoká škola chemicko-technologická v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeTechnická univerzita v LiberciVysoká škola ekonomická v PrazeUniverzita Hradec KrálovéJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchOstravská univerzita v OstravěSlezská univerzita v OpavěUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemZápadočeská univerzita v PlzniUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněVysoká škola polytechnická JihlavaVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Příl.2Vojenská vysoká škola:Univerzita obrany v Brně.Policejní vysoká škola v České republice:Policejní akademie České republiky v Praze ***1. Zákon č. 210/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), nabyl účinnosti dnem 1. září 2000.2. Zákon č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé dalšípředpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské FederativníRepubliky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1.července 2001. 62
 • 63. 3. Zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005.4. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnickýchpovolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejícíchzákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsícenásledujícího po dni jeho vyhlášení (tj. dnem 1. dubna 2004), s výjimkou ustanovení hlavy VII, § 85 odst. 4 a 5, §95 a 101, která nabyla účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.5. Zákon č. 121/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokýchškolách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení (tj. dnem 18. dubna 2004).6. Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, nabylúčinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho (tj. dnem 1. října 2004), s výjimkou částičtyřicáté sedmé, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2005.7. Zákon č. 473/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. dnem 24. srpna 2004).8. Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, nabylúčinnosti dnem 1. ledna 2005.9. Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumnýchinstitucích, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. dnem 13. září 2005).10. Zákon č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnostiprvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. dnem 1. ledna 2006).11. Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dme jehovyhlášení (tj. dnem 27. dubna 2006), s výjimkou ustanovení 1.čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o §42d a 42e. bodu 43, pokud jde o § 44 odst. 4 písm. g) a § 44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o § 44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o § 46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o § 46c, bodu 49, pokud jde o § 48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o § 119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o § 169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4, která nabývají účinnosti 60. dnem po dni jeho vyhlášení, a 2. čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 47, pokud jde o § 46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o § 75 odst. 2 písm. a), § 75 odst. 3 větu druhou a třetí a § 77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o § 87e odst. 1 písm. b), § 87e odst. 3, § 87k odst. 1 písm. e) a § 87 k odst. 2, bodu 83, bodů 91 až 94, bodu 101, pokud jde o § 158 odst. 1 písm. b) bod 9, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.12. Zákon č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., oPolicii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony, nabyl účinnosti dnem 1. září 2006, s výjimkou ustanovení čl. V bodu 34, pokud jde o § 115 odst. 3písm. b), které nabylo účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady 63
 • 64. Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickýmkrálovstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím aNizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňováníkontrol na společných hranicích pro Českou republiku, a čl. XVIII, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.13. Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům naúzemí České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),nabyl účinnosti dnem 1. července 2006.14. Zákon č. 624/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., ovysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. dnem 30. prosince2006).15. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkouustanovení a) čl. XXVIII bodů 37 a 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX bodu 1, čl. XXXV bodu 7 a čl. XXXVI bodu 1, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení (tj. dnem 16. října 2007), b) čl. XXXIX a čl. XL, která nabyla účinnosti dnem 31. prosince 2007, c) čl. I bodů 50, 65, 131, 169, 171, 180, 186, 190, 211, čl. XX bodů 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 a 27, čl. XXV bodu 13, čl. XXXV bodů 3, 6 a 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 a 14, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodu 2, čl. XLIV bodu 2, čl. XLV bodu 2, čl. XLVI bodu 3, čl. XLVII bodu 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 a čl. LII až LVIII, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009, d) čl. XXVIII bodů 36, 39 a 50, která nabyla účinnosti dnem 1. července 2009, e) čl. I bodů 4 a 66, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2010. Ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2011.16. Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, nabyl účinnostidnem jeho vyhlášení (tj. dnem 29. listopadu 2007).17. Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jinézpůsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznáváníodborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti prvním dnemkalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. dnem 1. července 2008).18. Zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejnýchprostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějšíchpředpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti dnem 1. července 2009, s výjimkou části druhé bodu 13,který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010.19. Zákon č. 419/2009 Sb., o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změnězákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), veznění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010.20. Zákon č. 159/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákonyv souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., ovysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 64
 • 65. předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj.dnem 1. července 2010).21. Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.22. Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnostiprávnických osob a řízení proti nim, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.23. Zákon č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státnísociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsícenásledujícího po dni jeho vyhlášení (tj. dnem 5. března 2013).24. Zákon č. .../2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněnídalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího podni jeho vyhlášení (tj. dnem ..........), s výjimkou ustanovení a) článku I bodů ....., která nabudou účinnosti dnem .................., b) článku I bodů ...... která nabudou účinnosti dnem ..................., c) článku I bodů ...... která nabudou účinnosti dnem ................... *Účinnost zákona se navrhuje vzhledem k přechodným ustanovením prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Výjimkou je - ustanovení o ....... - ............................. . ]*Nepřímá novela :Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskýzákon), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, která nabyla účinnostidnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3,která nabyla účinnosti dnem 1. září 2007. + *** Vybraná ustanovení novel Čl.III zákona č. 147/2001 Sb. Přechodná ustanovení 1. Akreditace studijních programů udělené podle dosavadního zákona o vysokých školách jsou tímtozákonem nedotčeny. Ke studiu v akreditovaných magisterských studijních programech však mohou býtuchazeči přijímáni pouze do 31. prosince 2003, pokud rektor nebo orgán vykonávající působnost rektoranepodá v této lhůtě Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditaci nebo její prodloužení neborozšíření podle § 79 nebo § 80 odst. 2 a 3 dosavadního zákona o vysokých školách; v případě podání žádostizůstává do rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v platnosti udělená akreditace. 2. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona mohou být dokončena podle dosavadního zákona o vysokých školách nejpozději do 31. prosince 2002. 65
 • 66. Čl.V zákona č. 121/2004 Sb. Přechodná ustanovení 1. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditacizdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohotozákona. Obsah a rozsah nového studijního programu zubní lékařství musí odpovídat minimálním požadavkůmstanoveným zvláštním právním předpisem a být v souladu s právem Evropských společenství.1) Přijímatstudenty do zdravotnického magisterského studijního programu stomatologie lze naposledy pro akademickýrok 2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se studenti přijímají pouze do zdravotnického magisterskéhostudijního programu zubní lékařství. Studenti přijatí ke studiu zdravotnického magisterského studijníhoprogramu stomatologie mohou studium dokončit podle zdravotnického magisterského studijního programuzubní lékařství. 2. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditacizdravotnického magisterského studijního programu farmacie (dále jen "nový studijní program farmacie") do 30dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obsah a rozsah nového studijního programu farmacie musíodpovídat minimálním požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem a být v souladu s právemEvropských společenství.2) Přijímat studenty do zdravotnického magisterského studijního programu farmacielze naposledy pro akademický rok 2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se studenti přijímají pouze donového studijního programu farmacie. Studenti přijatí ke studiu dosavadního zdravotnického magisterskéhostudijního programu farmacie mohou studium dokončit podle nového studijního programu farmacie. 3. Vysoké školy jsou povinny předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditacibakalářských studijních programů pro přípravu všeobecných sester a bakalářských studijních programů propřípravu porodních asistentek do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obsah a rozsah novýchstudijních programů musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem a býtv souladu s právem Evropských společenství.3) Přijímat studenty do dosavadních zdravotnických bakalářskýchstudijních programů pro přípravu všeobecných sester a porodních asistentek lze naposledy pro akademický rok2003/2004. Pro akademický rok 2004/2005 se studenti přijímají pouze do nových studijních programů propřípravu všeobecných sester a porodních asistentek. Studenti přijatí ke studiu dosavadních zdravotnickýchbakalářských studijních programů pro přípravu všeobecných sester a porodních asistentek mohou studiumdokončit podle nových studijních programů. 1) Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisůtýkajících se činnosti zubních lékařů. 2) Směrnice Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledněněkterých činností v oblasti farmacie. 3) Směrnice Rady 80/155/EHS ze dne 21. ledna 1980 o koordinaci právních a správních předpisůtýkajících se přístupu k činnosti porodních asistentek a jejich výkonu v platném znění. Směrnice Rady77/453/EHS ze dne 27. června 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnostizdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči v platném znění. Čl.II zákona č. 552/2005 Sb. Přechodná ustanovení k čl. I 1. Právnické osoby uvedou svůj název do souladu s tímto zákonem nejpozději k 31. prosinci 2007. 2. Právní úkony učiněné před účinností tohoto zákona podle dosavadního zákona o vysokých školáchorgánem veřejné vysoké školy nebo orgánem součásti veřejné vysoké školy zůstávají tímto zákonemnedotčeny. 66
 • 67. 3. Vyměření poplatku spojeného se studiem podle dosavadního zákona o vysokých školách provedenévysokou školou před účinností tohoto zákona zůstává tímto zákonem nedotčeno. 4. Pro studijní programy, které jsou platné ke dni účinnosti tohoto zákona, jejichž platnost bylaudělena na maximální dobu platnosti přípustnou v době udílení akreditace a u nichž byla akreditace udělenabez dalších omezujících podmínek, ministerstvo prodlouží akreditaci na dobu stanovenou tímto zákonem,pokud o to vysoká škola písemně požádá ve lhůtě do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. 5. Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru zůstávají tímtozákonem nedotčeny s výjimkou akreditací, u kterých nebyla stanovena doba akreditace; akreditace u těchtooborů zaniká dnem 31. prosince 2015. 6. Osoba, která počala vykonávat funkci rektora nebo děkana na základě jmenování přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která vykonávala nebo vykonává tuto funkci na základějmenování podle nové právní úpravy. Délka funkčního období, na něž došlo ke jmenování přede dnem nabytíúčinnosti tohoto zákona, se však posuzuje podle dosavadní právní úpravy. Čl.IV zákona č. 624/2006 Sb. Přechodné ustanovení k článku III Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokýchškolách), ve znění pozdějších předpisů, se ve znění tohoto zákona použije poprvé pro rozpočtový rok 2006. Čl. VI zákona č. 110/2009 Sb. Přechodné ustanovení Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka sjednaného předúčinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Čl. X zákona č. 365/2011 Sb. Pracovní poměry na dobu určitou podle § 70 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném do dnenabytí účinnosti tohoto zákona, se až do jejich skončení řídí dosavadními právními předpisy. Čl. II zákona č. .../2013 Sb. Přechodná ustanovení1. Ustanovení článku I bodu ...... tohoto zákona o poplatku se nevztahuje na habilitační řízení, zahájená předednem nabytí účinnosti uvedeného bodu tohoto zákona.2. Ustanovení článku I bodu ...... tohoto zákona o poplatku se nevztahuje na řízení ke jmenování profesorem,zahájená přede dnem nabytí účinnosti uvedeného bodu tohoto zákona. *Pozn.: Uvedou se ustanovení bodů novely, která doplňují ustanovení § 72 odst. 16 a § 74 odst. 10 zákona o vysokých školách.+3. Ustanovení článku I bodů ...... a ..... tohoto zákona se nevztahují na řízení o uznání zahraničníhovysokoškolského vzdělání, zahájená přede dnem nabytí účinnosti uvedených bodů tohoto zákona. *Pozn.: Uvedou se ustanovení bodů novely, která zpoplatňují uznávání studia dle § 89 a 90 zákona ovysokých školách.+ 67
 • 68. 4. Ustanovení článku I bodů ……….tohoto zákona se nevztahují na řízení o akreditaci zahájená přede dnemnabytí účinnosti uvedených bodů tohoto zákona.5. V řízeních ve věcech akreditací nebo státních souhlasů podle dosavadní právní úpravy, která nebudoupravomocně skončena do 31. prosince 2015 se stanou dnem 1. ledna 2016 řízeními podle tohoto zákona. Závěrečná ustanoveníTento zákon nabývá účinnosti dnem …….s výjimkou článku I bodů…..až….(akreditace), které nabývají účinnostidnem 1. července 2015 a článku I bodu ……………..(vysoká škola nemá udělenou institucionální akreditaci)nabude účinnosti dnem 1. ledna 2019.*Pozn.: Uvedou se ustanovení bodu novely, která do § 87 zákona o vysokých školách doplňují písmeno u) amění text § 95 odst. 9 zákona o vysokých školách.+6. ...........................................................................................................................................................................................................7. ........................................................................................................................................................................................................____________________1) § 5 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve zněnízákona č. 117/1994 Sb.2) § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.3) § 1 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.4) § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.5) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.6) Např. § 255 a 258 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 268 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.7) § 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.7a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.8) § 7 odst. 1 písm. t) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.8a) § 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.8b) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.8c) Sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.8d) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.8e) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. 68
 • 69. 9) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.9a) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.9b) § 14 odst. 3 písm. a), b), g) a i) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.9c) § 15 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.10) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.11) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.11a) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.12) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.13) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.14) Např. zákon č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.15) § 10 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).15a) § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.15b) § 195, 197 a 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.16) § 2 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.17) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.18) § 132 až 138 a § 150 zákoníku práce.19) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.19a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.20) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.20a) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.21) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb. Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. 7/1975 Ú.v. ČSR, o využívání archiválií, reg. částka 24/1975 Sb., ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb.21a) § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.21a) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.22) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.22a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.23) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění nařízení vlády č. 48/1995 Sb.24) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních 69
 • 70. poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 113/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky Ministerstva obrany ČR č. 310/1996 Sb.25) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990 Sb. Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.26) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).27) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.28) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.29) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.30) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.31) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.32) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.33) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). ***(K části druhé návrhu zákona) 70
 • 71. Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákonač. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,zákona č. 575/2006 , zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č.374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb.,zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č.254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb.,zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č.206/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č.160/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č.152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb.,zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č.344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb.,zákona č. 119/2012 Sb.,zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č.221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb., s vyznačením navrhovaných změn adoplnění ZÁKON o správních poplatcích *** Příloha Sazebník *** Položka 22 19)a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace Kč 2 000b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné 19) 20) činnosti nebo vydání osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění Kč 1 000c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 21) uměleckořemeslnými pracemi ("povolení k restaurování"), udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 22) zeměměřických činností nebo udělení oprávnění 71
 • 72. 23) k činnostem vybraných pracovníků Kč 500d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) Kč 50e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě 24) působit jako soukromá vysoká škola Kč 100 000f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako 25) akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb Kč 100 000g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického 25) podpisu Kč 10 000h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb Kč 25 000i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení 26) souhlasu se změnou atestačních podmínek Kč 10 000j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci Kč 1 500k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j) Kč 500l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona 26b) o sociálních službách Kč 1 000m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle 26b) zákona o sociálních službách Kč 1 000n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 5 000o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kč 4 000 72
 • 73. p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti Kč 4 000r) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona 74) o vysokých školách Kč 3000Poznámka Je-li žádost podle písmene r) přijímána veřejnou vysokou školou, poplatek podle písmene r) se neplatí nazvláštní účet státního rozpočtu a nelze jej platit kolkovými známkami; poplatek je v uvedeném případě příjmemdané veřejné vysoké školy, která stanoví způsob jeho placení a může též snížit jeho výši.Osvobození Je-li žádost podle písmene r) přijímána veřejnou vysokou školou, od poplatku podle písmene r) je žadatelosvobozen v případech stanovených vnitřním předpisem veřejné vysoké školy.-----------------------------------------------------------19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.26a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.74) § 89 a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 73
 • 74. zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. *** Čl. IV zákona č. .../2013 Sb. Přechodné ustanovení Ustanovení článku III tohoto zákona se nevztahují na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohotozákona. *** ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCH Čl. IZákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č.379/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,zákona č. 427/2010 Sb. se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 se slova „Českou republikou nebo územním samosprávným celkem“ nahrazují slovy „Českou republikou, územním samosprávným celkem nebo veřejnou vysokou školou“. 2. V § 2 odst. 2 se na jeho konec doplňuje věta, která zní: „Zřizovateli může být společně i více veřejných vysokých škol, které si za tímto účelem upravily vzájemné vztahy písemnou 40) smlouvou o sdružení podle zvláštního právního předpisu “. Dále se doplňuje poznámka pod čarou č. 40, které zní: 40) „ § 829 a násl. občanského zákoníku.“ 3. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „územní samosprávný celek“ vkládají slova „nebo veřejná vysoká škola“ a za slova „jeho“ vkládají slova „nebo její“ 4. V § 6 odst. 3 písm. d) se za slova „územní samosprávný celek“ vkládají slova „nebo veřejná vysoká škola“ a za slova „jeho“ vkládají slova „nebo její“. 5. V § 6 odst. 3 se vkládá nové písmeno i), které zní: „i) den, ke kterému byl proveden převod působnosti zřizovatele podle § 9a, a informace vztahující se ke zřizovateli podle § 9a odst. 2, a to v rozsahu stanoveném písm. d) tohoto odstavce“ Dosavadní písmena i) až t) se označují jako písmena j) až u). 6. V § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno f), které zní: „f) stejnopis veřejnoprávní smlouvy podle § 9a,“ Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k). 7. Nový nadpis části třetí zní: „Převod působnosti zřizovatele, zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce“ 8. Vkládá se nový § 9a, který včetně nadpisu zní: 74
 • 75. „9a Převod působnosti zřizovatele 41) (1) Zřizovatel veřejné výzkumné instituce může uzavřít veřejnoprávní smlouvu se subjektem podle § 2 odst. 2, jejímž předmětem je převod práv a povinností vyplývajících z působnosti zřizovatele podle § 15. (2) O výběru subjektu, s nímž zřizovatel uzavře smlouvu podle odst. 1, rozhodne zřizovatel na 42) základě řízení o výběru žádosti . Právní mocí rozhodnutí o vyhovění žádosti vzniká vybranému subjektu právo na uzavření smlouvy podle odst. 1. (3) Nabyvatel podle odst. 1 se okamžikem převodu považuje za zřizovatele. (4) Nabyvateli může být společně i více veřejných vysokých škol, které si za tímto účelem 40 upravily vzájemné vztahy písemnou smlouvou o sdružení podle zvláštního právního předpisu , jejíž prostá kopie musí být předložena současně se žádostí. Dále se doplňují poznámky pod čarou č. 41 a č. 42, které zní: „41) § 160 správního řádu. 42) § 146 správního řádu.“ Znění: „§ 2 Veřejná výzkumná instituce (1) Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, 1)včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací . Veřejnávýzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v 2)souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství . (2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávnýmcelkem Českou republikou, územním samosprávným celkem nebo veřejnou vysokou školou (dále jen"zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jinýústřední orgán státní správy, nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek Českérepubliky (dále jen "organizační složka státu"). Zřizovateli může být společně i více veřejných vysokých škol,které si za tímto účelem upravily vzájemné vztahy písemnou smlouvou o sdružení podle zvláštního právního 40předpisu .40 § 829 a násl. občanského zákoníku. (3) Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícímiveřejnou podporu. (4) Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v 3)informačním systému výzkumu, vývoje a inovací a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejnévýzkumné instituce (dále jen "výroční zpráva"), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozdějido 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. (5) Název veřejné výzkumné instituce musí obsahovat označení "veřejná výzkumná instituce" nebojeho zkratku "v. v. i.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. (6) Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými výzkumnýmiinstitucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou na straně druhé přirealizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož i závazkové vztahy mezi veřejnouvýzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce 75
 • 76. a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí obchodním zákoníkem. §3 Zřízení veřejné výzkumné instituce (1) Veřejná výzkumná instituce je zřízena dnem vydání zřizovací listiny zřizovatelem. Zřizovací listina sevydává i při vzniku veřejné výzkumné instituce splynutím (§ 11 odst. 3 a 4) a rozdělením (§ 11 odst. 5 a 6). (2) Zřizovací listina obsahujea) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územnísamosprávný celek nebo veřejná vysoká škola, jeho nebo její název a identifikační číslo osoby (dále jen"identifikační číslo"),b) název a sídlo veřejné výzkumné instituce,c) určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována; v případě zřízení veřejné výzkumné institucena dobu určitou musí být tato doba uvedena,d) účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřizována, a tomu odpovídající druh činnosti ve výzkumu jakopředmět hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce,e) předmět, podmínky a rozsah činností, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou,f) vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetníchcenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem apřecházejí na veřejnou výzkumnou instituci,g) stanovení základní organizační struktury veřejné výzkumné instituce,h) určení, kteří zaměstnanci veřejné výzkumné instituce se stávají zaměstnanci veřejné výzkumné instituce,pokud vznikne rozdělením. (3) Jsou-li předmětem majetku vymezeného ve zřizovací listině nemovitosti evidované v katastrunemovitostí České republiky (dále jen "katastr nemovitostí"), musí být označeny podle zvláštního právního 4)předpisu . §6 Rejstřík veřejných výzkumných institucí (1) Rejstřík veřejných výzkumných institucí je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonemstanovené údaje o veřejných výzkumných institucích. Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy. (2) Na jednání v důvěře v zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí, možnost uplatněnínámitek, zveřejňování údajů a obsahu listin, účinky tohoto zveřejnění a důsledky nesouladu mezi zapsanými azveřejněnými údaji nebo uloženými a zveřejněnými listinami platí obdobně ustanovení zvláštního právního 5)předpisu upravujícího obchodní rejstřík . (3) Do rejstříku veřejných výzkumných institucí se zapisujea) den, ke kterému byl proveden zápis, 76
 • 77. b) změna zřizovací listiny,c) název, sídlo a identifikační číslo veřejné výzkumné instituce,d) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územnísamosprávný celek nebo veřejná vysoká škola, jeho nebo její název a identifikační číslo,e) jméno, popřípadě jména, příjmení osoby pověřené řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2 amísto jejího trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území Českérepubliky, den udělení nebo den odnětí tohoto pověření,f) jméno, popřípadě jména, příjmení ředitele a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebobydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den zahájení a ukončení výkonu funkce ředitele,g) předmět hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provádění byla veřejná výzkumná institucezřízena,h) předmět další nebo jiné činnosti (§ 21 odst. 3), byla-li stanovena ve zřizovací listině,i) den, ke kterému byl proveden převod působnosti zřizovatele podle § 9a, a informace vztahující se kezřizovateli podle § 9a odst. 2, a to v rozsahu stanoveném písm. d) tohoto odstavcej) zrušení veřejné výzkumné instituce, jeho právní důvod a den, ke kterému byla veřejná výzkumná institucezrušena,k) při zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací vstup do likvidace a jméno, popřípadě jména, příjmenílikvidátora a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu naúzemí České republiky,l) ukončení likvidace a den, ke kterému byla likvidace ukončena,m) sloučení veřejných výzkumných institucí s tím, že u každé zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, žezanikla sloučením, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce a u nástupnickéveřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce, anázev, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce nebo zanikajících veřejných výzkumnýchinstitucí,n) splynutí veřejných výzkumných institucí s tím, že u zanikajících veřejných výzkumných institucí se zapíše, žezanikly splynutím, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce, která vzniklasplynutím, a u nástupnické veřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikajícíchveřejných výzkumných institucí, a názvy, sídla a identifikační čísla zanikajících veřejných výzkumných institucí,o) rozdělení veřejné výzkumné instituce s tím, že u zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, že zaniklarozdělením, a názvy, sídla a identifikační čísla nástupnických veřejných výzkumných institucí a u každénástupnické veřejné výzkumné instituce, která vznikla rozdělením, se zapíše, že vznikla rozdělením, že na nipřešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce uvedené v rozhodnutí zřizovatele o rozdělení,název, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce, jakož i názvy, sídla a identifikační číslaostatních nástupnických veřejných výzkumných institucí, které vznikly rozdělením,p) prohlášení konkursu na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení nebo firmainsolvenčního správce a jeho sídlo,q) zrušení konkursu a den, ke kterému byl konkurs zrušen,r) zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,s) nařízení exekuce na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení exekutora a 77
 • 78. místo jeho pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo jeho pobytu na území Českérepubliky,t) změna nebo výmaz zapsaných skutečností,u) další skutečnosti, stanoví-li tak zákon. (4) Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, návrh nazápis změny zřizovací listiny, změny v osobě ředitele veřejné výzkumné instituce, sloučení, splynutí neborozdělení veřejné výzkumné instituce, vstupu veřejné výzkumné instituce do likvidace a návrh na její výmaz zrejstříku veřejných výzkumných institucí podává zřizovatel. V ostatních případech je osobou oprávněnoupodávat návrh na zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí ředitel veřejné výzkumné instituce nebo jejílikvidátor. (5) Návrh na zápis musí být doložen listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být dorejstříku veřejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin. (6) Údaje uvedené v odstavci 3 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů od 6)provedení zápisu v Obchodním věstníku . §8 (1) Součástí rejstříku veřejných výzkumných institucí je sbírka listin obsahujícía) zřizovací listinu a její změny, úplné znění zřizovací listiny,b) výroční zprávy,c) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,d) doklad o jmenování, odvolání nebo o jiném způsobu ukončení výkonu funkce ředitele, popřípadě ilikvidátora, nebo doklad o udělení či odnětí pověření řízením veřejné výzkumné instituce,e) podpisový vzor ředitele nebo osoby pověřené zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce, popřípadě ilikvidátora,f) stejnopis veřejnoprávní smlouvy podle § 9a,g) rozhodnutí týkající se zrušení veřejné výzkumné instituce,h) zprávu o průběhu likvidace a zprávu o naložení s majetkem a závazky veřejné výzkumné instituce,i) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení, popřípadě smlouvu o sloučení nebo splynutí,j) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,k) další listiny, o kterých tak stanoví tento zákon. (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede pro každou zapsanou veřejnou výzkumnouinstituci ve sbírce listin zvláštní složku. (3) Jestliže ve sbírce listin není uložena některá z listin uvedených v odstavci 1, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, jakmile tuto skutečnost zjistí, poznamená to ve sbírce listin, vyzve veřejnou výzkumnouinstituci, aby mu listinu určenou k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu předala, a oznámí tutoskutečnost zřizovateli. 78
 • 79. (4) Není-li listina, která má být uložena do sbírky listin, vyhotovena v českém jazyce, může siMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyžádat překlad této listiny do českého jazyka provedený 9)tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků . Pravost podpisu a otisku razítka na originálechpředkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Požadavek na provedení překladutlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otiskurazítka se nevztahuje na státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem,úřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-lipochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo razítka. ČÁST TŘETÍ Převod působnosti zřizovatele, zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce 9a Převod působnosti zřizovatele 40) (1) Zřizovatel veřejné výzkumné instituce může uzavřít veřejnoprávní smlouvu se subjektem podle§ 2 odst. 2, jejímž předmětem je převod práv a povinností vyplývajících z působnosti zřizovatele podle § 15. (2) O výběru subjektu, s nímž zřizovatel uzavře smlouvu podle odst. 1, rozhodne zřizovatel na 41)základě řízení o výběru žádosti . Právní mocí rozhodnutí o vyhovění žádosti vzniká vybranému subjektuprávo na uzavření smlouvy podle odst. 1. (3) Nabyvatel podle odst. 1 se okamžikem převodu považuje za zřizovatele. (4) Nabyvateli může být společně i více veřejných vysokých škol, které si za tímto účelem upravily 40)vzájemné vztahy písemnou smlouvou o sdružení podle zvláštního právního předpisu , jejíž prostá kopiemusí být předložena současně se žádostí.41 § 160 správního řádu.42 § 146 správního řádu.“ 79

×