Анализ                                    Сурагчдын хичээлийн судалгаа суда      ...
Анализ судалгаа         5                    6               7         ...
АнализХуудас 3
АнализХуудас 4
АнализХуудас 5
График                        Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1:                   Та н...
График гэлтгэл л мөн үү            2    2 й юу?       c.      d. бүрдүүлж чаддаг уу?      ...
ГрафикАсуулт 4:                   Хичээлээс гадуур зохиолын ном унших сонирхолтой юу?  Судалгаанд орол...
Графикрхолтой юу?       c.     d. авч хэрэглэдэг үү?      c. Сайн  d. Маш сайн        4     ...
ГрафикАсуулт 6:                Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу?  Судалгаанд оролц...
Графикөж чаддаг уу?        c.  d.        3        c.  d.           1         ...
ГрафикАсуулт 8:                Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?  Судалгаанд оролцсон н...
График сонсдог уу?      c. Сайн  d. Маш сайн        14     3                  Хуудас 13
ГрафикХуудас 14
ГрафикХуудас 15
ГрафикХуудас 16
ГрафикХуудас 17
ГрафикХуудас 18
ГрафикХуудас 19
ГрафикХуудас 20
ГрафикХуудас 21
ГрафикХуудас 22
ГрафикХуудас 23
ГрафикХуудас 24
ГрафикХуудас 25
ГрафикХуудас 26
ГрафикХуудас 27
ГрафикХуудас 28
ГрафикХуудас 29
ГрафикХуудас 30
ГрафикХуудас 31
ГрафикХуудас 32
ГрафикХуудас 33
ГрафикХуудас 34
ГрафикХуудас 35
Цахим суд                          1  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толго...
удалгаа          1 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   аулт   aулт   bулт  ...
1Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
1улт  c     Хуудас 39
1Хуудас 40
1Хуудас 41
1Хуудас 42
1Хуудас 43
1Хуудас 44
1Хуудас 45
1Хуудас 46
1Хуудас 47
Цахим суд                         2  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа          2 Анги    7 Бүлэг    булт   bулт   aулт   aулт   аулт   bулт   cулт  ...
2Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
2улт  c     Хуудас 51
2Хуудас 52
2Хуудас 53
2Хуудас 54
2Хуудас 55
2Хуудас 56
2Хуудас 57
2Хуудас 58
2Хуудас 59
Цахим суд                         3  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа          3 Анги    7 Бүлэг    булт   cулт   bулт   bулт   аулт   dулт   aулт  ...
3Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
3улт  c     Хуудас 63
3Хуудас 64
3Хуудас 65
3Хуудас 66
3Хуудас 67
3Хуудас 68
3Хуудас 69
3Хуудас 70
3Хуудас 71
Цахим суд                         4  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа          4 Анги    7 Бүлэг    булт   dулт   aулт   aулт   aулт   cулт   bулт  ...
4Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
4улт  d     Хуудас 75
4Хуудас 76
4Хуудас 77
4Хуудас 78
4Хуудас 79
4Хуудас 80
4Хуудас 81
4Хуудас 82
4Хуудас 83
Цахим суд                         5  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа          5 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   аулт   bулт   cулт  ...
5Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
5улт  c     Хуудас 87
5Хуудас 88
5Хуудас 89
5Хуудас 90
5Хуудас 91
5Хуудас 92
5Хуудас 93
5Хуудас 94
5Хуудас 95
Цахим суд                          6  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
удалгаа          6 Анги    7 Бүлэг    булт   bулт   aулт   aулт   aулт   cулт   aулт  ...
6Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
6улт  d     Хуудас 99
6Хуудас 100
6Хуудас 101
6Хуудас 102
6Хуудас 103
6Хуудас 104
6Хуудас 105
6Хуудас 106
6Хуудас 107
Цахим суд                         7  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа           7 Анги    7 Бүлэг    булт   bулт   aулт   dулт   аулт   dулт   bулт ...
7Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
7улт  a     Хуудас 111
7Хуудас 112
7Хуудас 113
7Хуудас 114
7Хуудас 115
7Хуудас 116
7Хуудас 117
7Хуудас 118
7Хуудас 119
Цахим суд                         8  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа           8 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   аулт   aулт   bулт ...
8Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
8улт  c     Хуудас 123
8Хуудас 124
8Хуудас 125
8Хуудас 126
8Хуудас 127
8Хуудас 128
8Хуудас 129
8Хуудас 130
8Хуудас 131
Цахим суд                         9  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
удалгаа           9 Анги    7 Бүлэг    булт   bулт   aулт   aулт   аулт   bулт   bулт ...
9Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  Х...
9улт  c     Хуудас 135
9Хуудас 136
9Хуудас 137
9Хуудас 138
9Хуудас 139
9Хуудас 140
9Хуудас 141
9Хуудас 142
9Хуудас 143
Цахим суд                         10  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          10 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   aулт   aулт   cулт   bулт ...
10Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
10улт  c     Хуудас 147
10Хуудас 148
10Хуудас 149
10Хуудас 150
10Хуудас 151
10Хуудас 152
10Хуудас 153
10Хуудас 154
10Хуудас 155
Цахим суд                         11  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          11 Анги    7 Бүлэг    булт   cулт   aулт   dулт   аулт   dулт   bулт ...
11Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
11улт  c     Хуудас 159
11Хуудас 160
11Хуудас 161
11Хуудас 162
11Хуудас 163
11Хуудас 164
11Хуудас 165
11Хуудас 166
11Хуудас 167
Цахим суд                         12  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          12 Анги    7 Бүлэг    булт   аулт   aулт   dулт   aулт   bулт   aулт ...
12Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
12улт  d     Хуудас 171
12Хуудас 172
12Хуудас 173
12Хуудас 174
12Хуудас 175
12Хуудас 176
12Хуудас 177
12Хуудас 178
12Хуудас 179
Цахим суд                         13  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          13 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   аулт   aулт   bулт ...
13Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
13улт  c     Хуудас 183
13Хуудас 184
13Хуудас 185
13Хуудас 186
13Хуудас 187
13Хуудас 188
13Хуудас 189
13Хуудас 190
13Хуудас 191
Цахим суд                         14  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          14 Анги    7 Бүлэг    булт   аулт   aулт   aулт   аулт   aулт   bулт ...
14Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
14улт  c     Хуудас 195
14Хуудас 196
14Хуудас 197
14Хуудас 198
14Хуудас 199
14Хуудас 200
14Хуудас 201
14Хуудас 202
14Хуудас 203
Цахим суд                         15  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          15 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   aулт   bулт   aулт ...
15Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
15улт  c     Хуудас 207
15Хуудас 208
15Хуудас 209
15Хуудас 210
15Хуудас 211
15Хуудас 212
15Хуудас 213
15Хуудас 214
15Хуудас 215
Цахим суд                         16  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          16 Анги    7 Бүлэг    булт   dулт   bулт   cулт   aулт   aулт   aулт ...
16Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
16улт  c     Хуудас 219
16Хуудас 220
16Хуудас 221
16Хуудас 222
16Хуудас 223
16Хуудас 224
16Хуудас 225
16Хуудас 226
16Хуудас 227
Цахим суд                         17  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          17 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   bулт   dулт   aулт   aулт   cулт ...
17Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
17улт  b     Хуудас 231
17Хуудас 232
17Хуудас 233
17Хуудас 234
17Хуудас 235
17Хуудас 236
17Хуудас 237
17Хуудас 238
17Хуудас 239
Цахим суд                         18  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          18 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   aулт   аулт   cулт   bулт ...
18Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
18улт  c     Хуудас 243
18Хуудас 244
18Хуудас 245
18Хуудас 246
18Хуудас 247
18Хуудас 248
18Хуудас 249
18Хуудас 250
18Хуудас 251
Цахим суд                         19  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          19 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   aулт   bулт   аулт   dулт   aулт ...
19Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
19улт  a     Хуудас 255
19Хуудас 256
19Хуудас 257
19Хуудас 258
19Хуудас 259
19Хуудас 260
19Хуудас 261
19Хуудас 262
19Хуудас 263
Цахим суд                         20  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
удалгаа          20 Анги    7 Бүлэг    булт   aулт   bулт   bулт   aулт   aулт   aулт ...
20Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу?   a. Таалагдаагүй  b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн  ...
20улт  c     Хуудас 267
20Хуудас 268
20Хуудас 269
20Хуудас 270
20Хуудас 271
20Хуудас 272
20Хуудас 273
20Хуудас 274
20Хуудас 275
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

7b angiin tsahim sudalgaa

1,222

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,222
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7b angiin tsahim sudalgaa

 1. 1. Анализ  Сурагчдын хичээлийн судалгаа суда Сурагчдын хичээлийн судалгаа суд2Сургууль 1 2 3 4 5 Сургуулийнн Та сургуу Та нарйин хийх Монгол хэлний номын сан Хичээлээс номын са дуртай хичээл хичээлд хичээл хийх гадуур зохиолын өөрт хэр Англи хэл мөн сонирхолтой тайван орчинг ном унших номоо үү юу? бүрдүүлж чаддаг сонирхолтой юу? хэрэглэдэ Бүлэг уу? Хүйс Анги Нас№ Овог Нэр a. Тааруухан a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй d. d. d. c. c. c. 1 Энхзаяа Алдармаа 9 д 14 эм 1 1 1 1 2 Мөнхөө Базарсад 9 д 14 эр 1 1 1 1 3 Буджав Билэгбаяр 9 д 16 эр 1 1 1 4 Баярмагнай Баярбаатар 9 д 15 эр 1 1 1 1 5 Түмэн-Өлзий Балжмаа 9 15 эр 1 1 1 6 Энхмаа Балжидмаа 9 16 эм 1 1 1 1 7 Энхболд Биндэръяа 9 13 эм 1 1 1 8 Бат-Эрдэнэ Баярбат 9 14 эр 1 1 1 1 9 Эрдэнэчимэг Батнасан 9 16 эр 1 1 110 Сүхбаатар Батбуян 9 15 эр 1 1 1 111 Оюунханд Бадамханд 9 14 эм 1 1 112 Сайнбуян Баябилэг 9 15 эм 1 1 113 Сармандах Дашням 9 14 эр 1 1 1 114 Эрдэнбат Ган-Эрдэнэ 9 14 эр 1 1 115 Хүрэл Гантигмаа 9 14 эм 1 1 1 116 Мөнхсувд Дугарсүрэн 9 15 эм 1 1 1 1 117 Болдмаа Марал-Эрдэнэ 9 14 эр 1 1 1 1 118 Норов Мөнхсайхан 9 15 эр 1 1 119 Түвдэндорж Мөнх-Эрдэнэ 9 14 эр 1 1 120 Чинзориг Наранбаатар 9 14 эр 1 1 1 1 1 Нийт 20 10 4 2 2 16 4 7 8 1 4 9 7 Хуудас 1
 2. 2. Анализ судалгаа 5 6 7 8 ТухайнТа сургуулийн Сурахад ямар хичээлийн Нөхдийнхөөномын сангаас нэгэн хүндрэл цагийг үр саналыгөөрт хэрэгтэй бэрхшээл бүтээлтэй сонсож чаддаг номоо авч тулгарч байна өнгөрөөж уу?хэрэглэдэг үү? уу? чаддаг уу? Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм c. Сайн c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй d. d. a. c. c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 7 10 3 6 13 1 2 1 14 3 Хуудас 2
 3. 3. АнализХуудас 3
 4. 4. АнализХуудас 4
 5. 5. АнализХуудас 5
 6. 6. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 10 4Асуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 16 4Асуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 7 8 Хуудас 6
 7. 7. График гэлтгэл л мөн үү 2 2 й юу? c. d. бүрдүүлж чаддаг уу? c. d. 1 4 Хуудас 7
 8. 8. ГрафикАсуулт 4: Хичээлээс гадуур зохиолын ном унших сонирхолтой юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 9Асуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 20 7 5 Хуудас 8
 9. 9. Графикрхолтой юу? c. d. авч хэрэглэдэг үү? c. Сайн d. Маш сайн 4 4 Хуудас 9
 10. 10. ГрафикАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 7 10Асуулт 7: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 20 6 13 Хуудас 10
 11. 11. Графикөж чаддаг уу? c. d. 3 c. d. 1 Хуудас 11
 12. 12. ГрафикАсуулт 8: Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг 20 2 1 Хуудас 12
 13. 13. График сонсдог уу? c. Сайн d. Маш сайн 14 3 Хуудас 13
 14. 14. ГрафикХуудас 14
 15. 15. ГрафикХуудас 15
 16. 16. ГрафикХуудас 16
 17. 17. ГрафикХуудас 17
 18. 18. ГрафикХуудас 18
 19. 19. ГрафикХуудас 19
 20. 20. ГрафикХуудас 20
 21. 21. ГрафикХуудас 21
 22. 22. ГрафикХуудас 22
 23. 23. ГрафикХуудас 23
 24. 24. ГрафикХуудас 24
 25. 25. ГрафикХуудас 25
 26. 26. ГрафикХуудас 26
 27. 27. ГрафикХуудас 27
 28. 28. ГрафикХуудас 28
 29. 29. ГрафикХуудас 29
 30. 30. ГрафикХуудас 30
 31. 31. ГрафикХуудас 31
 32. 32. ГрафикХуудас 32
 33. 33. ГрафикХуудас 33
 34. 34. ГрафикХуудас 34
 35. 35. ГрафикХуудас 35
 36. 36. Цахим суд 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Эрдэнэхишиг Нас 12Нэр Амгалан Хүйс эр Асуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуур зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурахад тань ямар нэгэн бэрхшээл тулгарч байна уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 36
 37. 37. удалгаа 1 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт аулт aулт bулт b Хуудас 37
 38. 38. 1Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 38
 39. 39. 1улт c Хуудас 39
 40. 40. 1Хуудас 40
 41. 41. 1Хуудас 41
 42. 42. 1Хуудас 42
 43. 43. 1Хуудас 43
 44. 44. 1Хуудас 44
 45. 45. 1Хуудас 45
 46. 46. 1Хуудас 46
 47. 47. 1Хуудас 47
 48. 48. Цахим суд 2 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Энхжаргал Нас 14Нэр Аргахүүхэнхүүбилэгжаргал Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуур зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 48
 49. 49. удалгаа 2 Анги 7 Бүлэг булт bулт aулт aулт аулт bулт cулт a Хуудас 49
 50. 50. 2Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 50
 51. 51. 2улт c Хуудас 51
 52. 52. 2Хуудас 52
 53. 53. 2Хуудас 53
 54. 54. 2Хуудас 54
 55. 55. 2Хуудас 55
 56. 56. 2Хуудас 56
 57. 57. 2Хуудас 57
 58. 58. 2Хуудас 58
 59. 59. 2Хуудас 59
 60. 60. Цахим суд 3 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Отгонбаяр Нас 13Нэр Анужин Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гардуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 60
 61. 61. удалгаа 3 Анги 7 Бүлэг булт cулт bулт bулт аулт dулт aулт d Хуудас 61
 62. 62. 3Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 62
 63. 63. 3улт c Хуудас 63
 64. 64. 3Хуудас 64
 65. 65. 3Хуудас 65
 66. 66. 3Хуудас 66
 67. 67. 3Хуудас 67
 68. 68. 3Хуудас 68
 69. 69. 3Хуудас 69
 70. 70. 3Хуудас 70
 71. 71. 3Хуудас 71
 72. 72. Цахим суд 4 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Сумъяа Нас 12Нэр Анужин Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 72
 73. 73. удалгаа 4 Анги 7 Бүлэг булт dулт aулт aулт aулт cулт bулт a Хуудас 73
 74. 74. 4Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 74
 75. 75. 4улт d Хуудас 75
 76. 76. 4Хуудас 76
 77. 77. 4Хуудас 77
 78. 78. 4Хуудас 78
 79. 79. 4Хуудас 79
 80. 80. 4Хуудас 80
 81. 81. 4Хуудас 81
 82. 82. 4Хуудас 82
 83. 83. 4Хуудас 83
 84. 84. Цахим суд 5 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дариймаа Нас 12Нэр Баяраа Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 84
 85. 85. удалгаа 5 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт аулт bулт cулт b Хуудас 85
 86. 86. 5Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 86
 87. 87. 5улт c Хуудас 87
 88. 88. 5Хуудас 88
 89. 89. 5Хуудас 89
 90. 90. 5Хуудас 90
 91. 91. 5Хуудас 91
 92. 92. 5Хуудас 92
 93. 93. 5Хуудас 93
 94. 94. 5Хуудас 94
 95. 95. 5Хуудас 95
 96. 96. Цахим суд 6 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баттулга Нас 13Нэр Баярбат Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 96
 97. 97. удалгаа 6 Анги 7 Бүлэг булт bулт aулт aулт aулт cулт aулт a Хуудас 97
 98. 98. 6Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 98
 99. 99. 6улт d Хуудас 99
 100. 100. 6Хуудас 100
 101. 101. 6Хуудас 101
 102. 102. 6Хуудас 102
 103. 103. 6Хуудас 103
 104. 104. 6Хуудас 104
 105. 105. 6Хуудас 105
 106. 106. 6Хуудас 106
 107. 107. 6Хуудас 107
 108. 108. Цахим суд 7 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Анхилмаа Нас 13Нэр Батцэнгэл Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 108
 109. 109. удалгаа 7 Анги 7 Бүлэг булт bулт aулт dулт аулт dулт bулт b Хуудас 109
 110. 110. 7Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 110
 111. 111. 7улт a Хуудас 111
 112. 112. 7Хуудас 112
 113. 113. 7Хуудас 113
 114. 114. 7Хуудас 114
 115. 115. 7Хуудас 115
 116. 116. 7Хуудас 116
 117. 117. 7Хуудас 117
 118. 118. 7Хуудас 118
 119. 119. 7Хуудас 119
 120. 120. Цахим суд 8 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Элдэв­Очир Нас 14Нэр Батцэнгэл Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 120
 121. 121. удалгаа 8 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт аулт aулт bулт b Хуудас 121
 122. 122. 8Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 122
 123. 123. 8улт c Хуудас 123
 124. 124. 8Хуудас 124
 125. 125. 8Хуудас 125
 126. 126. 8Хуудас 126
 127. 127. 8Хуудас 127
 128. 128. 8Хуудас 128
 129. 129. 8Хуудас 129
 130. 130. 8Хуудас 130
 131. 131. 8Хуудас 131
 132. 132. Цахим суд 9 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Төмөрбаатар Нас 13Нэр Буянжаргал Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 132
 133. 133. удалгаа 9 Анги 7 Бүлэг булт bулт aулт aулт аулт bулт bулт b Хуудас 133
 134. 134. 9Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 134
 135. 135. 9улт c Хуудас 135
 136. 136. 9Хуудас 136
 137. 137. 9Хуудас 137
 138. 138. 9Хуудас 138
 139. 139. 9Хуудас 139
 140. 140. 9Хуудас 140
 141. 141. 9Хуудас 141
 142. 142. 9Хуудас 142
 143. 143. 9Хуудас 143
 144. 144. Цахим суд 10 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Энхболд Нас 13Нэр Батцацрал Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 144
 145. 145. удалгаа 10 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт aулт aулт cулт bулт b Хуудас 145
 146. 146. 10Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 146
 147. 147. 10улт c Хуудас 147
 148. 148. 10Хуудас 148
 149. 149. 10Хуудас 149
 150. 150. 10Хуудас 150
 151. 151. 10Хуудас 151
 152. 152. 10Хуудас 152
 153. 153. 10Хуудас 153
 154. 154. 10Хуудас 154
 155. 155. 10Хуудас 155
 156. 156. Цахим суд 11 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Амгаланбаатар Нас 13Нэр Билгүүн Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 156
 157. 157. удалгаа 11 Анги 7 Бүлэг булт cулт aулт dулт аулт dулт bулт a Хуудас 157
 158. 158. 11Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 158
 159. 159. 11улт c Хуудас 159
 160. 160. 11Хуудас 160
 161. 161. 11Хуудас 161
 162. 162. 11Хуудас 162
 163. 163. 11Хуудас 163
 164. 164. 11Хуудас 164
 165. 165. 11Хуудас 165
 166. 166. 11Хуудас 166
 167. 167. 11Хуудас 167
 168. 168. Цахим суд 12 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баттөр Нас 13Нэр Булган Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 168
 169. 169. удалгаа 12 Анги 7 Бүлэг булт аулт aулт dулт aулт bулт aулт b Хуудас 169
 170. 170. 12Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 170
 171. 171. 12улт d Хуудас 171
 172. 172. 12Хуудас 172
 173. 173. 12Хуудас 173
 174. 174. 12Хуудас 174
 175. 175. 12Хуудас 175
 176. 176. 12Хуудас 176
 177. 177. 12Хуудас 177
 178. 178. 12Хуудас 178
 179. 179. 12Хуудас 179
 180. 180. Цахим суд 13 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Маам  Нас 13Нэр Биндэръяа Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 180
 181. 181. удалгаа 13 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт аулт aулт bулт b Хуудас 181
 182. 182. 13Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 182
 183. 183. 13улт c Хуудас 183
 184. 184. 13Хуудас 184
 185. 185. 13Хуудас 185
 186. 186. 13Хуудас 186
 187. 187. 13Хуудас 187
 188. 188. 13Хуудас 188
 189. 189. 13Хуудас 189
 190. 190. 13Хуудас 190
 191. 191. 13Хуудас 191
 192. 192. Цахим суд 14 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батсайхан Нас 12Нэр Ганбат Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном  унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 192
 193. 193. удалгаа 14 Анги 7 Бүлэг булт аулт aулт aулт аулт aулт bулт b Хуудас 193
 194. 194. 14Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 194
 195. 195. 14улт c Хуудас 195
 196. 196. 14Хуудас 196
 197. 197. 14Хуудас 197
 198. 198. 14Хуудас 198
 199. 199. 14Хуудас 199
 200. 200. 14Хуудас 200
 201. 201. 14Хуудас 201
 202. 202. 14Хуудас 202
 203. 203. 14Хуудас 203
 204. 204. Цахим суд 15 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ганзориг  Нас 12Нэр Ганчимэг Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 204
 205. 205. удалгаа 15 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт aулт bулт aулт b Хуудас 205
 206. 206. 15Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 206
 207. 207. 15улт c Хуудас 207
 208. 208. 15Хуудас 208
 209. 209. 15Хуудас 209
 210. 210. 15Хуудас 210
 211. 211. 15Хуудас 211
 212. 212. 15Хуудас 212
 213. 213. 15Хуудас 213
 214. 214. 15Хуудас 214
 215. 215. 15Хуудас 215
 216. 216. Цахим суд 16 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Гэрэлцолмон Нас 13Нэр Гэрэлсүрэн Хүйс эмАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 216
 217. 217. удалгаа 16 Анги 7 Бүлэг булт dулт bулт cулт aулт aулт aулт b Хуудас 217
 218. 218. 16Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 218
 219. 219. 16улт c Хуудас 219
 220. 220. 16Хуудас 220
 221. 221. 16Хуудас 221
 222. 222. 16Хуудас 222
 223. 223. 16Хуудас 223
 224. 224. 16Хуудас 224
 225. 225. 16Хуудас 225
 226. 226. 16Хуудас 226
 227. 227. 16Хуудас 227
 228. 228. Цахим суд 17 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Чинзориг Нас 11Нэр Данзанням Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх сургалтын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 228
 229. 229. удалгаа 17 Анги 7 Бүлэг булт aулт bулт dулт aулт aулт cулт b Хуудас 229
 230. 230. 17Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 230
 231. 231. 17улт b Хуудас 231
 232. 232. 17Хуудас 232
 233. 233. 17Хуудас 233
 234. 234. 17Хуудас 234
 235. 235. 17Хуудас 235
 236. 236. 17Хуудас 236
 237. 237. 17Хуудас 237
 238. 238. 17Хуудас 238
 239. 239. 17Хуудас 239
 240. 240. Цахим суд 18 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Бямбадорж Нас 12Нэр Нямбаяр Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 240
 241. 241. удалгаа 18 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт aулт аулт cулт bулт b Хуудас 241
 242. 242. 18Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 242
 243. 243. 18улт c Хуудас 243
 244. 244. 18Хуудас 244
 245. 245. 18Хуудас 245
 246. 246. 18Хуудас 246
 247. 247. 18Хуудас 247
 248. 248. 18Хуудас 248
 249. 249. 18Хуудас 249
 250. 250. 18Хуудас 250
 251. 251. 18Хуудас 251
 252. 252. Цахим суд 19 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Эрдэнэцогт Нас 13Нэр Энх Ариг Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 252
 253. 253. удалгаа 19 Анги 7 Бүлэг булт aулт aулт bулт аулт dулт aулт a Хуудас 253
 254. 254. 19Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 254
 255. 255. 19улт a Хуудас 255
 256. 256. 19Хуудас 256
 257. 257. 19Хуудас 257
 258. 258. 19Хуудас 258
 259. 259. 19Хуудас 259
 260. 260. 19Хуудас 260
 261. 261. 19Хуудас 261
 262. 262. 19Хуудас 262
 263. 263. 19Хуудас 263
 264. 264. Цахим суд 20 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Үнэнбаяр Нас 13Нэр Эрболд Хүйс эрАсуулт 1: Та нарйин хийх дуртай хичээл Англи хэл мөн үү a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 2: Монгол хэлний хичээлд сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 3: Сургуулийнн номын сан хичээл хийх тайван орчинг бүрдүүлж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 4: Хичээлээс гадуурх зохиолын ном унших сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 5: Та сургуулийн номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо авч хэрэглэдэг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн ХариултАсуулт 6: Тухайн хичээлийн цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чаддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 7: Сурхад тань ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудал байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. ХариултАсуулт 8: Хуудас 264
 265. 265. удалгаа 20 Анги 7 Бүлэг булт aулт bулт bулт aулт aулт aулт a Хуудас 265
 266. 266. 20Нөхдийнхөө саналыг ангийн сурагчид бүгд сонсдог уу? a. Таалагдаагүй b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт Хуудас 266
 267. 267. 20улт c Хуудас 267
 268. 268. 20Хуудас 268
 269. 269. 20Хуудас 269
 270. 270. 20Хуудас 270
 271. 271. 20Хуудас 271
 272. 272. 20Хуудас 272
 273. 273. 20Хуудас 273
 274. 274. 20Хуудас 274
 275. 275. 20Хуудас 275

×