Mng Nso En Mics2005 V2[1].0 Overview

2,367 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mng Nso En Mics2005 V2[1].0 Overview

 1. 1. ¯ÑÃ-ûí äàðãûí 2005 îíû 01/127 òîîò òóøààëûí Õàâñðàëò 1. Ìàÿãò - ÕÕÑ-1 Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË ÑÓÄÀËÃÀÀ - 2005 Ìýäýýëëèéí íóóöûã "Õóâü õ¿íèé íóóöûí òóõàé" Ìîíãîë Óëñûí õóóëü áîëîí "Ñòàòèñòèêèéí òóõàé" Ìîíãîë Óëñûí õóóëèéí 22-ð ç¿éëèéí 3-ð çààëòûí äàãóó íóóöëàí õàäãàëíà. 1. HH.ªÐÕÈÉÍ ÀÑÓÓËÃÀ ÍÍ9. ßðèëöëàãûí ä¿í: HH1. Ò¿¿âýðëýãäñýí íýãæèéí äóãààð Á¿ðýí 1 Òàòãàëçñàí 3 ÍÍ2. ªðõèéí äóãààð Ãýðòýý áàéãààã¿é 2 ªðõèéã îëîîã¿é 4 Áóñàä 6 ÍÍ3. ßðèëöëàãà àâàã÷èéí íýð, êîä (òîäðóóëæ áè÷) ÍÍ9À. ªðõºä î÷ñîí òîî ÍÍ3A. Õÿíàã÷èéí íýð, êîä ÍÍ10. ªðõèéí ÿðèëöëàãà ºãºã÷èéí ìºðèéí äóãààð ÍÍ4. Áàãèéí àõëàã÷èéí íýð, êîä ÍÍ11. Àì á¿ëèéí òîî ÍÍ5. Ñóäàëãàà àâñàí îãíîî ___ / _____ / _____ (Îí/Ñàð/ªäºð) ÍÍ6. Áàéðøèë * ÍÍ12. ªðõèéí 15-49 íàñíû ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî * Áàéðøëûí êîä Íèéñëýë............ 1 ÍÍ13. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 15-49 íàñíû Àéìãèéí òºâ....... 2 ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîî Ñóìûí òºâ.......... 3 պ人................. 4 ÍÍ14. ªðõèéí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí òîî HH7. Àéìàã, íèéñëýë ÍÍ15. Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 5 õ¿ðòýëõ íàñíû HH7à. Ñóì/ä¿¿ðýã õ¿¿õäèéí òîî HH7á. Áàã/õîðîî HH7â. ªðõèéí õàÿã ÍÍ16. Øèâýã÷èéí íýð, êîä ßðèëöëàãà àâàã÷, àõëàã÷èéí òýìäýãëýë: ÍÍ8. ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí íýð HH9 - HH16-ð àñóóëòûã ºðõººñ àñóóëãà àâ÷ äóóññàíû äàðàà íºõíº.
 2. 2. "ªðõèéí àì á¿ëèéí áàéäàë" á¿ëãèéí àñóóëãûã íºõºõ人 äàðààõ çààâðûã áàðèìòëàíà. ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷ýýñ ýõëýí á¿õ ãèø¿¿äèéã õàìðóóëíà. HL2 áàãàíûí ýõíèé 01 ä¿ãýýð ìºðºíä ºðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéã, äàðààãèéí ìºð¿¿äýä áóñàä á¿õ ãèø¿¿äèéã æàãñààæ, òýäãýýðèéí ºðõèéí òýðã¿¿ëýã÷òýé ÿìàð õàìààðàëòàéã HL3-ò, òýäíèé õ¿éñèéã HL4-ò áè÷íý. (Àæèë ýðõýëæ áàéãàà áîëîí ñóðãóóëüä ÿâæ áàéãàà ºðõèéí ãèø¿¿ä õàìðàãäàíà). ßðèëöëàãà ºã÷ áàéãàà õ¿íýýñ HL4A-ð àñóóëòààñ ýõëýí õ¿í á¿ðýýð àñóóëòûã àñóóíà. *- ” Ìýäýõã¿é- 98” ãýñýí êîäûã ºðõèéí àõìàä íàñòàé ãèø¿¿äèéí õóâüä ¿íýõýýð íàñàà ìýäýõã¿é áàéãàà òîõèîëäîëä õýðýãëýæ áîëíî. 15-49 íàñíû ýìýãòýé÷¿¿ä á¿ðýýð òýäíèé íýð, ìºðèéí äóãààð áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã “Ýìýãòýé÷¿¿äèéí àñóóëãàä” áè÷. Äàðàà íü 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýä á¿ðèéí íàñ, ìºðèéí äóãààð, òýäíèé ýõ / àñðàã÷èéí ìºðèéí äóãààðûã “5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí àñóóëãàä” òóñ òóñ áè÷. ÊÎÄ (HL3-Àñóóëò ) ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí õàìààðàë ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷ 01 Ýöýã, ýõ 06 ªâºº, ýìýý 11 Ýõíýð, íºõºð 02 Õàäàì ýöýã, ýõ 07 Áóñàä òºðºë, òºðºãñºä 13 Õ¿¿, îõèí 03 Àõ, ýã÷, ä¿¿ 08 ¯ð÷èëñýí õ¿¿/îõèí, äàãàâàð õ¿¿/îõèí 14 Õ¿ðãýí, áýð 04 Õàäàì àõ, ýã÷ 09 Õàìààòàí áóñ 15 À÷ , çýý 05 Íàãàö/ àâãà àõ, ýã÷ 10 Ìýäýõã¿é 98 Ä¿í ãýñýí ìºðºíä õîëáîãäîõ àñóóëòàä õàìðàãäñàí õ¿íèé òîîã ä¿ãíýæ ãàðãàíà.
 3. 3. 2. HL. ªÐÕÈÉÍ ÀÌ ÁYËÈÉÍ ÁÀÉÄÀË Ýìýãòýé- Õ¿¿õäèéí 5 õ¿ðòýëõ 0-17 íàñíû ãèø¿¿äèéí òàëààð àñóóíà ªðõèéí ÷¿¿äèéí õºäºëìºð íàñíû Ñóäàëãààíä òýðã¿¿- Õ¿éñ Òºðñºí Íàñ àñóóëãà ýðõëýëòèéí õ¿¿õäèéí Òàíû/ò¿¿íèé Òºðñºí ýõ Òàíû/ò¿¿íèé Òºðñºí ýöýã õàìðàãäàõ ëýã÷òýé îí àñóóëãà àñóóëãà òºðñºí ýõ òàíü/íü õàìò òºðñºí ýöýã òàíü/íü õàìò ãèø¿¿äèéí ÿìàð òàíü/íü àìüä àìüäàð÷ òàíü/íü àìüä àìüäàð÷ íýð õàìààðàë- 15-49 5-17 5 õ¿ðòýëõ ñýð¿¿í áàéíà óó? ñýð¿¿í áàéíà óó? òàé âý? ( á¿òýí íàñíû íàñíû íàñíû áàéãàà þó? áàéãàà þó? íàñààð ) ýìýãòýé- õ¿¿õäèéí õ¿¿õäèéí Òèéì áîë Òèéì áîë ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷ýýñ ÷¿¿äèéí ýõ/àñðàã÷èéí ýõ/àñðàã÷èéí Òèéì=1 ýõèéí Òèéì=1 ýöãèéí ýõëýí íýðýý õýëíý ¿¿. ìºðèéí ìºðèéí ìºðèéí ¯ã¿é=2 ìºðèéí ¯ã¿é=2 ìºðèéí äóãààðûã äóãààðûã äóãààðûã Ìýäýõã¿é=8 äóãààðûã Ìýäýõã¿é=8 äóãààðûã äóãóéë áè÷ áè÷ áè÷ áè÷ Ýð=1 Ìýäýõ- ¯ã¿é= 00 ¯ã¿é= 00 Ýì=2 ã¿é = 98* HL11 Äàðààãèéí ìºð HL1 HL2 HL3 HL4 HL4A HL5 HL6 HL7 HL8 HL9 HL10 HL11 HL12 01 __ __ 1 2 __ __ 01 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 02 __ __ 1 2 __ __ 02 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 03 __ __ 1 2 __ __ 03 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 04 __ __ 1 2 __ __ 04 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 05 __ __ 1 2 __ __ 05 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 06 __ __ 1 2 __ __ 06 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 07 __ __ 1 2 __ __ 07 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 08 __ __ 1 2 __ __ 08 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 09 __ __ 1 2 __ __ 09 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 10 __ __ 1 2 __ __ 10 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 11 __ __ 1 2 __ __ 11 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 12 __ __ 1 2 __ __ 12 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 13 __ __ 1 2 __ __ 13 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 14 __ __ 1 2 __ __ 14 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ 15 __ __ 1 2 __ __ 15 __ __ __ __ 1 2 8 __ __ 1 2 8 __ __ TOHL9 TOHL6 TOHL7 TOHL8 TOHL11 (¯ã¿é=2) (¯ã¿é=2) Ä¿í
 4. 4. 3. ED. ªÐÕÈÉÍ ÃÈد¯ÄÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÁÀÉÄÀË 5 áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû ãèø¿¿äèéí 5-24 íàñíû ãèø¿¿äèéí òàëààð àñóóíà òàëààð àñóóíà Öýöýðëýã, Òà àëü øàòíû ñóðãóóëèéí õýää¿ãýýð 2005-2006 Òà àëü øàòíû ñóðãóóëèéí ªìíºõ Òà àëü øàòíû ñóðãóóëèéí ñóðãóóëüä àíãè/ êóðñò ñóðàëöàæ òºãññºí áý? îíû Ñóäàëãàà õýää¿ãýýð àíãè/ êóðñò ñóð÷ áàéíà âý? õè÷ýýëèéí õýää¿ãýýð àíãè/ êóðñò ñóðàëöñàí áý? õàìðàãäàæ (õ¿ðñýí äýýä ò¿âøèí) õè÷ýýëèéí àâ÷ áàéãàà æèëä áàéñàí/ æèëä ºäðººñ ºìíºõ Ñóðãóóëèéí òºðºë: Àíãè: (2004-2005) Ñóðãóóëèéí òºðºë: Àíãè: áàéíà óó? Ñóðãóóëèéí òºðºë: Àíãè: öýöýðëýã, 7 ºäðèéí Öýöýðëýã 0 öýöýðëýã, Öýöýðëýã 0 Ìýäýõ - Ìýäýõ - Öýöýðëýã 0 Ìýäýõ - ñóðãóóëüä õýäýí ºäºðò ÅÁÑóðãóóëü 1 ã¿é - 98 ñóðãóóëüä ÅÁÑóðãóóëü 1 ã¿é - 98 ÅÁÑóðãóóëü 1 ã¿é - 98 õàìðàãäñàí íü ñóðãóóëüä ÌÑ¯Ò 2 õàìðàãäñàí ÌÑ¯Ò 2 1-ð 1-ð ÌÑ¯Ò 2 1-ð óó? õàìðàãäñàí Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 3 àíãèàñ óó? Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 3 àíãèàñ Òèéì=1 Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 3 àíãèàñ áý? Èõ ñóðãóóëü 4 äîîø Èõ ñóðãóóëü 4 äîîø äîîø áîë 00 áîë 00 ¯ã¿é=2 Èõ ñóðãóóëü 4 áîë 00 Øàøíû äóíä ñóðãóóëü 5 Òèéì=1 Øàøíû äóíä ñóðãóóëü 5 Øàøíû äóíä ñóðãóóëü 5 Òèéì=1 ªäðèéí Àëáàí áóñ ñóðãàëò 6 ¯ã¿é=2 Àëáàí áóñ ñóðãàëò 6 Äàðàà -ãèéí Àëáàí áóñ ñóðãàëò 6 ¯ã¿é=2 òîîã áè÷ Ìýäýõã¿é 8 Ìýäýõã¿é=8 Ìýäýõã¿é 8 ìºð Ìýäýõã¿é 8 Äàðàà- ãèéí ED7 ìºð ED3 ED6 ED8 ED1 ED2 ED4 ED5 ED7 Ñóðãóóëü Àíãè Ñóðãóóëü Àíãè Ñóðãóóëü Àíãè 01 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 02 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 03 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 04 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 05 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 06 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 07 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 08 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 09 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 10 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 11 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 12 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 13 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 14 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 15 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 __ 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __ 1 2 8 0 1 2 3 4 5 6 8 __ __
 5. 5. 4. WS. ÓÍÄÍÛ ÓÑÍÛ ÁÎËÎÍ ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆÈÉÍ ÕÀÍÃÀÌÆ No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì WS1 Òàíàéõ óíäíû óñàà ãîëäóó ÿìàð Óñíû õîîëîé WS6 Ãîëäóó ÿìàð àðãà õýðýãëýäýã âý? Áóöàëãàäàã A ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâäàã âý? Ñóóöíû 11 (Õýäýí ÷ õàðèóëò äóãóéëæ áîëíî) Àðèóòãàëûí áîäèñ õýðýãëýäýã B Õàøààíû 12 WS5 Äààâóó (ìàðëü)-ààð ø¿¿äýã Ñ Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí 13 Óñ öýâýðø¿¿ëýã÷ õýðýãëýäýã D Õóäãààñ Õàìãààëàëòòàé 31 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) X Õàìãààëàëòã¿é 32 Ìýäýõã¿é Z Íàñîñòîé õóäãààñ 39 Áóëàã, øàíä Õàìãààëàëòòàé 41 WS7 Òàíàéõ ÿìàð æîðëîí Óñ òàòäàã : Õàìãààëàëòã¿é 42 õýðýãëýäýã âý? Ñóâàãæóóëàëòàíä õîëáîãäñîí 11 Áîðîî/ öàñíû óñ 51 Äàëäàëñàí ñàâ ðóó îðäîã 12 Òýýâðèéí óñàí õàíãàìæààñ 61 Í¿õýí æîðëîí ðóó îðäîã 13 Ãàäàðãûí óñ (íóóð, ãîë, ãîðõè) 81 Ìýäýõã¿é 15 Áóñàä 96 Ñàéæðóóëñàí í¿õýí 21 (òîäðóóëæ áè÷) Åðäèéí í¿õýí 22 Óõñàí í¿õ 23 WS3 Óíäíû óñàà àâàõäàà Õóãàöàà õýäýí öàã çàðöóóëäàã âý? Õóâèí 41 (Õóãàöààã ìèíóòààð áè÷) Ǻºâðèéí 51 Ìýäýõã¿é 998 Çàäãàé 95 Á¿ëýã Áóñàä 96 HC (òîäðóóëæ áè÷) WS4 Óíäíû óñàíäàà õýí ãîëäóó Íàñàíä õ¿ðñýí ýìýãòýé 1 ÿâäàã âý? Íàñàíä õ¿ðñýí ýðýãòýé 2 Ýìýãòýé õ¿¿õýä(15 õ¿ðòýëõ íàñíû) 3 WS8 Æîðëîíãîî áóñàä ºðõ¿¿äòýé Òèéì 1 Ýðýãòýé õ¿¿õýä(15 õ¿ðòýëõ íàñíû) 4 õàìòàð÷ õýðýãëýäýã ¿¿? ¯ã¿é 2 Á¿ëýã HC Ìýäýõã¿é 8 WS9 Õýäýí ºðõ õàìòðàí õýðýãëýäýã âý? ªðõèéí òîî (10 õ¿ðòýë) WS5 Óíäíû óñàà íàéäâàðòàé Òèéì 1 áàéëãàõûí òóëä ÿìàð íýãýí ¯ã¿é 2 10, ò¿¿íýýñ äýýø ºðõ 10 àðãà õýðýãëýäýã ¿¿? Ìýäýõã¿é 8 WS7 Ìýäýõã¿é 98
 6. 6. 5. HC. ªÐÕÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒÓÓÄ No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì HC1À ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí Áóääûí øàøèí 1 HC3... Ñóóöíû øàëíû ¿íäñýí Áàéãàëèéí: ø¿òäýã øàøèíã õýëíý ¿¿? Ëàëûí øàøèí 2 ìàòåðèàë Ãàçàð, øîðîî 11 Õðèñòèéí øàøèí 3 Áóóö 12 Õàãàñ áîëîâñðóóëñàí: Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 6 Ç¿ñìýë, ìîäîí ìàòåðèàë 21 Ø¿òäýãã¿é 7 Ñ¿ðýë 22 Áîëîâñðóóëñàí: Ïàðêåòàí /ëàêàäñàí øàë 31 HC1B ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí ýõ Ìîíãîë 1 Áåòîí õàâòàí 32 õýëèéã íýðëýíý ¿¿? Êàçàê 2 Òîîñãî 33 Îðîñ 3 Öåìåíò 34 Õÿòàä 4 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 96 Áóñàä 6 HC4... Ñóóöíû äýýâðèéí Õàãàñ áîëîâñðóóëñàí: (òîäðóóëæ áè÷) ¿íäñýí ìàòåðèàë Ýíãèéí ìîäîí 21 Ñ¿ðýë 22 Ç¿ñìýë, ìîäîí ìàòåðèàë 23 HC1C ªðõèéí òýðã¿¿ëýã÷èéí ÿñ ¿íäýñ Õîëáîãäîõ êîäûã áè÷ Áîëîâñðóóëñàí: Òºìºð 31 Õàëõ-01, Êàçàê-02, ĺðâºä-03, Ìîä 32 Áàÿä-04, Áóðèàä-05, Äàðüãàíãà-06, Áåòîí 33 Çàõ÷èí -07, Óðèàíõàé-08, Áóñàä-96 Êåðàìèê 34 Öåìåíò 35 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 96 HC1D Òàíàé ºðõèéí ñóóöíû òºðºë Íèéòèéí ñóóöíû áàéøèí äîòîðõè ñóóö 1 Ãýðèéí äýýâýð: Ñóóöíû òóñäàà áàéøèí 2 Äàí 41 Íèéòèéí áàéð 3 Äàâõàð 42 Ãýð 4 HC2A HC5 Ñóóöíû õàíûí ¿íäñýí Õàãàñ áîëîâñðóóëñàí: Áóñàä 6 ìàòåðèàë Ñ¿ðýë 21 ×óëóóí 22 Ôàíåð 24 HC1F Ñóóöíû òàëáàé (êâ.ì) __ __ __ . __ Ýíãèéí ìîäîí 26 Áîëîâñðóóëñàí: Öåìåíò 31 HC1G ªðººíèé òîî ×óëóó, õàéðãà,öåìåíòèéí çóóðìàã 32 Òîîñãî 33 Áåòîí 34 HC2 Óíòëàãûí ºðººíèé òîî HC3 Ìîäîí 36 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 96 HC2A Ãýðèéí õàíûí òîî Ãýðèéí òóóðãà: Äàí 41 Äàâõàð 42
 7. 7. 5. HC. ªÐÕÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒÓÓÄ ¿ðãýëæëýë No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì HC5A Ñóóöíû ýçýìøèë ªºðèéí 1 HC9 Òàíàéä äàðààõ ç¿éë áèé þó? ¯ã¿é Áóñäûí 2 Öàõèëãààí ãýðýë 1 2 Ðàäèî, õ¿ëýýí àâàã÷ 1 2 Òåëåâèçîð 1 2 HC6 Õîîëîî áýëòãýõäýý ãîëäóó ÿìàð Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ 01 Êîìïüþòåð 1 2 òºðëèéí ò¿ëø õýðýãëýäýã âý? Øèíãýí õèé (LPG) 02 Õºäºë㺺íò òåëåôîí óòàñ 1 2 Áàéãàëèéí õèé 03 Ñóóðèí òåëåôîí óòàñ 1 2 Áèîõèé 04 HC8 Õºðãºã÷ 1 2 Í¿¿ðñ 06 Øàõìàë ò¿ëø 07 Ìîä 08 HC10 Òàíàéä /ºðõèéí ãèø¿¿äèéí Òèéì ¯ã¿é Çàã, áóðãàñ 09 õýí íýãýíä/ äàðààõ ç¿éëñ Áóãóéí öàã 1 2 Àðãàë, õºðçºí 10 áèé þó? Óíàäàã äóãóé 1 2 Ñ¿ðýë 11 Ìîòîöèêë 1 2 Yðòýñ 12 Åðäèéí õºñºã 1 2 Òðàêòîð 1 2 Áóñàä 96 Àâòîìàøèí 1 2 (òîäðóóëæ áè÷) Ìîòîðò çàâü 1 2 HC7 Õîîëîî þó àøèãëàæ áîëãîäîã âý? Çàäãàé ãàëä 1 Çóóõ, ïèéøèí 3 Áóñàä 6 (òîäðóóëæ áè÷) HC8 Õîîëîî õààíà õèéäýã âý? Ãýð/ñóóöàíäàà 1 Òóñãàé ãýð/áàéð 2 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 6
 8. 8. 5. HC. ªÐÕÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒÓÓÄ ¿ðãýëæëýë No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì HC11 Òàíàéõ õóâèéí òàðèàëàíãèéí Òèéì 1 òàëáàéòàé þó? ¯ã¿é 2 HC13 HC12 Òàðèàëàíãèéí òàëáàéí õýìæýý ì2 1. ãà 2. HC13 Òàíàéõ õóâèéí ìàëòàé þó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 Á¿ëýã CL HC14 Òàíàéõ ÿìàð òºðëèéí õè÷íýýí ¯õýð ìàë, àìüòàäòàé âý? ¯íýý Áóõ Àäóó (Õýðýâ áàéõã¿é áîë ’000’, 997-îîñ èõ áîë '997', ßìàà ìýäýõã¿é áîë ‘998’ ãýæ òýìäýãëý) Õîíü Òýìýý Òàõèà Ãàõàé Áóñàä
 9. 9. 6. CL. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕªÄªË̪РÝÐÕËÝËÒ Ýíý àñóóëãûã òóõàéí ºðõºä àìüäàð÷ áóé 5-17 íàñíû õ¿¿õäèéí ýõ/àñðàã÷/-ýýñ àñóóíà. Õàðèí 5 õ¿ðòýëõ áîëîí 17-ñ äýýø íàñíû ºðõèéí ãèø¿¿äèéí õîëáîãäîõ ìºðèéã íºõºõã¿é õîîñîí îðõèíî. Ñ¿¿ëèéí 7 õîíîãò Ñ¿¿ëèéí Ñ¿¿ëèéí æèëä Ñ¿¿ëèéí Ñ¿¿ëèéí Ñ¿¿ëèéí Ñ¿¿ëèéí ªðõèéí ºðõººñºº ãàäóóð 7 õîíîãò ºðõººñºº ãàäóóð 7 õîíîãò 7 õîíîãò 7 õîíîãò 7 õîíîãò ýðõýëäýã ÿìàð íýã àæèë õýäýí öàã ÿìàð íýã àæèë ãýðèéíõýý ãýðèéí àæèëä ººðèéí ººðèéí áèçíåñèéí õèéñýí ¿¿? àæèëëàñàí áý? õèéñýí ¿¿? àæèëä õýäýí öàã ºðõèéí ºðõèéí òºðºë òóñàëñàí óó? çàðöóóëñàí áý? àæ àõóé, àæ àõóé, (õîîë áýëòãýõ, (öàãààð) áèçíåñèéí áèçíåñèéí ¯éëäâýðëýë 1 Õýðýâ õýä äýëã¿¿ð ÿâàõ, àæèëä àæèëä Ìàë àæ àõóé 2 õýäýí àæèë ãýðýý öýâýðëýõ, òóñàëñàí óó? õýäýí öàã Ãàçàð òàðèàëàí 3 çýðýã õèéñýí õóâöàñ óãààõ, çàðöóóëñàí áý? Õóäàëäàà 4 áîë íèéëáýð óñ 纺õ, õ¿¿õýä (öàãààð) ¯éë÷èëãýý 5 öàãèéí òîîã àñðàõ ãýõ ìýò) Òèéì=1 Áóñàä 6 Òèéì, õºëñòýé=1 áè÷íý Òèéì, õºëñòýé=1 ¯ã¿é=2 Òèéì, õºëñã¿é=2 CL6 Òèéì, õºëñã¿é=2 Òèéì=1 Äàðààãèéí ìºð ¯ã¿é=3 CL5 ¯ã¿é=3 ¯ã¿é=2 CL8 CL1 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 01 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 02 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 03 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 04 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 05 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 06 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 07 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 08 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 09 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 10 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 11 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 12 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 13 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 14 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __ 15 1 2 3 __ __ 1 2 3 1 2 __ __ 1 2 __ __ __
 10. 10. 7. CD. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ Õ¯Ì¯¯ÆÈË, Ҫ˪ÂØÈË, ÕÝ ÇÓÐØÈË Õ¯ÑÍÝÃÒ 1: 2-4 ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ Õ¯ÑÍÝÃÒ 2: Õ¯¯ÕÄÈÉÍ Õ¯Ì¯¯ÆÈË, Ҫ˪ÂØÈË, ÕÝ ÇÓÐØËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÀÑÓÓËÃÀÄ ÕÀÌÐÀÃÄÀÕ Õ¯¯ÕÄÈÉà ÑÀÍÀÌÑÀÐÃ¯É ÀÐÃÀÀÐ ÑÎÍÃÎÕ ªðõèéí àñóóëãà (HL1)–íààñ òóõàéí ºðõèéí 2-14 íàñíû õ¿¿õýä òóñ Õýðýâ òóõàéí ãýð á¿ëä 2-14 íàñíû õ¿¿õýä 1-ýýñ èë¿¿ áàéãàà áîë ýíý õ¿ñíýãòèéã àøèãëàí àñóóëãàä á¿ðèéí íýðèéã äîîðõ õ¿ñíýãòýä áè÷íý. õàìðàãäàõ õ¿¿õäèéã ñîíãîíî. Í¿¿ð õóóäàñíààñ ºðõèéí äóãààðûí ñ¿¿ëèéí òîîã õàð. Ýíý íü äîîðõ ̺í õ¿¿õäèéí ìºðèéí äóãààð, õ¿éñ, íàñ áîëîí õ¿¿õäèéí ýõ/ õ¿ñíýãòèéí ìºðèéí äóãààð áàéõ áîëíî.1-ð õ¿ñíýãòýýñ 2-14 íàñíû íèéò õýäýí õ¿¿õýä áàéãààã øàëãà. àñðàã÷èéí ìºðèéí äóãààðûã íýã á¿ð÷ëýí õîëáîãäîõ õàðèóëòààñ õàðæ áè÷íý Ýíý íü äîîðõ õ¿ñíýãòèéí áàãàíû äóãààð áîëíî. Èíãýýä ºðõèéí àñóóëãûí äóãààðûí ñ¿¿ëèéí îðîí, CD7-ä 2-14 íàñíû íèéò õ¿¿õäèéí òîîã áè÷íý. òóõàéí ºðõèéí 2-14 íàñòàé õ¿¿õäèéí òîî õî¸ðûí îãòëîëöîë äýýð áàéãàà í¿äèéã îëæ òîîã íü äóãóéë. Ýíý í¿äýíä áàéãàà òîî áîë àñóóëãàíä õàìðàãäàõ õ¿¿õäèéí äóãààð áºãººä ¿¿íèéã CD9–ä áè÷íý. Äàðàà íü ñîíãîãäñîí õ¿¿õäèéí ìºðèéí äóãààð, íýðèéã äàðààãèéí õóóäàñ, CD11-ä òýìäýãëýíý. Ñîíãîãäñîí õ¿¿õäèéí ýõ ýñâýë àñðàã÷ààñ CD12-ýýñ ýõëýí àñóóëãûã àñóóíà. ̺ðèéí Íýð Õ¿éñ Íàñ Ýõ/àñðàã÷èéí äóãààð (HL2) (HL4) (HL5) ìºðèéí äóãààð ªðõèéí ªðõºä áàéãàà õ¿¿õäèéí òîî CD8 äóãààðûí ñ¿¿ë÷èéí 1 2 3 4 5 6 7 8+ (HL1) Ýð=1 (HL7, HL8) îðîí 0 1 2 2 4 3 6 5 4 Ýì=2 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 1 1 1 3 1 4 1 6 5 __ __ 1 2 __ __ __ __ 2 1 2 1 2 5 2 7 6 01 __ __ 1 2 __ __ __ __ 3 1 1 2 3 1 3 1 7 02 __ __ 1 2 __ __ __ __ 4 1 2 3 4 2 4 2 8 03 __ __ 1 2 __ __ __ __ 5 1 1 1 1 3 5 3 1 04 __ __ 1 2 __ __ __ __ 6 1 2 2 2 4 6 4 2 05 __ __ 1 2 __ __ __ __ 7 1 1 3 3 5 1 5 3 06 __ __ 1 2 __ __ __ __ 8 1 2 1 4 1 2 6 4 07 08 __ __ 1 2 __ __ __ __ 9 1 1 2 1 2 3 7 5 CD7 2-14 ÍÀÑÍÛ ÍÈÉÒ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ CD9 Äýýðõ 2-ð õ¿ñíýãòýýñ ñîíãîãäñîí õ¿¿õäèéí Õýðýâ òóõàéí ºðõ 2-14 íàñíû ÍÝà õ¿¿õýäòýé áîë CD11 äóãààðûã(CD1) áè÷íý ¿¿.
 11. 11. 7. CD. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ Õ¯Ì¯¯ÆÈË, Ҫ˪ÂØÈË, ÕÝ ÇÓÐØÈË ¿ðãýëæëýë ªìíºõ õóóäñàíä áàéãàà õ¿ñíýãòèéã àøèãëàí 2-14 íàñíû àñóóëãàä õàìðàãäàõ õ¿¿õäèéã òîäîðõîéëñîíû äàðàà ñîíãîãäñîí õ¿¿õäèéí ýõ/àñðàã÷ààñ àñóóëòûã àñóóíà Íàñàíä õ¿ðýã÷èä õ¿¿õäèéã çºâ çàí òºëºâò ñóðãàõ, áóðóó çàí áàéäëûã çàñàõ òàëààð Îäîî áèä (íýð)-èéí õºãæèë, òºëºâøëèéí òàëààð ÿðèëöàõ ãýæ áàéíà. òîäîðõîé àðãóóäûã õýðýãëýäýã. Ñ¿¿ëèéí 1 ñàðä òà ýñâýë òàíàé ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí õýí íýã íü (íýð)-èéã õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõèéí òóëä äîîðõ àðãóóäûã õýðýãëýñýí ¿¿? No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä CD11 Àñóóëò CD9–èéã ¿íäýñëýí õ¿¿õäèéí íýð (CD3) Íýð CD14 Ò¿¿íèé õºãæèë, õ¿ì¿¿æèëä Ýõ 1 õýí èë¿¿ àíõààðàë òàâüäàã âý? Ýöýã 2 áîëîí ìºðèéí äóãààð (CD2=HL1) äóãààðûã áè÷íý ¿¿ ̺ðèéí äóãààð Ýìýý, ºâºº 3 Àõ, ýã÷ 4 Áóñàä 6 CD12 Ãàðãàñàí çàí ààø íü áóðóó áîëîõûã ò¿¿íä Òèéì 1 (òîäðóóëæ áè÷) òàéëáàðëàæ õýëñýí ¿¿? ¯ã¿é 2 CD15 Òà ò¿¿íèé õºãæèë, òºëºâøëèéí òàëààð Òèéì 1 ñ¿¿ëèéí 1 ñàðä ÿìàð íýã ìýäýýëýë ¯ã¿é: Ìýäýýëýë õàéãààã¿é 2 CD12D Ò¿¿íèéã çàãíàñàí óó? Òèéì 1 àâñàí óó? Õ¿ññýí áîëîâ÷ ìýäýýëýë ¯ã¿é 2 îëäîîã¿é 3 CD17 CD12E Ò¿¿íèéã øèéòãýæ, ÿìàð íýã àæèë õèéëãýõýýð Òèéì 1 CD16 Òà õ¿¿õäèéíõýý õºãæèë, òºëºâøëèéí Ìýäýýëëëèéí õýðýãñýë 1 ºãñºí ¿¿? ¯ã¿é 2 òàëààð õààíààñ ìýäýýëýë àâäàã âý? Õ¿¿õäèéí áàãø 2 Áóñàä 6 (òîäðóóëæ áè÷) CD12H Ò¿¿íèéã òýíýã, çàëõóóãààð íü äóóäñàí óó? Òèéì 1 Áàéíãà 1 ¯ã¿é 2 CD17 Òà ò¿¿íèé õ¿ñýëòèéã õýð ñîíñäîã âý? Õààÿà 2 Áàðàã ñîíñäîãã¿é 3 Îãò ñîíñäîãã¿é 4 CD12K Ò¿¿íèéã çîäñîí óó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 Áàéíãà 1 CD18 Òà ò¿¿íèé õýðýãöýý ñîíèðõëûã Õààÿà 2 ººðººñ íü àñóóäàã óó? Áàðàã àñóóäàãã¿é 3 CD13 (Íýð)-ä áèå ìàõ áîäèéí øèéòãýë îíîãäóóëàõ íü Òèéì 1 Îãò àñóóäàãã¿é 4 ò¿¿íèé õ¿ì¿¿æèëä ñàéíààð íºëººëíº ãýäýãò ¯ã¿é 2 Òà èòãýæ áàéíà óó? Ìýäýõã¿é 8 Áàéíãà 1 CD19 Òà ò¿¿íèéã õýð çýðýã ìàãòäàã âý? Õààÿà 2 Áàðàã ìàãòäàãã¿é 3 Îãò ìàãòäàãã¿é 4
 12. 12. 7. CD. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ Õ¯Ì¯¯ÆÈË, Ҫ˪ÂØÈË, ÕÝ ÇÓÐØÈË ¿ðãýëæëýë No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä CD20 Òà ò¿¿íä òîãëîîì,íààäãàé Òèéì 1 CD26 (íýð) ºã뺺 ø¿äýý óãààæ/óãààëãàæ Áàéíãà 1 àâ÷ ºãäºã ¿¿? ¯ã¿é: Ñàíõ¿¿ãèéí áîëîìæã¿é 2 õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 Áóñàä 6 ¯ã¿é 3 (òîäðóóëæ áè÷) CD21 Òà ò¿¿íä çóðãèéí äýâòýð, Òèéì 1 õàðàíäàà àâ÷ ºãäºã ¿¿? ¯ã¿é: Ñàíõ¿¿ãèéí áîëîìæã¿é 2 CD27 (íýð) õîîëíû ºìíº ãàðàà óãààæ/ Áàéíãà 1 Áóñàä 6 óãààëãàæ õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 (òîäðóóëæ áè÷) ¯ã¿é 3 CD22 (íýð) сүүлийн 1 сарын дотор Òèéì 1 гэмтэл авсан уу? ¯ã¿é 2 CD24 CD28 (íýð) áèå çàñààä ãàðàà óãààæ/ Áàéíãà 1 óãààëãàæ õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 Òүлэгдсэн 1 ¯ã¿é 3 Ìорь малаас унасан, гишгүүлсэн, CD23 Þóíààñ áîëæ ãýìòýë àâñàí âý? өшиглүүлсэн г.м 2 Áусад зүйлээс унасан 3 Õурц үзүүртэй зүйлд гэмтсэн 4 CD29 (íýð) óñàíä òîãòìîë îðæ/îðóóëæ Áàéíãà 1 Çодуулсан 5 õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 Áóñàä 6 ¯ã¿é 3 (òîäðóóëæ áè÷) CD24 (íýð) òîãòìîë öàãò õîîëëîæ/ Áàéíãà 1 õîîëëóóëæ õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 CD30 (íýð) óíòàõûí ºìíº ø¿äýý óãààæ/ Áàéíãà 1 ¯ã¿é 3 óãààëãàæ õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 ¯ã¿é 3 CD25 (íýð) òîãòìîë öàãò óíòàæ/óíòóóëæ Áàéíãà 1 õýâøñýí ¿¿? Õààÿà 2 CD31 (íýð) öàã àãààðò òîõèðóóëàí Áàéíãà 1 ¯ã¿é 3 õóâöàñëàæ/ õóâöàñëóóëæ Õààÿà 2 õýâøñýí ¿¿? ¯ã¿é 3
 13. 13. 8. DA. ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÝÐÕØÝÝËÒÝÉ Õ¯¯ÕÝÄ Òóõàéí ºðõºä àìüäàð÷ áàéãàà 2-9 íàñòàé õ¿¿õäèéí ýõ áóþó àñðàã÷ààñ àñóóíà. Õàðèí 2 õ¿ðòýëõ áîëîí 9-ººñ äýýø íàñíû ºðõèéí ãèø¿¿äèéí ìºð íºõºãäºõã¿é. 3-9 íàñòàé áîë 2 íàñòàé áîë Áóñàä Õàðàõ Ñîíñîõ Òàíû Ò¿¿íä Çàðèìäàà Yåèéí (Íýð) ÿðüæ àñóóíà óó? àñóóíà óó? (Íýð) ¿åèéí õ¿¿õä¿¿äòýé ýðõòíèé ýðõòíèé õýëñíèéã ÿâàõàä áîëîí òàòàæ õ¿¿õä¿¿ä- ÷àääàã óó? Ò¿¿íèé ÿðèà õ¿¿õä¿¿äòýé õàðüöóóëàõàä áýðõøýýëòýé áýðõøýýëòýé îéëãîæ ãàðàà óíàæ, òýéãýý õýëëýã õýâèéí (Íýð) ÿäàõäàà õàðüöóóëàõàä òàíû õ¿¿õýä þó? þó? ã¿éöýòãýæ õºäºëãºõºä óõààí àäèëààð (Òý𠺺ðèéíõºº áóñ ãýæ áîäîæ íýã ç¿éëèéã îþóí óõààíû ÿâàõ, ñóóõ (Y¿íä: ñîíñ- ÷àääàã óó? õ¿íäðýë àëääàã óó? ÿìàð íýã ñàíààã ¿ãýýð áàéíà óó? íýðëýæ õîöðîãäîëòîé çîãñîõäîî ãîëûí àïïàðàò áàéäàã óó? ç¿éëèéã èëýðõèéëæ (Ò¿¿íèé õýëñíèéã ÷àäàõ óó? þó? õ¿íäðýëòýé õýðýãëýäýã, Ýñâýë õºë õèéæ ÷àääàã óó?) áóñàä õ¿ì¿¿ñ (Æèøýý íü: (Îéëãîëò áàéäàã óó? ñîíñãîë ãàð íü ÿìàð íýã ÷àääàã óó? áèòãèé õýë îéð àìüòàí, óäààí óó?) ìóóòàé, îãò çîâèóðòàé þó? äîòíû õ¿ì¿¿ñ íü òîãëîîì, ñîíñäîãã¿é) îéëãîõîä õýö¿¿ àÿãà, õàëáàãà ) áàéäàã óó?) Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 Òèéì=1 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 ¯ã¿é=2 DA1 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 DA8 DA9 DA10 DA11 DA12 DA13 01 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 02 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 03 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 04 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 05 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 06 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 07 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 08 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 09 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 13 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
 14. 14. 9. IHªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ìÿíãàí òºãðºãººð No. Íýð òºðºë Ñ¿¿ëèéí ñàðä Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðä À B 1 2 1. ÖÀËÈÍ, ÒÝÒÃÝÂÝÐ, ÒÝÒÃÝÌÆ 101 Öàëèí, áýëíýýð 102 Öàëèí, ìºíãºí áóñ õýëáýðýýð 103 Òýòãýâýð 104 ͺõºí îëãîâîð 105 Òýòãýìæ 106 Õ¿¿õäèéí ìºí㺠199 Á¯ÃÄ 2. ªÐÕÈÉÍ ¯ÉËÄÂÝÐËÝË, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÝÝÑ ÎËÑÎÍ ÎÐËÎÃÎ 201 Ìàë àæ àõóéí 202 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí 203 Áóñàä ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý 299 Á¯ÃÄ 3. ÁÓÑÀÄ ÎÐËÎÃÎ 301 ¯ë õºäëºõ õºðºí㺠áîðëóóëñíû 302 Õóâüöààíû íîãäîë àøèã 303 Áàéð, ºì÷ õºðºíãèéí ò¿ðýýñèéí 304 Îþóíû ºì÷, ïàòåíò, çîõèîã÷èéí ýðõèéí Õàäãàëàìæààñ àâñàí, áóñäàä çýýëä¿¿ëñýí ìºíãºíººñ ýðãýæ 305 òºëºãäñºí 306 Õàäãàëàìæ, áóñäàä çýýëä¿¿ëñýí ìºíãºíèé õ¿¿ 307 Áóñäààñ àâñàí áýëýã, òóñëàìæ 308 Øàãíàë óðàìøóóëàë 309 ¯éëäâýðëýëèéí áóñ çîðèóëàëòààð àâñàí çýýë 310 Áóñàä 399 Á¯ÃÄ 499 ÁYÃÄ ÄYÍ
 15. 15. 10. SI. ÝÐÄÝÑ, ÀÌÈÍ ÄÝÌÝÝÐ ÁÀßÆÓÓËÑÀÍ ÕYÍÑÍÈÉ ÇYÉËÈÉÍ ÕÝÐÝÃËÝÝ No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì SI1 Òàíàé õ¿íñýíäýý õýðýãëýæ áóé äàâñíû Èîäæóóëààã¿é äàâñ 1 èîäæóóëàëòûã øàëãàæ ¿çüå. Èîäæóóëñàí äàâñ 4 Ãýðò äàâñ áàéãààã¿é 6 Äàâñûã øèíæëýýã¿é 7 Äàâñûã øèíæèëãýýíä àâñàí 8 SI1A Òàíàéõ õ¿íñýíäýý ÿìàð äàâñ õýðýãëýäýã âý? Èìïîðòûí 1 Äîòîîäûí 2 SI1 Òà ýðäýñ, àìèí äýìýýð áàÿæóóëñàí ãóðèëûí òàëààð Òèéì 1 ñîíñ÷ áàéñàí óó? Yã¿é 2 SI2 SI1C Òàíàéõ ýðäýñ, àìèí äýìýýð áàÿæóóëñàí ãóðèë Òèéì, áàéíãà 1 õýðýãëýäýã ¿¿ ? Òèéì, õààÿà 2 Yã¿é 3 Ìýäýõã¿é 8 ýìýãòýé- SI2 ªðõºä 15-49 íàñíû ýìýãòýé áàéíà óó? Òèéì 1 ÷¿¿äèéí ªðõèéí àì á¿ëèéí áàéäëûí òàëààðõ àñóóëãûí ¯ã¿é 2 àñóóëãà HL6-ã øàëãàíà óó. 5 õ¿ðòýëõ íàñíû SI3 ªðõºä 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýä áàéíà óó? Òèéì 1 õ¿¿õäèéí àñóóëãà ªðõèéí àì á¿ëèéí áàéäëûí òàëààðõ àñóóëãûí HL8-ã øàëãàíà óó. ¯ã¿é 2 Àñóóëãûã äóóñãàíà óó!
 16. 16. Î Ëàâëàãàà Íàñ Õ¿éñ ªðõèéí ãèø¿¿äèéí íýð Õ Ä 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
 17. 17. Õàâñðàëò 1 Ìàÿãò - ÕÕÑ-2 Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË ÑÓÄÀËÃÀÀ - 2005 1.WM. ÝÌÝÃÒÝÉׯ¯ÄÈÉÍ ÀÑÓÓËÃÀ No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì Ýíýõ¿¿ àñóóëãàä 15-49 íàñíû íèéò ýìýãòýé÷¿¿äèéã õàìðóóëíà.(ºðõèéí àñóóëãûí áàãàíà (HL6)-ä áè÷èãäñýí æàãñààëòûã õàð).Ñóäàëãààíä õàìðàãäàõ ýìýãòýé á¿ðò íýã ìàÿãò íºõíº. Äîîðõ çàéä ò¿¿âðèéí á¿ëãèéí äóãààð, ºðõèéí äóãààð, ýìýãòýéí íýð, ìºðèéí äóãààð, ìºí ÿðèëöëàãà àâàã÷èéí íýð, äóãààð, àñóóëãà àâñàí îí ñàð ºäðèéã áè÷íý. WM1 Ò¿¿âðèéí íýãæèéí äóãààð WM2 ªðõèéí äóãààð WM3 Íýð WM4 Ýìýãòýéí ìºðèéí äóãààð WM5 ßðèëöëàãà àâàã÷èéí íýð, êîä WM6 ßðèëöëàãà àâñàí îí/ ñàð/ ºäºð _________ / _____ / _____ (Îí/ñàð/ºäºð) WM7 ßðèëöëàãûí ¿ð ä¿í Á¿ðýí 1 Ýçã¿é áàéñàí 2 Òàòãàëçñàí 3 Äóòóó 4 ×àäâàðã¿é 5 Áóñàä 6 (òîäðóóëæ áè÷) WM8 Òà õýäýí îíû õýäýí ñàðä òºðñºí áý? Îí Ìýäýõã¿é 9998 WM9 Ñàð Ìýäýõã¿é 98 WM9 Òà õýäýí íàñòàé âý? Íàñ (á¿òýí íàñààð) Ìýäýõã¿é 98 WM10 Òà ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéñàí óó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 WM14 WM11 Òà ñóðàëöàæ ä¿¿ðãýñýí ñóðãóóëèéí òºð뺺 õýëíý ¿¿ ? ÅÁÑóðãóóëü 1 ÌÑ¯Ò 2 Äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ 3 Èõ ñóðãóóëü 4 Øàøíû äóíä ñóðãóóëü 5 Àëáàí áóñ ñóðãàëò 6 Ìýäýõã¿é 8 WM12 Äýýðõ ñóðãóóëèéí õýää¿ãýýð àíãè/ êóðñûã òºãññºí áý? Àíãè (êóðñ) WM13 WM11-ã ØÀËÃÀ: Òèéì 1 CM1 ÅÁÑ(5-10-ð àíãè), ÌÑYÒ, Èõ äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ òºãññºí ¿¿? Yã¿é 2 WM14 Òà íàäàä ýíý ºã¿¿ëáýðèéã óíøèæ ºãíº ¿¿. /ªã¿¿ëáýðèéã Á¿ãäèéã óíøèæ ÷àäàõã¿é 1 ¿ç¿¿ë/ Õýðý⠺㿿ëáýðèéã á¿õýëä íü óíøèæ ÷àäàõã¿é ªã¿¿ëáýðèéí çàðèì õýñãèéã óíøèõ áîë òàíäàõ: Òà íàäàä ºã¿¿ëáýðèéí çàðèì õýñãèéã óíøèæ ÷àäâàðòàé 2 ºãíº ¿¿? Á¿õ ºã¿¿ëáýðèéã óíøèõ ÷àäâàðòàé 3 Áè÷èã ¿ñãèéí ìýäëýãèéã øàëãàõ æèøýý ºã¿¿ëáýð¿¿ä: ªã¿¿ëáýð íü óíøèæ ÷àäàõ õýëýýð 1. Õ¿¿õýä íîì óíøèæ áàéíà. áè÷èãäýýã¿é 4 2. Áîðîî ýíý æèë îðîéòîæ îðëîî. (õýëèéã òîäðóóë) 3. Ýöýã ýõ÷¿¿ä õ¿¿õýääýý àíõààðàë òàâèõ ¸ñòîé. Õàðàà ìóóòàé, õýëã¿é, ÿðüæ 4. Àæ àõóé ýðõëýõ íü õýö¿¿ àæèë. ÷àäàõã¿é 5 1
 18. 18. 2. CM. Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝÍÄÝÃÄÝË No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì Ýíýõ¿¿ àñóóëãàä 15-49 íàñíû á¿õ ýìýãòýé÷¿¿äèéã õàìðóóëíà. Àñóóëòóóä çºâõºí àìüä òºðºëòºä õàìààðíà. CM1 Òà õ¿¿õýä òºð¿¿ëæ áàéñàí óó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 Á¿ëýã MA CM2a Òà àíõíû õ¿¿õäýý õýäýí îíä òºð¿¿ëñýí áý? Àíõíû òºðºëò Îí Ìýäýõã¿é 9998 CM2b Ñàð Ìýäýõã¿é 998 ªäºð Ìýäýõã¿é 98 CM3 CM2b Õýäýí æèëèéí (á¿òýí æèëýýð) ºìíº àíõíû õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí áý?Àíõíû òºðºëòººñ õîéø ºíãºðñºí æèë CM3 Òºð¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿ä òàíü îäîî òàíòàé õàìò àìüäàðäàã óó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 CM5 CM4 Òàíû òºð¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äýýñ õýäýí õ¿¿/îõèí òàíòàé õàìò Õ¿¿ àìüäàðäàã âý? Îõèí CM5 Òàíû òºð¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äýýñ òóñäàà àìüäàðäàã õ¿¿õýä Òèéì 1 áèé þó? ¯ã¿é 2 CM7 CM6 Òàíû òºð¿¿ëñýí õ¿¿õä¿¿äýýñ õýäýí õ¿¿/îõèí òàíèàñ òóñäàà Õ¿¿ àìüäàðäàã âý? Îõèí CM7 Àìüä òºðººä ýíäñýí õ¿¿õýä áèé þó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 CM9 CM8 Õýäýí õ¿¿/îõèí ýíäñýí áý? Ýíäñýí õ¿¿ Ýíäñýí îõèí CM9 Àñóóëò CM4, CM6, CM8-í õàðèóëòûã íýìæ ãàðãà. Ä¿í CM10 Àìüäðàëûíõàà òóðøèä òàíû òºð¿¿ëñýí íèéò õ¿¿õäèéí òîî Òèéì 1 õàðèóëòûã (….) áîëæ áàéíà. Ýíý çºâ ¿¿? ¯ã¿é 2 øàëãàæ çºâ áîëãî CM11 Òà íèéò . . . óäàà òºðæýý. Õàìãèéí ñ¿¿ëä õýçýý òºðñºí (ýíäñýí õ¿¿õäèéã îðóóëíà) áý? /Õýðýâ ºä𺺠ìýäýõã¿é áîë ºäºð ãýñýí _________ / _____ / _____ (Îí/ñàð/ºäºð) çàéä ‘98’ ãýæ áè÷./ CM12 CM11-ã ØÀËÃÀ. Òóõàéí ýìýãòýéí ñ¿¿ëèéí òºðºëò íü ìàíàé ñóäàëãààíû ÿðèëöëàãà àâ÷ áàéãàà ºäðººñ ºìíºõ 2 æèë áóþó 2003 îíû ... ñàðûí ...-íû ºäðººñ õîéø áîëîõûã øàëãà). /Õýðýâ õ¿¿õýä íü ýíäñýí áîë äàðààõ á¿ëýã (MN)-èéí Ñ¿¿ëèéí 2 æèëä àìüä òºðºëò áàéõã¿é 1 Á¿ëýã MA àñóóëòûã àñóóõäàà õ¿¿õäèéí íýðèéã õýëæ àñóóõààñ çàéëñ- Ñ¿¿ëèéí 2 æèëä àìüä òºðºëò áàéñàí 2 õèéæ áîëãîîìæòîé õàíä/ CM13 Òà ýíý æèðýìñëýëòèéã õ¿ñ÷ áàéñàí óó? Õ¿ññýí 1 Õîæèì òºðºõèéã õ¿ñ÷ áàéñàí 2 Õ¿ñýýã¿é 3 2
 19. 19. 3. MN. ÝÕ ÍßËÕÑÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì Ýíä ñ¿¿ëèéí 2 æèëä àìüä õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéã õàìðóóëíà. Õ¿¿õäèéí ýíäýãäýëèéí CM12-èéã øàëãàæ ñ¿¿ëä òºðñºí õ¿¿õäèéí íýðèéã áè÷. /Õ¿¿õäèéí íýðýýð äàðààõü àñóóëòóóäûã àñóó/ /õ¿¿õäèéí íýð/ MN1 Òà ñ¿¿ëèéí õ¿¿õäýý, (íýð)- èéã òºð¿¿ëñýíèé äàðààõ ýõíèé 2 ñàðä “À” àìèí äýìèéã èéì òóíãààð óóñàí óó? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 200,000 íýãæ òóí ñàâûã ¿ç¿¿ë. Ìýäýõã¿é 8 MN2 Òºðºõººñºº ºìíº Òà ýì÷èä ¿ç¿¿ëæ áàéñàí óó? Ýìíýëýãèéí ìýðãýæèëòýíä: Òèéì áîë Õýíä ¿ç¿¿ëñýí áý? Ýì÷ A Ñóâèëàã÷/ýõ áàðèã÷ B ¯ç¿¿ëñýí ãàçðûí òºðëèéã øàëãàæ õàðèóëòóóäûã äóãóéë. Áàãà ýì÷/ ýõ áàðèã÷ C Áóñàä õ¿íä: Áàðèà÷ F Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí G Õàìààòàí/íàéç íºõºä H Áóñàä (òîäðóóë áè÷) X ¯ç¿¿ëæ áàéãààã¿é Y MN7 MN3 Äàðààõ ¿éë÷èëãýýíèé àëü íýãèéã äîîä òàë íü íýã óäàà ¯ã¿é Òèéì õ¿ðòñýí ¿¿? Æèíãýý õýìæ¿¿ëñýí ¿¿? 1 2 Äàðàëòàà ¿ç¿¿ëñýí ¿¿? 1 2 Øýýñíèé øèíæèëãýý ºãñºí ¿¿? 1 2 Öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí ¿¿? 1 2 MN4 Æèðýìñíèé õÿíàëòàä áàéõäàà ÄÎÕ ºâ÷èí áîëîí ÕÄÕÂ-û Òèéì 1 õàëäâàðûí òàëààð ÿìàð íýã ìýäýýëýë àâ÷ áàéñàí óó? ¯ã¿é 2 Ìýäýõã¿é 8 MN5 Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä áàéõäàà ÄÎÕ/ÕÄÕÂ-ûí ñîðèë Òèéì 1 õèéëãýñýí ¿¿? (Áè òàíû ñîðèëûí ¿ð ä¿íã ìýäýõèéã ¯ã¿é 2 õ¿ñýõã¿é) Ìýäýõã¿é 8 MN7 MN6 Ñîðèëûí õàðèóã àâñàí óó? Òèéì 1 (Áè òàíû ñîðèëûí ¿ð ä¿íã ìýäýõèéã õ¿ñýõã¿é) ¯ã¿é 2 Ìýäýõã¿é 8 MN7 Òàíû ñ¿¿ëèéí õ¿¿õýä (íýð)-èéã õýí ýõ áàðüæ àâñàí áý? Ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí: Õ¿¿õäèéã ýõ áàðèõàä áèå÷ëýí îðîëöñîí õ¿ì¿¿ñèéã Ýì÷ A õàðèóëòààñ ñîíãîæ äóãóéëíà óó. Ñóâèëàã÷/ýõ áàðèã÷ B Áàãà ýì÷/ ýõ áàðèã÷ C Áóñàä õ¿í: Áàðèà÷ F Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí G Õàìààòàí/íàéç íºõºä H Áóñàä (òîäðóóë) X 3
 20. 20. 3. MN. ÝÕ ÍßËÕÑÛÍ ÝÐYYË ÌÝÍÄ, ¿ðãýëæëýë No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì MN8 Òà (íýð)-èéã õààíà òºð¿¿ëñýí áý? Ãýðò ªºðèéí ãýðò 11 Õýðýâ ýìíýëýã, ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ, íýãäñýí ýìíýëýã Áóñäûí ãýðò 12 áîë íýðèéã áè÷. Òºðëèéã òîäîðõîéëæ òîõèðîõ êîäûã Óëñûí äóãóéë Ýìíýëýã 21 Òºðºõ ãàçàð 22 òºð¿¿ëñýí ãàçðûí íýð Õóâèéí Ýìíýëýã 31 Òºðºõ ãàçàð 32 Áóñàä (òîäðóóëæ áè÷) 96 MN9 (Íýð) õýð çýðãèéí æèíòýé òºðñºí áý? Íýëýýä òîì 1 Äóíäæààñ äýýã¿¿ð 2 Äóíäàæ 3 Äóíäæààñ áàãà 4 Ìàø áàãà 5 Ìýäýõã¿é 8 MN10 (Íýð)–èéã òºðºõºä æèíã õýìæñýí ¿¿? Òèéì 1 ¯ã¿é 2 Ìýäýõã¿é 8 MN12 MN11 (Íýð) ÿìàð æèíòýé òºðñºí áý? Êàðò ýð¿¿ë ìýíäèéí Êàðòàä áè÷ñýíýýð 1. __ . __ __ _êã äýâòýðò áè÷ñýíèéã ¿íäýñëýíý. Õýëñíýýð 2. __ . __ __ _êã (Ýð¿¿ë ìýíäèéí äýâòýð áàéõã¿é áîë ýõèéí õýëñíýýð áè÷íý) Ìýäýõã¿é 99998 MN12 (Íýð) õºõººð õîîëëîñîí óó? Òèéì 1 Á¿ëýã ¯ã¿é 2 MA MN13 Òºðñíèé äàðàà (íýð) –èéã õýð óäàæ àìëóóëñàí áý? Òýð äîðîî 000 Öàã 1. Òýð äîðîî àìëóóëñàí áîë '000' ãýñýí êîäûã äóãóéë. ªäºð 2. Õýðýâ 1 öàãèéí äîòîð áîë ‘00’ öàã, õàðèí 24 öàãèéí äîòîð Ìýäýõã¿é/ñàíàõã¿é 998 áîë öàãèéã, áóñàä òîõèîëäîëä ºäðèéã áè÷èæ õîëáîãäîõ êîäûã äóãóéë. MN13B (Íýð)-èéã õýäýí ñàð õ¿ðòýë íü õºõººð äàãíàæ õîîëëîñîí áý? Ñàðààð /Óñ, ø¿¿ñ, öàé, õÿðàì ãýõ ìýò þó ÷ õîëèîã¿é/ 4
 21. 21. 4. MA. ÃÝÐËÝËÒÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË No. Àñóóëò Õàðèóëòûí êîä àëõàì MÀ1 Òà îäîîãîîð ãýð á¿ëòýé þó? Òèéì, áàòàëãààòàé 1 Òèéì, áàòàëãààã¿é 2 Ãàíöààð àìüäàðäàã 3 MÀ3 MÀ2 Òàíû íºõºð (õàìòðàí àìüäðàã÷) õýäýí íàñòàé âý? Íàñ (á¿òýí æèëýýð) Ìýäýõã¿é 98 MÀ5 MÀ3 Òà åð íü õ¿íòýé ãýð á¿ë áîëæ áàéñàí óó? Òèéì, áàòàëãààòàé áàéñàí 1 Òèéì, áàòàëãààã¿é áàéñàí 2 ¯ã¿é 3 MA8a MÀ4 Òàíû ãýðëýëòèéí áàéäàë Áýëýâñýí 1 Ñàëñàí 2 Òóñãààðëàñàí 3 MÀ5 Òà õýäýí óäàà ãýð á¿ë áîëæ áàéñàí áý? Íýã óäàà 1 2 áà ò¿¿íýýñ äýýø 2 MÀ6 Òà àíõ õýçýý ãýð á¿ë áîëñîí áý? Îí Ìýäýõã¿é 9998 Ñàð Ìýäýõã¿é 98 MÀ7 MA6-ã ØÀËÃÀ Ãýðëýñýí îí, ñàðàà õî¸óëàíã íü ìýäýæ áàéâàë MA8a Îí, ñàðûí àëü íýãèéã ìýäýõã¿é áîë MÀ8 Òà àíõíû íºõºðòýé㺺 õýäýí íàñòàéãààñàà õàìò àìüäàð÷ ýõýëñýí áý? Íàñ (á¿òýí íàñààð) MÀ8a Òà àíõ õýäýí íàñòàéäàà áýëãèéí õàðüöààíä îðñîí áý? Áýëãèéí õàðüöààíä îðæ áàéãààã¿é 00 Á¿ëýÀQ

×