• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
хичээлийн тодорхойлолт
 

хичээлийн тодорхойлолт

on

 • 1,430 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,430
Views on SlideShare
1,430
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  хичээлийн тодорхойлолт хичээлийн тодорхойлолт Presentation Transcript

  • ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ФИЗИК КОЛЛОИД ХИМИИНДЕКС: BE 210КРЕДИТ: 3СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие даалт)УНЭЛГЭЭНИЙ ЗАДАРГАА (70 оноо) Ирц идэвх – 10 оноо Мини шалгалт – 6 оноо Явцын шалгалт – 20 оноо Лаборатори – 24 оноо Бие даалт – 10 оноо Анхаарах зүйл Лабораторийн ажлаа цагт нь хийх, хамгаалах Хичээлээс хоцрохгүй байх Шалгалтаас хоцрохгүй байх Бие даалтаа цагт нь хураалгах Davaa-chemistryblogspot.com шалгаж байх ЛЕКЦИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) - “Физик хими”, “Коллоид хими” гэдэг нэр - Квант-механикийн, Статистик-физикийн, томьѐоны үүсэл Термодинамикийн аргуудын ялгаа ба төсөөт тал, - Физик коллоид химийн үндсэн онцлогуудын талаар баримжаалах, харьцуулах Физик коллоид судлагдахуун 1 - Судалгааны арга, хууль дүрмийг хэрэглэж 2 химийн үндэс - Ангилал сурах - Судалгааны аргууд (Квант-механикийн, - - Судлагдахууныг шинжлэх ухааны хэлээр зөв Статистик-физикийн, Термодинамикийн) бичиж, унших, ярих, хэрэглэх - Хүчин зүйлс тэдгээрийн ангилал - Термодинамик процессыг ангилах - Гомоген ба гетероген систем - Химийн янз бүрийн хувирлын үе дэх - Экстенсив ба интенсив параметрүүд Химийн (даралт, эзэлхүүн, нягт, масс, температур ) кинетикийн тооцоог хийх 2 термодинамик - Термодинамик тэнцвэрийн төлөв - Термохимийн тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх 2 - Туршилтын аргаар урвалын дулааныг - Химийн урвалын дулааны эффект - Термохимийн тэгшитгэл тодорхойлж тооцоо хийх - Термодинамик I хуулиар тооцоот бодлого - Ажил ба дулаан (эерэг, сөрөг) бодох - Материйн энерги хадгалагдах хууль - Янз бүрийн процесс дэх ажил, дулааныг Тер-кийн I хуулийг - Термодинамикийн I хууль тодорхойлох, ангилан ялгах 3 химийн процессыг - Изохор, изобар, изотерм, адиабат - Термохимийн тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх, 2 судлахад хэрэглэх процессууд урвалын дулааны эффектийг тооцох - Энтальпи - Туршилтын аргаар урвалын дулааныг - Гессийн хуулийн мөрдлөгөөнүүд тодорхойлж тооцоо хийх - Термодинамикийн II хууль - Термодинамик II хуулиар тооцоот бодлого - Өөрөө аяндаа явагдах, үл явагдах бодох
  • процесс - Карногийн циклийн үе дэх адиабат, изотерм - Эргэх ба үл эргэх процесс шахалт ба тэлэлтийн ажлыг тооцох, ангилан Тер-кийн II хуулийг - Карногийн цикл ялгах Мини4 химийн процессыг - Ашигт үйлийн коэффициент - Янз бүрийн процессуудыг ангилах 2 шалгалт судлахад хэрэглэх - Клаузиусын постулат - Химийн урвалд орж байгаа бодис тус бүрийн - Кельвин Томсоны постулат энтропийг тодорхойлох - Энтропи - Планкийн постулат - Гельмгольц ба Гиббсийн энерги - Химийн урвалын тэнцвэр, шилжилтийг тооцох - Химийн тэнцвэр тооцоот бодлого бодох - Масс үйлчлэлийн хууль - Масс үйлчлэлийн хуулиар тайлбарлах Химийн тэнцвэр, - Тэнцвэрийн шилжилт Ле-Шатальен - Химийн урвалын гомоген ба гетероген масс үйлчлэлийн5 зарчим урвалаар ялган таних, харьцуулах 2 хуулийн тер-к - Гетероген системийн химийн тэнцвэр - Клаузиус- Клапейроны тэгшитгээр тооцоот үндэслэл - Химийн урвалын максималь ажил бодлого бодож онол мэдлэгийг практикаар - Клаузиус- Клапейроны тэгшитгэл батлах - Уусмалын концентраци - Уусмалын концентрацийн тооцоот бодлогуудыг - Стандарт уусмал бэлтгэх арга зүй бодох - Идеал ба идеал биш уусмал - Стандарт ба шинжлэх уусмал бэлтгэх - Генрийн хууль - Уусмалуудыг ялган таних, харьцуулах Уусмалын - Раулийн хууль - Генри ба Раулийн хуулиар бодох бодлогуудыг I бие6 2 термодинамик - Осмос даралт ялгах төрөлжүүлэх даалт - Хуваарилалтын хууль - Хуваарилалтын хуулиар туршилт хийж, - Төгс ба бодит уусмал хэмжилтийн үр дүнгээр, график байгуулж, диаграммаар илэрхийлэх - Д ур ын х и м и йн ур в а лы г г ом о г ен б а - Гомоген ба гетероген систем ге т ер о ге н с ис т ем э э р а нг и л ах , я л га н - Фаз та них - Компонент - Гиб б с и й н фа зын дү рм э э р т ух а йн - Чөлөөт зэргийн тоо с ис т е м ий н Мини7 Фазын дүрэм - Бүрдүүлэгч бодисууд - Фаз 2 шалгалт - Фазын дүрэм - Компонент - Хөшүүргийн дүрэм - Чөлөөт зэргийн тоо - Конгурент ба инконгурент хайлалттай - Бүрдүүлэгч бодисууд зэргийг тооцох, химийн нэгдэл тайлбарлах - Электролит ба электролит биш бодисыг ангилах - Электролит бодисын шинж - Цахилгаан дамжуулах чанар - Цахилгаан дамжуулах чанар, ба ионы Цахилгаан химийн - Ионы шилжих чадвар зөөлтийн тооны тооцоог хийх Явцын8 - Буфер уусмал бэлтгэх аргачлалтай танилцах, 2 шалгалт процесс - Ионы зөөлтийн тоо тооцоо хийх, бэлтгэх - Буфер уусмал бэлтгэх аргачлал - Давс үүсгэх урвалуудын гидролизын - Давсны гидролиз тэгшитгэлийг бичих, орчинг тодорхойлох9 - Гомоген ба гетероген урвалын хурд - Гомоген ба гетероген урвалын хурд, урвалын 2
  • - Урвалын эрэмбэ, эрэмбэтэй бодлого бодох арга зүй эзэмших, - Эерэг ба сөрөг катализ хэлбэрээр нь төрөлжүүлэх - Катализын онол - Химийн урвалд нөлөөлөх катализаторуудыг - Полярографийн анализын арга эерэг ба сөрөг катализаар нь ангилах Химийн кинетик ба - Ассиметр нүүрстөрөгч ба түүнийг агуулсан - Поляриметр багажаар ассиметр нүүрстөрөгч катализ нэгдлүүд агуулсан уусмалын эргэлтийн өнцгийг хэмжих замаар химийн урвалын хурдны тогтмолыг тодорхойлох багажит анализ хийх - Дисперс систем үүсэх зүй тогтол - Дисперс системийн тогтворжилтыг - Дисперс орчин тодорхойлох - Гадаргуугийн үзэгдлийн мөн чанарыг таних - Дисперс фаз Коллоид химийн - Коллоид уусмал гаргаж авах Мини10 - Гадаргуугийн үзэгдэл 2 үндэс - Фотометрийн аргаар коллоид уусмалын шалгалт - Физик-химийн шинж, тогтворжилт фазын жижиг хэсгийн дундаж радиусыг - Гельмгольцийн онол, - Штерний онолын үндэс тодорхойлох - Адсорбат - Хатуу биетийн гадаргуу дээр органик хүчилд - Адсорбент, адсорбцлогдох зүй тогтлыг титрлэлтийн аргаар Адсорбцийн - Адсорбцийн үзэгдэл тодорхойлох процессын физик- - Фрейндлихийн тэгшитгэл11 химийн механизм - Флотацийн тухай - Адсорбци ба адсорбентын шинж чанарыг 2 ба үндсэн зүй - Гиббсийн адсорбцийн тэгшитгэл харьцуулах, ялган таних - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын тогтол - Дюкло-Траубегийн дүрэм - Шишковскийн тэгшитгэл мецилийг тооцож гаргах - Лэнгмюрийн адсорбцийн онол - Диспергацийн арга - Конденсацийн арга - Химийн чанарын ба тооны анализыг - Физик химийн арга тохирох аргыг сонгон хийх, үр дүнг тооцох Дисперс систем II бие12 - Ультромикроскопийн арга - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын үүсэх 2 үүсэх зүй тогтол даалт - Нефелометрийн арга зүй тогтлыг тодорхойлж ангилах, харьцуулах - Седиментаци - Оптик шинж чанар Дисперс системийн - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын Мини13 физик-химийн мецилийг тооцож гаргах 2 мецилийг тооцож гаргах шалгалт шинж чанар - Лиофиль ба лиофоб коллоид уусмал - Коллоид уусмал гарган авах Дисперс системийн - Мицель үүсэх процессийн термодинамик - Коллоид уусмалыг лиофоб ба14 тогтворжилт, үндэс лиофилиэр нь ялгах, төсөөт шинжийг нь 2 ангилал - Дисперс систем харьцуулах - Тогтворжилт Лиофоб дисперс - Каогуляцийн үндсэн ойлголт - Туршилтын аргаар дурын уусмалын каогуляцийн босго, каогуляцлах чадварыг системийн - Каогуляцийн босго тодорхойлох, хэмжилтийн үр дүнгээр график Явцын15 тогтворжилт ба - Каогуляцлах чадвар 2 байгуулж, дүгнэлт гаргах шалгалт каогуляцлах зүй - Шульце-Гардын дүрэм тогтол - Каогуляцлах процессын кинетик - Шульце-Гардын дүрмийн биелэлтийг шалгах, Төрөл бүрийн - Аэрозоль - Коллоид уусмалуудын дисперс орчин, Мини16 2 лиофоб дисперс - Хөөс дисперс фазыг ялган таних шалгалт
  • системийн онцлог - Эмульс - Байгаль дээрх коллоид уусмалуудыг шинж чанар - Суспензи онолоор тайлбарлах - Хатуу дисперс орчинтой системЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) - Процентын концентраци - Уусмалын процентын концентрацийг - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга тодорхойлох Хугарлын илтгэгчээр зүй - Рефрактометр багажын ажиллах зарчимтай уусмалын - Хугарлын илтгэгч танилцаж, тэг цэгийг тохируулах1 концентрацийг - Хуурай бодисын агуулга - Хяналтын болон туршилтын уусмалын 4 тодорхойлох - Уусмал бэлтгэх тооцоо хугарлын илтгэгч ба хуурай бодисын агуулгын - Рефрактометр багажын ажиллах хэмжилтийн үр дүнгээр нь график байгуулж зарчим дүгнэлт хийх - Тооцоот бодлого бодох - Молийн концентраци - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга - Уусмалын молийн концентрацийг тодорхойлох зүй - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах Өнгөтэй бодисын - Гэрэл шингээх чанар зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах шингээлтийн спектрийг - Оптик нягт - Хяналтын болон туршилтын уусмалын гэрэл2 фотометрийн аргаар - Уусмал бэлтгэх тооцоо шингээх чанар ба оптик нягтын хэмжилтийн үр 4 тодорхойлох - Фотоэлектроколориметр багажын дүнгээр нь график байгуулж дүгнэлт хийх ажиллах зарчим - Хэмжилтийн үр дүнгээр шингээлтийн молийн - Ламбертийн хууль коэффициентийг олох - Беерийн хууль - Тооцоот бодлого бодох - Шингээлтийн молийн коэффициент - Нормаль концентраци - Уусмалын нормаль концентрацийг - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга тодорхойлох - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын зүй тооцоо хийх Үл холилдох шингэний - Эквивалент цэг үеүдэд ууссан бодисын - Хуваарилалтын хууль - Титрлэх арга зүйтэй танилцах Лаборатори3 хуваарилалтын - Үл холилдох шингэн - 3 компонент ба 2 фазат системийг хамгаалалт 4 коэффициентийг - Уусмал бэлтгэх тооцоо хуваарилалтын хуулиар тодорхойлох тодорхойлох - Титрлэлтийн муруй - Бензолтой холихын өмнөх болон хольсны - Стандарт уусмал дараах хэмжилтийн үр дүнгээр нь график - Индикатор байгуулж дүгнэлт хийх - Процентын концентраци - Уусмалын процентын концентрацийг - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй Нишингийн сахарын тодорхойлох - Поляриметрийн багажын ажиллах задрах урвалын хурдыг - Поляриметр багажын ажиллах зарчимтай зарчим4 поляриметрээр танилцаж, тэг цэгийг тохируулах 4 - Уусмал бэлтгэх тооцоо тодорхойлох - Хяналтын болон туршилтын уусмалын - Эргэлийн өнцөг эргэлтийн өнцгийг поляриметрээр тодорхойлох - Ассиметр нүүрстөрөгч - Тооцоот бодлого бодох - Нормаль концентраци - Уусмалын нормаль концентрацийг 4
  • - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй тодорхойлох - - Эквивалент цэг - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын - Титрлэлтийн муруй тооцоо хийх5 Хатуу шингэн гадаргуун - Стандарт уусмал - Титрлэх арга зүйтэй танилцах Лаборатори адсорбцийг судлах - Индикатор - Хатуу шингэний гадаргуу дээр хамгаалалт - Адсорбцийн үзэгдэл адсорбцилогдсон бодисын хэмжээг олох ба - Адсорбат хэмжилтийн үр дүнгээр нь график байгуулж - Адсорбент дүгнэлт гаргах - Уусмалын нормаль концентрацийг - Нормаль концентраци тодорхойлох -Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах Коллоид системийг -Гэрэл шингээх чанар зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах гаргаж авах, коллоид -Оптик нягт - Хяналтын болон туршилтын уусмалын гэрэл6 жижиг хэсгийн радиусыг -Уусмал бэлтгэх тооцоо шингээх чанар ба оптик нягтын хэмжилтийн үр 4 тодорхойлох -Фотоэлектроколориметр багажын дүнгээр нь график байгуулж дүгнэлт хийх ажиллах зарчим - Хэмжилтийн үр дүнгээр золийн радиусыг олох - Золь, мицель - Үүссэн золийн мицелийн бүтцийн томьѐог бичих - Уусмалын процентийн концентрацийг - Уусмалын зуурамтгай чанар тодорхойлох - Уусмалын орчин - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах - Зууралдлага Желатины амфотер зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах - Вискозиметртэй ажиллах зарчим уусмалын изо цахилгаан - Хяналтын болон туршилтын уусмалын Лаборатори7 - Коллоид уусмалын осмос даралт цэгийг олох булингардалтын хэмжилтийн үр дүнгээр нь хамгаалалт - Уусмалын изоцахилгаан цэг график байгуулж дүгнэлт хийх - Фотоэлектроколориметр багажын - Хэмжилтийн үр дүнгээр изоцахилгаан цэгийг ажиллах зарчим олох 4 - Зууралдлагыг нь тодорхойлох - Уусмалын нормаль концентрацийг - Нормаль концентраци тодорхойлох Төмрийн гидроксидын - Коагуляцийн босго - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын коагуляцийн босго, ионы - Коагуляцийн чадвар тооцоо хийх 48 валентын хэмжээнээс - Коагуляцийн үзэгдэл - Электролит уусмалуудыг хольж адсорбци хамаарахыг судлах - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй явагдаж буйг ажиглан босго чадварыг нь тооцох - Уусмал бэлтгэх тооцоо - Үр дүнгээр нь график байгуулж Шульце- - Шульце-Гардын дүрэм Гардын дүрмийн биелэлтийг харьцуулахЛабораторийн ажлыг дараах 4 хэсгээр дүгнэгдэнэ. 1. Онолын хэсэг 2. Туршилтын бэлтгэлийг үнэлэх шалгалтын асуултууд бөглөсөн байдал 3. Туршилтын заавар 4. Туршилтын мэдлэгийг шалгах асуулт
  • Хэмжээсжүүлэлт Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур (Оноо) Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Физик коллоид химийн Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох эзэмшүүлэх үндэс үүсгэх - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх даалгавар - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан Графикаар өгөгдсөн ажиллаж: Химийн термодинамик мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх болгох - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд:Тер-кийн I хуулийг химийн Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх Үнэлэх шалгуур тус бүрээр илрүүлэх чадваруудыг нь үнэлэн процессыг судлахад шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх хэрэглэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутан тухайн хичээлээр: Тер-кийн II хуулийг - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх химийн процессыг Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх судлахад хэрэглэх тохирох оноожуулалтыг хийнэ. - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Химийн тэнцвэр, масс Туршлагад Оюутан сорил туршилтын үр дүнг:үйлчлэлийн хуулийн тер-к Туршилт хийх тулгуурласан - анализ хийн, задлан шинжлэх үндэслэл даалгавар - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Тухайн мэдээлэлд: Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэхУусмалын термодинамик шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутны ярианд анхаарлаа хандуулан: Бэлэн мэдээллийн утга Эргүүлж ярих - мэдээллийн агуулгыг бүрэн гаргасан эсэх Фазын дүрэм санааг бүдүүвчээр даалгавар - яриа нь логик дэс дараатай эсэх илэрхийлэх - химийн хэлийг зөв хэрэглэсэн эсэх Цахилгаан химийн Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: Туршлагад процесс - анализ хийн, задлан шинжлэх Туршилт хийх тулгуурласан Химийн кинетик ба - урвалын тэгшитгэл бичих даалгавар катализ - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэх Коллоид химийн үндэс мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт Оюутан бодит баримтанд тулгуурланАдсорбцийн процессын Графикаар өгөгдсөн ажиллаж:физик-химийн механизм мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх ба үндсэн зүй тогтол болгох - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт
  • Тухайн мэдээлэлд: АсуудалДисперс систем үүсэх зүй Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх шийдвэрлэх тогтол асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Дисперс системийн Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох эзэмшүүлэхфизик-химийн шинж чанар үүсгэх - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх даалгавар - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан тухайн хичээлээр: Дисперс системийн - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар тогтворжилт, ангилал - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд: Лиофоб дисперс Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэхсистемийн тогтворжилт ба шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх каогуляцлах зүй тогтол даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл Төрөл бүрийн лиофоб Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэхдисперс системийн онцлог мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат шинж чанар - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт