хичээлийн тодорхойлолт

2,310 views
1,938 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээлийн тодорхойлолт

  1. 1. ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ФИЗИК КОЛЛОИД ХИМИИНДЕКС: BE 210КРЕДИТ: 3СУДЛАХ ЦАГ 2 : 2 : 4 (лекц : лаборатори : бие даалт)УНЭЛГЭЭНИЙ ЗАДАРГАА (70 оноо) Ирц идэвх – 10 оноо Мини шалгалт – 6 оноо Явцын шалгалт – 20 оноо Лаборатори – 24 оноо Бие даалт – 10 оноо Анхаарах зүйл Лабораторийн ажлаа цагт нь хийх, хамгаалах Хичээлээс хоцрохгүй байх Шалгалтаас хоцрохгүй байх Бие даалтаа цагт нь хураалгах Davaa-chemistryblogspot.com шалгаж байх ЛЕКЦИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) - “Физик хими”, “Коллоид хими” гэдэг нэр - Квант-механикийн, Статистик-физикийн, томьѐоны үүсэл Термодинамикийн аргуудын ялгаа ба төсөөт тал, - Физик коллоид химийн үндсэн онцлогуудын талаар баримжаалах, харьцуулах Физик коллоид судлагдахуун 1 - Судалгааны арга, хууль дүрмийг хэрэглэж 2 химийн үндэс - Ангилал сурах - Судалгааны аргууд (Квант-механикийн, - - Судлагдахууныг шинжлэх ухааны хэлээр зөв Статистик-физикийн, Термодинамикийн) бичиж, унших, ярих, хэрэглэх - Хүчин зүйлс тэдгээрийн ангилал - Термодинамик процессыг ангилах - Гомоген ба гетероген систем - Химийн янз бүрийн хувирлын үе дэх - Экстенсив ба интенсив параметрүүд Химийн (даралт, эзэлхүүн, нягт, масс, температур ) кинетикийн тооцоог хийх 2 термодинамик - Термодинамик тэнцвэрийн төлөв - Термохимийн тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх 2 - Туршилтын аргаар урвалын дулааныг - Химийн урвалын дулааны эффект - Термохимийн тэгшитгэл тодорхойлж тооцоо хийх - Термодинамик I хуулиар тооцоот бодлого - Ажил ба дулаан (эерэг, сөрөг) бодох - Материйн энерги хадгалагдах хууль - Янз бүрийн процесс дэх ажил, дулааныг Тер-кийн I хуулийг - Термодинамикийн I хууль тодорхойлох, ангилан ялгах 3 химийн процессыг - Изохор, изобар, изотерм, адиабат - Термохимийн тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх, 2 судлахад хэрэглэх процессууд урвалын дулааны эффектийг тооцох - Энтальпи - Туршилтын аргаар урвалын дулааныг - Гессийн хуулийн мөрдлөгөөнүүд тодорхойлж тооцоо хийх - Термодинамикийн II хууль - Термодинамик II хуулиар тооцоот бодлого - Өөрөө аяндаа явагдах, үл явагдах бодох
  2. 2. процесс - Карногийн циклийн үе дэх адиабат, изотерм - Эргэх ба үл эргэх процесс шахалт ба тэлэлтийн ажлыг тооцох, ангилан Тер-кийн II хуулийг - Карногийн цикл ялгах Мини4 химийн процессыг - Ашигт үйлийн коэффициент - Янз бүрийн процессуудыг ангилах 2 шалгалт судлахад хэрэглэх - Клаузиусын постулат - Химийн урвалд орж байгаа бодис тус бүрийн - Кельвин Томсоны постулат энтропийг тодорхойлох - Энтропи - Планкийн постулат - Гельмгольц ба Гиббсийн энерги - Химийн урвалын тэнцвэр, шилжилтийг тооцох - Химийн тэнцвэр тооцоот бодлого бодох - Масс үйлчлэлийн хууль - Масс үйлчлэлийн хуулиар тайлбарлах Химийн тэнцвэр, - Тэнцвэрийн шилжилт Ле-Шатальен - Химийн урвалын гомоген ба гетероген масс үйлчлэлийн5 зарчим урвалаар ялган таних, харьцуулах 2 хуулийн тер-к - Гетероген системийн химийн тэнцвэр - Клаузиус- Клапейроны тэгшитгээр тооцоот үндэслэл - Химийн урвалын максималь ажил бодлого бодож онол мэдлэгийг практикаар - Клаузиус- Клапейроны тэгшитгэл батлах - Уусмалын концентраци - Уусмалын концентрацийн тооцоот бодлогуудыг - Стандарт уусмал бэлтгэх арга зүй бодох - Идеал ба идеал биш уусмал - Стандарт ба шинжлэх уусмал бэлтгэх - Генрийн хууль - Уусмалуудыг ялган таних, харьцуулах Уусмалын - Раулийн хууль - Генри ба Раулийн хуулиар бодох бодлогуудыг I бие6 2 термодинамик - Осмос даралт ялгах төрөлжүүлэх даалт - Хуваарилалтын хууль - Хуваарилалтын хуулиар туршилт хийж, - Төгс ба бодит уусмал хэмжилтийн үр дүнгээр, график байгуулж, диаграммаар илэрхийлэх - Д ур ын х и м и йн ур в а лы г г ом о г ен б а - Гомоген ба гетероген систем ге т ер о ге н с ис т ем э э р а нг и л ах , я л га н - Фаз та них - Компонент - Гиб б с и й н фа зын дү рм э э р т ух а йн - Чөлөөт зэргийн тоо с ис т е м ий н Мини7 Фазын дүрэм - Бүрдүүлэгч бодисууд - Фаз 2 шалгалт - Фазын дүрэм - Компонент - Хөшүүргийн дүрэм - Чөлөөт зэргийн тоо - Конгурент ба инконгурент хайлалттай - Бүрдүүлэгч бодисууд зэргийг тооцох, химийн нэгдэл тайлбарлах - Электролит ба электролит биш бодисыг ангилах - Электролит бодисын шинж - Цахилгаан дамжуулах чанар - Цахилгаан дамжуулах чанар, ба ионы Цахилгаан химийн - Ионы шилжих чадвар зөөлтийн тооны тооцоог хийх Явцын8 - Буфер уусмал бэлтгэх аргачлалтай танилцах, 2 шалгалт процесс - Ионы зөөлтийн тоо тооцоо хийх, бэлтгэх - Буфер уусмал бэлтгэх аргачлал - Давс үүсгэх урвалуудын гидролизын - Давсны гидролиз тэгшитгэлийг бичих, орчинг тодорхойлох9 - Гомоген ба гетероген урвалын хурд - Гомоген ба гетероген урвалын хурд, урвалын 2
  3. 3. - Урвалын эрэмбэ, эрэмбэтэй бодлого бодох арга зүй эзэмших, - Эерэг ба сөрөг катализ хэлбэрээр нь төрөлжүүлэх - Катализын онол - Химийн урвалд нөлөөлөх катализаторуудыг - Полярографийн анализын арга эерэг ба сөрөг катализаар нь ангилах Химийн кинетик ба - Ассиметр нүүрстөрөгч ба түүнийг агуулсан - Поляриметр багажаар ассиметр нүүрстөрөгч катализ нэгдлүүд агуулсан уусмалын эргэлтийн өнцгийг хэмжих замаар химийн урвалын хурдны тогтмолыг тодорхойлох багажит анализ хийх - Дисперс систем үүсэх зүй тогтол - Дисперс системийн тогтворжилтыг - Дисперс орчин тодорхойлох - Гадаргуугийн үзэгдлийн мөн чанарыг таних - Дисперс фаз Коллоид химийн - Коллоид уусмал гаргаж авах Мини10 - Гадаргуугийн үзэгдэл 2 үндэс - Фотометрийн аргаар коллоид уусмалын шалгалт - Физик-химийн шинж, тогтворжилт фазын жижиг хэсгийн дундаж радиусыг - Гельмгольцийн онол, - Штерний онолын үндэс тодорхойлох - Адсорбат - Хатуу биетийн гадаргуу дээр органик хүчилд - Адсорбент, адсорбцлогдох зүй тогтлыг титрлэлтийн аргаар Адсорбцийн - Адсорбцийн үзэгдэл тодорхойлох процессын физик- - Фрейндлихийн тэгшитгэл11 химийн механизм - Флотацийн тухай - Адсорбци ба адсорбентын шинж чанарыг 2 ба үндсэн зүй - Гиббсийн адсорбцийн тэгшитгэл харьцуулах, ялган таних - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын тогтол - Дюкло-Траубегийн дүрэм - Шишковскийн тэгшитгэл мецилийг тооцож гаргах - Лэнгмюрийн адсорбцийн онол - Диспергацийн арга - Конденсацийн арга - Химийн чанарын ба тооны анализыг - Физик химийн арга тохирох аргыг сонгон хийх, үр дүнг тооцох Дисперс систем II бие12 - Ультромикроскопийн арга - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын үүсэх 2 үүсэх зүй тогтол даалт - Нефелометрийн арга зүй тогтлыг тодорхойлж ангилах, харьцуулах - Седиментаци - Оптик шинж чанар Дисперс системийн - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын - Лиофоб ба лиофиль коллоид уусмалын Мини13 физик-химийн мецилийг тооцож гаргах 2 мецилийг тооцож гаргах шалгалт шинж чанар - Лиофиль ба лиофоб коллоид уусмал - Коллоид уусмал гарган авах Дисперс системийн - Мицель үүсэх процессийн термодинамик - Коллоид уусмалыг лиофоб ба14 тогтворжилт, үндэс лиофилиэр нь ялгах, төсөөт шинжийг нь 2 ангилал - Дисперс систем харьцуулах - Тогтворжилт Лиофоб дисперс - Каогуляцийн үндсэн ойлголт - Туршилтын аргаар дурын уусмалын каогуляцийн босго, каогуляцлах чадварыг системийн - Каогуляцийн босго тодорхойлох, хэмжилтийн үр дүнгээр график Явцын15 тогтворжилт ба - Каогуляцлах чадвар 2 байгуулж, дүгнэлт гаргах шалгалт каогуляцлах зүй - Шульце-Гардын дүрэм тогтол - Каогуляцлах процессын кинетик - Шульце-Гардын дүрмийн биелэлтийг шалгах, Төрөл бүрийн - Аэрозоль - Коллоид уусмалуудын дисперс орчин, Мини16 2 лиофоб дисперс - Хөөс дисперс фазыг ялган таних шалгалт
  4. 4. системийн онцлог - Эмульс - Байгаль дээрх коллоид уусмалуудыг шинж чанар - Суспензи онолоор тайлбарлах - Хатуу дисперс орчинтой системЛАБОРАТОРИЙН СЭДВИЙН АГУУЛГА Эзэмшүүлэх Сэдэв Мэдлэг Чадвар Цаг (Судлагдахуун) (Ур ухаан) - Процентын концентраци - Уусмалын процентын концентрацийг - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга тодорхойлох Хугарлын илтгэгчээр зүй - Рефрактометр багажын ажиллах зарчимтай уусмалын - Хугарлын илтгэгч танилцаж, тэг цэгийг тохируулах1 концентрацийг - Хуурай бодисын агуулга - Хяналтын болон туршилтын уусмалын 4 тодорхойлох - Уусмал бэлтгэх тооцоо хугарлын илтгэгч ба хуурай бодисын агуулгын - Рефрактометр багажын ажиллах хэмжилтийн үр дүнгээр нь график байгуулж зарчим дүгнэлт хийх - Тооцоот бодлого бодох - Молийн концентраци - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга - Уусмалын молийн концентрацийг тодорхойлох зүй - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах Өнгөтэй бодисын - Гэрэл шингээх чанар зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах шингээлтийн спектрийг - Оптик нягт - Хяналтын болон туршилтын уусмалын гэрэл2 фотометрийн аргаар - Уусмал бэлтгэх тооцоо шингээх чанар ба оптик нягтын хэмжилтийн үр 4 тодорхойлох - Фотоэлектроколориметр багажын дүнгээр нь график байгуулж дүгнэлт хийх ажиллах зарчим - Хэмжилтийн үр дүнгээр шингээлтийн молийн - Ламбертийн хууль коэффициентийг олох - Беерийн хууль - Тооцоот бодлого бодох - Шингээлтийн молийн коэффициент - Нормаль концентраци - Уусмалын нормаль концентрацийг - Шинжилгээний уусмал бэлтгэх арга тодорхойлох - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын зүй тооцоо хийх Үл холилдох шингэний - Эквивалент цэг үеүдэд ууссан бодисын - Хуваарилалтын хууль - Титрлэх арга зүйтэй танилцах Лаборатори3 хуваарилалтын - Үл холилдох шингэн - 3 компонент ба 2 фазат системийг хамгаалалт 4 коэффициентийг - Уусмал бэлтгэх тооцоо хуваарилалтын хуулиар тодорхойлох тодорхойлох - Титрлэлтийн муруй - Бензолтой холихын өмнөх болон хольсны - Стандарт уусмал дараах хэмжилтийн үр дүнгээр нь график - Индикатор байгуулж дүгнэлт хийх - Процентын концентраци - Уусмалын процентын концентрацийг - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй Нишингийн сахарын тодорхойлох - Поляриметрийн багажын ажиллах задрах урвалын хурдыг - Поляриметр багажын ажиллах зарчимтай зарчим4 поляриметрээр танилцаж, тэг цэгийг тохируулах 4 - Уусмал бэлтгэх тооцоо тодорхойлох - Хяналтын болон туршилтын уусмалын - Эргэлийн өнцөг эргэлтийн өнцгийг поляриметрээр тодорхойлох - Ассиметр нүүрстөрөгч - Тооцоот бодлого бодох - Нормаль концентраци - Уусмалын нормаль концентрацийг 4
  5. 5. - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй тодорхойлох - - Эквивалент цэг - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын - Титрлэлтийн муруй тооцоо хийх5 Хатуу шингэн гадаргуун - Стандарт уусмал - Титрлэх арга зүйтэй танилцах Лаборатори адсорбцийг судлах - Индикатор - Хатуу шингэний гадаргуу дээр хамгаалалт - Адсорбцийн үзэгдэл адсорбцилогдсон бодисын хэмжээг олох ба - Адсорбат хэмжилтийн үр дүнгээр нь график байгуулж - Адсорбент дүгнэлт гаргах - Уусмалын нормаль концентрацийг - Нормаль концентраци тодорхойлох -Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах Коллоид системийг -Гэрэл шингээх чанар зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах гаргаж авах, коллоид -Оптик нягт - Хяналтын болон туршилтын уусмалын гэрэл6 жижиг хэсгийн радиусыг -Уусмал бэлтгэх тооцоо шингээх чанар ба оптик нягтын хэмжилтийн үр 4 тодорхойлох -Фотоэлектроколориметр багажын дүнгээр нь график байгуулж дүгнэлт хийх ажиллах зарчим - Хэмжилтийн үр дүнгээр золийн радиусыг олох - Золь, мицель - Үүссэн золийн мицелийн бүтцийн томьѐог бичих - Уусмалын процентийн концентрацийг - Уусмалын зуурамтгай чанар тодорхойлох - Уусмалын орчин - Фотоэлектроколориметр багажын ажиллах - Зууралдлага Желатины амфотер зарчимтай танилцаж, тэг цэгийг тохируулах - Вискозиметртэй ажиллах зарчим уусмалын изо цахилгаан - Хяналтын болон туршилтын уусмалын Лаборатори7 - Коллоид уусмалын осмос даралт цэгийг олох булингардалтын хэмжилтийн үр дүнгээр нь хамгаалалт - Уусмалын изоцахилгаан цэг график байгуулж дүгнэлт хийх - Фотоэлектроколориметр багажын - Хэмжилтийн үр дүнгээр изоцахилгаан цэгийг ажиллах зарчим олох 4 - Зууралдлагыг нь тодорхойлох - Уусмалын нормаль концентрацийг - Нормаль концентраци тодорхойлох Төмрийн гидроксидын - Коагуляцийн босго - Шүлтийн стандарт уусмал бэлтгэх, уусмалын коагуляцийн босго, ионы - Коагуляцийн чадвар тооцоо хийх 48 валентын хэмжээнээс - Коагуляцийн үзэгдэл - Электролит уусмалуудыг хольж адсорбци хамаарахыг судлах - Шинжилгээний дээж бэлтгэх арга зүй явагдаж буйг ажиглан босго чадварыг нь тооцох - Уусмал бэлтгэх тооцоо - Үр дүнгээр нь график байгуулж Шульце- - Шульце-Гардын дүрэм Гардын дүрмийн биелэлтийг харьцуулахЛабораторийн ажлыг дараах 4 хэсгээр дүгнэгдэнэ. 1. Онолын хэсэг 2. Туршилтын бэлтгэлийг үнэлэх шалгалтын асуултууд бөглөсөн байдал 3. Туршилтын заавар 4. Туршилтын мэдлэгийг шалгах асуулт
  6. 6. Хэмжээсжүүлэлт Сэдэв Хэлбэр Арга Үнэлэх шалгуур (Оноо) Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Физик коллоид химийн Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох эзэмшүүлэх үндэс үүсгэх - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх даалгавар - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан бодит баримтанд тулгуурлан Графикаар өгөгдсөн ажиллаж: Химийн термодинамик мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх болгох - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд:Тер-кийн I хуулийг химийн Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх Үнэлэх шалгуур тус бүрээр илрүүлэх чадваруудыг нь үнэлэн процессыг судлахад шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх хэрэглэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутан тухайн хичээлээр: Тер-кийн II хуулийг - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх химийн процессыг Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх судлахад хэрэглэх тохирох оноожуулалтыг хийнэ. - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Химийн тэнцвэр, масс Туршлагад Оюутан сорил туршилтын үр дүнг:үйлчлэлийн хуулийн тер-к Туршилт хийх тулгуурласан - анализ хийн, задлан шинжлэх үндэслэл даалгавар - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Тухайн мэдээлэлд: Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэхУусмалын термодинамик шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутны ярианд анхаарлаа хандуулан: Бэлэн мэдээллийн утга Эргүүлж ярих - мэдээллийн агуулгыг бүрэн гаргасан эсэх Фазын дүрэм санааг бүдүүвчээр даалгавар - яриа нь логик дэс дараатай эсэх илэрхийлэх - химийн хэлийг зөв хэрэглэсэн эсэх Цахилгаан химийн Оюутан сорил туршилтын үр дүнг: Туршлагад процесс - анализ хийн, задлан шинжлэх Туршилт хийх тулгуурласан Химийн кинетик ба - урвалын тэгшитгэл бичих даалгавар катализ - өөрчлөлт, зүй тогтлыг илрүүлэх Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэх Коллоид химийн үндэс мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт Оюутан бодит баримтанд тулгуурланАдсорбцийн процессын Графикаар өгөгдсөн ажиллаж:физик-химийн механизм мэдээллийг бичвэр Бодит даалгавар - өгөгдсөн зүйлийн зүй тогтлыг илрүүлэх ба үндсэн зүй тогтол болгох - диаграмм, бүдүүвчээр дүрслэх гэх мэт
  7. 7. Тухайн мэдээлэлд: АсуудалДисперс систем үүсэх зүй Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэх шийдвэрлэх тогтол асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Тухайн ухагдахууныг: Ухагдахуун Дисперс системийн Ухагдахууны сүлжээ - Томьѐолох, тодорхойлох эзэмшүүлэхфизик-химийн шинж чанар үүсгэх - Мөн чанар, гол шинжийг илрүүлэх даалгавар - Хэрэглэх, хөгжүүлэх Оюутан тухайн хичээлээр: Дисперс системийн - зөв мэдлэг эзэмшсэн эсэх Сонгох ба нөхөх тест Дүгнэх даалгавар тогтворжилт, ангилал - дүгнэлт хийж чадаж байгаа эсэх - жишээ баримтаар баяжуулсан эсэх гэх мэт Тухайн мэдээлэлд: Лиофоб дисперс Асуудал Чөлөөт хариулттай - оновчтой асуудал дэвшүүлэхсистемийн тогтворжилт ба шийдвэрлэх асуулт - зүй тогтлыг нь илрүүлэх каогуляцлах зүй тогтол даалгавар - логик дарааллыг нь тогтоох, зөв сэтгэх Оюутныг бүтээлийн сангаар нь: - өөрийн сонирхсон сэдвээр хийсэн бүтээл Төрөл бүрийн лиофоб Өгөгдсөн сэдвээр Бүтээлч байгаа эсэхдисперс системийн онцлог мэдээлэл цуглуулах даалгавар - реферат шинж чанар - эссэ - фото зураг, цуглуулга гэх мэт

×