Problem and solution i ph o 21

170 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Problem and solution i ph o 21

 1. 1. Figure 1 Diffraction of a parallel X-ray beam along the z-axis. The angle between the crystal and the y-axis is . 7+( VW ,17(51$7,21$/ 3+6,6 2/03,$' *521,1*(1 7+( 1(7+(5/$1'6 +DQV -RUGHQV 'HSDUWPHQW RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ 8QLYHUVLW RI *URQLQJHQ 7KH 1HWKHUODQGV 4XHVWLRQ ;UD 'LIIUDFWLRQ IURP D FUVWDO :H ZLVK WR VWXG ;UD GLIIUDFWLRQ E D FXELF FUVWDO ODWWLFH 7R GR WKLV ZH VWDUW ZLWK WKH GLIIUDFWLRQ RI D SODQH PRQRFKURPDWLF ZDYH WKDW IDOOV SHUSHQGLFXODUO RQ D GLPHQVLRQDO JULG WKDW FRQVLVWV RI 1 [ 1 VOLWV ZLWK VHSDUDWLRQV G DQG G 7KH GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ LV REVHUYHG RQ D VFUHHQ DW D GLVWDQFH / IURP WKH JULG 7KH VFUHHQ LV SDUDOOHO WR WKH JULG DQG / LV PXFK ODUJHU WKDQ G DQG G D 'HWHUPLQH WKH SRVLWLRQV DQG ZLGWKV RI WKH SULQFLSDO PD[LPXP RQ WKH VFUHHQ 7KH ZLGWK LV GHILQHG DV WKH GLVWDQFH EHWZHHQ WKH PLQLPD RQ HLWKHU VLGH RI WKH PD[LPD :H FRQVLGHU QRZ D FXELF FUVWDO ZLWK ODWWLFH VSDFLQJ D DQG VL]H 1D [ 1D [ 1D 1 LV PXFK VPDOOHU WKDQ 1 7KH FUVWDO LV SODFHG LQ D SDUDOOHO ;UD EHDP DORQJ WKH ]D[LV DW DQ DQJOH VHH )LJ
 2. 2. 7KH GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ LV DJDLQ REVHUYHG RQ D VFUHHQ DW D JUHDW GLVWDQFH IURP WKH FUVWDO E DOFXODWH WKH SRVLWLRQ DQG ZLGWK RI WKH PD[LPD DV D IXQFWLRQ RI WKH DQJOH IRU VPDOO
 3. 3. :KDW LQ SDUWLFXODU DUH WKH FRQVHTXHQFHV RI WKH IDFW WKDW 1 1 7KH GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ FDQ DOVR EH GHULYHG E PHDQV RI %UDJJ V WKHRU LQ ZKLFK LW LV DVVXPHG WKDW WKH ;UDV DUH UHIOHFWHG IURP DWRPLF SODQHV LQ WKH ODWWLFH 7KH GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ WKHQ DULVHV IURP LQWHUIHUHQFH RI WKHVH UHIOHFWHG UDV ZLWK HDFK RWKHU F 6KRZ WKDW WKLV VRFDOOHG %UDJJ UHIOHFWLRQ LHOGV WKH VDPH FRQGLWLRQV IRU WKH PD[LPD DV WKRVH WKDW RX IRXQG LQ E
 4. 4. Figure 2. The cubic latice of Potassium Chloride in which the K+ and Cl- wons have almost the same size. Figure 3. Scattering of X-rays by a powder of KCl crystals results in the production of concentric dark circles on a photographic plate. Figure 1 The spaceship Atlantis (A) with a satellite (S) in an orbit around the earth. The orbit lies in the earth’s equatorial plane. The magnetic field (B) is perpendicular to the diagram and is directed towards the reader. ,Q VRPH PHDVXUHPHQWV WKH VRFDOOHG SRZGHU PHWKRG LV HPSORHG $ EHDP RI ;UDV LV VFDWWHUHG E D SRZGHU RI YHU PDQ VPDOO FUVWDOV 2I FRXUVH WKH VL]HV RI WKH FUVWDOV DUH PXFK ODUJHU WKDQ WKH ODWWLFH VSDFLQJ D
 5. 5. 6FDWWHULQJ RI ;UDV RI ZDYHOHQJWK QP E 3RWDVVLXP KORULGH .O@ ZKLFK KDV D FXELF ODWWLFH VHH )LJ
 6. 6. UHVXOWV LQ WKH SURGXFWLRQ RI FRQFHQWULF GDUN FLUFOHV RQ D SKRWRJUDSKLF SODWH 7KH GLVWDQFH EHWZHHQ WKH FUVWDOV DQG WKH SODWH LV P DQG WKH UDGLXV RI WKH VPDOOHVW FLUFOH LV P VHH )LJ
 7. 7. . DQG O LRQV KDYH DOPRVW WKH VDPH VL]H DQG WKH PD EH WUHDWHG DV LGHQWLFDO VFDWWHULQJ FHQWUHV G DOFXODWH WKH GLVWDQFH EHWZHHQ WZR QHLJKERXULQJ . LRQV LQ WKH FUVWDO 4XHVWLRQ (OHFWULF H[SHULPHQWV LQ WKH PDJQHWRVSKHUH RI WKH HDUWK ,Q 0D WKH VSDFHVKLS $WODQWLV ZLOO EH SODFHG LQ RUELW DURXQG WKH HDUWK :H VKDOO DVVXPH WKDW WKLV RUELW ZLOO EH FLUFXODU DQG WKDW LW OLHV LQ WKH HDUWK V HTXDWRULDO SODQH $W VRPH SUHGHWHUPLQHG PRPHQW WKH VSDFHVKLS ZLOO UHOHDVH D VDWHOOLWH 6 ZKLFK LV DWWDFKHG WR D FRQGXFWLQJ URG RI OHQJWK / :H VXSSRVH WKDW WKH URG LV ULJLG KDV QHJOLJLEOH PDVV DQG LV FRYHUHG E DQ HOHFWULFDO LQVXODWRU :H DOVR QHJOHFW DOO IULFWLRQ /HW EH WKH DQJOH WKDW WKH URG PDNHV WR WKH OLQH EHWZHHQ WKH $WODQWLV DQG WKH FHQWUH RI WKH HDUWK VHH )LJ
 8. 8. 6 DOVR OLHV LQ WKH HTXDWRULDO SODQH $VVXPH WKDW WKH PDVV RI WKH VDWHOOLWH LV PXFK VPDOOHU WKDQ WKDW RI WKH $WODQWLV DQG WKDW / LV PXFK VPDOOHU WKDQ WKH UDGLXV RI WKH RUELW D 'HGXFH IRU ZKLFK YDOXHV
 9. 9. RI WKH FRQILJXUDWLRQ RI WKH VSDFHVKLS DQG VDWHOOLWH UHPDLQ XQFKDQJHG ZLWK UHVSHFW WR WKH HDUWK
 10. 10. ,Q RWKHU ZRUGV IRU ZKLFK YDOXHV
 11. 11. RI LV FRQVWDQW
 12. 12. D 'LVFXVV WKH VWDELOLW RI WKH HTXLOLEULXP IRU HDFK FDVH 6XSSRVH WKDW DW D JLYHQ PRPHQW WKH URG GHYLDWHV IURP WKH VWDEOH FRQILJXUDWLRQ E D VPDOO DQJOH 7KH VVWHP ZLOO EHJLQ WR VZLQJ OLNH D SHQGXOXP E ([SUHVV WKH SHULRG RI WKH VZLQJLQJ LQ WHUPV RI WKH SHULRG RI UHYROXWLRQ RI WKH VVWHP DURXQG WKH HDUWK ,Q )LJ WKH PDJQHWLF ILHOG RI WKH HDUWK LV SHUSHQGLFXODU WR WKH GLDJUDP DQG LV GLUHFWHG WRZDUGV WKH UHDGHU 'XH WR WKH RUELWDO YHORFLW RI WKH URG D SRWHQWLDO GLIIHUHQFH DULVHV EHWZHHQ LWV HQGV 7KH HQYLURQPHQW WKH PDJQHWRVSKHUH
 13. 13. LV D UDUHILHG LRQLVHG JDV ZLWK D YHU JRRG HOHFWULFDO FRQGXFWLYLW RQWDFW ZLWK WKH LRQLVHG JDV LV PDGH E PHDQV RI HOHFWURGHV LQ $ WKH $WODQWLV
 14. 14. DQG 6 WKH VDWHOOLWH
 15. 15. $V D FRQVHTXHQFH RI WKH PRWLRQ D FXUUHQW , IORZV WKURXJK WKH URG F ,Q ZKLFK GLUHFWLRQ GRHV WKH FXUUHQW IORZ WKURXJK WKH URG 7DNH
 16. 16. 'DWD WKH SHULRG RI WKH RUELW 7 V OHQJWK RI WKH URG / P PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWK RI WKH HDUW DW WKH KHLJKW RI WKH VDWHOOLWH % :EP WKH PDVV RI WKH VKXWWOH $WODQWLV P NJ 1H[W D FXUUHQW VRXUFH LQVLGH WKH VKXWWOH LV LQFOXGHG LQ WKH FLUFXLW ZKLFK PDLQWDLQHV D QHW GLUHFW FXUUHQW RI $ LQ WKH RSSRVLWH GLUHFWLRQ F +RZ ORQJ PXVW WKLV FXUUHQW EH PDLQWDLQHG WR FKDQJH WKH DOWLWXGH RI WKH RUELW E P $VVXPH WKDW UHPDLQV ]HUR ,JQRUH DOO FRQWULEXWLRQV IURP FXUUHQWV LQ WKH PDJQHWRVSKHUH 'RHV WKH DOWLWXGH GHFUHDVH RU LQFUHDVH 4XHVWLRQ 7KH URWDWLQJ QHXWURQ VWDU $ PLOOLVHFRQG SXOVDU LV D VRXUFH RI UDGLDWLRQ LQ WKH XQLYHUVH WKDW HPLWV YHU VKRUW SXOVHV ZLWK D SHULRG RI RQH WR VHYHUDO PLOOLVHFRQGV 7KLV UDGLDWLRQ LV LQ WKH UDGLR UDQJH RI ZDYHOHQJWKV DQG D VXLWDEOH UDGLR UHFHLYHU FDQ EH XVHG WR GHWHFW WKH VHSDUDWH SXOVHV DQG WKHUHE WR PHDVXUH WKH SHULRG ZLWK JUHDW DFFXUDF 7KHVH UDGLR SXOVHV RULJLQDWH IURP WKH VXUIDFH RI D SDUWLFXODU VRUW RI VWDU WKH VRFDOOHG QHXWURQ VWDU 7KHVH VWDUV DUH YHU FRPSDFW WKH KDYH D PDVV RI WKH VDPH RUGHU RI PDJQLWXGH DV WKDW RI WKH VXQ EXW WKHLU UDGLXV LV RQO D IHZ WHQV RI NLORPHWHUV 7KH VSLQ YHU TXLFNO %HFDXVH RI WKH IDVW URWDWLRQ D QHXWURQ VWDU LV VOLJKWO IODWWHQHG REODWH
 17. 17. $VVXPH WKH D[LDO FURVVVHFWLRQ RI WKH VXUIDFH WR EH DQ HOOLSVH ZLWK DOPRVW HTXDO D[HV /HW US EH WKH SRODU DQG UH WKH HTXDWRULDO UDGLL DQG OHW XV GHILQH WKH IODWWHQLQJ IDFWRU E
 18. 18. Figure 1 time (days) -- A sudden change in the shape of the crust of a neutron star results in a sudden change of the angular velocity. RQVLGHU D QHXWURQ VWDU ZLWK D PDVV RI NJ DQ DYHUDJH UDGLXV RI P DQG D URWDWLRQ SHULRG RI V D DOFXODWH WKH IODWWHQLQJ IDFWRU JLYHQ WKDW WKH JUDYLWDWLRQDO FRQVWDQW LV 1P NJ ,Q WKH ORQJ UXQ RYHU PDQ HDUV
 19. 19. WKH URWDWLRQ RI WKH VWDU VORZV GRZQ GXH WR HQHUJ ORVV DQG WKLV OHDGV WR D GHFUHDVH LQ WKH IODWWHQLQJ 7KH VWDU KDV KRZHYHU D VROLG FUXVW WKDW IORDWV RQ D OLTXLG LQWHULRU 7KH VROLG FUXVW UHVLVWV D FRQWLQXRXV DGMXVWPHQW WR HTXLOLEULXP VKDSH ,QVWHDG VWDUTXDNHV RFFXU ZLWK VXGGHQ FKDQJHV LQ WKH VKDSH RI WKH FUXVW WRZDUGV HTXLOLEULXP 'XULQJ DQG DIWHU VXFK D VWDUTXDNH WKH DQJXODU YHORFLW LV REVHUYHG WR FKDQJH DFFRUGLQJ WR ILJXUH DQJXODU YHORFLW RI WKH FUXVW V
 20. 20. E DOFXODWH WKH DYHUDJH UDGLXV RI WKH OLTXLG LQWHULRU XVLQJ WKH GDWD RI )LJ 0DNH WKH DSSUR[LPDWLRQ WKDW WKH GHQVLWLHV RI WKH FUXVW DQG WKH LQWHULRU DUH WKH VDPH ,JQRUH WKH FKDQJH LQ VKDSH RI WKH LQWHULRU
 21. 21. 4XHVWLRQ 'HWHUPLQDWLRQ RI WKH HIILFLHQF RI D /(' ,QWURGXFWLRQ ,Q WKLV H[SHULPHQW ZH VKDOO XVH WZR PRGHUQ VHPLFRQGXFWRUV WKH OLJKWHPLWWLQJ GLRGH /('
 22. 22. DQG WKH SKRWRGLRGH 3'
 23. 23. ,Q D /(' SDUW RI WKH HOHFWULFDO HQHUJ LV XVHG WR H[FLWH HOHFWURQV WR KLJKHU HQHUJ OHYHOV :KHQ VXFK DQ H[FLWHG HOHFWURQ IDOOV EDFN WR D ORZHU HQHUJ OHYHO D SKRWRQ ZLWK HQHUJ (SKRWRQ LV HPLWWHG ZKHUH +HUH K LV 3ODQFN V FRQVWDQW F LV WKH VSHHG RI OLJKW DQG LV WKH ZDYHOHQJWK RI WKH HPLWWHG OLJKW 7KH HIILFLHQF RI WKH /(' LV GHILQHG WR EH WKH UDWLR EHWZHHQ WKH UDGLDWHG SRZHU DQG WKH HOHFWULFDO SRZHU XVHG 3/('
 24. 24. ,Q D SKRWRGLRGH UDGLDQW HQHUJ LV WUDQVIRUPHG LQWR HOHFWULFDO HQHUJ :KHQ OLJKW IDOOV RQ WKH VHQVLWLYH VXUIDFH RI D SKRWRGLRGH VRPH EXW QRW DOO
 25. 25. RI WKH SKRWRQV IUHH VRPH EXW QRW DOO
 26. 26. RI WKH HOHFWURQV IURP WKH FUVWDO VWUXFWXUH 7KH UDWLR EHWZHHQ WKH QXPEHU RI LQFRPLQJ SKRWRQV SHU VHFRQG 1S DQG WKH QXPEHU RI IUHHG HOHFWURQV SHU VHFRQG 1H LV FDOOHG WKH TXDQWXP HIILFLHQF TS 7KH H[SHULPHQW 7KH SXUSRVH RI WKLV H[SHULPHQW LV WR GHWHUPLQH WKH HIILFLHQF RI D /(' DV D IXQFWLRQ RI WKH FXUUHQW WKDW IORZV WKURXJK WKH /(' 7R GR WKLV ZH ZLOO PHDVXUH WKH LQWHQVLW RI WKH HPLWWHG OLJKW ZLWK D SKRWRGLRGH 7KH /(' DQG WKH 3' KDYH EHHQ PRXQWHG LQ WZR ER[HV DQG WKH DUH FRQQHFWHG WR D FLUFXLW SDQHO )LJ
 27. 27. % PHDVXULQJ WKH SRWHQWLDO GLIIHUHQFH DFURVV WKH /(' DQG DFURVV WKH UHVLVWRUV 5 DQG 5 RQH FDQ GHWHUPLQH ERWK WKH SRWHQWLDO GLIIHUHQFHV DFURVV DQG WKH FXUUHQWV IORZLQJ WKURXJK WKH /(' DQG WKH 3' :H XVH WKH PXOWLPHWHU WR PHDVXUH 92/7$*(6 RQO 7KLV LV GRQH E WXUQLQJ WKH NQRE WR SRVLWLRQ 9 7KH PHWHU VHOHFWV WKH DSSURSULDWH VHQVLWLYLW UDQJH DXWRPDWLFDOO ,I WKH GLVSOD LV QRW RQ $872 VZLWFK RII DQG SXVK RQ 9 DJDLQ RQQHFWLRQ 20 DQG 96 7KH ER[ FRQWDLQLQJ WKH SKRWRGLRGH DQG WKH ER[ FRQWDLQLQJ WKH /(' FDQ EH PRYHG IUHHO RYHU WKH ERDUG ,I ERWK ER[HV DUH SRVLWLRQHG RSSRVLWH WR HDFK RWKHU WKHQ WKH /(' WKH 3' DQG WKH KROH LQ WKH ER[ FRQWDLQLQJ WKH 3' UHPDLQ LQ D VWUDLJKW OLQH 'DWD 7KH TXDQWXP HIILFLHQF RI WKH SKRWRGLRGH TS 7KH GHWHFWLRQ VXUIDFH RI WKH 3' LV [ PP 7KH ZDYHOHQJWK RI WKH OLJKW HPLWWHG IURP WKH /(' LV QP 7KH LQWHUQDO UHVLVWDQFH RI WKH YROWPHWHU LV 06 LQ WKH UDQJH XS WR P9 06 LQ WKH RWKHU UDQJHV 7KH UDQJH LV LQGLFDWHG E VPDOO QXPEHUV RQ WKH GLVSOD 3ODQFN V FRQVWDQW K -V 7KH HOHPHQWDU TXDQWXP RI FKDUJH H 7KH VSHHG RI OLJKW LQ YDFXR F PV
 28. 28. Figure 2 The experimental setup: a board and the two boxes containing the LED and the photo-diode. Figure 1. 5 6 5 YDULDEOH UHVLVWRU 5 06 7KH SRLQWV ODEHOOHG DQG DUH PHDVXULQJ SRLQWV ,QVWUXFWLRQV %HIRUH ZH FDQ GHWHUPLQH WKH HIILFLHQF RI WKH /(' ZH PXVW ILUVW FDOLEUDWH WKH SKRWRGLRGH 7KH SUREOHP LV WKDW ZH NQRZ QRWKLQJ DERXW WKH /(' 6KRZ H[SHULPHQWDOO WKDW WKH UHODWLRQ EHWZHHQ WKH FXUUHQW IORZLQJ WKURXJK WKH SKRWRGLRGH DQG WKH LQWHQVLW RI OLJKW IDOOLQJ RQ LW , -V P @ LV OLQHDU 'HWHUPLQH WKH FXUUHQW IRU ZKLFK WKH /(' KDV PD[LPDO HIILFLHQF DUU RXW DQ H[SHULPHQW WR PHDVXUH WKH PD[LPDO DEVROXWH
 29. 29. HIILFLHQF RI WKH /(' 1R PDUNV SRLQWV
 30. 30. ZLOO EH DOORFDWHG IRU DQ HUURU DQDOVLV LQ 7+,6 H[SHULPHQW RQO
 31. 31. 3OHDVH VXPPDUL]H GDWD LQ WDEOHV DQG JUDSKV ZLWK FOHDU LQGLFDWLRQV RI TXDQWLWLHV DQG XQLWV
 32. 32. 4XHVWLRQ 'HWHUPLQDWLRQ RI WKH UDWLR RI WKH PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWKV RI WZR GLIIHUHQW PDJQHWV ,QWURGXFWLRQ :KHQ D FRQGXFWRU PRYHV LQ D PDJQHWLF ILHOG FXUUHQWV DUH LQGXFHG WKHVH DUH WKH VRFDOOHG HGG FXUUHQWV $V D FRQVHTXHQFH RI WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ WKH PDJQHWLF ILHOG DQG WKH LQGXFHG FXUUHQWV WKH PRYLQJ FRQGXFWRU VXIIHUV D UHDFWLYH IRUFH 7KXV DQ DOXPLQLXP GLVN WKDW URWDWHV LQ WKH QHLJKERXUKRRG RI D VWDWLRQDU PDJQHW H[SHULHQFHV D EUDNLQJ IRUFH 0DWHULDO DYDLODEOH
 33. 33. Figure 1. $ VWDQG $ FODPS $Q KRPRJHQLXV DOXPLQLXP GLVN RQ DQ D[OH LQ D KROGHU WKDW FDQ URWDWH 7ZR PDJQHWV 7KH JHRPHWU RI HDFK LV WKH VDPH XS WR
 34. 34. HDFK FRQVLVWV RI D FOLS FRQWDLQLQJ WZR VPDOO PDJQHWV RI LGHQWLFDO PDJQHWL]DWLRQ DQG DUHD WKH ZKROH SURGXFLQJ D KRPRJHQLXV ILHOG % RU % 7ZR ZHLJKWV 2QH ZHLJKW KDV WZLFH WKH PDVV XS WR
 35. 35. RI WKH RWKHU $ VWRSZDWFK $ UXOHU 7KH H[SHULPHQW 7KH DOXPLQLXP GLVN LV IL[HG WR DQ D[OH DURXQG ZKLFK D FRUG LV ZUDSSHG $ ZHLJKW KDQJV IURP WKH FRUG DQG ZKHQ WKH ZHLJKW LV UHOHDVHG WKH GLVN DFFHOHUDWHV XQWLO D FRQVWDQW DQJXODU YHORFLW LV UHDFKHG 7KH WHUPLQDO VSHHG GHSHQGV DPRQJ RWKHU WKLQJV RQ WKH PDJQLWXGH RI WKH PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWK RI WKH PDJQHW 7ZR PDJQHWV RI GLIIHUHQW ILHOG VWUHQJWKV % RU % DUH DYDLODEOH (LWKHU FDQ EH ILWWHG RQ WR WKH KROGHU WKDW FDUULHV WKH DOXPLQLXP GLVN WKH PD EH LQWHUFKDQJHG ,QVWUXFWLRQV 7KLQN RI DQ H[SHULPHQW LQ ZKLFK WKH UDWLR RI WKH PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWKV % DQG % RI WKH WZR PDJQHWV FDQ EH PHDVXUHG DV DFFXUDWHO DV SRVVLEOH *LYH D VKRUW WKHRUHWLFDO WUHDWPHQW LQGLFDWLQJ KRZ RQH FDQ REWDLQ WKH UDWLR IURP WKH PHDVXUHPHQWV DUU RXW WKH H[SHULPHQW DQG GHWHUPLQH WKH UDWLR *,9( $1 (5525 (67,0$7,21
 36. 36. Figure 2. 8VH RI WKH VWRSZDWFK 7KH VWRSZDWFK KDV WKUHH EXWWRQV 6 6 DQG 6 VHH )LJ
 37. 37. %XWWRQ 6 WRJJOHV EHWZHHQ WKH GDWHWLPH DQG WKH VWRSZDWFK PRGHV 6ZLWFK WR WKH VWRSZDWFK PRGH 2QH VKRXOG VHH WKLV 2Q SUHVVLQJ 6 RQFH WKH VWRSZDWFK EHJLQV WLPLQJ 7R VWRS LW SUHVV 6 D VHFRQG WLPH 7KH VWRSZDWFK FDQ EH UHVHW WR ]HUR E SUHVVLQJ 6 RQFH
 38. 38. 6ROXWLRQ RI TXHVWLRQ D RQVLGHU ILUVW WKH [GLUHFWLRQ ,I ZDYHV FRPLQJ IURP QHLJKERXULQJ VOLWV ZLWK VHSDUDWLRQ G
 39. 39. WUDYHUVH SDWKV RI OHQJWKV WKDW GLIIHU E ZKHUH Q LV DQ LQWHJHU WKHQ D SULQFLSDO PD[LPXP RFFXUV 7KH SRVLWLRQ RQ WKH VFUHHQ LQ WKH [GLUHFWLRQ
 40. 40. LV VLQFH G G 7KH SDWK GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH PLGGOH VOLW DQG RQH RI WKH VOLWV DW WKH HGJH LV WKHQ ,I RQ WKH RWKHU KDQG WKLV SDWK GLIIHUHQFH LV WKHQ WKH ILUVW PLQLPXP QH[W WR WKH SULQFLSDO PD[LPXP RFFXUV 7KH SRVLWLRQ RI WKLV PLQLPXP RQ WKH VFUHHQ LV JLYHQ E 7KH ZLGWK RI WKH SULQFLSDO PD[LPXP LV DFFRUGLQJO $ VLPLODU WUHDWPHQW FDQ EH PDGH IRU WKH GLUHFWLRQ LQ ZKLFK WKHUH DUH 1 VOLWV ZLWK VHSDUDWLRQ G 7KH SRVLWLRQV DQG ZLGWKV RI WKH SULQFLSDO PD[LPDO DUH $Q DOWHUQDWLYH PHWKRG RI VROXWLRQ LV WR FDOFXODWH WKH LQWHQVLW IRU WKH GLPHQVLRQDO JULG DV D IXQFWLRQ RI WKH DQJOH WKDW WKH EHDP PDNHV ZLWK WKH VFUHHQ E ,Q WKH [GLUHFWLRQ WKH EHDP VHHV D JULG ZLWK VSDFLQJ D VR WKDW LQ WKLV GLUHFWLRQ ZH KDYH
 41. 41. ,Q WKH GLUHFWLRQ WKH EHDP VHHV D JULG ZLWK HIIHFWLYH VSDFLQJ DFRV
 42. 42. $QDORJRXVO ZH REWDLQ ,Q WKH ]GLUHFWLRQ WKH EHDP VHHV D JULG ZLWK HIIHFWLYH VSDFLQJ DVLQ
 43. 43. 7KLV JLYHV ULVH WR SULQFLSDO PD[LPD ZLWK SRVLWLRQ DQG ZLGWK 7KLV SDWWHUQ LV VXSHULPSRVHG RQ WKH SUHYLRXV RQH 6LQFH VLQ
 44. 44. LV YHU VPDOO RQO WKH ]HURWKRUGHU SDWWHUQ ZLOO EH VHHQ DQG LW LV YHU EURDG VLQFH 1VLQ
 45. 45. 1 7KH GLIIUDFWLRQ SDWWHUQ IURP D SODQH ZDYH IDOOLQJ RQ D WKLQ SODWH RI D FXELF FUVWDO DW D VPDOO DQJOH RI LQFLGHQFH WR WKH QRUPDO ZLOO EH DOPRVW LGHQWLFDO WR WKDW IURP D WZRGLPHQVLRQDO JULG F ,Q %UDJJ UHIOHFWLRQ WKH SDWK GLIIHUHQFH IRU FRQVWUXFWLYH LQWHUIHUHQFH EHWZHHQ QHLJKERXULQJ SODQHV +HUH LV WKH DQJOH RI GLIIUDFWLRQ 7KLV LV WKH VDPH FRQGLWLRQ IRU D PD[LPXP DV LQ VHFWLRQ E G )RU WKH GLVWDQFH D EHWZHHQ QHLJKERXULQJ . LRQV ZH KDYH 0DUNLQJ %UHDNGRZQ D SRVLWLRQ RI SULQFLSDO PD[LPD ZLGWK RI SULQFLSDO PD[LPD E ODWWLFH FRQVWDQWV HIIHFW RI WKLFNQHVV F %UDJJ UHIOHFWLRQ G DOFXODWLRQ RI .. VSDFLQJ
 46. 46. 6ROXWLRQ RI TXHVWLRQ D 6LQFH P P WKH $WODQWLV WUDYHOV DURXQG WKH HDUWK ZLWK D FRQVWDQW VSHHG 7KH PRWLRQ RI WKH VDWHOOLWH LV FRPSRVHG RI WKH FLUFXODU PRWLRQ RI WKH $WODQWLV DERXW WKH HDUWK DQG SRVVLEO
 47. 47. D FLUFXODU PRWLRQ RI WKH VDWHOOLWH DERXW WKH $WODQWLV )RU P ZH KDYH )RU P ZH KDYH 8VLQJ WKH DSSUR[LPDWLRQ DQG HTXDWLRQ
 48. 48. RQH ILQGV VR
 49. 49. ,I LV FRQVWDQW ! VLQ
 50. 50. ! % ! FRV
 51. 51. ! % %
 52. 52. D 7KH VLWXDWLRQ LV VWDEOH LI WKH PRPHQW FKDQJHV VLJQ LQ D PDQQHU RSSRVHG WR WKDW LQ ZKLFK WKH VLJQ RI FKDQJHV VLJQ
 53. 53. % % % % VLJQ0
 54. 54. % % % % 7KH HTXLOLEULXP DERXW WKH DQJOHV HQ % LV WKXV VWDEOH ZKHUHDV WKDW DURXQG % DQG % LV XQVWDEOH E )RU VPDOO YDOXHV RI HTXDWLRQ
 55. 55. EHFRPHV 7KLV LV WKH HTXDWLRQ RI D VLPSOH KDUPRQLF PRWLRQ 7KH VTXDUH RI WKH DQJXODU IUHTXHQF LV VR F $FFRUGLQJ WR /HQ] V ODZ WKHUH ZLOO EH D FXUUHQW IURP WKH VDWHOOLWH 6
 56. 56. WRZDUGV WKH VKXWWOH $
 57. 57. F )RU WKH WRWDO HQHUJ RI WKH VVWHP ZH KDYH $ VPDOO FKDQJH LQ WKH UDGLXV RI WKH RUELW FRUUHVSRQGV WR D FKDQJH LQ WKH HQHUJ RI ,Q WKH VLWXDWLRQ XQGHU F HQHUJ LV DEVRUEHG IURP WKH VVWHP DV D FRQVHTXHQFH RI ZKLFK WKH UDGLXV RI WKH RUELW ZLOO GHFUHDVH ,V D FXUUHQW VRXUFH LQVLGH WKH VKXWWOH LQFOXGHG LQ WKH FLUFXLW ZKLFK PDLQWDLQV D QHW FXUUHQW LQ WKH RSSRVLWH GLUHFWLRQ HQHUJ LV DEVRUEHG E WKH VVWHP DV D FRQVHTXHQFH RI ZKLFK WKH UDGLXV RI WKH RUELW ZLOO LQFUHDVH )URP WKH DVVXPSWLRQV LQ F ZH KDYH 1XPHULFDO DSSOLFDWLRQ JLYHV IRU WKH WLPH W V ZKLFK LV DERXW WKH SHULRG RI WKH VVWHP
 58. 58. 0DUNLQJ EUHDNGRZQ D D E $WODQWLV LQ XQLIRUP FLUFXODU PRWLRQ FDOFXODWLRQ RI WKH SHULRG 6 HTXDWLRQ RI PRWLRQ RI WKH VDWHOOLWH HTXDWLRQ RI PRWLRQ IRU VPDOO DQJOHV SHULRG RI RVFLOODWLRQV F F FDOFXODWLRQ RI WKH WLPH WKH FXUUHQW KDV WR EH PDLQWDLQHG LQFUHDVH RU GHFUHDVH RI WKH UDGLXV RI WKH RUELW 6ROXWLRQ RI TXHVWLRQ D VW PHWKRG )RU HTXLOLEULXP ZH KDYH )F )J 1 ZKHUH 1 LV QRUPDO WR WKH VXUIDFH 5HVROYLQJ LQWR KRUL]RQWDO DQG YHUWLFDO FRPSRQHQWV ZH ILQG )URP ZH ILQG ZKHUH 7KLV PHDQV WKDW DOWKRXJK U GHSHQGV RQ [ DQG WKH FKDQJH LQ WKH IDFWRU LQ IURQW RI [G[ LV VR VOLJKW WKDW ZH FDQ WDNH LW WR EH FRQVWDQW 7KH VROXWLRQ RI (T
 59. 59. LV WKHQ DQ HOOLSVH
 60. 60. DQG IURP WKLV LW IROORZV WKDW QG PHWKRG )RU D SRLQW PDVV RI NJ RQ WKH VXUIDFH 7KH IRUP RI WKH VXUIDFH LV VXFK WKDW 8SRW 8NLQ FRQVWDQW )RU WKH HTXDWRU 0 U UH
 61. 61. DQG IRU WKH SROH 0 % U US
 62. 62. ZH KDYH 7KXV E $V D FRQVHTXHQFH RI WKH VWDUTXDNH WKH PRPHQW RI LQHUWLD RI WKH FUXVW ,P GHFUHDVHV E )URP WKH FRQVHUYDWLRQ RI DQJXODU PRPHQWXP ZH KDYH $IWHU WKH LQWHUQDO IULFWLRQ KDV HTXDOL]HG WKH DQJXODU YHORFLWLHV RI WKH FUXVW DQG WKH FRUH ZH KDYH
 63. 63. 0DUNLQJ EUHDNGRZQ D VW PHWKRG H[SUHVVLRQV IRU WKH IRUFHV HTXDWLRQ IRU WKH VXUIDFH HTXDWLRQ RI HOOLSVH IODWWHQLQJ IDFWRU QG PHWKRG HQHUJ HTXDWLRQ IODWWHQLQJ IDFWRU E FRQVHUYDWLRQ RI DQJXODU PRPHQWXP IRU FUXVW FRQVHUYDWLRQ RI DQJXODU PRPHQWXP IRU FUXVW DQG FRUH PRPHQW RI LQHUWLD IRU D VSKHUH UDWLR UFU
 64. 64. 6ROXWLRQ RI TXHVWLRQ 7KH OLQHDULW RI WKH SKRWRGLRGH 7KH OLQHDULW RI WKH SKRWRGLRGH FDQ EH FKHFNHG E XVLQJ WKH LQYHUVH VTXDUH ODZ EHWZHHQ GLVWDQFH DQG LQWHQVLW 6XSSRVH WKDW WKH PHDVXUHG GLVWDQFH EHWZHHQ WKH /(' DQG WKH ER[ FRQWDLQLQJ WKH
 65. 65. 3' LV [ 7KH LQWHQVLW RI WKH OLJKW IDOOLQJ RQ WKH 3' VDWLVILHV ,I WKH LQWHQVLW LV LQGHHG SURSRUWLRQDO WR WKH FXUUHQW IORZLQJ WKURXJK WKH 3' LW ZLOO DOVR EH SURSRUWLRQDO WR WKH YROWDJH 9[
 66. 66. PHDVXUHG DFURVV WKH UHVLVWRU 5 )URP
 67. 67. LW WKHQ IROORZV WKDW 7R REWDLQ WKH FRUUHFW YDOXH RI 9[
 68. 68. RQH VKRXOG VXEWUDFW IURP WKH PHDVXUHG YROWDJH 9 WKH YROWDJH 9 WKDW RQH PHDVXUHV ZKHQ WKH /(' LV WXUQHG RII EXW WKH /(' ER[ LV VWLOO LQ SODFH LQ IURQW RI WKH 3'
 69. 69. [ FP
 70. 70. 9 9
 71. 71. 9 9
 72. 72. L $
 73. 73. L $
 74. 74. L[
 75. 75. L[
 76. 76. @õ $õ
 77. 77. 3ORWWHG RQ D JUDSK RQH ILQGV D SHUIHFW VWUDLJKW OLQH
 78. 78. 7KH OLJKW LQWHQVLW DV D IXQFWLRQ RI WKH HOHFWULFDO SRZHU RI WKH /(' 7KH SKRWRFXUUHQW L3' LV GHWHUPLQHG IURP WKH YROWDJH 9 RYHU 5 06 7KH PHWHU LWVHOI KDV DQ LQWHUQDO UHVLVWDQFH RI 06 LQ WKH P9 UDQJH DQG 06 LQ WKH RWKHU UDQJHV :H KDYH WKHQ L3' 9 UHVS L3' 9 ZKHUH 9 LV LQ YROWV DQG L3' LQ $ 7KH FXUUHQW LQ DPSqUHV WKURXJK WKH /(' LV WKH YROWDJH RYHU 5 LQ YROWV GLYLGHG E _ 3' _ _ /(' _ [ FP@ 9 9
 79. 79. 99
 80. 80. L L $
 81. 81. L/(' $
 82. 82. 9/(' 9
 83. 83. 3/(' :
 84. 84. L L
 85. 85. 3/(' 7KH HIILFLHQF LV SURSRUWLRQDO WR L L
 86. 86. 3/(' ,Q WKH JUDSK RI L L
 87. 87. 3/(' DJDLQVW L/(' WKH PD[LPDO HIILFLHQF FRUUHVSRQGV WR L/(' $ 6HH ILJXUH
 88. 88. 'HWHUPLQDWLRQ RI WKH PD[LPDO HIILFLHQF 7KH /(' HPLWV D FRQLFDO EHDP ZLWK FOLQGULFDO VPPHWU 6XSSRVH ZH PHDVXUH WKH OLJKW LQWHQVLW ZLWK D 3' RI VHQVLWLYH DUHD G DW D GLVWDQFH UL IURP WKH D[LV RI VPPHWU /HW WKH LQWHQVLW RI WKH OLJKW WKHUH EH 0UL
 89. 89. WKHQ ZH KDYH
 90. 90. UL PP
 91. 91. 9 9
 92. 92. 9 9
 93. 93. L L
 94. 94. UL [ $P
 95. 95. UL PP
 96. 96. 9 9
 97. 97. 9 9
 98. 98. L L
 99. 99. UL [ $P
 100. 100. 7KH HIILFLHQF 03/(' 0DUNLQJ EUHDNGRZQ OLQHDULW RI WKH 3' LQYHUVH VTXDUH ODZ QXPEHU RI PHDVXULQJ SRLQWV ! ! ! GDUN FXUUHQW FRUUHFW JUDSK GHWHUPLQDWLRQ RI FXUUHQW DW PD[LPDO HIILHQF SULQFLSOH QXPEHU RI PHDVXULQJ SRLQWV ! ! ! JUDSK HIILFLHQFFXUUHQW GHWHUPLQDWLRQ RI FXUUHQW DW PD[LPDO HIILFLHQF GHWHUPLQDWLRQ RI WKH PD[LPDO HIILFLHQF GHWHUPLQDWLRQ RI WKH HPLWWHG OLJKW LQWHQVLW YLD HVWLPDWLRQ RI WKH FRQH FURVVVHFWLRQ YLD PHDVXUHPHQW RI WKH LQWHQVLW GLVWULEXWLRQ GHWHUPLQDWLRQ RI WKH PD[LPXP HIILFLHQF
 101. 101. 6ROXWLRQ RI TXHVWLRQ 7KHRU /HW WKH PRPHQW RI LQHUWLD RI WKH GLVN EH , WKH PDVV RI WKH ZHLJKW P WKH PRPHQW RI WKH IULFWLRQDO IRUFH 0I PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWK % WKH UDGLXV RI WKH D[OH U WKH PRPHQW RI WKH PDJQHWLF IRUFH 0% )RU WKH PRWLRQ RI WKH URWDWLQJ GLVN ZH KDYH :H VXSSRVH WKDW 0I LV FRQVWDQW EXW QRW QHJOLJLEOH %HFDXVH WKH GLVN PRYHV LQ WKH PDJQHWLF ILHOG HGG FXUUHQWV DUH VHW XS LQ WKH GLVN 7KH PDJQLWXGH RI WKHVH FXUUHQWV LV SURSRUWLRQDO WR % DQG WR WKH DQJXODU YHORFLW 7KH /RUHQW] IRUFH DV D UHVXOW RI WKH HGG FXUUHQWV DQG WKH PDJQHWLF ILHOG LV WKXV SURSRUWLRQDO WR WKH VTXDUH RI % DQG WR WKH DQJXODU YHORFLW LH 6XEVWLWXWLQJ WKLV LQWR (T
 102. 102. ZH ILQG $IWHU VRPH WLPH WKH GLVN ZLOO UHDFK LWV ILQDO FRQVWDQW DQJXODU YHORFLW WKH DQJXODU DFFHOHUDWLRQ LV QRZ ]HUR DQG IRU WKH ILQDO YHORFLW YH ZH ILQG 7KH ILQDO FRQVWDQW YHORFLW LV WKXV D OLQHDU IXQFWLRQ RI P 7KH H[SHULPHQW 7KH ILQDO FRQVWDQW VSHHG LV GHWHUPLQHG E PHDVXULQJ WKH WLPH WDNHQ WR IDOO WKH ODVW FP WKLV LV WKH ZLGWK RI D VKHHW RI SDSHU@ ,Q WKH ILUVW SODFH LW LV QHFHVVDU WR FKHFN WKDW WKH ILQDO VSHHG KDV EHHQ UHDFKHG 7KLV LV GRQH E DOORZLQJ WKH ZHLJKW WR IDOO RYHU GLIIHUHQW KHLJKWV ,W LV FOHDU WKDW ZLWK WKH ZHDNHU PDJQHW WKH QHFHVVDU KHLJKW EHIRUH WKH FRQVWDQW VSHHG LV DWWDLQHG ZLOO EH ODUJHU 0HDVXUHPHQWV IRU WKH ZHDN PDJQHW VVWHP
 103. 103. WLPH WDNHQ WR IDOO KHLJKW P
 104. 104. VPDOOHU ZHLJKW “ V
 105. 105. “ V
 106. 106. “ V
 107. 107. “ V
 108. 108. “ V
 109. 109. “ V
 110. 110. “ V
 111. 111. ODUJHU ZHLJKW “ V
 112. 112. “ V
 113. 113. “ V
 114. 114. “ V
 115. 115. “ V
 116. 116. “ V
 117. 117. “ V
 118. 118. “ V
 119. 119. “ V
 120. 120. )LQDO FRQVWDQW VSHHG PHDVXUHPHQWV IRU ERWK PDJQHW VVWHPV DQG IRU VHYHUDO FKRLFHV RI ZHLJKW 0HDVXUHPHQWV IRU WKH ZHDN PDJQHW ZHLJKW VPDOO ODUJH ERWK 7 V
 121. 121. 7 V
 122. 122. 7 V
 123. 123. 7 V
 124. 124. 7! V
 125. 125. “ “ “ Y! PV
 126. 126. “ “ “ 0HDVXUHPHQWV IRU WKH VWURQJ PDJQHW ZHLJKW VPDOO ODUJH ERWK 7 V
 127. 127. 7 V
 128. 128. 7 V
 129. 129. 7 V
 130. 130. 7! V
 131. 131. “ “ “ Y! PV
 132. 132. “ “ “ 'LVFXVVLRQ RI WKH UHVXOWV $ JUDSK EHWZHHQ YH DQG WKH ZHLJKW VKRXOG EH PDGH )URP (T
 133. 133. ZH REVHUYH WKDW ERWK VWUDLJKW OLQHV VKRXOG LQWHUVHFW RQ WKH KRUL]RQWDO D[LV IURP WKH VTXDUHURRW RI WKH UDWLR RI WKH VORSHV ZH KDYH LPPHGLDWHO WKH UDWLR RI WKH PDJQHWLF ILHOG VWUHQJWKV )RU WKH DERYH PHDVXUHPHQWV ZH ILQG
 134. 134. 0DUNLQJ %UHDNGRZQ (T
 135. 135. ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH UDQJH LQ ZKLFK WKH VSHHG LV FRQVWDQW 1XPEHU RI WLPLQJ PHDVXUHPHQWV @ (UURU HVWLPDWLRQ JUDSK TXDOLW WKH OLQHV LQWHUVHFW HDFK RWKHU RQ WKH PDVVD[LV FDOFXODWLRQ RI %% (UURU FDOFXODWLRQ

×