การวัดการกระการวัดการกระจายของข้อมูลจายของข้อมูลอ.ดรุณี หันวิสัยหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพร...
8 9 1010 11 125 6 8 1012 14 151 2 5 1015 18 1910=µ10=µ10=µ
หมายถึง การวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลในชุดเดียวกันเพื่อดูว่าภาพรวมของข้อมูลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดการวัดการกระจายใน...
พิสัย (range)พิสัย (range)พิสัย = Xmax -Xminการหาพิสัยของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่
ตัวอย่าง ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาพิสัย1) ข้อมูลของคะแนนสอบเป็น 45 227 38 32 36พิสัย = 45 - 2= 43
2) ข้อมูลของนำ้าหนักเด็กแรกเกิดเป็น3.0 2.7 2.9 3.1 2.8พิสัย = 3.1 -2.7 = 0.4
3) ข้อมูลของรายได้เป็น 3,50022,000 18,500 17,000 24,400พิสัย = 24,000 -3,500 = 20,500
พิสัย = 45 - 2= 43พิสัย = 3.1 - 2.7= 0.4พิสัย = 24,000 -3,500 = 20,500
ตัวอย่าง คะแนนสอบรวม 80 คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของในหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำานวน 100 คน เป็นดังนี้คะแนน จำานวน60 – 6263...
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์(quartile deviation)ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์(quartile deviation)2.. 13QQDQ−=ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ คือ...
XmaxXminQ4Q3Q2Q1พิสัย = Xmax- XminQ.D. = (Q3– Q1) / 2**
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่1. เรียงลำาดับข้อมูลจากน้อยไปมาก2. หาค่าของควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1...
ตัวอย่าง ในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียนชายคนหนึ่งเขาได้ลองใช้เส้นทาง ต่าง ๆ 8 เส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนซึ่งได้...
วิธีทำำ1. เรียงข้อมูลจำกน้อยไปมำก430 450 460 480 500 510515 5502. หำตำำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 1 และควอร์ไทล์ที่ 3( ) 2521841...
ตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น 10 ค่ำตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 0.25 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น ค่ำค่ำของควอร์ไทล์ที่ 1 = 450...
ตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น 5 ค่ำตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 0.75 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น ค่ำค่ำของควอร์ไทล์ที่ 3 = 510 ...
2.. 13QQDQ−=625302545275513...=−=ค่ำกำรกระจำยโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ำกับ 30.625 เมตร
1) หำควำมถี่สะสมของข้อมูล2) หำตำำแหน่งของค่ำควอร์ไทล์ในตำำแหน่งที่1 และ ควอร์ไทล์ตำำแหน่งที่ 3ตำำแหน่งของ Q1 =ตำำแหน่งของ ...
คำำนวณหำค่ำ Q1และ Q3 ได้จำก −+=fFNkILQk4
ตัวอย่ำง จำกกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับสติปัญญำของเด็กจำำนวน 60 คนได้ข้อมูลดังนี้จงหำส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ระดับสติปัญญำ(I...
ระดับสติปัญญำ (IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 – 107108 – 112113 – 117118 – 122123 – 127128 - 1322512171463127193650565960Q1Q3
ระดับสติปัญญำ(IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 –107108 –112113 –117118 –2512171463127193650565960Q1 83.1051271555.1021=...
ระดับสติปัญญำ(IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 –107108 –112113 –117118 –2512171463127193650565960Q371.11514364555.1123=...
94.4283.10571.1152.. 13=−=−=QQDQ
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)27=x30 25 20 27333 2 70 6nxx∑ −=−++−+−=52733...27252...
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)27=x30 25 20 27333 2 70 6nxx∑ −=−++−+−=52733...27252...
nxxDM∑ −=..ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)NxDM∑ −=µ..กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่
∑∑ −=fxxfDM ..ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)∑∑ −=fxfDMµ..กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่
ตัวอย่าง จากการตรวจปริมาณไขมันในเลือด(หน่วยวัด : มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ของผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตจำานวน 30 คน ปรากฏ...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830วิธีทำา
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830วิธีทำา
วิธีทำา ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 17236874214515015516016517043590...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 17236874214515015516016517043590...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 17236874214515015516016517043590...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 17236874214515015516016517043590...
ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 17236874214515015516016517043590...
7.530171..==−=∑∑fxfDMµส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ การวัดการกระจายซึ...
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )12−−=∑nxxsกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่( )Nx∑ −=2µσ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )12−−=∑nxxfsกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่( )Nxf∑ −=2µσ
ตัวอย่าง ตารางแจกแจงความถี่ของจำานวนวันซึ่งนักศึกษา 49 คน หยุดเรียนในปีการศึกษาหนึ่งเป็นดังนี้จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรี...
จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-1115201221471013158084201310.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธ...
จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-11152012214710158084201310.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธีท...
จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-111520122147101580842010.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธีทำา...
จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-1115201221471015808420วิธีทำา2)( µ−x ( )2µ−x199
จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx0-23-56-89-11152012214710158084209.36360.00368.643635.2140.4540.072103.723270.5วิธีทำา( ...
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )Nxf∑ −=2µσ
ความแปรปรวนσ,s22, σsส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน
แบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัติ1. จากการสุ่มตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้18 18 15.712.3 20.6 2031 25 27.3จงหา 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( 3 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวัดการกระจาย St.b

1,667 views

Published on

วิชาสถิติธุรกิจ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวัดการกระจาย St.b

 1. 1. การวัดการกระการวัดการกระจายของข้อมูลจายของข้อมูลอ.ดรุณี หันวิสัยหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. 2. 8 9 1010 11 125 6 8 1012 14 151 2 5 1015 18 1910=µ10=µ10=µ
 3. 3. หมายถึง การวัดค่าความแตกต่างของข้อมูลในชุดเดียวกันเพื่อดูว่าภาพรวมของข้อมูลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดการวัดการกระจายในที่นี้จะนำาเสนอ 4 ชนิดคือ* พิสัย (range)* ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (quartiledeviation)การวัดการกระการวัดการกระจายของข้อมูลจายของข้อมูล
 4. 4. พิสัย (range)พิสัย (range)พิสัย = Xmax -Xminการหาพิสัยของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่
 5. 5. ตัวอย่าง ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาพิสัย1) ข้อมูลของคะแนนสอบเป็น 45 227 38 32 36พิสัย = 45 - 2= 43
 6. 6. 2) ข้อมูลของนำ้าหนักเด็กแรกเกิดเป็น3.0 2.7 2.9 3.1 2.8พิสัย = 3.1 -2.7 = 0.4
 7. 7. 3) ข้อมูลของรายได้เป็น 3,50022,000 18,500 17,000 24,400พิสัย = 24,000 -3,500 = 20,500
 8. 8. พิสัย = 45 - 2= 43พิสัย = 3.1 - 2.7= 0.4พิสัย = 24,000 -3,500 = 20,500
 9. 9. ตัวอย่าง คะแนนสอบรวม 80 คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของในหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำานวน 100 คน เป็นดังนี้คะแนน จำานวน60 – 6263 – 6566 – 6869 – 7172 - 7451842178พิสัย =74.5 – 59.5=15
 10. 10. ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์(quartile deviation)ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์(quartile deviation)2.. 13QQDQ−=ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ คือ ค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลซึ่งหาได้จากครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่ 3 และควอร์ไทล์ที่1สัญลักษณ์ที่ใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์คือ
 11. 11. XmaxXminQ4Q3Q2Q1พิสัย = Xmax- XminQ.D. = (Q3– Q1) / 2**
 12. 12. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่1. เรียงลำาดับข้อมูลจากน้อยไปมาก2. หาค่าของควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1) และ ควอร์ไทล์ที่ 3 (Q3)ค่าของ Q1 จะอยู่ในตำาแหน่งที่ค่าของ Q3 จะอยู่ในตำาแหน่งที่ในกรณีที่ N+1 หารด้วย 4 ไม่ลงตัว จะต้อง)1(41+N)1(43+N
 13. 13. ตัวอย่าง ในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียนชายคนหนึ่งเขาได้ลองใช้เส้นทาง ต่าง ๆ 8 เส้นทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนซึ่งได้บันทึกระยะทางทั้ง 8 เส้นทางดังนี้เส้นทางที่ 1 2 3 4 5 6 78ระยะทาง 500 550 450 460 510515 480 430 (เมตร)จงหาส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
 14. 14. วิธีทำำ1. เรียงข้อมูลจำกน้อยไปมำก430 450 460 480 500 510515 5502. หำตำำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 1 และควอร์ไทล์ที่ 3( ) 25218411 .)( =+=Qตำำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 1ตำำแหน่งของควอร์ไทล์ที่ 3 ( ) 75618433 .)( =+=Q
 15. 15. ตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น 10 ค่ำตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 0.25 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น ค่ำค่ำของควอร์ไทล์ที่ 1 = 450 + 2.5 = 452.5นั่นคือ เส้นทำงซึ่งอยู่ในตำำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 1 มี2 2.25 3ตำำแหน่ง450 ?460 ค่ำ52125010..=×
 16. 16. ตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 1 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น 5 ค่ำตำำแหน่งเพิ่มขึ้น 0.75 ตำำแหน่ง ค่ำเพิ่มขึ้น ค่ำค่ำของควอร์ไทล์ที่ 3 = 510 + 3.75 = 513.75นั่นคือ เส้นทำงซึ่งอยู่ในตำำแหน่งควอร์ไทล์ที่ 3 มี75317505..=×6 6.757 ตำำแหน่ง510 ?515 ค่ำ
 17. 17. 2.. 13QQDQ−=625302545275513...=−=ค่ำกำรกระจำยโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ำกับ 30.625 เมตร
 18. 18. 1) หำควำมถี่สะสมของข้อมูล2) หำตำำแหน่งของค่ำควอร์ไทล์ในตำำแหน่งที่1 และ ควอร์ไทล์ตำำแหน่งที่ 3ตำำแหน่งของ Q1 =ตำำแหน่งของ Q3 =43)(N41)(Nกำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของข้อมูลที่แจกแจงควำมถี่
 19. 19. คำำนวณหำค่ำ Q1และ Q3 ได้จำก −+=fFNkILQk4
 20. 20. ตัวอย่ำง จำกกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับสติปัญญำของเด็กจำำนวน 60 คนได้ข้อมูลดังนี้จงหำส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ระดับสติปัญญำ(IQ)จำำนวน93 – 9798 – 102103 – 107108 – 112113 – 117118 – 122123 – 127128 - 13225121714631
 21. 21. ระดับสติปัญญำ (IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 – 107108 – 112113 – 117118 – 122123 – 127128 - 1322512171463127193650565960Q1Q3
 22. 22. ระดับสติปัญญำ(IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 –107108 –112113 –117118 –2512171463127193650565960Q1 83.1051271555.1021= −+=Q
 23. 23. ระดับสติปัญญำ(IQ)จำำนวน F93 – 9798 – 102103 –107108 –112113 –117118 –2512171463127193650565960Q371.11514364555.1123= −+=Q
 24. 24. 94.4283.10571.1152.. 13=−=−=QQDQ
 25. 25. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)27=x30 25 20 27333 2 70 6nxx∑ −=−++−+−=52733...27252730
 26. 26. ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)27=x30 25 20 27333 2 70 6nxx∑ −=−++−+−=52733...27252730
 27. 27. nxxDM∑ −=..ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)NxDM∑ −=µ..กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่
 28. 28. ∑∑ −=fxxfDM ..ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย(mean deviation)∑∑ −=fxfDMµ..กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่
 29. 29. ตัวอย่าง จากการตรวจปริมาณไขมันในเลือด(หน่วยวัด : มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ของผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตจำานวน 30 คน ปรากฏผลดังนี้ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723917242830จงหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
 30. 30. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830วิธีทำา
 31. 31. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830วิธีทำา
 32. 32. วิธีทำา ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้จำานวนคนไข้สะสม143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687423917242830∑∑ −=fxfDMµ..
 33. 33. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687421451501551601651704359001,2401,12066034011.56.51.53.58.513.534.5391224.53427วิธีทำาxx− xx−4,695171
 34. 34. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687421451501551601651704359001,2401,12066034011.56.51.53.58.513.534.5391224.53427วิธีทำาxx− xx−4,695171
 35. 35. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687421451501551601651704359001,2401,12066034011.56.51.53.58.513.534.5391224.53427วิธีทำาxx− xx−4,69171
 36. 36. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687421451501551601651704359001,2401,12066034011.56.51.53.58.513.534.5391224.53427วิธีทำาµ−x xx−4,69171
 37. 37. ปริมาณไขมันในเลือดจำานวนคนไข้ (f)x fx f143 – 147148 – 152153 – 157158 – 162163 – 167168 – 1723687421451501551601651704359001,2401,12066034011.56.51.53.58.513.534.5391224.53427วิธีทำาµ−x µ−x4,69 171
 38. 38. 7.530171..==−=∑∑fxfDMµส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
 39. 39. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ การวัดการกระจายซึ่งหาได้จากรากที่สองที่ไม่เป็นจำานวนลบของค่าเฉลี่ยของกำาลังสองของผลต่างระหว่างค่าในข้อมูลกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 40. 40. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )12−−=∑nxxsกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่( )Nx∑ −=2µσ
 41. 41. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )12−−=∑nxxfsกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่( )Nxf∑ −=2µσ
 42. 42. ตัวอย่าง ตารางแจกแจงความถี่ของจำานวนวันซึ่งนักศึกษา 49 คน หยุดเรียนในปีการศึกษาหนึ่งเป็นดังนี้จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียน0-23-56-89-111520122ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำานวนวันที่นักศึกษาทั้ง 49 คนนี้หยุด
 43. 43. จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-1115201221471013158084201310.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธีทำาxx− xx−212 393.24
 44. 44. จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-11152012214710158084201310.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธีทำาxx− xx−212 393.24
 45. 45. จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-111520122147101580842010.500.067.6233.1876.74157.51.291.4466.3676.74วิธีทำาxx− xx−199 393.24
 46. 46. จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx f0-23-56-89-1115201221471015808420วิธีทำา2)( µ−x ( )2µ−x199
 47. 47. จำานวนวันที่หยุดจำานวนนักเรียนx fx0-23-56-89-11152012214710158084209.36360.00368.643635.2140.4540.072103.723270.5วิธีทำา( )2µ−x2)f(x μ−199 314.8164
 48. 48. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )Nxf∑ −=2µσ
 49. 49. ความแปรปรวนσ,s22, σsส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน
 50. 50. แบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัติ1. จากการสุ่มตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้18 18 15.712.3 20.6 2031 25 27.3จงหา 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( 3 )2) มัธยฐาน (2 )2. ข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้คะแนน ความถี่10 – 1516 – 2122 – 2728 – 3334 - 391014192820จงหา 1) มัธยฐาน(4)2) ฐานนิยม(4)3) ส่วนเบนค

×