การสอนเด็กตาบอด211

4,672 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสอนเด็กตาบอด211

 1. 1. ่ เด็กทีมีความบกพร่อง ทางการมองเห็นChild with Visual Impairment
 2. 2. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม ยึดแนวหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเหมือนกันเพียงแต่นาหลักสูตรมาปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์ เช่น การดัดแปลงโปรแกรมการศึกษาจากการเห็นไปสู่การได้ยิน วิชาคัดลายมือและวาดเขียนจะใช้วิชาการปั้นแทน
 3. 3. โวเลนเฟล ได้ให้หลักสาคัญในการจัดการเรียนการสอนเด็กตาบอดไว้ดังนี้คานึงถึงเอกัตบุคคลขนาดของชั้นเรียน ควรอยู่ระหว่าง 6-9 คนสอนในเรื่องรูปธรรมนาประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้ดีแล้วไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่เพิ่มสิ่งเร้าเพื่อขยายประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาความคิดและจินตนาการต่างๆ
 4. 4. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นสิ่งสาคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพและทางด้านจิตวิทยา ผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้าน
 5. 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน- ห้องเรียนไม่คับแคบจนเกินไป ทาให้นักเรียนเกิด- ความคล่องตัวในการทากิจกรรม- ห้องเรียนสะอาด จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบ- มีแสงสว่างที่เหมาะสม- การฝึกให้มีมนุษย์สมพันธ์ที่ดีต่อกัน ั
 6. 6. เทคนิควิธีการสอน= พยามช่วยเด็กโดยที่เด็กไม่ต้องการความช่วยเหลือ= หากเด็กทั่วไปต้องการจะช่วยเหลือต้องบอก วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง= ครูควรบอกเด็กให้ทราบเกี่ยวกับห้องเรียนว่า สิ่งใดอยู่ที่ไหนบ้าง= ครูออกจากห้องต้องบอกเด็กด้วยทุกครั้ง= เด็กสายตาเลือนราง เอกสารการสอนพิมพ์ให้เรียบร้อย ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป= อธิบายด้วยคาพูกที่ชัดเจน เข้าใจง่าย หากมีสื่อประกอบ ควรอธิบายเป็นรายบุคคล
 7. 7. การจัดพฤติกรรม# การป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก# การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น ครูจะต้องสามารถจัดการให้เด็กเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิม# การใช้วิธีจัดการพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
 8. 8. ข้อควรคานึงก่อนการจัดพฤติกรรม- ครูต้องมีข้อมูลเด็กทุกคน- ปัญหาคือ“พฤติกรรม”ไม่ใช่“เด็ก”คิดเช่นนี้จะเป็นการช่วยจัดพฤติกรรมได้- ศึกษาว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความบกพร่องเฉพาะตัวหรือเป็นมาจากสภาพแวดล้อมจากครู- พฤติกรรมของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีการสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น
 9. 9. สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอักษรเบรลล์ คือ ตัวอักษรที่เด็กตาบอดจาเป็นต้องใช้ในการเขียน อ่าน เช่น อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษอักษรเบรลล์ภาษาไทย ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆเครื่องบันทึกเสียง ครูจะบันทึกเรื่องต่างๆลงในแถบบันทึกเสียงเรียกว่า Talking bookเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องพิมพ์ดีดสาหรับอักษรเบรลล์
 10. 10. เอกสารอ้างอิงhttp://school.obec.go.thhttp://www.nrru.ac.th
 11. 11. จัดทาโดย1.นางสาวกัลยา จุมปู รหัสนักศึกษา 531814001032.นางสาวเกษมณี เหล่าจันทร์ รหัสนักศึกษา 531814001053.นางสาวภานุมาศ ปันสุภะ รหัสนักศึกษา 531814001304.นายรณชัย พรมวิชัย รหัสนักศึกษา 531814001335.นายสถาปัตย์ เครือวงศ์ รหัสนักศึกษา 53181400140 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ ปี 3

×