เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์1

7,101
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,101
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์1

 1. 1. à´ç¡·Á¤ÇÒÁº¡¾Ãͧ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ Õè Õ ‹(Children with behaviorally and Emotionaldisorders) ËÁÒ¶֧ ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁÍÒÃÁ³ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾»¡µÔäÁ‹ä´Œ«Ö觾ĵԡÃÃÁ·ÕèáÊ´§ÍÍ¡ÁÒ¹Ñé¹äÁ‹à»š¹·ÕèÂÍÁÃѺáÅоÍ㨢ͧÁҵðҹ¤ÇÒÁ»ÃоĵԻ¯ÔºÑµÔ¢Í§Êѧ¤Á·íÒãËŒäÁ‹ÊÒÁÒöÍÂًËÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ä´ŒÍ‹ҧàÃÕºÌÍÂáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾¡Òó
 2. 2. ¡ÒèШ´ÇÒã¤ÃÁ¤ÇÒÁº¡¾Ãͧ·Ò§¾Äµ¡ÃÃÁ Ñ ‹ Õ ‹ Ô áÅÐÍÒÃÁ³µŒÍ§¤íÒ¹§¶§Í§¤»ÃСͺµÒ§ æ ´§¹Õé  Ö Ö  ‹ Ñ1. ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ ·Õè໚¹·ÕÂÍÁÃѺã¹Ê¶Ò¹¡ÒóÍ‹ҧ˹Öè§ è2. ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧᵋÅкؤ¤Å ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ ¤¹Êͧ¤¹·ÕèÁµ‹Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍ‹ҧà´ÕÂǡѹ Õ Â‹ÍÁäÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹3. ໇ÒËÁÒ¢ͧᵋÅкؤ¤Å «Öè§à»‡ÒËÁÒ¨Ð໚¹ µÑÇ¡íÒ˹´·íÒãËŒ¡ÒÃÁͧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁà´ÕÂǡѹ ¢Í§¤¹Êͧ¤¹Áͧ¡Ñ¹¤¹ÅÐ᧋
 3. 3. à´ç¡·ÕÁÕ¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³¨Ð䴌ú è ѼšÃзºã¹Åѡɳе‹Ò§ æ 1.äÁ‹ÊÒÁÒöàÃÕ¹˹ѧÊ×Í䴌ઋ¹à´ç¡»¡µÔ 2. äÁ‹ÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸Íѹ´Õ¡Ñºà¾×è͹¹Ñ¡àÃÕ¹´ŒÇ¡ѹ ËÃ×͡Ѻ¤ÃÙ ä´Œ 3.ÁվĵԡÃÃÁ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ àÁ×èÍà»ÃÕºà·Õº¡Ñºà´ç¡»¡µÔÍ×è¹ æ ã¹ÇÑÂà´ÕÂǡѹ 4.ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ñº¢ŒÍ§ã¨ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¡çº¡´ÍÒÃÁ³ 5.áÊ´§ÍÒ¡Ò÷ҧËҧ¡Ò ઋ¹ »Ç´ÈÕÃÉÐ »Ç´µÒÁʋǹµ‹Ò§ æ¢Í§Ã‹Ò§¡Ò ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁËÇÒ´¡ÅÑÇ
 4. 4. ÅѡɳТͧà´ç¡·ÕÁ»ÞËÒ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ è Õ ˜ 1. à´ç¡·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ ÁÑ¡áÊ´§ÍÍ¡ã¹·Ò§¡ŒÒÇÃŒÒÇ ¡‹Í¡Ç¹¤ÇÒÁʧº¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèáÊ´§ÍÍ¡ÍÒ¨ÃÇÁ件֧¤ÇÒÁ â˴ÌҠ·ÒÃسÊѵǏ ª¡µ‹Í ·íÒÌҵÑÇàͧáÅмٌÍ×è¹ ËÇմÌͧ ¡Ãз׺ à·ŒÒ äÁ‹àª×èÍ¿˜§¤ÃÙáÅо‹ÍáÁ‹ 2. ¡ÒÃà¤Å×è͹äËÇ·Õè¼Ô´»¡µÔ ËÁÒ¶֧ äÁ‹ËÂØ´¹Ôè§ à¤Å×è͹äËÇÍÂÙ‹ µÅÍ´àÇÅÒ â´Â»ÃÒȨҡ¨Ø´ËÁÒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¤ÇÒÁʹã¨Êѹ é ʹã¨ã¹º·àÃÕ¹䴌äÁ‹¹Ò¹ ¢Ò´ÊÁÒ¸Ô㹡ÒÃàÃÕ¹
 5. 5. 3. ¡ÒÃ˹ÕÊѧ¤ÁËÃ×Í¡ÒûÅÕ¡µÑÇÍÍ¡¨Ò¡Êѧ¤Á໚¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèàºÕè§ູ Í‹ҧ˹Öè§ àª‹¹ ¡Ò÷Õèà´ç¡äÁ‹¤‹Í¾ٴ äÁ‹àÅ‹¹¡Ñºà¾×è͹ äÁ‹Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¢ÕéÍÒ ªÍºÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇ ºÒ§¤¹à¨ŒÒÍÒÃÁ³ ºÒ§¤¹áÊ´§ÍÍ¡·Ò§ Êѧ¤ÁäÁ‹àËÁÒÐÊÁ4. ¡ÒûÃѺµÑÇ·Ò§Êѧ¤Áà´ç¡·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ ¨ÐÁÕ ¡ÒûÃѺµÑÇ·Ò§Êѧ¤ÁäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ½†Ò½„¹¡®à¡³±·ÕèäÁ‹à»š¹·ÕèÂÍÁÃѺ·Ò§ Êѧ¤Á ઋ¹ ᡍ§Íѹ¸¾ÒÅ ¡Ò÷íÒÅÒÂÊÒ¸ÒóÊÁºÑµÔ ÅÑ¡¢âÁÂ Ë¹Õ âçàÃÕ¹ ¡ÒûÃзØÉÌҷҧà¾È
 6. 6. 5. ¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅáÅлÁ´ŒÍ à´ç¡·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ·Ò§ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³ÍÒ¨äÁ‹¡ÅŒÒ¾Ù´¡ÅŒÒ áÊ´§Í͡㹪Ñé¹àÃÕ¹ ÁÕÍÒ¡ÒûÃÐËÁ‹Ò¢Ò´¤ÇÒÁ àª×èÍÁÑè¹ã¹µ¹àͧ6. ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¡ÒÃàÃÕ¹ à´ç¡·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ·Ò§ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³¨ÐÁռšÒÃàÃÕ¹µèíÒ â´Â੾ÒÐÍ‹ҧÂÔè§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÍ‹Ò¹ ¡ÒÃÊС´¤íÒ ¡Òäíҹdz
 7. 7. à´ç¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ «Ö觨ѴNjÒÁÕ¤ÇÒÁÃعáçÁÒ¡ áÅСíÒÅѧ䴌ÃѺ¤ÇÒÁʹ㨨ҡ·Ò§¡ÒÃᾷ ·Ò§¨ÔµÇÔ·ÂÒ áÅзҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ä´Œá¡‹ ÊÁÒ¸ÔÊÑé¹ Attention Deficit /Hyperactivity Disorder ໚¹¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÍÒÂØ áÅÐÃдѺ¾Ñ²¹Ò¡Òà ໚¹¡‹Í¹ÍÒÂØ 7»‚ áÊ´§ÍÍ¡Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧÊÁèíÒàÊÁÍäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 6à´×͹ ¨¹·íÒãËŒà¡Ô´¼Å¡Ãзºµ‹Í¡ÒÃ㪌ªÇÔµ»ÃШíÒÇѹ ÕáÅСÒÃàÃÕ¹
 8. 8. ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÃÁÕÍÂÙ‹ 3 ÍÒ¡ÒÃ1. ÊÁÒ¸ÔÊÑé¹ (Inattention) 1.1 ÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíҺҡ㹡ÒõÑé§ÊÁÒ¸Ô 1.2 ÁÑ¡ÇÍ¡áÇ¡§‹Ò µÒÁÊÔè§àÃŒÒÀÒ¹͡ 1.3 ´ÙàËÁ×͹äÁ‹¿˜§àÁ×èÍÁÕ¤¹¾Ù´´ŒÇÂÍÒ¡ÒÃÊÁÒ¸Ô 1.4 ·íÒµÒÁ¤íÒÊѧäÁ‹¨º ËÃ×Í·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁäÁ‹àÊÃç¨ è 1.5ËÅÕ¡àÅÕ觷Õè¨Ð·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ赌ͧ㪌¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ 1.6 ÅÐàÅÂã¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´ ËÃ×Í·íÒ¼Ô´´ŒÇ¤ÇÒÁàÅÔ¹àÅ‹Í 1.7 ÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíҺҡ㹡ÒèѴÃÐàºÕº§Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ 1.8 ·íҢͧËÒº‹ÍÂæ 1.9 ÁÑ¡Å×Á¡Ô¨ÇѵûÃШíÒÇѹ·Õ赌ͧ·íÒÊÁèíÒàÊÁÍ
 9. 9. 2. ÍÒ¡ÒÃÍÂÙ‹äÁ‹¹Ôè§ (Hyperactivity) 2.1 ÂØ¡ÂÔ¡ ¢ÂѺµÑÇä»ÁÒ 2.2 ¹Ñè§äÁ‹µÔ´·Õè ÁÑ¡µŒÍ§ÅØ¡à´Ô¹ä»ÁÒ 2.3 ÁÑ¡ÇÔè§ÇØ‹¹ ËÃ×Í»‚¹»†Ò ã¹Ê¶Ò¹¡Òó·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ 2.4 äÁ‹ÊÒÁÒöàÅ‹¹à§Õºæä´Œ 2.5 à¤Å×è͹äËÇä»ÁÒ ¤ÅŒÒµԴà¤Ã×èͧ¹µµÅÍ´àÇÅÒ 2.6 ¾Ù´ÁÒ¡à¡Ô¹ä»3. ÍÒ¡ÒÃËعËѹ¾ÅѹáÅ‹¹ (Impulsiveness) 3.1 ÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíҺҡ㹡ÒÃÃͤÍ 3.2 ¾Ù´â¾Å‹§¢Ö¹ÁÒ ¡‹Í¹¶ÒÁ¨º é 3.3 ¢Ñ´¨Ñ§ËÇÐ ËÃ×ÍÊÍ´á·Ã¡¼ÙÍ×è¹ Œ ã¹Ç§Ê¹·¹ÒËÃ×Í㹡ÒÃàÅ‹¹
 10. 10. âäÊÁÒ¸ÔÊÑé¹ à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ㹡Òà ·íÒ§Ò¹¢Í§ÊÁͧºÒ§Ê‹Ç¹ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ÂѧäÁ‹·ÃÒºÊÒà赯 ÊÒà˵طṋª´ ¤Ò´Ç‹Òà¡Ô´¨Ò¡ÊÒÃà¤ÁÕã¹ÊÁͧºÒ§ Õè Ñ ª¹Ô´äÁ‹ÊÁ´ØŠઋ¹ dopamine, norepinephrine, serotonin ÏÅÏ ·íÒãËŒà´ç¡äÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁµÑÇàͧ ä´Œ´Õ áÁŒà´ç¡¨Ð¾ÂÒÂÒÁ¤Çº¤ØÁµ¹àͧáŌǡçµÒÁ
 11. 11. á¹Ç·Ò§¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ1) àÊÃÔÁÊÌҧÈÑ¡ÂÀÒ¾¤Ãͺ¤ÃÑÇ ¤Ãͺ¤ÃÑǤÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁࢌÒ㨠à¡ÕÂǡѺ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§âä áÅÐ è á¹Ç·Ò§ª‹ÇÂàËÅ×Í ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒôÙáÅÍ‹ҧàËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕਵ¤µÔàªÔ§ ºÇ¡µ‹ÍµÑÇà´ç¡ ¤ÇÃÁͧNjÒ໚¹¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§·ÕµÍ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹á¡Œä¢ á·¹·Õè èŒ ¨ÐÁͧNjÒà´ç¡¢Õàé ¡Õ¨ äÁ‹Ê¹ã¨àÃÕ¹2) ¡ÒÃ㪌ÂÒ ã¹»˜¨¨Øº¹ ¡ÒÃ㪌ÂÒ¶×ÍÇ‹Ò໚¹Áҵðҹ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ÂÒ·Õ㪌Á¤ÇÒÁ Ñ è Õ »ÅÍ´ÀÑ ÁռŢŒÒ§à¤Õ§¹ŒÍ ÊÒÁÒöª‹ÇÂãËŒà´ç¡ÁÕÊÁÒ¸Ô´¢¹ ʧºáÅÐ Õ Öé ¤Çº¤ØÁµÑÇàͧ䴌´¢¹ «Ö§Ê‹§¼ÅãËŒ¡ÒÃàÃÕ¹´Õ¢¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡Ñº¤¹ Õ Öé è Öé Ãͺ¢ŒÒ§´Õ¢¹ Öé
 12. 12. 3) ¡ÒûÃѺ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¡ÒèѴ¡ÒáѺ»˜ÞËҾĵԡÃÃÁ â´Â㪌෤¹Ô¤ÇÔ¸Õ·àÕè ËÁÒÐÊÁ ¨Ðª‹ÇÂÅ´ »˜ÞËÒã¹à´ç¡Å§ä´ŒÍ‹ҧÂѧÂ×¹ ª‹ÇÂÅ´ÍØ»ÊÃä㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ½ƒ¡ãËŒà´ç¡ è ÊÒÁÒö¨´¨‹Í¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æä´Œ¹Ò¹¢Öé¹ Ã٨ѡ¡Òõѧ㨿˜§¤íÒÊѧ·Õè Œ é è ÁͺËÁÒÂãËŒ·Ò Ã٨ѡ¡ÒÃÃͤÍÂ í Œ4) ¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ à´ç¡ÊÒÁÒöËÇÁàÃÕ¹㹪ѹàÃÕ¹»¡µÔä´Œ ᵋ¤ÇÃÁÕ¡ÒèѴÊÔ§áÇ´ÅŒÍÁãËŒ é è àËÁÒÐÊÁ äÁ‹Áʧ¡Ãе،¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ¤ÇùѧàÃÕ¹´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ äÁ‹¤Çùѧ Õ Ôè è è ã¡ÅŒË¹ŒÒµ‹Ò§ËÃ×Í»Ãе٠àÁ×Íà´ç¡àÃÔèÁàº×Í ãˌšà´Ô¹ºŒÒ§ ઋ¹ ࢌÒˌͧ¹éíÒ è è Ø Åº¡Ãдҹ ໚¹µŒ¹
 13. 13. à·¤¹Ô¤¡ÒÃÊ͹à´ç¡·ÕÁ¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§ è Õ ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅÐÍÒÃÁ³1. ¡íÒ˹´¡®à¡³± ÃÐàºÕºµÅÍ´¨¹¡Ô¨ÇѵûÃШíÒÇѹã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ãËŒ ໚¹ÃкºãËŒª´à¨¹ «Ö§¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡º¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃ Ñ è Ñ ·íÒ§Ò¹2. ¤ÃÙ¡Ò˹´¡® ÃÐàºÕº¢Í§ËŒÍ§àÃÕ¹ ¤ÇáÃзíҵ͹µŒ¹ÀÒ¤àÃÕ¹áÅÐ í ªÕᨧãËŒ¹¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹à¢ŒÒ㨵ç¡Ñ¹áÅл¯ÔºÑµµÒÁ é Ñ Ô3. ¶ŒÒÁÕ¹¡àÃÕ¹ºÒ§¤¹äÁ‹à¢ŒÒ㨡® ÃÐàºÕº ãËŒ¤ÃÙàÅ×Í¡à´ç¡¤¹ã´¤¹ Ñ Ë¹Ö§à»š¹áººÍ‹ҧãËŒ¹¡àÃÕ¹·ÕäÁ‹à¢ŒÒ㨻¯ÔºÑµµÒÁẺÍ‹ҧ è Ñ è Ô ¨¹¡Ç‹Òà´ç¡¨ÐࢌÒã¨
 14. 14. 4. ¤Ã٤͵ÃǨÊͺNjҹѡàÃÕ¹»¯ÔºÑµµÒÁ¡® ÃÐàºÕºËÃ×ÍäÁ‹áÅÐãËŒáç Ô àÊÃÔÁ·Ò§ºÇ¡ àÁ×è͹ѡàÃÕ¹»¯ÔºÑµµÒÁ¡® Ô5. ËÒ¡¹Ñ¡àÃÕ¹·íÒẺ½ƒ¡ËÑ´ËÃ×Í·íÒ¡ÒúŒÒ¹äÁ‹ä´Œ ¤ÃÙÍÒ¨àÅ×͡㪌Ǹ͹ Ô Õ ×è6. ¶ŒÒ¹Ñ¡àÃÕ¹äÁ‹»¯ÔºÑµµÒÁ¤íÒÊѧËÃ×Í㪌¤Ò¾Ù´äÁ‹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤ÃÙËÃ×Í Ô è í à¾×͹ ¤ÃÙ¤ÇÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§à´ç¡¡‹Í¹áŌǨ֧¾Ô¨ÒóҴíÒà¹Ô¹¡ÒÃ è µ‹Íä»7. ¶ŒÒ¹Ñ¡àÃÕ¹·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·ËÃ×ͪ¡µ‹Í¡ѹ ¤Ã٨еŒÍ§¨Ñºà´ç¡á¡ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ ·Ñ¹·Õ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ¹¤ÃÙÍÒ¨ãËŒ¹¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒẺÍ‹ҧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õ¶¡µŒÍ§ é Ñ èÙ ¨Ò¡à´ç¡Í×è¹æáÅŒÇãËŒ»¯ÔºÑµµÒÁẺÍ‹ҧ¹Ñé¹æ Ô
 15. 15. 8. ¶ŒÒà´ç¡»ÃѺµÑÇã¹·Ò§¶´¶Í ªÍºÍÂÙ¤¹à´ÕÂÇ äÁ‹ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñº ‹ ‹ à¾×͹ ¤ÃÙÍÒ¨ÊѧãËŒà´ç¡à¢ŒÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×ÍÊ‹§à´ç¡ä»ãËŒ¤ÃÙá¹Ðá¹Ç è è ËÃ×ÍÍÒ¨ãËŒà¾×͹¹Ñ¡àÃÕ¹ã¹ËŒÍ§à´ÕÂǡѹà¢Õ¹ʋǹ´Õ¢Í§à´ç¡¤¹¹Ñé¹ è ŧ㹡ÃдÒÉ áÅŒÇãËŒ¹¡àÃÕ¹͋ҹ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¹Ñ¹ãËŒ¹¡àÃÕ¹·Ñ§ËŒÍ§ Ñ é Ñ é ¿˜§à¾×Íè ãËŒà´ç¡ÃÙÊÖ¡ª×¹ªÁµ¹àͧáÅÐÁÕáçã¹ÀÒÂ㹷ըоѲ¹Òµ¹àͧ Œ è è µ‹Íä»9. ¤ÃÙ¤ÇùíÒÇÔ¸»ÃѺ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÁÒ㪌Í‹ҧ໚¹Ãкº Õ
 16. 16. ¨ºáÅÇ ¤º/¤Ð Œ Ñ ‹
 17. 17. ¼ÙŒ¨´·íÒ Ñ1. ¹ÒªÒ޳礏 ǧÁÙÅ Ñ ÃËÑÊ 531814001082. ¹Ò§ÊÒÇ´ÒÃÔ¡Ò á¡ŒÇÅѧ¡Ò ÃËÑÊ 531814001113. ¹Ò§ÊÒǹÔÅºÅ Ø áʹ¼Òº ÃËÑÊ 531814001204. ¹Ò§ÊÒÇÀÒdzÕÔ µŒÍÍÒÉÒ ÃËÑÊ 53181400131 ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤³ÔµÈÒʵÏ ªÑ¹»‚·Õè 3 é
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×