Jedna Greska Na Zeni

959 views

Published on

Sretan Dan žena...

Published in: Travel, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jedna Greska Na Zeni

 1. 1. Jedna gre š ka na ž eni!! Kad je Bog napravio ž enu, do š ao je do š estog dana, rade ć i prekovremen o . D o š ao je an đ eo i pitao ga: “ Za š to tro š i š tako puno vremena na nju?” I bog odgovara: “Jesi li ti vidio š to sam joj joj sve dao , specifikaciju prema kojoj j u oblikujem ?"
 2. 2. <ul><li>“ Ona mora znati prati, ali ne smije biti od plastike, treba imati vi š e od 200 pokretnih zglobova, svi moraju imati mogu ć nost za promjenu, i pri tom da svaka dijeta funkcionira , i jo š da ima krilo za najmanje č etvero djece…ali u isto vrijeme da ima poljubac, koji mo ž e izlije č iti sve, od ozlije đ enog koljena do slomljenog srca, i sve ovo radi sa samo dvije ruke.” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>An đ eo se za č udio svim tim vje š tinama. </li></ul><ul><li>“ Sa samo dvije ruke… Nemogu ć e!” </li></ul><ul><li>“ I ovo je samo standardni model…” </li></ul><ul><li>“ To je puno posla za jedan dan… odmori se, pa je sutra dovr š i“. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ Ne ž elim to”, protestirao je Bog, “tako sam blizu da zavr š im ovo bi ć e, š to je mom srcu drago. </li></ul><ul><li>Kad se razboli, sama se izbori za ozdravljenje , i mo ž e radi ti 18 sati dnevno.” </li></ul><ul><li>An đ eo se pribli ž io i dotaknuo ž enu. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>“ Bo ž e, kako si je napravio taku meku…” “Jest, mekana je”, ka ž e Bog, ali napravio sam je da ima i snagu. “Ne ć e š vjerovati š t o sve mo ž e izdr ž ati .” </li></ul><ul><li>“ Mo ž e li misliti?&quot; pita An đ eo.   </li></ul><ul><li>Bog odgovara: </li></ul><ul><li>“ Ne samo da mo ž e misliti, mo ž e i sura đ ivati i dogov arati se .&quot; </li></ul>
 6. 6. <ul><li>An đ e lu ne š to privu č e pa ž nju, i dotakne ž enino lice… </li></ul><ul><li>“ Bo ž e, izgleda da ovaj model ima jed a n propust. Nisam li ti rekao da previ š e toga stavlja š na nju…”  </li></ul><ul><li>“ Nije to nikakav propust - to je suza”, ispravi ga Bog. </li></ul><ul><li>“ Č emu to?,&quot; upita An đ eo. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>I Bog ka ž e: </li></ul><ul><li>“ Suza je njezin na č in da se izrazi, njena tuga, njena ljubav, njena samo ć a, njen bol i njen ponos.” </li></ul><ul><li>Ovo je ostavilo jak utisak na An đ ela; “Ti si genije, Bo ž e….na sve si mislio. Ž ena je sjajno bi ć e!!” </li></ul>
 8. 8. <ul><li>“ To je istina! </li></ul><ul><li>Ž ena ima zadivljuju ć u snagu. Ž en e podnose te š ko ć e , nose tugu, ali znaju za sre ć u, ljubav i svoje mi š ljenje. </li></ul><ul><li>One se smiju, kad ž ele vri š tati . </li></ul><ul><li>Ž ene pjevaju, kada ž ele plakati . Pla č u kad su sre t ne i smje š kaju se kad su nervozne. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Bore se za ono u š to vjeruju. </li></ul><ul><li>One su protiv nepravde. </li></ul><ul><li>Ne priznaju “ne” kao odgovor, ako postoji drugi i bolji na č in za r j e š enje. Sve od sebe daju za svoju obitelj . One prate prijateljicu k lije č niku , zato š to se boji. I ž ena voli bez granice... </li></ul>
 10. 10. <ul><li>One pla č u kad im djeca do ž ive ne š to novo u ž ivotu, i raduju se dobroti svojih prijatelja. </li></ul><ul><li>One se raduju kad č uju za neko ro đ enje ili vjen č anje. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Srce se njihovo slomi kad č uju za smrt neke drage osobe. </li></ul><ul><li>One tuguju za izgubljenim voljenim osobama, ali su jake i kada vi š e nema ni č ega za š t o bi se bor il e. Ž ene znaju da jedan poljubac i zagrljaj mo ž e iz lije č i ti slomljeno srce. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ipak, ž ena ima jednu gre š ku : </li></ul>Ona zaboravi koliko vrijedi!! “
 13. 13. <ul><li>Po š alji ovo svojim prijateljicama da ih podsjeti š koliko su fantasti č ne... </li></ul><ul><li>Ali i nekim prijateljima, jer i njih treba po nekad podsjetiti. </li></ul>

×