Phan tich seo_tongquat

492 views

Published on

Đào tạo seo => daotaoseo.edu.vn
khóa học internet marketing => http://daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/Khoa-hoc-Internet-Marketing.aspx
khóa học seo => http://daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/khoa-hoc-SEO.aspx

khóa học lập trình android => http://daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/Khoa-hoc-Lap-trinh-Android.aspx

khóa học wordpress => http://daotaoseo.edu.vn/Khoa-hoc/Khoa-hoc-wordpress.aspx

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phan tich seo_tongquat

 1. 1. TTV.vn 1 T khóa trong th ây là m t trong nh ng nơi quan tr ng nh t có m t +3 <title> t khóa m nh b i vì nh ng gì ư c t bên trong th <title> s hi n ra như là ch trang web c a b n. Th title nên ng n g n (nhi u nh t ch nên có 6 ho c 7 t , nh ng t quan tr ng nh t nên t trư c. 2 T khóa trong URL T khóa trong các URL cũng giúp ích r t nhi u – ví d - +3 http://domainname.com/seo-services.html, ây “SEO services” là c m t khóa mà b n ang c g ng ưa lên trang nh t Google. Nhưng n u trong bài không có các t khóa này thì tác d ng c a nó cũng không l y chì làm ch c ch n. B n ph i m b o r ng t khóa trên URL và n i dung bài ph i phù h p v i nhau. 3 M t t khóa văn M t nhân t r t quan tr ng n a là b n ph i ki m tra m t +3 b n t khóa. 3 – 7% dành cho t khóa chính là t t nh t, 1-2% cho các t khóa ph . M t t khóa quá 10% s khi n Search Engine nghi ng là b n ang “nh i” t khóa ch không ph i m t văn b n thông thư ng. 4 T khóa trong anchor Cũng r t quan tr ng, c bi t là t khóa g n backlink, +3 text (t có k t link) n u b n có m t t khóa g n link d n n trang b n t m t site khác, i u này cũng gi ng như site b n ang ư c site kia b u cho m t phi u cho c t khóa và site c a b n. 5 T khóa trong ây cũng là m t nơi mà t khóa r t có tác d ng. Nhưng +3 heading tag (<H1>, chú ý r ng tragn c a b n có n i dung úng v i nh ng t <H2>, etc.) khóa trong heading. 6 T khóa b t u c a Cũng có tác d ng, dù không m nh b ng anchor text +2 m t văn b n (chu i t khóa k t link), title tag hay heading. Tuy nhiên, hãy nh r ng các t khóa u tiên c a m t tài li u không h n ã là o n u tiên – ví d , n u b n s d ng b ng, o n u tiên c a văn b n có th trong n a th hai c a b ng ó. 7 T khóa trong th Spider (nh n tìm ki m) không c hình nh mà thay vào +2 <alt> ó chúng c o n mô t trong th <alt>, vì v y, n u b n có hình nh trên trang web c a mình, hãy vi t m t s t khóa bên trong th <alt> mô t nh ng hình nh này. 8 T khóa trong th R t ít quan tr ng, c bi t i v i Google. Yahoo! và +1 meta Bing v n d a vào y u t này, vì th , n u b n mu n thăng h ng trên Yahoo hay Bing, hãy i n nh ng t khóa này m t cách phù h p. Trong b t kỳ trư ng h p nào thì cũng không có hình ph t dành cho i u này n u b n i n m t cách phù h p. Vì v y hay th c hi n chúng. 9 Tính tương quan c a T khóa tương quan v i n i dung (Keyword proximity) +1 T khóa v i n i dung o lư ng m c liên quan c a m t văn b n và các t khóa. (Keyword proximity) T t nh t là các t ng c nh nhau (Ví d : “dog food”).
 2. 2. TTV.vn N u b n có t “dog” o n th nh t và t “food” o n th ba, i u này cũng có tác d ng nhưng không nhi u b ng khi hai t ng sát nhau. S tương quan c a t khóa ư c áp d ng khi b n mu n SEO m t c m t g m hai t tr lên. 10 C m t khóa Ngoài t khóa, b n cũng có th SEO c m t khóa, có +1 th g m m t s t – ví d . “Di n àn Ki n Th c”. S r t có l i n u c m t khóa b n SEO là nh ng t ph bi n, như th b n có th nh n ư c r t nhi u s trùng kh p trong chu i tìm ki m nhưng ôi khi b n nên t i ưu hóa 2 ho c ba t riêng r (“Di n àn” và “Ki n th c”) hơn là m t chu i dài vì chu i càng dài thì càng ít ngư i tìm ki m m t cách chính xác. 11 T khóa th c p T i ưu hóa t khóa th c p có th là m t m vàng vì khi +1 mà t t c m i ngư i u d n vào vi c t i ưu hóa nh ng t khóa ph bi n nh t, s có ít s c nh tranh v i các t khóa ít ph bi n hơn. Ví d , “b t ng s n sài gòn” có th có ít ngư i tìm ki m hơn là “b t ng s n” nhưng n u b n ang kinh doanh b t ng s n t i Sài Gòn, b n s có ít ngư i vi ng thăm hơn nhưng lư ng giao d ch s cao hơn. 12 T khóa phái sinh i v i ti ng Anh ây không ph i là m t y u t có vai +1 (Keyword stemming) trò quan tr ng vì nh ng t xu t phát t m t g c (ví d . dog, dogs, doggy, ...) ư c cho là có liên quan n nhau và n u b n có t “dog” trên trang c a mình, b n cũng s ư c ghi nh n nh ng t như “dogs” và “doggy”, nhưng v i m t s ngôn ng khác thì cũng có th là m t v n vì nh ng t phái sinh ư c cho là không liên quan n t g c, b n có th s ph i t i ưu hóa t t c chúng. 13 T ng nghĩa Ngoài nh ng t khóa chính, b n c n t i ưu hóa nh ng t +1 ng nghĩa c a nh ng t khóa ích. i u này r t t t i v i nh ng trang web b ng ti ng Anh, các b máy tìm ki m thông minh s d ng c t ng nghĩa n a, và i u này cũng t t cho th h ng c a trang b n. 14 T khóa bi n d ng L i chính t thư ng r t ph bi n và n u b n bi t r ng t 0 (Keyword Mistypes) khóa ích c a b n có nh ng bi n th hay sai l i chính t (ví d Christmas và Xmas), có th b n s t i ưu hóa nh ng bi n th này. Vâng, i u này có th lôi kéo ư c m t s khách n v i trang b n, tuy nhiên, vi c có l i chính t hay ti ng lóng trên trang b n có th s làm cho ngư i c m t c m tình, t t nh t b n không nên th c hi n ho c ch th c hi n trong th meta. 15 Pha loãng t khóa Khi b n t i ưu hóa m t lư ng l n t khóa, c bi t là -2 (Keyword dilution) nh ng t không liên quan, i u này s nh hư ng n s c m nh c a t t c các t khóa c a b n và th m chí
 3. 3. TTV.vn nh ng t khóa chính s b làm m t tác d ng. 16 Nh i t khóa B t kỳ khi nào xu t hi n m t t khóa gi t o (10% -3 (Keyword stuffing) tr lên) s ư c coi là nh i t khóa và b n ph i i m t v i nguy cơ b ph t b i các c máy tìm ki m. Liên k t: Liên k t i, liên k t n, liên k t n i b 17 T khóa có k t link Như ã th o lu n trong m c t khóa, i u này là m t +3 c a trang mình trên trong nh ng nhân t quan tr ng nh t có m t trang trang khác web có rank t t. T t nh t là b n có t khóa và t khóa ó ư c k t link d n v trang b n, Nhưng n u th m chí b n ch cung c p ư ng link, không k t t khóa vào thì cũng v n t t. 18 Ngu n c a ư ng liên Bên c nh t khóa có g n link, m t i u cũng quan tr ng +3 k t ngoài n a là nh ng trang g n link c a b n ph i là nh ng trang web có ti ng. Thư ng thì nh ng trang web có page rank Google cao ư c cho là nh ng trang có ti ng. 19 Link t nh ng trang Có các link t nh ng trang web tương t trang mình r t +3 gi ng nhau h u ích. i u này cho th y r ng i th c nh tranh c a b n ang b phi u cho b n và b n ang có ti ng tăm trong ngành ngh c a mình. 20 Link t các trang .edu Nh ng link này vô cùng quý báu vì nh ng trang .edu và +3 và .gov .gov là nh ng trang có ti ng hơn .com. .biz, .info… Ngoài ra, nh ng link như v y r t khó co ư c. 21 S lư ng backlink Thư ng thì càng nhi u càng t t. Nhưng danh ti ng c a +3 nh ng trang web có ư ng link n trang b n còn quan tr ng hơn hơn s lư ng. T khóa có g n link cũng r t quan tr ng, có m t t khóa trong ó không, chúng t n t i lâu chưa…. 22 T khóa có g n link i u này cũng là m t v n , dù không quan tr ng như +2 n ib t khóa c a backlink. 23 Chung quanh t khóa Các t ng ngay trư c ho c sau t khóa có g n link +2 có g n link cũng quan tr ng b i vì nó góp ph n kh ng nh s liên quan gi a t khóa và n i dung văn b n. Ví d : M t link gi t o s không k t n i m t cách t nhiên v i các t còn l i trong văn b n. 24 Th i gian t n t i c a Càng lâu càng t t. Có nhi u link m i trong m t th i +2 backlink gian ng n có th b hi u nh m là mua chúng. 25 Link t các thư m c Tuy t v i, tuy nhiên nó cũng ph thu c r t nhi u vào +2 thư m c nào. ư c li t kê trong thư m c DMOZ, Yahoo và nh ng thư m c tương t s có tác d ng l n trong vi c làm tăng th h ng trang b n nhưng có hàng t n link trong các thư m c có PR 0 thì ch ng có nghĩa lý gì, th m chí còn b cho là spam link, n u b n có hàng trăm hàng ngàn link như v y. 26 S lư ng các link i Càng ít càng t t vì như th link c a b n s có v quan +1 ra t trang web c a tr ng hơn.
 4. 4. TTV.vn b n 27 T khóa có k t link T khóa có k t link trên trang (v trí c a t khóa trên +1 bên trong (Named bài) cũng r t h u ích cho vi c tăng lư ng c và c cho anchors) SEO n a vì b n nh n m nh thêm r ng m t trang, o n hay văn b n nào ó là quan tr ng. Trong code, named anchor trông như th này: <A href= “#dogs”>Read about dogs</A> và “#dogs” là named anchor. 28 a ch IP c a Google nói r ng h không phân bi t nh ng ư ng link +1 backlink n t m t trang web có cùng a ch IP ho c l p C, vì th , v i Google, các a ch IP có th ư c có th ư c xem xét là như nhau. Tuy nhiên, Bing và Yahoo! Có th h y nh ng ư ng link có cùng IP ho c l p IP, nên, t t nh t b n nên k t backlink trên các trang web khác a ch IP. 29 Backlink t các trang i u này không nh hư ng n b n, mi n là không ph i 0 web chuyên bán trao i link. Ý tư ng ó là b n không th ki m soát backlink và các site ư c vi c ngư i khác t link c a b n trên trang h , vì áng ng th b n s không b ph t v nh ng link này vì ó không ph i l i c a b n. Nhưng b n nên tránh xa nh ng link farm và nh ng trang web áng ng . 30 Nhi u link i ra Google không thích các trang có quá nhi u link, vì th -1 b n nên dư i 100 link trên m t trang. Có quá nhi u link trên m t trang không có tác d ng gì, th m chí b n có th g p phi n toái v i u này. 31 Quá nhi u ư ng link, i u này không t t cho rank c a b n, khi b n có quá -1 spam link nhi u link n và i t cùng m t trang (th m chí n u ó không ph i là m t k ho ch liên k t chéo ho c liên k t n nh ng ngư i hàng xóm t i) b i vì nó s nghĩ là b n mua link hay ít nh t là spam link. Trong trư ng h p t t nh t thì ch có vài link ư c cân nh c thăng h ng cho b n. 32 ư ng link d n n Không gi ng như backlink (link n) t link farm và các -3 các link farm và site áng ng , link i t site b n n các site áng ng nh ng site áng ng s làm h i b n. B n c n thư ng xuyên ki m tra các ư ng link trên site b n vì ôi khi nh ng link t t có th tr thành link x u và ngư c l i. 33 Liên k t chéo (Cross- Liên k t chéo x y ra khi site A lliên k t n site B, site -3 linking) B liên k t n site C và site C liên k t ngư c l i site A. ây là ví d ơn gi n nh t, nhưng trong th c t có th ph c t p hơn. Liên k t chéo ư c xem như m t hình th c thương m i liên k t b t h p pháp và s b ph t. 34 Liên k t ơn pixel Khi b n có m t liên k t mà ch có m t pixel ho c m i -3 ngư i không nhìn th y, và ch ng có ai click vào ó, như v y rõ ràng b n ang c ánh l a search engine. Metatags
 5. 5. TTV.vn 35 Th meta Th Meta ngày càng tr nên ít quan tr ng hơn nhưng +1 <Description> n u h i th nào v n còn có tác d ng thì ó là th <description> và <keywords>. S d ng th meta <Description> vi t mô t c a trang b n. Bên c nh ó, th meta v n ư c ghi nh n t i Bing và Yahoo!, th <Description> có m t tác d ng n a – ôi khi nó còn giúp ưa mô t c a trang web b n tr thành k t qu tìm ki m. 36 Th meta Th meta <Keywords> cũng có tác d ng, m c dù th +1 <Keywords> meta không ư c google chú ý, ch ư c Bing và Yahoo chú ý ôi chút. Hãy gi cho dài c a th meta t 10 n 20 ký t . ng nh i vào th <Keywords> nh ng t mà b n không có trên trang c a mình, i u này không t t cho rank c a b n. 37 Th meta <Language> N u site c a b n s d ng m t ngôn ng c th , ng +1 tr ng tag này. Công c tìm ki m có cách th c quy t nh ngôn ng c a trang web hơi ph c t p ch không ph thu c vào th <language>, nhưng chúng s cân nh c y u t này. 38 Th meta <Refresh> Th meta <Refresh> là m t cách chuy n ngư i xem -1 t site c a b n sang m t site khác. Ch làm vi c này n u b n chuy n site c a mình sang m t tên mi n m i và b n c n t m th i chuy n hư ng khách thăm. Khi ư c s d ng trong th i gian dài, th meta <refresh> s ư c xem như vi c làm b t h p pháp và s nh hư ng n th h ng c a b n. Trong b t kỳ trư ng h p nào, chuy n hư ng thông qua 301 t t hơn nhi u. N i dung (Content) 39 N i dung c áo Có nhi u n i dung (n i dung thích h p, khác v i v i n i +3 (Unique content) dung trên các website khác c v t ng và ch )s ư c ưu tiên r t nhi u i v i rank c a b n. 40 T n su t thay i n i Thư ng xuyên thay i s ư c ưu tiên. S r t tuy t n u +3 dung b n thư ng xuyên thay i n i dung, nhưng n u b n ch c p nh t s lư ng nh thì tác d ng không l n l m. 41 Kích c t khóa Khi m t t khóa trong văn b n có font l n hơn so v i +2 nh ng ch còn l i, i u này t o ư c nhi u chú ý hơn, vì th nó quan tr ng hơn ph n còn l i c a văn b n. V i heading cũng v y (<h1>, <h2>, etc.), heading thư ng có font ch l n hơn ph n còn l i c a văn b n. 42 nh d ng t khóa Bôi en và in nghiêng cũng là m t cách nh n m nh +2 nh ng t và ng . Tuy nhiên, s d ng bôi en và in nghiêng và font l n hơn m t cách h p lý n u không s ph n tác d ng y. 43 Tu i c a tài li u Nh ng tài li u m i (ho c ít nh t là thư ng xuyên c p +2 nh t) s ư c ưu tiên.
 6. 6. TTV.vn 44 Kích c file Thư ng thì nh ng trang dài không ư c ưu tiên, hay ít +1 nh t b n có th c i thi n th h ng n u b n chia m t topic l n thành vài topic nh . 45 Tách n i dung T quan i m marketing v vi c tách n i dung (d a vào -2 IP, lo i trình duy t…) có th r t t t cho SEO nhưng l i có i m không t t ó là khi b n m t url nhưng n i dung khác nhau, công c tìm ki m s không bi t âu là trang c n tìm. 46 Code và thi t k Các c máy tìm ki m nói r ng h không thích nh ng -2 nghèo nàn trang web có thi t kê và code nghèo nàn, dù r t ít khi có trang web nào b c m do có c u trúc code l n x n và hình nh x u xí, nhưng khi code và thi t k nghèo nàn s làm cho ch m c c a site b r i tung và vi c này làm h i b n r t nhi u. 47 N i dung không h p S d ng n i dung b n quy n c a ngư i khác mà không -3 pháp có s ng ý c a h ho c s d ng nh ng n i dung không lành m nh có th khi n trang web c a b n b lo i kh i c máy tìm ki m. 48 Văn b n không nhìn ây là m t ki u làm SEO phi pháp và khi nh n tìm -3 th y ki m phát hi n ra r ng b n có nh ng văn b n ch dành cho chúng ch không dành cho con ngư i, b n s b ph t. 49 Che gi u (Cloaking) Che gi u là m t k thu t b t h p pháp, i u này liên -3 quan m t ph n n s tách n i dung b i vì nh n tìm ki m nhìn th y m t trang (t t nhiên ã ư c t i ưu hóa), và m i ngư i thì nhìn th y m t phiên b n khác c a trang này 50 Trang ng y trang T o ra các trang nh m m c ích ánh l a nh n tìm ki m -3 (Doorway pages) r ng trang b n là m t trang có tài li u phù h p v i nh ng t khóa b n t i ưu hóa trong khi th c t không ph i, ây cũng là m t cách khi n b n b lo i kh i các c máy tìm ki m. 51 L p l i n i dung Khi b n có cùng n i dung trên m t vài trang c a -3 website, i u này s không làm cho trang b n trông s hơn mà b n còn b các c máy tìm ki m ph t. N u trang b n có nhi u chuyên trang, và s lư ng n i dung l p l i không nhi u thì s không có v n gì, cho nên ng l m d ng vi c l p l i n i dung trên site, n u c n thì n i shortcut sang v trí mong mu n. Tr c quan (Visual Extras) và SEO 52 JavaScript N u ư c s d ng r ng rãi, i u này không nh hư ng 0 gì. Nhưng n u n i dung chính c a b n hi n th quá nhi u thông qua JavaScript, i u này s gây khó khăn cho nh n tìm ki m theo dõi và n u java JavaScript l n x n thì nh n không th theo dõi ư c, i u này rõ ràng
 7. 7. TTV.vn 53 Hình nh trong văn M t trang web toàn văn b n s th t bu n th m, nhưng 0 b n n u có r t nhi u hình nh mà không có văn b n thì s là m t sai l m l n v SEO. Luôn vi t n i dung hình nh vào bên trong th <alt> nhưng nh ng nh i t khóa và nh ng t không liên quan. 54 Podcast và video Podcast và video ngày càng tr nên ph bi n, tuy nhiên 0 ây là nh ng tài li u không ph i văn b n, c máy tìm ki m không th c chúng, vì v y n u b n không có m t l i tho i b ng văn b n cho podcast và video, thì dư ng như nh ng n i dung này không h t n t i trong m t c a search engine vì chúng không th ánh ch m c nh ng n i dung như v y. 55 Link Hình nh thay vì S d ng hình nh thay vì text link thư ng không t t, c -1 link text bi t là khi b n không i n vào th <alt>. Nhưng th m chí k c b n i n vào th <alt>, cũng không t t b ng b n có text link v i c ch 16-pt, bôi en và in nghiêng, vì v y ch g n link vào hình khi b n th c s c n chuy n hư ng d n ngư i c n v i nh ng thông tin quan tr ng. 56 Khung (Frame) Khung thư ng r t không t t cho SEO. Hãy tránh s -2 d ng khung tr khi th c s c n thi t. 57 Flash Nh n tìm ki m không ánh ch m c cho n i dung c a -2 fash movie, vì th n u b n s d ng flash trên trang mình, ng quên s d ng m t o n văn b n miêu t cho n i dung c a nó. 58 Trang ch b ng Flash Cũng may là hi n nay không ai dùng theo ki u này n a. -3 Làm trang ch b ng Flash (và ôi khi t t c các m c c a trang b n) và không có b n HTML, là t b n lo i b n ra kh i cu c chơi. Domains, URLs, Web Mastery 59 Url và file name ư c ây là m t nhân t r t quan tr ng, c bi t i v i +3 nhi u ngư i quan tâm Yahoo! và Bing. 60 Kh năng truy c p vào M t v n cơ b n n a mà thư ng b xem nh . N u +3 site trang web c a b n (hay m t m c nào ó) không th truy c p vào ư c do ư ng link b g y, l i 404, khu v c b o v b ng m t kh u và nh ng lý do tương t khác, như th site c a b n không th ư c ánh ch m c. 61 Sitemap Th t tuy t v i n u b n có m t sitemap c p nh t và hoàn +2 ch nh, nh n tìm ki m thư ng thích i u này, không quan tr ng ó là m t sitemap trơn cũ theo nh d ng HTML hay nh d ng c bi t dành cho Google. 62 Kích c Site Nh n tìm ki m thích nh ng site l n, vì th site càng l n +2 càng t t. Tuy nhiên, site l n thư ng làm ngư i dùng b r i và khó tìm ki m thông tin, ôi khi b n nên tách m t
 8. 8. TTV.vn site l n thành m t s site nh . M t khác chưa có site nào b ph t vì quá l n, nên b n ng tách site c a mình ch b i vì chúng l n. 63 Tu i i c a Site Cũng gi ng như rư u, nh ng site có tu i i l n thư ng +2 ư c tôn tr ng hơn b i vì ngư i ta thư ng quan ni m r ng nh ng trang web lâu năm thư ng áng tin c y hơn (chúng ã ch ng minh ư c r ng chúng ã ra i và t n t i ư c m t th i gian khá l u), còn nh ng site m i thì chưa bi t li u ngày mai có bi n m t hay không. 64 Ki u giao di n Không ch nh ng t khóa trong URL và trên trang óng +2 (theme) c a Site vai trò trong SEO. Ki u giao di n (theme) th m chí còn quan tr ng hơn v i m t ranking cao b i vì khi trang web phù h p v i theme, nó s y th h ng c a các trang con c a site lên. 65 V trí c a File trên V trí c a file ư c t trong ch m c ho c g n nó có +1 Site th h ng cao hơn nh ng trang n m t n sâu bên trong. 66 Domain trong tương Có domain riêng thì t t hơn – ví d . thay vì s d ng tên +1 quan v i subdomain, mi n nhasach.butnghien.vn, nên ăng ký tên mi n domain riêng nhasach.vn. 67 uôi tên mi n Không ph i t t c các tên mi n u ngang nhau. Có +1 nh ng tên mi n t t hơn nh ng tên mi n khác. Ví d , tenmien.com t t hơn nhi u so v i .ws, .biz, hay .info (m y tên mi n này ngang nhau), còn nh ng tên mi n như .edu và .org cũng ư c ưu tiên ôi chút. 68 D u gh ch n i trong Các d u g ch n i gi a các t trong m t URL có tác +1 URL d ng r t t t trong vi c thăng h ng trong SEO. i u này áp d ng v i d u g ch ngang c trong tên mi n và trong URL. 69 dài c a URL Thư ng thì ây không ph i là m t v n nhưng n u 0 b n có m t URL quá dài thì có v như b n ang spam v y, vì th hãy tránh có nhi u hơn 10 t trên m t URL (3 ho c 4 cho b n thân domain và 6 ho c 7 cho ph n a ch còn l i là v a ). 70 a ch IP Ch thành v n i v i shared hosting ho c khi m t 0 site s d ng host mi n phí, khiIP ho c toàn b l p C c a a ch IP ó b li t vào danh sách en do spam ho c nh ng hành ng b t h p pháp khác. 71 Adsense s làm tăng Adsense không liên quan n b t kỳ cách th c nào c a 0 th h ng c a b n SEO th h ng. Google s không t ng cho b n m t ph n thư ng nào v th h ng vì b n t qu ng cáo Adsense. Adsense có th làm tăng thu nh p c a b n nhưng s không giúp b n tăng rank. 72 Adword s làm tăng Cũng gi ng như Adsense, Adword không liên quan gì 0 th h ng c a b n n th h ng c a b n. Adword s mang nhi u hơn ngư i xem n site c a b n nhưng không tác ng gì
 9. 9. TTV.vn 73 Th i gian gián o n Th i gian gián o n host có liên quan tr c ti p n kh -1 host năng truy c p vào m t site, khi m t site thư ng xuyên b gián o n, nó không th ư c ánh ch m c. Nhưng trong th c t i u này ch quan tr ng n u nhà cung c p hosting c a b n th c s không áng tin c y và có ít hơn 97-98% th i gian host ch y thông su t.. 74 URL ng Nh n tìm ki m thích các URL tĩnh, m c dù b n s nhìn -1 th y r t nhi u nh ng trang tĩnh v trí trên top u. Nhưng URL dài, ng (hơn 100 ký t ) th c s r t t i và trong b t kỳ trư ng h p nào thì b n cũng nên s d ng m t công c vi t l i nh ng URL ng nó tr nên thân thi n v i con ngư i và SEO. 75 Chu i ID (Session ID) i u này th m chí còn t i t hơn URL ng. ng s -2 ID chu i cho thông tin mà b n mu n nh n tìm ki m ánh ch m c. 76 C m trong robots.txt N u chi m c c a ph n l n m t site b c m (ban), i u -2 này có th nh hư ng n nh ng ph n không b c m vì nh n tìm ki m s ít n các site “không có ch m c”. 77 Chuy n hư ng Khi không ư c áp d ng m t cách phù h p, vi c chuy n -3 (Redirect) (301 và hư ng có th b nh hư ng r t nhi u – trang ích có th 302) không m , ho c t i t hơn – vi c chuy n hư ng có th ư c xem như m t k thu t b t h p pháp khi mà ngư i dùng ngay l p t c b chuy n sang m t trang khác. Biên D ch: Bút Nghiên SEO Group

×