Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - januar 2012

957 views

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Januar 2012.

www.ds.dk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - januar 2012

  1. 1. ‘12 ‘04 nyheder fra forlagetNy energiledelsesstandard nr. 1Energiledelse handler om at sætte fokus ændringer i de krav, som standarden januar 2012på bæredygtigt forbrug af energires- indeholder, og disse krav skal virksom-sourcer. Gennem systematisk arbejde heder, som er certificeret efter DS/EN Udgiver: Fonden Dansk Standardmed energiledelse kan din virksomhed 16001, fremover efterleve. DS udgiver Forlagetforbedre bæredygtigheden i sine forret- den nye standard i dansk oversættelse. Kollegievej 6ningsgange og samtidig opnå både øko- 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 31nomisk gevinst og styrket image. Fax 39 96 61 02 dssalg@ds.dkDen europæiske energiledelsesstandard DS/EN ISO 50001:2011 www.ds.dk Energiledelsessystemer - Krav og vejledningEN 16001 er nu blevet afløst af den Sprog: da;eninternationale ISO 50001. Det betyder Pris: DKK 651,- Udkommer 11 gange om året 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K
  2. 2. Elementer af letbeton DS/EN 1520, som nu udgives i dansk oversættelse, gælder for præfabrikerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur og med bærende eller ikke- bærende armering og er beregnet til brug i bygningskon- struktioner. Eksempelvis væg-, gulv- og tagelementer, støttemure, beklædning og elementer til støjafskærm- ning. DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke-bærende armering Sprog: da;en Pris: DKK 884,-Teknisk tegningDS/ISO 406 fra 1990 er nu blevet afløst af en international stan- DS/EN ISO 14405-2:2011 Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstolerancesætning - Deldard. DS/EN ISO 14405-2 illustrerer geometrisk tolerancesætning 2: Andre dimensioner end lineære størrelservedrørende dimensioner, der ikke er lineære størrelser, for at Sprog: enkunne undgå den flertydighed, som brugen af tolerancer angivet Pris: DKK 453,-med +/- uundgåeligt vil medføre i disse tilfælde.Effektiv risikoledelse – guide til ISO 31000BS 31100:2011, Risk management. Code of practice and guidance forretningsområder m.m., når det gælder risikoledelse.for the implementation of BS ISO 31000, giver brugerne praktiske Standarden er udgivet af den britiske standardiseringsorgani-og konkrete anbefalinger til, hvordan man kan implementere ef- sation, BSI, og er udarbejdet af de førende eksperter inden forfektiv risikoledelse ifølge ISO 31000 i virksomheden . Standarden risikoledelse i Storbritannien.kan være med til at skabe et fælles sprog på tværs af afdelinger,BS 31100:2011Risk management. Code of practice and guidance for the implementation of BSISO 31000Sprog: enPris: DKK 960,-
  3. 3. Brand- og ventilationsanlægUdkommer medio januar 2012Standarden, der er med til at sikre, at mekaniske ventilationsan-læg indrettes, udføres og vedligeholdes, så risikoen for brandsopståen, udvikling og spredning minimeres, er kommet i en nyudgave: DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ven-tilationsanlæg, indeholder bestemmelser vedrørende projektering,udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg.DS 428 gælder for mekaniske og hybride ventilationsanlæg, dermonteres fast i bygninger, og som har til hovedformål at holde eneller flere indeklimaparametre inden for nærmere specificeredegrænser.DS 428:2011Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlægSprog: daPris: DKK 595,-Retningslinjer for udbud af rengøringsopgaverDen populære rengøringsstandard, DS/INSTA 800, har fået en • Leverancens omfangsøster. Den nye nordiske standard, DS/INSTA 810, opstiller krav • Krav til leverandørenog anbefalinger for udbud af rengøringsopgaver og rengøringsre- • Tekniske kravlaterede serviceopgaver i den offentlige sektor. Standarden kan • Kontraktmæssige aspekterogså anvendes i den private sektor. • Retningslinjer for vurdering, herunder specifikation af kriterier.Standarden indeholder følgende krav og anbefalinger, der børtages hensyn til ved udbud: DS/INSTA 810:2011• Anmodning om deltagelse i udbud Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver• Udbudsprocedure og betingelser Sprog: da• System til vurdering af tilbud Pris: DKK 345,-Infektionshygiejne –nye krav til rengøringDS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren -Del 10: Krav til rengøring, er kommet i en ny udgave og beskriverkrav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt, at smitstofkan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.Kravene i standarden er baseret på videnskabelig dokumentationeller bred enighed baseret på erfaring blandt specialister indenfor områderne rengøring og infektionsforebyggelse i sundheds-sektoren.Den risiko for smitte, der findes fra det, som ikke relaterer sig tilspild, og som derfor ikke er synligt, har været af stor interessefor arbejdsgruppen omkring standarden. Målet har været at finderobuste og anerkendte metoder til rengøring.Standarden henvender sig til institutioner i sundhedssektoren, DS 2451-10:2011 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 10: Krav til rengøringmen kan også anvendes på en række beslægtede områder som Sprog: dafx laboratorier, børneinstitutioner og skoler. Pris: DKK 523,-
  4. 4. To håndbøger om tilsatsmaterialer til svejsningHele svejseområdet har den seneste periode været genstandfor megen opmærksomhed med udgangspunkt i den kommendeindførelse af CE-mærkning efter DS/EN 1090-1 vedrørende ud-førelse af stål- og aluminiumkonstruktioner. Tilsatsmaterialer skalbl.a. købes hjem efter standarder og så vidt det er muligt væreCE-mærkede.Den nye DS-håndbog 106.3.1 omfatter standarder for tilsatsma-terialer i form af beklædte elektroder til manuel lysbuesvejsning afulegerede stål, finkornstål, højstyrkestål, rustfrie- og varmebestan-dige stål, krybebestandige stål, nikkel og nikkellegeringer samtstøbejern.DS-håndbog 106.3.2 omfatter standarder for tilsatsmaterialer iform af stænger, tråd- og båndelektroder, rørtråde til lysbuesvejs-ning med eller uden beskyttelsesgas af ulegerede stål, finkornstål,højstyrkestål, rustfrie- og varmebestandige stål, krybebestandigestål, nikkel og nikkellegeringer. Herudover indgår standarden forgas og gasblandinger. DS-håndbog 106.3.1:2011 DS-håndbog 106.3.2:2011 Svejsning - Del 3.1: Tilsatsmaterialer - Svejsning - Del 3.2: TilsatsmaterialerPå grund af de mange nye tilsatsmaterialestandarder har det Beklædte elektroder - Tråd- og båndelektroder, tråde og Sprog: da;en stængerværet nødvendigt at opdele standarderne i flere bind efter svejse- Pris: DKK 1.195,- Sprog: da;enprocesserne. Pris: DKK 2.195,- It-sikkerhed Denne måned byder på 2 nye og 1 revideret standard i ISO DS/ISO/IEC 27006:2011 DS/ISO/IEC 27034-1:2011 Informationsteknologi - Sikkerheds- Informationsteknologi - Sikkerheds- 27000-serien. Del 6 angiver krav og giver vejledning til orga- teknikker - Krav til organer, der teknikker - Applikationssikkerhed ner, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer foretager audit og certificering af - Del 1: Oversigt og begreber for informationssikkerhed. Den nye del 7 er en supplerende ledelsessystemer for informations- Sprog: en vejledning til ISO 19011 i styring af et auditeringsprogram sikkerhed (ISMS) Pris: DKK 711,- Sprog: en for ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISMS) samt Pris: DKK 523,- i udførelsen af denne auditering og angående anbefalede kompetencer hos ISMS-auditører. Endelig er 27034-1 en DS/ISO/IEC 27007:2011 vejledning til organisationer i at integrere sikkerhed i de Informationsteknologi - Sikkerheds- teknikker - Vejledning vedrørende processer, som anvendes til håndtering af applikationer. auditering af ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISMS) Sprog: en Pris: DKK 453,-Nu på dansk:Geoteknik – Jordbundsunder-søgelser og prøvning Bestillingskupon – sådan bestiller duDel 2 i eurocode 7, Jordbundsundersøgelser og prøvning, er ble-vet oversat til dansk. DS/EN 1997-2 gælder sammen med DS/EN Hvis du ønsker at bestille en eller flere publikationer,1997-1 og opstiller supplerende regler i forhold til DS/EN 1997-1 skal du blot klikke ind på www.ds.dk/nff og markere det,vedrørende bl.a. planlægning og rapportering af jordbundsun- du ønsker at bestille. Du er naturligvis også velkommendersøgelser og generelle krav til et antal almindeligt anvendte til at kontakte Dansk Standard Forlag og Kundecenterlaboratorie- og feltforsøg. på tlf. 39 96 61 31.Desuden gives eksempler på anvendelse af resultater af feltforsøgsom grundlag for dimensionering. Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Dansk Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den angivne information.DS/EN 1997-2 + AC:2011Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvningSprog: da;enPris: DKK 1.212,-

×