CE-mærkning – sikkerhed og samhandel

1,391 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
306
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CE-mærkning – sikkerhed og samhandel

 1. 1. CE-mærkning– sikkerhedog samhandel
 2. 2. Hvad er CE-mærket?CE-mærket er et fælleseuropæisk mærke, der skalanbringes på udvalgte produktgrupper. Det kan sam-menlignes med et rejsepas, der gør det muligt for ditprodukt at bevæge sig frit inden for det europæiskesamarbejdsområde. CE-mærket er med til at fjerne detekniske handelshindringer og fremmer dermed varer-nes fri bevægelighed. Med mærket viser producenten,at produktet eller ydelsen lever op til fælleseuropæiskemindstekrav til sikkerhed, sundhed og miljø.
 3. 3. Hvorfor skal dit produktCE-mærkes?EU-Kommissionen har udarbejdet kravene til CE-mærkning i direktiverne, der gælder i EU-landene ogi Tyrkiet. Reglerne for mærkningen er ens i de omfat-tede lande. De nationale myndigheder må ikke stillestrengere krav til udformningen af de CE-mærkedeprodukter, end EU’s medlemslande er blevet enige om.Det er den nationale myndighed, der kontrollerer, atproduktet lever op til direktivets krav.
 4. 4. CE-mærket …… giver forbrugerne sikre og sunde produkter… fremmer den europæiske handel med varer.
 5. 5. Hvad skal CE-mærkes?Reglerne for CE-mærkning er fastlagt i produktdirek-tiverne, der er en slags love for konkrete typer afindustriprodukter. Der er lige nu 26 produktgrupper,der skal CE-mærkes, fx legetøj, byggevarer, maskiner,elektriske apparater og medicinsk udstyr. Et produktkan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktivkan omfatte mange produkter.Du finder en oversigt over alle produktgrupper medtilhørende læs let-udgaver af direktiver påwww.startpakke.ds.dk.Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakteDansk Standard på telefon 39 96 61 40.
 6. 6. Hvad er harmoniseredestandarder?Produktdirektiverne beskriver i overordnede træk kra-vene til dit produkts sundhed og sikkerhed. Hvis du harbrug for tekniske detaljer, er det en god idé at brugede harmoniserede standarder. De er frivillige at bruge,medmindre der fx er tale om byggevarer, hvor standar-derne fungerer som lovtekster, der skal overholdes.Standardernes tekniske specifikationer kan være enstor hjælp, når det skal kunne dokumenteres, at etprodukt er sundt og sikkert. De kan for eksempelindeholde retningslinjer for, hvordan en maskine børkonstrueres for at undgå arbejdsulykker, for længdenpå snore i legetøj eller for udformning af elektriskmateriel. Du kan også få standarder med relevantemålemetoder til fx at teste diverse maskiners støjniveaueller vibrationer.De harmoniserede standarder er udviklet i de euro-pæiske standardiseringsorganisationer, fx CEN ogCENELEC, hvor Dansk Standard er nationalt medlem.Du har mulighed for at få indflydelse på de danskesynspunkter ved at melde dig ind i det danske udvalg,hvor du bl.a. kan kommentere standarderne og deltagei en arbejdsgruppe.Læs mere om, hvordan du får indflydelse påwww.ds.dk/s-udvalg
 7. 7. Hvordan bliver dit produktCE-mærket?Som hovedregel har producenten ansvaret forCE-mærkningen. Hvis producenten befinder sig udenfor EU, er det producentens repræsentant i EU, derhar ansvaret for CE-mærkningen.For at opnå CE-mærkning skal du udarbejde en tekniskdokumentation. De vigtigste dokumenter er:– Risikovurdering– Overensstemmelseserklæring– Brugsanvisning.Du kan bruge de harmoniserede standarder til at findede tekniske specifikationer for dit produkt. Hvis derikke findes en specifik standard for dit produkt, kan dubruge andre egnede metoder. I disse tilfælde skal dudog være opmærksom på, hvordan du dokumentererCE-mærkningen.
 8. 8. Hvad skal du huske?Når en producent har CE-mærket sit produkt, kan bru-gerne gå ud fra, at det er sikkert. De nationale myndig-heder må ikke stille større krav, end der er angiveti direktiverne og dermed CE-mærkningen. Til gengældkontrollerer de, om produktet lever op til kravene.
 9. 9. Brug denne tjekliste tilat huske alle detaljerne– Find det eller de direktiver, der gælder for produktet.– Husk eventuelle supplerende nationale regler, fx regler for produktets anvendelse, miljøet eller markedsføringen.– Fastlæg farekilderne, og hold dem op imod de væsentlige krav for produktet.– Find de fælleseuropæiske harmoniserede standarder, dvs. EN-standarder for produktet.– Foretag en risikovurdering af produktet.– Fastlæg den relevante procedure for attestering af overensstemmelse.– Udarbejd den nødvendige tekniske dokumentation.– Lav en god brugsanvisning.– Udfyld en overensstemmelseserklæring.– Foretag CE-mærkning.Myndighederne kontrollerer CE-mærkede produkter.Hvis produktet ikke lever op til produktdirektivets krav,kan det medføre bødestraf og i særlige tilfælde lukningaf virksomheden.EN-standarder betyder, at standarden er udviklet i en afde europæiske standardiseringsorganisationer, fx CENeller CENELEC.
 10. 10. Niels P. Vestergaard Market supporter Director Danfoss Industrial Refrigeration:”Hvordan skal et direktiv fortolkes?” Svaret findes for Niels P. Vestergaard fra Danfoss i de harmoniserede standarder. ”For en stor virksomhed som Danfoss, der beskæftiger sig med mange forskel- lige ting, er det en stor fordel at bruge de harmonisere- de standarder. De hjælper os med at fortolke direktiver, og hvis der opstår fejl, er vi ikke forpligtede til at løfte bevisbyrden. Men næsten uanset størrelsen på virk- somheden vil jeg mene, at det er en god idé at bruge de harmoniserede standarder. Direktiverne er holdt i generelle vendinger, der ikke rigtigt siger noget om, hvordan man som virksomhed skal efterleve reglerne. Her går de harmoniserede standarder ind og udlægger kravene.”
 11. 11. Niels P. Vestergaard er ansvarlig for, at Danfoss’ indu-strikøleportefølje på ca. 4000 kodenumre opfylder allestillede krav. Omtrent halvdelen hører til et af direkti-verne – det mest anvendte er trykudstyrsdirektivet:”Det siger sig selv, at vi med så mange produktervirkelig ville komme på arbejde, hvis vi skulle fortolkedirektiverne. Derudover ville vi sikkert også nå frem tilen forskellig udlægning af teksten alt efter vores bag-grund, og hvor vi sidder i virksomheden. Som det ernu fungerer de harmoniserede standarder som en slagsvejledning, man følger for at være sikker på at efter-leve de forskellige krav og de forskellige niveauer afkrav. For den mindre virksomhed ville fordelen være, atder måske ikke er så mange ressourcer til at sætte sigind i direktivet og selv at udlægge myndighedskravene.Ved at bruge de harmoniserede standarder sparer manaltså både tid og penge.”
 12. 12. Brug for hjælp?Kontakt wto@ds.dk, eller køb vejledninger tilCE-mærkning, fx WEEE-direktivet – sådan gør du,eller CE-mærkning – en praktisk guideLæs om CE-mærkning på www.startpakke.ds.dk Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 61 01 E-mail ds@ds.dk 41 SA www.ds.dk G 5 -50 2 T RYK

×