6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

415 views

Published on

6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

  1. 1. R.N.I. No. : MAH HIN/2011/44910vaYa-: AMk : 50 idnaaMk : sapToMbar sao 12 2013 paRYz: 4 maulya:3 6 sapToMbar meehleenerkeÀ Oeeveerke yeeie cesb SkeÀ ue[keÀer mes peyejve yeueelkeÀej keÀsjves keÀer keÀesMeer<e, iegv[e jepe ?naalaasaaopaara saMvaaddataa | QaanaIva baaga maoM rhnaovaalaI maoMvaalaIvapauilasasToSanaga[-AaOrmaamalaadja-krnao sapanaa (naama badlaa huAa) yah Apanao pataI eva caar baccaao ko ko ilae kha taba pauilasa nao {na laaogaaoM kao vaalaIva saaqa rhtaI hO| [sak a pataI rolvao ko zoko k a k ama laotaa hO| pauilasa sToSana laokr Aae| kRYNaa kao pauilasa nao daonaao BaI k ama par jaatao hO| AaOr {nakI dao laDk Iyaa Gar maoM pakDa taao {sak a saaiqadar saMjaya ibaharI AaOr rhtaI hO| 15 Aa^gasT k ao QaanaIva baaga maoM rhnaovaalao gauMD saMtaaoYa yaadva paOsao laokr Aayao {sanao {sa pauilasa saMjaya ibaharI AaOr kRYNaa [na daonaao naoM sapanaa (13) vaYa- ik vaalao kao paOsao idyaa| ifr pauilasa nao kRYNaa kao CaoDa naabaailak laDk I k ao jabardstaI sao ek kmaromaoM laogae eosaa Aaraopa sapanaa ik maa^ nao lagaayaa hO| AaOr Agar AaOr kRYNaanao baahr sao drvaajao kI kDI laagaadI| {sa samaya maorI laDkI kao kuC BaI huAa taao @yaa pauilasa {sakI CaoDI bahna (vaYa- 9) Gar par Aa[ taao doKaa taao {sakI javaabadar hO! eosaa [Saara {sanao idyaa hO| [sa baDIbahnasapanaanahIqaItabadrvaajaazaoknaokIAavaajaAa baabata vaalaIva ko pauilasa inairXak rajaoMd` maaoihtao rhI qaI {sanao Aajau baajau ko laaogaaoM kao baulaayaa AaOr saba [nasaomaaobaa[-laparsaMpak- ikyaataao{]naaonaofaonanahI laaogajamaahaogae|tabakRYNaanaor]makadrvaajaaKaaolaaAaOr {zayaa| sapanaa k a pairvaar Dr ko rh rha hO| kla laaogaaoM k ao caakU sao Qamak ayaa | AaOr baaolaa ik iksaI kao baaolao kuC huvaa taao [sak a ijammaodar pauilasa rhogaI eosaa taao jaana sao maar Dalau gaa! ifr {sak I baDI bahna AaOr CaoTI {sa AaidvaasaI laDkI AaOr maa^ k a khnaa hO| kRYNaa bahnaGabarakrApanaoGarAagaeoAaOrApanaomaa^sao[sabaaromaoM {nho baar baar taklaIf dotaa rhtaa hO| pauilasa nao [sa baabata gauMDagadI- bahuta hO| gauMDao ik TaolaI hO| ijasako calatao iksaI baaolaI maoro saaqa jaaor jabadstaI maoro kpaDo KaIca kr maoro saaqa maoM {]sako maa^ AaOr baoTI sao kha tauma laaoga ka raoja ka hO jaava sao BaI CoD CaD krtao hO| pauilasa [nak I ef AayaAar nahI balaatkarkrnaoik kaoiSasaik jaba{sakImaa^nao[sabaabata yaha sao laDkI Dr ko maaro Gabara ga[- hO| [na laaogaaoM kI dja-krtaIeosaa[sapairvaarkaAaraopahO| ?naalaasaaopaara saMvaaddataa | zaNao ijalao ko naalaasaaopaara maoM taIna kraoD pacaasa laaKa r]payao kI laUT ko ek saptaah baad BaI zaNao r]rla pauilasa lauToraoM ka pataa nahIM lagaa paa[- hO| r]rla pauilasa kI ivaiBanna TImaoM jaaMca AaOr CanabaIna maoM jauTI hO, laoikna pauilasa kao ABaI tak kao[- kamayaabaI nahIM imala hO| GaTnaa ko samaya ek Ca~a rahUla imaEa`a nao Apanao maaobaa[la sao lauToraoM ka faoTao inakalaa qaa, laoikna maaobaa[la AcCI @kailaTI ka nahI haonao ko calatao faoTao QauMQalaI kOd hu[-| kOSa vaOna ko isa@yauirTI gaaD- taqaa ko saaqaka[- hiqayaar nahI haonao kI baata par D/a[var kI madd sao pauilasa nao caar lauToraoM ka AaEcaya- jataayaa hO| naalaasaaopaara, vasa[- ivarar skocabanaayaahO|[nasaohu[-paUCtaaCmaoMpauilasakao taqaa maaiNakpaur par najar DalaoM taao yahaM laUT kuC pataa nahI cala saka hO| eTIema ko krIba AaOr Anya AparaQa baZo hO| gaaOrtalaba hO ik 28 lagao saIsaITIvaI maoM BaI lauToro kOd nahIM hao paae hO| Agasta kI daopahr saaZo taIna bajao Ch A&aata zaNao pauilasa ko ek AiQakarI ko mautaaibak lauToraoM nao naalaa saaopaara ko paaTnakr paak- pa`mauKaigaraohaoMko pakDogaeAparaiQayaaoMko faoTao isqata ei@sasa baOMk ko eTIema ko saamanao taqaa {nako Wara ike gae AparaQaaoM ka Alaga KaDI vaOna maoM rKao taIna kraoD pacaasa laaKa Alaga irka^D- banaayaa jaa rha hO| pauilasa kao r]payaokInakdIlaUTlaIqaIAaOrka^ilasagaaDI [sasao saflataa kI {mmaId hO| pauilasa dihsar maoM frar hao gae qao| lauToraoM ko haqa maoM mahja caok naako, mauMba[- AaOr zaNao ko Anya naak aoM par hakI isTk qaI| GaTnaa ko kuC samaya baad lagao saIsaITIvaI kOmaraoM kI BaI CanabaIna kr rhI lauToraoM Wara {payaaoga maoM laa[- ga[- gaaDI pauilasa hO| zaNao r]rla pauilasa ko k`a[ma ba`aMca ko ek nao ivarar sao baramad k I| mauMba[- sao caaorI hu[- [sa AiQakarI nao kOSa pahuMcaanao vaalaI kMpanaI ko gaaDaoM- gaaDIko maailak saoBaIpauilasapaUCtaaCkIhO| ?na[- idllaI | ek paUva- ivamaana paircaairk kI Aatmahtyaa ko maamalao maoM AaraopaI hiryaaNaa ko paUva- maM~aI gaaopaala kaMDa kao gaur]vaar kao idllaI kI ek Adalata nao ivaQaanasaBaa sa~a maoM Saaimala haonao ko ilae AMtairma jamaanata do dI| Aitair> sa~a nyaayaaQaISa ema.saI.gauptaa nao k aMDa kao caar A@TUbar tak ko ilae AMtairma jamaanata do dI| kaMDa hiryaaNaa ko isarsaa ivaQaanasaBaa AMtairma jamaanata do dI| kaMDa hiryaaNaa ko isarmaa ivaQaanasaBaa Xao~a ka pa`itainaiQatva krtao hO| vah lagaBaga 13 mahInao sao jaola maoM qao| nyaayaalaya nao k aMDa kao paaMca laaKa r]payao ka inajaIbaaMDAaOr{tanaIhIraiSakIjamaanatapaoSakrnaokaokha|kaMDako vakIla nao kha ik {nhoM janataa ko pa`ita k[- ijammaodairyaaM inaBaanaI haotaI hO| {nako ivaQaanasaBaa Xao~a kI inaiQa ka BaI {payaaoga nahI huAa hO, janataa paroSaana hO| idllaI pauilasa nao AMtairma jamaanata ka ivaraoQa krtao hue kha ik [sa baata kI AaSaMkahOik vahsaaXyaaoMko saaqaCoDCaDkrsaktaohO|idllaIpauilasanaokha ik frvarI maoM BaI hiryaaNaa ivaQaanasaBaa ka sa~a huAa qaa laoikna kaMDa nao taba jamaanata kI jar]rta @yaaoM nahI mahsaUsa kI qaI| AiBayaaojana nao kha ik Aaz gavaahaoM nao Aba tak gavaahI dI hO AaOr {namaoM sao AiQakaMSa kaMDa ko paUva- yaa vata- maanakma-caarIhO|kaMDaAaOr{sakIsahayak Ar]NaacaDZaparek paUva-ivamaana paircaairkakaoAatmahtyaako ilaeivavaSakrnaokaAaraopahO|
  2. 2. 2 6 sapToMbar sao 12 sapToMbar 2013 ?doSa ko enajaI- k aoTo maoM 9900 maogaavaaT k a [jaaf a krnaovaalao jaOtaapaur plaaMT ko ilae maharaYT/ sark ar nao jamaIna pa`apta kr laI hO| [sako mauAavajao par sahmaita hao ga[- hO AaOr jamaIna ko caaraoM Aaor foMisaMga lagaa[- jaa caukI hO| plaaMT ko iKalaaf AaMdaolana krnao vaalaI taaktaoM iSaiqala paD caukI hO AaOr {namaoM sao ek QaDo nao saava-jainak r]pa sao yah eolaana BaI kr idyaa hO ik vah plaaMT k a ivaraoQa nahI krogaa| Aba iSavasaonaa kao CaoDkr AaOr kao[- dla [saka ivaraoQa nahIM kr rha hO| jaOtaapaur ko maahaOla maoM Aayaa yah badlaava svaagata yaaogya hO| laoikna jamaIna ka AiQaga`hNa AaOr mauAavajaa yahaM ko ilae baDo masalao kBaI nahI rho, @yaaoMik plaaT ko ilae laI ga[- jamaIna paqarIlaI hO, {sa par KaotaI nahI haotaI| masalao dUsaro hO AaOr {nak a javaaba imalanaa ABaI baakI hO| sarkarI paXa sqaanaIya laaogaaoM kao yah ivaEvaasa nahIM idlaa paayaa hO ik plaaMT soa {nako jaIvana, maClaI vyavasaaya AaOr payaa-varNa koa kao[- Katara nahIM haogaa| [sa ivaYaya ko jaanakaraoM AaOr vaO&aainakaoM nao sqaanaIya laaogaaoM ko saamanao k[- pa`ojaoMToSana BaI ide, par jaapaana kI duGa-Tnaa ko baad sao laaogaaoM ko manasaoyahDrdUrnahIMikyaajaasakahOik [sasao{nako jaIvanakao Katara hao saktaa hO| rajya sarkar ifr BaI ivacailata nahIM hu[- hO| {sanao koMd` sarkar kao saUicata kr idyaa hO ik sqaanaIya laaogaaoM ka ivaraoQa Katma hao gayaa hO AaOr vah pa`aojao@T ko BaavaI raoDmaOpa kI pa`taIXaa maoM hO| yah pa`aojao@T f`aMsa kI Arovaa kMpanaI taqaa nyaUi@layar paa^var ka^rpaaoroSana Wara kayaa-invata ikyaa jaanaovaalaa hO| laoikna Aba tak Arovaa nao eosaa kao[- saMkota nahI ikyaa hO ik {sako ilae vah bahuta {tsauk hO| jaOtaapaur ko ilaeijasagaitasaokamacalarhahO,{sasaoyah[Mpao`SanabanataahOik koMd` kao BaI kao[- jaldI nahI hO| jabaik gaujarata AaOr taimalanaaDu maoM Anau {]jaa- plaaMT ka kama kba ka Saur] hao cauka hO| sabasao mahtvapaUNa- hO [saka Aaiqa-k pahlaU|ABaItak KaudArovaalaagatako maamalaomaoMAaEvastanahI hO| ijasa tarh Da^lar nao Baarta kI Anaok baDI yaaojanaaAaoM kao mauiSkla maoM Dala idyaa hO, {sa tarh khI jaOtaapaur pa`aojao@T kI ka^sT BaI [tanaI na hao jaae ik {sao saMBaalanaa mauiSkla hao jaae| vaOsao BaI jaOtaapaur pa`aojao@T baakIplaaMTaoMsaokhIjyaadabaDahO| ??????? ????` ????????? ?jaaoQapaur|duYkma-ko AaraopaIAasaaramakIjamaanataAjaI- Kaairja hao ga[- | {nhoM 15 isataMbar tak jaola maoM hI rhnaa haogaa| yaaicak a Kaairja krtao hue bauQavaar kao jaaoQapaur kaoT- ko saoSana jaja manaaoja kumaar nao kha ik maamalaa naabaailaga ko yaaOna SaaoYaNa ka hO| yah AparaQa ik`imanala laa^ (AmaoMDmaoMT) 2013 kI Qaara 375àsaI kI pairiQa maoM Aataa hO| {Qar Aasaarama ko saovaadar iSavaa k ao pauilasa nao bauQavaar kao ifr kaoT- maoM paoSa ikyaa, jahaM {sakI irmaaMD AvaiQa caar idna AaOr baZa dI ga[-| Aasaarama ko vakIla Aba ha[-kaoT- maoM yaaicaka lagaanao ka mana banaa rho hO| ‘taumhoM saik-la Aa^ifsar banavaa duMgaa, mauJao CaoD dao...’ Aasaarama nao ya pa`laaoBana jaaoQapaur pauilasa ko ek saba [Mspao@Tr kao {sa samaya idyaa, jaba pauilasa {nho [MdaOr maoM igarFtaar krnao ko baad Flaa[TsaojaaoQapaurlaarhIqaI|yaaOnaSaaoYaNako AaraopasaoiGaroAasaaramanaopahlaotaaoApanaorsauKaatakI QaaOMsa idKaakr jaaoQapaur pauilasa Tima kao pa`Baaivata krnao kI kaoiSaSa kI| jaba [samaoM safla nahIM hue taao [MdaOr sao idllaI kI Flaa[T maoM {nako saaqa baOzo esaAa[- satyapa`kaSa kao Aasaarama nao kha ik vah {nho CaoDdo|eosaakrnaoko badlaoAasaaramanaoesaAa[-kaosaik-laka[Mcaaja-banavaanaokapa`laaoBanaidyaa|kuC [saI tarh, Aasaarama nao jaaMca AiQakarI va kimaEnaroT ko k[- Anya pauilasa AiQakairyaaoM kao pauCtaaC ko daOranaAlagaàAlagapa`laaoBanadokrmaamalaomaoMmaddkrnaokaokha|{Qar,pauilasakaoimalarhoQamakIBaro pa~aAaOrfO@sako baaromaoMpaDtaalakIjaarhIhO| ?na[- idllaI | koMd` sarkar nao doSa ko 235 nae ijalaaoM maoM 1 janavarI tak AaQaar sao elapaIjaI yaaojanaa Saur] krnao ka laXya taya ikyaa hO| [namaoM JaarKaMD ko raMcaI, hjaarIbaaga, KauMTI, ramagaZ, laaohrdgaa (1 A@TUbar 13) baaokarao, sarayakolaaàKarsaavaaM, gaumalaa, gaZvaa, dumak a, Qanabaad, palaamaU (1 navaMbar 13), igairDIh, k aoDrmaa, saaihbagaMja, dovaGar, gaaoDDa (1 idsaMbar 13), isamaDogaa, paUvaI- isaMhBaUma, paiEcamaI isaMhBaUma, paakUD, jaamataaDa (1 janavarI 14) Saaimala hO| [na ijalaaoM maoM carNabaQd tarIko sao isataMbar sao janavarI tak yaaojanaa Saur] kI jaaegaI| yaaojanaa ko ik`yaanvayana ko baad doSa ko krIba AaQao rajyaaoM maoM elapaIjaI kI saibsaDI k a paOsaa saIQao ga`ahk ko baOMk Kaatao maoM jaanao lagaogaa| iflahala yah yaaojanaa doSa ko 54 ijalaaoM maoM dao carNaaoM maoM Saur] kI ga[- hO| pahlao carNa maoM 20 taqaa dUsaro carNa maoM 34 ijalao yaaojanaa maoM Saaimala ike gae qao| nae 235 ijalaaoM ko Saaimala haonao ko baad doSa ko 289 ijalaaoM maoM yaaojanaa pa`BaavaI hao jaaegaI| paoT/aoilayama maM~aalaya ka Aaklana hO ik [na ijalaaoM maoM yaoajanaa Saur] haonao par sarkar kao elapaIjaI iDlaIvarI isasTma ko laIkojaparbarbaadhaorhokrIba10hjaarkraoDr]paebacasakoMgao| ????` ????? ?? ?????: ?????? ?? ??b?????????????????` ?? ??? ?????? ?Baaopaala|Aa[-eesaAfsarDa^.rajaoSarajaaOrako GarpaaMcasaalapahlaomaarogaeCapaoko maamalao maoM Aayakr ivaBaaga kao taIna mahInao maoM dUsara JaTka lagaa hO| Aayakr ApaIlaIya iT/byaUnala nao Da^.rajaaOra kao 1 kraoD 60 laaKa r]pae TO@sa jamaa krnao ko ilae Aayakr ivaBaaga Wara Baojao gae naaoiTsa kao r_ kr ilayaa hO| iT/byaUnala kI [MdaOr ba`aMca ko nyaaiyak sadsya jaaoigaMdr isaMh AaOr sadsya laoKaa AarsaI Samaa- nao Apanao fOsalao maoM kha hO ik Da^. rajaaOra par galata tarIko sao TO@sa AaraoipataikyaagayaahO|caMUik mapa`ha[-kaoT-kuCsamayapahlaoCapaokIpaUrIkar-vaa[-kaorddkrcauka hO, [sailae Aba [sa maamalao kao Aagao baZanao ka kao[- AaQaar nahI hO| [Qar, daonaaoM fOsalaaoM ko AaQaar par rajya sarkar nao Da^. rajaaOra ko iKalaaf cala rhI caaMca kao samaapta kr inalaMbana AvaiQa (33 maah) maoM raoko gae vaotanaàBa<ao donao ka inaNa-ya ilayaa hO| pa`apta jaanakarI ko Anausaar Aayakr ivaBaaga naoCapaokIkar-vaa[-ko baadtaOyaarepao`jalairpaaoT-ko AaQaarparTO@saAsaosamaoMT(krinaQaarNa)kr Da^.rajaaOrakao1kraoD60laaKar]paeTO@sajamaakrnaokanaaoiTsajaarIikyaaqaa|[sako baadDa^. rajaaOra ApaIla maoM gae| Aayakr Aayau> (ApaIla) nao TO@sa iDmaaMD ko maamalao maoM {nhoM rahta nahI dI| ilahajaa Da^. rajaaOra [sa AadoSa ko iKalaaf iT/byaUnala maoM gae qao| saunavaa[- ko daOrana Aayakr ivaBaaga nao iT/byaUnala maoM Apanaa paXa rKatao hue inavaodna ikyaa qaa ik ha[-kaoT- ko fOsalao ko iKalaaf saupa`Ima kaoT- maoM ivaSaoYa paunarIXaNa yaaicaka (spaoSala laIva ipaTISana) dayar kI jaa rhI hO, laoikna iT/byaUnalanao[saAaQaarkaoKaairjakrtaohue27AgastakaoApanaafOsalaasaunaaidyaa| ??. ?????? ????@? ????? ?? ????? ????, ??????- ????? ??/b???? ???????? ?mauMba[- | gaaorogaaMva (vaosT) kI maaotaIlaala nagar naMbarà1 maoM rhnao vaalao 12 vaYaI-ya AnaUpa krvaar kI maaOta AMQaorI (vaosT) isqata QaIr] Baa[- AMbaanaI ha^ispaTla maoM hao ga[-| vah gaaorogaaMva (vaosT) ko maaotaIlaala nagar naMbarà1 ka rhnao vaalaa qaa| sqaanaIya emaena skUla maoM paZnao vaalaa AnaUpa hmaoSaa @laasa maoM fsT- rOMk haisala krtaa qaa| pairjana {sakI maaOta sao sadmao maoM hO| irStaodaraoM ka raoàraokr baura hala hO| pairjana nao bataayaa ik AnaUpa kao ek saptaah pahlao bauKaar huAa qaa, ijasako baad {sao najadIk ko ek pa`a[vaoT ha^isTpala maoM BataI- krayaa gayaa| baohtar [laaja ko ilae Da^@TraoM maoM baad maoM {sao AMQaorI isqata AMbaanaI ha^ispaTla Baoja idyaa, jahaM jaaMca maoM vah DoMgaU sao gasta bataayaa gayaa| bauQavaar kI saubah Acaanak plaOTlaoTsa kma haonao sao {sakImaaOtahaoga[-|vahI,maMgalavaarkaoBaIgaaorogaaMva(vaosT)ko Saas~aInagar maoM rhnao vaalaI Cayaa rajana naa[-k (36) naamak ek maihlaa kI maaOta DoMgaU kIvajahsaohaoga[-|CayaaisaQdaqa-ha^ispaTlamaoMBataI-qaI| ???????? ???????????? ??? ??????????
  3. 3. 3 ?mauMba[- | madrsaaoM kao laaKaaoM r]payao ka Anaudana donao ko maharaYT/ sarkar ko fOsalao par saUbao maoM isayaasaI kaohrama maca gayaa hO| iSavasaonaa AQyaXa {Qdva zakro AaOr Baajapaa pa`doSaaQyaXa dovaoMd` fDNavaIsa nao jahaM madrsaaoM kao Anaudana idyao jaanao ka kDa ivaraoQa ikyaa hO, vahI manasao AQyaXa raja zakro nao kha [sa fOsalao sao rajya sarkar kao kao[- isayaasaI laaBa nahI imalaogaa| [sa pa`kar kI iTppaNaI kI hO| iSavasaonaa AQyaXa zakro nao kha ik 13 vaYaao- sao Saur] hjaaraoM maoM marazI skUlaaoM kao donao ko ilae sarkar ko paasa inaiQa nahI hO jabaik madrsaaoM ko ilae sarkarI itajaaorI maoMpaOsaaoMkIkmaInahIhO|[sapa`karkasaMkotarajyasarkarko [sainaNa-yasaoimalarhahO| ????????????????` ?? ?????????? ??` ??, ??? ?????? ??? ???? ??????? ????????? ?? ??????? ?????, ??? ???@??? ? ??? ?? ???- ?? ?s????? ?raMcaI | JaarKaMD ko gaumalaa ijalao ko ivaSaunapaur qaanaa AMtaga-ta hkajaama gaaMva maoM Baakpaa maaAaovaaidyaaoM nao zokodar ivajaya vamaa- (35 vaYa-) kI gaaolaI maarkr htyaa kr dI| gaaolaI {sakI KaaopaDI maoM gaaolaI maarI ga[-, ijasasao KaaopaDI ko paICo ka paUra ihssaa hI {D gayaa| maaAaovaaidyaaoM nao GaTnaa sqala par pacaa- CaoDa hO ijasamaoM ivajaya par pauilasa mauKaibarI ka Aaraopa lagaayaa hO| gaur]vaar kI saubah pauilasa kao htyaa kI saUcanaa imalaI| qaanaa pa`BaarI pauilasa bala ko saaqa GaTnaa sqalapahuMcaoAaOrSavakaokbjaomaoMlaokrpaaosTmaaT-mako baadpairjanaaoM kaosaaOpaidyaa|pauilasanaoGaTnaasqalasaopacao-ko Alaavaa12AaoKaobaramadikyaohO|GaTnaako baadpaUro [laako maoM dhSata hO| zokodar ivajaya na@sailayaaoM ko Dr sao taInasaala sao laaohrdgaa maoM rh rha qaa| bauQavaar kao Apanao gaaMva fuTbaa^la maOca doKanao Aayaa huAa qaa| idna ko krIba caar bajao baa[k sao Aae taIna maaAaovaaidyaaoM nao {sao Agavaa kr ilae AaOr krIba saata GaMTo tak [Qarà{Qar Gaumaatao rho| ifr ratakrIbaratakrIba11bajaojaaorInadIko iknaarolaojaakrgaaolaImaardI| ?iBavaMDI | ko dao AalagaàAlaga [laakaoM maoM dao majadUraoM kI maaOta ka maamalaa saamanao Aayaa hO| ek majadUr kI maaOta AiQak Saraba paInao sao hu[-, vahIM dUsaro majadUr kI maaOta kama ko daOrana baavaDI maoM igarnao sao hao ga[-| daonaaoM maamalaaoM maoM pauilasa nao Aakismak maRtyaU ka maamalaa dja- kr ilayaa hO| kT[- isqata saudamaa paaTIla kI caala maoM rhnao vaalaa 32 vaYaI-ya majadUr taUfanaI gauptaa Saraba ka AadI qaa| dUsarI GaTnaa AasabaIbaI [laako kI hO| AasabaIbaI isqata Kadana raoD par inaSaana kOsar saOyyad kI ibailDMga inamaa-Na ka kama cala rha qaa| yahaM 35 vaYaI-ya mauKtaar AMsaarI baavaDI maoM igar gayaa| inaSaana saOyyad Wara fayar iva`gaoD kao baulaakrjabatak {saobaahrinakalaagayaa,taba tak {sakImaaOtahaocaukIqaI| ?? ????maoM ???? ????? ????? ??? ?klyaaNa | maoM k a^laoja Ca~a k ao jaaMca ko naama par 36 GaMTo iDToMSana r]ma maoM rKakr {sao Ta^ca-r krnao AaOr 60000 r]payao kI maaMga krnao vaalao taIna pauilasakima-yaaoM kao jaaMca maoM daoYaI paae jaanao ko baad saspaoMD kr idyaa gayaa hO| saU~aaoM ko Anausaar jaaMca kr rho klyaaNa ko pauilasa {paayau> paraga manaoro nao bauQavaardorSaama[samaamalaomaoMfOsalaalaotaohuetaInaaoMAaraopaIpauilasakima-yaaoM ka saspaoMD kr idyaa AaOr ivaBaagaIya jaaMca ko ilae maamalaa Aagao Baoja idyaa| inalaMibata pauilasakima-yaaoM ko naama paaopaT Zaormaaolao, rmaoSa caaOQarI AaOr manaaor kdmahO,jaaoklyaaNako kaolasaovaaDIpauilasasToSanaDyaUTIrtaqao|gaaOrtalaba hOik {> maamalaomaoMAaraopaIpauilasavaalaaoMnaobaItaogaur]vaarkIBaaorAimataoSa isaMhAaOrAijatacaaOhananaamak daosTUDoMTsakaoSak ko AaQaarpariDToMna ikyaa AaOr {nho laa^kApa maoM rKakr krIba 36 GaMTaoM tak Ta^ca-r ikyaa| AaraopaI pauilasakima-yaaoM nao AimalaoSa kao CaoDnao ko badlao {sako pairvaar vaalaaoM sao 60000 r]payao kI maaMga kI qaI| [sakI iSakayata AimataoSa ko pairvaar vaalaaoM nao zaNao ko eoMiT krpSana byaUraoM sao kI, laoikna esaIbaI kI TO/pa laganao sao pahlao AaraopaI pauilasa vaalaaoM kao [sakI Banak laga ga[- AaOr Aananaàfanana maoM {nhaoMnao daonaaoM yauvakaoM kao ibanaa kao[- ko dja- ike CaoD idyaa| yauvakaoM kI irha[- ko baad {nako pairvaar vaalaaoM nao zaNao ko pauilasa Aayau> ko .paI. rGauvaMSaI AaOr DIsaIpaI sao maamalao kI jaaMca kranao kI gauhar lagaa[-| {nhaoMnao daoYaI pauilasa vaalaaoM par kar-vaa[- kI maaMga BaI kI| maamalao kao gaMBaIrtaasaolaotaohuerGauvaMSaInaomaamalao[sakIjaaMcakaijammaaDIsaIpaImanaoro kao idyaa| DIsaIpaI nao jaaMca ko daOrana [sa maamalao maoM taInaaoM pauilasa vaalaaoM ko bayaana dja- kr yauvakaoM ko BaI bayaana ilae AaOr paayaa ik {> pauilasakima-yaaoM naodaonaaoMsTUDoMTsakao36GaMTosaojyaadasamayatak iDToMSanar]mamaoMrKaaqaa| jaaMcako baadDIsaIpaInaotatkalapa`BaavasaoAaraopaIpauilasakima-yaaoMkaosaspaoMD kr idyaa| pauilasa ko fOsalao ka paIiDta yauvakaoM ko pairvaar vaalaaoM nao svaagata krtaohuekanaUnavyavasqaako pa`itaivaEvaasajataayaa| ??? ????????- ?s???? ?iBavaMDI | saaparaoMDo gaava ko enasaIpaI naotaa sao paaMca laaKa r]payao hFtaa maaMganao vaalao taIna laaogaaoM kao vaaDa pauilasa nao igarFtaar ikyaa hO| ha^ispaTla maoM BataI- haonao ko karNa caaOqao AaraopaI kao igarFtaar nahIM ikyaa jaa saka hO| [namaoM sao dao AaraopaI firyaadI ko BataIjao hO| pauilasa saU~aaoM ko Anausaar saaparaoMDo gaaMva ko rhnao vaalao zaNao ijalaa ga`amaINa enasaIpaI ko {paaQyaXa va ecavaI paaTIla iSaXaNa samsqaa ko saicava maQaukr paaTIla kI htyaa krnao ko ilae paaMca laaKa kI saupaarI {nako dao BataIjaaoM naroSa va QanaMjaya paaTIla nao naaisak ko rhnao vaalaomaudssarpazanakaodIqaI| ?F??? ?? ????????? ???F??? ?mauMba[- | k ao saaf àsauqara banaanao kI mauihma kao jabardsta Qa@k a lagaa hO| mahanagar kI pa`mauKa saDkaoM kI safa[- ko ilae maMgaa[- ga[- yaaMi~ak JaaDU Aba BaMgaar hao ga[- hO| paaMca saala pahlao yao JaaDU KarIdI ga[- qaI, ijasao KarIdnao ko ilae baIemasaI nao ApanaI itajaaorI sao krIba 3 kraoD r]payao Kaca- ike qao| Aba vah maSaIna saaMtaak`Uja garaja kI SaaoBaa baZa rhI hO| baIemasaI maoM jaba AiDSanal kimaEnar Aare rajaIva qao, taba {nhaoMnao mauMba[- kao kcara mau> banaanao ko ilae k[- saarI yaaojanaaeM Saur] kI qaI| na[- maSaIna KarIdnao sao laokr na[-àna[- yaaojanaaeMlaagaU kI|{nakISaur]kIga[-k[-yaaojanaaeMbaMdpaDga[-|{nhImaoMsaoek yaaojanaa yaaMi~ak JaDU sao mauMba[- kI pa`mauKa saDkaoM kI saafàsafa[- BaI qaI| Kaasakr, saaMtaak`uja eyarpaaoT- sao diXaNa mauMba[- kI Aaor Aanao vaalaI saDkaoM kI safa[- hotaU dao tarh kI maSaIna KarIdI qaI| ek maSaIna eosaI qaI ijasa par savaar haokr saDk kI saaf safa[- kI jaataI AaOr dUsarI maSaIna kao daonaaoM haqaaoM sao calaakr safa[- ka kama ikyaa jaataa| pa`yaaoga ko taaOr par [sa tarh kI 10à10 maSaIna KarIdI ga[-| bataayaa jaataa hO ik ek maSaIna kImata krIba 15laaKar]payaoqaI|maSaInaKarIdIko caMdidnatak safa[-kakamaikyaagayaa,ikMtaubaadmaoM maSaIna sao safa[- ka kama baMd kr idyaa| maSaIna sao safa[- ka kama @yaaoM baMd ikyaa gayaa, [saka kao[- javaaba BaI nahI idyaa gayaa| maSaIna kao saIQao BaMgaar maoM Dala idyaa gayaa, ifr {sao saIQaosaaMtaaku`jagarajamaoMhmaoSaako ilaeDalaidyaa| ?????????????? ? ??????? ????? Cont.9833824389 All Types of Printing Work Done Here Shop No. 6, Balaji Ind. Estate, Khari Village, Opp. Fish Market, B.P. Road, Bhayander (E) ?maSahur AiBanao~aI Ea`IdovaI ko paita AaOr iflma AiBanaotaa Ainala kpaUr ko baDo Baa[- (iflma pa`a^Dyaursar) baaonaI kpaUr kao ifraOtaI AaOr QamakI Bara ka^la imalaa hO| baaoanaI kpaUr nao [sa QamakI Baro faona ka^lsa kao irsaIva ikyaa qaa| {nhaoMnao bataayaa ik ijasa nambar sao faona ka^lsa Aayaa qaa vah AMtara-YT/Iya naMbar hO| saU~aaoM kI maanao taao [sa faona ka^lsa ko paICo gaOMgasTr riva paUjaarI ka haqa maanaa jaa rha hO| QamakI Baro faona ka^lsa ko baad kpaUr pairvaar kao pauilasa saurXaa mauhOyaa kra[- jaa saktaI hO| AaoSaIvaaDapauilasanaoiSakayatadja-krpa`arMiBak jaaMcaSaur]krdIhO| Ea`????? ????? ???? ???? ?? ?? ?????????? ? ???????? ???? 6 sapToMbar sao 12 sapToMbar 2013
  4. 4. 4 ³en meeHleefnkeÀ mJeeceer, cegêkeÀ He´keÀeMekeÀ SJeb mebHeeokeÀ ceesncceo Dee³egye Keeve Üeje Deej. meer. efHe´vìj veJeIej JemeF& (HetJe&) leeuegkeÀe JemeF& efpeuee Leevee ceneje<ì^ mes cegefêle efkeÀ³ee ie³ee leLee henueer cebpeerue, hueeBì veb. 103, veeje³eve mceÉleer, ®eke[er veekeÀe, mecesueHee[e, veeueemeesHeeje (Jesmì) efheve.veb.401 203 efpeuee Leevee Heerve. 401 203, ceneje<ì^ mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. (®eewkeÀvvee v³egpe kesÀ efue³es v³ee³e #es$e JemeF& nesiee) mecee®eejHe$eceWíHeermeYeerKeyejeWDeLeJeeefJe%eeHevekesÀefue³esmebHeeokeÀkeÀer menceleerDeefveJee³e&venernw.Ye´ceCeOJeveerke´ÀceebkeÀë9321130657 / 8007896077 E-mail:Chaukannanews1@gmail.com ?vaaraNasaI | Aasaarama baapaU par balaatkar ko Aaraopa ko baad sao hI doSa maoM raoYa vyaapta hO| maamalaa ABaI zMDa BaI nahIM paDa qaa ik nayaa maamalaa Qaaima-k nagarI kaSaI maoM Aa gayaa| yahaM Ea`I isaQdpaIz yamaunaoEvar AaEa`ma ko mauKya mahMta nao ApanaI hI iSaYyaa kI [jjata taaràtaarkrdI|jaanakarIko mautaaibak,AadmapaurqaanaaAMtaga-ta paMcaayataI kuAaM isqata Ea`I isaQdpaIz yamaunaoEvar AaEa`ma ko mauKya mahMta ropa maamalao maoM fMsatao najar Aa rho hO| jaaOnapaur saujaabaad kI rhnaovaalaIek maihlaanaobaabaaparbalaatkarkaAaraopalagaayaahO| maamalo kao saM&aana maoM laotao hue pauilasa nao Aadmapaur qaanao maoM 376,504,506 samaota Aa[-paIsaI kI k[- ivaiBanna QaaraAaoM maoM mahMta ko ivar]Qd maukdmaa paMjaIkRta kr ilayaa hO| qaanaaQyaXa ivanaaod yaadva nao bataayaa ik maihlaa baaZ paIiDta hO| jaaOnapaur sao vaaraNasaI mahMta ko AaEa`ma par rhnao calaI AayaI qaI| rata kao mahMta nao maihlaa ko saaqa jabardstaI ikyaa| maihlaa ko manaa krnao par mahMta nao kha ik yao AaSaIvaa-d hO| daopahr maoM maihlaa qaanao Aa[-| [sakI tahrIr par maukdmaa dja- kr ilayaa gayaa hO| mahMta AinalaitavaarI{f- ABayaanaMdjaIGaTnaako baadsaohIfrarhaogaya-hO|paIiDtamaihlaanaobataayaaik AaSaIvaa-d donao ko naama par baabaa nao {sako saaqa duYkma- ikyaa| manaa krnao par kha ik yah baabaa ka AaSaIvaa-dhO|pauilasasaoiSakayatakrnaoko pahlaohIvahBaagagae|[samaamalaoparAaEa`manaokuCkhnao sao[MkarkridyaahO|iflahalapaIiDtaakamaoiDklakrayaajaarhahO| ? Ea?` ?????? ????? ? ??Y?? ????? ?? ???? ??? ???? ??E??? ?? ??ns???? ???F??? ?navaI mauMba[- | ek ibayar baar ko maailak par JaUzo AaparaiQak maamalao kao dja- krnao kI QamakI dokr 53500 r]payao kI irEvata lao rho ka^nsTobala kao zaNao kI esaIbaI Tima nao rMgao haqaaoM igarFtaar kr ilayaa hO| igarFtaar ike gae ka^nsTobala ka naama gaur]naaqa razaoD hO| vah saIbaIDI pauilasa sToSana sao jauDa hO| jaanakarI ko Anausaar, gaur]naaqa maMgalavaar kI rata krIba 11 bajao saIbaIDI isqata naa[-ToMgala ibayar baar ko maailak ko paasa kuC idna pahlao gayaa qaa AaOr baar ka laa[saoMsa r_ krnao kI QamakI dotao hue irEvata kI maaMga kI qaI| [sakI iSakayata baar maailak nao zaNao kI esaIbaI maoM kr dI| maMgalavaar kI rata 11 bajao gaur]naaqa nao jaOsao hIirEvatakIrkmasvaIkarkIik esaIbaIkITImanao{saoQardbaaocaa| ????? ???s???? F??????????? ?mauMba[- | maoM svaa[-na FlaU ko calatao ek maihlaa kI maaOta hao ga[- hO| mauMba[- maoM svaa[na FlaU sao haonao vaalaI yah pahlaI maaOta hO| 75 vaYaI-ya yah maihlaa, saata rstaa, BaayaKalaa kI rhnao vaalaI qaI| baIemasaI kI eipaDoimak saola kI pa`mauKa, Da^. maMgalaa gaaomaaro nao jaanakarI dotao hue bataayaa ik [sa maihlaa kao pahlao sao hI ha[- blaD pao`Sar AaOr blaD Saugar qaa| maMgalavaar kI saubah [sa maihlaa kao kstaUrbaa Aspataala maoM eoDimaTkrayaagayaaqaa|ijasako baadSaamakao[nakImaRtyauhaoga[-| AtyaMta sauinayaaijata Zmga sao AaOr ivastaRta Xao~a maoM banaa huAa naalaMda ivaEvaivaValaya pa`acaIna duinayaa ka saMBavata: pahlaa ivaEvaivaValaya qaa, jahaM na isaf- doSa ko , bailk ivadoSaaoM sao BaI Ca~a paZnao Aatao qao| [sa ivaEvaivaValaya kI sqaapanaa gaupta Saasak kumaargaupta pa`qama nao 450à470 ko baIca kI qaI| paTnaa sao 88.5 iklaaomaITr diXaNaàpaUva- AaOr rajagaIr sao 11.5 iklaaomaITr {<ar maoM sqaaipata [sa ivaEvaivaValaya maoM taba 12 hjaar Ca~a AaOr 2000 iSaXak huAa krtao qao| gauptavaMSa ko patana ko baad BaI saBaI Saasak vaMSaaoM nao [sakI samaRiQd maoM Apanaa yaaogadana jaarI rKaa| laoikna ek sanakI AaOr icaDicaDo svaBaava ko tauk- nao naalaMdaivaEvaivaValayakaojalaakr[sako AistatvakaopaUNa-ta:naYTkridyaa| ? ?? ? ????????E???V??? ?? @???????? ??? ??? ?{<araKaMD maoM Aa[- pa`akRitak Aapada kao taIna mahInao paUro haonao jaa rho hO laoikna [sa ~aasadI maoM saaro gae laagaaoM kI laaSaoM baramad haonao ka isalaisalaa qama nahI rha hO| kodarnaaqa GaaTI maoM 64 AaOr Sava imalao hO ijanaka AMitama saMskar kr idyaa gayaa hO| Aa[-jaI Aar esa maINaa nao gaur]vaar kao bataayaa ik yao laaSaoM taIqa-yaai~ayaaoM kI lagataI hOM jaao baItao maQya jaUna maoM Aa[- baaZ ko daOrana jaana bacaanao ko ilae {]cao jagahaoM par caZ gae AaOr jyaada zMD kI vajah sao mar gae haoMgao| {nhaoMnao bataayaa ik ramabaaDa AaOr kodarnaaqa ko baIca baItao daoidnaaoMmaoMkula65SavaaoMkaAMitamasaMskarikyaagayaahO| ?t???? ?? ???? ? ? ???? ? ??? ? ?? ??, 64 ? ???? ?? ???? ??s? ?? ?na[- idllaI | pauilasa nao 17 saala kI ek laDkI kao ek laaKa r]payao maoM KarIdnao AaOr {sao vaoSyaavaRi<a QaMQao maoM Qakolanao ko Aaraopa maoM ek AQaoD maihlaa kao igarFtaar ikyaa hO| pauilasa ko Anausaar baoMgalaur] inavaasaI naUrI (35) kao bauQavaar Saama maQya idllaI ko jaIbaI raoD [laako sao igarFtaar ikyaa gayaa| ek pauilasa AiQakarI nao bataayaa ik naUrI saalaaoM tak Kaud BaI ek vaoSyaa rhI AaOr krIba Aaz saala pahlao {sanao jaIbaI raoD [laako maoM vaoSyaavaRi<a ka rOkoT calaanaa Saur] kr idyaa| vah ikSaaor {ma` kI laDikyaaoM kao KarIdkr vaoSyaavaRi<a ko QaMQao maoM Qakola dotaI qaI|naUrIko naamakaKaulaasaavaoSyaalayasaobacaa[-ga[-naabaailagalaDkI naoikyaa|{saoSauk`vaarkaotaInamaihlaaAaoMko saaqaCuDayaagayaaqaa| ??l?? ?????@? ????? ?? ????- ??, ????????F??? ?saOmasaMga nao jama-naI ko baila-na maoM kla ek smaaT- vaa^ca laa^nca kI hO| [sa GaDI kI Kaaisayata yao hO ik [samaoM faona kI lagaBaga saarI KaUibayaa maaOjaUd hO| matalaba saaf hO ik [sao GaDI kI tarh BaI pa`yaaoga ikyaa jaa saktaa hO AaOr jar]rta paDnao par faona kI tarh [staomaala ikyaa jaa saktaa hO| [tanaa hI nahI [sasao tasvaIro laI jaa saktaI hO| [sa vaa^ca sao hOMDsa f`I kalsa AaOr maOsaojaosa BaI ikyao jaa saktao hO| [sa smaaT- vaa^ca ka iDsplao 1.63 [Mca hO, ijasao blaUTqa ko jairyao saOMmasaMga gaOlao@saI naaoT 3 jaaoDa jaa saktaa hO| yah vaaca gaOla@saI smaaT-faona ko saaqa imalakr kama krnao vaalaI e@saosarIja hO| laaogaaoM ko AavaSyaktaaAaoM kao Qyaana maoM rKatao hue [sakI k[- saarI KaUibayaahO|[savaa^casaotasvaIroMlaIjaasaktaIhO,vaIiDyaaoMbanaaejaa saktaohOAaOrmaOsaojaBaojaajaasaktaahO| ?????? ? ? ???? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?????? 6 sapToMbar sao 12 sapToMbar 2013

×