Your SlideShare is downloading. ×
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

13 sep. to 19 sep Chaukanna news

163

Published on

13 Sep. to 19 Sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

13 Sep. to 19 Sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
163
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. R.N.I. No. : MAH HIN/2011/44910vaYa-: AMk : 51 idnaaMk : sapToMbar sao 19 2013 paRYz: 4 maulya:3 13 sapToMbar meehleenerkeÀ veeueemeesheeje ìekeÀer hee[e cesb SkeÀ Deewjle keÀer ceewle mes Keueyeueer ce®eer ?naalaasaaopaara paiScama maoM Tak I paaDa navaIna icaMdo k I vaaDI maoM rhnaovaalao baMgaalaI 17 sao 18 vaYa- k I laDk I ko galao par inaSaana idKa rho qao pa`apta jaanak arI ko Anausaar eOsaa lagataa hO, 17 sao 18 vaYa- ik laDkInaopyaarmahaobatasaoSaadIik AaOrComaihnaokabaccaaBaIhO|[sa s~aI ik maRtyaU hao ga[- hO, laDk I ko maaMàbaapa ka Aaraopa hO ko {]nako baoTIkao [sako pa<aInao hIgalaadbaakrjaanasao maarDalaa[sa baatakI AajaU baajaU vaalaaoM kao bataa calaa ik laDkI kI maRtyaU hao ga[- taba vaha ko laaogaaoM nao {sako pataI ko pakD rKaa AaOr [sakI saUcanaa naalaasaaopaara pauilasa kao saubah ko 7 AaOr 8 ko drmyaana id ga[- maaoko vaardata par pauilasa pahucaI AaOr {sa maRtyau Sava k ao Apanao kbajao maoM laokr paaosamaaTma ko ilae Baoja idyaa| ijasakI Aagao ik CanabaIna paI esa Aaya [rf ana nadaf kr rho hO| AaOr {sako pataI k a naama hsana sardar [sanao ApanaI saasakaoratako daobajaofaonakrko bataayaaik taumaarIbaoTIkImaaOtahaoga[-|ijasako baadQaIro QaIro pauro maaohllaomao hr ek kao [sa baata kI Kabar maIla ga[-| laaoga jamaa haokr naalaasaaopaara pauilasakao[sabaataik jaanakarIdI|{sako pataIkaopauilasanaoigarFtaarikyaahO| veeueemeesheeje cesb ceeb ves yesìer hej DekewOe mebyebOe keÀs efueS [euee oyeeke veeueemeesheeje cesb ceeb ves yesìer hej DekewOe mebyebOe keÀs efueS [euee oyeeke ?naalaasaaopaara saMvaaddataa | naalaasaaopaara pauilasa nao ek eosaI maaM k ao {sako pao`maI ko saaqa igarFtaar ikyaa hO, jaao Apanao SaarIirk sauKa ko ilae ApanaI naabaailaga baoTI k ao BaI Apanao pao`maI ko Aagao paraosanao k ao taOyaar qaI| baccaI nao samaJadarI sao pahlao yah baata Apanao dadI k ao bataa[- AaOr caacaa ko saaqa pauilasa sToSana jaakr maamalaa dja- krvaayaa| naalaasaaopaara pauilasa nao 13 saala k I saala k I [sa laDk I k I iSak ayata par {sak I maaM AaOr {sako pao`maI k ao igarFtaar ikyaa hO| saU~aaoM ko mautaaibak naalaasaaopaara ko vaajaa maaohllaa [laako maoM rhnao vaalaI nasaIma SaoKa (naama badlaa huAa) kI saholaI saumana ko maaQyama sao klyaaNa ko rhnao vaalao naroSa GaaopaDo naamak ek AadmaI sao {sak a daostaanaa huAa| nasaIma k a paita kama ko isalaisalao maoM kaolakataa rhtaa hO| Akolaa haonao ko karNa nasaIma AaOr naroSa maoM pyaar hao gayaa| pauilasa maoM dja- laDkI ko bayaana ko mautaaibak nasaIma AaOr {saka pa`omaI Gar maoM BaI paitaàpatnaI kI tarh rhtao qao| Gar maoM nasaIma kI dao baoiTyaa krInaaAaOrAkInaa(naamabadlaahuAa)BaIrhtaIhO|QaIroàQaIronaroSakInaIyatanasaImakI 13 saala kI baDI baoTI krInaa par Karaba hu[- vah maaM ko saamanao hI {sasao CoDCaD krnao lagaa| baccaI nao yah baata Apanao irStaodaraoM k ao bataa[- taba jaakr maamalao ka Kaulaasaa huAa| laDkI ko caacaa nao naalaasaaopaara pauilasa maoM iSakayata dja- kra[-| maamalao kI jaaMca naalaasaaopaarako vairYTpauilasa[Mspao@TrmaukuMdmahajanakrrhohO| jsue heìjer heej keÀjles mece³e kemeF&-efkejej cevehee keÀs meheÀeF&keÀceer& keÀer ceewle jsue heìjer heej keÀjles mece³e kemeF&-efkejej cevehee keÀs meheÀeF&keÀceer& keÀer ceewle ?vasa[- saMvaaddataa | vasa[-àivarar Sahr mahanagarpaailak a maoM safa[- ko pad par kaya-rta ek yauvak kI paTrI paar krtao samaya To/na kI capaoT maoM Aanao sao maaOta hao gayaI| [sa baaro maoM imalaI jaanakarI ko mautaaibak vasa[-àivarar mahanagarpaailaka ko AMtaga-ta navaGar maaiNakpaurkayaa-layamaoMsafa[-kamagaarpadparkaya-rtaAanaMdpaahgaDo{f- jagana(45)11 saMtaobar saubah Apanao vasa[- paUva- ko Aajaad nagar isqata Gar sao kayaa-laya ko ilayao inaklaa taqaIsaubahdsabajaovasa[-rolavaosToSana ko paasapaTrIpaarkrtaosamayagaujaratasaoAarhI taoja rFtaar kI To/na kI capaoT maoM Aa gayaa AaOr safa[-kmaI- kI GaTnaasqala par maaOta hao gayaI| rolapauilasamaamalaokICanabaInakrrhIhO| ?na[- idllaI | taola k I AMtarraYT/Iya kImataaoM maoM igaravaT taqaa r]payao maoM majabaUtaI ko ma_onajar paoT/aola ko dama Agalao saptaahek sao DoZ r]payaopa`ita laITr tak GaTk saktao hO| laoiknaDijalaAaOrrsaao[-gaOsako damamaoMekmauStavaRiQdkI saMBaavanaa Aba BaI nahI hu[- hO| paoT/aoilayama saicana ivavaok rayanaokhaik DijalaAaOrrsaao[-gaOsako damamaoMekmauSta vaRiQdkamau_arajanaIitak AaOrAaiqa-k caunaaOtaIhO,ijasasao hma Baaga nahI saktao. paoT/aoilayama saicava raya yahaM idllaI {tpaadktaa pairYad Wara Aayaaoijata sammaolana kao saMbaaoiQata kr rho qao| {nhaoMnao kha, ik kuC baaoJa taao ga`ahkaoM kao BaI {zanaa haogaa, sarkar ko samaXa yah caunaaOtaI hO, yah ek rajanaIitak caunaaOtaI hO yah ek Aaiqa-k caunaaOtaI hO| yah eosaI caunaaOtaI hO ijasasao hma Baaga saktao, raya nao kha ik saibsaDI baaoJa ke eosao star par pahuMca gayaa hO ik [sao sarkarI bajaT yaa taola kMpainayaa vahna nahI kr saktaI| {nhaoMnao kha ik r]payao maoM igaravaT sao Aayaata mahMgaa haonao ko karNa baItao dao mahInao maoM taola saibsaDI maoM 20,000 kraoD r]payao kI vaRiQd hu[- hO, baad maoM saMvaaddataaAaoM sao baatacaIta krtao hue {nhaoMnao kha ik kImataaoM maoM 50 paOsao pa`ita laITr sao AiQak kI baZaotarI kafOsalaasaBaIivaklpaaoMparivacaarko baadikyaajaaegaa| ?jaaoQapaur | BaIlavaaDa | barolaI | naabaailaga sao duYkma- ko Aaraopa maoM jaaoQapaur jaola maoM baMd Aasaarama ko BaIlavaaDa ko hrNaI Kaud- isqata AaEa`ma par baulaDaojar calaa hO| vahI, naaisak ko gaMgaapaur raoD par isqata AaEa`ma Wara ike gae AvaOQa inamaa-Na taaoDnao pahuMcao pa`Saasainak AiQakairyaaoM kI Aasaarama samaqa-kaoM ko saaqa JagaD hu[-| AaEa`ma Wara AvaOQa inamaa-Na ike jaanao kI iSakayata imalanao par ijalaa pa`Saasana Aaja [sa inamaa-Na kao igaranao pahucaa taao Aasaaramako samaqa-k [sako ivaraoQamaoMKaDohaogae|[sako baadBaIjabapa`SaasanaApanao r]Ka par Ada rha taao samaqa-k {ga` hao gae| Aasaarama samaqa-kaoM kao itataràibatar krnao ko ilae pauilasa kao laazIjaaca- krnaa paDa| yah AaEa`ma sarkarI jamaIna par banaa hO| tahsaIladar kaoT_ nao bauQavaar kao rajasva ivaBaaga kI 2.19 baIGaa ibalaanaama jamaIna sao AaEa`ma T/sT kao baodKala krnao ko AadoSa ide hO| paIzasaIna AiQakarI rajaoMd` isaMh SaoKaavata nao T/sT kao BaUàrajasva AiQainayama 1958 kI Qaara 19 Aitak`maNa ka daoYaI maanatao hue BaUàrajasva kI 50 gaunaa raiSa ka jaumaa-naa BaI lagayaa hO| kaoT- nao yah fOsalaa hrNaIklaapaTvaarIWaraT/sTko iKalaaf dayarkosaparsaunaayaa| paI esa Aaya [rf ana nadafpaI esa Aaya [rf ana nadaf efkejej cesb keÀej mes keÀg®euekeÀj yeeuekeÀ keÀer ceewleefkejej cesb keÀej mes keÀg®euekeÀj yeeuekeÀ keÀer ceewle ?ivarar saMvaaddataa | ivarar pauilasa qaana hnaIf salaIma SaoKa (12) naamak baalak Xao~a ko BaaTpaaDa inavaasaI ek baalak k I saDk paarkrtaosamayataojarFtaarsaoAa k ar k I capaoT maoM Aanao sao maaOta hao gayaI| rhI k ar k I capaoT maoM Aa gayaa| BaaTpaaDa pauilasa saU~aaoM ko mautaaibak vasa[- gaaMva inavaasaI [sa baalak k I GaTnaasqala par inavaasaI homaMta rGaunaaqa jaaQava (37) ApanaI hI maaOta hao gayaI| pauilasa nao maamalaa dja- k ar sao mauMba[-àAhmadabaad mahamaaga- k I kr AaraopaI k ao igarFtaar kr ilayaa hO| Aaor jaa rho qao taBaI BaaTpaaDa ko paasa maamalaokICanabaInajaarIhO|
  • 2. 2 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013 ?BaartaIyairjava-baOMk ko SaIYa-padparhuebadlaavako baadsaor]payaokI k Imata AaOr Saoyar baajaaraoM maoM ijasa tarh k a {Cala doKaa jaa rha hO, vah rGaurama rajana jaOsao iksaI ek kirSmaa[- vyai> k a camatk ar nahI hO| [sasao isaf- yah pataa calataa hO ik hmaaro baajaar kuC jyaada hI saoMiTmaoMTla AaOr k ana ko baccao hO| BaartaIya Aqa-vyavasqaa AaOr ivaEva Aqa- vyavasqaahFtaoBarpahlao BaIvaOsaI hI qaI, jaOsaI Aaja hO|laoiknataba ivadoSaI inavaoSakaoM ko Alaavaa BaartaIya inavaoSakaoM maoM BaI baajaar sao Baaganao kI haoD macaI hu[- qaI, jabaik Aaja duinayaa Bar ko inavaoSak BaartaIya Saoyar KarIdnao kao {taavalao hao rho hO| isaf- caaràpaaMca vyaapaairk idnaaoM maoM paaMca hjaar kraoD Da^lar kI KarIdarI kao[- maamaUlaI baata taao nahI hO| nakaratmak baataoM ApanaI jagah hO, laoikna hmaaro ivaElaoYak aoM k ao baajaar maoM macaI AfraàtafrI ko daOrana ApanaI ivaSaoYa iTppaNaI krtao va> ApanaI sak aratmak caIjaaoM k ao BaI Qyaana maoM rKanaa caaihe| BaartaIya laaoktaM~a kI kuC ApanaI samasyaaeM hO| Ba`YTacaar ko iKalaaf ek kzaor rajya maSaInarI hma nahI banaa paae hO| bahuta saarI rajanaIitak paaiT-yaaoM ko baIca ibaKara huAa saMsadIyajanaadoSaBaIdoSako ilaeek sqaayaImauiSklabanagayaahO|Baarta kamaaOjaUdarajanaIitak naotaRtvadUrdSaI-AaOrbaDonajairyaovaalaahOyaanahIM, yah bahsa k a ivaYaya hao saktaa hO| laoikna {]par bataa[- ga[- daonaaoM samasyaaeM AaOr maoM laaoktaM~a ko taInaaoM KaMBaao ko baIca najar Aanao vaalaa Sai> yaaoM k a AsaMtaulana Aanao vaalao k[- vaYaao- tak iksaI baDo sao baDo BaartaIya naotaa ka BaI kd CaoTa krnao vaalaa saaibata haogaa| laaoktaM~a sao Alaga rastaa Apanaanao vaalao caIna ko ilae pa`kTta: eosaI kao[- samasyaa nahI hO, ilahajaa iksaI kao eosaa laga saktaa hO ik {sako Aaiqa-k AaMkDo hmaoSaa Baarta sao baohtar hI rhoMgao| laoikna yah maanyataa ivakasa ko saamaanya daOr ko ilae sahI hO| Agar hma pacaIsaàpacaasa saala kI laMbaI AvaiQa kao Qyaana maoM rKao taao yah saaf idKaa[- dogaa ik BaartaIya laaoktaM~a ko paasa lacaIlaopana kI ek AsaaQaarNa Sai> hO, jaao laMbao daOr ko inavaoSa ko ilae [sao khI jyaada sauriXata jagah banaataI hO| [sakI tasdIk sabasao baohtar tarIko sao jaapaana kr saktaa hO, ijasaka caIna maoM ikyaa gayaa inavaoSa ABaI baurI tarh fMsa gayaa hO, jabaik Baarta maoM {sakI paUMjaI lagaataar AcCI kmaa[- kr rhI hO| [sailae kizna daOraoM maoM Gabaranao kI jar]rta nahI hO| AcCoàbauro maaOko Aatao rhoMgao,laoiknaAqa-jagatamaoMBaartakajalavaakayamarhogaa| ?C<aIsagaZ ko rayapaur maoM pa.rivaSaMkr Sau@la yaUinavaisa- TI maoM bauQavaar imasaa[lamaOna ko naama sao pa`Kyaata paUva- raYT/paita Da^. epaIjao. Abdula klaama Aayao| paUva- raYT/paita ko ilae kuC Kaasa savaala taOyaar ikyao gae qao| [na savaalaaoM ko javaaba sao laaogaaoM kao kafI &aanavaQa-k jaanakairyaaM imalaI| yaUinavaisa-TI kOMpasa maoM Da^.klaama ka yah dUsara kaya-k`ma qaa| [sasao pahlao vao tatkalaIna kulapaita Da^. baIpaI caMd`a ko kaya- kala maoM bataaOr raYT/paita Aae qao| {nakI dUsarI yaa~aa kao laokr kOMpasa maoM jabad-sta {tsaah idKaa| Da^.klaama nao hmaaro doSa kao [tanaI imasaa[laoM dI hO ik Aba {nhoM imasaa[la maOnao ko naama sao hI paukara jaanao lagaa hO| [na imasaa[laaoM ka naama saunakr paikstaana hI nahI caIna BaI qara- {ztaa hO| Aaja ko [sa paOkoja maoM hmaAapako BaartakIkuCKaasaimasaa[laaoMko baaromaoMbataanaojaarhohO| ?C<aIsagaZ maoM Aba Da@TraoM kI BataI- paIesasaI sao nahI haogaI| svaasqya ivaBaaga Aba [nakI BataI- saIQao krogaa| sarkarI AspataalaaoM maoM Da@TraoM kI BataI- pa`ik`yaa maoM AamaUla caUla pairvata-na krnao jaa rha hO| [sako tarh pahlaa kdma nahI ilayaa gayaa ik paIesasaI kao Da@TraoM kI cayana pa`ik`yaa sao Alaga kr idyaa gayaa| Da@TraoM kI BataI- ko ilae ivaBaaga na taao parIXaa laogaa AaOr na hI [MTrvyaU| ivaBaaga ka maananaa hO ik Da@Tr kI emabaIbaIesa kI paZa[- hI kama AataI hO| AnaavaSyak r]pa sao pa`ik`yaa kao jaiTla krnao sao kafI samaya laga jaataa hO| paIesasaI kI pa`ik`yaa maoM yahI haotaa qaa| ekàek saala tak BataI- pa`ik`yaa calataI qaI AaOr taba tak Aavaodna krnao vaalao Da@Tr dUsarI naaOkrI jvaa[na kr laotao qao| [sako calatao BataI- pa`ik`yaa sao laaBa nahI imala paa rha qaa| na[- vyavasqaa jald hI laagaU haogaI| [sako inayama banaae jaa rho hO| saMkota hO ik emabaIbaIesa krnao vaalao Da@TraoMkaohIilayaajaaegaa|ivaSaoYa&aDa@TraoMko ilaepa`maaoSanakIpa`ik`yaaApanaa[-jaaegaI| ?mauMba[- | iBavaMDI emaenapaI iDvaIjana 6 baI kaMgao`sa kI tarf sao iTkT ko ilae davaa ko {pacaunaava maoM samaajavaadI paaTI- ko ikyaa qaa, magar jaba {nhoM iTkT nahIM idyaa {mmaIdvaarkaharnaayahaMko forIvaalaaoMAaOr gayaa, taao {nhaoMnao samaajavaadI paaTI- ka haqagaaDI yaa saDk ko iknaaro baOzkr QaMQaa damana qaama ilayaa qaa| laoikna kaMgao`sa ko krnao vaalaaoM ko raojaIàraoTI ko ilae Gaatak maaohmmad da{d AMsaarI ko 1562 mataaoM ko saaibata hao rha hO| {nhoM tarhàtarh sao maukabalao vao 823 mata paakr baurI tarh sao pa`taaiDta ikyaa jaa rha hO, ijasasao raojaanaa paraijata hao gae| Qanabala, Clabala saba kmaanaoàKaanao vaalaaoM ko samaXa BauKamarI kI JaaoMknao ko baavajaUd imalaI krarI har sao isqataIpaOdahaoga[-hO|yahaMko AamacaunaavamaoM baaOKalaakr maukrma{_Ina ka Baa[- kaMgao`sa ko Da^ naur]_Ina inajaamau_Ina AMsaarI saujaa{_Ina KaMDUpaaDa maoM saDk ko iknaaro nagarsaovak caunao gae qao| magar maoyar caunaava ko fuTpaaqa par, haqagaaDI lagaakr QaMQaa krnao daOrana {nhaoMnao nao paaTI- ko ivhpa ka {llaMGana vaalaaoM par khr Zhanaa Saur] kr idyaa hO| ikyaa,ijasakarNamanapaamaoMsabasaobaDIpaaTI- saujaa{_Ina kI gauMDagadI- sao ~asta laaogaaoM nao haonao ko baavajaUd kaMgao`sa ka pa`tyaaSaI har jaba kaMgao`sa ko ijalaaQyaXa saaoyaoba Kaana ko gayaa|laoikna[sapadparjyaadaidnarhnahI paasa gauhar lagaa[- hO| saaoyaoba Kaana, paUva- paae| manapaa maoM kaMgao`sa ko gaTnaotaa jaavaod {pamahapaaOr [marana Kaana AaOr kaMgao`sa ko dlavaI evaM kaMgao`sa ko ijalaaQyaxa saaoyaoba gaT naotaa jaavaod dlavaI nao manapaa Aayau> Kaana nao kaokNa Aayau> sao inakayata kr jaIvana saaonaavaNao sao imalakr forI vaalaaoM ko [nakI manapaa kI sadsyataa r_ krvaa dI taqaa ilae nyaaya kI maaMga kI hO| kaMgao`sa ko vao C: saala ko ilae iksaI BaI caunaava laDnao ko iSaYTmaMDla nao esaIpaI iSavaraja paaTIla sao ilaeAyaaogyaGaaoiYatakridegae|AMsaarIka BaI iSakayata krtao hue kha ik yaid nagarsaovak pad r_ kr ide jaanao ko karNa forIvaalaaoM ko saaqa saujaa{_Ina AMsaarI Wara yahaM {pacaunaava huAa qaa| paaTI- sao ga_arI kI jaa rhI jyaadtaI par raok nahIM lagaI, taao krnao vaalao AMsaarI ko Baa[- maukrma{_Ina nao maahaOlaKarabahaosaktaahO| ?kmpyaUTr k I duinayaa baDI AjaIba haotaI hO| kBaI taao lagataa hO baDo sao baDa kama AasaanaI sao kr doMgao AaOr kBaI ek CaoTI saI mauiSkla baDI paroSaanaI saI lagataI hO| isa@yaaoirTI ko maamalao maoM hma kafI taoja rhtao hO| AaiKar DaTa caahoM kOsaa BaI hao {sao isa@yaaor krnaa jar]rI hO| kmpyaUTr par Apanaa DaTa isa@yaaor krnao ko ilae sabasao Aasaana tarIka haotaa hO kmpyaUTr par Apanaa Kaasa paasavaD- lagaakr | hr iksaI ko isasTma par eDimana paasavaD- lagaa haotaa hO| Aapanao vaoa khavata taao saunaI hI haogaI ‘sar mauMDvaatao hI Aalao paDnaa’ kuC eosaI hI isqataI haotaI hO jaba isa@yaaoirTI ko ilae saoT ikyaa huAa paasavaD- Aapa BaUla jaatao hO yaa isasTma Aapaka paasavaD- e@saopT nahI krtaa hO| [sa samasyaa sao inapaTnao ko ilae yaa taao Aapakao pa`aofoEnala hOkr kI madd laonaI paDtaIhOyaaAamalaaogaaoMkItarhkmpyaUTrfa^mao-TkrnaahaotaahO|
  • 3. 3 ?ivaGanahtaa- ko ivasaja-na ko ilae ekàek kRi~ama TOMk par manapaa 50à50 hjaar r]pae Kaca- krnao jaa rhI hO| [sa vaYa- Sahr Bar maoM lagaBaga 150 kRi~ama Tok lagaae jaaeMgao, ijasa par laaKaao r]pae Kaca- haoMgao| iflahala caa[naaàmaoD [na TOMkao kI kImataaoM kao laokr saMdoh {paisqata ikyaa jaa rha hO| jaanakar [sao baajaar maUlya sao AiQak maana rho hO| iflahala sqaa[- saimaita maoM [sa pa`staava kao rKaa jaaegaa| ipaClao vaYa- manapaa nao 33 kRi~ama TOMk KarIdo qao| [sa par 28 laaKa r]pae Kac-a ike gae qao| [sa saala 97 kRi~ama TOMk KarIdo jaaeMgao| qa`I.esa.saaolyaUSana kMpanaI kao [sako ilae 54 laaKa 22 hjaar 300 r]pae ide jaaeMgao|daoidnamaoM90pa`itaSataivasaja-na:ipaClaodaonaidnaaoMmaoMSahrmaoMhjaaraoMgaNaoSapa`itamaaAaoMka ivasaja-na ikyaa gayaa hO| mahapaaOr pa`a. Ainala saaolao nao bataayaa ik 90 pa`itaSata pa`itamaaAaoM ka ivasaja- na kRi~ama TOMk maoM huAa| maMgalavaar kao 150 maUita-yaaoM ka fuTalaa taalaaba par ivasaja-na huAa| [samaoM sao isaf- 9laaogaaoMnaotaalaabamaoMivasaja-naikyaa,jabaik AnyaaoMnaoTOMk kaopa`aqaimaktaadI|ga`Inaivaijala saMsqaa ka [samaoM sarahnaIya yaaogadana rha| [saI tarh saaonaogaaMva taalaaba par 2 hjaar gaNaoSa pa`itamaaAaoM ka ivasaja-na huAa| isaf- 180 maUita-yaa taalaaba maoM ivasaija-ta hu[-| SaoYa TOMk maoM DalaI ga[-| mahapaaOrnao[sabaarkRi~amaTOMk kaoAcCapa`itasaadimalanaokIApaoXaakIhO| ?mauMba[- | Aayakr ivaBaaga ko Capao sao iflma inamaa-taa mausaIbata maoM hO AMQaorI isqata ramagaaopaala vamaa- ko Aa^ifsa par daopahr baad Aayakr ivaBaaga ko kma-caairyaaoM nao CapaomaarI kI hO| esaTI ivaBaaga kI pa`arMiBak irpaaoT- ko Anausaar ramagaaopaala vamaa- par lagaBaga ek kraoD r]pae ko Aasapaasa Baugataana krnaa paD saktaa hO| saU~aaoM ko mautaaibak ramagaaopaala vamaa- ko ABaI KaataaoM kao saIla kr idyaa gayaa hO| {na par TO@sa caaorI ka maukdmaa dja- kr ilayaa gayaa hO| Aapakao bataa doM ik ramagaaopaalavamaa-pahlaovyai> nahIhOijanaparTO@sacaaorIkaAaraopalagaahO[sasaopahlaoiflmamaokr samaIrkNaI-k,AnauragakSyapaparBaITO@sacaaorIko AaraopamaoMAayakrivaBaagaCapaomaarIkrcaukahO| ?iBavaMDI | ipaClao 24 GaMTao maoM C: laaogaaoM kI Baoja idyaa gayaa, jahaM [laaja ko daOrana maaOta hao ga[-| gaNapaita kI paUjaa ko ilae {sakI maRtyau hao ga[-| kamataGar isqata ApanaI laDkI ko Gar maaodk lao jaa rho kI gaNaoSanagar [laako maoM rhnao vaalao rmaoSa saDk duGa-Tnaa maoM maaOta hao ga[- jabaik Baa[- rajayyaa icamana (35) naamak majadUr ka gaMBaIr r]pa sao Gaayala hao gayaa| iBavaMDI Kaanaa banaanao kao laokr patnaI sao ivavaad hao taalauka pauilasa sToSana AMtaga-ta paayagaa^Mva ko gayaa| Kaanaa banaanao kao laokr patnaI sao hue caMd`kata maukuMd maZvaI (57) Apanao laDko ivavaad sao vah [tanaa Aahta huAa ik Apanao BaavaoSa ko saaqa maaoTrsaa[ikla sao paae galaomaoMfMdalagaakrAatmahtyaakrlaI|[saI isqata ApanaI laDkI ko Gar gaNapaita paUjaa ko tarh baavalaa kMpaa{]MD maoM rhnao vaalaa ilae maaodk lao kr jaa rho qao| rastao maoM ramasauka jagannaaqa yaadva (38) roSamaa iBavaMDIàvasa[- raoD par taojagaita sao Aa rho haoTola maoM vaoTr ka kama krtaa qaa| saaotao samaya ek TOMpaao nao baa[k kao paICo sao zaoMk idyaa| A&aata karNa sao {sakI maaOta hao ga[-| caMd`kaMta maZvaI kI GaTnaasqala par hI maRtyaU SaaMitanagar pauilasa nao Aakismata maRtyaU ka hao ga[- AaOr laDka gaMBaIr r]pa sao Gaayala hao maamalaa dja- kr ilayaa hO| SaaMitanagar pahaDI gayaa| {sao sqaanaIya inajaI ha^ispaTla maoM BataI- par rhnao vaalao maaohna paTola (18) ko paoT maoM krayaa gayaa hO| taalauka pauilasa nao TOMpaao caaoT laga ga[- qaI| [laaja ko ilae vah saayana caalak jaavaod Kaana ko ivar]Qd maamalaa dja- ha^ispaTlamaoMBataI-qaa,jahaM[laajako daOrana kr ilayaa hO| sauBaaYanagar isqata gaNaoSa {sakI maaOta hao ga[-| [saI tarh gaObaI maoM rhnao saaosaayaTI ko paasa rhnao vaalaa vaIroMd` sauBaaYa vaalao SaahAalama gaFfar AMsaarI (25) nao yaadva (25) bauKaar sao paIiDta qaa| {sao Apanao ibailDMga ko caaOqao mahlao sao ClaaMga {pacaar hotau zaNao ko isaivala ha^ispaTla maoM lagaa dI | {sao gaMBaIr halata maoM saayana BataI- krayaa gayaa qaa| laoikna tabaIyata AaOr ha^ispaTla maoM BataI- krayaa gayaa qaa, jahaM Karaba haonao par {sao saayana ha^ispaTla maoM {sakImaaOtahaoga[-| ?baaMd`a | maoM ek naabaailaga laDkI sao duYkma- ka maamalaa saamanao Aayaa hO| inama-la nagar pauilasa sToSana nao taIna laaogaaoM ko iKalaaf duYkma-krnaokamaamalaadja-ikyaa hO| paIiDta laDkI kao Aspataala maoM BataI- krayaa gayaa hO| imalaI jaanakarI ko Anausaar baaMd`a paUva- ko bahramapaaDa JaaopaDpaTTI maoM rhnao vaalaI ek naabaailaga laDkI ka paasa maoM rhnao vaalao ek laDko sao pa`oma saMbaMQa qaa| [sa yauvak nao Apanao dao Anya saaiqayaaoM ko saaqa [sa laDkI sao SaarIirk saMbaMQa banaae AaOr {sakI vaIiDyaaoM i@laipaMga taOyaar kr laI| laDkI kao {sako AElaIla vaIiDyaao kao saava-jainak krnao kI QamakI dokr taInaaoM yauvakaoM nao k[- baar {sako saaqa duYkma- ikyaa| maamalao kI jaanakarI jaba laDkI ko pairjanaaoM kao hu[- taao {nhaoMnao inama-L nagar pauilasa sToSana maoM taInaaoM yauvakaoM ko iKalaaf duYkma- kI iSakayata dja- kra[-| paIiDtaa kao BaaBaa Aspataala maoM BataI- krayaa gayaa hO| [sa baIca paUva- esaIpaI SamaSaor pazana Wara gaizta AvaamaI ivakasa maMca ko kaya-ktaa-AaoM nao inama-la nagar pauilasa sToSana ko saamanaopa`dSa-naikyaa| ?Baao[-vaaDa pauilasa nao skUlaaoM ka baaogasa pa`maaNaàpa~a banaakr laaogaaoM kao gaumarah krnao vaalao ek rOkoT ka pada-faSa ikyaa hO| [sa maamalao maoM enakoTI [MTrnaOSanala skUla kI baaogasa elasaI laIivaMga saiT-ifkoT banaakr baocanao vaalao ek yauvak kao samar]baaga isqata kaotavaalaSaah drgaah ko paasa sao igarFtaar kr ilayaa hO| Baao[-vaaDa pauilasa kao saucanaa imalaI ik kaotavaalaSaah drgaah ko paasa rhnao vaalaa ek yauvak hjaar sao DoZ hjaar r]payao maoM naarpaaolaI isqata enakoTI [MTrnaOSanala skUla saihta iBavaMDI ko ivaiBanna skUlaaoM ka pa`maaNaàpa~a Aaid banaakr dotaa hO| pauilasa TIma nao jaala ibaCakr maudissar maujaId saOyyad (33) kao Qar dbaaocaa | Baao[-vaaDa pauilasa kamaamanaahOik iBavaMDImaoMskUlaaoMkabaaogasapa`maaNaàpa~abanaanaovaalaarOkoT hOAaOr[sako pakDojaanaosao{sarOkoTkaAasaanaIsaopada-faSahaojaaegaa| saU~a ko Anausaar [sa samaya D/a[ivaMga laa[saoMsa sao laokr paasapaaoT- banaanao tak hr jagah elasaI kI AavaSyaktaa paDtaI hO| majadUr baahulya Sahr iBavaMDI maoM laaogaaoM ko paasa elasaI saihta Anya pa`maaNaàpa~a na rhnao ko karNa baaogasa pa`maaNa pa~a banaanao ka yah QaMQaa KaUba flaàfUla rha hO| D/a[ivaMga skUla calaanao vaalao k[- laaoga yahaM eosao hO, ijanako paasa jaanao par elasaI kI BaI jar]rta nahI paDtaI hO| eosao laaoga paaMcaàCh hjaar r]payao laokrSahrivaiBannaskUlaaoMkIelasaIbanaakrlagaadotaohO| ?zaNao : mauMba`a ko ek madrsao sao namaaja ko ilae gae ek 10 vaYaI-ya baalak ko vaapasa nahI laaOTnao par pauilasa maoM {sako ApahrNa ka maamalaa dja- ikyaa gayaa hO| pauilasa maamalao kI jaaMca kr rhI hO| imalaI jaanakarI ko AnausaarmauMba`ako rsaIdkMpaa{MDko madrsaamaaohinayaamaoMmauSarf majaaihta SaoKa(10)ko {sako ipataanaoBataI-krayaaqaa|9isataMbarkaomauSarf Apanao Anya saaqaI baccaaoM ko saaqa daopahr saaZo baarh bajao namaaja paZnao ko ilae baahr inaklaa| {sako baad vaapasa nahI laaOTnao par madrsao kI Aaor sao AayaI iSakayata par mauMba`a pauilasa nao ApahrNa ka maamalaa dja- kr ilayaa hO| pauilasa {painarIXak pavaarsaahbamaamalaokICanabaInakrrhohO| 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013
  • 4. 4 ³en meeHleefnkeÀ mJeeceer, cegêkeÀ He´keÀeMekeÀ SJeb mebHeeokeÀ ceesncceo Dee³egye Keeve Üeje Deej. meer. efHe´vìj veJeIej JemeF& (HetJe&) leeuegkeÀe JemeF& efpeuee Leevee ceneje<ì^ mes cegefêle efkeÀ³ee ie³ee leLee henueer cebpeerue, hueeBì veb. 103, veeje³eve mceÉleer, ®eke[er veekeÀe, mecesueHee[e, veeueemeesHeeje (Jesmì) efheve.veb.401 203 efpeuee Leevee Heerve. 401 203, ceneje<ì^ mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. (®eewkeÀvvee v³egpe kesÀ efue³es v³ee³e #es$e JemeF& nesiee) mecee®eejHe$eceWíHeermeYeerKeyejeWDeLeJeeefJe%eeHevekesÀefue³esmebHeeokeÀkeÀer menceleerDeefveJee³e&venernw.Ye´ceCeOJeveerke´ÀceebkeÀë9321130657 / 8007896077 E-mail:Chaukannanews1@gmail.com ?saMvaaddataa | ivarar maoM ek yauvak nao Apanao Gar par rhtaI qaI| [saI baata kao laokr paita patnaI maoM sasaurala maoM jaakr pahlao Apana patnaI k ao caakU maara Aayao idna ivavaad haotaa rhtaa qaa| 11 isataMbar AaOr {sak I galaa dbaakr htyaa k a pa`yaasa ikyaa saubah jagaarama ivarar paUva- ko gaaokula Ta{na iSapa ifr paMKao maoM fMda lagaakr Aatmahtyaa kr ilayaa| yah isqata Apanao sasaurala gayaa AaOr patnaI dugaa- sao GaTnaa 11 isataMbar saubah gyaarh bajao GaiTta huyaI| saaqa calanao kao kha| patnaI nao manaa kr idyaa taao ivarar Anaa-laa saagarI pauilasa sToSana maamalao kI gaussaae yauvak nao pahlao soa laayao caakU sao ApanaI CanabaIna kr rhI hO| Gaayala maihlaa ka [laaja patnaI par hmalaa kr idyaa AaOr {sao gamBaIr r]pa sao ivarar ko ga`amaINa Aspataala maoM cala rha hO| [sa GaayalakridyaaAaOrbaadmaoM{sakIrssaIsaogalaa GaTnaa sao Aasapaasa maoM sanasanaI ka maahaOla hO| [sa dbaakr htyaa ka pa`yaasa ikyaa| [sa GaTnaa sao baaro maoM jaanakarI ko mautaaibak jagaarama maIsaarama htapa`Ba jagaarama kI saasa nao iksaI tarh dugaa- kao caaOQarI (26) naamak yauvak ivarar paUva- ko itar]paita jagaarama ko kbjao sao mau> krayaa AaOr {sao nagar, yauinak roisaDoMsaI foja naMbar dao maoM ApanaI tatkala ivarar ko ga`amaINa Aspataala maoM BataI- patnaI dugaa- jagaarama caaOQarI (22) ko saaqa rhtaa krayaa|[saGaTnaako baadjagaaramanaosasauralamaoM qaa| bataatao hO ik dao saala pahlao daonaaoM nao pa`oma ivavaah hI rssaI ka fMda banaakr Aatmahtyaa kr ilayaa| ikyaa qaa AaOr {saka ek Aaz maah ka baoTa BaI hO| [sa GaTnaa sao Aasapaasa ko laaoga saktao maoM hO| Anaa- dugaa- Apanao paita ko Gar naa rhkr maaM AaOr iptaa ko laasaagarIpauilasamaamalaokICanabaInakrrhIhO| ?maihlaaAaoM par jauma- hr baItatao idna ko saaqa baZtao hI jaar rho hO laoikna Agar jauma- paUra pairvaar kro taao maamalaa kuC AiQak hI saMvaodnaSaIlahaojaataahO|kuCeosaahIhuAayamaunaanagarkIek maihlaa ko saaqa ijasakI SaadI lagaBaga DoZ saala pahlao riva kumaar sao hu[- qaI| laoikna kuC hI samaya baItaa qaa ik paita kI ek eosaI saccaa[- maihlaa ko saamanao Aa ga[- ijasako baaro maoM jaana kr {sako paOraoM talao jaOsao jamaIna hI iKasak ga[-| yah saccaa[- eosaI qaI [sao Cupaanao ko ilae naa kovala paita bailk sasaurAaOrjaoznaoBaImaihlaakaobahutapa`taaiDtaikyaa| 13 sapToMbar sao 19 sapToMbar 2013 meeyesje SbìjheÏe³epesme MesjÀ YeeF& Ea`I rama nagar, ibalaala paaDa, naalaasaaopaara (paUva-) naarayana kDUnaarayana kDU saMtaaoSa BauvanasaMtaaoSa Bauvana maharaYT/ navainamaa-Na saonaaàvaaD- AQyaXamaharaYT/ navainamaa-Na saonaaàvaaD- AQyaXa BaavajaI, Ea`I rama nagarBaavajaI, Ea`I rama nagar rvaI jaaQava , Ea`I rama nagarrvaI jaaQava , Ea`I rama nagar bahujana ivak asa AaGaaDI, iSavapaujaarI yauvaa ima~a maMDL, iSavapaujaarI k a^lanaI k a rajaa

×