Presentationerna OnTheFlea on FundedByMe

405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentationerna OnTheFlea on FundedByMe

  1. 1. Philip Diab - Chairman of the boardPhilip har över 25 års erfarenhet av internationellt entreprenörskap. Efter 15 år i IT-branschen och ettantal startade och sålda bolag gjorde han en större exit genom att fusionera sitt bolag med ettbörsnoterat. Efter tre månader i sandaler och en inre resa bytte Philip riktning och idag jobbar hanmed att hjälpa chefer, team och idrottare att utvecklas, professionellt och i livet. Han är delägare i ettantal startups och jobbar nära entreprenörerna. Han är en uppskattad föreläsare och coachar i ett avSveriges mest kända TV-program.Philip har en unik förmåga sätta ord på det finns men ingen vågar säga, han är utmanande ochfokuserad och får andra att göra det som skapar affärsnytta och är kul. Philips roll är att arbeta medteamet och att övervaka den internationella lanseringen.Philip Diab - Chairman of the boardPhilip has over 25 years experience in international entrepreneurship. After 15 years in the IT industryand a number of started and sold companies, he made a major exit by merging his company with apublicly listed. After three months in sandals and an inner journey Philip changed direction and now heworks with managers, teams and athletes who wants to grow and develop, themselves and theirbusiness. He is a partner in a number of startups and works closely with the entrepreneurs. He is apopular speaker and also a coach in one of Swedens most famous TV shows.Philip has a unique ability to put words on what exists but no one really say out loud, he gets otherpeople to focus and to do what creates business value and fun. Philips role is to work with the teamand to supervise the international launch.Ola Andersson
 - VD

Ola har över 15 års erfarenhet som entreprenör inom media och IT. En aktiv affärsängel och grundareav OMMH Scandinavia, ett expansivt media- och IT-företag med fokus på att utveckla och drivaInternet-baserade affärslösningar. Ola är också verksam som rådgivare på Ideon Innovation, en avSveriges ledande företagsinkubatorer
Ola ser affärsmöjligheter i stort sett överallt och har under åren byggt upp en portfölj av fleraframgångsrika molntjänster inom en rad olika branscher. Olas roll i OnTheFlea är att driva den dagligaverksamheten framåt och säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls.Ola Andersson
 - CEOOla Andersson has over 15 years of experience as a entrepreneur in media and IT. An activebusiness angel and founder of OMMH Scandinavia, an expansive and entrepreneurial-driven mediaand IT company with main focus on developing and operating Internet-based business solutions. Olais also a business adviser at Ideon Innovation, one of Sweden’s leading business incubators.
Ola sees business opportunities almost everywhere and has over the years built up a portfolio of several successful cloud services in a variety of industries. Olas role in OnTheFlea is to run the daily business forward and ensure that the economic objectives will be fulfilled.
  2. 2. Lotta Diab - Creative DirectorLotta har över 20 års erfarenhet som Art Director på reklambyrå med tyngdpunkt på konsumentinriktadreklam i all typ av media. Däribland flera mångåriga samarbeten där Lotta varit med och utvecklatstarka, framgångsrika koncept för varumärken som Klippo, ProViva, IKEA, Yvonne Ryding,Guldfågeln, Hagahill mfl.Som Creative Director blir Lottas roll att skapa en stark profil med ett tydligt och personligt uttryck ochtonläge för varumärket OnTheFlea.Lotta Diab - Creative DirectorLotta has over 20 years experience as an art director at an advertising agency with a focus onconsumer-oriented advertising in all types of media. Including several longstanding collaborations withLotta helped develop strong, successful concepts for brands like Klippo, ProViva, IKEA, YvonneRyding, Guldfågeln, Haga Hill and others.As Creative Director it is Lottas role to create a strong profile with a distinct and personal expression,and a tone of voice for the brand OnTheFlea.Per Sevrell - DriftPer har mer än 25 års erfarenhet av IT-branschen, inom forskning, programutveckling, sälj- ochmarknadsarbete av komplexa IT-systemlösningar, projektledning samt generellt ledarskap ochverksamhetsansvar. Per har startat och medverkat i ett antal entreprenörsdriva företag och deltagit ibörsnoteringsprojekt.Han är en av grundarna till Elastic Mobile som ligger i framkant med att skapa affärsnytta med mobilalösningar och molnteknik. Pers roll i OnTheFlea är att säkerställa att organisationen för utveckling ochsupport av den tekniska plattformen levererar enligt vår målsättning.Per Sevrell
 - IT OperationsPer has more than 25 years of experience in the IT industry, with roles in research, softwaredevelopment, sales and marketing efforts of complex IT systems, project management and generaloperational management. Per has started and participated in a number of entrepreneurial businessesand participated in IPO projects.He is one of the founders of Elastic Mobile that is at the forefront of creating business value withmobile solutions and cloud technologies. Per´s role in OnTheFlea is to ensure that the organization fordevelopment and support of the technology platform delivers as planned.Mats Genberg - KommunikationMats har de senaste 30 åren levt på att skriva för resultat. Först som copywriter och PR-konsult ochde senaste åren även som Facebookare. Mats låg bakom Sveriges första stora konsumentstorm isociala medier - ”mjölkupproret” - som bidrog till att Skånemejerier gick från konkurshot till storvinst.Och att mjölkjätten Arla utsattes för granskning av både myndigheter och media. Idag bor han på enhästgård på landet där han arbetar med PR och sociala medier för ett antal företag, samt ger utvärldens enda globala galopptidskrift.Mats Genberg - CommunicationMats has the last 30 years been living on writing for profit. First, as a copywriter and PR consultant,and in recent years as a Facebooker. Mats was behind Swedens first major consumer storm in socialmedia - "the milk rebellion" - which was one of the reasons Skånemejerier went from bankruptcy to alarge profit. And that dairy giant Arla was subject to scrutiny by both the authorities and the media.Today he lives on a horse farm on the countryside where he works with PR and social media for anumber of companies, and publishes the only global gallop magazine.
  3. 3. Richard Niklasson - Teknisk design, utvecklingRichard har mer än 30 års erfarenhet inom IT och tekniskt entreprenörskap. Kryptolog,säkerhetsexpert, Internet-pionjär, mobiltelefoni och utvecklingschef. Richard har en unik förmåga attkunna omforma funktionella utmaningar till tekniska lösningar.Richard fokuserar på val av tekniska lösningar för OnTheFlea som ger rätt flexibilitet inför marknadenssnabbt skiftande behov.Richard Niklasson - Software design and developmentRichard has more than 30 years of experience within IT and technology entrepreneurship. Kryptolog,security expert, Internet pioneer, mobile and Development Manager. Richard has a unique ability totransform functional challenges into technical solutions.Richard focuses on the choice of the technical solutions for OnTheFlea entitling flexibility for themarkets rapid changing needs.Mikael Drené - Försäljning och marknadMikael har arbetat i IT- och mediabranschen sedan 1985 som både entreprenör och intraprenör. Hanhar sålt datorsystem, etablerat ett av Sveriges främsta utbildningsföretag inom media och startatbredbandsbolag som senare börsnoterades. Bland Mikaels erfarenheter är också att ha etablerat ettstarkt varumärke i Catering-branschen. Idag har Mikael olika uppdrag som affärsrådgivare, bl a påIdeon Innovation i Lund.Mikael styrka är att sätta projekt i rullning och han har en förmåga att snabbt hitta lösningar, pris ochaffärsmodeller som fungerar.Mikaels roll på OnTheFlea är att se till att vi ligger steget före och att knyta samarbetspartners ochkunder till oss.Mikael Drené - Sales and marketingMichael has worked in the IT and media sector since 1985 as both an entrepreneur and intrapreneur.He has sold computer systems, has established one of Swedens foremost training in media andstarted a broadband company that later went public. Among Michaels experience is also to haveestablished a strong brand in the catering industry. Today Mikael has various assignments as abusiness advisor, f e at Ideon Innovation in Lund.Michael´s strength is putting projects in motion, and he has the ability to quickly find solutions, a priceand a business model that works.Michaels role at OnTheFlea is to ensure that we are one step ahead as well as link partners andcustomers to us.

×