Sumber syariah (muhammad hakim bin mohd shokri)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,132
On Slideshare
1,099
From Embeds
33
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
1

Embeds 33

http://paiohpai.blogspot.com 26
http://paiohpai.blogspot.ie 5
http://pendidikanislamsem2.blogspot.com 1
http://paiohpai.blogspot.co.uk 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Al quranmerupakansumberhukumyg paling pertamadalamsetiappermasalahandrsegiakidah, syariahdanakhlakmahupunibadah
 • AyatMuhkamberertiayat al-Qur'an yang jelas. Maknamenurutbahasa, muhkamberasaldarikataحكم –يحكم –حكما yang berertimemutuskanduaperkara. Maknamenurutistilah, muhkamertinyasuatuungkapan yang maksudmaknalahirnyatidakmungkindigantiataudiubah.JadiMuhkamatauMuhkamatialahketepatandankualititinggipadalafaz-lafazdanerti-ertinya.
 • Sahih = Hadis yang bersambungsanadnyadarimulahinggaakhirdantidakbolehbertentangandenganhadis yang mutawatirdanayat-ayat Al-QuranHasan = Hadis yang berhubung/bersambungansanadnyadarimulahinggaakhirdanperawi-perawinyabersifatsepertiHadisSahihtetapimerekatidakmempunyaiingatan yang kuatMutawatir = Hadis yang mempunyaibanyaksanaddantidakdiraguilangsungakankesahihannyamemandangkansesetengahhadisitusanadnyaterlalubanyaksehinggaadalahmustahiluntukperawihadisseramaiitubersepakatuntukmemalsukanhadistersebut
 • Jikaulamamujtahidygsepakathanyaberadadisatutptshj. Jikatidaktidakdinamakanijmak

Transcript

 • 1. SumberSyariah
 • 2.
 • 3.
 • 4. Al-Quran
  Qara a. Bacaanataumenelaah yang adapadanya.
  Hakikat al-Quran :
  DiturunkankepadaNabi Muhammad
  DalamBahasa Arab
  MukjizatterbesarNabi Muhammad S.A.W.
  Firman Allah S.W.T. kepadaNabi Muhammad untukdisampaikankepadaumatnya
  “TidakKamitinggalkansesuatu (kecualiada) didalamAl-Qur’an.” (Al-An’am: 38)
  “Dan Kamiturunkankepadamukitab Al-Qur’an untukmenerangkansegalasesuatu.” (An-Nahl: 89)
 • 5. Penjelasan Al-Quran terhadaphukum
  Ayatmuhkamat
  Ayat yang jelas, terangdantidakadakeraguanpadamaknanya
  • AyatMuhkamatadalahayat yang mudahdiketahuimaksudnya.
  • 6. AyatMuhkamatadalahayat yang maksudnyadapatdiketahuisecaralangsung, tanpamemerlukanketerangan lain.
  • 7. AyatMuhkamatadalahsesuatu yang mudahdifahami.
  • 8. AyatMuhkamat yang didalamnyamenerangkansesuatu yang halaldanharam, fardu, janjidanancaman.
  "Wahaiorang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak danjudidanpemujaanberhaladanmengundinasibdenganbatang-batanganakpanah, adalahkotor (keji) dariperbuatanSyaitan. Olehituhendaklahkamumenjauhinyasupayakamuberjaya. (Al-Maidah: 90)
 • 9. Ayatmutasyabihat
  Berertisamar
  Ayat yang maknanyatidakbegitujelassehinggabolehmenimbulkanperbezaanpendapatdalammenafsirkannya
  Kebanyakanulama’ hanyamenyerahkankepada Allah berkenaanmaksudnya.
  Contoh:
  Alif lam mim
  Kaf Ha YaAin Sad
 • 10. Hukum Al-Quran terbahagikepada 3
  HukumAqidah
  HukumAkhlak
  HukumAmaliah
  Ibadat
  Muamalat:
  • Hukum-hukumkeluarga
  • 11. Hukum-hukumhartadanekonomi
  • 12. Hukum-hukumjenayah
  • 13. Hukum-hukumkenegaraandanpentadbiran
  • 14. Hukum-hukumpolitikdanhalsemasaantarabangsa
 • Al-Quran SebagaiSumberSyariah
  PerintahSolat
  “Dan dirikanlahsholat, sesungguhnyasholatitumencegahdariperbuatankejidanmungkar.”” (Al-Ankabut: 45)
  PerintahMengeluarkanZakat
  “Ambillahzakatdarisebagianhartabendamereka, denganzakatitu, kamumembersihkanmerekadanmensucikanmereka.” (At-Taubah: 103)
  PerintahBerpuasa
  “Haiorang-orang yang beriman, diwajibkanataskamuberpuasasebagaimanadiwajibkanatasorang-orangsebelumkamu, agar kamubertaqwa.” (Al-Baqarah : 183)
  PerintahMengerjakanHaji
  “MengerjakanibadahHajiadalahkewajipanmanusiaterhadap Allah, yaitubagiorang yang sanggupmengadakanperjalanankepadanya.” (Al-Imran: 97)
 • 15. Hadis
  Sumberhukumkeduaselepas Al-Quran.
  Menerangkanhukumdanmakna yang terdapatdalam Al-Quran
  KitabSahihBukhari yang dikatakankitab yang paling sahihselepas Al-Quran
  Hukumtidakmenerimahadissebagaisumberhukumkdeuaselepas al-Quran
  “Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripadaibubapanya, anaknya dan sekalianmanusia.” (HR. Bukhari)
  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa’ 4: 59)
  “Aku tinggalkan kepadakalian dua perkara yang dengan keduanya kalian tidak akan tersesat, yaitu al-Qur’an dan sunnah Nabi-Nya.” (HR. Imam Malik dalam Muwatho’)
 • 16. Hadisatausunnahsecaraumumnyamempunyai 3 kelas yang terbesar
  SunnahQauliyah
  Sunnahdalambentukucapan
  SunnahFi’iliyah
  SunnahRasulullah yang ditinjaudarisudutperbuatan
  SunnahTaqririyah
  SunnahRasulullahdengancaramengiyakanperbuatanSahabatataumendiamkandirisahajasebagaitandasetuju
 • 17. SunnahQauliyah
  Terbahagikepadabeberapabahagian
  HadisSahih
  HadisHasan
  HadisMaudhu’
  HadisJayyid
  HadisMursal
  HadisMauquf
  HadisMutawatir
  HadisMasyhur
  HadisMuttasil
  HadisMahfuz
  HadisMuajwwad
 • 18. SunnahFi’iliyah
  Tinjauandarisudut
  Tasyri’
  Kekerapan
  Segalaperilaku yang
  disengajakandalam
  ibadah
  Terbahagikepada
  Tasyri’ danGhairiTasyri’
  AdaperbuatanRasulullah
  yang menjadirutindanada
  yang sesekalisahaja.
  Ta’abbudi
  SegalaperilakuRasulullah
  yang berupaupacaraibadah
  TerbahagikepadaTa’abbudi
  danGhairiTa’abbudi
 • 19. SunnahTaqririyah
  Berertiketetapan.
  Contoh: DiamnyabagindaterhadapperbuatansahabatadalahdalamsuatujamuanmakanSahabat. Khalid bin al-WalidmenyajikanmakanandagingbiawakdanmempersilakankepadaNabiuntukmeni’matinyabersamaparaundangan.
  Rasulullah saw menjawabTidak . Berhubungbinatanginitidakterdapatdikampungkaumkuakujijikpadanya! Kata Khalid, ‘LantasakumemotongdanmemakannyasambilRasulullah saw memerhatikanku.’ .
 • 20. HadisMenerangkanHukumdalam Al-Quran
  “Solatlahkamusebagaimanakamumelihataku
  solat"
  Selepasmendengarhadisini, carasolatdisampaikankepadaorang lain melaluiparaSahabat yang melihatbagaimanaRasulullahsolat.
  Hadisinimenerangkanparasauratseorangwanita
  Makajawabbaginda Saw : ADAKAH KAU TIDAK MELIHAT KEADAANYA (IAITU KEADAAN ASMA' BERPAKAIAN) ?SESUNGGUHNYA SEORANG PEREMPUAN MUSLIMAH ITU TIDAK BOLEH MENAMPAKKAN SESUATU DARI TUBUH BADANNYA MELAINKAN INI DAN INI (RASULULLAH SAW MENUNJUKKAN PERGELANGAN TANGANNYA DAN MENGGENGGAMNYA DAN JUGA RASULULLAH SAW MENEKAPKAN KEDUA TANGANNYA KE PIPINYA UNTUK MENUNJUKKAN MUKA SAHAJA).
 • 21. Bahasa: Azamatautekad
  Syarak: Kesepakatanyaknikesepakatanparaulamadalammenetapkansuatuhukumdalam agama Islam berasaskan Al-Quran danHadistentangsuatuperkara yang terjadipadasuatumasasetelahzamanRasulullah S.A.W.
  Ijmak
  DalilIjmaksebagaisumberhukum
  “Wahaiorang-orang yang beriman, taatlahkamukepada Allah dantaatlahkamukepadaRasulullahdankepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) darikalangankamu. Kemudianjikakamuberbantah-bantah (berselisihan) dalamsesuatuperkara, makahendaklahkamumengembalikannyakepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNyajikakamubenarberimankepada Allah danHariAkhirat. Yang demikianadalahlebihbaik (bagikamu) danlebihelok pula kesudahannya. ” (Surah an-Nisa: 59)
 • 22. RukunIjmak
  1. Terdapatbeberapaulamamujtahidpadamasabelakunyasesuatumasalahatauperkara.
  2. Ulama yang bersepakathendaklahkesemuaulamamujtahid yang beradadalamdunia Islam
  3. SepakatUlama-ulamamujtahidmengeluarkanpendapatmasing-masingsecarategas, samaadaberupaperkataaan, perbuatanatauisyarat, baiksecarabersendirianatauberkumpulan.
  4. Setiapmujtahidperlumenyatakandengantegasbahawaiabersependapatdenganmujtahid lain. Tidakbolehadaunsurpaksaan.
  5. Semuaulamamujtahidhendaklahbersepakatdenganhukumsyaraksesuatupermasalahan. Tidakbolehhanyasebahagianbesaratausebahagiansahaja yang bersepakatatautidakakandikiraijmak.
 • 23. Jenis-jenisIjmak
  IjmakSahabat - iaituijmak yang dilakukanolehparaSahabatRasulullah.
  IjmakKhulafaurrasyidin - iaituijmak yang dilakukanolehKhalifah Abu Bakar, KhalifahUmar, KhalifahUtsmandanKhalifah Ali bin AbiThalib. Tentusajahalinihanyadapatdilakukanpadamasakeempatorangituhidup, iaitupadamasaKhalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakarmeninggalduniaijmaktersebuttidakdapatdilakukanlagi.
  IjmakShaikhan - iaituijmak yang dilakukanolehKhalifah Abu BakardanKhalifahUmar bin Khattab.
  IjmakahliMadinah - iaituijmak yang dilakukanolehulama-ulamaMadinah. IjmakahliMadinahmerupakansalahsatusumberhukum Islam menurutMazhabMaliki, tetapiMazhabSyafietidakmengakuinyasebagaisalahsatusumberhukum Islam.
  IjmakulamaKufah - iaituijma' yang dilakukanolehulama-ulamaKufah. MazhabHanafimenjadikanijmakulamaKufahsebagaisalahsatusumberhukum Islam.
 • 24. Perkara Yang DibolehkanBerlakuIjmak
  Semuaperistiwaataukejadian yang secaradasarnyatidakdiceritakansecarajelasdalam Al-Quran danHadis.
  Pendidikan
  Pemerintahan
  Politik
  Ekonomi
  Ketenteraan
  Kemasyarakatan
  Hal-halduniawi yang lain-lain
  IjmakSahabatdalampemerintahan. WajibhukumnyamelantikseorangkhalifahuntukmenggantikanRasulullahdalammengurusiurusanDaulahIslamiyah yang terdiridaripadaurusan agama dandunia yang disepakatiolehparaSahabat.
 • 25. Qiyas
  Bahasa: menyamakan, membandingkanataumengukur
  Istilah: Menetapkanhukumsuatukejadianatauperistiwa yang tidakadadasarnasnyadengancaramembandingkannyakepadasuatukejadianatauperistiwa yang lain yang telahditetapkanhukumnyaberdasarkannaskeranaadapersamaanillatantarakeduakejadianatauperistiwaitu.
 • 26. DiriwayatdariRasulullah, BagindabertanyakepadaMua’zketikabagindamelantiknyauntukmenjadikadidinegeriYaman ”Denganapakahkamuhendakmenghukum?” JawabMua’z, “Sayamenghukumdengankitab Allah.” Rasulullahbertanyalagi “Jikatidakdidapatididalamkitab Allah?” BerkataMua’z “SayaakanmenghukumdengansunnahRasulullah.” BertanyaRasulullahlagi ” JikahukumitutidakdidapatididalamsunnahRasulullah” Mua’zmenjawab “Sayabersungguh-sungguhmenggunakanfikiranku” berkataRasulullah “DiatelahmufakatakanRasulullahpadasuatu yang dikasihioleh Allah danRasulullah-Nya”. Hadisinidiriwayatoleh Ahmad bin Hambal, Abu Daud, danTirmizi.
  Berdasarkanhadisdiatas, RasulullahtelahmenyokongpendapatMu’azuntukberijtihaddenganfikirannyaketikatidakadanasuntukdirujuk.
 • 27. Istihsan
  Bahasa: Menganggap baik atau mencari yang baik.
  Istilah: Meninggalkanhukum yang telahditetapkankepadahukum yang lainnya, padasuatuperistiwaataukejadian yang ditetapkanberdasardalilsyara’.
  Merupakansumberhukum yang digunakanolehsebahagianulamasahaja. Imam Syafiemenolakpenggunaanistihsankeranamenganggapsesiapa yang menggunakanistihsanhanyadisebabkanolehnafsu.
  Imam Hanafi pula mengatakanIstihsanitusepertiqiyas. Bukankerananafsu, tetapidisebabkanoleh rasa yang kurangsenang.
 • 28. MenurutMazhabHanafi, sisaminumanburungbuas, sepertihelang, burunggagakdansebagainyaadalahsucidanhalaldiminum. Hal iniditetapkandenganistihsan.
  SeharusnyakalaumenurutQiyasJali (Nyata), sisaminumanbinatangbuas, sepertianjingdanburung-burungbuasadalahharamdiminumkarenasisaminuman yang telahbercampurdengan air liurbinatangitudiqiyaskankepadadagingnya. Binatangbuasitulangsungminumdenganmulutnya, sehingga air liurnyamasukketempatminumnya.
  MenurutQiyasKhafi (Samar), burungbuasituberbedamulutnyadenganmulutbinatanghuas. Mulutbinatangbuasterdiridaridaging yang haramdimakan, sedangmulutburungbuasmerupakanparuh yang terdiriatastulangatauzattandukdantulangatauzattandukbukanmerupakannajis. Karenaitusisaminumburungbuasitutidakbertemudengandagingnya yang haramdimakan, sebabdiantaraolehparuhnya, demikian pula air liurnya.
  Dalamhalinikeadaan yang tertentu yang adapadaburungbuas yang membezakannyadenganbinatangbuas. Berdasarkeadaaninilahditetapkanperpindahandariqiyasjalikepadaqiyaskhafi, yang disebutistihsan.
 • 29. Istishab
  Bahasa: Menyertakan, membawasertadantidakmelepaskansesuatu
  Istilah: Definisi al-Asnawy yang menyatakanbahawa “(Istishab) adalahpenetapanhukumterhadapsuatuperkaradimasa yang laluatasdasarbahwahukumitutelahberlakusebelumnya, karenatidakadanyasuatuhal yang mengharuskanterjadinyaperubahan (hukumtersebut).”
  Merupakanantarapilihanterakhirseorangmujtahiddalammenentukanhukumsetalahtidakmenjumpaisebarangnasdalam Al-Quran, Hadis, IjmakdanQiyas.
  Contoh: Si A memilikisebuahrumahdansetelahbeberapatahunberlalu, sekiranyamasihtidakadadalilataunas yang menyebabkanpemilikanrumahtersebutberubah, kitayakindanmenetapkanbahawarumahitumasihlagimilik Si-A.
  Dengankata lain, istishabadalahmelanjutkanpemberlakuanhukumdimasasebelumnyahinggakemasakiniataunanti.
 • 30. LagiContohIstihsab
  Rasulullah saw bersabda:
  “Sesungguhnyasyaitanmendatangisalahseorangdari kalian (dalamsolattnya) lalumengatakan: ‘Engkautelahberhadas! Engkautelahberhadas!’ Maka (jikademikian), janganlahdiameninggalkansolatnyahinggaiamendengarkanbunyiataumenciumbau.”
  InilahIstihsab!
 • 31. Urf
  Urfialahsesuatu yang telahdikenalolehmasyarakatdanmerupakankebiasaandikalanganmerekasamaadadalamperkataanmaupunperbuatan.
  Jenis-jenisUrf
  Dari sudutpenerimaan:
  UrfSahih
  UrfFasid
  Dari sudutsifat :
  UrfQauli
  UrfAmali
 • 32. UrfQauli – Perkataan. Lahmun yang bermaksuddagingsamaadadaratataudidalam air sudahbiasadisebutdagingdarat.
  UrfAmali – Perbuatan. Jualbelidalammasyarakat yang tidakmengucapkanSighahjualbelikeranatelahterbiasa. Jadi, syarakmembenarkannyakeranatidakterjadiperkara-perkara yang tidakdiingini.
  UrfSahih – Urf yang baikdandapatditerimakeranatidakbertentangandengansyarak. Contohnyamengadakanpertunangansebelumakadnikah..
  UrfFasid – Urf yang tidakbaikdantidakdapatditerima. Contohnyamenyajikanmakanankepadasebuahpatung yang dianggapkeramat.
  Jadi, urfbolehdijadikandasarhujahselagitidakbertentangandengansyarak.
 • 33. Marsalih al-Mursalah
  Bahasa: Mencarikemaslahatan.
  Istilah: Menetapkanhukumsuatumasalah yang tidakadanashnyaatautidakadaijma’nya, denganberdasarpadakemaslahatansemata ( yang olehsyara’tidakdijelaskandibolehkanataudilarang)
  Tidakdisepakatiulamakeranadibimbangiakandigunakanatasdasarhawanafsu.
  Konsepnyaterbahagikepada 3:
  Dharuriyyah
  Hajjiyyah
  KamaliyahatauTahsiniyyah
 • 34. Dharuriyah (kepentingan)
  Merupakan tingkat pertama dan terkuat di dalam maslahah, iaitu menjaga keutamaan asas yang lima iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta
  Hajiyyah (keperluan)
  Merupakan kepentingan biasa, maksudnya ianya diraikan untuk menolak kesusahan tetapi tidak sampai merosakkan lima keutamaan tadi.
  Tahsiniyyah (keselesaan) atauKalimiyyah (kesempurnaan)
  Pelengkap kepada kehidupan dan maslahah. Keselesaan dan penambahbaikan di dalam sesuatu syariat dan maslahah.
  Pengkategorian ini adalah penting di dalam memahami keutamaan di dalam menetapkan sesuatu hukum, di mana keutamaan yang pertama akan diberikan kepada keutamaan asas (Dharuriyyah), kemudiannya ialah kepentingan biasa (Hajiyyah) dan seterusnya barulah keselesaan (Tahsiniyyah).
 • 35. Rujukan