IJTIHAD<br />DANIA INARAH<br />M10E<br />
DEFINISI<br />BAHASA : menggunakanusahadankeupayaanbagimencapaisesuatudengankepayahandankesusahan.<br />Istilah : mencurah...
Siapaitumujtahid?<br />Mujtahid pula ialahahlifekah yang mencurahkansegalakesungguhandanketekunanuntukmendapatkanhukumsyar...
   RUKUN IJTIHADTerdapattigarukunijtihadiaitu :1. Al-Mujtahid, iaituorang yang berijtihad2. Al-Mujtahadfih, iaituusaha3....
SyaratsyaratIjtihad<br /><ul><li>menguasaiBahasa Arab
Mestimengetahui Al-Quran
MestimengetahuiSunnah
MengetahuiUsul Al-Fiqah
Perlumengetahuimasalah-masalah yang diijma’
PerlumengetahuiMaqasid Al-Syariah
Kesediaanfitrahuntukberijtihad
Adildantakwa</li></li></ul><li>Mengetahui al-Quran al-Karim<br />Pengetahuanmengenai al-Quran merangkumimengetahuiselokbel...
MengetahuiilmuUsul al-Fiqh.<br />Mensyaratkanmengetahuiilmuitunyatasekalikeranaijtihadbergantungkepadamemahamidalil-dalils...
NasQat’eNaszhanni<br />1)NasQat'ieiaitunas yang tidakmempunyaimaknakeduapadanya. Ulamakbersepakatberkenaanhukumnyadantidak...
IjtihadSunatIjtihadsunatialahijtihaduntukmenyelesaikanmasalahhukumhakam yang manaijtihaditudilakukanolehseseorang yang mem...
Seseorangmujtahid yang berijtihadtentangsesuatumasalahdanhukum yang belumberlakuatautidakberlaku yang manaiaberijtihadatas...
Ijtihadharam pula ialahsegalaijtihad yang dilakukanolehseseorangdengancara yang bercanggahatautidakmemenuhisyaratmujtahids...
IjtihadFardhuAinIjtihadfardhuainialahijtihad yang wajibdilakukanolehseseorangatauindividu yang mempunyaikemampuandankelaya...
IjtihadFardhuKifayahIjtihadfardhukifayah pula ialahijtihad yang dilakukanolehseseorang yang mempunyaikelayakanuntukberijti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ijtihad (dania inarah binti azmy)

607 views

Published on

dania

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ijtihad (dania inarah binti azmy)

 1. 1. IJTIHAD<br />DANIA INARAH<br />M10E<br />
 2. 2. DEFINISI<br />BAHASA : menggunakanusahadankeupayaanbagimencapaisesuatudengankepayahandankesusahan.<br />Istilah : mencurahkansegalaakalpemikirandankesungguhanuntukmendapatkansesuatuhukumsyarakmengenaisesuatupermasalahandenganjalanistimbatdaripada Al-Quran danHadis.<br />Ijtihadberasaldaripadakataijtihada (اجتهد), yang bermaksudmenggunakantenagasepenuhnya.<br />
 3. 3. Siapaitumujtahid?<br />Mujtahid pula ialahahlifekah yang mencurahkansegalakesungguhandanketekunanuntukmendapatkanhukumsyarakdaripadasesuatudalilterperinciatautafsilidaridalil-dalilsyariat. <br />Merekamempunyaikemampuanuntukmengkaji,menyelidikdanmendapatkanhukumsyara’ yang amalidaridalil-dalilterperinci.<br />
 4. 4. RUKUN IJTIHADTerdapattigarukunijtihadiaitu :1. Al-Mujtahid, iaituorang yang berijtihad2. Al-Mujtahadfih, iaituusaha3. Ijtihad<br />
 5. 5. SyaratsyaratIjtihad<br /><ul><li>menguasaiBahasa Arab
 6. 6. Mestimengetahui Al-Quran
 7. 7. MestimengetahuiSunnah
 8. 8. MengetahuiUsul Al-Fiqah
 9. 9. Perlumengetahuimasalah-masalah yang diijma’
 10. 10. PerlumengetahuiMaqasid Al-Syariah
 11. 11. Kesediaanfitrahuntukberijtihad
 12. 12. Adildantakwa</li></li></ul><li>Mengetahui al-Quran al-Karim<br />Pengetahuanmengenai al-Quran merangkumimengetahuiselokbelokbahasanya “khabardaninsya”, suruhandanlarangantuntutandanharapanmengetahuimaknaperkataandalampenggunaanbahasa‘urufdansyaraksamaadaperkataanituberasinganataukedudukannyadalamayatdantujuanpenggunaanperkataanitusertasejauhmanatercapainyatujuanitudalamsyarak. <br />Mengetahui al-Sunnah.<br />Al-Sunnahadalahsumberkeduadalamsyariatinidengankedudukandimartabatinimengetahuinyamenjadipastidalamijtihad. <br />Mengetahuiperkara yang diijmakkan.<br />Disyaratkaninisupayatidakmemberi fatwa berlawanandenganijmak, maksudnyabukanlahmenghafalseluruhperkara yang diijmakkantetapicukuplahdiketahuibahawamasalah yang dikajidanfatwanyatidakbertentangandengankeputusanijmak. <br />
 13. 13. MengetahuiilmuUsul al-Fiqh.<br />Mensyaratkanmengetahuiilmuitunyatasekalikeranaijtihadbergantungkepadamemahamidalil-dalilsyarakuntukmengeluarkanhukumdanmujtahidhendaklahberpengetahuanluassertamendalamkeranailmuiniadalahasasijtihad. Kalaulahiaberkemampuan, makasenanglahmerujuksetiapmasalah yang dihadapikepadausulnya, kalautidakdiaakanmenghadapikesukarandankesulitan. <br />Mengetahuibahasa Arab.<br />Syaratterpenting yang perludilengkapiolehseseorangsebelummelakukanijtihad, seluruhulamakbersetujusedemikiankeranainilahbahasasyariat. Al-Quran diturunkandalambahasa Arab danSunnahRasuljugadalambahasa Arab. <br />
 14. 14. NasQat’eNaszhanni<br />1)NasQat'ieiaitunas yang tidakmempunyaimaknakeduapadanya. Ulamakbersepakatberkenaanhukumnyadantidakberlakuperselisihanpendapat. Kebiasaannyanasinimelibatkanperkarausuldalam agama.2) NasZhanniiaitunas yang mempunyailafaz yang bolehdiertikandenganpelbagaimakna. Para ulamakmempunyaipandangan yang pelbagaiterhadapnya. <br />
 15. 15. IjtihadSunatIjtihadsunatialahijtihaduntukmenyelesaikanmasalahhukumhakam yang manaijtihaditudilakukanolehseseorang yang memenuhisyaratberijtihaduntukmenyelesaikanterhadapperkaradanmasalah yang akanberlaku. Ijtihadsunatinijugadapatdibahagikankepadaduabahagian: <br /><ul><li>Seseorangmujtahid yang berijtihaddalamsesuatumasalah yang ditanyaolehindividuataumasyarakatmengenaihukumnya, namunperkaradanpermasalahan yang ditanyaitubelumberlakudantidakwujudketikaitu.
 16. 16. Seseorangmujtahid yang berijtihadtentangsesuatumasalahdanhukum yang belumberlakuatautidakberlaku yang manaiaberijtihadatasdasarinisiatifdirinyadansemata-mataberijtihadtanpaapa-apafaktoratausebab.IjtihadHaram
 17. 17. Ijtihadharam pula ialahsegalaijtihad yang dilakukanolehseseorangdengancara yang bercanggahatautidakmemenuhisyaratmujtahidsertabercanggahdengannas. </li></ul>Peringkathukumijtihad<br />
 18. 18. IjtihadFardhuAinIjtihadfardhuainialahijtihad yang wajibdilakukanolehseseorangatauindividu yang mempunyaikemampuandankelayakanberijtihadsertatidakadaorang lain lagiselaindirinyauntukmenyelesaikanmasalahdanperkara yang berkaitandenganmasalahhukum, samaada yang diperlukanuntukmenyelesaikanmasalahdirinyasendirimahu pun masyarakat. Justeruituijtihadperingkatinidapatdibahagikan pula kepadaduabahagian :- Ijtihad yang dilakukanolehseseorangmujtahidterhadapsesuatuhukumdanpermasalahan yang ditanyaataudalambentukmenjelaskanpertanyaan yang diajukanolehmasyarakatatauindividu lain dantidakadaorang lain yang layakberijtihadkecualidirinyasahaja. Makaketikaitu, berijtihadadalahfardhuainterhadapdirinya.- Ijtihad yang dilakukanolehseseorangmujtahiddalamsesuatumasalahhukumuntukdirinyasendiriatautanpasebarangpertanyaanolehmasyarakatdanindividu lain. Antara lain jugaiaadalahlayakberijtihaddandigelarmujtahid, makadalamkeadaanituberijtihaduntukdirinyaadalahfardhuain<br />
 19. 19. IjtihadFardhuKifayahIjtihadfardhukifayah pula ialahijtihad yang dilakukanolehseseorang yang mempunyaikelayakanuntukberijtihad, namunbegituselaindirinyamasihadalagiorang yang berkelayakanuntukberijtihadbagimenyelesaikanmasalah yang berkaitandenganhukum. Olehitu, waktuituberijtihadadalahmenjadifardhukifayahterhadapdirinyadanapabiladiayakinadaorang lain yang masihmampumenyelesaikanmasalahhukum. Olehitu, ijtihadbahagianinijugadapatdibahagikankepadaduabahagian: <br />-Seseorangmujtahid yang diajukanatauditanyatentanghukumsesuatupermasalahndanmasihadaorang lain ataumujtahid lain yang mampuberijtihadsepertinya. Walaupunbegitu, sekiranyaiameninggalkanijtihadituatautidakmenyelesaikanmasalahitutidakadaorang yang akanberijtihad. Makawaktuituberijtihaduntukmewakilimujtahid lain adalahfardhukifayahbaginya.<br />-Seseorangmujtahid yang ragu-ragudenganijtihadmujtahid lain daniacukupsyaratsebagaimujtahid, makaketikaitumenjadifardhukifayahbaginyauntukberijtihadterhadaphukumdanpermasalahan yang diraguinyaitu. <br />
 20. 20. HUKUM YANG BOLEH DIIJTIHAD<br />Hal danperkara yang tidakdisebuthukumnyadalamnas al-Quran, al-Sunnahdanijmakulama. Olehituulamakmujtahidtidakmempunyaikatasepakatdalammembuatdalildanhujahdengandalil-daliltersebutdanberlakulahperselisihanijtihad. ContohnyaijtihadUmarsupaya Abu Bakarmengumpulkan al Quran. Padamulanya Abu Bakartidaksetuju, namunselepasituiabersetuju. <br />Terhadaphaldankejadian yang terdapathukumnyadalam al-Quran atauHadisMutawatir,Namundilalahkedua-duanastersebutterhadaphukumadalahzanni. Untukitu, mujtahidmestilahberusahauntukmencarimaksud yang dikehendakiolehsyarakdaripadanastersebut. Selainitu. terdapatdalamnas al-Quran danhadisdalambentukmutlak. Olehitu, untukmenetapkanhukumdaripadalafaznastersebut, suatukajianharusdilakukandikalanganmujtahid. (Ibid : 264- 265)<br />
 21. 21. Sebagaimanacontohnyaijtihadterhadapfirman Allah SWT:<br />والمطلقث يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء (Al Baqarah : 228) <br />Maksudnya : <br />Dan isteri- isteri yang diceraikanituhendaklahmenunggudenganmenahandirimereka (daripadaberkahwin) selamatiga kali suci (daripadahaid) <br />Nas al Quran dansabitlafazquru’ituadalahqat’i, tetapidilalahhukumdaripadamaknanyaadalahzanni. Untukitujugaparamujtahidmelakukanijtihaduntukmendapatmaksud yang dikehendakiolehsyarakdaripadalafazquru’ itu. HasildaripadaijtihadulamakHanafi, lafazquru’membawaertihaid. UntukitumenurutulamaHanafiperempuan yang diceraikansuaminyamestilahberiddahselama 3 kali haid.<br />ManakalahasilijtihadulamaSyafi’e pula, lafazquru’ ialahberertisuci. Untukituwajibkeatasperempuan yang diceraikanolehsuaminyaberiddahselamatiga kali suci.<br />
 22. 22. Kejadian yang terdapathukumnyadalamnas yang sabitsecarazanni, tetapidilalahkepadamaknanyaadalahsabitsecaraqat’i. Untukitubidangijtihadpadanastersebutialahdenganmengkajicara-caradalilitusampaidandiriwayat. Iaitudarisegikedudukanperawisamadathiqah, adildansebagainya. Hal tersebutmerupakanperkara yang berlainandiantaraahlimujtahiddalammenentukannya. (Ibid)<br />SabdaNabis.a.w.<br />فى خمس من الابل شاة <br />Maksudnya : <br />Padasetiap lima ekoruntadiwajibkanzakatseekorkambing. (IbnMajah, TarmizidanMalik)<br />Nastersebutmenunjukkankepadamaknanyaadalahqat’i. Keranalafaz (syatun) ialahlafazkhas, tetapisabitnyaadalahzannikeranahadistersebuttidakbertarafmutawatir.<br />
 23. 23. HUKUM YANG TIDAK BOLEH DIIJTIHAD<br />Hukum yang terdapatdalamnas yang sabitsecarapastidandilalahnyajugaadalahqat’i. Contohnyanas yang menyatakanhukumanhududterhadappenuduhzina. Iaituterhadapwanita yang muhasanah. (Ibid : 266- 267)<br />Sebagaimanfirman Allah SWT:<br />والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة (An Nur : 4 ) <br />Maksudnya : <br />Dan orang- orang yang melemparkantuduhan (zina) kepadaperempuan- perempuan yang terpeliharakehormatannya, kemudianmerekatidakmembawakanempatorangsaksi, makasebatlahmerekalapanpuluh kali sebat.<br />Nastersebutdiatasadalahsabitsecaraqat’i, danlafazthamanina, iaitu (80) dalamayattersebutadalahkhas. Yang hanyamenunjukkansatumaknasahaja. Iaitumakna yang tertentu, 80 kali dantidakmungkiniamenunjukkanmakna lain lagi. Justeruitu, ayatdannastersebuttidakadaruanguntukberijtihad. <br />
 24. 24. Seterusnyatidakbolehijtihadterhadaphadismutawatir yang mentafsirkanlafaz yang mujmal. Keranaiaadalahsabitdenganqat’idanmaksudnyaadalahjelasdantidakmungkinmenunjukkanberbagaimakna.<br />Tidakbolehijtihadjugadalamhukumkeseksaandankifarat yang ditetapkankadarnyaolehsyarak, sepertikifaratzihardansumpah. Sebagaimanfirman Allah SWT tentangzihar. (Ibid)<br />والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (Al Mujadalah : 3) <br />Maksudnya :<br />Dan orang- orang yang ziharkanisterinya, kemudianmerekaberbalikdaripadaapa yang merekaucapkan (bahawaisterinyaituharamkepadanya), makahendaklah (suamiitu) memerdekakanseoranghambaabdisebelummerekaberdua (suamiisteri) bercampur.<br />
 25. 25. Tidakbolehijtihadjugaterhadaphukum agama yang mestidiketahuiolehmukallaf, sepertiberiman. (Ibid : 268)<br />Firman Allah SWT:<br />وأطيعوا الله والرسول ( ( Al Imran :132<br />Maksudnya : <br />Dan taatlahkamukepada Allah danrasul- Nya<br />Hukumdankejadian yang tidakadanasmenunjukkanhukumnya, samaadanasqat’iatauzanni, jelasatautidakjelas, namuntelahberlakuijmakataupernahberlakuijmakulamamengenaihukumtersebut. Makahukumsepertiinitidakbolehdiijtihadlagi. Contohnya: Sepakatjumhurulamatentangterbatalnyaperkahwinanantarawanitamuslimahdenganlelakikafir. <br />Tidakbolehijtihadtentanghukum- hukumsyarak yang telahdimaklumi. Contohnya: Wajibsembahyang, puasa, zakat, pengharamanzinadanlainnya. <br />
 26. 26. RUJUKAN <br />http://usulfiqh1.blogspot.com/2009/10/al-mujmal-al-mubayyan.html<br />http://www.pmram.org/index.php?option=com_content&view=article&id=973:pertimbangan-maslahat-mengukur-kematangan-pimpinan&catid=1:pmram&Itemid=63<br />http://halaqah.net/v10/index.php?topic=8554.0<br />http://usulfiqh2.blogspot.com/2009/04/ijtihad-dalam-konteks-semasa_25.html<br />http://zheelsa.blogspot.com/2010/07/pengertian-usul-fiqih-dan-ilmu-fiqih.html<br />
 27. 27. SESI SOAL JAWAB<br />

×