“AKU TINGGALKAN KEPADA KAMU DUA PERKARA DI MANA KAMU TIDAK AKAN SESAT SELAGI KAMU BERPEGANG TEGUH DENGAN KEDUANYA IAITU KI...
HADIS DAN SUNNAH DALAM ISLAM<br />
APA ITU SUNNAH?“Barangsiapamengikutisunnahku, berertidiacintakepadaku. Dan barangsiapa yang cintakepadaku, makadiaakanmas...
PENGERTIAN SUNNAH :<br />Cara ataukebiasaanRasulullah, berkaitancarahidup, perilakubaginda. <br />MenurutAhliSunnahWal-Jam...
APA ITU HADIS?<br />
PENGERTIAN HADIS:<br />Perkara yang berkisardenganSunnahRasulullah S.A.W. danapa yang disandarkankepadaRasulullahdarisegip...
Jenis-jenissunnah<br />Terdapat 4 jenisSunnah<br />Hadisperkataan( qauliyyah ) : iaituhadis yang lahirdariperkataandanpert...
Kedudukanhadisdalam Islam <br />Hadismerupakansumberrujukankeduaselepas al-Quran dalam Islam.<br />
...Dan apajuaperintah yang dibawaolehRasulullah (s.a.w) kepadakamumakaterimalahsertaamalkan, danapajua yang dilarangNyakam...
Fungsiutamahadis & sunnah<br />Penguatdanpenyokongkepadahukum-hukum yang terdapatdidalam al-Quran.<br />Contoh : Kewajipan...
Menjadiketerangantasyri’ iaitumenentukansesuatuhukum yang tiadadidalam al-Quran. <br />Contoh: makandagingdhab (biawakpada...
JENIS-JENIS HADIS<br />HADIS MUTAWATTIR<br />-  diriwayatkanolehbeberapaorangperawi yang salingmenyampaikanhadisdanyakin...
HADIS SAHIH<br />Hadis yang diriwayatkanolehperawi-perawi yang adil & dhabitiaitutepatdankuatingatan. Sanadnyaperlubersamb...
Dhabitdanpenjagaannyabaik.
Hadisditerimadaripadaperawi-perawi yang samasifatnya.
Sanadnyabersambungdariawalhinggaakhir.
Tidakterdapatkejanggalan.</li></li></ul><li>ContohHadisSahih :<br />Dari Jabir r.akatanya :Rasulullahs.a.w. bersabda :"Apa...
Hadis Hassan<br />Perlubersambungsanaddarimulahinggaakhirtapiciri-ciriperawikecualikankuatingatan. <br />Contoh :<br />  ...
HadisDha’if<br />TidakdiketahuiperiwayatnyaatauperiwayattidakbersifatsepertihadisSahihdan Hassan ; tidakbersambungsanadata...
HadisAhad<br />Diriwayatkanolehseorangatauduaorangperawisahaja, khasnyaditingkatanpertama, yakniparasahabat.<br />Contoh :...
LaranganmenulishadispadazamanRasulullah S.A.W.<br />“Janganlahkamumenulissesuatu yang kamuterimadaripadaakuselain Al-Qur’a...
Sebab :<br />Bimbangadapercampuranantara al-Quran danhadis.<br />Tidakramaiparasahabat yang tahumembacadanmenulis. <br />
SunnahRasulullahdalamkehidupanseharian<br />
BANGUN PAGI<br />Mengusapbekastidurdarimuka : “Rasulullah S.A.W. bangundaritidur, lalubagindadudukserayamengusapbekastidur...
MAKAN<br />Dudukdenganposisi kaki lututkanandinaikkankeranaiamampumenjagakeseimbanganruangdalamperut. <br />Makangunatanga...
TIDUR<br />Dari Aisyah R.A. : “Setiap kali Rasulullah S.A.W. ingintidur, bagindaakanmembacasurah Al-Ikhlas, Al-Falaqdan An...
Bercakaphanyabenda yang perludanberfaedah.<br />  -"Cukupbagiseseorangitusebagaipendustadenganmenceritakanapasahaja yang ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hadis dan sunnah (atherah bt azman)

1,729 views

Published on

atheerah azman

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hadis dan sunnah (atherah bt azman)

 1. 1. “AKU TINGGALKAN KEPADA KAMU DUA PERKARA DI MANA KAMU TIDAK AKAN SESAT SELAGI KAMU BERPEGANG TEGUH DENGAN KEDUANYA IAITU KITAB ALLAH DAN SUNNAHKU.”-THE BEST OF MANKIND PROPHET MUHAMMAD-<br />
 2. 2. HADIS DAN SUNNAH DALAM ISLAM<br />
 3. 3. APA ITU SUNNAH?“Barangsiapamengikutisunnahku, berertidiacintakepadaku. Dan barangsiapa yang cintakepadaku, makadiaakanmasuksyurgabersamaku.”<br />
 4. 4. PENGERTIAN SUNNAH :<br />Cara ataukebiasaanRasulullah, berkaitancarahidup, perilakubaginda. <br />MenurutAhliSunnahWal-Jamaah, Sunnahadalahsegalasesuatu yang diriwayatkanolehRasulullah SAW yang merupakanperkataan, perbuatan,ketetapan, peribadi, akhlak, mahupunperilaku, baiksebelummahupunsesudahdilantikmenjadi Rasul.<br />
 5. 5. APA ITU HADIS?<br />
 6. 6. PENGERTIAN HADIS:<br />Perkara yang berkisardenganSunnahRasulullah S.A.W. danapa yang disandarkankepadaRasulullahdarisegiperbuatan, pengakuan, sifat, akhlak, dansifatkejadiannya. <br />
 7. 7. Jenis-jenissunnah<br />Terdapat 4 jenisSunnah<br />Hadisperkataan( qauliyyah ) : iaituhadis yang lahirdariperkataandanpertuturanNabis.a.w.<br />Hadisperbuatan( fi’liyyah ) : iaituhadis yang terbitdariperbuatanNabis.a.w.<br />Hadispengakuan( taqririyyah ) : iaitupengakuanNabisamadasecarajelasataupun diam.<br />Hadissifat( sifat ) : iaituhadis yang lahirdaripadasifatNabisamadasifatakhlakatausifatkejadian.<br />
 8. 8. Kedudukanhadisdalam Islam <br />Hadismerupakansumberrujukankeduaselepas al-Quran dalam Islam.<br />
 9. 9. ...Dan apajuaperintah yang dibawaolehRasulullah (s.a.w) kepadakamumakaterimalahsertaamalkan, danapajua yang dilarangNyakamumelakukannyamakapatuhilahlaranganNya. Dan bertaqwalahkamukepada Allah; sesungguhnya Allah amatlahberatazabseksaNya (bagiorang-orang yang melanggarperintahNya). [59:7]<br />“Dan taatilah Allah danRasulNya, jikakamuadalahorang-orang yang beriman” (surah al Anfāl : ayat 1)<br />
 10. 10. Fungsiutamahadis & sunnah<br />Penguatdanpenyokongkepadahukum-hukum yang terdapatdidalam al-Quran.<br />Contoh : Kewajipanmenunaikansolat 5 waktu, berpuasadibulanRamadhandanmenunaikanhaji.<br />Penghuraidanpentafsirbagiayat-ayat al Quran yang umum.<br />Contoh : Bilanganrakaatdalamsolat, caramenunaikanhaji, caramenunaikanzakatdankaedahjual-beli.<br />
 11. 11. Menjadiketerangantasyri’ iaitumenentukansesuatuhukum yang tiadadidalam al-Quran. <br />Contoh: makandagingdhab (biawakpadangpasir), arnab, dananakkambingdalamperutibunya.<br />Memperincikanlagimasalah-masalah yang berhubungpelaksanaansesuatuibadatsamaadawajib, sunat, makruhatauharam. <br />Menjelaskanhukumandanundang-undangdalam al-Quran sepertihukumanterhadappenzina.<br />
 12. 12. JENIS-JENIS HADIS<br />HADIS MUTAWATTIR<br />- diriwayatkanolehbeberapaorangperawi yang salingmenyampaikanhadisdanyakinhadisitutidakdidustakankeranabilanganmereka yang ramai.<br />Contoh: "Barangsiapaberdustaatasnamakudengansengaja, makatempatnyadalamneraka. " (H.R Bukhari, Muslim, Ad Darimi, Abu Daud, IbnuMajah, Tirmizi,. Abu Ha'nifah, Tabrani, dan Hakim).<br />
 13. 13. HADIS SAHIH<br />Hadis yang diriwayatkanolehperawi-perawi yang adil & dhabitiaitutepatdankuatingatan. Sanadnyaperlubersambungdariawalsampaiakhir.<br />Beberapaciri yang perludipenuhiolehperawihadisSahihiaitu :<br /><ul><li>Adil
 14. 14. Dhabitdanpenjagaannyabaik.
 15. 15. Hadisditerimadaripadaperawi-perawi yang samasifatnya.
 16. 16. Sanadnyabersambungdariawalhinggaakhir.
 17. 17. Tidakterdapatkejanggalan.</li></li></ul><li>ContohHadisSahih :<br />Dari Jabir r.akatanya :Rasulullahs.a.w. bersabda :"Apabilasalahseorangdaripadakamutelahmenunaikansolat (fardhu) dalammasjidmakasebaik-baik pula ditunaikansolatdirumahnya,keranadengansolat (sunat) itu Allah akanmemberikankebahagiandalamrumahtangganyaHadissahihriwayat Muslim<br />
 18. 18. Hadis Hassan<br />Perlubersambungsanaddarimulahinggaakhirtapiciri-ciriperawikecualikankuatingatan. <br />Contoh :<br /> - Ishak bin Ibrahim dariItab bin BasirdariUbaidillah bin Abu Ziyaddari Abu Zubair,dari Jabir Nabi Muhammad S.A.W.<br />(Ubaidillah bin Abu Ziyaddikecualikandaripadaorang yang kuatingatan).<br />
 19. 19. HadisDha’if<br />TidakdiketahuiperiwayatnyaatauperiwayattidakbersifatsepertihadisSahihdan Hassan ; tidakbersambungsanadataukecacatanpadaperawihadis. <br />HadisMaudhuk<br />Hadis yang diriwayatkanolehmerekadenganmendustakannyadariNabi Muhammad S.A.W. (hadispalsu)<br />HadisAhad<br />Diriwayatkanolehseorangatauduaorangperawisahaja, khasnyaditingkatanpertama, yakniparasahabat. <br />
 20. 20. HadisAhad<br />Diriwayatkanolehseorangatauduaorangperawisahaja, khasnyaditingkatanpertama, yakniparasahabat.<br />Contoh :<br />“Sesungguhnya Allah tidakmencabutilmudengansekaligus, akantetapi Allah mencabutnyadengandiwafatkannyaparaulama.” (RiwayatBukhari)<br />
 21. 21. LaranganmenulishadispadazamanRasulullah S.A.W.<br />“Janganlahkamumenulissesuatu yang kamuterimadaripadaakuselain Al-Qur’an. Barangsiapa yang menulisapa yang diterimanyadariakuselain Al-Qur’an hendaklahmemadamkannyatetapitidakmengapakamucukupmenyampaikanapa yang kamudengardariaku (tanpamenulisnya) danbarangsiapa yang sengajaberdustakeatasakumakahendaklahbersediadengantempatduduknyadineraka.” (hadithsahihriwayat Muslim). <br />
 22. 22. Sebab :<br />Bimbangadapercampuranantara al-Quran danhadis.<br />Tidakramaiparasahabat yang tahumembacadanmenulis. <br />
 23. 23. SunnahRasulullahdalamkehidupanseharian<br />
 24. 24. BANGUN PAGI<br />Mengusapbekastidurdarimuka : “Rasulullah S.A.W. bangundaritidur, lalubagindadudukserayamengusapbekastidurnyadariwajahnyadengankeduatangannya.” – HR Muslim. <br />Beristintsar ( menghirup air kedalamhidungdanmengeluarkannyakembali ) : “ Apabiladiantara kalian bangundaritidurnya,hendaknyaiaberistintsar 3 kali, keranasyaitanbermalamdironggahidungnya”.<br /> (Muttafaq’alaih) <br />
 25. 25. MAKAN<br />Dudukdenganposisi kaki lututkanandinaikkankeranaiamampumenjagakeseimbanganruangdalamperut. <br />Makangunatangankanan.<br />Menjilatjari<br />Makandalamsatudulangsecaraberjemaah(iftar). Iadapatmengelakkanpembazirandanmenguatkanikatansilaturrahimterutamanyasahabatdansuamiisteri.<br />Makanketikalapar, berhentisebelumkenyang.<br />NabibersabdakepadaAisyahr.a. " Seringlahmengetukpintusyurga,niscayaakandibukakanuntukmu,Aisyahbertanya ' bagaimanacaranyakamimembiasakanmengetuknya?nabi saw bersabda ' Denganlapardandahaga“.<br />“Akanterjadipadaummatkuseseorangmemakansemuajenismakanan, meminumsemuajenisminuman, memakaisemuajenispakaiandanbanyakberbicara. Maka, merekaitulah paling jeleknyaummatku.”<br />
 26. 26. TIDUR<br />Dari Aisyah R.A. : “Setiap kali Rasulullah S.A.W. ingintidur, bagindaakanmembacasurah Al-Ikhlas, Al-Falaqdan An-Nasdanmenghembusketapaktanganlalumenyapukankeseluruhmukadanbahagianbadan yang mampudicapai. Dan apabilabagindajatuhsakit, bagindaakanmenyuruhkumelakukannyauntukbaginda.”<br />Tidurdiawalmalamdanbangundipenghujungmalamuntuksolattahjud. Allah jugaberfirman “Sungguh, bangunmalamitulebihkuatmengisijiwadanbacaandiwaktuitulebihberkesan.” (al-Muzammil : 6)<br />Berwudhuksebelumtidurdanmengiringdiatasrusukkanan, menghadapkiblat.<br />Mengibaskan alas tidurtiga kali.<br />Makruhtidurmeniarapkeranaiaadalahposisitidurpenghunineraka.<br />Menutuppintu, jendela, matikanapidanlampusebelumtidur.<br />Apabilabermimpiburuk, ludah 3 kali kesebelahkirilaluubahposisitidurdantidakmenceritakanmimpikepadasesiapa.<br />Kalaumenguapkeranamengantuk, tutuplahmulutdantahansekuatnya, keranasyaitanakanmentertawakankita. <br />
 27. 27. Bercakaphanyabenda yang perludanberfaedah.<br /> -"Cukupbagiseseorangitusebagaipendustadenganmenceritakanapasahaja yang diadengar". (Riwayat Muslim dan Abu Daud)<br />
 28. 28.
 29. 29. SESI <br />SOAL JAWAB<br />
 30. 30. Rujukan<br />http://www.slideshare.net/wanbk/7-al-sunnah<br />http://www.scribd.com/doc/20826071/Fungsi-Hadis-Dan-Kriteria-Hadis-Shahih<br />http://ms.wikipedia.org/wiki/Hadis#Contoh-Contoh_Sunnah<br />http://www.alquran-melayu.com/24-an-nur/<br />http://ms.wikipedia.org/wiki/Hukum_Memakan_Daging_Haiwan_Mamalia_Maun_(Mamalia_Hebivor)_Menurut_Islam<br />http://www.freewebs.com/alhadith/<br />http://hanan.com.my/viewtopic.php?topic=3289&forum=5<br />http://www.tayibah.com/eIslam/hadis_ahad.htm<br />

×