Ekonomi (nur ain syafiqah bt hasmadi)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ekonomi (nur ain syafiqah bt hasmadi)

on

 • 645 views

 

Statistics

Views

Total Views
645
Views on SlideShare
643
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 2

http://paiohpai.blogspot.com 1
http://paiohpai.blogspot.ie 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ekonomi (nur ain syafiqah bt hasmadi) Presentation Transcript

 • 1. PengajianislamEKONOMI
  NUR AIN SYAFIQAH BT HASMADI
  M10E
  USTAZ JAMEER
 • 2. EKONOMI
  DEFINISI EKONOMI
  CIRI KOMUNIS DALAM EKONOMI
  CIRI KAPITALIS DALAM EKONOMI
  CIRI SOSIALIS DALAM EKONOMI
  HAK MILIK HARTA BENDA DALAM ISLAM
 • 3. DefinIsiekonomi
  Dari segibahasaYunani(greek) OikonomiaberertiPeraturanRumahtangga
  Ilmumembincangkanmengenaibahan-bahanekonomi yang sifatnya
  terhadsedangkanpermintaanbarang-barangtersebuttidakterhad
  Segalakegiatanmengenaimasalahwangdanpertukaranantaraanggota-anggotamasyarakat
  Cara-caramanusia di dalammengaturkegiatan-kegiatandaripadamasalahpenggunaandanpengeluaran
  Masalahkemakmuran
 • 4. KOMUNISME
  Menggunakankekerasandalammembangunkanekonomi
  MenggagalkanekonomisosialismedalamRevolusiPerancisdanmendapatsambutan di barat yang bermotokanpersamaandalamekonomi, kemerdekaandanpersaudaraandandigantikandengankekejamanrejim
  Sebuahsistemekonomisosialis yang radikal
  Sebuahdokrinpolitik yang diasakanoleh Karl Marx
 • 5. Mengasaskanbahawasemuakomunismestilahbekerjauntukmengasaskanfahamanmereka
  Pemerintahandiktatorpekerjapekerjasosialis
  Mempertekankan 3 perkaraiaitu :
  1 ) Menghapuskansemuahakmilikpersaudaraan
  2 ) Menghapuskan unit keluarga
  3 ) Menghapuskansegala agama
 • 6. CIRI KOMUNIS
  Hartabendaadalahditanganumum. Tidakbolehperseoranganmempnyai
  sesuatudanbebasmenguruskannyauntukkeperluanperibadi
  Memiliknegarakantanah-tanahdanmenghapuskanhakmilikindividu
  Memiliknegarakanalat-alatpengangkutandanmenjadikanmiliknegara
  Memiliknegarakanalat-alatproduksidankilang
  Memiliknegarakanhak-hakpusaka
  Mewajibkancukaibergandaataspenghasilan
 • 7. kapitalisme
  Dikenalisebagaisistemperusahaanbebas
  Seseorangindividuberhakmenggunakandanmengawalbarangbarangekonomi yang diperolehinya
  individubolehmencegah orang lain daripadamenggunakanbarang-barangnyadanbolehmemutuskanbagaimanabarang n=barangitudiuruskanselepasmati
  Individubebasberbuatapasahajadenganhartakekayaannyaasaltidakmengganguhak orang lain
 • 8. Keseluruhanhak-hakterhadapbarangbarangbolehdibatasimelaluitindakanmasyarakat
  Persaingandalamekonomisistemkapitalisinimerupakandaya yang kuatdandibenarkanberjalanlebihbebasberbandingdengansitemekonomi-ekonomi yang lain
  Sifatsifatistimewadalamsistemekonomiiniialah :
  1 ) menolaknilai-nilaiakidah, syariatdanakhlak yang mulia
  2 ) pengambilanribaiaitupeminjamanwangmelaluiinstitusikewangan yang mengenakanriba
 • 9. 3 ) faktor-faktorekonomidikuasaioleh individu2 tertentusecaraterusmenerusataudipunyaiolehsekumpulanmanusia yang tidakdikenalimelaluisistemsaham
  4 ) mempunyaiunsur-unsurmonopoli, keranapemodalmenguasaisegalanyadanmenghapuskansemuasaingannya
  5 ) Dikenakanbayaranberlebihanterhadapsebahagianbesarbarang-barangdanperkhidamatan yang dihasilandalamsistemkapitalisme
 • 10. Cirikapitalis
  Hartabendamilikindividu
  Tiada orang yang berhakcampurtangan
  Bebasuntukmenyimpankeuntungan yang diperolehinya
  Bebasmenggunakannyamengikutkemahuannya
  Bebasmemilihjalanuntukmencarikeuntungan yang berlipat kali ganda
  Dibenarkanmonopoli – malahdianggapadalahjalanuntukmendapat
  keuntungan
 • 11. SOSIALISme
  Sosialismeberjuangmengembalikankuasaekonomikepadagolonganproliter ( petanidanburuh ) secarademokrasidansederhana
  Namunhanyabertahansehinggaperangdunia ke-2 kurangberkesanmencapaimatlamatnyakeranamendapatsambutanekonomikomunisme
  Dalamekonomisosialisini, rakyatdalamsesebuahnegarasosialismemilikidanmenguasailebihbanyakhartaberbandingdengansistemkomunismetetapimasihkurangberbandingdengansistemkapitalisme
 • 12. Banyakindustridimilikiolehnegara
  Banyakkebebasanmenjalankanaktivitidalamkerjakerjapersendirian
  Prinsipsosialismeialah :
  1 ) mengembalikankuasaekonomidarigolongankapitaliskepadagolonganproliter
  2 ) menyerahkansemuasumberalamdansumberekonomikepadanegarauntukdiagihkansama rata kepadarakyat
  3 ) hakmilikkerajaan = hanyakepadatanahdan modal ygdgnknsecara besar2an
  4 ) hakmiliknegara = industri-industribesar
  5 ) hakmilikindividu = perniagaanperniagaankecil
 • 13. CIRI SOSIALIS
  Hartabendamiliknegara– individudalammasyarakatbolehmemilikisecara
  yang terhadatautidakmemilikilangsung
  Objektifnyapembangunandanproduktivitinegarauntuknegara
  Penekanannyasemat-matauntuktidakmemikirkanakhirat
  Membataskanhakmilikseseorangataumenghapuskanhakmiliksamasekali
  Sebahagianhartabendamilikawam. Individulangsungtidakmemilikinya
 • 14. HAK MILIK HARTA BENDA DALAM ISLAM
  Hartabendadanbahan-bahanekonomiadalahmilik Allah. Manusiadiamanahkanuntukmemilikinyadanmembelanjakannyamengikutgaris-garis yang ditetapkanoleh Allah S.W.T
  Manusialangsungtidakmempunyaiperasaandalamkejadiaalamduniaini. Tegasnyaalamduniainiseisinyaadalahkepunyaan Allah secaramutlak
 • 15. Perbezaanekonomiislamdanekonomikonvensional
  Dari segisudutsumberdimanaekonomi Islam mengamalkansumber yang berasakansumber yang mutlakiaitu al-qurandan as-sunnahuntukrujukan yang lengkapdalamekonomimanakalekonomikonvensionaltidakberasaskansumberdanhanyalahirdaripemikiranmanusia yang berdasarkanpengalamandanmaklumatbaru
 • 16. Dari segihalatujudimanaekonomiislammembawakonsep al-falah ( kejayaan ) di duniadan di akhratdimanameletakkanmanusiasebagaikhlifah di mukabumiinidansegalabahan di langitdan di bumidipermudahkanuntukkegunaanmanusiamanakalasistemekonomikonvensionalmenekankantentangkepuasan di dunisematamata
 • 17. Konsephartasebagaiwasilah : Di dalam Islam hartabukanlahmatlamathiduptetapiadalahwasilahataupunperantarabagimerialisasikanperintahallah s.w.t manakalbagisistemekonomikonvensionaladalahuntukmencapaiketenangannikmathidup di dunia yang tidakmempunyaikaitandengantuhansamasekali
 • 18. Kaedah-kaedahasasdalamekonomi Islam
  Hartamerupakanhakallah s.w.t yang mutlakdaninimerupakanrukunasasidalamakidahmuslim
  Aktivitiperekonomianmerupakansuatuibadatunsurasasiuntukmendapatkanrezekiialahpekerjaanberdasarkansistemekonomi
  Asalsesuatuadalahharuskeranaasalbagiciptaanallah s.w.t terhadapsesuatuialah halal danharus, tidakdiharamkankecualiterdapatdalilnas yang jelasmengharamkannya
 • 19. Urufdanadatdiambilkiradalamtransaksipembayaran- urufialahadat yang dipraktikkan di kalanganmanusia
  Mencapaimaslahatkhasdenganmengambilkiramasalahindividu , ramaisertaumummengenaihalhalekonomi
  Mengetahuihukumhakamjikaseseorangituinginbermuamalat , mestilahmengetahuitantanghukumhakam, haram dan halal sertamematuhisyaratsyarat yang ditetapkanjikaninginberurusandalamekonomi
 • 20. sesisoaljawab ?Terimakasih