AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH <br /><ul><li>Ahli: </li></ul>Orang yang mahir/ pakardalamsesuatubidangataumerupakanpeng...
WalJamaah: <br /><ul><li>MenurutBahasa Arab: Mengumpulkan yang berceraiberai.</li></ul>-	Kumpulan yang berkumpuldiataskebe...
AhliSunnahWalJamaah:<br />Kumpulan orang Islam yang berpegangteguhkepadaAl-Quran, Al- Sunnahdanperkara yang dibawaolehpara...
NAMA-NAMA LAIN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Ahlu As-Sunnah
 Al-Jamaah
 As-Salaful As-Soleh
AhlulHadis</li></li></ul><li>LATAR BELAKANG KEMUNCULAN <br />Kumpulan inimerupakankumpulan yang mengikutjejaklangkahRasulu...
Wabakbid’ahjugamerebakpadazamanSaidina Ali Bin AbiTalibr.asehinggakan<br />Diriwayatkanoleh Imam Muslim dalamKitabShahihny...
HADIS  RASULULLAH S.A.W<br />DiriwayatkandaripadaAnas Bin Malikr.abahawabagindaRasulullahs.a.wbersabda:<br />لَتَفْتَرِقَ...
SebuahhadisdaripadaHudhaifah Bin al-Yamanr.a. bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda, <br />maksudnya: <br />apabilabagindadimi...
CIRI-CIRI PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>MementingkanprinsipkerukunandankesatuanJemaah.
Ketaatankepadakebenaran, bukanberdasarkantaksubJahiliyah.
Salingmempercayaiantarasatusama lain.
Mengukuhkanperpaduandengansalingmemaafkan.
Tidakmudahmelemparkantuduhandansalingmenyesatkan.
Al-Quran dan As-Sunahsebagaipanduanutama.
Menghubungkansilaturrahim.
Menjalankanamarmaarufdannahimunkar.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e

1,020 views
944 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e

 1. 1. AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
 2. 2. DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH <br /><ul><li>Ahli: </li></ul>Orang yang mahir/ pakardalamsesuatubidangataumerupakanpengikutbagisuatukumpulan.<br /><ul><li>Sunnah:</li></ul>Kaedahatauperjalananhidup. <br /> -mengikutahlihadis, sunnahialahsesuatu yang diriwayatkanolehRasulullahs.a.wberupaperbuatan, perkataan, ketetapan, akhlaksebelumdansesudahbagindamenjadiRasul.<br />
 3. 3. WalJamaah: <br /><ul><li>MenurutBahasa Arab: Mengumpulkan yang berceraiberai.</li></ul>- Kumpulan yang berkumpuldiataskebenarandanbersatuuntukberjihadmelaksanakanamarmaarufdannahimunkar.<br />
 4. 4. AhliSunnahWalJamaah:<br />Kumpulan orang Islam yang berpegangteguhkepadaAl-Quran, Al- Sunnahdanperkara yang dibawaolehparasahabatbagindasertamenentangperkara-perkarabid’ah.<br />
 5. 5. NAMA-NAMA LAIN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Ahlu As-Sunnah
 6. 6. Al-Jamaah
 7. 7. As-Salaful As-Soleh
 8. 8. AhlulHadis</li></li></ul><li>LATAR BELAKANG KEMUNCULAN <br />Kumpulan inimerupakankumpulan yang mengikutjejaklangkahRasulullahs.a.wdanparasahabatbaginda.<br />Kumpulan inimunculselepasberlakunyaperpecahandalamkalanganumat Islam.<br />PermulaantimbulnyaAhliSunnahWalJamahtidakdapatdiketahuisecarapastidimanadanbilamunculnya, yang pasti, kumpulaninimunculdanmuladipopularkanpadazamanparaulamakSalafketikaperkara-perkarabid’ahsemakinmerebakdalamkalanganumat Islam.<br />
 9. 9. Wabakbid’ahjugamerebakpadazamanSaidina Ali Bin AbiTalibr.asehinggakan<br />Diriwayatkanoleh Imam Muslim dalamKitabShahihnyajuz 1 hal.84, Syarah Imam NawawibabBayanAmalIsnadMinad Din dengansanadnya yang shahihbahwa Muhammad bin Sirrinmenyatakan, "Duluparashahabattidakpernahmenanyakantentangisnad (urut-urutansumberriwayat) ketikamembawakanhaditsNabisalallahu 'alaihiwasallam. Makaketikaterjadifitnahyaknibid'ahmerekamenanyakan, 'sebutkanparaperiwayat yang menyampaikankepadamuhaditstersebut.' Dengancarademikianmerekadapatmemeriksamasing-masingparaperiwayattersebut, apakahmerekaitudariahlussunnahatauahlulbid'ah. Biladariahlussunnahdiambildanbilaahlulbid'ahditolak."<br />
 10. 10. HADIS RASULULLAH S.A.W<br />DiriwayatkandaripadaAnas Bin Malikr.abahawabagindaRasulullahs.a.wbersabda:<br />لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَة فِى الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ . قِيْلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : اَلْجَمَاعَة.<br />Maksudnya: <br />“SesungguhnyaBaniIsra’ilakanberpecahmenjaditujuhpuluhtigagolongan. Dan sesungguhnyaumatkuakanberpecahmenjaditujuhpuluhduagolongan, semuanyamasukneraka, melainkansatugolongan, iaitu al-Jammaah.”<br />
 11. 11. SebuahhadisdaripadaHudhaifah Bin al-Yamanr.a. bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda, <br />maksudnya: <br />apabilabagindadimintamenyifatkanpenyeru-penyerukepadanerakajahanampadaakhirzaman, katanya, “Merekaitukaumdaribangsakitadanbercakapdenganbahasakita.”<br />LaluHudaifahbertanya, “Apakah yang tuanhambasuruhapabilabertemudengankeaddanitu?”<br />Bagindamenjawab, “HendaklahtuanhambaberpegangkepadaJemaahMslimindan imam mereka. Makajikatidakadajemaahdantidakada imam mereka, hendaklahengkautinggalkangolongan-golonganitusamasekali, walaupunengkauterpaksaberpegangkepadapangkalpokokkayudanengkaumatidalamkeadaandemikianitu.”<br />
 12. 12. CIRI-CIRI PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>MementingkanprinsipkerukunandankesatuanJemaah.
 13. 13. Ketaatankepadakebenaran, bukanberdasarkantaksubJahiliyah.
 14. 14. Salingmempercayaiantarasatusama lain.
 15. 15. Mengukuhkanperpaduandengansalingmemaafkan.
 16. 16. Tidakmudahmelemparkantuduhandansalingmenyesatkan.
 17. 17. Al-Quran dan As-Sunahsebagaipanduanutama.
 18. 18. Menghubungkansilaturrahim.
 19. 19. Menjalankanamarmaarufdannahimunkar.
 20. 20. Iltizamdalammentaati Allah s.w.t.
 21. 21. Sentiasaberdoa agar manusiamendapatpetunjuk.
 22. 22. Tidakfanatik.</li></li></ul><li>PRINSIP PERJUANGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br /><ul><li>Berpegangteguhkepada Al-Quran dan Al-Sunnah.
 23. 23. Merujukkepada Al-Quran dan Al-Sunnahapabilaberselisihpendapatdalamsesuatuperkara.
 24. 24. Tidakmenceladanmengkafirkangolongan yang tidaksealirandenganmereka.
 25. 25. Menghukumhanyajikaterdapatbukti yang sah.</li></li></ul><li>SUMBER HUKUM ISLAM<br />
 26. 26. PERKARA YANG DISEPAKATI OLEH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />
 27. 27. SEBAB-SEBAB PENYIMPANGAN DARI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />Merahsiakankebenarandanmenyokongkebatilan.<br />Jahilterhadapsifatkemunafikanseseorangdenganmenyangkapendapatmerekasahaja yang betul.<br />Mengeluarkanhukumatau fatwa berlandaskanhawanafsu.<br />MemujakepimpinanseseorangselaindaripadaRasulullahs.a.wsertamengangungkankefahaman yang dibawanyaselaindaripadakitab Allah s.w.tdanSunnahRasulullahs.a.w.<br />
 28. 28. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN TERHADAP AHLI SUNNAH WAL JAMAAH<br />Golongan yang melampauibatasdanbersikapzalim.<br />Orang-orang yang musyrikdansesat.<br />Golonanmunafikzindik.<br />Lebihmempercayai guru-guru merekatanpamemikirkanakibatnya.<br />Golongan yang berpura-puramembelasunnahdihadapanmusuhtetapisebaliknyamenyalahisunnahitusendiri.<br />Golongan yang kelirudalammencarikebenarandankurangpengetahuandalamilmu agama.<br />
 29. 29. GOLONGAN YANG TELAH MENYELEWENG DARIPADA MANHAJ RASULULLAH S.A.W.<br />
 30. 30. SEKIAN…<br />YUSRA SYAZANA BINTI MOHAMMED RODZI. M10E<br />
 31. 31. RUJUKAN<br />http://rasuldahri.tripod.com/articles/kka2_lapan.htm<br />http://halaqah.net/v10/index.php?topic=3959.0<br />http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/apakah-pengertian<br />-ahli-al-sunnah-wal-jamaah-0<br />4. http://halaqah.net/v10/index.php?topic=8554.0<br />
 32. 32. SESI SOAL JAWAB<br />

×