Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e

on

 • 1,307 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,307
Views on SlideShare
1,305
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
0

2 Embeds 2

http://paiohpai.blogspot.com 1
http://paiohpai.blogspot.ie 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ahli sunnah wal jamaah yusra syazana-m10 e Presentation Transcript

 • 1. AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
 • 2. DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  • Ahli:
  Orang yang mahir/ pakardalamsesuatubidangataumerupakanpengikutbagisuatukumpulan.
  • Sunnah:
  Kaedahatauperjalananhidup.
  -mengikutahlihadis, sunnahialahsesuatu yang diriwayatkanolehRasulullahs.a.wberupaperbuatan, perkataan, ketetapan, akhlaksebelumdansesudahbagindamenjadiRasul.
 • 3. WalJamaah:
  • MenurutBahasa Arab: Mengumpulkan yang berceraiberai.
  - Kumpulan yang berkumpuldiataskebenarandanbersatuuntukberjihadmelaksanakanamarmaarufdannahimunkar.
 • 4. AhliSunnahWalJamaah:
  Kumpulan orang Islam yang berpegangteguhkepadaAl-Quran, Al- Sunnahdanperkara yang dibawaolehparasahabatbagindasertamenentangperkara-perkarabid’ah.
 • 5. NAMA-NAMA LAIN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  • Ahlu As-Sunnah
  • 6. Al-Jamaah
  • 7. As-Salaful As-Soleh
  • 8. AhlulHadis
 • LATAR BELAKANG KEMUNCULAN
  Kumpulan inimerupakankumpulan yang mengikutjejaklangkahRasulullahs.a.wdanparasahabatbaginda.
  Kumpulan inimunculselepasberlakunyaperpecahandalamkalanganumat Islam.
  PermulaantimbulnyaAhliSunnahWalJamahtidakdapatdiketahuisecarapastidimanadanbilamunculnya, yang pasti, kumpulaninimunculdanmuladipopularkanpadazamanparaulamakSalafketikaperkara-perkarabid’ahsemakinmerebakdalamkalanganumat Islam.
 • 9. Wabakbid’ahjugamerebakpadazamanSaidina Ali Bin AbiTalibr.asehinggakan
  Diriwayatkanoleh Imam Muslim dalamKitabShahihnyajuz 1 hal.84, Syarah Imam NawawibabBayanAmalIsnadMinad Din dengansanadnya yang shahihbahwa Muhammad bin Sirrinmenyatakan, "Duluparashahabattidakpernahmenanyakantentangisnad (urut-urutansumberriwayat) ketikamembawakanhaditsNabisalallahu 'alaihiwasallam. Makaketikaterjadifitnahyaknibid'ahmerekamenanyakan, 'sebutkanparaperiwayat yang menyampaikankepadamuhaditstersebut.' Dengancarademikianmerekadapatmemeriksamasing-masingparaperiwayattersebut, apakahmerekaitudariahlussunnahatauahlulbid'ah. Biladariahlussunnahdiambildanbilaahlulbid'ahditolak."
 • 10. HADIS RASULULLAH S.A.W
  DiriwayatkandaripadaAnas Bin Malikr.abahawabagindaRasulullahs.a.wbersabda:
  لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَاحِدَة فِى الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ . قِيْلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : اَلْجَمَاعَة.
  Maksudnya:
  “SesungguhnyaBaniIsra’ilakanberpecahmenjaditujuhpuluhtigagolongan. Dan sesungguhnyaumatkuakanberpecahmenjaditujuhpuluhduagolongan, semuanyamasukneraka, melainkansatugolongan, iaitu al-Jammaah.”
 • 11. SebuahhadisdaripadaHudhaifah Bin al-Yamanr.a. bahawaNabi Muhammad s.a.wbersabda,
  maksudnya:
  apabilabagindadimintamenyifatkanpenyeru-penyerukepadanerakajahanampadaakhirzaman, katanya, “Merekaitukaumdaribangsakitadanbercakapdenganbahasakita.”
  LaluHudaifahbertanya, “Apakah yang tuanhambasuruhapabilabertemudengankeaddanitu?”
  Bagindamenjawab, “HendaklahtuanhambaberpegangkepadaJemaahMslimindan imam mereka. Makajikatidakadajemaahdantidakada imam mereka, hendaklahengkautinggalkangolongan-golonganitusamasekali, walaupunengkauterpaksaberpegangkepadapangkalpokokkayudanengkaumatidalamkeadaandemikianitu.”
 • 12. CIRI-CIRI PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  • MementingkanprinsipkerukunandankesatuanJemaah.
  • 13. Ketaatankepadakebenaran, bukanberdasarkantaksubJahiliyah.
  • 14. Salingmempercayaiantarasatusama lain.
  • 15. Mengukuhkanperpaduandengansalingmemaafkan.
  • 16. Tidakmudahmelemparkantuduhandansalingmenyesatkan.
  • 17. Al-Quran dan As-Sunahsebagaipanduanutama.
  • 18. Menghubungkansilaturrahim.
  • 19. Menjalankanamarmaarufdannahimunkar.
  • 20. Iltizamdalammentaati Allah s.w.t.
  • 21. Sentiasaberdoa agar manusiamendapatpetunjuk.
  • 22. Tidakfanatik.
 • PRINSIP PERJUANGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  • Berpegangteguhkepada Al-Quran dan Al-Sunnah.
  • 23. Merujukkepada Al-Quran dan Al-Sunnahapabilaberselisihpendapatdalamsesuatuperkara.
  • 24. Tidakmenceladanmengkafirkangolongan yang tidaksealirandenganmereka.
  • 25. Menghukumhanyajikaterdapatbukti yang sah.
 • SUMBER HUKUM ISLAM
 • 26. PERKARA YANG DISEPAKATI OLEH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
 • 27. SEBAB-SEBAB PENYIMPANGAN DARI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  Merahsiakankebenarandanmenyokongkebatilan.
  Jahilterhadapsifatkemunafikanseseorangdenganmenyangkapendapatmerekasahaja yang betul.
  Mengeluarkanhukumatau fatwa berlandaskanhawanafsu.
  MemujakepimpinanseseorangselaindaripadaRasulullahs.a.wsertamengangungkankefahaman yang dibawanyaselaindaripadakitab Allah s.w.tdanSunnahRasulullahs.a.w.
 • 28. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN TERHADAP AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
  Golongan yang melampauibatasdanbersikapzalim.
  Orang-orang yang musyrikdansesat.
  Golonanmunafikzindik.
  Lebihmempercayai guru-guru merekatanpamemikirkanakibatnya.
  Golongan yang berpura-puramembelasunnahdihadapanmusuhtetapisebaliknyamenyalahisunnahitusendiri.
  Golongan yang kelirudalammencarikebenarandankurangpengetahuandalamilmu agama.
 • 29. GOLONGAN YANG TELAH MENYELEWENG DARIPADA MANHAJ RASULULLAH S.A.W.
 • 30. SEKIAN…
  YUSRA SYAZANA BINTI MOHAMMED RODZI. M10E
 • 31. RUJUKAN
  http://rasuldahri.tripod.com/articles/kka2_lapan.htm
  http://halaqah.net/v10/index.php?topic=3959.0
  http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/apakah-pengertian
  -ahli-al-sunnah-wal-jamaah-0
  4. http://halaqah.net/v10/index.php?topic=8554.0
 • 32. SESI SOAL JAWAB