22 ) riba’ dan ancamannya noor hafiz bin abdul jalil

 • 373 views
Uploaded on

konsep riba

konsep riba

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. RIBA’ DAN ANCAMANNYA
  Noor Hafiz Bin Abd. Jalil
  920118095191
  M10E
  NamaPensyarah : USTAZ ABD JAMIR B MD SAAD
 • 2. MAKSUD
 • 3. JENis-JENisRiBa’
  Riba an-Nasiia’ah
  Riba al-Fadhl
 • 4. RIBA AN-NASII’AH
  Tambahan yang diambilkeranaPENUNDAAN pembayaransesuatuhutang.
  Hutangitusepatutnyadibayarpadatempohsesuatutetapidilewatkankepadatempohtertentu.
  Imam Ar-Razi : "Sesungguhnyariba al-nasi'ahitulah yang terkenaldizamanjahiliyyahkeranaseseorangdarimerekameminjamkanwangnyakepadaorang lain dengantempohtertentu, dengansyaratiaharusmemberinyabungatertentusetiapbulan. Kalautidaksanggupmemenuhijanjinyamakabunganyaditambahdanwaktunyadilanjutkan".
 • 5. RIBA AL-FADL
  BermaksudMELEBIHKANdenganmenambahkansesuatu.
  Sesuatu yang dipulangkanmengandungijumlah yang lebihdarijumlahasal yang dipinjam
  bunga yang dikenakansebagailebihanataspokok
  Abu Said Al-Khudari :"Rasulullahbersabda : "Emasdenganemas, perakdenganperak, gandumdengangandum, syairdengansyair, kormadengan korma dangaramdengangaramdipertukarkandengansama, segenggamdengansegenggam. Siapa yang manambahataumintatambahmakaiatelahmalakukanriba, baik yang memintamaupun yang memberi, dalamhalitusamasaja. HadithRiwayat Al-Syaikhan.
 • 6. HUKUM
  Ayat al-Baqarah 275
  • Maksudnya: Dan Allah telahmenghalakanjualbelidanmengharamkanriba(275)
  • 7. HARAM
  • 8. Jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Salah satu di antaranya: Memakan riba.(Riwayat Bukhari dan Muslim).
 • CONTOH RIBA MASA KINI
  SistemPerbankanKonvensiaonal
  • Pinjamanrumah, pinjamankereta, pinjamanpelajaran.
  • 9. Dikenakanfaedahdanterpaksamembayarlebihdaripadaapa yang dipinjam.
  • 10. Gagalakanmembawasipeminjamkemahkamahdanseterusnyadiisytiharkansebagaimuflis.
 • SISTEM INSURANS
  • Banyak interest akandikenakankepadapsesrtaolehsyarikatinsurans.
  • 11. Elemenribajugawujudapabilakeuntunganpelaburanolehsyarikatinsuranakandigunakansebagaibayaranpampasankepadapemegangpolisi.
  • 12. Dana syarikatinusranbanyakdilaburkandalamsaham-sahamsyarikat yang mengamalkansistemperbankankonvensional.
 • KESAN
  Individu
  Melahirkanindividu yang bersikap ego
  Menghilangkannilaikemanusiaandan rasa kasihsayang
  LahirlahTAMAK
  Pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan peribadi dan memikirkan perihal diri sendiri sahaja.
 • 13. Ekonomi
  Membahagikankitakepadaduakelompok
  Kelompokpertamaialahkelompok yang hidupdengansenanglenang
  K2 – kelompok yang yangterjerumuskearahkeakafiran
  Penganguranpekerjadanakanmenjuruskepadakeruntuhanekonomi.
 • 14. Masyarakat
  Hilangertikasihdanberkuranglahsilaturahimantaramasyarakat.
  Merampashasilkerjaorang lain dengankejam
  “umpamamemakandarahumatnyasendiri”
  Melahirkanpemusuhanantaramasyarakat.
  jurangantaraorangkayadanmiskinterlalubesar
 • 15. ANCAMAN RIBA’
  KehilanganBerkatHartadanKehidupan
  PemakandanPemberiribamengisytiharkanperangterhadap Allah danRasulNya
  SepertiberzinadenganIbuBapaSendiri
  SalahSatuDaripada 7 DosaBesar
  • Jauhilah 7 dosabesar; syirik, sihir, membunuhtanpahak, makanriba', makanhartaanakyatim, laridarimedanpeperangan(keranatakut), danmenuduhperempuan yang suciberzina(tanpasaksiadil)." (Riwayat al-Bukharidan Muslim)
 • PENYELESAIAN RIBA
 • 16. RUJUKAN
  http://10109472.blog.unikom.ac.id/ancaman-allah-dan.1sl
  www.dirham2dinar.com/index.php?option
  http://buluh.iluvislam.com/?p=53
  http://aliffelbasri.blogspot.com/2008/09/riba-dan-ancaman-dari-allah-serta-rasul.html
  PerananNilaidanAkhlakdalamEkonomi Islam, Yusuf Al-Qaradawi