• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad)
 

20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad)

on

 • 916 views

mukhzani

mukhzani

Statistics

Views

Total Views
916
Views on SlideShare
912
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
0

2 Embeds 4

http://paiohpai.blogspot.ie 2
http://paiohpai.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad) 20 konsep pendidikan islam (mukhzani bin muhamad) Presentation Transcript

  • KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
   KONSEP . PENDIDIKAN . DALAM . ISLAM
  • Pengertianpendidikan
   pendidikanmanusiaseutuhnya, akaldanhatinya, rohanidanjasmaninya, akhlakdanketerampilannya – Dr Yusuf Qardawi
  • KonseppendidikandalamIslammenurutAl-Quran
   Kaedahpendidikan yang pertamaadalahpeletakandasarbelajariaitupenanamankeesaan Allah, kelurusanaqidah, besertakeagungandankesempurnaan-Nya. Kalimattauhidadalahfokusutamapendidikannya.Luqmanmenegaskanhalitukepadaputeranyadenganberkata, “”Haianakku, sesungguhnyajikaada (sesuatuperbuatan) seberatbijisawi, danberadadalambatuatau di langitatau di dalambumi, nescaya Allah akanmendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah MahaHaluslagiMahaMengetahui.”
  • KaedahkeduadalampendidikanmenurutLuqmanadalahtiang-tiangpendidikan. Iamemerintahkananaknyauntuksolat, memikultanggungjawabamarma’rufnahimunkar, sertamenanamkansifatsabar. Solatadalahcahaya yang menerangikehidupanseorangmuslim
  • Kaedahketigaadalahetikasosial. Luqmanmenggambarkanhalituuntukputeranyadenganlaranganmelakukankemungkarandantaktahuterimakasih, sertaperintahuntuktidakterlalucepat  dantidak pula terlalulambatdalamberjalan, danmerendahkansuara. Seorangmuslimperludiingatkanuntuktidakbolehmenghinadanangkuh.
  •  Surat al-Baqarahayat 129رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا ً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ “ YaTuhan kami, utuslahuntukmerekaseorangRasuldarikalanganmereka, yang akanmembacakankepadamerekaayat-ayatEngkau, danmengajarkankepadamereka Al-Kitab (Al-Qur’an) danhikmahsertamensucikanmereka. SesungguhnyaEngkaulah yang Maha Perkasa lagiMahaBijaksana.”
   2.   Surat al-Baqarahayat 151كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا ً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ “Sebagaimana (Kami telahmenyempurnakannikmat Kami kepadamu), Kami telahmengutuskepadamuRasuldiantarakamu yang membacakanayat-ayat Kami kepadakamudanmensucikankamudanmengajarkankepadamu al-Kitabdanhikmah, sertamengajarkankepadakamuapa yang belumkamuketahui.”
  • SejarahPendidikanislam
   Rasulullah saw telahmenjadikanmengajarmembaca&menuliskepada 10 orang pendudukMadinahsebagaisyaratpembebasanbagisetiaptawananperangBadar.
   kewujudanbanyakhadis yang menjelaskantentangkeutamaan (hikmah) ilmudan orang yang memilikipengetahuan.
   KhalifahUmar bin Khattabtelahmengirimkanpetugaskhaskeberbagaiwilayahbaru Islam untukmenjadi guru pengajarbagimasyarakat Islam di wilayah-wilayahtersebut.
  • A-Ma’mun, salahsatukhalifahBaniAbbasiyah, mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad padatahun 815 M, di dalamnyaterdapatruang-ruangkajian, perpustakaandanobservatorium(makmal)
   Institusipendidikan Islam yang mulaimenggunakansistempendidikanmodenmunculdenganberdirinyaPerguruan al-AzharolehBaniFatimiyyah di Kairopadatahun 972 M
   Berbanding al-Azhar, selaindilengkapidenganperpustakaandanmakmal, sebuahkurikulumpengajaranmuladiwujudkan
  • Padakurikulum al-Azhardiajarkandisiplin-disiplinilmu
   agama danjugadisiplin-disiplinilmuaqliyyah
   Ilmu agama dalamkurikulum al-Azharsepertitafsir, hadits, fiqh, qira’ah, teologi (kalam)
   ilmuakal yang adadalamkurikulum al-Azharantara lain falsafah, logik, kedoktoran , matematik,sejarahdangeografi.
  • KepentinganPendidikan
   Tugasmanusia yang pertamaadalahmenjadihambaAllah yang taat,
   sebagaimanafirman Allah dalam Al Quran SuratAdz-Dzariyat 56, yang ertinya:
   ”Dan Akutidakmenciptakanjindanmanusiamelainkansupayamengabdi
   (ibadah) kepada-Ku.“
   Bagimenjalanitugasnyatersebut, Allah telahmembekalilmu
   pengetahuan, sebagaimanadalamfirman-Nya“Dan Diamengajarkan
   kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya…” (Al-Baqarah: 31).
   Inilahpermulaanwarisanilmupengetahuan yang diajarkankepada
   manusiapertamadari Sang PemilikIlmu
  • IbnTaimiyyahmengakuiduajeniskeilmuan;
   ilmukeagamaandankeduniaan. Ilmu yang
   pertamamutlakharusbersandarpadaapa
   yang dibawaolehRasul, sedangkan yang kedua
   tidakharusselaludirujukkanpadaRasul…..
   Padadasarnya, sistempendidikan Islam didasarkanbahawasetiap
   Muslim wajibmenuntutilmudantidakbolehmengabaikannya.
   Banyaknash al-Qur’an maupunhaditsNabi yang menyebutkanjuga
   keutamaanmencariilmudan orang-orang yang berilmu.  Sesungguhnya
   motivasiseorang Muslim untukmencariilmuadalahdoronganruhiyah,
   bukanuntukmengejarfaktorduniawisemata.
  • Proses pendidikanlahmanusiadapatmempertahankankewujudan
   sebagaimanusia yang mulia, melaluipengamalanpotensidiridan
   kurniayang telahdiberikan Allah. Apabilapendidikandiabaikan, manusia
   akankehilanganjatidirinya.
   Pendidikanmemperteguhdarjatsebagaikhalifahdi atasbumi.
   PenghargaanAllah terhadap orang-orang yang berilmudan
   berpendidikandinyatakanpadaayatberikut.
   “Allah akanmeninggikan orang-orang yang beriman
   di antarakamudan orang-orang yang
   diberipengetahuanderajat (yang banyak)” (QS. Al Mujadalah 11).
   Pentingnyapendidikantelahdicontohkanoleh Allah padawahyupertama,
   iaitusurat Al-Alaqayat 1-5 yang banyakmengandungiisyarat-isyaratpendidikan
   danpengajarandenganmaknaluasdanmendalam.
  • PendidikanSekular ???
   .sekularismemerupakansatufahaman yang memisahkanantara agama Islam dankehidupanseharian
   ..bermulaselepaspenjajahanolehpihakInggerispadaabad ke-18
   …agama hanyadiajarsebagaisatusubjek
   ….ismail al Faruqi, seorangsarjana Islam menyatakanbahawadualismamenghalangintegrasiatauadalahupayauntukmenyepadukanantarakeduailmu yang salingbertentangantersebutiaituilmu agama danilmusekuler.
  • …..Sistempendidikan Malaysia merupakansebuahwarisandaripadakolonialInggeris
   ……pendidikan agama memanglahsangatterbatas, kolonialInggerislebihmenekankanpadapemberianilmusekuler.
   …….Sesuaidenganmatlamatpendidikanmerekaiaitumemberipendidikan liberal dansekularisme
   ……..di Malaysia konsepintegrasikeilmuantelahdiwujudkansejak di peringkatsekolahrendah,sekolah agama dansekolahmenengah
  • ……….LaporanKomiteKabinettahun 1979 yang diketuaiolehDr. Mahathir, MenteriPendidikan, menjadikan moral dannilai agama sebagaidimensi yang sangatpentingpadaSekolahrendah KBSR disampingpenekananpadatigaketerampilandasariaitumembaca, menulisdanaritmatik
   ……….. Anwar Ibrahim, bekasMenteriPendidikantelahmerumuskanFalsafahPendidikanKebangsaan (FPK) sebagaisuatupendidikanholistikituberdasarkankepadakepercayaandankesetiaanpadaTuhan, keseimbangandankeharmonisanperkembanganintelektualindividu, spiritual, fizikdanemosidanmempunyai moral yang sangatbagus
  • Perbezaanpendidikanislamdanbarat
   Pendidikansecaraumummerupakan proses pemindahannilai-nilaibudayadarisatugenerasikegenerasiberikutnya.
   Dalampendidikan Islam, nilai-nilai yang dipindahkanberasaldarisumber-sumbernilai Islam yakni Al-Qur’an, SunahdanIjtihad.